Mon, If you don't breathe, there is no air. If you don't walk, there is no earth. If you don't speak, there is no word.

လမျီုမည်ဂှ် အရေဝ်မည်ရ။ အရေဝ်မည်ဂွံဗိုန်ဂှ် လိက်ရောၚ် ဗဗိုန်ပခိုၚ်ကဵု။
ဟိုတ်ဂှ်ရ လမျီုမည် ညံၚ်ဟဂွံတိတ်အာ နူမည်ဂှ် အရေဝ်မည် မည်ဟီုညိ ဂးညိ။ လိက်မည်ဂှ် မည်ကတ်ညိ ချူညိ။

အကြီုလိက်မန်

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Saturday, September 22, 2007

အကြီုလိက်မန်
ဗီုအစာကဝိမန်တမၠာတံမကြီုလဝ်
( ကံက်နူလိက်မေဃသန်၊ လိက်ဝွံ ကျာ်ဇၞော်ဥတ္တမ ဆန်လဝ်ရောၚ်။ )

သုတ်ဇာတ်ဂညိဇိုၚ်ပိတကတ်၊
မၚ်ဇေန်မၚ်လာလွောဟာဇၟာပ်ကွတ်၊
လိက်ဒွက်ဆန်ဗ္ဒဟ် ညံၚ်အတှ်ရတ်၊
သ္ကဵုဆက်က္ၜဝ်သၟတ် အနာဂတ်တုန်။

သဂွံဗၠေဝ်ဆက်ပုံကၞက်အဆတ်၊
တိုၚ်ဂုန်သာ်ဂှ်ဗဒှ်လဝ်ဗ္ၜတ်၊
အိုတ်တမံညးဍုၚ်ရးပြာကတ်၊
ပုံလိက်ဒွက်သၟတ်ဗၠးယုတ်မတ်သန်။

သၟိက်လန်ပ္တီညးထၜးပြာကတ်၊
သကဵုဂွံလ္ၚတ်ကွတ်ညာန်လက်သန်၊
သြဇပါဇ၀က်ကျပိုတ်ဗျန်၊
ညံၚ်ဇရှ်ေသြန်ကှ်ေဇန်လဝ်တုန်။

သာံလုံပဲါဗၠးသာံလှာန်သ္ဋးခၠန်၊
ရုဲတုဲလွောဟာပိုၚ်ခြာဗိုန်က္ညန်၊
စှ်ဂၠဟ်သေသာတ်တၞာတ်သအးဇၟူကၟန်၊
လိက်ပတ်ပိုဲပၠန်ကှ်ေဇန်လဝ်တုန်။

ဒးထိုၚ်သးဟေၚ်လုတ်ပြေၚ်ပလန်၊
ယရဴညးမွဲဂုန်အဝဲအန်၊
ၜိုန်ဒးသ္ဂးလုတ်ပၠုတ်ဂုန်ဒုဟ်ပၠန်၊
လိက်ပတ်ပိုဲမန်ဆန်ဂလိုၚ်တုန်။

ညးနွံပညာဇၟာပ်ဝေါဟာဆန်၊
ယဝ်ညးမွဲတုန်ဂုန်ဟွံသၟဟ်န်၊
သ္တီပရဲညးသ္တးလးဗိုန်က္ညန်၊
လိက်ပတ်ပိုဲမန်ဗှ်ဝါတ်ပၠန်တုန်။

ဇၟာပ်သတ်တြုံဗြဴသ္ဂောံတီတဴပၠန်၊
သ္ဂောံဒှ်ကဝိမဂ္ညိကွတ်ဆန်၊
တဝှ်အိုတ်သီုကြီုလိက်ပတ်မန်၊
သ္ဂောံတီပိုတ်ဗျန်နဲကဲပၠန်တုန်။


( လိက်ဟီုမ္ဂးဂှ် သၠပတ်ညးမချူလဝ်ဗွဲကဗျလၚ်္ကာဂှ် လိက် သၟိက်ဂး။ )