Mon, If you don't breathe, there is no air. If you don't walk, there is no earth. If you don't speak, there is no word.

လမျီုမည်ဂှ် အရေဝ်မည်ရ။ အရေဝ်မည်ဂွံဗိုန်ဂှ် လိက်ရောၚ် ဗဗိုန်ပခိုၚ်ကဵု။
ဟိုတ်ဂှ်ရ လမျီုမည် ညံၚ်ဟဂွံတိတ်အာ နူမည်ဂှ် အရေဝ်မည် မည်ဟီုညိ ဂးညိ။ လိက်မည်ဂှ် မည်ကတ်ညိ ချူညိ။

Bookmark and Share

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၄၂ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Wednesday, November 26, 2008

Google Logoဗြရတ် ဍိုက်လတူစးချေံဟဇ္ဇနဲ ကလာၚ်သာၚ်တိုန်အာ တူသဗာန်အမှဲ
ဗြရတ် စိုပ်အာ ထာန်ဒမံၚ်ကလော်ဗြဴမိဣဏၚ်ကၚ်ရဳ
ကာလသၟိက်ဒှ် တဝှ်သံၚ်သာ၊ သၟီတာပဿ တလပညာ၊ ကွက်လိက်တုဲပၠန် စဴပန္နသာ၊ ဗြရတ်ကုမ္မာ ပြဟ်ၚုဟ်အာရ၊ လာၚ်မုက္ခဝါ လၜိုဟ်ကာယျ၊ မြဳသာဲနာဍူ ပုၚ်မူသဗ္ဗ၊ တုဲကလံကၠာ ပန္နသာရ၊ ဗောဓိသတ္တ တလစရာဲ၊ ကျိုၚ်ကျဝ်ဂ္ညိဂ္ညာတ် ဨကရာတ်ဗၠာဲ၊ သၞာ်ရတ်ချတ်ဂၞိၚ် တွိၚ်ပ္တိုန်စရာဲ၊ ဂါံဍိုက်ချေံပြဲ ဟဇ္ဇနဲဗၠာဲ၊ လိုန်သဗာန်ကျာ မူပမာဗ္ဒာဲ၊ ညံၚ်ၜိုပ်ၜၚ်ဗၠာဲ ဆာဲတူကာသ၊ ပဝ်ပ္ၚောံခုတ် စိတ္တကုတ်ရ၊ ညံၚ်အိန်မာဃ တလသွဝ်ၜါ၊ မဍိုက်ယာန်ကၠာ ဨရာဝဏ္ဏ၊ မတိတ်ဝေၚ်ထာန် ဥဒျာန်လစ၊ ညံၚ်သူရိယျ ဍိုပ်ၜိုပ်ဒျအာ၊ ပ္ၚောံဍုၚ်ကၠာ ဒွါရဝတဳ၊ ကောံမိတ်လဂ္ဂန် ဂွံညန်မွဲဒ္ၚဳ၊ ပမာသာ်ဂှ် တုပ်အိုတ်သၟဟ်ညဳ၊ ဗြရတ်ဍောတ်ဗၠာဲ စရာဲကျာ်သြဳ၊ ဍိုက်ယာန်အဿ သၟီပယာယဳ၊ ပ္ၚောံနန်ဒြၚ် ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ၊ ဒေါဝ်ဂြိုပ်ကျာ်သြဳ ဗနဳပုပ္ဖ၊ ဍိုက်ယာန်အဿ သၟီပယာကြာ၊ ကလာၚ်သာၚ်ဟာန် လိုန်သဗာန်ကျာ၊ ချေံကဵုဗညာ အာတဴလျလျ၊ ကြာဟေမဝန် ထာန်အရညှ၊ အာတဴလျလျ ကာလဂှ်ပၠန်၊ သၟီရာဇာမန် ညံၚ်ကောန်ၜိုပ်ၜၚ်၊ ပရှ်ညံၚ်ကျာ နဲပါကဟၚ်၊ ပရှ်လောန်က္ဍၚ် ဒေါ၀်ဂၚ်ၜိၚ်ဒၟံၚ်၊ တူဂၠံအမှဲ ရံၚ်ညာတ်နဲသၞံၚ်၊ ကြာဂၠံမတ်ဗြဲ ပ္ဍဲစးအဿံၚ်၊ ညာတ်ညံၚ်ရဴသၞံၚ် အရံၚ်ဖျေဲဖျဴ၊ ညာတ်အာစောန်စောန် ပြာသာတ်နန်ပ္ကဴ၊ ဓုပ်ပြကာအဵု လျးဂဵုညံၚ်သ္ဍဴ၊ ကရိုန်တဏာဲ ဂဵုဍာဲဖျေဲဖျဴ၊ သ္ၚိကၠတ်နန်ဒြၚ် ဂဵုခၠၚ်ညံၚ်သ္ဍဴ၊ ဗတၚ်ဇာထဝ် ရုပ်သပဝ်နှဴ၊ သပဝ်ဗိုတ်နာ် ဂၠိုၚ်သာ်တ္ၜတ်သြဴ၊ ညးၜါရံၚ်ဗဵု ခၠၚ်လဟဵုတဴ၊ ပြာသာတ်ဒေံဗြဴ ရဴဒမၚ်ဍာ်၊ ဂေၚ်တဴပြာသာတ် ဂွံညာတ်ရုပ်ရဴ၊ ပ္ဍဲမုက်ရုၚ်ပ္ကဴ ယက္ခဗြဴအုံ၊ ပၠဣဓိပၠန် ရပ်ဒန်တဲသ္တုံ၊ ယက္ခဟောကၠံၚ် ဒတဴဒၟံၚ်အုံ၊ ကဵုပါၚ်ဟဟ ပၠရမျှာၚ်ကောံ၊ ထောံဇိုၚ်တဲစုံ သီုသ္တုံသီုဇွိ၊ တၚက်ေၚက်ဂွု ကိုဟ်တသုစိ၊ သလာ်ရံၚ်လ္ၚာ် တက်ဍာ်ယူတိ၊ ကလော်ဒိတှိ ပၠဣဓိလောန်၊ ဂွံညာတ်တဴကၠာ သီုညးၜါပၠန်၊ ချေံဟီုဂၠိုက်ဂၠဲါ ကဵုနာဲသာဇန်၊ လိက်ပ္ဍဲကံချေံ ထောံကဵုဍေံပၠန်၊ ဍေံဂွံညာတ်ကၠာ အက္ခရာဗျန်၊ ဂွံတီသ္ဇိုၚ်သာ တူကျာပိုဲတန်၊ ဂွံမိၚ်ရမျှာၚ် ပါၚ်ချေံပြဲလောန်၊ ဗြရတ်ထောံပၠန် လိက်ဇမန်ဗၠဲ၊ ယက္ခဂွံညာတ် ပါတ်တိုန်စိုတ်ပ္ဍဲ၊ ပံက်ညာတ်လိက်ကၠာ အက္ခရာနဲ၊ ဇၟန်ညဳသတပ် ပၠောပ်ဏာအပ္ဍဲ၊ ပၚ်ခၠံယဵုတဲ ပ္ဍဲကောန်ကျာ်သြဳ၊ ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ကျာ်သြဳနန်မြ၊ ဂွံမိၚ်လိက်ရ ယက္ခဒေဝဳ၊ တီပ္ဍဲလိက်ကိုပ် မိတ်အဲစိုပ်ပ္ညဳ၊ တွာ်တိတ်မုက်ရုၚ် တိတ်ဒုၚ်သဳကၠဳ၊ ယက္ခဒေဝဳ ကျာ်သြဳဗြဴရတ်၊ မိၚ်လိက်တုဲကၠာ သ္ၚဳအာမုက်မတ်၊ တုဲကော်ဗိန္ဒော ဟောရာကိုန်ဗတ်၊ ဟောရာကၠုၚ်စိုပ် ဖျေံက္ဍိုပ်ပဝတ်၊ ယွံနာဲနန်သ္ဍဴ ပိုၚ်တဴနန်ကၠတ်၊ မူပမိက်စိ ဟီုညိဗ္တာၚ်ၜတ်၊ ဂွံတီဗွဲစၟတ် အဇ္ၛတ်ညိနာဲ၊ . . .

ဏၚ်ကၚ်ရဳမိၚ် ဟီုပမိၚ်ဆာဲ၊ ယွံလေဝ်အစာ ဟောရာစရာဲ၊ လိက်မိအဲပ္ညုၚ် ကဵုကၠုၚ်ဆက်ကွာဲ၊ လိက်တွဵုတဲယာဲ လိက်နာဲဗှ်ရံၚ်၊ စုတ်တဲဍောတ်ဗၠာဲ ယာဲကဵုပလံၚ်၊ ယမုဗြရတ် ပြာကတ်ဒါန်ကြံၚ်၊ ထပ်တဲပ္ဍဲလိက် အဲသၟိက်ကဵုရံၚ်၊ ဂွံတီညိကွေံ ကော်ဖျေံဒမံၚ်၊ က္ညဗိန္ဒောရံၚ် ညံၚ်ဗၠးသၚ်ကာ၊ ဟောရာမိၚ်ဗက် ဖန်စက်ဇာတာ၊ ပိပန်ဒစာံ သက်ဖဍာံကာ၊ လိက်ဝွံအဒိ လှာဲတမိကၠာ၊ ခယျဝိဒ္ဒဳ ပ္ညဳယၟုအစာ၊ တုဲသ္ၚဳပၠန်မွဲ ပ္ဍဲစက်ဇာတာ၊ တန်အယုက်ဆံၚ် ဂြိုဟ်ပံၚ်ဟုဲဏာ၊ ပၟဝ်တရဴ ကြဴစစှ်ၜါ၊ ကိုန်ဇိုက်ဟွံတိတ် လအိတ်ဇာတာ၊ ပ္ဍဲမိဟ်သောရာ ပ္ဍဲဗြိုဟ်ရာဟု၊ ကြကတ်အၚာ သိုက်ကြာကန်စု၊ အဒိုတ်တူဝွံ စန်မြုဗိစ္ဆာ၊ ဂုရုမကဝ် ကုံလဝ်ဗုဒ္ဓါ၊ ဝွံသ္ၚိကၞေပ်ရ ဒစာံပြကာ၊ ဂြိုဟ်ဒစာံတုဲ ဒးကၞုဲရာဇာ၊ ကၞုဲအနုမာန် နွံညာန်သ္ကေက်သ္ကာ၊ ရသိဆက်ကွာဲ ပသရာဲကၠာ၊ ကြဴဝွံကၞုဲဝါ ဂွံဏာကောန်စိုတ်၊ ခိုၚ်ကဵုဇာတာ တိတ်နူကာဗိုတ်၊ လိက်ဝွံလှာဲအဴ ဘာ်တရဴအိုတ်၊ လိက်တၞံဟသေၚ် ဒးဟေၚ်ဂၞဲရိုတ်၊ ကာကာပ်မြိတ္တျု အမှုဂစိုတ်၊ လိက်ဝွံလှာဲအိုတ် ပ္ဍဲစိုတ်ဍိက်အဴ၊ လိက်ဝွံဟသေၚ် တၟေၚ်ရောၚ်နာဲဗြဴ၊ ပိုတ်ဗျန်ဟွံဆာဲ လွာ်ဘာ်တရဴ၊ ထာန်ဇိုၚ်လှာအဴ နာဲဗြဴယွံမိ၊ ညးလှာဲတုဲရ ဗြဴတလတိ၊ ဟွံစှ်ေပိုတ်ဗျန် ချူကၠောန်တမိ၊ ပပ္တေဟ်ညိယာဲ စရာဲနန်လွိ၊ လိက်လှာဲတမိ ယုတ္တိဟွံဝေၚ်၊ . . .

ဏၚ်ကၚ်ရဳမိၚ် သွိၚ်မုက်ကလေၚ်၊ မိဟီုတ္ၜေဟ်ကၠာ ဟောရာဂှ်ဟေၚ်၊ ဟာဲအဒိတှိ ဗှ်ေညိဟွံသေၚ်၊ ဗှ်ေပလီလှေံ ညံၚ်ပြေံကျာဟေၚ်၊ ဗှ်ေဗ္ဂေတ်တံၚ်ဂြဲ နဲညးဍိုက်ပြေၚ်၊ ဗှ်ေတံၚ်ကလေၚ် တုပ်ညံၚ်ပြေၚ်ဂၠဴ၊ ဟာဲအမုက်ဗၠး အဲဂဗးတဴ၊ ဟာဲအမုက်ဗာ် သ္ၚိဍာ်ပသြဴ၊ အဲဒလုက်ပၠန် ဇပန်ဍေံက္တဴ၊ အာကၠေံအဂၠဴ လထဴလုတ်ဝတ်၊ မံၚ်လံမဂး ဒးဂွမုက်မတ်၊ အာထောံကဵုပြဟ် ဗြံက်က္ဍဟ်ခလောတ်၊ ဟောရာခညောတ် သၟတ်ပၠန်စဴသ္ၚိ၊ . . .

ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ဒေဝဳယက္ခိ၊ တိတ်အာမုက်ရုၚ် ကၠုၚ်ဗိုၚ်သ္တုံဇွိ၊ ကမၠောန်ဗိုၚ်ဂၠေဲါ ပ္ဍဲတံဇိုၚ်မိ၊ သဘာ်တဲၜါ နာဲသာနန်လွိ၊ တုဲသ္ၚေဝ်တိုန်အာ တူအကာသိ၊ ညံၚ်မှာတလိ မိညာတ်ဒဇပ်၊ အတိက်ပ္တုဲလဝ် ဇတဝ်ဖြပ်ဖြပ်၊ ပ္ဍဲစိုတ်သမြပ် ဖြပ်ပ်ဇတဝ်၊ ရုပ်ညံၚ်မာဃ အိန်တလသွဝ်၊ ဍိုက်ယာန်ချေံပၠန် တဲသၞာ်သ္ဂန်လဝ်၊ စိုတ်မိဖြပ်ဖြပ် ဇတပ်ဇတဝ်၊ ဇြဟာန်တမိုဟ် ဖျုန်ဂြိုဟ်သ္ဗသအဝ်၊ ယက္ခဗြဴသွဝ် စိုတ်လၟောဝ်အာ၊ ပ္ဍဲဂွိုၚ်ကြုတ်ဏာ ဗျာပ်အာဇြဟာန်၊ ဘဝၚ်ပိတန် အဝဇ္ဇန်ထာန်၊ သမ္ပတိစ္ဆိုန် လဴတိုန်ဂစာန်၊ ဍောၚ်ဓဝ်ဝိညာန် ထုဲကြာန်ဗနှ်၊ သန္တဳဝတှဴ ဇၞော်တဴက္တဵုဒှ်၊ ဇဴတဒါရီု သီုစှ်ထပှ်၊ လညာတ်သ္ဇိုၚ်ညာတ် ဂွံညာတ်တုဲဂှ်၊ ဇဴသောဗနှ် မူဂှ်ပမာ၊ တမ္ၚာမွဲကၠာ ပ္ဍဲခန်လွာၜဳ၊ သဏန်ဒက်ဗျာၚ် ပ္ဍဲသၞေၚ်စာၚ်ဖဳ၊ ဍိုက်ဂၠုၚ်ဂၠဲါၚဳ ပလွဳပရာ၊ ဂရော်နာံထံၚ် ဒၞဲါခဏံၚ်ကၠာ၊ ကညာတ်သၞေၚ်စာၚ် သာၚ်တိုန်ညှာညှာ၊ ထမက်ကိတ်ပၠန် ဒးသဏန်ကၠာ၊ ကၠာတ်ပၠန်ဟွံတိတ် ၚိတ်ဗိုန်က္ဍၚ်အာ၊ တုဲဒးမံၚ်ဘဲ လုပ်တဲညးဖျာ၊ သၞေၚ်စာၚ်တုပ်ရုပ် ဂၚ်တုပ်သံၚ်သာ၊ သဏန်တုပ်ကီု အရီုတဏှာ၊ ကယျိုၚ်ဂညိ အပေါတ်ကြိယျာ၊ အကုသဵုဂှ် တွံဂးတမ္ၚာ၊ ဗြဴရတ်ယက္ခာ တုပ်ပမာပၠန်၊ . . .

နူမိညာတ်ဒး ပးရုပ်လဂ္ဂန်၊ ဇာပ်ပ္ဍဲသန္ထာန် ဇြဟာန်တန်တန်၊ လ္ၚာ်ရံၚ်ပၠန် လတူနန်လွိ၊ မိကော်တိုန်အာ ဖဳဒွါတသိ၊ အဵုသ္ဍိုက်မိ စှ်ေညိမူဒှ်၊ စှ်ေရကောဗၠာဲ နာဲယာန်ချေံပြဟ်၊ ဒေံတိတ်ဝါၚ်ဒုၚ် စှ်ေကၠုၚ်ထဝ်စှ်၊ က္ညစှ်ေကဵုပြဟ် လမုဟ်ညိနာဲ၊ မိကော်ကဴကဴ ရံၚ်တဴကောဗၠာဲ၊ ညာတ်ရုပ်စိုတ်ချဳ ဏၚ်ကၚ်ရဳဆာဲ၊ မတ်ကသဳစိုတ် စိုတ်ဒြေပ်ဂေတ်ဂဲါ၊ စှ်ေရကောဗၠာဲ နာဲဂဍောၚ်မတ်၊ ဗြရတ်ဂွံမိၚ် တွိၚ်ပါၚ်ဗြဴရတ်၊ ဟီုပ္တီချေံရော ယွံကောဗ္တာၚ်ၜတ်၊ ကောရံၚ်စှ်ေအဴ တေံမိဗြဴရတ်၊ ကော်ဒၟံၚ်ကောဂၞဴ ဒကဴနန်ကၠတ်၊ စှ်ေရဟာနာဲ ကောဗၠာဲချေံရတ်၊ ချေံဟီုတိုန်သၟတ် ယွံဒေံဍောတ်အဲ၊ ကောဒျာန်စှ်ေရ မတ်ပလၜဲ၊ ဒျာန်စှ်ေလျလျ ဒေသနန်ဗၠဲ၊ ဗ္ဒက်သိုန်ပိဝါ တူကျာအမှဲ၊ ဂေတ်ဍုၚ်မိအဵု ဗဵုဝေၚ်နန်ဗၠဲ၊ စိုပ်မုက်ရၚ်ကၞာတ် အမာတ်ရေၚ်ဂၠေဲါ၊ ဏၚ်ကၚ်ရဳပၠန် တလနန်ဗၠဲ၊ မိဗက်ထၜ တလအဝဲ၊ သဘာ်ဖျေံပြဲ နူချေံမွဲတန်၊ ဗြရတ်ညာတ်စိ ရုပ်မိတြဳဝန်၊ ညးၜါစိုပ်စပ် သ္တပ်သ္တးမွဲပၞောန်၊ ဂဇံမုက်ရုၚ် ဒုၚ်စမုက်ပၠန်၊ ချေံရတ်ဒးရး ဗလးမွဲတန်၊ အဟာရဗျန် ဂၠိုၚ်သန်ပြာကတ်၊ တရိုပ်ဗစ သၟီဗၠာဲဗြရတ်၊ တူနန်ထဝ်သၟတ် ကောံဗြဴတ္ၜတ်သြဴ၊ ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ကျာ်သြဳနန်ပ္ကဴ၊ ညးၜါမွဲဖုန် စိန်ဝုန်နှဴရဴ၊ ပ္ဍဲနန်ဇမၠိၚ် သၟီကဵုဒေံဗြဴ၊ တူနန်ထဝ်ပ္ကဴ ရေၚ်ကာန်တဴတုန်၊၊

Powered By Blogger