Mon, If you don't breathe, there is no air. If you don't walk, there is no earth. If you don't speak, there is no word.

လမျီုမည်ဂှ် အရေဝ်မည်ရ။ အရေဝ်မည်ဂွံဗိုန်ဂှ် လိက်ရောၚ် ဗဗိုန်ပခိုၚ်ကဵု။
ဟိုတ်ဂှ်ရ လမျီုမည် ညံၚ်ဟဂွံတိတ်အာ နူမည်ဂှ် အရေဝ်မည် မည်ဟီုညိ ဂးညိ။ လိက်မည်ဂှ် မည်ကတ်ညိ ချူညိ။

Bookmark and Share

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၃၀ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Tuesday, July 08, 2008

သၟတ်ဗြဴထပှ် မတ်ကၠက်အာတုဲ ညးအာစွံလဝ် ပ္ဍဲဥမၚ်
ကြီုဗြဴထပှ် ဟီုတွံမွဲတန်၊ လၟေၚ်လက်သန် ဟီုပၠန်မွဲဝါ၊ ညးဂၠံက်မတ်တုဲ ဟွံသဏုဲခြာ၊ ညးတရဴသၟတ် ဂၠံက်သီုမတ်ၜါ၊ ဒေံဒဒေံပြဲ မွဲဒိုဟ်သေၚ်ဟာ၊ သၟီကဵုအသံ နူဂၠံဖျေံဏာ၊ ပ္ဍဲဥမၚ်စု မတ်ဂၠုသပါ၊ ပကဵုအၚ်အောတ် သၟတ်လွဳပရာ၊ နွံသီုဂပ္ဘ မိထသပါ၊ ညးထပှ်ဂၠေဲါ ဒတဲဖျေံဏာ၊ ညးပၠောပ်ဥမၚ် ဒေၚ်သၠၚ်လ္ၚာပ်လ္ၚာ၊ ရမတ်ဒဇူ နူစက္ခုဒွါ၊ သီုမကၚ်ဇတ် ဗြဲမတ်ဖြာဖြာ၊ ကၚ်ဇတ်လ္ၚာပ်လ္ၚာ ပူဆာလောံလာဲ၊ ဗှ်ဨကရာတ် စိုတ်နာဲသ္ကာတ်သြာဲ၊ ပ္တေဟ်ဣဝဴပဴ ပတဴစနာဲ၊ ကောဟးကောဗၠာဲ နာဲက္ဍိုၚ်မာလဳ၊ နာဲကဵုဂၠံက်မတ် ပ္တေဟ်ဗြဴလဇ္ဇဳ၊ အဒိနာဲဆာန် ပ္ကာန်က္ဍိုပ်မွဲဒၞဳ၊ လမုဟ်ဟဲဗြဟ် ညိဟွံဗှ်သ္ၚဳ၊ မိဒးကၠၚ်ဟဳ ဗနဳဥမၚ်၊.....

ကောဟးကောမၚ် မိကၠၚ်ဨကော၊
ကံဘဝရော ပ္ဍဲကောနာဲသ္ၚိ၊
နိဿၚ်စံၚ်တူ တ္ၜူမာဲသုၚ်ဂျိ၊
ဗှ်သၟီကောမိ ဟွံဗှ်ညိရော၊၊

ဂဂဵုဂဟီ အကးသ္ၚီဒေံါ၊
သတ်ကြုက်မြာၚ်သွံ ဍုၚ်ဒေံါညံၚ်ထဝ်၊
စဵုထနှေၚ်ဂွါၚ် ဗြုတာၚ်တမ္ညဝ်၊
ဗှ်ဒးလၚ်ဇွောဝ် ကာဲကဝ်သန်သွံ၊၊

ရံၚ်တူအမှဲ မတ်ဗြဲကလောံ၊
ဗဳကွိတ်ဂတောံ ထောံပ္တုံဗဳသ္တဳ၊
စောန်လောန်သေဝ်ဂြေဝ် သြိုဟ်ပဒေသြဳ၊
ဗှ်ဒးကၠၚ်ဟဳ သ္ကန်နှဳရသွံ၊၊

သၟီနာဲက္ဍိုၚ်စက် အံသဝ်သ္ဇက်ပ္တောံ၊
မတုဲတေံသွံ ဂွံမံၚ်မွဲနန်၊
သၟီဗၠာဲဇိုန်လဝ် လွဵုသီုထဝ်သြန်၊
ဗှ်ကောဒဇန် စံၚ်တူသန်သွံ၊၊

တလက္ဍိုၚ်ဗၠဲ မပြဲသ္ဇက်ပ္တောံ၊
မတုဲတေံသွံ စွံတူနန်ဒြၚ်၊
လမုဟ်ဒေၚ်ဗျောံ ပ္ဍဲဂၠံဥမၚ်၊
ဒဒိုက်ရိၚ်က္တၚ် လၚ်ဇွောဝ်သန်သွံ၊၊

နာဲက္ဍိုၚ်သေတ တေဇဂၠိုၚ်စွံ၊
မတုဲတေံသွံ ပ္တိုန်စွံတူနန်၊
လမုဟ်ကၠုၚ်ဒး ဒွက်ပးလွောၚ်စန်၊
ဗှ်ကျာ်သြဳနန် လောံလာဲသန်သွံ၊၊

တလက္ဍိုၚ်ထဝ် အံသဝ်သ္ဇက်ပ္တောံ၊
မတုဲတေံသွံ စွံပ္ဍဲနန်ထဝ်၊
လမုဟ်ဒးကၠၚ် တူယဲလၚ်ဇွောဝ်၊
ဂုန်စက္ကဝဝ် လၚ်ဇွောဝ်သန်သွံ၊၊

ဟးစက္ကဝဝ် အံသဝ်သ္ဇက်ပ္တောံ၊
မတုဲတေံသွံ စွံပ္ဍဲနန်လွိ၊
လမုဟ်ကၠုၚ်ဒး ဒွက်ပးသုၚ်ဂျိ၊
ဂုန်သၟီကောမိ သုၚ်ဂျိသန်သွံ၊၊

နန္ဒကိတ္တိ ဣဓိဂၠိုၚ်စွံ၊
မတုဲတေံသွံ သ္ဂောံဒ္ၚေါ၀်လးလေၚ်၊
လမုဟ်ကၠုၚ်ဒှ် ရမတ်ပြဟ်ဍေၚ်၊
ဟးကသူကၞေၚ် လေၚ်ကွေံဟေၚ်သွံ၊၊

သၟီတလနန် ဂၠိုၚ်သန်သ္ဇက်ပ္တောံ၊
မတုဲတေံသွံ ကေၚ်ဂွံသာဓာ၊
ပ္တေဟ်ဣလုဝဲ ကောအဲဗညာ၊
ဝေၚ်ပၞာန်လ္ၚာပ်လ္ၚာ စံၚ်နှာသန်သွံ၊၊

သၟီတလဒါန် နွံညာန်သ္ဇက်ပ္တောံ၊
မတုဲတေံသွံ စွံတူနန်ကၠတ်၊
ပ္တေဟ်ဗြဴဒဇန် ဂၠံက်ထောံကွောန်မတ်၊
ဒဇဳဒဇောတ် ကၚ်ဇတ်သန်သွံ၊၊


အဓိပ္ပဲါမဝေါဟာရ...

  • ဟွံသဏုဲခြာ ( ကြိယာဝိသှ်ေ ) = ဟွံကဵုလဇုဲလဇ၊ ဓဝဲါဂှ်၊ ပြဟ်ဟ်ပြေဟ်ဟ်၊ ( immediately )
  • စံၚ်တူ၊ ပူဆာ၊ ထသပါ၊ သပါထ၊ ကၚ်ဇတ်၊ လောံလာဲ၊ လ္ၚာပ်လ္ၚာ၊ သ္ဗသ္ပာတ်၊ သ္ပာတ်သ္ဗ၊ တူယဲ၊ လၚ်ဇွောဝ်၊ လွောၚ်စန်၊ စံၚ်နှာ၊ ကာဲကဝ်၊ ( အကမ္မကကြိယာ ) = ကြိယာဂမၠိုၚ်ဝွံ လအာအဓိပ္ပဲါဍေံ တုပ်သၟဟ်အိုတ်ရ၊၊ Synonym
  • ကာန် ( အကမ္မကကြိယာ )၊ ပကာန်- ပ္ကာန် ( သကမ္မကကြိယာ ) = ပ္ဍဲညးၜါကဵုဒှ် ပ္ဍဲညးဂမၠိုၚ်ကဵုဒှ် ပ္ဍဲအရာဝတ္ထုၜါၜါကဵုဒှ် ပြဝမပြိုၚ်ပ ရေၚ်သ္ကံ၊ ပြိုၚ်ပ တုပ်တုပ်၊ ပြိုၚ်ကၠောန် ရေၚ်သ္ကံ၊ ပြိုၚ်ကၠောန် တုပ်တုပ်၊ ပြိုၚ်မံၚ် ရေၚ်သ္ကံ၊ ပြိုၚ်မံၚ် တုပ်ပ်၊၊ ...{ ပ္ကာန်က္ဍိုပ်မွဲဒၞဳ၊ ( သကမ္မကကြိယာ ) = က္ဍိုပ်ၜါမ ကဵုတိက်မွဲဒၞဳ၊၊ ညးၜါရေၚ်ကာန်သာဓာ ( အကမ္မကကြိယာ ) = ညးၜါ မံၚ်တုပ်တုပ်၊ ညဳသာ၊ လေၚ်လး၊ သၞေံသၞဴညးသ္ကံ၊၊}
    ... ((( ပိုဒ်ကြိယာ ကာန် ၀ွံ သၟိက်ပပိုဒ်နာံမ္ဂး ကြဴအက္ခဝ်ကဂှ် ထပ်စုတ်အက္ခဝ် ၊ ဟွံသေၚ်မ္ဂး သၟဝ်အက္ခဝ်ကဂှ် ကွက်စုတ်အက္ခဝ်ကၟက် တုဲ ဒှ်အာပိုဒ်နာံရ၊၊ ကာန် = ကဝါန်၊ ကွာန်၊၊ ပိုဒ်နာံမလၟောဝ်စှ်ေကၠုၚ်နူပိုဒ်ကြိယာမွဲမွဲဂှ် ညးကော်စ ကိတနာံ ဗတ်ပါဠိ၊ ကြိုတ်နာံ ဗတ်သံၚ်သာကြိုတ်၊၊ ကျာ်တြဲ ပပရိနိဗ္ဗာန် သၟဝ်တၞံဓိတာန်ကဝါန် ပ္ဍဲဂြိုပ်ဥဒျာန်သၟီမလ္လာ၊ = တၞံဓိတာန်ကဝါန် ဟီုဂှ် တၞံဓိတာန်ၜါတၞံ ရေၚ်မံၚ် မိက်ဂး၊၊ ပိုဒ်နာံ ကဝါန် မတုပ်ကဵုပိုဒ်ကြိုတ်နာံ ကဝါန် လတူဂှ် နွံမွဲမ၊ တၞံကဝါန်၊၊ ကဝါန်ဝွံ လၟောဝ်စှ်ေကၠုၚ်နူပိုဒ်ကြိယာဟွံသေၚ်၊ လဵုမာဲဇကုဍေံဂှ် ဒှ်ဒၟံၚ်ပိုဒ်နာံဒတုဲရ၊၊...)))
  • လောပ်၊ လုပ် ( သကမ္မကကြိယာ - ကမ်မွဲ ) ပ္လောပ် - ပၠောပ်၊ ပ္လုပ် - ပၠုပ် ( ဒွိကမ္မကကြိယာ - ကမ်ၜါ ) = ညးပၠောပ်ဥမၚ်၊၊ စၟတ် ... ပ္ဍဲဂတပိုဒ်အကမ္မကကြိယာ ယဝ်သထပ်စုတ်အက္ခဝ် မ္ဂး ပိုဒ်အကမ္မကကြိယာဂှ် ဒှ်အာပိုဒ်သကမ္မကကြိယာ၊ ကြိယာမသက္ကုပိုဒ်ကမ်ဂှ် ဒှ်အာကြိယာမၞုံပိုဒ်ကမ်မွဲ မိက်ဂး၊၊ ပ္ဍဲဂတပိုဒ်သကမ္မကကြိယာ ယဝ်သထပ်စုတ်အက္ခဝ် မ္ဂး ပိုဒ်သကမ္မကကြိယာဂှ် ဒှ်အာပိုဒ်ဒွိကမ္မကကြိယာ၊ ကြိယာမၞုံပိုဒ်ကမ်မွဲဂှ် ဒှ်အာကြိယာမၞုံပိုဒ်ကမ်ၜါ မိက်ဂး၊၊ ကြိယာမဖှ်သာ်ဂှ် ပ္ဍဲဝေါဟာရမည်ပိုဲ နွံတဴဂၠိုၚ်သန်၊၊
ပမာတုန် ...
ဗီုဒၟံၚ်ကြိယာဂကူကြိယာဗီုဒၟံၚ်ကြိယာ မလံၚ်စုတ်အက္ခဝ် ပဂကူကြိယာ
လောတ်အကမ္မကကြိယာပ္လောတ် - ပၠောတ်သကမ္မကကြိယာ
ကေၚ်သကမ္မကကြိယာပ္ကေၚ် - ပကေၚ်ဒွိကမ္မကကြိယာ
ကတ်သကမ္မကကြိယာ ပ္ကတ် - ပကတ်ဒွိကမ္မကကြိယာ
ကြိယာသၟေဟ် မၞုံနဲကဲမဖှ်သာ်ဂှ် တၠပညာတံ ချပ်ဂြၚ်တီကေတ်ညိ၊၊
(((...ပ္ဍဲအရာမချူလိက် ညံၚ်သ္ဂောံဒးကဵုနဲသဒ္ဒါမည်စၟတ်ဂှ် ချူအိုတ်ညိ၊၊ ကြိယာမွဲမွဲမ ဒှ်ကြိယာမသက္ကုပိုဒ်ကမ်ဟာ၊ ကြိယာမၞုံပိုဒ်ကမ်ဟာဂှ် ချပ်ဂြၚ်ကေတ် နကဵုဂမြၚ်ညာဏ်ဇကုညိတုဲ ချူညိ၊၊ ပ္ဍဲဝါကျမွဲမွဲ ပိုဒ်ကြိယာ ညံၚ်ဟဂွံဗၠေတ်အာဂှ် စွံသတိညိ၊၊ ကြိယာဗၠေတ်မ္ဂး အဓိပ္ပဲါ၀ါကျမမိက်သ္ဂးဂှ် လီုလာ်အာရောၚ်၊၊...)))

1 ကသပ်ညးဗွဟ်လိက်ဂမၠိုၚ်:

လဂ္ဂန်ရာံ said...

နဲကဲသဒၵါမည္တံဂွ္ ခ်ဴပတုိန္ထ႓းကုဪဂႜဳိင္င္ညိ၊၊ တင္ဂုဏ္ရ၊၊

Powered By Blogger