Mon, If you don't breathe, there is no air. If you don't walk, there is no earth. If you don't speak, there is no word.

လမျီုမည်ဂှ် အရေဝ်မည်ရ။ အရေဝ်မည်ဂွံဗိုန်ဂှ် လိက်ရောၚ် ဗဗိုန်ပခိုၚ်ကဵု။
ဟိုတ်ဂှ်ရ လမျီုမည် ညံၚ်ဟဂွံတိတ်အာ နူမည်ဂှ် အရေဝ်မည် မည်ဟီုညိ ဂးညိ။ လိက်မည်ဂှ် မည်ကတ်ညိ ချူညိ။

အက္ခရ်မည် အခိုက်မည်ဍုၚ်သေံ မချူကှ်ေ

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Friday, March 12, 2010

အက္ခရ် အခိုက်မည်ဍုၚ်သေံ မချူကှ်ေတဴ ပ္ဍဲလိက်သၠရိုတ်၊ လိက်တၞးစက္ခော။ တၞဟ်နသ္ဂောံဒှ် ဒတုဲဖဵု ကုညးမလ္ၚတ်ဗှ် လိက်မည်တံတုဲ ဒးထမံက်ထၜးဏာရ။ အက္ခရ် (အ၊ အာ၊ အဲ၊ သြ၊ အဴ၊ အံ၊ အး။ ဋ၊ ဋ္ဌ၊ ဠ) တံဂှ် တၟေၚ်တၞဟ်ခြာ နူမအက္ခရ်မည်ပိုယ် မချူကှ်ေတဴ လၟုဟ်ဏံ။ အက္ခရ် (အ) ကဵုအက္ခရ် (ဘ) ဂှ် အခိုက်ညးမည်ဍုၚ်သေံတံ ချူဂှ် ကြပ်တုပ်မံၚ်ညိတုဲ ပစိုတ် လ္ၚတ်ဗှ်ညိ။ ဂၞန်သၚ်္ချာ (၉) ဂှ်လေဝ် တၟေၚ်တဴညိကီုရ။