Mon, If you don't breathe, there is no air. If you don't walk, there is no earth. If you don't speak, there is no word.

လမျီုမည်ဂှ် အရေဝ်မည်ရ။ အရေဝ်မည်ဂွံဗိုန်ဂှ် လိက်ရောၚ် ဗဗိုန်ပခိုၚ်ကဵု။
ဟိုတ်ဂှ်ရ လမျီုမည် ညံၚ်ဟဂွံတိတ်အာ နူမည်ဂှ် အရေဝ်မည် မည်ဟီုညိ ဂးညိ။ လိက်မည်ဂှ် မည်ကတ်ညိ ချူညိ။

Bookmark and Share

ဒဒိုက်ကောန်ၜိုပ်

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Friday, April 11, 2008

ဗှ်ကဵုဒဒိုက်ကောန်ၜိုပ်မစိုပ်အာဍုၚ်သအာၚ်တုဲ အဲ ဆန်ဗဒှ်လဝ်ကဝိလၚ်္ကာ ဗွဲမထေက်ကြိုက်ကဵုညာဏ်ရ။ လၟေၚ်ဒဒှ်စလာဲဂှ် ဒှ်သာ်ဝွံရ။ ပ္ဍဲကဵုဒိတ္ထဳအေၚ်ကလိတ် ( April 10, 2008 ) ညးဂၞဴဍုၚ်ဂမၠိုၚ် နူကဵုဍုၚ်ဗၟာတေံ ဗၞတ် ၁၂၁ တၠဂှ် ကၠုၚ်ကၠောန်စကလောန် သွက်ဗုၚ်ဂၞဴ ပ္ဍဲဍုၚ်သေံ။ ဒဒိုက်မကၠတ်လုပ်ဍုၚ်သေံဂှ် ညးညးအဲအဲ တီဒၟံၚ်ဖအိုတ်ရ။ ဗှ်ကဵုဒဒိုက်မကၠတ်လုပ်ဍုၚ်ညးတုဲ ဗွဝ်ပိုန်ဒြပ်ထဝ်သြန်လှုဲလှာ် မဂၠဲါပ္ကောံပကေဝ်လဝ် သီုလၟောၚ်စိုတ်လၟောၚ်ကာယတံဂှ် လ္ပကဵုဒှ်လလေၚ်ဖဵုအိုတ်ညိ ကောန်ၜိုပ်တံ။ ပ္ဍဲညး ၁၂၁ တၠ မကၠတ်လုပ်ဍုၚ်သေံ မဍိုက်အာကွဳစက်ဖ္ဍိုက်ကဂှ် ဟိုတ်နူရဲမကူသာန်သွံရာန်မၞိဟ်တံ ဖ္ဍိုက်ပၞုက်လဝ် ပ္ဍဲတလာကကွဳစက် ဟွံမွဲကဵုပၞော်ယွီုတုဲ ဗၞတ် ၅၄ တၠ မ္ဒးအိုတ်အာလမျီု နကဵုပရိုက်ဘဲယဝီုသ္ဂုတ်။ ညးဂမ္စိုတ်တံဂှ် ဗွဲမဂၠိုၚ် ဒှ်ကောန်မန်ပိုဲတံ မကၠုၚ်နူတွဵုရးဍုၚ်မန်။ ပ္ဍဲ ၅၄ တၠဂှ် မၞိဟ်တြုံ ၁၇၊ မၞိဟ်ဗြဴ ၃၇။ ညးဟွံချိုတ် မသှ်ေဒၟံၚ်တံဂှ် ဗၠာဲသၟိၚ်သေံတံ စာံဂိုၚ်လဝ်ရ။


ဟာဟၜိုပ်အိုဲ ပိုဲမန်ကလော၊
ဒဒိုက်ယောသော ဟောဟောစိုတ်သၠာန်၊
ဘဝကၠၚ်ဟဳ ညံၚ်သွးၜဳကြာန်၊
စိုတ်ပ္ဍဲအာန်တၞာန် သိက်ပလိုတ်မာန်ရော၊၊


ဟးကောန်ၜိုပ်ထဝ် မုအသဝ်ရော၊
ဒဒိုက်ဂၠိုၚ်ဟော စိုတ်သောသၞာသန်၊
ဘဝဂွံဆာဲ ဒးကၠၚ်ဂၠဲါသြန်၊
ဟိုတ်ကုသဵုအန် ညးပၠန်ရီုမွဲရော၊၊


ဟာဲကောန်ၜိုပ်ဟာဲ မုဂွံဆာဲရော၊
ဟိုတ်ဍုၚ်ဟၟဲရော ပူဆာဂၠိုက်သ္ၚောံ၊
ဘဝဂွံသၠုၚ် ဒဒိုက်ကၠုၚ်ကောံ၊
ဒှ်လၞီစိုတ်သ္ၚောံ မုသ္ဇက်ဟီုနွံရော၊၊


ဟိုဲကောန်ၜိုပ်ဟိုဲ ပိုဲမန်ကလော၊
ဟိုတ်နူကၠၚ်ဟော စိုတ်လမောချဳ၊
ဂွံဂျိုၚ်လမျီု ဗီုညးဖဲသအဳ၊
ကန္တာဝိတ္ထဳ ဒးတတ်ၜဳရော၊၊


ဂွံစိုပ်ဍုၚ်သေံ အေံမံၚ်သီုဂွန်၊
ဒဒိုက်တန်တန် ဗ္လေတ်ပၠန်ဟွံဗၠေတ်၊
ဒးအိုတ်သ္ကန်ဒဲ အကြာဘဲခေတ်၊
သိက်ဂွံဗလေတ် ဂွံဗၠေတ်ဗၠးပၠန်၊၊


ဝိပက်တမၠာ ပါဗက်ကၠုၚ်ဟာ၊
ဟိုတ်နူကၠၚ်အာ ဍုၚ်ဟံသာရောၚ်၊
ညးပမွဲသွတ် မုက်မတ်ဟွံသၠောၚ်၊
လၞီခပ်သီရောၚ် ဒှ်ဟွံယောၚ်မှာ၊၊


ဒြပ်ဇကုဂှ် ဒှ်ဒြပ်ညးပၠန်၊
ဗွဝ်ပိုန်ထဝ်သြန် ၚဳလန်ပကောံ၊
ပလက်ကၞေၚ်ဇွောဝ် ညံၚ်ဂြောဝ်တမောံ၊
ၜိုတ်ဂိုတ်ပကောံ ဆောံလေၚ်တန်တန်၊၊


လမျီုကောန်ၜိုပ် ၜိုပ်တံဆာန်ကွေံ၊
ညံၚ်ဟၟဲၚုဟ်မး ဒးဒှ်ရောၚ်ဟေၚ်၊
စဵုသ္ကန်ဒးအိုတ် ချိုတ်အာသေၚ်လေၚ်၊
ညးဗိုတ်ထဝေၚ် ဟွံကလေၚ်ၚဳပၠန်၊၊


ဟးကောန်ၜိုပ်ဟိုဲ အိုဲကောန်ၜိုပ်ဟး၊
မံၚ်ဍုၚ်ညးကွေံ ထေၚ်ဂးညးဆာန်၊
ညးလီလှေံလှန် ညးပဒၞန်ဗြာန်၊
ဒှ်စၞဒၞန်ဗြာန် မုညးဂွံဆာန်ရော၊၊

ဒြပ်လေဝ်ညးကေတ် ညးဝေတ်ထဗး၊
ညးဂြိုၚ်ဟးဟး ဟးဟာဲအဵုဇိုတ်၊
ဇကုမွဲသွံ ရမတ်ဟွံပိုတ်၊
ၜိုန်ပၠာံကၠေံစိုတ် ဟွံဝိုတ်လးလး၊၊


ညံၚ်ညးဆာန်ဍူ ညးဒူၜုၚ်ရောၚ်၊
ညံၚ်ညးမဆာန် ညးလာန်ဟွံယောၚ်၊
ညံၚ်ညံၚ်ဆာန်ဆာန် ညးသၟာန်သၟုက်ရောၚ်၊
ညးလှေံတက်ၜုၚ် ဒးဗ္ဒုၚ်စးရောၚ်၊
ဗၟာဒုက်ဟိၚ်ဟိုပ် စိုပ်သေံဟွံယောၚ်၊
သေံၜုၚ်သာညိ ဟွံဂိမွဲတောၚ်၊
ညံၚ်သေံမဆာန် ဍေံလာန်ဂိရောၚ်၊
ဓဇန်ဍေံအဵု ရုန်မဵုကီုရောၚ်၊၊


ဟးဒဒိုက်ဟး ပဂွံဗၠးရော၊
ယွံမန်ကလော ယောသောစံၚ်သၞာ၊
ဟံသာဇၞူၜိုပ် ကိုပ်အဒိကၠာ၊
မွဲဟွံမိက်အာ အိုတ်ဝါသနာရော၊၊

2 ကသပ်ညးဗွဟ်လိက်ဂမၠိုၚ်:

Mon-YMCA said...

the poem is very good. I'm really sorry for our Mons now.

Anonymous said...

Hello. This post is likeable, and your blog is very interesting, congratulations :-). I will add in my blogroll =). If possible gives a last there on my blog, it is about the Dieta, I hope you enjoy. The address is http://dieta-brasil.blogspot.com. A hug.

Powered By Blogger