Mon, If you don't breathe, there is no air. If you don't walk, there is no earth. If you don't speak, there is no word.

လမျီုမည်ဂှ် အရေဝ်မည်ရ။ အရေဝ်မည်ဂွံဗိုန်ဂှ် လိက်ရောၚ် ဗဗိုန်ပခိုၚ်ကဵု။
ဟိုတ်ဂှ်ရ လမျီုမည် ညံၚ်ဟဂွံတိတ်အာ နူမည်ဂှ် အရေဝ်မည် မည်ဟီုညိ ဂးညိ။ လိက်မည်ဂှ် မည်ကတ်ညိ ချူညိ။

Bookmark and Share

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၄ဂ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Sunday, February 08, 2009

မိဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ဟွံဆဵုညာတ်ကေတ် ဗြရတ် ပ္ဍဲနန်ပြာသာတ်တုဲ ယာံကရေဝ်ကရောတ် ဒှ်လၞီစံၚ်တူသောသၞာ ယာံထသပါ သြိုဟ်သ္ပာတ်သ္ဗ
လၟေၚ်ဒဒှ် တဝှ်ဒေသ၊ ဆပုံမဒှ် ပိုဲတွံဂတ၊ လတေံဗြရတ် ကၞတ်တေဇ၊ ဍိုက်ယာန်အဿာ ဒဴအာတုဲရ၊ အဏံတုန်သၟတ် ဗြဴရတ်ယက္ခ၊ ဗၜူဟဲပၠန် ပ္ဍဲဒေါ၀်နန်မြ၊ သူရာဇးရ ယက္ခဗြဴရတ်၊ သူရာဇးညိ မိခြုပ်ခြးမတ်၊ ဘၚ်ဘၚ်ယာယာ တွာ်အာမိလောတ်၊ ညာတ်ကမၠောန်တံ လ္ၚဵုကံဝတ်၊ ထအံတိတ်အာ ကြိယျာခလှောတ်၊ ခရံၚ်ခရဴ ညံၚ်ရဴဒေါံလောတ်၊ ဗၜူလုတ်ဝတ် မတ်တမာခေါ်၊ မိကော်ပ္ၚုဟ်ပၠန် ကမၠောန်ဍောတ်ဇၞော်၊ က္တဵုရၝိုဲတံ တမံညးအဲ၊ ကမၠောန်ၚုဟ်အိုတ် ဂိုတ်က္တဵုၚံက်ၚံက်၊ ကမၠောန်ဍောတ်ဇၞော် ၚံက်ၚာ်ၚုဟ်အိုတ်၊ ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ကျာ်သြဳကြက်ဗိုတ်၊ လုပ်ဂၠဲါပ္ဍဲဒေန် နာဲကဝေန်ဝိုတ်၊ သလှ်ေကြက်ဗိုတ် ဗၜူဝိုတ်အာ၊ မိလုပ်ဂၠဲါပၠန် ပ္ဍဲကၠတ်နန်ကၠာ၊ မိပံက်ဂၠဲါရော သၟီကောဗညာ၊ ဂေတ်ဂၠဲါဂဥုပ် သမ္ၚေဟ်ရုပ္ပါ၊ ပ္ဍဲနန်ဒြေပ်ဂၠေဲါ သြဲကၠုၚ်သြဲအာ၊ မိဂၠဲါလှိၚ်လှောၚ် ဂၠံၚ်ပါသာဒါ၊ ဗၟံက်ဂၠဲါအိုတ် ပလိုတ်ဂၠဲါအာ၊ ဒြေပ်စှ်ေရိုၚ်ကွေံ ချေံဟွံမွဲကၠာ၊ မိလီုစိတ္တာ ထသပါသၟတ်၊ ဇတဝ်ဖြပ်ဖြပ် ဒဇပ်တတ်တတ်၊ မိလောတ်သ္ၚဳအာ ၜါဗဟဳသၟတ်၊ ကမၠောန်တံညာတ် တူပြာသာတ်ရတ်၊ ကၠုၚ်ဗိုၚ်ပတ်ပေါန် ကၠောန်ၜိုတ်အဆတ်၊ ဍာ်မြမောဝ်ၜိုဟ် လဗိုဟ်ကြကောတ်၊ မိဂွံအမြာဲ နာဲဂဍောၚ်မတ်၊ သမ္ၚဟ်တိုန်စိ မိဗတာၚ်ၜတ်၊ မိယာံရေဝ်ရောတ် ဍောတ်ဗြဴခြုပ်ခြး၊ . . .

အဵုသမ္ပာန်ထဝ် ရုပ်ဗဝဝ်လျး၊ လမျီုဇိုန်တွာဲ ကဵုနာဲထဝ်ဂၠး၊ ပလဝ်ပၞာၚ်တိုၚ် ဒဝိုၚ်မိဂး၊ အဵုကောထဝ်ဂၠး သိက်သ္ပဒးရော၊၊ ဟးကောဟးကော ထောံရောဒေံဍောတ်၊ ယွံဂဍောၚ်မတ် ကၞတ်ဇြဟာန်၊ ပကောဟွံဆာန် ဂစာန်ထောံမိ၊ ထောံလဝ်ဒေံမွဲ ပ္ဍဲဒေါ၀်နန်လွိ၊ သိက်စိုတ်ကောမိ ဒဴထောံဒေံရော၊၊ အဵုသမ္ပာန်ရတ် ကၞတ်အယော၊ နာဲဒဴထောံရော ဟးကောသော်က္ဍိုပ်၊ ကောကၠုၚ်ထောံလဝ် ပြာသာတ်ဒေါဝ်ဂြိုပ်၊ ကဵုမိဟိၚ်ဟိုပ် ကြိုပ်သောသၞာ၊ ကဵုမိစံၚ်တူ ကဵုမိပူဆာ၊ ဗှ်နာဲဒဴအာ လသာလဝ်အဲ၊ ကဵုမိဟိၚ်ဟိုပ် ဗဒိုပ်နန်ဗၠဲ၊ ကဵုမိဇြေဟ်ဇြာဲ လောံလာဲရိုဟ်တ္ၚဲ၊ ကဵုမိတူယဲ ပ္ဍဲသြိုဟ်သ္ပာတ်သ္ဗ၊ ကဵုမိသ္ၚောံ ကဵုမိဟောံဇြ၊ ကဵုမိစံၚ်တူ ဂၠိုၚ်ဗဗောဓ၊ ကဵုမိဇြဟိတ် လအိတ်ဟောံဇြ၊ အိုတ်သ္ကန်ဂုန်မ တ္ၚဲဝွံရရော၊၊ . . .

အဵုကောဗြရတ် ကၞတ်အယော၊ ဟွံဆာန်မိရော ကောယိုက်ဇိုၚ်ဒဴ၊
ထောံလဝ်မိမွဲ ပ္ဍဲဒေါ၀်နန်ပ္ကဴ၊ စံၚ်တူဂၠက်သ္ၚဴ သ္ကန်ဇဴရရော၊၊

ဟးလအိတ်ရုပ် တုပ်သြဳစန္ဒော၊ ဍိုက်ယာန်အေဿာ ကောဒဴထောံမိ၊
လၞီတူယဲ ပ္ဍဲဒေါ၀်နန်လွိ၊ ဂုန်သၟီကောမိ သုၚ်ဂျိရရော၊၊

တလအဝဲ မပြဲတေဇော၊ နိဿၚ်စံၚ်တူ တ္ၜူမှာဲလျးပၠိုတ်၊
လၞီတူယဲ စဳလံဟဲအိုတ်၊ ဂုန်ကောကြက်ဗိုတ် သ္ဒးချိုတ်ရရော၊၊

အဵုကျာ်သြဳနန် ညံၚ်သြဳစန္ဒော၊ ဒဴထောံမိရော ဟးကောသော်က္ဍိုပ်၊
ကောလသာလဝ် ပြာသာတ်ဒေါဝ်ဂြိုပ်၊ ဂုန်ကောသော်က္ဍိုပ် ချိုတ်ကြိုပ်ရရော၊၊

အဵုကောဗြရတ် ထတ်သန်တေဇော၊ ထောံလဝ်မိရော ကလောဟွံမွဲ၊
နိဿၚ်ဒေံမ ဟောံဇြတူယဲ၊ ဂုန်သၟီကောအဲ သ္ကန်ဒဲရရော၊၊

အဵုကောယွံကော ကောဟးကောသၟီ၊ ဒဴထောံအနိၚ် ဟးသၟီကောဗၠာဲ၊
မိဒးဇွောဝ်လၚ် ကဵုမိကၠၚ်ကၟာဲ၊ ဂုန်သၟီကောဗၠာဲ သ္ကန်သြာဲရသၟီ၊၊

ပန်သၞူမှာဇန် စှ်သဳဒန်သ္တိၚ်၊ တရဴသၞူဗျိၚ် ဇိုၚ်ဂၞိၚ်ဟေမ၊
ပ္ဍဲတၟံထပှ် သၞူဒှ်မူလ၊ ဗြဲမတ်ဒေံမ ဟွံဟဲရသၟီ၊၊

ပ္ဍဲဂၚ်ဇၞော်ဂှ် လပှ်ဂြိၚ်ဂြိၚ်၊ ကျာဟွံပိုက်လွိၚ် ဂမြိၚ်လေပ်ဟဲ၊
ဂမြိၚ်ဟောံဇြ ဟဒယပ္ဍဲ၊ ဂုန်သၟီကောအဲ သ္ကန်ဒဲရသၟီ၊၊

ဒစာံစှော်လ္ၚီ ကဵုပန်လ္ၚီဗျိၚ်၊ သိန္နရာတ်သ္တိၚ် ဇၞော်ဂၠိၚ်လောန်တဲ၊
ဂှ်ဇမၞော်ဂှ် ပ္တောံဒဒှ်အဲ၊ လၞီတူယဲ သ္တုပ်အဲရောသၟီ၊၊

ဒစာံစှော်လ္ၚီ ကဵုပန်လ္ၚီမံၚ်သ္တိၚ်၊ မှာသၟိတ်ဗျိၚ် ဂမြိၚ်သ္ဇိုဟ်လှဲ၊
ဂှ်လယိုဟ်ဂှ် ပ္တောံဒဒှ်အဲ၊ စံၚ်တူသ္ၚိတ်သ္ၚဲ တုပ်အဲရောသၟီ၊၊

ပြယာဲဝေါဟာမည်ဂမၠိုၚ် မၞုံလအာအဓိပ္ပဲါမသမုၚ်ဆေဝ်ရေဝ်တုပ်သၟဟ်၊ Synonyms ~~~
စံၚ်တူ၊ ပူဆာ၊ ထသပါ၊ သပါထ၊ သ္ပာတ်သ္ဗ၊ သောသၞာ၊ လၞီ၊ လၞီလၞာ်၊ တူယဲ၊ နိဿၚ်၊ ဟောံဇြ၊ ဇြဟောံ၊ သ္ၚိတ်သ္ၚဲ၊ တူစာ်၊ ဒတူဒစာ်၊ တူလာဲ၊ ဒတူဒလာဲ၊ ဇွောဝ်လၚ်၊ လောံလာဲ၊ လၚ်ဇွောဝ်၊ ဂၠက်သ္ၚဴ၊ ဗဗောဓ၊ ဟိၚ်ဟိုပ်၊ ဘိၚ်ဘၚ်၊ လ္ၚာပ်လ္ၚာ၊ လ္ၚာပ်သၠၚ်၊ တူသၠာန်၊ အာန်တၞာန်၊ ဝိဝိၚ်၊
မဝေါဟာမည်ဂမၠိုၚ်ဂှ် ဟီုဂးစ ပ္ဍဲအရာဒဒိုက်ပူမှ်၊၊

Powered By Blogger