Mon, If you don't breathe, there is no air. If you don't walk, there is no earth. If you don't speak, there is no word.

လမျီုမည်ဂှ် အရေဝ်မည်ရ။ အရေဝ်မည်ဂွံဗိုန်ဂှ် လိက်ရောၚ် ဗဗိုန်ပခိုၚ်ကဵု။
ဟိုတ်ဂှ်ရ လမျီုမည် ညံၚ်ဟဂွံတိတ်အာ နူမည်ဂှ် အရေဝ်မည် မည်ဟီုညိ ဂးညိ။ လိက်မည်ဂှ် မည်ကတ်ညိ ချူညိ။

Bookmark and Share

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၅၄ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Wednesday, April 15, 2009

ဂလာန်ဗစန်...ပ္ဍဲပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳဝွံ ဗီုမအခဝ်လ္ၚဵု ကဝိမၚ်ရောဂေါမချူကှ်ေလဝ်တံဂှ် တၞဟ်ခြာနူကဵုမအခဝ်လၟုဟ်ဏံညိည နွံတဴရ၊၊ ပမာတုန် - ( သြ ) အခဝ်ဝွံ ပ္ဍဲလိက်ပတ်ပိုဲမချူကှ်ေဒၟံၚ်လၟုဟ်ဏံ သွဵုလေဝ်ဒှ်မာန်၊ သဗျဉ်လေဝ်ဒှ်မာန်၊ သကၟက်ရ ( ပ္တိတ်ရမျာၚ်-သရ) လေဝ် ဒှ်မာန်၊၊ ( သြ ) အခဝ်ဝွံ ယဝ်ဒှ်သွဵုမ္ဂး ကဝိမၚ်ရောဂေါ ချူကှ်ေလဝ်ဗီုပြၚ်တၞဟ်ခြာဒၟံၚ်ညိကီုရ၊၊ စၞး( သြ ) သွဵုဂှ် ညးချူ ( အြ ) သွဵု မဖှ်သာ်ဝွံ၊၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲပုံဏံ တၠဝါသနာလိက်ပတ်မည်ပိုဲတံ ဆက်ဗှ်အာဂတတေံပၠန်မ္ဂး သ္ဂောံဆဵုညာတ်ကေတ် ( အြ ) သွဵု မဖှ်သာ်ဂှ်ရောၚ် အဲ မိက်ဂွံစွံဂလာန်ဗစန်၊၊

သၟီဇၞော်နန္ဒကိတ္တိ အာဒုၚ်ဖျဴနၚ် ဂၞကျာ်ထပှ် ပ္ဍဲထီုဥမၚ်တေံ

သၟိၚ်ဇၞော်ညာတ်ရ ဇွဗြဴယက္ခာ၊ ညံၚ်ဇွစိၚ်ဗြဴ တဴလက်လ္ၚာ၊ ညာတ်ဖေက်လောန်က္ဍၚ် ဇွလၞၚ်ဇာ၊ သၟာန်ဗြရတ်ကၠာ ယွံကုမ္မာဍောတ်၊ ယွံလေဝ်ကောန်ဗၠာဲ နာဲဂဍောၚ်မတ်၊ အဲဖေက်လောန်တဲ ကလော်ဝဲသၟတ်၊ သိက်ပိုဲသ္ပပၠန် ဇၞော်လောန်ခေါ်မတ်၊ ဟီုညိကောန်ဍောတ် ဗွဲသၟတ်ဂွံတီ၊ ဗြရတ်ဂွံမိၚ် သွိၚ်မုက်တုဲကအီ၊ ယွံအံက်မရှာတ် ပိုၚ်ပြာသာတ်လ္ၚီ၊ ဂၞကျာ်ဝွံပၠန် ဆာန်လောန်ခပ်သီ၊ ရုပ်မဂေါ၀်မြီ ဖေက်ဒၟံၚ်ဏီဟာ၊ ပဖေက်ညိအဴ ဆာန်ရဴမတ်ၜါ၊ ညံၚ်ဂဍောၚ်မတ် ဗြဴရတ်ဝွံမာ၊ လမုဟ်ဖေက်ရ ယက္ခကန္တာ၊ မတ်ညးထပှ် ထဍဟ်ကဵုဏာ၊ ဆာန်ဍေံသေၚ်ဟာ ဂၠံက်ကဵုဏာရေၚ်၊ ညးထပှ်ကောံ ဒေၚ်ဗျောံဒၟံၚ်ဟေၚ်၊ ပ္ဍဲဥမၚ်စု ဂၠုညိဟွံသေၚ်၊ စက္ခုဟွံညာတ် ကျာ်စွံလဝ်ဟေၚ်၊ ဂၠိုၚ်သၞာံအခါ လ္ၚာပ်လ္ၚာပ္ဍီုသြေၚ်၊ ထပှ်မွဲလၟေၚ် ဇရေၚ်ဥမၚ်၊ ဨကရာတ်မိၚ် မုက်မတ်လိၚ်လှၚ်၊ တုဲသၟာန်တိုန်ကၠာ မှာရာဇာဝၚ်၊ ယွံလေဝ်ဍောတ်ဗၠာဲ စရာဲပြဲက္ဍၚ်၊ နာဲတီမံၚ်ဟာ အရာဥမၚ်၊ ညးထပှ်သၠၚ် ပ္ဍဲဥမၚ်ကၠာ၊ ၀ိုတ်ရထဝ်စှ် ထပှ်မွဲသာ၊ နာဲအာမံၚ်ကီု မိၚ်ညးဟီုဟာ၊ နာဲတွာ်အာဝေၚ် ဂေၚ်ကၠုၚ်ဂေၚ်အာ၊ နာဲတီမံၚ်ဟာ ယွံအပါမိ၊ ဟီုစမွဲတဲ အဲသ္ဂောံတီညိ၊ လံလကာဖာ သပါသ္တုံဇွိ၊ နွံဒၞဲါဂှ်ဟာ ကၠေံအာသအာၚ်စိ၊ ဟီုဗစညိ သ္ဂောံတီညိကောန်၊... »

ယွံမရှာတ်သၟီ ပဒွိၚ်မွဲတန်၊ ညးထပှ်အဴ မိဂၞဴအဲပၠန်၊ ဒှ်မိဂၞဴအဲ အဝဲကၠုၚ်အန်၊ ညးဂၠံက်ထောံမတ် ပ္ဍဲကဵုကၠတ်နန်၊ အဲဍိက်ဒှ်ကောန် ဒှ်ပၠန်ဒမၠိ၊ ဒေံဒဒေံစိ ဒှ်မိအဲဍိက်၊ ဨကရာတ်မိၚ် အြသိၚ်ဃနိက်၊ မိန်ကေတ်ကောန်ဗၠာဲ စိုတ်နာဲဂမ်အိက်၊ တူထဝှဲါမၞိက် ပၠောတ်သ္တိက်သာသာ၊ ဇကုဖြပ်ဖြပ် ဒဇပ်သီုၜါ၊ အမာတ်တံညာတ် ရာတ်သြိုဟ်သပါ၊ ဒြေပ်အာဒြေပ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲရုၚ်ဟောဒြာ၊ ကမၠောန်သဓဵု ယာံမံၚ်ကြဵုဇာ၊ ဍာ်မြမောဝ်ၜိုဟ် စရိုဟ်စုတ်ကၠာ၊ သမ္ၚုဟ်တိုန်ဟေၚ် ချိုန်ဂှ်သေၚ်ဟာ၊ မိန်လဝ်ကောန်ဗၠာဲ ဆုၚ်က္ဍိုပ်နာဲကၠာ၊ ယွံသိုက္ခမာ ကောန်လမာဂၞဴ၊ အဲဟွံတီညိ ၀ိုတ်သတိတဴ၊ ဘိုၚ်ဘုဲဒၟံၚ်ကၠာ ကောံယက္ခာဗြဴ၊ လမုဟ်သၟီမ တီရဗွဲကြဴ၊ မိနာဲတံဂှ် ထပှ်မွဲဂၞဴ၊ တလညးဗြဴ နွံတဴဟာဂၠု၊ မတ်ညာတ်မံၚ်ဟာ ကၠုၚ်အာဒမၠု၊ ဂၠါံအာကၠုၚ်ဒး ဆဗၠးဇကု၊ နာဲဒးဒတဲ ပ္ဍဲဂၠံဒမၠု၊ ဟီုညိကောန်ဂၠု မိဇုနာဲဂှ်၊ ဗြရတ်ဂွံမိၚ် ဟီုပၟိၚ်ပြဟ်၊ ယွံမအံက်အဲ နဲတဝ်စရှ်၊ မိဍိက်တဴပၠန် ပ္ဍဲနန်ထီုဂှ်၊ အေၚ်အောတ်ဂြိုဟ်သ္ကဟ် ဒးဒှ်ရအဴ၊ ဍိက်အာဍုၚ်ကလော် မတ်နော်မိဂၞဴ၊ ဣသဳနန္ဒာ ပြၚ်ဏာသီုရဴ၊ ပြၚ်ကဵုကျာပၠန် ဗစိုပ်ကောန်ဗြဴ၊ ကွက်လဝ်ကဵုရဴ ကောန်ဂၞဴဂွံနၚ်၊ ဂွံနၚ်ဇိပ်ကၠိပ် ဂဥုဲဒိပ်ခၠၚ်၊ ဒိဗ္ဗစက္ခု ခုတ်ယမုက္ဍၚ်၊ လမုဟ်ဂွံနၚ် ဂုန်ကျာ်ဓဝ်သၚ်၊ ဂုန်ကၚ်ရဳက္ဍၚ် ဂွံနၚ်ဖအိုတ်၊ လမုဟ်ညာတ်ကၠာ ကၠုၚ်အာညံၚ်စိုတ်၊ ဒဒိုက်ရိၚ်က္တၚ် ကၠၚ်ကၠောန်ညံၚ်ချိုတ်၊ အာဍုၚ်ကလော် နော်နာဲဗၠးအိုတ်၊ ဂွံနၚ်ညံၚ်စိုတ် ဗၠးအိုတ်ရအဴ၊... »

သၟီဇၞော်မိၚ်ရ ဖျဖျယာံတဴ၊ ယွံလေဝ်ကောန်ဗၠာဲ စရာဲဍိုပ်ဍဴ၊ ဥမၚ်မွဲတဲ သ္ၚောဲဟာတရဴ၊ အာရံၚ်မိနာဲ ကောန်ဗၠာဲကြက်သ္ဍဴ၊ သ္ၚောဲဟာတရဴ ကောန်လဴကဵုညိ၊ ဗြရတ်ဂွံမိၚ် ဟီုပမိၚ်စိ၊ ဆိုက်မံၚ်ကီုအဴ တရဴထာန်မိ၊ ယိုက်လဝ်ကောန်ဗၠာဲ ဟွံမိက်သြာဲညိ၊ ကော်အမာတ်ပန် သၟဟ်န်သ္တုံဇွိ၊ ချေံယာန်အဲဂှ် ပြဟ်ကေတ်နၚ်ညိ၊ အမာတ်မိၚ်ရ ပါၚ်တလတိ၊ ကယျိုၚ်ဂေါ၀်လောန် ချေံနာဲနန်လွိ၊ ယွံအမာတ်တံ တမံညးစိ၊ ၀၀်ထဝ်ဒြၚ်စိၚ် ဒလိၚ်သ္တုံဇွိ၊ တွိၚ်ပဉ္စၚ်ဂ သဗ္ဗပြေၚ်ညိ၊ သီုဗဵုသ္တုံဇွိ ထိမြိဂမြိၚ်၊ ပ္ဍဲထာန်ဥမၚ် သီုဝဝ်ဒြၚ်စိၚ်၊ ဂကန်တုဲကွေံ သၟီဍိုက်ချေံဗျိၚ်၊ ဗြရတ်ဍိုက်သြဲ ဟဇ္ဇနဲသွိၚ်၊ တုဲအာဂတ ပၠတရဴသၟီ၊ ညးမွဲမွဲချေံ ပြဟ်ပြေဟ်ဍိုတ်ဆိၚ်၊ ချေံပလှ်ေဂဲါ ဇိုၚ်ပဲါလွိၚ်၊ ဂါံဇိုၚ်ပုၚ်သွိၚ် ထမၠိၚ်မုက်မတ်၊ ချေံဍောတ်ဗၠာဲပြဟ် တဆှ်လျတ်၊ ချေံသၟီနာဲသာ ဒြေပ်ဗက်အာသၟတ်၊ ကြဴချေံဗြရတ် မှတ်တဆှ်အာ၊ မှတ်ပ္ၚောံက္ဍၚ် ဥမၚ်မိကၠာ၊... »

ညးထပှ်သၠၚ် ပ္ဍဲဥမၚ်ဒွါ၊ မၚ်တဴကောန်ဗၠာဲ စရာဲရုပ္ပါ၊ ထောံမတ်ညာတ်ဟေၚ် ကောန်စိုပ်သေၚ်ဟာ၊ ဗြရတ်ဒေါံကွေံ စှ်ေနူချေံကၠာ၊ ဨကရာတ်မာ ဗ္ဒောံချေံခါဂှ်၊ ညးထပှ်ညာတ် သမ္ၚာတ်ဒိုဟ်စှ်၊ လုပ်ဥမၚ်ကီု သီုညးထပှ်၊ လုပ်အာထီုပြဟ် သီုထပှ်ဟေၚ်၊ သၟီဇၞော်ညာတ်စိ မိသမုဲလေၚ်၊ ဗက်လုပ်ထီုဝွံ ဂၠုညိဟွံသေၚ်၊ တုဲကော်ကောန်ဟေၚ် သမုဲလေၚ်ဍောတ်၊ ဥမၚ်ဂၠုလောန် ယွံကောန်ဗြရတ်၊ ဟွံညာတ်မိနာဲ ဟာဲဂဍောၚ်တ်၊ တဴအပ္ဍဲဟာ မာတာနာဲသၟတ်၊ ဟီုညိကောန်ဍောတ် ဂွံညာတ်သၟတ်ညိ၊ ဗြရတ်ဂွံမိၚ် ဟီုပမိၚ်စိ၊ နွံအပ္ဍဲပၠန် ဂၞကျာ်ဂၞဴမိ၊ သၟီဇၞော်ကော်ရ ယွံတလသ္ၚိ၊ ဂၞကျာ်အဲသၟဟ် ထပှ်မွဲမိ၊ နွံဟာစရာဲ နာဲကျာ်သြဳသ္ၚိ၊ ယွံဂၞကျာ်အဲ ထပှ်မွဲမိ၊ နွံဟာနာဲသ္ၚိ ယွံမိကြက်ဗိုတ်၊ ညးထပှ်မိၚ် တွိၚ်ပါၚ်ၝောံကိုတ်၊ ပါၚ်ဨကရာတ် နာဲမန္ဓာတ်အိုတ်၊ တုဲမိဟီုအာ နသုဘာသိုတ်၊ မူပရောအဴ ယွံသ္ဍဴကြက်ဗိုတ်၊ ပိုဲမၞိဟ်ဂၠုမတ် ညးသၟတ်ကေတ်အိုတ်၊ မတ်ကၠက်သီုဖအိုတ် ညံၚ်ချိုတ်အာဟေၚ်၊ မူကော်ပအဴ ယွံသ္ဍဴတ္ကံကြေၚ်၊ ဖဴဂၞကျာ်ပၠန် ပ္ဍဲနန်အိန်ခေၚ်၊ ပိုဲဍိက်အန်ရုပ် ဟွံတုပ်ညးဟေၚ်၊ က္ညသၟီကလေၚ် ဇရေၚ်ဗြဴနာဲ၊ ပိုဲမတ်ကမၠက် ဗက်ရုပ်ဟွံဆာဲ၊ ဂၞကျာ်ဇၞော်ပၠန် ကြဳဝန်စရာဲ၊ က္ညစဴဒိပ်ဒဲါ ကောံနာဲဒေဝဳ၊ ပိုဲမၞိဟ်ဒုဟ်ပ္ညုၚ် ဒးဒုၚ်ဒၟံၚ်ပ္ညဳ၊ မံၚ်ပ္ဍဲဥမၚ် ဆဒးကၠၚ်ဟဳ၊ ညံၚ်သုနက္ခာ ကြာသုန္ဓရဳ၊ သ္တိက်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲတိ ညိဟွံဗှ်သ္ၚဳ၊ ဗြဴဂှ်ဒှ်ပ္ညဳ ယက္ခဳကလော်၊ ကလံက်ပကော် ဗော်ဗြဴဟိဏ္ဏ၊ ဒေါံရရာဇ မိဖေက်ရကော၊... »

နန္ဒကိတ္တိ မိၚ်မိဟီုရော၊ ဟီုတိုန်ပၠန်ရ တလအယော၊ ယွံဂၞကျာ်အဲ ထပှ်မွဲဆော၊ ၀ဲနာဲရောၚ်မိ သ္ဇက်ဗျိနွံရော၊ မိပဒက်ဝဲ မပြဲအယော၊ တုဲလုပ်အာရော ဨကောပြဲက္ဍၚ်၊ သၟီရံၚ်လုပ်အဴ သ္ဍဴတမးခၠၚ်၊ ညာတ်ညးထပှ် သြဟ်ဒှ်ဘိၚ်ဘၚ်၊ ရမတ်ဒဇူ ညံၚ်ဇမောဝ်ဂၚ်၊ မိန်ကေတ်ညးထပှ် ဗြဲမတ်ပြဟ်က္ဍၚ်၊ လောတ်သ္ၚဳစှ်ေအာ မှာရာဇာဝၚ်၊ ဇတဝ်ခြံခြံ ပ္ဍဲဂၠံဥမၚ်၊ ဖြပ်ဖြပ်ဒဇပ် ညံၚ်လွပ်မှာတၚ်၊ ဗြရတ်ညာတ်က္ဍၚ် မိမသၠၚ်အာ၊ . . . စ လမုဟ်သာသာ၊ သီုဒစာံကၠာ ဂွံသာရဝါတ်၊ သမ္ၚုဟ်တိုန်ပၠန် သၟီနာဲမန္ဓာတ်၊ သေဏာအမာတ် ဂွံညာတ်သေၚ်ဟာ၊ ပြဟ်ကၠုၚ်စိုပ်က္ဍၚ် ထာန်ဥမၚ်ဂါ၊ ဗရုတမ္ညဝ် ၀၀်စက်ဇရာ၊ စိုပ်ပ္ဍဲဥမၚ် ပါၚ်တရၚ်ဒွါ၊ အမာတ်တံကီု သီုဒဴဗညာ၊ ဟီုပၠာံသဝါ သိုက္ခမာဗြဴ၊ က္ညစဴစသိုၚ် ဇရေၚ်က္ဍိုၚ်ပ္ကဴ၊ သီုညးထပှ် ပြဟ်မိတံစဴ၊ ဗြရတ်ဝန်စဝ် လ္ၚောဝ်မိဂၞဴ၊ ယွံမိမပြဲ နဲဒေဝတဴ၊ ပဒှ်လနီ ဒေါံသ္ၚီဂၠက်သ္ၚဴ၊ မအံက်ဝန်စဝ် အံသဝ်စိုတ်ဇဴ၊ သီုနော်တရဴ မိဂၞဴကောန်ကီု၊ ညးထပှ်မိၚ် တွိၚ်ပါၚ်ကောန်ဟီု၊ တွိၚ်ပါၚ်ကောန်သွံ ဂွံမိၚ်အိုတ်သီု၊ ပဒွိၚ်ကောန်ဗၠာဲ နာဲသဏာဂီု၊ ညံၚ်လဟီုနာဲ ယာဲဗက်အိုတ်သီု၊ နော်နာဲမိကီု သီုထပှ်ပ္တန်၊ ဗြရတ်ဂွံမိၚ် တွိၚ်ပါၚ်မိပၠန်၊ တုဲပ္တီသၟီမ တလကၠတ်နန်၊ ယွံမအံက်အဲ တရဴပြဲလောန်၊ က္ညစဴနန်ထဝ် ဗ္ဒဝ်ကၞက်ဂဒန်၊... »

နန္ဒကိတ္တိ တလသ္ၚိနန်၊ မိၚ်ကောန်မဟီု ကြီုမိစဴပၠန်၊ မိပ်စိုတ်လောန်တဲ ပ္ဍဲစိုတ်သၟီမန်၊ ညံၚ်ဒိုက်ဂတ်စိ ဂွံနိဓိပၠန်၊ ဟီုတိုန်မွဲတန် လဂ္ဂန်ကြုတ်ဏာ၊ ယွံတဝ်စရှ် ထပှ်မွဲသာ၊ က္ညစဴရမိ နာဲသ္ၚိကေလာ၊ ညးထပှ်မိၚ် တွိၚ်ဗိုက်ကြိယျာ၊ ဂၞိန်ယာတ်ပုံစက် ပက်ခါန်ခါသာ၊ တွာ်တိတ်အာပၠန် မွဲတန်ဟွံခြာ၊ နန္ဒကိတ္တိ ဣဓိရာဇာ၊ ထပှ်မွဲဝဝ် ရုပ်ညံၚ်ထဝ်ဏှာ၊ ၀၀်ဇက်ဂမြိၚ် စိၚ်ချေံမွဲသာ၊ မကဵုကောန်ကွေံ ဍိုက်ချေံရေၚ်အာ၊ အမာတ်ဇက်ဂၠေဲါ သီုရဲသေဏာ၊ ကမၠောန်ဂၠေဲါအာ ကြာဝဝ်ဒေဝဳ၊ ဂမြိၚ်ထဥ ဗရုစက်ကွဳ၊ သဗာန်ပေၚ်က္ဍတ် ကွဳရတ်တဝဳ၊ မံၚ်ဆာၚ်သမုၚ် တက်ၜုၚ်အာပ္ညဳ၊ သမ္ၚေဟ်သေထဳ ဇက်သအဳဗက်ဂၠေဲါ၊ ဇက်လုပ်ပ္ဍဲဍုၚ် သမုၚ်ညံၚ်ပေဲါ၊ စိုပ်ပ္ဍဲမုက်ရုၚ် ကောန်ဍုၚ်ကၠံမွဲ၊ စှ်ေနူချေံပၠန် တလနန်ဗၠဲ၊ ယွံအမာတ်အဲ မပြဲကြဳဇှ်၊ ဇွယက္ခဳဗြဴ ရဴစိၚ်မွဲဒှ်၊ ဇက်ဏာထောံညိ ယက္ခိဗြဴဂှ်၊ ပ္ဍဲထီုဂှ်ကၠာ ဇက်ဏာကဵုပြဟ်၊ စွံပ္ဍဲထီုကွေံ ကဵုဍေံသအုဲကှ်၊ ဇွကလော်ဂှ် ပြဟ်မၞးဇက်ဏာ၊ ပကဵုၜက်တ္ၚဲ ဗြဴဝဲယက္ခာ၊ အမာတ်ဂွံမိၚ် ပမိၚ်သေဏာ၊ တက်မံၚ်ဒုၚ်ဒုၚ် ဇက်ကၠုၚ်ဟောဒြာ၊ ဇက်ဇွယက္ခာ ကြဵုဇာသဓဵု၊ ဇက်ညံၚ်ဇက်ဆု ဗရုကွဳကြဵု၊ ဇက်ညံၚ်ဇက်တၟံ ဇန်တံလဟဵု၊ စိုပ်အာဇိုၚ်ဒဵု ကၠဵုဗက်ဂြဲတံၚ်၊ ပၠောပ်စွံလဝ်ကီု ပ္ဍဲထီုဒမံၚ်၊ ဇန်ဂမၠိုၚ်ဟေၚ် ကလေၚ်တာန်ဆံၚ်၊ ဂၠေဲါစဴကၠုၚ်မာ ၜါလပါ်ဂၠံၚ်၊ လုပ်စိုပ်ဒၟံၚ် ဍောတ်ဇၞော်ကၠဵု၊ လုပ်စွံတုဲရ ယက္ခဂှ်အဵု၊ နန္ဒာယက္ခာ ပမာညံၚ်ကၠဵု၊ ပ္ဍဲထီုဂှ်ပၠန် ဂွံတန်တွဵု၊ ဒှ်မယိအဵု ဒဵုကဵုလမုဟ်၊ ပ္ဍဲလှောံဗြၜၚ် ဂနၚ်ဍုၚ်ဂှ်၊ ဗဴဂနၚ်ဍုၚ် ပ္ဍဲဒဵုသၠုၚ်မြဟ်၊ ပိသၞာံမွဲဝါ မဟိၚ်သာသၟဟ်၊ ပိသၞာံဍေံစဴ ကလော်ဗြဴဂှ်၊ ဒဵုကဵုလမှ် ဒှ်ဟဝေၚ်ခြာ၊... »

နန္ဒကိတ္တိ ဘုမ္မိပါလာ၊ ညးထပှ်ပ္ညုၚ် ဒုၚ်နၚ်တုဲကၠာ၊ သီုထပှ်ပၠန် သၟဟ်န်ညဳသာ၊ အဂ္ဂမဟေ ဒေဝဳကညႇာ၊ ဂွံပိုၚ်ကမၠောန် ပ္ဍဲနန်သေၚ်ဟာ၊ ဒှ်ဂၞကျာ်ရ အဂ္ဂမဟာ၊ ၀ဳပက်ဝဲတၟုဲ ဒးဒုၚ်တုဲကၠာ၊ လမုဟ်ဂွံသိုက် ဟွံဒိုက်ၜါ၀ါ၊ ဒါန်နူတမၠာ မိဂွံမြာဟေၚ်၊ ဨကရာတ်ဗၠာဲ နာဲသမုဲလေၚ်၊ တုဲကော်အမာတ် မန္ဓာတ်တ္ကံကြေၚ်၊ ယွံအမာတ်အဲ ပ္ဍဲနန်ဇရေၚ်၊ ဒၞဲါသဳနန္ဒာ ပြာသာတ်ဂှ်ဟေၚ်၊ မၞးတံပဝေၚ် ရံၚ်စဳရေၚ်ညိ၊ အုဲၚးသီသန် နန်ပြာသာတ်မိ၊ သေဏာပတိ တဲဂ္ညိပၚ်ယဵု၊ ကော်ရၚ်သ္ကံအဵု ခဵုလုပ်နန်လွိ၊ စိုပ်တုဲတွံစိ ပ္ဍဲသ္ၚိနန်ကၠတ်၊ ပံက်ရံၚ်ပ္ဍဲဒေန် ပ္ဍေန်စဳပၟတ်၊ ဇုတ်သၟဝ်ဒေန်ယာန် ချေံကြာန်ပေၚ်က္ဍတ်၊ ဇုတ်မၞိဟ်ပေၚ်ဗဝ် အသၟဝ်ဒေန်ရတ်၊ ဇန်တံဍေံညာတ် သမ္ၚာတ်စိုတ်သၟတ်၊ အုဲၚးထောံပၠန် ပန်ကွဳပေၚ်က္ဍတ်၊ ဏာထောံပ္ဍဲထီု သီုပန်ကွဳသၟတ်၊ နန္ဒကိတ္တိ သ္တုံဇွိပေၚ်က္ဍတ်၊ တုဲသၟာန်တိုန်သၟတ် အမာတ်ဍောတ်ဇၞော်၊ ကောန်သေထဳမွဲ ရုပ်ပြဲသော်ရော်၊ တရဴစှော်ပန် လက်သန်ပေၚ်ဗော်၊ ပိုဲဒုၚ်နၚ်ပၠန် လတူနန်ထော်၊ ထပ်ကဵုတဲသၟတ် ဒှ်ဂၞကျာ်ဇၞော်၊ လတူနန်ထော် ပိုၚ်ဗော်ကမၠောန်၊ ခုတ်ယၟုရ နာမမွဲတန်၊ မဒုၚ်နာမ ပဒုမ္မပၠန်၊ ဒှ်ဂကူအဲ ကောန်ဒေံမွဲတန်၊ မအာဒုၚ်ပၠန် ဖျန်ကဵုဒေံအဲ၊ နွံအသံကၠာ အာဟီုမွဲတဲ၊ အမာတ်သေဏာ ဘာသာကၠံမွဲ၊ လ္ၚဵုသြိုၚ်သၟတ် နန်ကၠတ်မိပြဲ၊ လ္ၚဵုကြကတ် ကၞတ်က္ဍိုၚ်ဗၠဲ၊ လ္ၚဵုတွာ်ဂၠေဲါ တိုန်ပ္ဍဲသေထဳ၊ တြုံကဵုဗြဴညာတ် အမာတ်ဍုၚ်ပ္ညဳ၊ ဂိုၚ်လးသၞာ ခေါဇာပၠးညဳ၊ ဗာန်ထဝ်ဗာန်သြန် ဟွံခၠန်နွံဇဳ၊ သၞာကျာ်သြဳ သေထဳသၟာန်တိုန်၊ ယွံသေဏာတံ သီုတ္ကံကွိုန်၊ လံဆဵုညာတ်စိ စိုပ်သ္ၚိပိုဲဗိုန်၊ မူဟိုတ်သံၚ်သိုန် ဟီုတိုန်အမာတ်၊ ဟီုပညႇာတာ ပ္ဍဲကာမန္ဓာတ်၊ သေဏာမိၚ်ပ္ညဳ ပါၚ်သေထဳကၞာတ်၊ တုဲဟီုသှ်အာ ပ္ဍဲကဵုပြာသာတ်၊ နွံအသံကၞာတ် နာဲပြာသာတ်နန်၊ ကဵုစှ်ေပ္တီပ္ညဳ သေထဳဒေံပၠန်၊ ပိုဲသၟဟ်မွဲဂၞဴ တုပ်တဴမွဲတန်၊ သီုရုပ်သီုပိုန် ဍိုက်ပေၚ်ဗိုန်က္ညန်၊ ကောန်တြုံအဲဆာဲ ကောန်ဗြဴနာဲပၠန်၊ ကဵုသၞက်ကရောဲ ကဵုမၚ်မွဲနန်၊ သိက်စိုတ်ဒေံပၠန် ဟီုပလန်ညိ၊ ထပ်တဲဇိုန်ကဵု တွဵုနန်လွိ၊ ကဵုပိုၚ်ဍုၚ်ရး အလုံဂၠးတိ၊ နွံအသံစိ တလတိရောၚ်၊၊

တၚ်တှ်ဝေါဟာရမည်ဂမၠိုၚ်... »»
သာရဝါတ်၊ အသာရဝါတ်
(နာံ) ⇒ comfort, consolation, state of being free from suffering, pain or anxiety; state of physical or mental well-being;
⇒ မိ ဂွံညာတ်ကေတ် ကောန်ဗၠာဲမကလေၚ်စဴကၠုၚ်ဂှ် မိ ဂွံဒှ်အသာရဝါတ်ညိ၊၊
⇒ ဂွံမိၚ်ကေတ်ပရိုၚ်မိစရာဲသြန်မဟွံမွဲကဵုယဲဘဲပရိုက်မွဲမွဲတုဲ မိမဍေံ ဂွံအသာရဝါတ်လောန်၊၊

Powered By Blogger