Mon, If you don't breathe, there is no air. If you don't walk, there is no earth. If you don't speak, there is no word.

လမျီုမည်ဂှ် အရေဝ်မည်ရ။ အရေဝ်မည်ဂွံဗိုန်ဂှ် လိက်ရောၚ် ဗဗိုန်ပခိုၚ်ကဵု။
ဟိုတ်ဂှ်ရ လမျီုမည် ညံၚ်ဟဂွံတိတ်အာ နူမည်ဂှ် အရေဝ်မည် မည်ဟီုညိ ဂးညိ။ လိက်မည်ဂှ် မည်ကတ်ညိ ချူညိ။

Bookmark and Share

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၅၁ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Saturday, February 28, 2009

မိဣဏၚ်ကၚ်ရဳ အိုတ်သ္ကန် ချိုတ်အာ ဇိုၚ်သြၚ်ၜဳ
မိကလော်ဗြဴ တဴဇိုၚ်သြၚ်ၜဳ၊ ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ဒ္ၚဳမိၚ်ပါၚ်နာဲ၊ စံၚ်တူဘၚ်တ္ၜိၚ် ဂုန်သၟီကောဗၠာဲ၊ ယွံကောဗြရတ် ကၞတ်စရာဲ၊ ပ္ဍဲစိုတ်ကောသၟတ် နူဍောတ်ကဵုကၟာဲ၊ ဒေံဟွံစဴရ ခန္ဓဇိုန်တွာဲ၊ ကၠောံညိကောဗၠာဲ ဗဵုရုပ်နာဲသၟတ်၊ ဒဒှ်မိဆာန် ဇြဟာန်ကၞတ်၊ ယွံဂဍောၚ်မတ် ကောကၞတ်စိုတ်၊ ကလေၚ်ညိအဴ ယွံသ္ဍဴကြက်ဗိုတ်၊ ဒဵုလမျီုအိုတ် မိဟွံဝိုတ်သၟတ်၊ ယွံဂိုဟ်သြိုဟ်မိ ညိကောဗြရတ်၊ ဒဒှ်ဂၠိန်နှဴ တဴမွဲနန်ကၠတ်၊ ကေၚ်လှိၚ်မွဲဒၞဳ ကေၚ်ကောလွဳလွတ်၊ ကေၚ်ကောဂိုၚ်ၜှ် ဍောၚ်ဒကှ်ရတ်၊ ဟွံဝိုတ်ညိသၟတ် ဗြရတ်ကောအဲ၊ ဒဇန်နာဲသ္ၚိ မွဲတိဟွံမွဲ၊ ဒဇန်တုပ်တဴ ကွဴထောံခပေဲါ၊ ဒဇန်ကၠဗြန် စကောန်မွဲတဲ၊ ဒဇန်တံၚ်ရက် ဂလက်ကောန်ပြဲ၊ တိုပ်ပ္ဍဲတိပၠန် ကောန်ဟွံရံၚ်မွဲ၊ ဒဴထောံဗြဴရော သၞောဝ်ဒါန်ကောအဲ၊ ဒဇန်ပန်ပြဲ နာဲမွဲပေၚ်အိုတ်၊ မူသ္ဂောံစွံစိုတ် ချိုတ်ကွေံရကော၊ ကၚ်ရဳယက္ခ ယာံထလောတ်လော၊ တက်သြိုဟ်ဆာံဆာံ ယာံတဴဂၠိုၚ်အြ၊ မိယာံလောတ်လော ပၠောပ္ဍဲသြၚ်ၜဳ၊ ...

ဗြရတ်ကောမိ နွံသိဒ္ဓိလွဳ၊ ညာတ်မိဗြဴရတ် မိလောတ်စှ်ေသ္ၚဳ၊ ဒြေပ်အာဒြေပ်ကၠုၚ် သြၚ်ကြုၚ်နာဒဳ၊ ရမတ်ဒဇူ ညံၚ်ဇမောဝ်ၜဳ၊ ယာံကၠုၚ်ယာံအာ ကဵုမှာဒေဝဳ၊ ဟီုကဵုချေံပ္ညဳ အရံၚ်နဳလာ၊ ယွံဟဇ္ဇနဲ ကၠောံညိမွဲဝါ၊ မိလောတ်တဴပ္ညဳ သြၚ်ၜဳဂၚ်ဝါ၊ ကၠောံမွဲဝါကွေံ ကောဖျေံမေတ္တာ၊ ဟဇ္ဇနဲမိၚ် တွိၚ်ပါၚ်ဒေံကၠာ၊ ဟဇ္ဇနဲမှာ တုဲဟီုအာပြဟ်၊ ယွံဒေံဍောတ်အဲ နဲတဝ်စရှ်၊ နာဲပသိၚ်သာ ပူဆာဇြာဲသ္ကဟ်၊ ဂကူမၞိဟ်ဟေၚ် ဟွံသေၚ်ထဝ်စှ်၊ ဂကူကလော် ဗော်စမၞိဟ်ဂှ်၊ ယဝ်ကၠောံအာရ ရပ်စလမုဟ်၊ သီုနာဲသီုအဲ ကဝဲကံသၠဟ်၊ နာဲလပဒှ် ဇြသ္ကဟ်ညိနာဲ၊ ဍေံအလေက ဍေံပစနာဲ၊ ဂၠိုၚ်နဲဍေံပ ပဝဥပ္ပဲါ၊ ပပ္တေဟ်ညိနာဲ ဒေံဗၠာဲဗြရတ်၊ မိဍေံမွဲတဲ တဴပ္ဍဲနန်ကၠတ်၊ စမဳဒေံအဲ ရိုဟ်တ္ၚဲအဆတ်၊ ယဝ်ဍေံဂွံကွေံ ဝးကံဆီဇြောတ်၊ မူပကလော် ဗော်ရပ်စသတ်၊ အေၚ်ညိဗြရတ် ဍောတ်သမုဲလေၚ်၊ ဆတုဲလဝ်ဒှ် *ဟုဲဟှ်ဂှ်ဟေၚ်၊ ကောဟီုနာဲပ္တေဟ် ပသလှ်ေတၟေၚ်၊ ဗော်စစိၚ်ပြေၚ် ဝေၚ်ညိမှာဲဒေံ၊ ...

ဗြရတ်ဂွံမိၚ် ချေဟ်ပၟိၚ်လှေံ၊ စိုတ်နာဲဒေၚ်ဗျောံ ကၞပ်လဒံကၠေံ၊ ထောံမတ်သ္ၚဳမံၚ် ရံၚ်မိဍောတ်ဆေံ၊ မတ်ဟွံလၜဲ ပ္ဍဲနာဲညိည၊ ညာတ်မိဍောတ်ဆေံ ဟီုလှေံဒေံဗြဴ၊ ယွံမိကၚ်ရဳ ကျာ်သြဳနန်ပ္ကဴ၊ နာဲပစမဳ သြၚ်ၜဳရအဴ၊ ကောဟွံကၠောံရ က္ညမိပၠန်စဴ၊ ဇြဟာန်ကောဂၞဴ စဴကၠာဗြဴရတ်၊ ကြဴကောကလေၚ် ဇရေၚ်နန်ကၠတ်၊ စဴပတန်သွာ ပ္ဍဲပြာသာတ်ရတ်၊ စဴတိက်သ္ၚဳဒၟံၚ် ပဍောၚ်ဇြဟတ်၊ စဴရဗြဴရတ် ကၞတ်ကျာ်သြဳ၊ ...

ဏၚ်ကၚ်ရဳမိၚ် တွိၚ်ပါၚ်ဂှ်ပ္ညဳ၊ ညံၚ်ရှ်အမြိုတ် မိၚ်စိုတ်ဒးချဳ၊ မိတီကေတ်ဟေၚ် ရိုဟ်ရေၚ်ကဵုဇဳ၊ ဒဒှ်ပလွဳ တွံကဵုဇဳအိုတ်၊ ယွံလေဝ်ကောဗၠာဲ နာဲဗပေၚ်စိုတ်၊ မိတီစနာဲ ကောဗၠာဲကြက်ဗိုတ်၊ နူတိတ်ဝေၚ်ယာန် ဥဒျာန်တေံသ္တိုတ်၊ ကောလဖှ်ဂၠဲါ မိသှ်ပၠာဲအိုတ်၊ ပ္ဍဲဂြိုပ်ပ္ဍဲစိုတ် နာဲဂွံအိုတ်ဆာဲ၊ ဂလာန်ဟုဲဟှ် မိသှ်ဂစာဲ၊ ကောဒေပ်ဥပ္ပဲါ စနာဲကဵုမိ၊ သုၚ်အရက်ဂျိ လမုဟ်မိတီ၊ ခြၚ်စိုတ်အလီ လမုဟ်တီဟေၚ်၊ ညိဟွံဒစေၚ် ညိဟွံဝေၚ်စိ၊ ကသူကၞေၚ်မိ သ္ဇက်ဗျိဟမွဲ၊ တက်သြိုဟ်ဆာံဆာံ မိယာံတူယဲ၊ ပ္ဍဲဂှ်အနဳ ကၚ်ရဳဒက်ဝဲ၊ ဘဝဝွံမွဲ အဲယာံဗက်ကော၊ ဘဴဂတရော ကောယာံဗက်အဲ၊ ယွံဒေဝဇြဲ အဲပတ္တဏာ၊ တိုၚ်ရာဒနာ ပကဵုမှာညိ၊ ပ္ဍဲဘဴဂတ ဂၠိုၚ်ဘဝစိ၊ ကဵုဗြရတ်ဒှ် ညံၚ်အဲဒှ်ညိ၊ ပကဵုမှာသ္ၚောဲ ဒက်ဝဲကောမိ၊ အဲဒးအိုတ်ဒဲ ပ္ဍဲသြၚ်ဂၚ်ဂျိ၊ ကဵုလၞီဇိဝိ ပ္ဍဲဂၚ်ဂျိကီု၊ ဒှ်ဂဂိတ်စဲ အဲနွံလမျီု၊ ဇြောတ်ဆီညံၚ်ဂွံ ပဇွောံအဲကီု၊ ပကောတ်သီုကၠံ မပ္တံအိုတ်သီု၊ ကဵုအဲဂွံဇြောတ် ဆီဗြရတ်ကီု၊ ယွံဒေဝတံ တမံအိုတ်သီု၊ ဍိက်ဗိုန်သစ္စ ညိညဟွံလီု၊ ဝဲအဲအိုတ်သီု ကဵုစိုန်သ္ကီုညိ၊ ကဵုဂွံမြာ ပမှာသတိ၊ ကဵုဂွံစိုန်သ္ကီု ဗိုၚ်ရီုဍိက်ညိ၊ မိယာံတသိ ယူတိဇီုကၞေၚ်၊ ယွံကောတိက္ခ က္ညနာဲကလေၚ်၊ ကၠုၚ်ရံၚ်မုက်ညိ မိစုတိဟေၚ်၊ တက်သြိုဟ်ယူတိ မတ်ညိဟွံဗၠေၚ်၊ ပ္ဍဲဇိုၚ်ဂၚ်ဟေၚ် ရိုဟ်ရေၚ်လဖှ်၊ ကောဟးကောဇု ဂၠုဒဇန်ဒှ်၊ မိတဝ်စရှ် သ္ဗသ္ကဟ်ဂြိုဟ်ချံ၊ စံၚ်တူဆံလံ ဂြိုဟ်ချံဒကး၊ ဇတဝ်ဖြပ်ဖြပ် ဒဇပ်ဂတး၊ မိတလုၚ်တွာဲ သၟီဓဝ်နာဲညး၊ ပ္ဍဲသြၚ်ဂၚ်ဂျိ မိသ္ကန်ဂတး၊ ဗြက်သြိုဟ်ဒကး ၜါလွးသေၚ်ဟာ၊ ယက္ခဗြဴကၠာ အိုတ်သ္ကန်မှာတုန်၊၊

တၚ်တှ်ဝေါဟာရမည်ဂမၠိုၚ် ~~~~~
ဟုဲဟှ် = (နာံ ) private, personal matters, ပရူဒဒှ်ဇကုမပၞုက်ဗ္ဒန်လဝ် ဟွံမိက်ကဵုညးမွဲသအာၚ်တီဂှ် မည်တံဟီုစ - ဟုဲဟှ် ၊၊
------------------------
မြာ = (သကမ္မကကြိယာ) ကလိဂွံ၊ ဂွံ၊၊ မြာတသိုက် = ကလိဂွံတသိုက်၊၊
------------------------
ဇု = (နာံဝိသှ်ေ) မဂလာန်ဝွံ သ္ဒးဗ္ဂပ်ဖျပ် ကုမဂလာန်တၞဟ်မွဲသအာၚ်ပၠန်၊၊ ပမာ ... နာဲဇု၊ မိဇု၊ ကောဇု၊၊ မၞိဟ်ဗြဴ ဍေံသ္ဍိုက်မၠိုက်တဴကောဇြဟာန်ဍေံတုဲ ဍေံကော် - ကောဇု၊၊ မၞိဟ်တြုံလေဝ် သ္ဍိုက်မၠိုက်တဴဒေံဗြဴဇြဟာန်ဍေံတုဲ ဍေံကော် - နာဲဇု၊ မိဇု၊၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ မဂလာန် (ဇု) ဏံ နွံအဓိပ္ပဲါမ္ဂး သ္ဍိုက်မၠိုက်၊၊ ဇု ဒၞဲါဏံ ကၠုၚ်နူကဵု ဇုဇဗဴလတေံဟွံသေၚ်၊၊
------------------------
လော = (အကမ္မကကြိယာ) ကြိယာဝွံ ယဝ်သ္ပ သကမ္မကကြိယာမ္ဂး သ္ဒးထပ်စုတ်(ပ)တုဲ ဒှ်(ပလော၊ ပၠော)သကမ္မကကြိယာရ၊၊ ကြိယာသၟေဟ်တံဂှ် တီကေတ်ညိ၊၊ လုပ် = ပၠုပ်၊၊ လောပ် = ပၠောပ်၊၊ လောတ် = ပၠောတ်၊၊ လေတ် = ပၠေတ်၊၊ သောၚ် = ပသောၚ်၊၊ ယဲ = ပျဲ၊၊ ယာံ = ပျာံ၊၊ ယဲယာံ = ပျဲပျာံ၊၊ ယုတ် = ပျုတ်၊ မာ = ပမာ၊၊ ယုတ်မာ = ပျုတ်ပၟာ၊၊ နူအကမ္မကကြိယာ မပြံၚ်လှာဲကၠေံ သကမ္မကကြိယာ နနဲဝွံဟေၚ် စၟတ်ညိ၊၊ မကြိယာမဖှ်သာ်ဝွံ ပ္ဍဲအရေဝ်မည်ပိုဲ နွံတဴဂၠိုၚ်ညိသေၚ်၊၊
------------------------
ဒဲ၊ သ္ကန်၊ လမျီု၊ ဇိဝိ = (နာံ) မဝေါဟာရဂမၠိုၚ်ဝွံ နွံလအာအဓိပ္ပဲါမတုပ်သၟဟ်တဴ၊၊
------------------------
အခြၚ်၊ အခြၚ်ရ = (နာံ) မဂလာန်ဝွံ စွံတမ်ဝါကျလၟိုန်၊၊
ပမာတုန် - အခြၚ်ဒှ်ဨကရာတ် မၚ်ဗၠာဲဂှ်ဟွံတီ၊၊ The young man did not know that it was the King.
အခြၚ်ရဗှ်ေလောဲအာ အဲ ဟွံတီ၊၊ I did not know that you became rich!
အခြၚ်ဗှ်ေလီစအဲဂှ် လမုဟ် ဂွံတီအိုတ်၊၊ Now I know all that you have lied to me.
ခြၚ်စိုတ်အလီ လမုဟ်တီအိုတ်၊၊

Powered By Blogger