Mon, If you don't breathe, there is no air. If you don't walk, there is no earth. If you don't speak, there is no word.

လမျီုမည်ဂှ် အရေဝ်မည်ရ။ အရေဝ်မည်ဂွံဗိုန်ဂှ် လိက်ရောၚ် ဗဗိုန်ပခိုၚ်ကဵု။
ဟိုတ်ဂှ်ရ လမျီုမည် ညံၚ်ဟဂွံတိတ်အာ နူမည်ဂှ် အရေဝ်မည် မည်ဟီုညိ ဂးညိ။ လိက်မည်ဂှ် မည်ကတ်ညိ ချူညိ။

Bookmark and Share

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၅၃ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Wednesday, April 01, 2009

ဂလာန်ဗစန်...ပ္ဍဲပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳဝွံ ဗီုမအခဝ်လ္ၚဵု ကဝိမၚ်ရောဂေါမချူကှ်ေလဝ်တံဂှ် တၞဟ်ခြာနူကဵုမအခဝ်လၟုဟ်ဏံညိည နွံတဴရ၊၊ ပမာတုန် - ( သြ ) အခဝ်ဝွံ ပ္ဍဲလိက်ပတ်ပိုဲမချူကှ်ေဒၟံၚ်လၟုဟ်ဏံ သွဵုလေဝ်ဒှ်မာန်၊ သဗျဉ်လေဝ်ဒှ်မာန်၊ သကၟက်ရ ( ပ္တိတ်ရမျာၚ်-သရ) လေဝ် ဒှ်မာန်၊၊ ( သြ ) အခဝ်ဝွံ ယဝ်ဒှ်သွဵုမ္ဂး ကဝိမၚ်ရောဂေါ ချူကှ်ေလဝ်ဗီုပြၚ်တၞဟ်ခြာဒၟံၚ်ညိကီုရ၊၊ စၞး( သြ ) သွဵုဂှ် ညးချူ ( အြ ) သွဵု မဖှ်သာ်ဝွံ၊၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲပုံဏံ တၠဝါသနာလိက်ပတ်မည်ပိုဲတံ ဆက်ဗှ်အာဂတတေံပၠန်မ္ဂး သ္ဂောံဆဵုညာတ်ကေတ် ( အြ ) သွဵု မဖှ်သာ်ဂှ်ရောၚ် အဲ မိက်ဂွံစွံဂလာန်ဗစန်၊၊

ဗြရတ်ကဵုချေဟ် တဝ်စၞေဟ်ကဵုကလော်ဗြဴမိသဳနန္ဒာ

ဗြရတ်တေဇ ကောန်တလဍုၚ်၊ ဂါံတွာ်တိုန်ပၠန် ကောန်ဗၠာဲဂေါ၀်သ္ဇုၚ်၊ ဖျန်ကဵုချေဟ်ဗၠာဲ နာဲသတိပ္ညုၚ်၊ တ္ၚဲဏံဒှ်အိုတ် လကိုတ်သီုဍုၚ်၊ အဲၜါကောသွံ ဍေံညာတ်တိတ်ကၠုၚ်၊ ချေဟ်ရတ်မိၚ်ပ္ညုၚ် ယဵုဒုၚ်လဝ်ကၠာ၊ ပဒွိၚ်မွဲတဲ လယိုၚ်အဲမာ၊ လယိုၚ်ဍိက်ပြဲ အဲကဵုယက္ခာ၊ စံဒြဟတ်မွဲ အဲကဵုနန္ဒာ၊ ဍေံကလော်ကွေံ အဲချေဟ်သေၚ်ဟာ၊ စံဂွံတီသၟတ် ဒြဟတ်ဍေံကၠာ၊ က္ညရရာဇာ နာဲသာဘုံပိ၊ ပၠဒြဟတ်ကီု သီုကဵုဣဓိ၊ ကဵုဗြုသမုၚ် ဒဵုဍုၚ်နာ်ဂျိ၊ ဗြရတ်ဍိုက်ကွေံ ချေဟ်နွံဣဓိ၊ ချေဟ်ဒြေပ်ဇိုၚ်ပှ်ေ ပလှ်ေမုက်ဂၠိ၊ ဇိုၚ်ပန်တဆှ် ထဍဟ်အာစိ၊ ဗတလွိၚ်ဆာဲ မုက်ဂဲါသ္တုံဇွိ၊ ကြဵုကြီုလဒု ဗြုသမုၚ်တိ၊ ချေဟ်ဇၞော်ဣဓိ သ္တုံဇွိဍာဲဂဵု၊ ရမျှာၚ်ဂဟှ်ေ ဇိုၚ်ပှ်ေတဲပ္ဍဵု၊ ဇိုၚ်ဂၠံၚ်ပေၚ်က္ဍတ် ဗဵုဗြရတ်အဵု၊ ချေဟ်တဆှ်အာ ၜါလပါ်ဗဵု၊ သမုၚ်သဓဵု ကြဵုကြီုဂမ်အတ်၊ ဍေံဗြုဂဟှ်ေ ပလှ်ေမုက်မတ်၊ လုပ်စိုပ်မုက်ရိုၚ် ကဆံၚ်ဇိုၚ်လျတ်၊ တိဗြုသဓဵု ဓိကဵုလောန်ဗၞတ်၊ အမာတ်ပေၚ်ဍုၚ် မုက်ရုၚ်ဂမ်အတ်၊ ကဆံၚ်လျတ် ဂမ်အတ်ဂဟီ၊ ဣသဳနန္ဒာ မတ်ၜါညံၚ်ဆီ၊ မိၚ်ဗရုလျတ် စိုပ်သၟတ်ဍေံတီ၊ အဲစကာကွေံ ဍေံကၠုၚ်စိုပ်ဏီ၊ လမျီုလၞီ ခပ်သီဂွံအိုတ်၊ အဲဒးတိတ်ရ ပၠဣဓိသ္တိုတ်၊ ဗြရတ်ကဵုအဲ တဝဲကောန်စိုတ်၊ ဟီုတုဲမဂး ထၜးရုပ်အိုတ်၊ ဒှ်ကလော်အဟိုတ် လကိုတ်သီုဍုၚ်၊ ဒှ်လကိုဟ်ဗြဴ ဒတဴဒၟံၚ်သၠုၚ်၊ ေၚက်ကိုဟ်တ္ၚက် က္ဍက်က်သမုၚ်၊ ဂၞေဟ်တိတ်သ္ကေက်သ္ကာ ဇကုတၟာဂၠုၚ်၊ မတ်တၟာသတ်တာ ရံၚ်အာရံၚ်ကၠုၚ်၊ ရမျှာၚ်သမုၚ် သၠုၚ်ဗၞတ်မွဲတာ၊ ဇကုတၟာစိၚ် လွိၚ်မုက္ခဝါ၊ ခဵုတိတ်ကၠုၚ်သၟတ် မၠာ်ရံၚ်မတ်ၜါ၊ သ္ၚေဝ်ဒိုဟ်သ္တုံဇွိ ယက္ခိနန္ဒာ၊ ညာတ်ကေတ်ဗြရတ် ဂမ်အတ်ကြဵုဇာ၊ ကဵုပါၚ်သမုၚ် ရုၚ်ညံၚ်ကယျာ၊ ... »

ကမၠောန်ဍောတ်ဇၞော် ဗော်သၟီစကာ၊ လကိုတ်ယက္ခ ဒြေပ်ထသပါ၊ လ္ၚဵုဂၞိန်လာဲ ဒြေပ်ပဲါတိတ်အာ၊ လ္ၚဵုဂၞိန်လလုဲ ထုဲကြာန်ဇာနာ၊ ယာတ်ညိဟွံမွဲ တဲသၟးကၠာ၊ ဂၞိန်လာဲဒဴဒြေပ် ထဍေပ်ကၠုၚ်အာ၊ လ္ၚဵုဂှ်ဆၚ် ပါၚ်တရၚ်ဒွါ၊ ဒြေပ်ပြးဂစာန် လ္ၚဵုဒွါန်တာ၊ ဒြေပ်ထုဲဓရုဲ ညံၚ်ကၞုဲဒးဇာ၊ ကမၠောန်ကမြဴ ရဴတ္ၜိုၚ်ပြဝါ၊ ဂၞိန်ယာတ်ဟွံမွဲ တုပ်နဲတ္ၜိုၚ်မြာ၊ ယာတ်ပြးဇးအာ ဒြေပ်ဇၟာညံၚ်ပြေၚ်၊ သလာ်လောတ်နး ညံၚ်ညးထဍေၚ်၊ ဒဝုဲလယှ် ညံၚ်ပၞောဟ်ဒြေပ်ရေၚ်၊ ကမၠောန်လကိုတ် ၀ိုတ်ကြိယာဟေၚ်၊ ၀ိုတ်သတိဗၠေၚ် ဖျေၚ်ရံၚ်ယက္ခိ၊ သၟီအမာတ်ဇၞော် သီုဗော်သ္တုံဇွိ၊ ဇတဝ်ဖြပ်ဖြပ် ညံၚ်လွပ်ဒိတှိ၊ ဒြေပ်ဒဴလုံဍုၚ် ထောံရုၚ်ဆၚ်တိ၊ ဒြေပ်လုပ်အောပ်ဗ္ဒာဲ ကဵုနာဲဘုမ္ပိ၊ ဇကုဇတဝ်လောန် ဗန်ဂၞိၚ်ကောစိ၊ စှ်ေနူချေဟ်ဂၠိ မတ်ညိဟွံဝေၚ်၊ ကောပသတိ ညိပကဵုဗၠေၚ်၊ ချေဟ်မိၚ်ပါၚ်ဟေၚ် သမုဲလေၚ်ဗၠာဲ၊ ဂဟက်ပ္တိတ်ထောံ ပစွံညိနာဲ၊ ဍေံရပ်တံၚ်ဂြဲ အဲသ္ပဂဲါ၀ဲါ၊ ပ္ဍဲထာန်စၞေဟ် ပပ္တေဟ်ဒေံဗၠာဲ၊ သှ်ထောံညိနာဲ ကောဗၠာဲဃောထတ်၊ ဒေံသှ်ဂဟက် တံၚ်ဗက်ခလောတ်၊ ချေဟ်ဗၠာဲဒၟံၚ်ဂျ ဂတဗြရတ်၊ ချေဟ်ကြီုဂမ်အတ် ပ္ဍဲလှောတ်မုက်ရုၚ်၊ ဗြရတ်ရပ်တဴ ပၞဴဂေါ၀်သ္ဇုၚ်၊ ပလှ်ေဓရိုက် သတ်ပရိုက်ပ္ညုၚ်၊ သဳနန္ဒာညာတ် ဒြေပ်သလာ်ကၠုၚ်၊ ဂွုလစာတ်သ္ကာ ဂၞေဟ်ၜါတၞုၚ်၊ ဟာပါၚ်ဍာဲဂြောတ် မတ်ဒလန်သ္ဇုၚ်၊ မတ်ဍေံရံၚ်ကၠုၚ် သ္ဇုၚ်ခၠၚ်သီုၜါ၊ ပရိုက်ပၞဴ ဂွံညာတ်တဴကၠာ၊ ယက္ခသ္ၚဳရံၚ် ညံၚ်အိုတ်ဇိ၀ါ၊ ဍေံဒြေပ်ကၠုၚ်ကွေံ ဂၞေဟ်တိတ်သ္ကေက်သ္ကာ၊ လုပ်ဟွံဒည ဍေံဘနၚ်ဏာ၊ ချေဟ်ဓနာဂၠံၚ် ဗက်ပၠံၚ်ဇိုၚ်ၜါ၊ ယက္ခဗလေတ် ဃံက်ကေတ်လ္ၚာ၊ ခြုဟ်ဒလိုက်က္တဵု ခဵုလုပ်မွဲဝါ၊ ချေဟ်လေဝ်သဓဵု ကလော်ကြဵုဇာ၊ လလောၚ်သမုၚ် ညးဍုၚ်အောပ်မာ၊ အသံညးၜါ ကြဵုဇာဒိၚ်ဒၚ်၊ ကလော်ဗလေတ် တေတ်ဒးမတ်ဂၚ်၊ ဇိုၚ်ပှ်ေတဲၜံက် ဃံက်က္ဍဟ်ဆီဂြၚ်၊ ဆီဒဇူပြး ပှ်ေဒးထမှၚ်၊ ဗြရတ်လတိုၚ် ပၞဴဂြိုၚ်က္ဍၚ်၊ ပရိုက်ဂြဴဂှ် ပြဟ်ပါ်ကဵုသ္ဇၚ်၊ ပၞဴပါ်သၟတ် ကလော်လောတ်လၞၚ်၊ က္တိုၚ်ပရိုက် ပြိုက်ကဵုမတ်သ္ဇၚ်၊ ပရိုက်ပၞဴပါ် ချိုတ်လ္ၚာ်သတၚ်၊ ချိုတ်လ္ၚာထရံၚ် ညံၚ်ဇွစိၚ်ဒြၚ်၊ နန္ဒာချိုတ်သ္တၚ် ဂၞေဟ်ညံၚ်ဒြၚ်စိၚ် ... »

ညးဍုၚ်တံရော ဟောကၠံၚ်ဂမြိၚ်၊ ဂၠေဲါကၠုၚ်ဗဵုကၠာ ယက္ခာဗြဴသၟီ၊ မုက်ရုၚ်ပေၚ်က္ဍတ် ဇၞော်သွတ်ဂမြိၚ်၊ တြုံထဴဗြဴဗျု သက္ကုလဟိၚ်၊ ဒစုန်တဲၜါ ဂၠေဲါအာသ္ၚိသၟီ၊ ကလော်ချိုတ်လှိၚ် တမာစိၚ်ဂး၊ ဟိုတ်ဂှ်လုပ်ဗဵု သၟိက်ဆဵုညိမၞး၊ အာအိုတ်စဴတံ တမံအဲညး၊ လုပ်ဗဵုပေၚ်ရုၚ် ၀ုတ်ဗၠာဲကၠုၚ်နး၊ ဂၠေဲါလုပ်ဆက်ဆက် ကောန်စဴဗက်ပြး၊ ပေၚ်ပ္ဍဲမုက်ရုၚ် ဂၠေဲါကၠုၚ်ပြးဇး၊ ဟွံဆဵုမွဲလှ်ေ ပလှ်ေမုက်ကြး၊ ၀ုတ်ဗၠာဲခြးမး တရးကၠုၚ်ဍုတ်၊ ဗၠာဲဗၠာဲခဍုတ် ၀ုတ်တံသီုဖအိုတ်၊ လုပ်ဗဵုညာတ်ရ ကမၠပ္ဍဲစိုတ်၊ ညာတ်ကလော်အိုတ် ပ္ဍဲစိုတ်သိၚ်သာ၊ ... »
တၚ်တှ်ဝေါဟာရမည်ဂမၠိုၚ် ... »»
ဖျန်
(သကမ္မကကြိယာ) ⇒ ဗကန်၊ ဖျန်ဂလာန်၊၊
ဗစန်
(နာံ) ⇒ ဂလာန်ဗစန်၊၊ ဂလာန်ဗကန်၊၊
ပြိုက်
၁၊၊ (သကမ္မကကြိယာ) ⇒ ပြိုက်ပျဲပျာံ၊ ပညးမွဲမွဲ ညံၚ်ဂွံယဲယာံဂိသကေဝ်၊ ပညးမွဲမွဲ ညံၚ်ဂွံဒှ်ဘဲအန္တရာဲ၊ to hurt, to injure, to afflict;
၂၊၊ (သကမ္မကကြိယာ) ⇒ ပြိုက်စုတ်၊ သိက်စုတ်၊ စုတ်၊ to put into; ... ကတိုၚ်ပရိုက် ပြိုက်ကဵုမတ်သ္ဇၚ်၊
ပရိုက်
၁၊၊ (နာံ) ⇒ (မနာံဝွံ စှ်ေကၠုၚ်နူမကြိယာ - ပြိုက် - မုက်ဂၞန် ၁ လတူဂှ်) ဘဲပရိုက်၊ ပရိုက်ပတ်ဒြဴ၊ ပရိုက်ဥပဒြဴ၊ ဒဒိုက်၊ အန္တရာဲ၊ ၀ိ၀ဲ၊ ယဲ၊၊ ... မည်ပိုဲ ဆလံသ္ဂောံဗၠးနူပရိုက်ဗၟာဒမြိုဟ်တံရော၊၊ မည်မကၠောန်စဒၟံၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်သေံ ၜိုန်ဒှ်ပရိုက်မဂၠိုၚ်ကဵုဗီုလေဝ် နူပရိုက်ဗၟာဂှ် ပရိုက်သေံ သာညိရောၚ်ဂးတုဲ သ္ဒးမံၚ်အာ သီုဓဝ်လအေၚ်ရ၊၊ ဒၞဲါမသက္ကုပရိုက်၊၊ ဒၞဲါဋ္ဌာန်မဂၠိုၚ်ကဵုပရိုက်၊၊ hardship, misfortune;
၂၊၊ (နာံ) ⇒ (မနာံဝွံ စှ်ေကၠုၚ်နူမကြိယာ - ပြိုက် - မုက်ဂၞန် ၂ လတူဂှ် ) မွဲပရိုက်၊၊ holding capacity as of box, bag, etc;
၃၊၊ (နာံ) ⇒ မနာံဝွံ ဗွဲပက္ကတိဍေံ ဒှ်ဒၟံၚ်မနာံရ၊၊ သတ်ပရိုက်၊ (လဆောဝ်ချူ - သတ်ပြိုက်)၊ သတ်ပရိုက်ထမၞာတ်၊ ပရိုက်ဂအဳ၊ ပရိုက်ကွေံ၊ ပရိုက်ဗုၚ်စိၚ်၊၊
ပြာ်
(သကမ္မကကြိယာ) ⇒ (မကြိယာဝွံ ရမျာၚ်ဍေံ ကြပ်တုပ်ကဵုမကြိယာ-ပြိုက်-တေံရ၊၊ ဆဂး အဓိပ္ပဲါဍေံ တၞဟ်ခြာ၊ ဟွံတုပ်ရၚ်သ္ကံဟေၚ်၊၊) ⇒ ရီု၊ ဟံၚ်၊၊ to save, to help; ပြာ်ဗလး to deliver; ... ကျာ်ပြာ်သတ်နူဒဒိုက်သံၚ်သာ၊၊ ပြာ်ညိ ပြာ်ညိ ... သ္ၚိအဲ တူအာအိုတ်ရ၊၊ အာလုပ်ပြာ် အကြာညးၜါမဒှ်သွေက်ဇဵုဂှ် ဇကုဒးဘဲကီုရ၊၊ ပသာ်သ္ဂောံပြာ်ကောန်မည် နူပရိုက်ဘဲဗၟာသေံတံဂှ်ရော၊၊
ပရာ်
(နာံ) ⇒ safety, security; ဗဒိုပ်ပရာ် refugee camp; ဋ္ဌာန်ပရာ် = ဋ္ဌာန်မသက္ကုဘဲပရိုက်၊၊

Powered By Blogger