Mon, If you don't breathe, there is no air. If you don't walk, there is no earth. If you don't speak, there is no word.

လမျီုမည်ဂှ် အရေဝ်မည်ရ။ အရေဝ်မည်ဂွံဗိုန်ဂှ် လိက်ရောၚ် ဗဗိုန်ပခိုၚ်ကဵု။
ဟိုတ်ဂှ်ရ လမျီုမည် ညံၚ်ဟဂွံတိတ်အာ နူမည်ဂှ် အရေဝ်မည် မည်ဟီုညိ ဂးညိ။ လိက်မည်ဂှ် မည်ကတ်ညိ ချူညိ။

Bookmark and Share

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၃၂ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Thursday, July 17, 2008

မိပ္ကဴတၚ် ရိုဟ်ရေၚ်တဴကဵုကောန်ဂၠုဗြရတ်
ဟးဣတဇု ဂၠုမဂေါဝ်လောန်၊
ဝဳပက်ယာဲပၠန်ဒးခြာခၠန်သ္ဍး၊
ကလိဂွံနာဲ


ဝါယာဲခြုပ်ခြး၊
သြိုဟ်မိဒကးၜါလွးရကောန်၊၊ *
အဵုဣတယာဲနာဲမွဲဂေါဝ်လောန်၊
အံက်နာဲဒဇန်မွဲတန်ဂၠံက်မတ်၊
ပ္ဍဲဂၠံၚ်ဥမၚ်ကဵုယာဲကၚ်ဇတ်၊
လၞီလောန်ဗၞတ်ကၚ်ဇတ်သန်ကောန်၊၊ *
အဵုထဝ်ကမုဂၠုမဂေါဝ်လောန်၊
ဝဳပက်ယာဲပၠန်ဂၠိုၚ်လောန်ပြာကတ်၊
ဝဳဝဲဇၞော်ကၠးကၠုၚ်ဒးဖတ်ဖတ်၊
ဗှ်တိုန်စိုတ်ဍောတ်ချိုတ်သၟတ်ရကောန်၊၊ *
အဵုထဝ်ပဏာဲနာဲမွဲဂေါဝ်လောန်၊
ကလိဂွံပၠန်ကောန်ထဝ်ကမု၊
ဗှ်မိဒးကၠၚ်ပ္ဍဲဥမၚ်ဂၠု၊
စိုတ်ယာဲလ္ၚုစုတိရကောန်၊၊ *
ဗှ်သၟီအံက်မပဝဒဇန်၊
ပ္တေဟ်ဣလုပၠန်ပ္ကီုဒန်ဂၠံက်မတ်၊
သီုၝဲတရဴဒှ်တဴကၚ်ဇတ်၊
ဇဝေါဝ်ရမတ်ချိုတ်သၟတ်ရကောန်၊၊ *
ဟးကောန်ဗြရတ်ရုပ်ဗတ်ညးသောန်၊
နူညာတ်မုက်ကောန်မိပ်စိုတ်လောန်ကာဲ၊
ဗှ်အံက်နာဲပပဝစဏာဲ၊
ဒဒိုက်လောံလာဲယာဲချိုတ်ရကောန်၊၊ *
ဟးသမ္ပာန်ထဝ်ရုပ်မဂေါ၀်လောန်၊
ဗှ်အံက်သၟီမန်ဒဇန်ယဲသြ၊
ထောံလဝ်ယာဲဇုပ္ဍဲဥမၚ်ဂ၊
မိဒးလ္ၚုၚ်လ္ၚယာဲချိုတ်ရကောန်၊၊ *
ကလိဂွံနာဲစိုတ်ယာဲမိပ်လောန်၊
ဗှ်မိစောန်လောန်ကၠုၚ်ညာတ်ကောန်ဂၠု၊
ဒမာအံက်နာဲယာဲဗျောံလ္ၚု၊
အိုတ်သ္ကန်ဒၞဲါဝွံစုတိရကောန်၊၊ *

ဒေံဍောတ်ပ္ကဴတၚ် လၞီက္ဍၚ်လောန်၊ ကလိဂွံပၠန် ကောန်ဂၠုသာ်ဗၠဲ၊ ဟးထဝ်ဒကောၚ် ဂဍောၚ်မတ်အဲ၊ တလအဝဲ ပ္ဍဲဂၠံဥမၚ်၊ ဗှ်ဂတဵုလွိ သ္ၚိရတ်ဒေန်ဒြၚ်၊ ဟးရာဇာဝၚ် မိဒးကၚ်ဇတ်၊ ဟးကောန်အသဝ် ရုပ်ထဝ်ထမၞတ်၊ ဟးဒကောၚ်ရတ် ရုပ်ဗတ်ညးသောန်၊ ဟးဂၠုလစောန် ကောန်ရာဇာဝၚ်၊ ဟးထဝ်ကမု မဂၠုနန်ဒြၚ်၊ ပ္ဍဲဂၠံဥမၚ် ဂၠုကမၠၚ်ယာဲ၊ ဟးမဂေါဝ်လောန် ကောန်ထဝ်ပဏာဲ၊ ဟးကြက်စလန် မဂၠုကောန်ဗၠာဲ၊ ဟးထဝ်ပဏာဲ နာဲတလဒါန်၊ မိအာန်တၞာန် လောန်လာန်သန်ကောန်၊၊

ဗြဴဒဒေံဍောတ် ရေဝ်ရောတ်ကဵုကောန်၊ ယဝါံသြောန်န် စောန်လောန်ရိၚ်က္တၚ်၊ ဗှ်ကောဗညာ မိဒးခြာဒၚ်၊ ကောအဲဘာတ်ထောံ စွံပ္ဍဲဥမၚ်၊ ဗှ်ဒးဟဳကၠၚ် ပ္ဍဲဥမၚ်ဟေၚ်၊ သီုၝဲတရဴ ယာံတဴရိုဟ်ရေၚ်၊ မိကဵုကောန်ဍောတ် ရမတ်ပြဟ်ဍေၚ်၊ ပ္ဍဲဥမၚ်အဴ ယာံတဴရိုဟ်ရေၚ်၊ မိလွဳလွတ်လဝ် ကောန်ထဝ်အလေၚ်၊ ပ္ဍဲဥမၚ်ဟေၚ် ရိုဟ်ရေၚ်တဴတုန်၊၊ ၊၊
ယၟုသၟတ်ဗြဴထပှ် သၟီမစွံလဝ် ပ္ဍဲဂၠံဥမၚ်ဂှ် နူကဵုတၞံတေံ ချူထၜးလဝ်ကဵုတုဲဒၟံၚ်ရ၊၊ လၟုဟ် မွဲလှ်ေပၠန် သၟိက်ဂွံပပြာကတ် ကုတၠဝါသနာတံတုဲ အဲ ရိုဟ်ထၜးကဵု၊၊ ပသာ်ယၟုညးထပှ်ဂှ်ရော...
၁၊ မိၜိုဟ်စိုတ်၊
၂၊ မိဍောၚ်စမ္ၚာ၊
၃၊ မိဍောၚ်စမ္ပာ၊
၄၊ မိဍောၚ်လၚ်ဟေၚ်၊
၅၊ မိဍောၚ်ပုပ္ဖ၊
၆၊ မိဍောၚ်ကသဝ်၊
၇၊ မိပ္ကဴတၚ်၊
ပ္ဍဲညးထပှ်ဂှ် မိပ္ကဴတၚ် ဒှ်ဒေံဒဒေံ ဍောတ်အိုတ်၊၊ ဗြရတ်ကုမ္မာပ္ဍဲပုံအဂီုဝွံ ဒှ်ကောန်ဂၠုမိပ္ကဴတၚ်ဂှ်၊၊

Powered By Blogger