Mon, If you don't breathe, there is no air. If you don't walk, there is no earth. If you don't speak, there is no word.

လမျီုမည်ဂှ် အရေဝ်မည်ရ။ အရေဝ်မည်ဂွံဗိုန်ဂှ် လိက်ရောၚ် ဗဗိုန်ပခိုၚ်ကဵု။
ဟိုတ်ဂှ်ရ လမျီုမည် ညံၚ်ဟဂွံတိတ်အာ နူမည်ဂှ် အရေဝ်မည် မည်ဟီုညိ ဂးညိ။ လိက်မည်ဂှ် မည်ကတ်ညိ ချူညိ။

Bookmark and Share

မကြိယာ ပြံၚ်ဗဒှ်မနာံ (၁၀)

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Sunday, January 31, 2010

ကြိယာကၟက်လ္ၚဵုတံဂှ် ခါရပြံၚ်ဗဒှ်မနာံမ္ဂး အယာံမာတ် မဖျာ်တရးပတိတ် အက္ခရ်ကၟက်ဂှ် ဒှ်အာမနာံရ။ ၜိုန်ဂှ် ကြိယာကၟက်ဂှ် ယဝ်ဒှ်ဂကူအကမ္မကကြိယာမ္ဂး ဖျာ်တရးပတိတ် အက္ခရ်ကၟက်ဂှ်တုဲ ဒှ်အာဂကူသကမ္မကကြိယာလေဝ် နွံကီု။ နဲဂှ်ဂှ် ပ္ဍဲဒၞဲါဏံ ဟွံဟီုဏီရ။ စိုပ်အခန်ဍေံတေံမ္ဂး ချူထၜးကဵုပၠန်။ နူကြိယာကၟက်လ္ၚဵုတံ ဖျာ်တရးပတိတ် အက္ခရ်ကၟက်ဂှ်တုဲ ပြံၚ်ဒှ်အာမနာံဂှ် နွံၜါဗီု။

၁} ဖျာ်တရးပတိတ် အက္ခရ်ကၟက်။
၂} ဖျာ်တရးပတိတ် အက္ခရ်ကၟက်ဂှ်တုဲ အကြာအက္ခရ်တမ်ကဵုအက္ခရ်ကၟက်ဂှ် ဆတ်စုတ် အက္ခရ်ဂစိုတ် (မ်)။

ပၞောဝ်ၜါဂှ် နဲမုက်ဂၞန်(၂)ဂှ် တၟံမကြိယာ လုပ်ကဵုနဲဂှ် ဖအိုတ်ဟွံသေၚ်။ မနာံကြိုတ် မလၟောဝ်ကၠုၚ် နူကြိယာကၟက်တုဲ မလုပ်ကဵု နဲမုက်ဂၞန်(၂)ဂှ် ဗၞတ်အဲမဆဵုတီလဝ်ဂှ်ဟေၚ် အဲ ချူထၜးကဵုရ။ သ္ၚဳရံၚ်သ္ၚိအၚ်သၟဝ်ဏံညိ။ မနာံကြိုတ် မလုပ်ကဵုနဲသီုၜါဗီုဂှ် လဆောဝ်မ္ဂး ကံက်အဓိပ္ပဲါတုပ်၊ လဆောဝ် ကံက်အဓိပ္ပဲါဟွံတုပ်၊ ပ္ဍဲအရာမကံက်အဓိပ္ပဲါဂှ် လဝ်စိုတ်ဗွဲတၟေၚ်ညိ။
မကြိယာကၟက်လ္ၚဵုတံ နဲမဂွံပြံၚ်လှာဲဗဒှ် မနာံ၊ နာံဝိသှ်ေ
မကြိယာ
နာံ၊ နာံဝိသှ်ေ (၁)
နာံ၊ နာံဝိသှ်ေ(၂)
ကျိုၚ်ကယိုၚ်၊ ကယျိုၚ်
ကြာၚ်ကရာၚ်

ကြိုက်ကရိုက်
ကြေန်ကရေန်

ကြာပ်ကရာပ်၊ တရာပ်
ကြတ်ကရတ်၊ တရတ်
ကြီုကရီုကမြီု
ကွာ်ကဝါ်၊ တဝါ်
ဂြဴဂရဴဂမြဴ
ဂြိုၚ်
ဂရိုၚ်

ဂြဲ

ဂရဲ (ဇုက်ဂရဲ)ကွာတ်

ကဝါတ်

ဂၠု၊ ဒၠု

ဂလု၊ ဒလု

ဒမၠု
ဗၠိုပ်

ဗလိုပ်ပၠိုတ်

ပလိုတ်ဂျိဂယိ


ဂမျိ
သြိၚ်

သရိၚ်

သမြိၚ်

ပြာပ်

ပရာပ်ဇြာဲ

ဇရာဲ

ဇမြာဲ (မၞိဟ်ဇမြာဲ)

ကျ


ကယျ

ကမျ
ဂွ

ဂဝဂၠိ၊ ဂၠေံ

ဂလိ၊ ဂလေံဒွိၚ်

ဒဝိၚ်


ဂြာံ

ဂရာံဂြီု၊ ဒြီု

ဂရီု၊ ဒရီု


ဂမြီု၊ ဒမြီု (နဒးနွံကဵုဂမြီု၊ ဒမြီုတက်ကျာရၚ်သ္ကံ၊)ဒၠေါၚ်၊ ဂၠေါၚ်

ဒလောၚ်၊ ဂလောၚ် (ဒၞေါၚ်၊ ဂၞေါၚ်)ဒၠေၚ်၊ ဂၠေၚ်

ဒလေၚ်၊ ဂလေၚ်
ပြၚ်

ပရၚ်ပြဟ်၊ ပြေဟ်

ပရဟ်၊ ပရေဟ်
ဂြောပ်


ဂရောပ်

ပြဲ

ပရဲပၠာဲ

ပလာဲကွိုၚ်၊ ကွုဲ

ကဝိုၚ်၊ ကဝုဲ

ပျး

ပယး၊ ပယျးဗျိ

ဗယိ


ဗမျိ
ဗျု

ဗယု


ဗမျု
ဗျဵု

ဗယဵု

ဗမျဵု

ဗြု၊ ဗြန်

ဗရု၊ ဗရန်


ဗမြု၊ ဗမြန်
တွဟ်၊ တွံ

တဝှ်
ကြံၚ်၊


ကရံၚ်၊ တရံၚ်

တမြံၚ်
ဒြိပ်၊ ဒြေပ်

ဒရိပ်၊ ဒရေပ်


ဒမြိပ်၊ ဒမြေပ်
ကျဝ် (ကျိုၚ်ကျဝ်)

ကယဝ်၊ ကယျဝ်(ကယိုၚ်ကယျဝ်)
ခြာ

ခရာ

ခမြာကြာတ်

ကရာတ်ကမြာတ်၊ တမြာတ်

ပြိုက်

ပရိုက်


ပြာ်

ပရာ်


ကြဴ(ကြာတ်)ကရဴ(ကရာတ်)ကမြဴ(ကမြာတ်)
သၟာန်

သမာန်


(ခေတ်တမၠာ = သုံမာည်၊ သုံမာန်)
ဒၠိ

ဒလိ

ဒမၠိ

ဒၠေံ
ဒလေံ

ဒမၠေံ
ဂၠိန်၊ ဒၠိန်

ဂလိန်၊ ဒလိန်


ဂၠါန်၊ ဒၠါန်ဂလာန်၊ ဒလာန်

ဒမၠာန် (ကၞုဲဒမၠာန်)
ပြာန်

ပရာန်

ပြီု

ပရီု


ဂွဳ

ဂဝဳ


ပြောဟ်

ပရောဟ်


ပမြောဟ်၊ (မွဲပမြောဟ်ဍာ်)သ္ဇိုၚ် (ဇြိုၚ်)

သဇိုၚ်
ဇြုၚ်

ဇရုၚ်


ဇမြုၚ် (သ္ၚိဇမြုၚ်၊ သ္ၚိဇရုၚ်၊)ဂြ

ဂရဂမြ (စံၚ်ဇွ ဂြဇုတ် = စွံၚ်ဇွ ဂမြဇုတ်)
ကၠုၚ်


ကလုၚ်၊ တလုၚ်

တမၠုၚ်
ကျောဝ်ကယောဝ်၊ ကယျောဝ်ခၠေဝ်

ခလေဝ်ခမၠေဝ် (အရေဝ်ခမၠေဝ်)ဂြိၚ်၊ ဒြိၚ်

ဂရိၚ်၊ ဒရိၚ်

ဂမြိၚ်၊ ဒမြိၚ်
ဗျံက်

ဗယံက်

ဂၠတ်

ဂလတ် (ဂၞတ်)

ကျူ

ကယူ (ကယူကၠဵု)
ကမျူ


ဗြိုက်

ဗရိုက်

ဗမြိုက် (သၠဗမြိုက်၊ တၞံကဝ်သၠဗမြိုက်၊)

ကၠာတ်ကလာတ်၊
ကမၠာတ်၊ တမၠာတ်
ဇၞး

ဇနး

ဇမၞး

ကြာန်


ကရာန်

(ကြာန်စုတ်ဂါကံ = ကရာန်ဂါကံ)
ပြေ

ပရေ

ကၠောန်

ကလောန်

ကမၠောန်
ဒြာတ်

ဒရာတ်

ဒမြာတ်
ဒၠိၚ်

ဒလိၚ်

ဇြ

ဇရ


ဇမြ (ဇမြ ပ္ကဴ)
ကြအ်ကရအ်၊ တရအ်
တမြအ်
ဂြေၚ်ဂရေၚ်

ဂမြေၚ် (ဗရုဂမြေၚ်ဂၠဴ ဗြုတဴကြုကြု၊ ဂၠဴဂမြေၚ်ချောဲ၊)

ပၠဳ

ပလဳ


ပမၠဳ
ကၠၚ်

ကလၚ်၊ တလၚ်

ကမၠၚ်၊ တမၠၚ်ဂြးဂရးတန်ကၠေံဆဏံကၠာရ။ မကြိယာကၟက် မပြံၚ်ပမနာံ နကဵုနဲဝွံဂှ် နွံတဴ ဂပ်ဂလိုၚ်ဏီ။ မကြိယာလ္ၚဵုတံဂှ် ဟိုတ်နူဟဂွံဆဵုကေတ်လဝ် မနာံဍေံတုဲ ပ္ဍဲဒၞဲါဏံ ခၠန်စွံလဝ်ကၠာ။ ချပ်ဂြၚ်တီကေတ် နညာဏ်ဇကုဇကုညိ။

Powered By Blogger