Mon, If you don't breathe, there is no air. If you don't walk, there is no earth. If you don't speak, there is no word.

လမျီုမည်ဂှ် အရေဝ်မည်ရ။ အရေဝ်မည်ဂွံဗိုန်ဂှ် လိက်ရောၚ် ဗဗိုန်ပခိုၚ်ကဵု။
ဟိုတ်ဂှ်ရ လမျီုမည် ညံၚ်ဟဂွံတိတ်အာ နူမည်ဂှ် အရေဝ်မည် မည်ဟီုညိ ဂးညိ။ လိက်မည်ဂှ် မည်ကတ်ညိ ချူညိ။

သက္ကရာဇ်

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Sunday, October 16, 2011

နဲစမတ်သက္ကရာဇ် နူသၠပတ်ကိုန်အတးသၚ်ကြာန်၊

သက္ကရာဇ်ဇမၠိၚ်တုန် = တန်သက္ကရာဇ်ဍုၚ် ဟုဲစုတ် ၅၆၀ ဒှ် သက္ကရာဇ်ဇမၠိၚ်ရ။
ဗီုပြၚ်တုန်၊ သက္ကရာဇ်ဍုၚ် ၁၃၇၃ ဟုဲစုတ် ၅၆၀ ဒှ် သက္ကရာဇ် ၁၉၃၃။

သက္ကရာဇ်သာသနာတုန် = ပ္ဍဲသက္ကရာဇ်ဇမၠိၚ်ဂှ် ဟုဲစုတ် ၆၂၂ ဒှ် သက္ကရာဇ်သာသနာရ။
ဗီုပြၚ်တုန်၊ သက္ကရာဇ်ဇမၠိၚ် ၁၉၃၃ ဟုဲစုတ် ၆၂၂ ဒှ် သက္ကရာဇ်သာသနာ ၂၅၅၅။

သက္ကရာဇ်ကလိယောဂတုန် = ပ္ဍဲသက္ကရာဇ်သာသနာဂှ် ဆံၚ်စုတ် အယုက်ကျာ် ၈၀ ဒှ် သက္ကရာတ်ကလိယောဂရ။
ဗီုပြၚ်တုန်၊ သက္ကရာဇ်သာသနာ ၂၅၅၅ ဆံၚ်စုတ် အယုက်ကျာ် ၈၀ ဒှ် သက္ကရာဇ်ကလိယောဂ ၂၆၃၅။

သက္ကရာဇ်ဇမၠေံတုန် = တန်သက္ကရာဇ် ပိုက်ကၠေံ ရ၉၈ ဒှ် သက္ကရာဇ်ဇမၠေံရ။
ဗီုပြၚ်တုန်၊ သက္ကရာဇ်ဍုၚ် ၁၃၇၃ ပိုက်ကၠေံ ရ၉၈ ဒှ် သက္ကရာဇ်ဇမၠေံ ၅၇၅။


သၞာံ နွံၜါသာ် =
၁) သုဇ္ဇဒိန် ဒှ် ၃၆၅ တ္ၚဲဂှ် ဒှ် မာတုလဲ။
၂) သုဇ္ဇဒိန် ဒှ် ၃၆၆ တ္ၚဲဂှ် ဒှ် ကောတုလဲ။

Comments Links to this post