Mon, If you don't breathe, there is no air. If you don't walk, there is no earth. If you don't speak, there is no word.

လမျီုမည်ဂှ် အရေဝ်မည်ရ။ အရေဝ်မည်ဂွံဗိုန်ဂှ် လိက်ရောၚ် ဗဗိုန်ပခိုၚ်ကဵု။
ဟိုတ်ဂှ်ရ လမျီုမည် ညံၚ်ဟဂွံတိတ်အာ နူမည်ဂှ် အရေဝ်မည် မည်ဟီုညိ ဂးညိ။ လိက်မည်ဂှ် မည်ကတ်ညိ ချူညိ။

Bookmark and Share

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရီ ( ၁ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Thursday, October 04, 2007

ဂလာန်ဗစန်၊ ပ္ဍဲပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳဝွံ ဗီုမအခဝ်လ္ၚဵုကဝိမၚ်ရောဂေါ မချူကှ်ေလဝ်တံဂှ် တၞဟ်ခြာနူကဵုမအခဝ်ခေတ်လၟုဟ်ဏံ ညိည နွံတဴရ။ ပမာတုန်- ( သြ ) အခဝ်ဝွံ ပ္ဍဲလိက်ပတ်ပိုဲမချူကှ်ေလၟုဟ်ဏံ သွဵုလေဝ်ဒှ်မာန်၊ သဗျန်လေဝ်ဒှ်မာန်၊ သကၟက်ရ (ပတိတ်ရမျာၚ်-သရ) လေဝ်ဒှ်မာန်။ ( သြ )အခဝ်ဝွံ ယဝ်ဒှ်သွဵုမ္ဂး ကဝိမၚ်ရောဂေါ ချူကှ်ေလဝ်ဗီုပြၚ်တၞဟ်ခြာဒၟံၚ်ညိကီုရ။ စၞး( သြ ) သွဵုဂှ် ညးချူ ( အြ ) သွဵု သာ်ဝွံရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲပုံဝွံ တၠဝါသနာလိက်ပတ်မန်ပိုဲတံ ဆက်ဗှ်အာဂတတေံပၠန်မ္ဂး သ္ဂောံဆဵုကေတ် ( အြ ) သွဵုမဖှ်သာ်ဝွံဏီရောၚ်ဂှ် အဲ မိက်ဂွံစွံဂလာန်ဗစန်သာ်ဝွံရ။

အကြီုဍုၚ်ဗာရနသဳ ပ္ဍဲပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ
ဍုၚ်မွဲအဟံ ဒှ်တဴအံသဝ်၊ ဒဒှ်စလာဲ ပိုဲဂၠဲါဟီုလဝ်၊ ပၚ်မှိၚ်ညိရ ထံၚ်သောတက္တောဝ်၊ သၞာၚ်သာၚ်သၠုၚ် ဆေဝ်ရေဝ်ဍုၚ်သွဝ်၊ ဇမၠိၚ်လၞၚ် ပန်ကၠၚ်ဓဝ်ဓဝ်၊ အနာံစှ်ၜါ ယောဇနာက္ဋဝ်၊ ဒတ်ဂပန်ညဳ ရးတဝဳဗဝ်၊ ထၜိုၚ်ကၟာၚ် မံက်သာၚ်ဂတဝ်၊ ရာဲပတ်ဒၟဗ္ဂာ ထမှောၚ်ဇာထဝ်၊ ပြယေန်ရာၚ်ခၠၚ် ပတၚ်ရေၚ်ဗဝ်၊ ကပလောပြး ကဂရးကျဝ်၊ ကၟာၚ်ထပှ်ထပ် သမြပ်သဝဝ်၊ သ္တိၚ်ဒရိၚ်ဗျာၚ် မံက်သာၚ်ဂတဝ်၊ ဖျေံရောံပမၚ် လဗိုန်မၚ်လဝ်၊ အဆၚ်အဆၚ် သ္ၚိကၠတ်ဒြၚ်ထဝ်၊ ချေံအသာချေံ မံၚ်ပလှ်ေဗဝ်၊ စိၚ်အသာစိၚ် လွိၚ်ဒြၚ်စဝ်၊ ကွဳအသာကွဳ တွဳဗဝ်သအဝ်၊ ဟွံတီကဵုဗၞတ် လမိဟ်ဆတ္တဝ်၊ ထၜိုၚ်သ္ဇိုဟ်လှဲ နူဗစဲကဝ်၊ ကၞုဟ်ကၠဴရေၚ်ဗဝ် ဒြဟ်ဗွဝ်ကျာံ၊ ဍာ်သ္ဇုၚ်ကၠိုဟ်သၞာံ သမုၚ်သာံဖြာ၊ ဒကှ်ဥပ္ပဵု သီုကဵုဗၞူသွာ၊ လိုၚ်ပြေၚ်ဓရှ် ဍောၚ်ဒကှ်ၜါ၊ ဂုန်ဟၚ်ရံဒွေၚ် တၞံတရေၚ်ဗ္ဂာ၊ ဗရံက်ဒမိဟ် ရေၚ်စှ်ေဇိုၚ်လှာ၊ ပဏိဟ်ပြာၚ်ထိုက် တ္ၚိုက်ဂလာ၊ ဇၞော်ကဵုအဒ္ညာ ဒယှ်ပြာကတ်၊ ကတဵုဒှ်လၟိုန် ဗစဲပိုန်သတ်၊ ညိဟွံဒးဒွိၚ် စိၚ်ရတ်ချေံရတ်၊ နန်ထဝ်တုန်သၟတ် ကၠတ်ထဝ်ရေၚ်ဖိ၊ ပြယံက်ဂညိ ပြယေန်သ္ၚိဇာ၊ တဏာဲဗြော်သ္တေၚ် ကွက်ရေၚ်တဲလှာ၊ ကဂရးမြော ကပလောဗ္ဂာ၊ မြထ္ၜူအမၠံက် မေဖံက်အကြာ၊ သေဏာတ်ဒေါန်အံၚ် ဗၞုဟ်ဂဒံၚ်ဗ္ဂာ၊ စိၚ်ဇၟူစှ်ေကၠေၚ် ဗဂေၚ်ဒြၚ်ၜါ၊ သ္ဒိုၚ်ကတောဝ်သၟတ် မတ်ဗဟူရာ၊ ချေံမခိုဟ်ဇိုၚ် ပ္ဍဲရိုၚ်မံၚ်ဗ္ဂာ၊ သရာဲဂၠိုၚ်ဂၠၚ် ရပ်သ္ဇၚ်တဲၜါ၊ ဇရာံဖလူ တိုက်ထဝ်သြန်ဗ္ဂာ၊ သကိုပ်ပၞာန်ဇၞော် အမာတ်ဇၞော်ကၠာ၊ သီုဒဴဗညာ သေဏာပတိ၊ သေထဳသမ္ၚေဟ် သ္ဂေဟ်ရတ်နိဓိ၊ ပိုန်နဲဂၠးတိ ဝိသုန္ဓရာ၊ တၞောဝ်သိုက္ခမာ နွံဇာသြဲလျး၊ သ္ဂေဟ်ယဿပတ် ပိုန်ကၞတ်ညး၊ တြဳဇှ်ဇၞော်ကၠး ဍုၚ်ပိုန်ရးလှဲ၊ သၟီကၠံမွဲဂှ် ဒှ်သကေံတဲ၊ ဍုၚ်ဗိုန်ရးလှဲ ဒၟံၚ်တဴဗွဲလွေၚ်၊ ကၠံမွဲဘာသာ ဒၟံၚ်ဗ္ဂာတရေၚ်၊ သီုဝေါဟာပန် တ္ၜန်တ္ၜောဲယိုက်ဂၠေၚ်၊ သၟဟ်သၟန်ဇၟာပ်တန် သဗာန်ဒ္ဂူသ္တေၚ်၊ သရက်ရေသူ မွဲသၞူဗ္ဂာရေၚ်၊ ချူမတ်ဒါတ်ထဝ် ဒရိၚ်ဗဝ်သ္တေၚ်၊ သွံဗၞိက်ဗဂါ ဖျာဆက်တရေၚ်၊ ကျိုၚ်ကျဝ်အာကၠုၚ် သ္ဇုၚ်ဂွုယာတ်ဖေၚ်၊ ၀တ်ညးဍုၚ်ဇၞော် ဗော်ကၞိၚ်ကိုဟ်သ္တေၚ်၊ ဂၠဲါဟီုဟွံမာန် နဳဒါန်မတၟေၚ်၊ ရာၚ်ဆာဲသန်ဟေၚ် ကသူကၞေၚ်သတ်၊ မနွံဂုန္နာ ဂကူပြာကတ်၊ ပါန်မုတ်ပါန်ခဳ ဗဳသ္ကဝ်လေပ်သၞတ်၊ ပရန်ဒက်ပ္တုပ် ရုပ်ဗုဒ္ဓရတ်၊ ဒေါၚ်ပၠဳသေသာတ် ဒမာတ်လေပ်ကွတ်၊ လ္ၚဵုတာန်တပ် လ္ၚဵုဗဂပ်ဟတ်၊ လမာန်သြၚ်ကြုၚ် မာန်နုၚ်ဇၞော်သွတ်၊ ယန်သေဝ်ဇမိၚ် တၞိၚ်ဒးဗၞတ်၊ ကၠောန်ဗၞိက်ရေက်တၚ် ဇၟာပ်တလၚ်ကွတ်၊ သၟာတွိၚ်တွိုက် အခိုက်ပြာကတ်၊ သၟာမြမောဝ် မွဲတၞောဝ်လေပ်ကွတ်၊ ဇခဳစရၚ် တတ်အၚ်ရပ်ခတ်၊ ကဝိကာပ်ဗျ ဆန္ဒလောန်ဗၞတ်၊ သၟာဂနန် ကတ်ဂၞန်ပြာကတ်၊ သဝ်လေပ်ဗိန္ဒော ဟောရာကိုန်သၟတ်၊ ဗဟူသိပ္ပ ဂၠိုၚ်တလကွတ်၊ ဓဝ်ယာလောန်ဗၞတ် ကမၠတ်မတာ၊ လၟေၚ်လၟေၚ် ပရေၚ်သံၚ်သာ၊ လမေန်ကုန်ကွ သဗ္ဗဂၠိုၚ်ရာ၊ မတ်ဂၠုသ္ဋိုၚ်ကၠဴ နွံတဴသ္ဇိုၚ်သာ၊ လေဝေါၚ်လဗၚ် ကာပ်ဗျပၠၚ်ကျာ၊ အဘိက်ခဍန် အဘိန်ကညှာ၊ သမၠီုတမြံ မၞိဟ်သ္ပံသာ၊ ဗြဴသရာဲဍုၚ် သမုၚ်သူရာ၊ ဗျဵုစာၚ်ပးခတ် ကွတ်သ္ပံသာ၊ မၞိဟ်ဒွိုက်မၞိဟ်စန် မၞိဟ်ဘန်မၞိဟ်ကျာ၊ မၞိဟ်မရုန်မဵု မၞိဟ်ဗျဵုအကြာ၊ လဗၚ်အကြု ယမုဂၠိုၚ်ရာ၊ သမာကြေက်ကီု မၞိဟ်သီုသုဇာ၊ ကတ်ကြာဲဂရောတ် ၜံက်ဇြောတ်ကၠေံကျာ၊ သၟာပတ်ပကေၚ် ဣသိသေၚ်ဟာ၊ မၞိဟ်မဒှ်တၞောဝ် ဒတောဝ်ဂဟာ၊ သာံဗြဴသလောၚ် ဗြဴဒှ်ဒေါၚ်ယာ၊ ဗဵုလဗးသ္တီု အိန်သ္ဂီုသာဓာ၊ သပ္ပရိုဟ်ကီု သနာဂီုဗ္ဂာ၊ တြုံသယာထဴ ဗြဴဒှ်မိန္ဓာ၊ လေပ်သၞဲနိမိတ် ပြောဟိတ်အစာ၊ ဗြဴဒှ်ပြဘာတ် သေသာတ်မွဲသာ၊ ကပ္ပဳယျသၚ် ဂနၚ်လိုက်ဗာ၊ ဗမၞးဝေါၚ်သ ဘာရဒွဇာ၊ အခဝ်မသုန် ဂုန်ဒစိတ်မြာ၊ နွံသိတ်ထပှ် ဓုတၚ်စှ်ၜါ၊ ဗိုတ်ပိဗေဒၚ် ကၠောံသြၚ်ပြာထာ၊ သၚ်အရဳယ နွံဓုရၜါ၊ သဳပန်ဓဝ်ပန် ဟွံဂွံခၠန်ခြာ၊ ပ္ဍဲသတ်တြုံဗြဴ သြဟ်ပ္တဴမေတ္တာ၊ ညံၚ်သွဝ်တမှိၚ် တာဝတိၚ်သာ၊ ဟွံမွဲကနှောဝ် သ္ဂေဟ်သွဟ်ဓဝ်ယာ၊ ဟွံမွဲဒမၠ ကမၠတ်မတာ၊ ဒယှ်ပြာထာ ညံၚ်လအာသွဝ်၊ ဟိုတ်ဂွံမၚ်မွဲ သတ်ဗဗွဲဓဝ်၊ ဒယှ်တမ္ညဝ် ဇၞော်အံသဝ်ဆန်၊ ဖဳတဝဳတ္ၜန် ဟွံတီနန္တ၊ အိန်သ္ဂီုဂ္ညိဂ္ညာတ် ဂၠုၚ်က္ၜၚ်နာတ်တြ၊ မှာနာဂရ ဗာရနသဳ၊ သက္ကုကသဳ ပိုန်သီုတြဳဇှ်၊ အလုံဒိုဟ်စှ် ဒယှ်ကမြဴ၊ သ္ကိုပ်ဂြိုပ်ဂ္ညိဂၠဴ ရာၚ်ဆာဲတဴဟေၚ်။ ။

သၟီမပ္ကၚ်ရၚ်ဍုၚ်ဗာရနသဳ ပ္ဍဲပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ
ဍုၚ်ဂှ်အဟံ ဗဗွဲဓမ္မ၊ ဂၠိုၚ်အဆက်ရောၚ် တၞောဝ်လှောဝ်ဝေါၚ်သ၊ ဒုၚ်ယမုကီု ဗြီုမဒတ္တ၊ မနိစိတြ အနက္ဃဗြဴ၊ ပ္ကၚ်ရၚ်မၚ်တဴ ဇၞော်နုဘဴလွဳ၊ ဗိုန်ဒၟံၚ်အနဳ ပဉ္စသဳလာ၊ ဒါန်ဝါသဏာ တာဓိကာရ၊ သၟီၜါတြုံဗြဴ ပ္ကၚ်ရၚ်တဴရ၊ ဗစဳခဏ ဇၞော်တေဇက္ဋၚ်၊ ဒယှ်ကၠဴထၚ် ဒေါဝ်ဂနၚ်ပိုန်၊ ညံၚ်လျးအရှိုန် ဒတိုန်စရာဲ၊ သၟီတြုံဗြဴၜါ သာဓာရာၚ်ဆာဲ၊ ပ္ကၚ်ရၚ်နန်ထဝ် ဗွဝ်စရာဲ၊ စသိုၚ်အရီု သီုၜါဂေါဝ်ဆာဲ၊ ကောံဗြဴမှောၚ်မှ ညိဟွံဂွံသြာဲ၊ စှ်တရဴလ္ၚီ သအဳမြီဂေါ၀်ဆာဲ၊ စသိုၚ်အာဲကၟာဲ သၟီနာဲနန်လွိ၊ ဒေါ၀်မၞိဟ်သွးဗော် ဇၞော်ကဵုဣဓိ၊ ပ္ကၚ်ရၚ်တဴစိ နန်ဘိသေခ၊ ဍုၚ်ဒတန်ကဝ် ဗွဝ်ယဿ၊ ပ္ကၚ်ရၚ်တဴရ ကာလဂှ်တုန်။ ။

ပရူသမ္ၚေဟ်ၜါတြုံကဵုဗြဴ မကလိဂွံကောန်ဗြဴဝုတ်ထပှ်
ကိုက်သၟိက်ကဵုဒှ် တဝှ်စလာဲ၊ လၟေၚ်ပုံကီု ပိုဲဒးဟီုဂၠဲါ၊ ဒဒှ်စလာဲ ပိုဲဂၠဲါဟီုတွံ၊ ဇရေၚ်ဍုၚ်ဂှ် ပသာ်ဒှ်လွာ၊ နွံနဳဂီုမွဲ ပ္ဍဲထာန်ဂှ်ကၠာ၊ မိပ်သ္ၚိပ်ရာၚ်ဆာဲ လောန်ကာဲပြိုက်ဖာ၊ ပ္ဍဲကာလဂှ် ဗဒှ်သာ်လွာ၊ ဂဟပ္ပတိမွဲ ပ္ဍဲကွာန်ဂှ်ကၠာ၊ ညးၜါတြုံဗြဴ ဒၟံၚ်တဴညဳသာ၊ သ္ဋိုက်မၠိုက်သၟဟ်န် တန်မွဲသၞာ၊ သီုတြုံဗြဴၜါ ကာလဂှ်ရ၊ ဇၞတ်မဒၟံၚ်တဴ လကဴဟေမ၊ ဂဟပ္ပတိအဴ ဗြဴအနက္ဃ၊ ရန်ဇနစပ် တန်အာဂပ္ဘ၊ ဟွံဂွံလံကၠာ ပေၚ်စှ်မာသ၊ သၠးဂပ္ဘ ကာလဂှ်ကၠာ၊ ဂွံကောန်ဗြဴမွဲ ပြဲသန်ရုပ္ပါ၊ မိပ်စိုတ်စရိုတ် အဵုဇိုတ်မှောဝ်ဇာ၊ ဇၞတ်လွဳပရာ ကာလဂှ်ပၠန်၊ ဇၞော်အာဖောၚ်ဖောၚ် ညံၚ်ဍောၚ်ပ္ကဴယန်၊ ပိအခါပၠန် ပ္တန်အယုက်ကၠာ၊ ဟွံဂွံလံပြဟ် နဲဂှ်သေၚ်ဟာ၊ စှ်ဂိတုဒး သၠးဂပ္ဘါ၊ လၟေၚ်လၟေၚ် ပရေၚ်လိုက်ဗာ၊ ကောန်ဗြဴထပှ် သၟဟ်န်ညဳသာ၊ က္တဵုဒှ်မွဲဂၞဴ ဗြဴသိုက္ခမာ၊ ဇၞတ်လွဳပရာ ၜါတြုံကဵုဗြဴ၊ ဇၞော်အာဖောၚ်ဖောၚ် တုပ်ညံၚ်ဍောၚ်ပ္ကဴ၊ ရုပ်သာ်ၜတ်သြဴ ညံၚ်ရဴညးသောန်၊ သီုကောန်ထပှ် ညဳသာသၟဟ်န်၊ ခုတ်ယမုပၠန် ကောန်ဂၠုသေၚ်ဟာ၊ မိၜိုဟ်စိုတ်ကၠာ နာမယမု၊ ဒစှ်ေဂှ်ရ ယၟုဍောၚ်စမ္ပာ၊ မိဍောၚ်လၚ်ဟေၚ် မွဲရသေၚ်ဟာ၊ မွဲဍောၚ်ပုပ္ဖ ခုတ်နာမကၠာ၊ မွဲဍောၚ်ကသဝ် ခုတ်လဝ်သေၚ်ဟာ၊ ဒဒေံမွဲကၠာ နာမပ္ကဴတၚ်၊ ကောန်ဗြဴထပှ် စရာဲသၟဟ်ခၠၚ်၊ နွံကဵုအိန်ရဳ ကျာ်သြဳဇၟာပ်တၚ်၊ ထမှိက်မသုန် ဂုန်တရဴကၠၚ်၊ ဍိုက်ပေၚ်ဇၟာပ်တၚ် လၟေၚ်လက်သန်၊ ပေၚ်လက်သန်ဗြဴ တရဴစှော်ပန်၊ ဂပ်ဂေါ၀်လောန်ထောန် ကောန်ဗြဴထပှ်၊ ထပှ်မွဲဂၞဴ ကောန်ဗြဴက္တဵုဒှ်၊ ၜါတြုံဗြဴဂှ် ဗဒှ်သာ်လွာ၊ ဗဵုဒ္ၚေါဝ်တဴပၠန် ရုပ်ကောန်ဗြဴကၠာ၊ ပ္ဍဲစိုတ်ညးၜါ ပသာ်လွာသ္ဒဟ်၊ ဇြဟာန်တပိုဟ် တလိၚ်ဒိုဟ်စှ်၊ စိုတ်ညးၜါဂှ် ပသာ်ဒှ်ဗီု၊ လုံတ္ကံပန်ဟာန် အိုတ်ထာန်မဇ္ဇျီု၊ ညံၚ်ဂွံပိုၚ်လဝ် အသၟဝ်တဲကီု၊ ပ္ဍဲစိုတ်သ္ဋိုက်ဆာန် ဇြဟာန်ဂလီု၊ နဲဂှ်တုပ်ဗီု ပ္ကီုနၚ်ပမာ၊ ဒှ်ပ္ဍဲစိုတ်အဴ တြုံကဵုဗြဴၜါ၊ သီုကောန်ထပှ် သၟဟ်လက္ခဏာ၊ သၟဟ်န်ညဳသာ ကာလဂှ်တုန်။ ။


သမ္ၚေဟ်ဗြဴကလိသ္ကန်အာတုဲ သမ္ၚေဟ်တြုံကေုာံကောန်ဗြဴဝုတ်ထပှ် ဒှ်တဴကၠၚ်ဟဳ
လၟေၚ်ဒဒှ် တဝှ်ဖဵုဂုန်၊ ၜါတြုံကဵုဗြဴ ဒၟံၚ်တဴမွဲဖုန်၊ ဂၠိုၚ်သၞာံအခါ ကာလဂှ်တုန်၊ ညးၜါမွဲဖုန် တုန်ဆန်ကၠုၚ်အာ၊ ကြိုက်သၟိက်ကဵုဒှ် တဝှ်သံၚ်သာ၊ ၜါတြုံကဵုဗြဴ တဴမွဲသၞာ၊ ကံအတိက်ဟေၚ် ဗက်ကၠုၚ်သေၚ်ဟာ၊ က္တဵုဒှ်ယဲပၠန် ဂၠိုၚ်သန်ရောဂါ၊ ဗြဴမွဲဇကု မစ္စုတံၚ်ဏာ၊ ကာလဂှ်ကၠာ ပသာ်လွာသ္ဒဟ်၊ တြုံယာံရေဝ်ရောတ် ရမတ်က္ဋဟ်ဟ်၊ သီုကောန်ထပှ် ဒှ်တဴကၠၚ်ဟဳ၊ ယာံတဴရေဝ်ရောတ် ရမတ်ပြဟ်ဏှဳ၊ ထဴအိုတ်ကသပ် ဗန်တဲကၞပ်သ္ၚဳ၊ သီုကောန်ထပှ် အဝဲသၟဟ်ညဳ၊ တက်သြိုဟ်ဆာံဆာံ ဂတေဝ်ယာံဖဳ၊ စံၚ်တူပူဆာ လ္ၚာပ်လ္ၚာကၠၚ်ဟဳ၊ ယာံတဴရေဝ်ရောတ် ရမတ်ပြဟ်ဏှဳ၊ ဗှ်ဗဒေသဳ ကၠၚ်ဟဳတဴတုန်။ ။

ဟးလအိတ်ရုပ် တုပ်သြဳစန္ဒော၊
တူဍာန်ဝါယျော ဇက်လမောပျး၊
တဝါ်လုတ်အာ ပါရာဟုဂြး၊
သြိုဟ်ကောဒကး ၜါလွးရရော။ ။

ဟးဂွိုၚ်ကျာ်သြဳ ဗနဳအယော၊
ကောကဵုနာဲရော ဂဟောသၟဟ်န်၊
ကောန်ဗြဴထပှ် က္တဵုဒှ်မွဲဒွန်၊
ဂုန်ကျာ်သြဳနန် အိုတ်သ္ကန်ရရော။ ။

ဟးဇံမုနတ် တ္ၜတ်သြဴအယော၊
ဟကေၚ်ခြာဆော ကောကဵုနာဲအဲ၊
ထောံကောန်ထပှ် ဟွံဗှ်ညိမွဲ၊
ဂုန်မိထဝ်ရဲ အိုတ်ဒဲရရော။ ။

အဵုတလသ္ၚိ ဆဒေံကဵုကော၊
ဒဇန်ဒေံရော ထောံကောယောန်ဒဴ၊
ကဵုကၠၚ်ပှ်လှ် ထပှ်မွဲဂၞဴ၊
ကောဂုန်ဒေံဗြဴ သ္ကန်ဇဴရရော။ ။

ဒဇန်ဒေံဗြဴ နာဲဒဴထောံကော၊
ဗၞတ်မွဲပါၚ်ရော ကောသ္ဂောံခၠေဝ်သှ်၊
ဒဇန်ဒေံပ ပဝမ္ၚဟ်၊
ပသ္ဂောံခၠေဝ်သှ် မွဲပါၚ်သ္ဒဟ်ရော။ ။

ဟးမိတ်ဂွိုၚ်အဲ မပြဲအယော၊
ကလၚ်လဝ်ကော ကဵုကောဒေၚ်ဗျောံ၊
ကောသ္ဒးဇြဟိတ် ဂုန်မိတ်ထၜေံါ၊
မူခါသ္ဂောံကောံ ဗၠးဟုံဇြရော။ ။

ဟးလအိတ်ရုပ် တုပ်သြဳစန္ဒော၊
ကလၚ်လဝ်ကော ကဵုကောသုၚ်ဂျိ၊
နိဿၚ်သ္ဗသ္ကဟ် နာဲဟွံဗှ်ညိ၊
ကဵုကောသုၚ်ဂျိ ဂုန်မိရရော။ ။


အစဳရေၚ်စွံၚ်ဇွသမ္ၚေဟ်ဗြဴ
ပ္ဍဲကာလဂှ် ပဒှ်လက်သန်၊ ယထဴဂှ်ပၠန် လ္ၚုလ္ၚန်လောံလာဲ၊ သ္မမစံၚ်တူ ပူဆာဂုန်နာဲ၊ သ္မမဇြဟိတ် ဂုန်မိတ်စရာဲ၊ သ္မမစံၚ်တူ ပူဆာလောံလာဲ၊ လ္ၚစိုတ်ဂဵုဍာဲ လောံလာဲဟောံဇြ၊ ဂတးချပ်ရ ကာလဂှ်ကၠာ၊ ဆသတ်မဒၟံၚ် ပ္ဍဲခြိုၚ်သံၚ်သာ၊ ဒဒိုက်ထပှ် တဝှ်ဗုဒ္ဓါ၊ ပါၚ်ကျာ်နာဲညး ဇမၞးပၞာန်မာ၊ သုက္ခံဒုက္ခံ ဒုရေသံၚ်သာ၊ မွဲဂှ်ဇာတိ မွဲသ္ၚိဇရာ၊ မွဲဗျာဓိရ မာရဏကၠာ၊ ဝွံအတ်ၛှတ္တ ဒှ်ပန်ပြကာ၊ မၠေံဒးရေၚ်ကာန် ဆာန်ဒးသြာဲခြာ၊ ဝတှုသၟိက်ဂွံ ဟွံဂွံသေၚ်ဟာ၊ ဝွံဒဒိုက်ကၠာ အဘာရပိ၊ ကၠာတေံပန်ဂၠိ ကြဴဝွံပိရ၊ ဒဒိုက်ထပှ် တဝှ်ဗုဒ္ဓ၊ တမံအဲညး ဒဴဟွံဗၠးရ၊ ချပ်ဂြၚ်တော်ဆ ပ္ဍဲစိတ္တဇဴ၊ ညာန်ဘာန်တြုံသာၚ် ညံၚ်ဗီုပၞာၚ်သ္ဋဴ၊ စဳပျးကၠေံသၟတ် ပ္ဍဲအတ္တဘဴ၊ ယးတမးတဴ ညံၚ်ရဴပၞာၚ်စဳ၊ တြုံတလလွဳ တုဲစဳရေၚ်လဝ်၊ သွက်ဂွံစံၚ်ဇွ အဂ္ဂဗြဴသွဝ်၊ စဳရေၚ်လဝ်ကၠာ ဂဝ်တလာထဝ်၊ သ္ၚိကၞံၚ်ဟေၚ် ပြဟ်စဳရေၚ်လဝ်၊ သွက်ဂွံကဵုဒါန် ရာန်နၚ်ဗဝ်သ္အဝ်၊ ဖျေံဇွဗြဴသွဝ် စဳရေၚ်လဝ်ရ၊ ကဵုနိမန်နၚ် မဟာသၚ်္ဃ၊ သၚ်ဗျုသၚ်ဇာ သ္ကဵုအာဂတ၊ ညးဂမၠိုၚ်ကၠာ တွာ်အာကြဴရ၊ အာစိုပ်သုသာန် ထာန်မာရဏ၊ ပ္တိုန်သ္ၚိကနှံၚ် ဒၞဲါညးစံၚ်ဇွ၊ တူထာန်ဂှ်ရ ဇွပ္တိုန်စွံလဝ်၊ က္ညနၚ်သၚ်အဵု ကဵုဒါန်သဳဓဝ်၊ ပဉ္စသဳလ ဂုန်ပအံသဝ်၊ ဒဂိုန်သဳတုဲ ဟွံသၞုဲက္ဍဝ်၊ ပတိုန်ပၟတ်ကျဝ် ဂဵုသဝဝ်ဂြၚ်၊ တူအိုတ်လှၚ်လှၚ် ညံၚ်လၚ်ဂတာ၊ သြိုဟ်ပမတ်ကၠာ ပၠိုတ်အာဗတ်သၟ၊ လပှ်ဇုတ်မာ ကာလဂှ်ရ၊ ဇုတ်စုတ်သၠဇြဲ ကြဴကြာတ်ယဲသြ၊ ဍာ်မိတ်ကီုအဴ ဍာ်သတ်ဗြဴရ၊ အဵုတလသ္ၚိ ကောမိဟောံဇြ၊ ဇုတ်နာဲစိုပ်တိ မိဝိုတ်အဲရ၊ ကဵုကောဒေၚ်ဗျောံ ကဵုကောဟောံဇြ၊ ကဵုကောလ္ၚာပ်လ္ၚာ ဂၠိုၚ်သပါထ၊ ကဵုကောဒေၚ်လ္ၚုၚ် သုၚ်ဗဗောဓ၊ ကဵုကောဇြာဲသ္ကဟ် ဗှ်နာဲမှာဲယျ၊ စံၚ်တူဟောံဇြ ဂၠိုၚ်ထသပါ၊ ကဵုကောသိၚ်သာ လ္ၚာပ်လ္ၚာတူယဲ၊ ကဵုကောသ္ၚိတ်သ္ၚဲ တူယဲဒေၚ်ဗျောံ၊ ကဵုကောဇြဟိတ် ဂုန်မိတ်ထၜေံါ၊ ကဵုကောဇြဟောံ လောံလာဲသ္ၚိတ်ဇြ၊ ကဵုကောစံၚ်တူ ဂၠိုၚ်အြဂြေၚ်သ္မ၊ ကောအိုတ်ဂန္ဓ ဂုန်နာဲရရော။ ။

ယထဴ ဂွံမိတ်တၟိတုဲ မဒးပၠေဲကၠေံကောန်ဗြဴဝုတ်ထပှ်
ပ္ဋဲဂှ်ယထဴ ယာံတဴလောတ်လော၊ တိုပ်ဇုတ်တုဲရော ကလောဝေါၚ်သ၊ ကလေၚ်စဴရ ထာဏသ္ၚိထာန်၊ လၞီလောန်လာန် အာန်တၞာန်စိုတ်၊ ရိုဟ်ဒဒှ်တ္ၚဲ တူယဲလျးပၠိုတ်၊ စံၚ်နှာပ္ဋဲစိုတ် ဟိုတ်နူဗြဴယာန်၊ စိုတ်အာန်တၞာန် လောန်လာန်က္ဋၚ်သန်၊ ပ္တန်စိုတ်ဟတန် ဂၠိုၚ်သန်စံၚ်နှာ၊ ဂၠဲါမိတ်တၟိ လုံသ္ၚိဂၠဲါအာ၊ ဆဵုလဗြဴမွဲ ပ္ဋဲကွာန်ဂှ်ကၠာ၊ ဂလာန်စံက်ထေံ လှေံလှန်နၚ်ဏာ၊ ဟဂွံလံပြဟ် ကာလဂှ်ကၠာ၊ စိုတ်သၟဟ်ဒှ်မွဲ ပ္ဋဲဂှ်သေၚ်ဟာ၊ ဒှ်မွဲဂကောံ မွဲဂၠံညးၜါ၊ သၟဟ်သၟန်ညဳသာ သမ္ဘာတၟိ၊ စိုတ်သၟဟ်ဒှ်မွဲ ညးၜါမွဲသ္ၚိ၊ ဒုၚ်ဖျဴနၚ်စိ သ္ၚိဇကုပၠန်၊ ကသိလလဴ ဒၟံၚ်တဴသၟဟ်န်၊ ညဳသာလောန်ထောန် တန်မွဲသၞာ၊ ကၠောန်စဂူဗ္ၚ ပဇွောံအဟာ၊ လံလောန်ကာဖာ ကာလဂှ်ပၠန်၊ သီုကောန်ထပှ် အဝဲသၟဟ်န်၊ ဍေံဂွံညာတ်အိုတ် ပ္ဋဲစိုတ်ဍေံစောန်၊ ဗြဴသၟာ်ဒဇန် စိုတ်ပၠန်ဣိဿာ၊ ဍေံဂၠဲါချပ်ပၠေၚ် သၟိက်ကဵုလေၚ်အာ၊ ပုၚ်တွာၚ်စဏ သဗှအဟာ၊ သစ္ဆုတုန်အဴ ဗြာတ်တ္ၜဴနာနာ၊ ကောန်ဍေံတုန်ရော စဖဲဟောဒြာ၊ ကောန်ဗြဴထပှ် ပဒှ်သာ်လွာ၊ ဟီုတ္ၜေဟ်ဒေါန်လက် ပါၚ်ညံၚ်စက်ကျာ၊ စကာညံၚ်ဍိက် ဗြဴဒၟိက်မိစ္ဆာ၊ ကောန်ထပှ်ရ ဗဵုစညးကၠာ၊ ၚိတ်ဆဍာ်ပါၚ် ရမျာၚ်သာသာ၊ ဗှ်သၞာအဴ မိဂၞဴသေၚ်ဟာ၊ ရမတ်ဇွောဝ်ဍုက် ပေၚ်မုက္ခဝါ၊ စံၚ်တူပူဆာ လ္ၚာပ်လ္ၚာသုၚ်ဂျိ၊ ညာတ်ညးစဂှ် ဗှ်တိုန်စိုပ်မိ၊ ပ္ဋဲစိုတ်ညံၚ်ဂျိ ဗှ်မိကျာ်ဂန်၊ လၞီလောန်တဲ ပ္ဋဲစိုတ်လ္ၚုလ္ၚန်၊ ယာံတဴသြောန်သြောန် ကောန်ဗြဴထပှ်၊ ပ္ဋဲဂှ်လထဴ စဴစိုပ်သ္ၚိပြဟ်၊ ပ္ဋဲကာလဂှ် ပဒှ်သာ်လွာ၊ လဗြဴစုတ်ရ ပုၚ်သွအဟာ၊ ပရာပ်ကဵုထဴ လဗြဴပၠၚ်ကျာ၊ တုဲထဴဟာပ်ပုၚ် ကောန်ကၠုၚ်ဟောဒြာ၊ ဗဵုမအံက်စ ကာလဂှ်မာ၊ မအံက်ညာတ်ကောန် ကော်ပၠန်နၚ်ကၠာ၊ ယွံကောန်ထပှ် သၟဟ်လက္ခဏာ၊ ညံၚ်ကၠုၚ်ဟာပ်စ ကောံမညိကၠာ၊ ချိုန်ဂွံမိၚ်ပြဟ် ကောန်ထပှ်မာ၊ လုပ်ကၠုၚ်ဟာပ်စ ကောံမဟောဒြာ၊ ဂွံစဟာပ်ဖဲ ပ္ဋဲဂှ်သေၚ်ဟာ၊ ဍေံဂွံညာတ်ကၠာ ဗြဴခါခနှဳ၊ ဒှ်စိုတ်ဒိတှိ တုပ်မိကာကဳ၊ ညံၚ်နဲဂဍာ် စိုတ်သၟာ်လဇ္ဖဳ၊ ဆဵုကောန်ညးရ သြာ်စဖျုန်ဒဳ၊ ကောန်ဍေံမွဲတဲ ရိုဟ်တ္ၚဲဍေံလွဳ၊ ဗြဴခါခနှဳ စိုတ်ချဳလရု၊ ကောန်ထပှ်ကောံ ဒေၚ်ဗျောံလ္ၚု၊ ဍေံကဵုကောန်ဍေံ စပလှ်ေစု၊ ညးထပှ်ညာတ် သမ္ၚာတ်စိုတ်ဂၠု၊ ဗှ်ကဵုယာဲဇု ဍာ်စက္ခုဒွါ၊ ရမတ်ဒဇူ နူဂၠံမတ်ၜါ၊ ဍေံကော်စကာ ဟွံညှာတာညိ၊ လက်ညံၚ်ရဴဍိက် ဗြဴဒၟိက်ဒိတှိ၊ ဍေံကဵုတုက်ဍာ် ယာ်သြောံဒမၠိ၊ ဟွံဂွံဍုန်သ္ၚိ ညိဟွံဂွံဇူ၊ ပါ်အှော်တောံပုၚ် တၞုၚ်တဲတူ၊ ဍေံဒေါန်လဖှ် လက်ပျဟ်ဂကူ၊ စလေဝ်ဟွံဖဲ စိုတ်ပ္ဋဲဒတူ၊ ဍောၚ်တုဲတိုန်ဇူ ဍေံယူသ္ၚိထာန်၊ ဍေံတက်ပရာန် လုံကွာန်ကမၠေဝ်၊ ဍေံတက်ၜုၚ်ခုတ် ပၠုတ်သြန်ဒကေဝ်၊ ဂွံစမွဲဗုၚ် တက်ၜုၚ်ကမၠေဝ်၊ မအံက်စိုပ်ကၞာတ် ဖဍာတ်အရေဝ်၊ ညံၚ်ဍောၚ်ဂွံပြေ အရေဝ်မွဲမွဲ၊ ဣလုလှေံလှန် ဟွံဒေါန်မွဲတဲ၊ ဗဵုမစပုၚ် ရံၚ်ကၠုၚ်နူသ္ၚောဲ၊ မညာတ်ကောန်ဂှ် ရမတ်ပြဟ်ဂၠေဲါ၊ လုပ်စကောန်တံ တၟံညးအဲ၊ မိၚ်မကော်ပၠန် ကောန်ထပှ်ပြဲ၊ လုပ်စဖဴမ ရောၚ်ဂွံစဖဲ၊ ဂွံစညံၚ်စိုတ် ၜိုတ်စလောဲလောဲ၊ ဣလုကရောဲ တ္ၚဲဂှ်တုန်ရော၊ ဟာဲအမုက်ဗၠး ဂဗးကဵုလော၊ ဗှ်ေဆာန်ကောန်ဗှ်ေ စှ်ေအာသီုအြ၊ ပကၠုၚ်မံၚ်ပ ဓနမတ်ရော၊ စှ်ေရလေဿာ သီုဆောအာတဴ၊ ဟာဲအမုက်ဂၠဴ လထဴဗာလာ၊ အာဒၟံၚ်ဖဴကောန် လှန်ပသမ္ဘာ၊ အာကၠေံပြဟ်ရ ပကၠုၚ်ပါယျာ၊ ယဝ်ဗှ်ေဆာန်အဲ ပၠေဲထောံလောဲသွာ၊ ထာန်ဂြိုပ်တေံဟေၚ် ပၠေဲထောံသေၚ်ဟာ၊ ပြဟ်ကေတ်ဏာ ကြာဂြိုပ်အပၠဴ၊ ပၠေဲထောံတုဲအဵု ပကဵုဂွံစဴ၊ ထဴမိၚ်ပါၚ်ဗြဴ ညံၚ်ရဴဂျိကံ၊ သ္တိက်လေဝ်ဟွံလှိၚ် ထဴမိၚ်အသံ၊ ကောန်သပါသြိုဟ် ဖျုန်ဂြိုဟ်တၞံ၊ ဂိုဟ်အတူဂိုဟ် ဒိုဟ်ဒေၚ်ပ္ဋဲဂၠံ၊ လထဴကၞပ်သ္ၚံ ပ္ဋဲဂၠံဒဵုယး၊ ဖေက်လဗြဴကီု ဟဂံၚ်ဟီုဂး၊ အရှိုန်တိုန်ဂြၚ် တ္ၚဲခၠၚ်တၟး၊ လထဴကော်ပၠန် ကောန်ရုပ်ထဝ်ဂၠး၊ ယွံလေဝ်ကောန်တံ တၟံအဲညး၊ ဘောဇိုန်မပြဲ ဗွဲမဒးရး၊ စဳရေၚ်ညိမၞး တ္ၚဲယးဂတ၊ ယးပိုဲအာဝေၚ် ဂေၚၚ်ဒေသ၊ ပိုဲတိတ်လန်ဂြိုပ် က္ဋိုပ်တၟံလတ၊ ဂၠဲါစဗဳဗၠတ် ဓရေဲသတ်ချ၊ ဂၠံက်သ္တဵုဣဥူ မၚူမၚ၊ သဳလောလဳမှဴ ပၞဴဗၚ်ယ၊ သတ်လမုတ ပလဘဝး၊ ဟီုကဵုကောန်ဂှ် သီုထပှ်ပျး၊ ဣလုမိၚ်အိုတ် မိပ်စိုတ်လှဲလး၊ ပ္ဋဲဂှ်လဗြဴ ဂြိုၚ်တဴဟးဟး၊ ကေတ်နၚ်ကဵုတ္ၜဴ ထဴဗျုညာတ်ဒး၊ ထပှ်ဒကုတ် ကုတ်လဝ်သၟဟ်သ္တး၊ လထဴမုက်ဗၠး သာ်ဝွံသ္ဂးပၠန်၊ မွဲမွဲဒကုတ် ပကဵုယုတ်ခၠန်၊ တ္ၜဴဝွံတုန်ပၠန် ကေတ်ရကောန်တံ၊ ညးထပှ်အဴ ဂွံတ္ၜဴဗိုန်ဇၟံ၊ ညိဟွံကဵုလံ ယံယံတွာ်အာ၊ ထဴသီုကောန်ပြဲ ထပှ်မွဲသာ၊ ညးထပှ်အဴ ဂွံတ္ၜဲတုဲမာ၊ လက်ကရဴမ တွာ်တုဲစအာ၊ ပ္ၚောံဂြိုပ်ဖြာ တွာ်ဗက်အာရ၊ ဇၞတ်မအာတဴ ဗက်ကြဴဣတ၊ ကနှာတ်တ္ၜဴဗြော် ဇနော်ဟေမ၊ ပြးအလုံဍာန် ပဏာန်ရုက္ခ၊ ထောံဂၞိၚ်ဂွံဍိုၚ် ဂၠိုၚ်ကဵုဒေသ၊ ထောံဂြိုပ်ဂမြိၚ် ပ္ဋဲဗိုၚ်စိၚ်ကၠ၊ တွာ်အာလျလျ ထာဏဂြိုပ်ဇၞော်၊ မကဵုကောန်ပြဲ ထပှ်မွဲဗော်၊ လုပ်စိုပ်ဂြိုပ်ဇၞော် ကော်ပ္ကောံကောန်ရ၊ ယွံလေဝ်ကောန်တံ မဇၟံညာဏ၊ ဇိုၚ်လ္ဂောဝ်ပ္ညုၚ် သြၚ်ကြုၚ်မူလ၊ သှ်ပုၚ်ဂွဳရ ဟာပ်စမွဲဗော်၊ စပုၚ်ဂွဳရော ဃောဟာပ်လၟံက်၊ မဍေံလီလှေံ ပၠေံဒဴမွဲကော်၊ ယွံကောန်ထပှ် သၟဟ်န်မွဲဗော်၊ ပဒွိၚ်ကောန်ဂၞဴ မအာတြဴဇၞော်၊ ဇိုၚ်ဂၞိၚ်ဇိုၚ်ၜော် လုပ်ဗော်ကိစ္စ၊ တုဲမပၠန်ကၠုၚ် တလုၚ်ဒေသ၊ ဒၟံၚ်ရကောန်ဍောတ် ရုပ်ဍောၚ်ပဒၟ၊ ထဴဖေက်ဗြဴရ ပၠေဲထောံကောန်ဂၞဴ၊ လလဴဇကု အဗျုလထဴ၊ ဖေက်ဗြဴဣလု ဒုဒုတွာ်စဴ၊ ကၠေံလဝ်ကောန်ဗြဴ ပၠန်စဴသ္ၚိရ၊ စိုပ်သ္ၚိတုဲပၠ ခဏတိုန်ဇူ၊ ဣလုမိပ်စိုတ် စရိုတ်သ္ဖုၚ်ဒ္ဂူ၊ ညံၚ်ကၠုၚ်စိုပ်ရ ပုၚ်သွပေၚ်အူ၊ စပုၚ်တုဲဇူ ဆာန်ဍူထဴဗျု၊ ဣဗျုလှေံလှန် ဍေံဟွံဒေါန်ဗြု၊ ဍေံဟီုတုဲပျး ဂွံဗၠးဇကု၊ က္ဋာတ်ညံၚ်ရှ်သာဲ ကအီတွာဲထဴဗျု၊ လထဴကအီဏှု ဣလုစိုတ်မိပ်၊ ပ္ဋဲထာန်ဗနိပ် ဇိပ်ကၠိပ်သၞာ၊ သ္တၚ်ကာယဒွါ ကာလဂှ်တုန်။ ။


သၟတ်ဗြဴဝုတ်ထပှ် မအံက်ဂၞဴ ပၠေဲလဝ်ဒေါ၀်ဂြိုပ်တုဲ ဒှ်ဒဒိုက်ကၠၚ်ဟဳ
လၟေၚ်ဒဒှ် တဝှ်ဒေသ၊ မအံက်ဂှ်တၟုဲ စိုပ်သ္ၚိတုဲရ၊ တေံကောန်ထပှ် ပဒှ်ဒေသ၊ ပ္ဋဲထာန်ဂြိုပ်ဝါ ခန်လွာကၟီကၠ၊ ဟွံညာတ်မအံက် သမ္ၚံက်စိတ္တ၊ ကော်ဂၠဲါအာရ ကာလဂှ်ပၠန်၊ အဵုမအံက်အဲ မပြဲလက်သန်၊ ကၠုၚ်ပၠေဲလဝ်ကောန် သန္ထာန်ဂြိုပ်ဂျိ၊ ဒဒိုက်လ္ၚီကိုတ် ညံၚ်အိုတ်ဇိဝိ၊ ဒေါ၀်ဂြိုပ်ဂမျိ သ္ၚိကၟီကၠဗြန်၊ ဒဇန်အံက်ဂၞဴ ကၠုၚ်ဒဴထောံကောန်၊ လၞီသ္ၚဳဒိုဟ် ဖျုန်ဂြိုဟ်သောန်န်၊ အနုဒိုဟ်ဆာဲ ကောန်ဂၠဲါကောန်လန်၊ ဗၟံက်ပလိုတ် အိုတ်သီုဒိုဟ်ပန်၊ ဒိုဟ်သမၠုၚ်ကျာ သၟဝ်ကျာပၠန်၊ ဗာယပ်တုန်စိ နေရတိဗ္ဂန်၊ အဂၞဲဨသာန် ထာန်ဂှ်ဂၠဲါလန်၊ သီုဒိုဟ်ဒစာံ ပဏာံတန်န်၊ ကောန်ဗက်ဂၠဲါလန် မွဲတန်ဟွံညာတ်၊ ဒဇန်အံက်မ ပဝရာဲသာတ်၊ ထောံကောန်ထပှ် မူဂှ်မညာတ်၊ ဒဒိုက်ခပ်ပြာတ် ဟွံညာတ်ကောန်ဗြဴ၊ ဒဒေံဍောတ်မွဲ သီုၝဲတရဴ၊ ဒဇန်အံက်ဂၞဴ ဒဴစဴကၠေံသ္ၚိ၊ ကောန်ဒးဒေၚ်လ္ၚုၚ် ကောန်ဒးသုၚ်ဂျိ၊ တိုၚ်ဒးသ္ကန်လီု လမျီုဇိဝိ၊ တေံဒဇန်ကၠာ ပိသာ်ဇာတိ၊ ဒဇန်ပူစိ အဒိကိုပ်ကၠာ၊ ဒဇန်ပူကွက် ဆက်နူတမၠာ၊ တက်သၞေၚ်ကရဴ ဒဴထောံကောန်ၜါ၊ ဒဇန်ဗျက္ဃာ တမၠာမူလ၊ အဟာနာဲအန် ကောန်ကတိုၚ်စ၊ ဝွံဒဇန်ကၠာ ၜါသာ်မူလ၊ ဒဇန်တံၚ်ရက် ဗက်ကဵုဒေသ၊ ဂလက်လဝ်ကောန် ဟွံသ္ၚဳပၠန်ရ၊ ပ္ဋဲလတိုၚ်ကျဝ် တိုပ်လဝ်ကောန်ဂျ၊ တေံဒဇန်ပိ ယုတ္တိဂါမ၊ လၟုဟ်အံက်အဲ ဂုန်ပြဲတေဇ၊ တိရစ္ဆာဏ ပမဒဇန်၊ မအံက်မွဲပၠန် ပေၚ်အာပန်ရ၊ အြပဗတ်သ္ပ မအံက်ကျာ်ဂန်၊ ကၠုၚ်ပၠေဲလဝ်လေ ကြာဟေမဝန်၊ ဂုန်အံက်ကျာ်ဂန် အိုတ်သ္ကန်ရရော။ ။

သၟတ်ဗြဴဝုတ်ထပှ် ဗက်စဴတနှာတ်တ္ၜဴတုဲ ကလေၚ်စိုပ်အာသ္ၚိပၠန်
ကောန်ဗြဴထပှ် သၟဟ်န်ယာံလော၊ ဒေါဝ်ဂြိုပ်ဟေမော ယာံလောကမဝ်၊ တုဲညးထပှ် ပ္ဋဲဂှ်ဆတ္တဝ်၊ ဒေါ၀်ဂြိုပ်လဂေါ၀် လောကမဝ်တဴ၊ ပ္ဋဲဂှ်ၝဲဇၞော် ချပ်တော်ဆအဴ၊ ကာလတိတ်ပ္ညုၚ် ပိုဲစကၠုၚ်တ္ၜဴ၊ ပယာံဒေံဗြဴ ပိုဲဗက်စဴရ၊ ဆဵုတနှာတ်တ္ၜဴ တရဴမဂ္ဂ၊ သီုညးထပှ် သၟဟ်န်စိတ္တ၊ ဗက်စဴအာရ ကာလဂှ်ပၠန်၊ ဗက်တနှာတ်တ္ၜဴ တွာ်စဴတန်တန်၊ ထောံဟေမဝန် ဒ္ၚဳပၠန်စဴအာ၊ တွာ်စဴဂြီုဂြီု သီုရောံပြဝါ၊ သီုညးထပှ် သၟဟ်န်ညဳသာ၊ ဗက်တနှာတ်တ္ၜဴ တွာ်စဴညှာညှာ၊ သန်ထာန်သ္ၚိကၠာ ပြဟ်အာစိုပ်တုန်။ ။

ဗြဴဣလု ဂွံညာတ်ကေတ်သၟတ်ဗြဴဝုတ်ထပှ် မပၠန်စဴကၠုၚ်သ္ၚိတုဲ ကဵုယထဴ အာပၠေဲကၠေံမွဲဝါပၠန်
ပ္ဋဲကာလဂှ် ပဒှ်ဖဵုဂုန်၊ ဗြဴဣလုတုန် စိုတ်ဍေံရုန်မဵု၊ ညာတ်ကောန်ထပှ် က္တဵုဒှ်ဓိကဵု၊ ဒေါသလဟဵု သီုမခဵုခါတ်၊ ခေဲါဂၞတ်ခါတ်မှာတ် ဟွံညာတ်ဒိုဟ်ကၠၚ်၊ ဍေံဟီုတ္ၜေဟ်တဴ လက်တဴခမၞၚ်၊ ဟွံညာတ်ဒိုဟ်ကၠၚ် ဒေါသလၚ်သ္ကာတ်၊ ဣလုလက်ဗ္ဂပ် ပအပ်ကဵုထဴကၞာတ်၊ ဟာဲအမုက်ဗၠး ဗှ်ေဂးရာဲသာတ်၊ ဗှ်ေပၠေဲကဵုဗၠး တမျးဂြိုပ်ဗြာတ်၊ အာပၠေဲထောံကၞာတ် ဟွံကဵုညာတ်မုက်၊ ဍေံပၠန်စိုပ်ဒၞဲါ ဟာဲဓမ္မလုက်၊ တွာ်စုက်စုက် အမုက်ဟွံညာတ်၊ ဟာဲအမုက်ဗာ် ဗှ်ေဟွံညာတ်စံ၊ ညးထပှ်ပ္ညုၚ် တွာ်ကၠုၚ်ဗျောံဗျောံ၊ မတ်ဗှ်ေကၠက်မံၚ် ဗှ်ေမၠာ်ရံၚ်စံ၊ ထဴဗြဴမိၚ်ဟီု က္တောဝ်ဗီုဒးကံ၊ ယွံလေဝ်လဗြဴ ပလဴအသံ၊ တ္ၚဲယးဂတ နာဲပဒွိၚ်စံ၊ နာဲပတဏံ ကၞပ်သ္ၚံညိယာဲ၊ လ္ပဒွိၚ်ဒွဲါ နာဲပဟီုဂး၊ ယးဂတအာ ကၠာဟွံတမး၊ ဖျိန်ပုၚ်ကဵုပြဟ် ပဒှ်ဣိဿး၊ လဗြဴဂွံမိၚ် တွိၚ်တိုန်ဖြးဖြး၊ ပဒွိၚ်အဲဖျိန် စိန်ကၠာဟွံယး၊ စာၚ်ဂြဴမွဲဝါ အာရထဴဂး၊ ပုၚ်ထပှ်ဂွဳ ညဳသာသၟဟ်သ္တး၊ ကၠာဟွံတမး ညးထပှ်ဂၠေဲါ၊ ဗက်ကြဴမအံက် ညံက်ညံက်တွာ်သြဲ၊ တွာ်ပ္ဋဲဗတံ ဂြံဂြံမွဲမွဲ၊ စာၚ်ဂြဴကြဵုကြီု ဗဂီုကရောဲ၊ လိုက်ထောဝ်စလာၚ် ကဵုပါၚ်မွဲမွဲ၊ ကၠဵုကၠိၚ်ဗဂဲ ဗြုနဲညးကော်၊ ကၠဇၞော်ကဵုပါၚ် ရမျာၚ်ပြာထော်၊ ကိုတ်တူအကး ပၠလျးဗြးဗြော်၊ ကလော်သြဲတဴ ပၞာၚ်သ္ဋဴလေံကြော်၊ လလောၚ်ပြာထော် ဖေက်ဂၟံက်သေၚ်ဟာ၊ ကောန်ထပှ်ညာတ် သမ္ၚာတ်စိတ္တာ၊ ဗၞဲက္ဋိုပ်သြဴ ပ္ဋေန်သ္ဋဴဖြာဖြာ၊ သ္ၚိသာပၠလျး တမးလုံဝါ၊ လဵုလိၚ်စဳပၞာၚ် ဗျာၚ်ကၠုၚ်ဗျာၚ်အာ၊ ဖျေဲဖျဴလလဳ ညံၚ်သ္ဋဴစဳဏာ၊ မၚ်ဂၠန်တလုဲ ဒကုဲဗၠးအာ၊ ပၠးသၠလးထာန် ဒၟံၚ်တဴဟာန်ဇာ၊ ကၠဇၞော်ကၠသၠာ လုပ်အာဇီုကၠာဲ၊ တ္ၜိုၚ်ပှ်မၚ်ဒြာဲ လုပ်ကၠာဲလဒပ်၊ အရှိုန်တိုန်ခၠၚ် လျးဗၜၚ်ထပ်၊ ပၠလျးသမြပ် ထပ်တိုန်ဂတ၊ သၟီသူရိယ တလကွဳထဝ်၊ နူဂၚ်ဍာ်တှ် သၟဟ်ယုဂ္ဂန္ဓဝ်၊ သီုစရိုတ်ပန် သၠုဲသၠာ်သြန်ထဝ်၊ ဗလးသံဒဝ် စဝ်တိုန်ဂတ၊ မာတ်ညာတ်တမး လျးသူရိယျ၊ ရာဇာအန္ဓ ဟဂံၚ်ပၠမုက်၊ လလဴကသုက် ဂၠုက်လုပ်ကြာထီု၊ မာတ်တ္ၚဲယးကီု အိုဿီုဂြိုပ်ဝါ၊ လထဴကဵုကောန် သၟဟ်န်မွဲသာ၊ ဗက်ကြဴမဂၠေဲါ မွဲမွဲညှာညှာ၊ တွာ်အာဂြီုဂြီု သီုရောံပြဝါ၊ ဒေသဂှ်ကၠာ နူတမၠာရ၊ ဆဵုလစမွဲ ပ္ဋဲထာန်ဟေမ၊ ဒကှ်ရာၚ်ဂဵု ဥပ္ပဵုရာၚ်ဂျ၊ ကြုဲကြၚ်ဟၚ်ရံ ဂၠံထဝ်နိဇ္ဖ၊ ပ္ဋဲသြၚ်လစ အဇပမာ၊ ညံၚ်နန္ဒာဝိုန် ကွိုန်ပေါက္ခရာ၊ ညံၚ်လစကၠာ သၟီအိန်မာဃ၊ ရာၚ်ဆာဲက္ဋၚ်ပြ ကာလဂှ်မာ၊ ဒိုအ်ရကောန်တံ ထာန်ဏံညိကၠာ၊ သှ်စပုၚ်ဂွဳ ညဳညဳသာသာ၊ ညးထပှ်ဟေၚ် ဂဇံရေၚ်ဗ္ဂာ၊ ဟာပ်ပုၚ်ဂွဳကောံ သီုရောံပြဝါ၊ ဂဇံဒၟံၚ်ဟေၚ် ဇရေၚ်ကၟာ၊ ပ္ဋဲကာလဂှ် ပဒှ်သာ်လွာ၊ လထဴဖေက်ဗြဴ ချပ်တဴစန်စာ၊ သၟိက်ဒဴထောံဟေၚ် ကောန်တံသေၚ်ဟာ၊ ထဴကွာ်ဂဲါအာ ဒၟံၚ်ကၠာကောန်တံ၊ မဍေံဗလေတ် ခရေတ်ဇိုၚ်တၟံ၊ ဂေတ်စဴဟံယံ ဟွံသ္ပံသာ၊ ဇိုၚ်ဂံါလလဴ လထဴဗာလာ၊ ပြဟ်စိုပ်သ္ၚိကၠာ ကာလဂှ်တုန်။ ။

Powered By Blogger