Mon, If you don't breathe, there is no air. If you don't walk, there is no earth. If you don't speak, there is no word.

လမျီုမည်ဂှ် အရေဝ်မည်ရ။ အရေဝ်မည်ဂွံဗိုန်ဂှ် လိက်ရောၚ် ဗဗိုန်ပခိုၚ်ကဵု။
ဟိုတ်ဂှ်ရ လမျီုမည် ညံၚ်ဟဂွံတိတ်အာ နူမည်ဂှ် အရေဝ်မည် မည်ဟီုညိ ဂးညိ။ လိက်မည်ဂှ် မည်ကတ်ညိ ချူညိ။

Bookmark and Share

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၂၆ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Friday, April 04, 2008


သၟီနန္ဒကိတ္တိ ဒုၚ်ဖျဴနၚ်မိသဳနန္ဒာ

လၟေၚ်ဒဒှ် တဝှ်စလာဲ၊ ကြီုဒဒှ်ရ ယက္ခဗြဴကၟာဲ၊ ပၠေၚ်ပ္တုပ်သက်သၟိဟ် ရုပ်မၞိဟ်ဂေါဝ်ဆာဲ၊ ပ္ဍဲဇမ္မုဒိတ် လအိတ်ကဵုဂၠဲါ၊ ကဵုတုပ်ရုပ်ညဳ ယက္ခဳဗြဴကၟာဲ၊ ကၠံဍုၚ်ကဵုဂၠဲါ ရုပ်စရာဲတ္ၚဲ၊ ကေတ်နၚ်ဂိုၚ်ပ္တုပ် ရုပ်ဟွံတုပ်မွဲ၊ ပဒတဴပြဲ ပ္ဍဲဇြဲသာခ၊ ဂဇံဒၟံၚ်သၠၚ် ဇိုၚ်သြၚ်လစ၊ ထာန်ပေါက္ခရ ဒေသကမာ၊ ကာလသၟိက်ဒှ် တဝှ်သံၚ်သာ၊ ပဒေသရး ပ္ဍဲဍုၚ်ဂးမာ၊ နန္ဒကိတ္တိ သိဒ္ဓိရာဇာ၊ ဂွံဗြဴထပှ် ဒှ်သြၚ်ကမာ၊ ရေၚ်ကာန်သၟဟ်န် တန်မွဲသၞာ၊ ဃောမစသိုၚ် ကၟိန်က္ဍိုၚ်သွာ၊ စိုပ်ဃောသန်ဇျှာ ကာလစဏု၊ ဂဟောဂွါံရ ဂိမှဥတု၊ ဂမ္တဴလောန်တဲ ပ္ဍဲတ္ကံဇံမု၊ ဗြဴထပှ်ခိုဟ် မိက်လၜိုဟ်ဇကု၊ ကော်ဗြဴဣလု ဍိက်ဇကုဂှ်၊ ကဵုတုက်ဍာ်ကၠာ ကမာဒကှ်၊ ဗြဴဣလုဂှ် လေၚ်နုၚ်ကၠဟ်ထဝ်၊ ဇကုမွဲကၠာ တွာ်အာဆတ္တဝ်၊ ဃောသန်ဇျှာဟေၚ် ပယာံစေၚ်သဝ်၊ ဣလုဗြဴသွဝ် တွာ်စဝ်စှ်ေအာ၊ တွာ်စှ်ေရိုၚ်ရိုၚ် စိုပ်ဇိုၚ်ကမာ၊ ဟောဝ်နုၚ်ဍာ်ဆက် ညာတ်ရုပ်ယက္ခာ၊ သၟဝ်ဍာ်တေံဟေၚ် ဂွံညာတ်သေၚ်ဟာ၊ ဣလုအိက်အာ် စိုတ်သၟာ်ဣိဿာ၊ သလှ်ေရုပ်ဍေံ စှ်ေပ္ဍဲကၟာ၊ ရုပ်ညံၚ်ကျာ်သၠာ် ဒးတုက်ဍာ်ကၠာ၊ ဇီုထောံနုၚ်ဟေၚ် ကလေၚ်စဴအာ၊ နူမွဲဝါပၠန် စိုပ်ပိပန်ဝါ၊ ဇီုနုၚ်ဇီုဍေၚ် တရေၚ်စဴအာ၊ ဂွံထိုၚ်သၞာံအဴ ကြဴဝွံမွဲဝါ၊ ရုပ်သာ်အဲကၠာ ဂေါ၀်ဂါက္ဍၚ်ပြ၊ ကဵုထိုၚ်သၞာံအဵု ကဵုတုက်ဍာ်ရ၊ ဟွံကြိုက်ကဵုအဲ တ္ၚဲဝွံမူလ၊ ဟွံထေက်ကဵုအဲ ကော်တံၚ်လှောဲရ၊ အဵုဣတံၚ်လှောဲ ဗှ်ေကၠုၚ်ဂြဲစ၊ ဗြဴဣလုပြဲ ဣတံၚ်လှောဲပၠ၊ ညးဂြဲအဲဂြဲ ပ္ဍဲသြၚ်လစ၊ သဳနန္ဒာရ ယက္ခဗြဴကၟာဲ၊ ဍေံဂွံညာတ်အဴ ဂြိုၚ်တဴဟးဟာဲ၊ ဗြဴဣလုဆံၚ် လ္ၚာ်ရံၚ်နာဲ၊ ဂွံညာတ်ရ ကာလဂှ်ဆာဲ၊ ရုပ်ဂေါဝ်လောန်တဲ အဝဲစရာဲ၊ နူတိဒဵုသွဝ် ကဵုအာဒ္ၚေါဝ်ဂၠဲါ၊ ညံၚ်ကဵုရုပ်နာဲ ဂၠဲါဟွံတိတ်ရ၊ ဣလုဗြဴလွုဲ သုဲစဴထာဏ၊ တွာ်စဴတရေၚ် ဗိုတ်ထောံဍေၚ်ဒြ၊ ပြဟ်စဴစိုပ်ရ ဒေသနန်ထဝ်၊ ပ္တီသၟီမဟာ နာဲသာသၟီဓဝ်၊ ယွံတလတိ ဣဓိဇၞော်မောဝ်၊ ဍိက်ဗြဴတိတ်အာ ဇိုၚ်ကမာထဝ်၊ ဂွံညာတ်ကေတ်သၟတ် ဗြဴရတ်အသဝ်၊ ရုပ်သာ်ဂေါဝ်ပၠေဝ် ညံၚ်အဆေဝ်သွဝ်၊ စရာဲသ္ဇက်ပ္တုပ် ရုပ်ကောန်ခနှောဝ်၊ ထိုက်ကဵုပ္ကၚ်ရၚ် နန်ဗတၚ်ထဝ်၊ ဍိက်ဗြဴပ္တီလဝ် နာဲနန်ထဝ်ရောၚ်၊၊ ၊၊


ခဏဂွံမိၚ် သၟီနာဲနန်ဂၠေါၚ်၊ ပ္ဍဲစိုတ်သလှောၚ် အသောၚ်ပမာ၊ ညံၚ်စက္ကဝဝ် ဂေၚ်တ္ကံသၟဝ်ကျာ၊ တြဳဇှ်ဂုန်ရတ် စက္ကရတ္တာ၊ ဂေၚၚ်လန်အာ ဇၟာပ်ရာဒေသ၊ တုဲအာစိုပ်ခုတ် တ္ကံဥတ္တရ၊ ဂွံနၚ်ဗြဴရတ် သၟတ်ဨကန္တ၊ ရေၚ်ကာန်လုံလ ခယသာဓာ၊ နဲဂှ်ဂိုၚ်ပ္တုပ် ဗီုဥပ္ပမာ၊ မိၚ်ဣလုဟီု သီုကရုတ်ဏာ၊ စရိုတ်သၟီဓဝ် ဟဳဂပဝ်အာ၊ ချိုန်ခဏဂှ် ဗဒှ်သာ်လွာ၊ ကော်အမာတ်စာ သေဏာပတိ၊ မကမွဲလ္ၚီ ဗဵုပၞာန်မြီဂၠိ၊ မၞးတိတ်ဒုၚ်ညိ မိသုက္ခမာ၊ အခေၚ်ပၞာန်ပန် စဳရေၚ်ဖန်ဏာ၊ အမာတ်တိက္ခ တလပညာ၊ ယဵုအသံနာဲ သၟီဗၠာဲဗညာ၊ ပၞာန်ပန်ပြကာ ညံၚ်လအာသွဝ်၊ တိုက်ကွဳချေံစိၚ် ဂမြိၚ်တမ္ညဝ်၊ အလာံဍုတ်မြာ် ယာတ်ဗြေဝ်သာ်ထဝ်၊ ဗၞုဟ်ဒေါန်ဇမၠိၚ် လွိၚ်ဗဝ်သအဝ်၊ သေဏာတ်ဒေါန်အံၚ် တ္ၚဂဒံၚ်ထဝ်၊ ဇၞော်သန်အံသဝ် သအဳဗဝ်တၞၚ်၊ သရာဲဒြိုဟ်စာ တဲၜါရပ်သ္ဇၚ်၊ အေန်ဇာလဒု သဏးတုရၚ်၊ ဂြိၚ်ဂြိၚ်ဂြံဂြံ အသံၜဳဂၚ်၊ ပၞာန်ပန်ပြကာ ဇက်အာခမၞၚ်၊ ဖံစိန်ဖံဟဝ် ဖံထဝ်ခမြၚ်၊ ဖံကၠေဝ်ဖံမန် ဗြုဇရန်က္ဍၚ်၊ ဖံကြေပ်ဇတိုၚ် မန်ဒိုၚ်ခမၞၚ်၊ ဖံဒုတြဘိ တိတမ္ညတ်က္ဍၚ်၊ ခရာလဒု သြေဲကၞုသၚ်၊ သြဳသြဳဂြိၚ်ဂြိၚ် ဒဗိုန်ပိၚ်မၚ်၊ ဂၠိုၚ်ကဵုအဆၚ် အခြၚ်နာနာ၊ ပ္ၚောံဥဒျာန် ထာန်ပဉ္စမာ၊ မြီမြီညှာညှာ ဇက်အာလျလျ၊ ပ္ၚောံဥဒျာန် သန်ထာန်လစ၊ ပြဟ်အာစိုပ်ရ ကာလဂှ်ကၠာ၊ ဗဵုပၞာန်တဝဳ သၟဟ်န်ညဳသာ၊ ဗ္ဒောံဗဵုပၞာန် ထာန်ပဥ္စမာ၊ သအဳဂၠက်တဴကၠာ ကာလဂှ်တုန်၊၊

Powered By Blogger