Mon, If you don't breathe, there is no air. If you don't walk, there is no earth. If you don't speak, there is no word.

လမျီုမည်ဂှ် အရေဝ်မည်ရ။ အရေဝ်မည်ဂွံဗိုန်ဂှ် လိက်ရောၚ် ဗဗိုန်ပခိုၚ်ကဵု။
ဟိုတ်ဂှ်ရ လမျီုမည် ညံၚ်ဟဂွံတိတ်အာ နူမည်ဂှ် အရေဝ်မည် မည်ဟီုညိ ဂးညိ။ လိက်မည်ဂှ် မည်ကတ်ညိ ချူညိ။

Bookmark and Share

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၂ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Wednesday, October 24, 2007

ဒတိတ်ဒဒှ်သၟတ်ဗြဴဝုတ်ထပှ် မအံက် အာပၠေဲထောံပ္ဋဲအဒေါဝ်ဂြိုပ်ဂၞိၚ် မွဲလှ်ေပၠန်တုဲ ဒှ်လၞီတူယဲ ယာံရေဝ်ရောတ်
လၟေၚ်ဒဒှ် တဝှ်ဒေသ၊ ကောန်ထပှ်ရ ပဒှ်သာ်လွာ၊ ဗှ်ကဵုအံက်ဂၞဴ မဒဴစဴအာ၊ ညးထပှ်ကၠာ သိၚ်သာတူယဲ၊ ပ္ဋဲသြၚ်ကၟာ အံက်ဒဴအာပြဲ၊ လၞီတူယဲ ပ္ဋဲကာလဂှ်၊ ညံၚ်ကောန်စာၚ်ကွေံ ဒးလေံကနှ်၊ ဇတဝ်ဖြပ်ဖြပ် ဒဇပ်က္ဋဟ်က္ဋဟ်၊ ချိုန်ခဏဂှ် ရမတ်ပြဟ်ဏှဳ၊ ဒှ်တဴဇွောဝ်လၚ် စံၚ်တူကၠၚ်ဟဳ၊ ဗှ်မအံက်ပၠန် ဒဇန်ဒေါသဳ၊ ကဵုကောန်ကၠၚ်ဟဳ သ္ကန်ဏှဳရရော။ ။
ယွံလေဝ်အံက်မ တလအယော၊ ဒဴထောံကောန်ရော ဂၠိုၚ်ဒေါဗနဟ်၊
ကဵုကောန်ဇွောဝ်လၚ် ကဵုကၠၚ်ပှ်လှ်၊ ပရံၚ်ဗဵုဒှ် ကောန်ထပှ်ရော။

ယွံမအံက်အဲ မပြဲတေဇော၊ ကဵုကောန်ခြာဆော တောရောသုၚ်ဂျိ၊
ပ္တေဟ်ဣလုဝဲ ဗက်သ္ၚောဲနူသ္ၚိ၊ ဇိ၀ိတိနြ္ဒိ ဟွံဂၠိရရော။

ဒဇန်အံက်မ ပဝယောသော၊ ဒေါဝ်ဂြိုပ်ဟေမော ဂၠိုၚ်အြဝဲသၞ၊
အံက်ပၠေဲလလဴ ပ္တေဟ်ဗြဴပါပ၊ ဒဇန်အံက်မ သိက်ကောန်သ္ပရော။

ဟးအံက်ကျာ်ဂန် ဒဇန်ယောသော၊ ပၠေဲထောံကောန်ရော ဟေမောဂြိုပ်ဂျိ၊
သိက်ကောန်သ္ပဒး ယာံကြးတသိ၊ ကောန်လီုဇိဝိ ဒေါဝ်ဂြိုပ်ဂျိရော။

ကောန်ဗြဴထပှ် ရုပ်သၟဟ်သီုဆော၊ ဒေါဝ်ဂြိုပ်ဂျိရော ကလောဟွံမွဲ၊
ပ္တေဟ်ဗြဴပါပ ကၠုၚ်ဒှ်သၞဝဲ၊ ကြာဆုရေဝ်ရဲ သ္ကန်ဒဲရရော။

အံက်တလဂုန် မဟာပုညော၊ ဂုန်ဇၞော်ဂၠိုၚ်အြ ကောန်ခၠေဝ်ရောမာန်၊
ဒေါ၀်ဂြိုပ်လ္ၚု ကၠုၚ်ဒှ်သုသာန်၊ ပ္ဋဲဂြိုပ်ဓိထာန် သိက်ချပ်မာန်ရော။

နူဘုံနရက် ဒဵုဘဝဂ္ဂေါ၊ အိုတ်ဇန်လောကော ကောန်ရောဆာန်က္ဋၚ်၊
အံက်ဒေပ်ဒဇန် ဟွံပၠန်ချပ်ဂြၚ်၊ မအံက်ကၞပ်သၠၚ် ဗဵုနိဿၚ်ရော။

နူတၞံမက်ပန် ဖဵုပန်အဂ္ဂေါ၊ လောကုတ္တဵုရော ဒစာံအြဗျိၚ်၊
သွက်ဂွံမက်ဖဵု ကုသဵုဇၞော်ဂၠိၚ်၊ နဳဗာန်လဟိၚ် အံက်ဟွံဒွိၚ်ရော။

နဳဗာန်ထာန်ဒိပ် ဗနိပ်အယော၊ ၜိုတ်စိုတ်လောန်ရော ဇၞးဆောမစ္စု၊
လၟုဟ်အံက်ဂၞဴ ပ္တေဟ်ဗြဴဣလု၊ ကျပၞာန်မစ္စု ဒဵုဗျုရရော။ ။

ပရူဒဒှ်သၟတ်ဗြဴဝုတ်ထပှ် မကြၚ်ကြောဝ်ဒၟံၚ် ပ္ဋဲဂြိုပ်ဂၞိၚ်
ပ္ဋဲကာလဂှ် ပဒှ်သာ်လွာ၊ ကောန်ဗြဴထပှ် သၟဟ်န်ညဳသာ၊ အံက်ပၠေဲလလဴ ကလေၚ်စဴအာ၊ ဒေါ၀်ဂြိုပ်ဟေမာ ကြာဒမြီုဆု၊ လၞီသ္ၚဳသြိုတ် စိုတ်ဂၠိုက်လ္ၚု၊ ကြာဒမြီုဆု လ္ၚုစံၚ်ဏှာ၊ ပိုဲအိုတ်မၞးတံ တၟံလိုက်ဗာ၊ အကုသဵုကံ ခနှံလဝ်ကၠာ၊ ကံဂှ်တုန်ဟေၚ် စဳရေၚ်ကဵုမာ၊ ဒဒိုက်ဇၞော်ကၠး ဒးဒုၚ်သေၚ်ဟာ၊ ကုသဵုကံသွံ ယဝ်ဂွံပတုဲကၠာ၊ ကုသဵုကံဟေၚ် မပြုပြေၚ်ဏာ၊ ဇိုန်ကဵုတသိုက် ဇၟာပ်ဇန်လိုက်ဗာ၊ အိုတ်ပိုဲမဒၟံၚ် ပ္ဋဲခြိုၚ်သံၚ်သာ၊ ချပ်ဗ္စာရဏာ နပညာညိ၊ တေံကောန်ဗြဴပြဲ ထပှ်မွဲမိ၊ ပ္ဋဲဒေါဝ်ဂြိုပ်ဂျိ သ္ၚိကၟီကၠဗြန်၊ ဂတးချပ်ပၠန် နညာန်ပညာ၊ ကံဘဝပိုဲ ဒှ်ကဵုပိုဲကၠာ၊ ပဒွိၚ်ပူဆာ အေၚ်ကၠာဒေံတံ၊ မအံက်ဒဇန် ထောံကောန်သကံ၊ ဒဴစဴသ္ၚိလံ ထာန်ဏံစွံလဝ်၊ ကဵုကောန်ဒးကၠၚ် တူယဲလၚ်ဇွောဝ်၊ ကဵုကောန်ကြံသ္ဒိုဟ် ဖျုန်ဂြိုပ်သ္ဗသအဝ်၊ ကဵုကောန်လၚ်ဇွောဝ် ဇဝေါဝ်ရမတ်၊ ကဵုကောန်ကြိုၚ်ကြၚ် လၞီကၚ်ဇတ်၊ ကဵုကောန်ကြၚ်ကြောဝ် ဇွော်ဍာ်ရမတ်၊ လၞီကၚ်ဇတ် ထတ်သောသၞာ၊ ၝဲဒေံထပှ် ပ္ဋဲဂှ်သေၚ်ဟာ၊ ဗျဵုပုၚ်သွဟေၚ် ဂဇံရေၚ်ဗ္ဂာ၊ သီုညးထပှ် ကာလဂှ်ကၠာ၊ ယောန်စှ်ေကၟာ ဂၠံက်လွာလကိုန်၊ ၝဲဂၠံက်ဂွံအဴ ညးတရဴဗိုန်၊ တုဲဒေံတရဴ ကြဴတုဲယိုက်ပ္တိုန်၊ ဂွံပအဟာ ရိုဟ်လွာလကိုန်၊ သီုသတ်ဒကှ် ဒှ်စၞသွိုန်၊ ရိုဟ်လွာလကိုန် ဂွံပတိုန်ဒြဟတ်၊ သီုညးထပှ် ကာလဂှ်သၟတ်၊ ယိုက်ဂုန်ဒေဝတဴ နုဘဴပြာကတ်၊ ဘုမ္မဇဵုရ ရုက္ခဇဵုသၟတ်၊ လ္ၚောဝ်ပဝတ် တဲၜတ်တသု၊ သီုညးထပှ် သၟဟ်န်မံၚ်စု၊ တဲပ္ဋဵုသိသ ဒေဝတၞံဆု၊ ပ္ဋဲထာန်ဂြိုပ်ဏံ ပ္ဋဲတ္ကံဇံမု၊ ဗိုၚ်ရီုဆောံမ ဒေဝတၞံဆု၊ ပိုဲညးထပှ် သၟဟ်န်ဒၞဲါဝွံ၊ ပကဵုမံဘဲ ပါ၀ဲသတြု၊ ဗိုၚ်ရီုဂြုဂြု တ္ၚဲဝွံညိအဴ၊ ပ္ကဴဒကှ်ၜါ ပ္ကဴသွာပူဇဴ၊ လပုဟ်တဲခၠံ ကလံရဴဂဴ၊ ကလံဂြိုပ်ယာန် ပနာန်ဗဳသြဴ၊ ဘုမ္မိရုက္ခ အိုတ်ဒေဝတဴ၊ ပိုဲစိုပ်ဒဒိုက် ဗိုၚ်ဖျိုက်ညိအဴ၊ လကိုဟ်ဓနဴ ဗဳသြဴသီုဖအိုတ်၊ ပကဵုဆိုက်မွဲ ရဲသတ်အဟိုတ်၊ ညးထပှ်ကၠာ ပတ္တဏာအိုတ်၊ တဲပ္ဋဵုသိသ သ္ပလဝ်ၝောံကိုတ်၊ ယဵုဂုန်သီုဖအိုတ် ဟွံဝိုတ်ညိဟေၚ်၊ တဲပ္ဋဵုသိသ ထပတူကၞေၚ်၊ ညးထပှ်ကၠာ တွာ်အာရေၚ်ရေၚ်၊ တွာ်အာဗဵုအာ ကြာဝါထံၚ်ထေၚ်၊ ကြာဂြိုပ်လ္ၚု အရှာံဆုကြေၚ်၊ ဆုဂၠိုၚ်ကဵုသာ် ကြိက်ပြာ်ဗပေၚ်၊ မိတွာ်အာဟေၚ် စိုပ်ဂြိုပ်ကြေၚ်အဴ၊ မတ်ဗြဲကြေၚ်ပိုၚ် အိက်တ္ၜိုၚ်နှဴရဴ၊ ဂိုၚ်လပှ်စ ပအဟာဂၞဴ၊ လဆောဝ်ဂၞဴပေၚ် လဆောဝ်အေၚ်တဴ။

လညာတ်ကသဳကၞာၚ်ပ္ကဴတံဂှ် အဇညံၚ်မကော်ဘိက်ကဵုဂၠေါၚ်စရှ်ဝေၚ်ကီု မဒှ်တဴပ္ဋဲစိုတ်သၟတ်ဗြဴဝုတ်ထပှ်
ထပှ်မွဲဂၞဴ တရဴဂြိုပ်ဂျိ၊ ဍောၚ်တုဲမိဇူ သၟဝ်တၞံရုက္ခိ၊ ဍောၚ်တုဲတွာ်အာ ပ္ကဴသအဳဗ္ဂာထိ၊ ဍောၚ်ပ္ကဴပၠိုဟ်ထာၚ် လွိၚ်ကၞာၚ်ဂၠိ၊ ကၞာၚ်လယှ်ဗြော် ညံၚ်ကော်တသိ၊ ယွံကညှာသၟဟ် ထပှ်မွဲမိ၊ ပ္ကဴပိုဲမောဝ်လှောၚ် ဂၠေါၚ်စရှ်ညိ၊ ဂွံၜိုဟ်စိုတ်သအး ဂွံဗၠးစိုတ်ကၠိ၊ လၜိုဟ်ကာယျ က္ညဒေံါကၠာမိ၊ ညးထပှ်အဴ ညာတ်ဍောၚ်ပ္ကဴစိ၊ ညံၚ်ကော်ဟီုအိုတ် ဒှ်ပ္ဋဲစိုတ်မိ၊ ကၞၚ်ပ္ကဴလယှ် ပ္ကဴပြဟ်ပေၚ်ထိ၊ ပ္ကဴပြဟ်ပေၚ်တိ ထိမြိပေၚ်သူ၊ ညံၚ်တခဲါကော် ပြးဗြော်လတူ၊ လပှ်ကေတ်ပ္ညုၚ် မိဒုၚ်သမူ၊ ဖျိုက်ဃနဟေၚ် တွာ်ရေၚ်ဟွံဇူ၊ ဍောၚ်ပ္ကဲရာၚ်အူ ဇနူဂြိုပ်ဇၞော်။

လညာတ်ကသဳကၞာၚ်ဆုဒုန်တံဂှ်လေဝ် အဇညံၚ်မကော်ဘိက်ကဵုဂၠေါၚ်ၜှ်ပလှ်လပှ်စသစ္ဆုကီု မဒှ်တဴပ္ဋဲစိုတ်သၟတ်ဗြဴဝုတ်ထပှ်ပၠန်
စိုပ်ဂြိုပ်ဆုဒုန် ဂစေံဍုန်ဗြော်၊ ပဏှ်ပဏး ပေၚ်သ္ၚးဂြိုပ်ဇၞော်၊ ပၞဟ်မွဲဗော် ကလုက်ကော်ဂး၊ ယွံညးထပှ် အဝဲသၟဟ်သ္တး၊ မိတွာ်တရဴ ဍောၚ်တဴမဂး၊ သတ်ပၞဟ်သအး ဂွံနွံရသ၊ ဖျေံလဝ်စရိုၚ် စဵုဗိုၚ်ဇလ၊ ခြံဇာကသာဲ နာဲအဲကၠုၚ်စ၊ ပြိုက်သာဲကၟဝ် ရှ်သ္ကဝ်ရောက၊ မိပဖေက်ဂၟံက် ပိုဲကော်ကဵုစ၊ ပၞဟ်ဓရိုဟ်ကသာဲ သၞာဲခလောတ်သ္ဒ၊ ဍုဟ်သရိုဟ်ကွေံ ဒတုံစှ်ေဂၠ၊ ကၟဝ်လသာတိတ် မဗကေတ်ဂျ၊ မောဝ်ပ္ဋးတမာဲ တွာဲမိရုပ္ပ၊ က္ညလုပ်စညိ မိပဒည။

သတ်ဓရေဲ ညာတ်ပၞဟ်မကော်ဘိက်မိနာဲတံဂှ်တုဲ ဟွံဒုၚ်ကမျ ကော်ဘိက်တဴကီု
ဓရေဲညာတ်ကီု ကော်ဟီုပၠန်ရ၊ ဟာဲပၞဟ်အရိုၚ် ဗှ်ေဂၠိုၚ်ရောဂ၊ ကၠုၚ်နူဇမ္ၚောဲ ဒုၚ်တ္ၚဲသ္ပာတ်သ္ဗ၊ ဗှ်ေကဵုဒုက္ခ ကဵုပအဟာ၊ ကဵုစပဏှ် ညိဟွံဒှ်ကာ၊ ဂၞဴပုဖဍံၚ် တေၚ်ညံၚ်ဖံကၠာ၊ အေၚ်ညိမိတံ ပသပံသာ၊ ပိုဲဓရေဲပၠန် က္ဋာတ်လောန်သေၚ်ဟာ၊ စညိစညိ မိသိုက္ခမာ၊ က္ဋာတ်က္ဋာတ်ဖျးဖျး ဒးကဵုယဲကျာ၊ သီုကျာဲကတိုက် ပြိုက်ထိုၚ်စုတ်ဗာ၊ က္ညယိုက်က္ညယိုက် သ္ဋိုက်ညးဂြိုပ်ဝါ၊ က္ညဒေံါညိကၠာ ပအဟာညိ။

သတ်မၠၚ်ကာ ဂွံမိၚ်ဓရေဲကော်တုဲ ဟွံဖျဝ်မာန ဘိက်ကော်တဴ မိဗြဴဝုတ်ထပှ်တံဂှ်ကီု
မၠၚ်ကာဂွံမိၚ် ဟီုပြိၚ်တသိ၊ ဟာဲဓရေဲအရိုၚ် တဴဍိုၚ်ဂြိုပ်ဂျိ၊ ဓရေဲအဟိုတ် ဒေပ်စိုတ်ဒိတှိ၊ တွာ်ပ္ဋဲဂမ္တဴ စဂၞဴအာစိ၊ ဗှ်ေပၠေၚ်ဗြဴရတ် ဒှ်သၟတ်ယုတ္တိ၊ နာဲပစညိ ယွံမိကျာ်သြဳ၊ ပိုဲသတ်မၠၚ်ကာ ဂၠိုၚ်ရှ်သာပ္ညဳ၊ ညးပပြာကတ် ဇၞော်ဍောတ်ပလွဳ၊ အမြာဲနွံရှ် မြမောဝ်သၟဟ်ညဳ၊ က္ညပပြဘိုက် သိုက်က်သဳသဳ၊ စညိဒေဝဳ ကျာ်သြဳသ္ဖုၚ်ဂွု၊ ပိုဲပတမာဲ တွာဲနာဲဒေံဇု၊ စညိစညိ မိၜတ်တသု။

သတ်မၚ်ဂုတ်လေဝ် ဟွံဒုၚ်ကမျကုသတ်မၠၚ်ကာတုဲ ကော်ဘိက်သၟတ်ဗြဴဝုတ်တံကီု
မၚ်ဂုတ်မိၚ်ကီု ကော်ဟီုဂြုဂြု၊ ဟာဲမၠၚ်ကာအရိုၚ် ဗှ်ေတသိုၚ်ယၟု၊ ယဝ်စဗှ်ေဂၠိုၚ် ဂၞဴခိုၚ်မတ်ဗု၊ သတ်မၠၚ်ကာဝွံ ဂၞဴပုဓူဓူ၊ ယွံဂဍောၚ်မတ် ကၞတ်ဂကူ၊ မၚ်ဂုတ်က္ဋာတ်ၜိုဟ် ရှ်ခိုဟ်တူရူ၊ လုပ်ပတေဝ်လၟောၚ် ဍောၚ်တုဲမိဇူ၊ က္ညစညိနာဲ တွာဲကောန်ဂကူ၊ မၚ်ဂုတ်သိန်လှူ နူဥတ္တရေ၊ ပတမာဲစိ စညိထဝ်လေဝ်၊ ပိုဲပလှ်ပြီု စသီုအိန်ရဳ၊ စညိထဝ်ဂွဳ ကျာ်သြဳဒးကၞာတ်၊ က္ဋာတ်အတူက္ဋာတ် ဓယာ်ဒးကျ၊ ရှ်သာလောန်ရ စညိရၝာဲ၊ သြန်မွဲအလေဝ် ဟွံပြေဏီနာဲ၊ က္ညစညိရ ပိုဲပတမာဲ။

ဒူရေန်လေဝ် ပဂရိုၚ်ပွေၚ် ပမွဲသွတ် ကုမၚ်ဂုတ်တုဲ ကော်ဘိက်တဴ သၟတ်ဗြဴဝုတ်တံဂှ်ကီု
ဒူရေန်မိၚ်ကေတ် မၚ်ဂုတ်တိတ်တွာဲ၊ ဍေံပအရိုၚ် ဂြိုၚ်မံၚ်ဟးဟာဲ၊ ထိုၚ်သးဇကု ထာန်လ္ၚုအောပ်ဗ္ဒာဲ၊ ဟွံပၠဇကု သစ္ဆုတိတ်တွာဲ၊ အန်သန်အမြာဲ ဟွံဆာဲစညိ၊ ပ္တိုန်အယောခုတ် မၚ်ဂုတ်ဒိတှိ၊ ပိုဲဒူရေန်ရ ဇလထိမြိ၊ အမြာဲမောဝ်လှောၚ် မုဟ်ညံၚ်ကဵုဂျိ၊ သမူအမြာဲ ဒၞဲါပၞုက်စိ၊ အမြာဲကၠံၚ်သ္ကိုပ် ဒးတုဲက္ဋိုပ်ဂိ၊ ပိုဲပတမာဲ ကေတ်နၚ်တွာဲမိ၊ ဇလစဵုဗိုၚ် စရိုၚ်ထိမြိ၊ ပံါလဝ်သီုကြိုဟ် ၀ုတ်ဒိုဟ်သ္တုံဇွိ၊ ပိုဲထၜိဟ်တွာဲ ပတမာဲညိ၊ စညိထဝ်စှ် ရှ်သာလောန်စိ၊ ကၟဝ်ဇၞော်လောန် စရံၚ်ပၠန်ညိ၊ သီုက္ဋာတ်သီုကြောံ ပ္တောံကၠေၚ်တၟိ၊ က္ညနာဲဒေံါညိ မိတံမွဲသာ။

ညးထပှ်မိၚ် တွိၚ်ပါၚ်မွဲဂှ်မာ၊ ညံၚ်ညးကော်ဗျာၚ် တွာဲပါၚ်ဝါစာ၊ မဒှ်ပ္ဋဲက္တောဝ် ဗြဴသွဝ်သေၚ်ဟာ၊ ဒှ်ဂြိုပ်ဥဒျာန် ပနာန်ရုက္ခာ၊ သဳလောလဳမှဴ ပၞဴမၠၚ်ကာ၊ ပၞဟ်ပဏး ဗဝးကြုက်ဖာ၊ ဓရေဲမံၚ်ဗ္ဂာ မွဲသာမၚ်ဂုတ်၊ ဒူရေန်က္ဋာတ်ကြောံ ညးသ္ဖက်ပ္တောံခုတ်၊ ညးထပှ်ကိုပ် လန်ဂြိုပ်မၚ်ဂုတ်၊ ပ္ကဴဂေါစမုတ် တုတ်တုတ်သ္ၚာ၊ လုပ်အရှာံပ္ကဴ ရဴညးပြေၚ်ဏာ၊ တၞံကဵုတၞံဆက် ရိုဟ်ၜက်ကၞာၚ်သ္ကာ၊ သ္ၚဴမောဝ်လှောၚ် ပြာၚ်ဍောၚ်ရာၚ်ဗ္ဂာ၊ အဂၞုဒဇေၚ် အံၚ်ရေၚ်မွဲသာ၊ ပ္ကဴကှ်ေပြာန်ပြီု ပ္ကဴရီုသဂါ၊ ၜုဏ္ဏရိက်အဴ ဍောၚ်ပ္ကဴဇဳသွာ၊ အနာၚ်တဝ်သွဝ် ဒလာဲထဝ်ဗ္ဂာ၊ အၚ်ရေၚ်မွဲသာ ရပ်ဏာအံၚ်မှုဲ၊ ဓိထာန်ပ္ကဴစက် ရပ်ဗဝက်ရုဲ၊ ပ္ကဴပၠုဲသၚ်ပၠုဲ ဂဟုဲဍောၚ်ဇဝ်၊ မၠဵုသဝ်သဝ် ပြိုက်လဝ်လဵုဍာ်၊ ဍံက်စမ္ပာကျိုၚ် ဇိုၚ်ဒပ်လံတွာ်၊ မာဲပ္ဋူမွဲသာ် တွာ်လုပ်ကာလ၊ နွံဘဲစောရာ ပ္ဋူလုံကာယျ၊ သၞာပ်ဗိုက်ယာတ်ကြာဲ စမှာဲကၞာၚ်သၠ၊ မေလံၚ်ဖုန်ရ ပၠယာသာခါ၊ လးကၟဝ်ဖုန်ဟီု ဇီုပတုန်ပအာ၊ ပ္ကဴပေါပ်ဇဳသွာ သ္ဂေဟ်ဂန္ဓာရီု၊ ကၞာၚ်ဗျာၚ်တယျောဝ် ပြာၚ်ဍောၚ်မောဝ်ထီု၊ တလာဲလၜက် ညံၚ်ညးဒက်ပြီု၊ လစောတ်လမောဝ် တွာဲမိတၞောဝ်ဗြီု၊ ထိုၚ်သာဲအဒဲါ ပဝ်ဂၠဲါဇာပ်ပြီု၊ ဒြဝ်သၞေၚ်လဒု ဗြုဒၟံၚ်သြီုသြီု၊ မတုပ်ပမာ တွိၚ်သဒ္ဒါရီု၊ ဥဒျာန်နန္ဒာ တုပ်ပမာဗီု။

ပရူဒဒှ်ဂြိုပ်ဂၞိၚ် အခိၚ်ပယျာံတ္ၚဲသဝ်၊ ဗ္တံဒမၠု
အကြာဂြိုပ်ဇီု ကြာဒမြီုဆု၊ သြေဲသြေဲဂမြိၚ် မိၚ်စၚ်ရေတ်ဗြု၊ ကွဴဂြဴလဒု တူဆုသမၠုၚ်၊ သဍိအဂၠေါန် ဖျီုကောန်ဇိုၚ်ကြုၚ်၊ ဗဂီုဗြုဒုၚ် တူဆုသၠုၚ်သဝ်၊ ဍေဝ်ခြီစလာၚ် ရမျာၚ်တမ္ညဝ်၊ မြာ်ထဝ်ဇဝဴ ဂြဴလဒက်သအဝ်၊ စာၚ်ဍာ်စာၚ်ကၠိုက် ဗြုရိုက်တမ္ညဝ်၊ ပယျာံတ္ၚဲသဝ် စဝ်ဒိုဟ်ပလိုတ်၊ ညးထပှ်ညဳ ကၠၚ်ဟဳပ္ဋဲစိုတ်၊ သီုညးဖအိုတ် ပ္ဋဲစိုတ်ကၠၚ်ဟဳ၊ ပ္ဋဲတံရုက္ခ ညိဟဂံၚ်ချဳ၊ လျးသၞံၚ်ဗစဳ ဖျဳဖျဳဖျာဖျာ၊ ကလော်ကဵုပါၚ် ရမျာၚ်ဟောဒြာ၊ ပြိုတ်ဗြုတသဝ် မၚ်ထဝ်ပသာ၊ ကိုတ်အကာသ ပၠလျးတူကျာ၊ လျးဂဵုညံၚ်သ္ဋဴ ရဴမစဳဏာ၊ ကလော်စရဲ ပၞာၚ်တဲၜါၜါ၊ မိဖေက်လ္ၚာပ်လ္ၚာ မတ်ၜါဟွံရံၚ်၊ ကၠဇၞော်ကၠဗြန် တုန်ဆန်လလောၚ်၊ ဗြုကြဵုဇာသၟတ် ကၠံၚ်ဂမ်အတ်ဒၟံၚ်၊ ကၠဗြန်ဗြုဆံၚ် ရမျာၚ်ညံၚ်ကံ၊ ဗၜဵုကၠသၠာ ဂၠဲါအဟာစံ၊ မၚ်ဂဝ်ဗဝါ ကာလဗတံ၊ ဂၠဲါအဟာသၟတ် အိုတ်သတ်လ္ၚီကၠံ၊ ဗၜဵုဍိုက်္ၚာန် ဒျာန်သၞေၚ်ပဝ်စံ၊ ဂၠဲါစအဟာ ပၠးယာသၞေၚ်ကြံ၊ ပါၚ်ကဵုအသံ ဗတံဒမ္ၚု၊ ဂၠဲါစအဟာ ပွါမဏ္ဍု၊ ပ္ဋဲပေါက္ခရ ဟွံပၠဇကု၊ ပွါမဏ္ဍု ဒေပ်ဇကုဇူ၊ ကၠဇၞော်တွာ်ဂဲါ ပ္ၚောံကၠာဲဂူ၊ ဗၜဵုလုပ်ဂၠုက် ပၞုက်က္ဋိုပ်စူ၊ တိတ်ဒုၚ်သမူ ကဝေန်ထူဒၟံၚ်၊ ကမၠတ်ဆၚ်အံၚ် သံၚ်ရာပ်တကၚ်၊ ပ္ဋဲခြုံဥမၚ် ပြၚ်ဇကုလ္ဒပ်၊ ကဏာဲညးရပ် ဖြပ်ဖြပ်ဂြိုက်သ္ၚု၊ ဂအဳဒးဘဲ ဂဒဲဒုဒု၊ မံၚ်ဒးထဏိက် ဍိက်ညးတ္ကံဝွံ၊ နတုံနသၞူ ညးသူလဒု၊ ဒုၚ်ကာဇကု ညးသူသ္ၚုၜဵု၊ ရဲတမ္ၚာပ္ညုၚ် ဍိုက်ဂၠုၚ်လဟဵု၊ ဗက်ဂၠဲါမစ္ဆာ ဖျေံဇာတွဵု၊ ဗြဴဖံက်သေဝ်ပါန် ရာန်ကဂဒဵု၊ ဒမာတ်ဒဇဲ ကြာၚ်ပသဲကြဵု၊ ဇက်ဒမုၚ်အဵု သဓဵုနဳဂီု၊ သၟာသောန်ဒါတ် ခါတ်မာတ်ဂဒီု၊ လ္ၚဵုဇက်သောန် ကၠောန်မံၚ်သြီုသြီု၊ သၚ်ဗျုသၚ်ဗၠာဲ သှ်္ၚာဲကြဵုကြီု၊ ဖ္ဋောတ်မေတ္တာ ဘာဝနာပြီု၊ သှ်္ၚာဲဂြီုဂြီု အကြီုဂါထာ၊ စာၚ်ဂြဴလတိုၚ် ဇိုၚ်ဂၞိၚ်ဇီုဖြာ၊ စာၚ်ကၠိုက်လိုက်ထောဝ် ဗြုတဴမှောဝ်ဇာ၊ မြာ်ထဝ်ဂြဴကြီု ဇိုၚ်လဂီုဖြာ၊ စာၚ်ဍာ်ခတ်ကြံ တက်ဖံဂလာ၊ ဖျုန်ကဂဒဵု ဖေက်ကၠဵုဂွံဏာ၊ ကွက်ထောံကွက်ထောံ ပစွံဆာဗၠာ၊ ကၠီုမွဲတီညာတ် ၜုၚ်ဗာတ်တလာ၊ ဗြုတဴသိုက်သိုက် အခိုက်စှ်ၜါ၊ ဖဝ်ရဂုတ်သ္ပောတ် တလောတ်ညှာညှာ။

သၟတ်ဗြဴဝုတ်ထပှ် တၞဟ်နဂွံပအဟာတုဲ ရပ်စက ပ္ဋဲကၟာ
နာဲယာန်စက်ထဝ် စဝ်သိန္ဓဴၜါ၊ မၞုံကြဳဇှ်ကၠံ ယာန်ဓမ္မတာ၊ ဗပန်လ္ၚီဆက် လျးစက္ကဝါ၊ သိန္ဓဴလ္ၚီဂၞန် ဗ္ဂန်စက်ဇရာ၊ လေံကလးထဝ် လွိၚ်ဆဝ်ဏာ၊ ကၠောံပျးအမ္ဗာ ခၠၚ်အာဂ္ညိဂညာတ်၊ လျးထဝ်အပၠာ လွဳမာန်ပြာသာတ်၊ ဂေါ၀်ဂပ်ဒးကၞာတ် ပြာသာတ်မတၟေၚ်၊ ပ္ၚောံဒေသ ထာဏတ္ကံကြေၚ်၊ သၟိက်ပျးမတ်ဇန် ဇက်ပၠန်ကလေၚ်၊ အရှိုန်တိုန်ပျး လျးတၟးဟေၚ်၊ ကၠောံပျးတ္ကံကြေၚ် လျးတၟေၚ်သာ်ဗၠဲ၊ တ္ၚဲယးတၟး ညာတ်ဇၟာပ်ညးအဲ၊ ညးထပှ်ကောံ ဒၟံၚ်ပ္ဋဲတၞံဇြဲ၊ မိဂွံလှဲလး တမးစိုတ်ပ္ဋဲ၊ မိဒကောၚ်ဗၠဲ ယဵုတဲပူဇဴ၊ ကလံတၞံဇြဲ အဲပရဲတဴ၊ သီုညးထပှ် သၟဟ်န်မွဲဂၞဴ၊ တုဲဂံါတိတ်အဴ မိဗြဴကညှာ၊ ဂံါတွာ်မွဲမွဲ ၝဲဒေံမွဲသာ၊ တွာ်သီုလၟောၚ် ဍောၚ်ဇူဟဲအာ၊ သစ္ဆုစၞ ဂၠဲါပအဟာ၊ ကြုက်ပၞဟ်သၟတ် သီုသတ်မၠၚ်ကာ၊ ဓယာဲဓရေဲ လဳမှဴဗြဴတာ၊ လပှ်စအာ ဗြဴသောတာပန်၊ ဇၞတ်မကြိုၚ်အာ ဇိုၚ်ဝါဇခန်၊ ဃောဂိမှန္တ ကာလဂှ်ပၠန်၊ ဆဵုကၟာမွဲ ပ္ဋဲဝါဂှ်ပၠန်၊ ဍာ်ကွိက်ဇတ်သ္ကဟ် ကပနှ်တ္ၜန်၊ ကက္ဋတ်လေဝ်ကီု သီုကအနန်၊ က္ဋတ်ပနှ် က္ဋိုပ်ဒှ်ညံၚ်သြန်၊ သီုညးထပှ် ပြဟ်စှ်ေရပ်ပၠန်၊ တဲဂၠံါရပ်ဂန် ဗိုန်က္ညန်သဘဴ၊ ပြဟ်ရပ်ဂွံနၚ် တုဲစၚ်ခတဴ၊ ၝဲတရဴဂှ် ပဒှ်သဘဴ၊ စၚ်သီုမတ်ၜါ ကၠိုဟ်အာဆဴဆဴ၊ စၚ်တလိုဟ်သၟတ် မတ်ကက္ဋတ်အဴ၊ ဒဒေံဍောတ်မွဲ မပြဲနုဘဴ၊ မိစၚ်မွဲတဲ မတ်မွဲကၠိုဟ်တဴ၊ ဂွံကတုဲအဴ ပေၚ်ခတဴအိုတ်၊ ဂွံပေၚ်ခတဴ ဂိုၚ်ဖျဴသီုစိုတ်၊ သီုညးထပှ် ပြဟ်ဂၠေၚ်ယိုက်ဂိုတ်၊ ဂွံတုဲစံၚ်စ ပအဟာအိုတ်၊ ထပှ်မွဲဂၞဴ စတဴညံၚ်စိုတ်၊ စကတုဲအိုတ် စိုတ်ဂွံတန်အာ၊ ဒလာဲစှ်ေစိ တိပသၞာ၊ ဒဒိုက်နာထ ကာလဂှ်ကၠာ၊ ရိုဟ်ဆုပဒၞဳ ဒ္ၚဳမိလှိၚ်အာ၊ လၟောၚ်ဟဲသွာ ဂွံသမာဓိ၊ ညးထပှ်ကောံ သၟဝ်တၞံရုက္ခိ၊ ဒလာဲစှ်ေတိ မိညးထပှ်၊ ပ္ဋဲကာလဂှ် ပြဟ်လှိၚ်အာတုန်။ ။

ဍုၚ်ကလော် သၟီယက္ခကန္တာကေုာံဂၞကျာ်မိသဳနန္ဒာ မပ္ကၚ်ရၚ်။
ကလိဂွံကောန်ဝုတ်မွဲ ခုတ်ယၟု မိဏၚ်ကၚ်ရဳ

ဂလာန်ဝွံပၠန် တန်လဝ်ကၠာရ၊ လၟေၚ်ပုံကၠာ ဟီုအာဂတ၊ တိုၚ်ဒဒှ်ရ ယက္ခဗြဴကၟာဲ၊ လၟေၚ်ဒဒှ် တဝှ်စလာဲ၊ ယက္ခဗြဴကၟာဲ တိုၚ်ဒၞဲါမူလ၊ နွံဍုၚ်ဇၞော်မွဲ ပ္ဍဲဂြိုပ်ရည၊ ယၟုဍုၚ်သၟတ် ဟွံပြာကတ်ရ၊ ဒှ်ဍုၚ်ကလော် ဇၞော်သန်တေဇ၊ သၟီမပ္ကၚ်ရၚ် နန်မၚ်ဂလ၊ မဒုၚ်နာမ ယက္ခကန္တာ၊ ဂွံပကၚ်ရၚ်ဟေၚ် ဍုၚ်ဂှ်သေၚ်ဟာ၊ အဂ္ဂဒေဝဳ ဂးသဳနန္ဒာ၊ ဒၟံၚ်တဴသၟဟ်န် တန်မွဲသၞာ၊ ဇၞော်သန်နုဘဴ သၟီတြုံဗြဴၜါ၊ ဂွံပိုၚ်ဂြိုပ်ရော စှ်ယောဇနာ၊ ဂၠိုၚ်သၞာံအခါ ကာလဂှ်ရ၊ ညးၜါသၟဟ်န် တန်မွဲဘာဂ၊ ဒှ်သၟီကလော် မဇၞော်တေဇ၊ မိသဳနန္ဒာ ဗြဴမှာယက္ခ၊ ရန်ဇနစပ် တန်အာဂပ္ဘ၊ ဟွံဂွံလံပြဟ် ပေၚ်စှ်မာသ၊ သၠးဂပ္ဘ ကာလဂှ်ကၠာ၊ ရုပ်သာ်အဝဲ ပြဲလက္ခဏာ၊ မက္တဵုဒှ်ပၠန် ကောန်သိုက္ခမာ၊ ခုတ်ယၟုရ နာမကောန်ကၠာ၊ မိဏၚ်ကၚ်ရဳ ကျာ်သြဳပြဲဖာ၊ က္တဵုဒှ်ပ္ဍဲနန် ကောန်ဗြဴယက္ခာ၊ ကံအတိက်ဂှ် သ္ကဵုပှ်လှ်ခြာ၊ ယက္ခကန္တာ ပ္ဍဲကာလဂှ်၊ က္တဵုဒှ်ယဲပၠန် ဇၞော်သန်ကြဳဇှ်၊ လှာဲနာံရုပ်အဴ သ္ကန်ဇဴကလှ်၊ စုတိအာသၟဟ် ကာလဂှ်ရ၊ မိသဳနန္ဒာ ဗြဴမှာယက္ခာ၊ ကော်အမာတ်စာ သေဏာတံရ၊ စဳရေၚ်ယိုက်ဇွ သၟီယက္ခဗၠာဲ၊ သဳနန္ဒာဂှ် ဒှ်ဒၟံၚ်ဗြဴကၟာဲ၊ ဂွံပိုၚ်ကလော် ဍုၚ်ဇၞော်လောန်ကာဲ၊ သဳနန္ဒာဆာဲ ဗြဴကၟာဲယက္ခဳ၊ ကောန်ဗြဴဂှ်စိ မိဏၚ်ကၚ်ရဳ၊ ယက္ခိဏဳဗြဴ ပဒၟံၚ်တဴလွဳ၊ ဂၠဲါစရိုဟ်တ္ၚဲ ပ္ဍဲဂြိုပ်ပ္ဍဲၜဳ၊ တ္ၜိုၚ်ပှ်ဒြာဲမၚ် ဍေံဂၠဲါနၚ်ဇဳ၊ ပန်ဒိုဟ်သ္ၚိပ္ညဳ နွံဇဳရာဲသာတ်၊ မၞိဟ်သီုဒြာဲတ္ၜိုၚ် ကြိုၚ်လဝ်ပေၚ်ထာတ်၊ သီုပန်ဒိုဟ်ကျဝ် ကြိုၚ်လဝ်ပေၚ်စာတ်၊ ဝးကၠေံဂၞိၚ်ဇိုၚ် သတ်ဂၠိုၚ်ကဵုသာ်၊ သတ်ဒဵုသတ်ဍာ် ဝးသီုပါ်စဲ၊ ရိုဟ်တ္ၚဲဟွံပိုတ် စအိုတ်မွဲမွဲ၊ ယက္ခိဏဳဗြဴ ဂၠဲါတဴရိုဟ်တ္ၚဲ၊ ပ္ဍဲစာတ်ပေၚ်ချံ ဟွံယံမွဲတဲ၊ ယက္ခဳဗြဴဝဲ စပ္ဍဲနန်ကၠတ်၊ ကရောံကောန်ဍောတ် ပ္ဍဲနန်ကၠတ်တုန်။ ။

ကလော်ဗြဴမိသဳနန္ဒာ ဂွံညာတ်ကေတ် သၟတ်ဗြဴဝုတ်ထပှ် ပ္ဍဲအဒေါ၀်ဂြိုပ်ဂၞိၚ်။
လၟေၚ်ဒဒှ် တဝှ်ဖဵုဂုန်၊ လၟေၚ်ပုံတုန် ပိုဲဟီုပ္ဍုန်ဏာ၊ ကညှာထပှ် ပဒှ်သာ်လွာ၊ ပ္ဍဲမလှိၚ်သ္ၚံ သၟဝ်တၞံရုက္ခာ၊ လကိုတ်ၚုဟ်အာ ကာလဂှ်သၟတ်၊ စကဖဲဂှ် ဂွံဒှ်ဒြဟတ်၊ တုဲဂံါတွာ်အာ ကာလဂှ်သၟတ်၊ စမဳရံၚ်ကၠာ ညာတ်အာပ္ဍဲမတ်၊ ခၠၚ်တၟးအာ ဒေါဝ်ဝါဂှ်သၟတ်၊ ခံက်ဗ္ၚဍေံသ္တး ဒးရးပြာကတ်၊ နဲကၞၚ်သ္ၚာ ရံၚ်အာဒးသၞတ်၊ ပ္ဍဲဇုက်ဗၞၚ်ပေၚ် ကမၠေၚ်ဗိုန်ဗတ်၊ ကမၠေၚ်ဖုဲလ္ၚဴ တဴပ္ဍဲပုက်သၟတ်၊ တုဲခၜိဟ်ဟေၚ် ခပေၚ်ရောၚ်ဒေံဍောတ်၊ ညးထပှ်ပၠန် စမိပ်လောန်ဗၞတ်၊ တုဲညးထပှ် ကာလဂှ်သၟတ်၊ ပ္ဍဲဂှ်ဗြဴရတ် ပထတ်ကာယျ၊ ဇူတဴဟေၚ်ရ ထာဏဝါဂှ်၊ ကာလသၟိက်ဒှ် တဝှ်ဒေသ၊ သဳနန္ဒာအဴ ဗြဴမှာယက္ခ၊ သၟိက်ဂေတ်ဂေၚ်ထာန် ဥဒျန်လစ၊ ကျိုၚ်ကျဝ်တဴရ ကာလဂှ်သၟတ်၊ မြမောဝ်လၜိုဟ် ဗဗိုဟ်ကြကောတ်၊ ရပ်ဒ္ၚေါ၀်ထံၚ် ဖျေၚ်ရံၚ်မုက်မတ်၊ ပၠေၚ်ရုပ်မၞိဟ်ရ မနုဿသၟတ်၊ ရံၚ်ကျောဝ်စမဳ ဓဇဳဂွံၜတ်၊ သ္ၚဳတုဲသ္ၚဳပၠန် ကလေဲကောန်မတ်၊ ဂိုဟ်ကောတြုံရတ် ဃောၜတ်ဒးသြာဲ၊ ၀ါဃောဒိပ်ဒဲါ ဃောတွာဲလမျီု၊ ထောံလဝ်ဗြဴရတ် ကောန်ဍောတ်မွဲကီု၊ ဗှ်ကောလမျီု စိုတ်လီုကွေံအဲ၊ ဂးတုဲဒေၚာဝ် သောဝ်ကၠေံနူတဲ၊ ယက္ခဏဳဝဲ တွာ်သြဲတိတ်ဂြိုပ်၊ ဂံါတွာ်မွဲမွဲ သ္ၚောဲနူဗဒိုပ်၊ စမဳရံၚ်အာ ဇိုၚ်ဝါဇိုၚ်ဂြိုပ်၊ ဂွံညာတ်ကေတ်ပြဟ် ထပှ်မွဲက္ဍိုပ်၊ ပဒတဴကိုပ် ဇိုၚ်ဂြိုပ်အသဝ်၊ ရုပ်သာ်အဝဲ နဲအဆေဝ်သွဝ်၊ သီုညးထပှ် သၟဟ်န်ရုပ်ဂေါဝ်၊ ယက္ခိဏဳဗြဴ ညာတ်တဴရံၚ်ကျောဝ်၊ ညံၚ်ကောန်ကနှောဝ် အဆေဝ်သွဝ်ကျ၊ ဍေံကၠုၚ်စိုပ်ရ ထာဏပိုဲကိုပ်၊ ဗြဴသီုထပှ် ပြဟ်ဍေံကၠုၚ်စိုပ်၊ ယွံကောန်သော်က္ဍိုပ် ကၠုၚ်စိုပ်ထာန်ဏံ၊ မူဍုၚ်မူကွာန် သန်ထာန်နာဲတံ၊ ဟီုကဵုယာဲညိ မိသီုသကံ၊ ညးထပှ်မိၚ် သွိၚ်တဲယဵုခၠံ၊ ယွံမွဲတမံ ဍိက်ကလံတွာဲ၊ ပိုဲဒှ်ကောန်ကၠၚ် ဒှ်ကမၠၚ်ယာဲ၊ မိသွီုပယျဲ ရိုဟ်တ္ၚဲဇြေဟ်ဇြာဲ၊ မအံက်ပၠေဲထောံ ပ္ၚောံဗိုၚ်လာဲ၊ ယာဲသွီုစဏာဲ ဂၠဲါလက်ဒေါန်ဗြု၊ အံက်ပၠေဲလလဴ အပၠဴဂြိုပ်ဆု၊ အာကၠုၚ်ဟွံဒး တဟးမတ်ဂၠု၊ တွာ်ပ္ဍဲကန္တာ ဂြိုပ်ၜါဂိတု၊ ၝဲဒေံကောံစု စိုပ်ထာန်ဝွံရောၚ်။ ။

သဳနန္ဒာမိၚ် ဝိဝိၚ်မွဲတောၚ်၊ သၟာန်ဂွံတီအိုတ် ပ္ဍဲစိုတ်သလှောၚ်၊ ယွံကောန်ထပှ် မဒှ်မွဲဂၠေါၚ်၊ ရုပ်သာ်စရာဲ ဂေါ၀်ဆာဲၜတ်သောၚ်၊ ဒၟံၚ်ဖဴယာဲရ ပဒှ်လၟောၚ်၊ ယာဲပစကောန် ဟွံကဵုကၠောန်ဍောၚ်၊ ဒၟံၚ်ပ္ဍဲနန်ဂၠေါၚ် ကဵုရံၚ်သ္တုံဇွိ၊ ပစဏးယာဲ နာဲပိုၚ်နန်သ္ၚိ၊ ပစကောန်အဲ ထပှ်မွဲမိ၊ ကဵုနာဲစဳစတ် အပေါတ်ပ္ဍဲသ္ၚိ၊ ကောန်တှ်မွဲစိ မိဂွံဗိုၚ်ရံၚ်၊ ညံၚ်စဴနန်ဂၠေါၚ် အာဒၟံၚ်ဖဴအဲ၊ ညးထပှ်မိၚ် လဟိၚ်စိုတ်ပ္ဍဲ၊ ညံၚ်သာဲပြိုက်က္တောဝ် ဇွောဝ်လုပ်လောဲလောဲ၊ ဟွံတီညိည ဒှ်ယက္ခဝဲ၊ ဗှ်ဒုၚ်ဒဒိုက် ပရိုက်တ္ၚဲဗြဲ၊ ဂွံစိုပ်နန်ဗၠဲ ပ္ဍဲစိုတ်လှဲလး၊ မံၚ်နတသိုက် ဒဒိုက်ဂွံဗၠး၊ ညးထပှ်ဂး ဗက်စဴဍေံရ။

စဴစိုပ်နန်ကၠတ် သုဒဿဏ၊ ကောံဗြဴယက္ခ တလနန်ထဝ်၊ ညးထပှ်အဵု ဍေံကဵုကျိုၚ်ကျဝ်၊ ဥုပ်တဴပၠးဂၠး ညံၚ်ဗီုညးသွဝ်၊ ပက်ခါန်ခါသာ သီုယာတ်ကြာထဝ်၊ ညံၚ်အဆေဝ်သွဝ် ဗဝဝ်ဟိရိ၊ ဒဒေံဍောတ်စိ မိမွဲပြဲအိုတ်၊ ယွံကောန်ယာဲ နာဲဗပေၚ်စိုတ်၊ မိဆာန်တုပ်သၟဟ် ဒှ်ပ္ဍဲစရိုတ်၊ ညံၚ်ကောန်ပ္ဍဲသြိုဟ် ဖျုန်ဂြိုဟ်သီုဖအိုတ်၊ ယဝ်ရမိချိုတ် အိုတ်သီုဂွံပိုၚ်၊ ဂးတုဲယက္ခ ဗြဴတလက္ဍိုၚ်၊ ဂွံဗြဴထပှ် မိပ်စိုတ်မြဟ်ကျိုၚ်၊ ယွံလေဝ်ကောန်တံ တ္ၚဲဏံဒဝိုၚ်၊ မိသၟိက်တိတ်ဝေၚ် ဂေၚၚ်ဂြိုပ်ဍိုၚ်၊ စိုတ်နာဲပဂၠိုၚ် ဂပဝ်ဇိုၚ်တဲ၊ ထပှ်တ္ၚဲကိုပ် မိစိုပ်နန်ဗၠဲ၊ ယာဲအာဟွံလံ မိတံမၚ်မွဲ၊ မံၚ်ပ္ဍဲဗဒိုပ် ပကြိုပ်တူယဲ၊ နာဲပကၠုၚ်အာ ခန်လွာထာန်သ္ၚောဲ၊ ရိုဟ်ဒဒှ်တ္ၚဲ ကောန်အဲထပှ်၊ ဗမံက်ပလိုတ် အိုတ်ဒိုဟ်တံဂှ်၊ ဒိုဟ်သမၠုၚ်ကျာ သၟဝ်ကျာတွံ၊ သီုဒိုဟ်ဒစာံ တိုၚ်ဂွံါဒဒှ်၊ ပအာကၠုၚ်သၟဟ် ဒိုဟ်တံဂှ်ညိ၊ ယဝ်ပ္ဍုန်ပုၚ်ရ နာဲပသတိ၊ ဟေန်ဍာ်ပုၚ်စိ ပ္ဍဲတိပပ၊ တိုၚ်ဂကန်မိ ယုတ္တိဂါမ၊ တိုၚ်ဂကန်ရ နာဲပပညိ၊ ပစဏာဲတုန် ထမုန်ကဵုမိ၊ မံၚ်ရကောန်ဂၞဴ ဗြဴကျာ်သြဳသ္ၚိ၊ ဂကန်ဖျန်တုဲ ဗြဴလွုဲယက္ခိ၊ စှ်ေနူနန်ရ ယက္ခဒိတှိ၊ လုပ်အာဂြိုပ်ပၠန် ဟေမဝန်စိ၊ ဒှ်ဗြဴကလော် ဇၞော်ကဵုဣဓိ၊ ဂၠဲါရပ်စကၠာ ဒြာဲဝါဂြိုပ်ဂျိ၊ ဝးကံသုၚ်ဆီ သမ္တီရှ်ဂ္ညိ၊ ဂေၚန်ကိတ်ပြက် တၚက်ကိုဟ်ဂၠိ၊ ထပှ်မွဲသ္ၚိ မိဖျန်စွံလဝ်၊ ဟွံကဵုဂေတ်ဂဲါ ဂၠဲါရေတ်ဂပဝ်၊ ဟွံကဵုဂေၚၚ် ဂေၚ်ဝေၚ်ရံၚ်ကျောဝ်၊ သၚ်ကာပ္ဍဲစိုတ် စရိုတ်ဗြဴသွဝ်၊ မိရုပ်ညံၚ်ထဝ် ဂေတ်ဂပဝ်ဝေၚ်၊ သီုညးထပှ် ကောံသၟဟ်ဂေတ်ဂေၚ်၊ တွာ်အာဗဵုအာ သီုပွါဂေၚၚ်၊ ထောံမတ်သ္တုံဇွိ ပ္ဍဲသ္ၚိစာတ်ပေၚ်၊ ဇိုၚ်ကဝ်ဂၞိၚ်ကဝ် ၀းလဝ်ညံၚ်ပၠေၚ်၊ ဍေံဝးလဝ်ပေၚ် ဂေၚၚ်ညာတ်သၟတ်၊ ညးထပှ်အဴ ညာတ်တဴကၚ်ဇတ်၊ ဍေံတံညာတ်ပြဟ် ညးထပှ်သၟတ်၊ ဓဝ်မေတ္တာကၞာတ် စိုတ်ပါတ်လျတ်၊ တုဲကော်ဟီုပၠန် ယွံကောန်ဍောတ်ဍောတ်၊ ဍုၚ်ကလော်သၟတ် အ္ၚတ္တိက၊ မူနာဲမံၚ်ပ ယက္ခကန္တာ၊ ဍုၚ်ကလော်ရောၚ် ဂဍောၚ်မတ်ၜါ၊ ရံၚ်ပိုဲညိပၠန် ယွံကောန်ထဝ်ဏှာ၊ ဍေံဝးဇိုၚ်တဲ ဂၞိၚ်ကဝ်မွဲသာ၊ ဒဳကဝ်တဲဗၠတ် ဇၞော်သွတ်ဂၠိုၚ်ရာ၊ မွဲတ္ၚဲညးမွဲ စနဲတ္ၜိုၚ်မြာ၊ ပိုဲဝွံမ္ဂး ယးတ္ၚဲဏံဟာ၊ ဍေံဝးစကၠာ ပအဟာဂၞဴ၊ ဖျုန်ဇုတ်ၜတ်ၜတ် ညံၚ်စသတ်ဗြဴ၊ နာဲပဘိၚ်ဘၚ် ဒေၚ်သၠၚ်ကောန်ဗြဴ၊ ညာတ်တုဲပဗြု ဇကုမှတ်လလဴ၊ ညံၚ်ဂွံဗၠးစဴ လလဴဇကု၊ နာဲတံပဗြု ဗလးဇကုညိ။

ညးထပှ်မိၚ် တွိၚ်ပါၚ်ဂှ်စိ၊ ရံၚ်အာနုဒိုဟ် ဇုတ်ကိုဟ်ပေၚ်တိ၊ ဇုတ်တ္ၜိုၚ်ဇုတ်ဒြာဲ ဂၠိုၚ်ဒၞဲါညာတ်စိ၊ ဒဇပ်ပ္ဍဲစိုတ် ညံၚ်အိုတ်ဇိဝိ၊ တုဲတွာ်ကလေၚ် ဇရေၚ်နန်လွိ၊ ပအုဲသရေၚ်သၟတ် ကောန်ဍောတ်ယက္ခိ၊ ညးထပှ်ပ္ညုၚ် ဖျိန်ပုၚ်သွက်မိ၊ ဟေန်ဍာ်က္ဍဵုစိ စိုပ်တိဟွံလံ၊ သၟတ်ပ္ဍဲသရေၚ် ညာတ်ဟေၚ်ဆံလံ၊ ဂွံသမူပုၚ် လတာ်ဒုၚ်ခၠံ၊ ကၠာန်စပ္ဍဲတိ မိညာတ်ဂြိုဟ်ချံ၊ ဍေံဖဲဟွံလံ ဗုၚ်ချံပေၚ်တေၚ်၊ သ္တိက်ပ္ဍဲသရေၚ် ဗုၚ်တေၚ်လှိၚ်ကၞပ်၊ ဟွံချဳဒဇပ် လှိၚ်ကၞပ်တဴရ၊ လတေံဗြဴဂျ ယက္ခနန္ဒာ၊ ဂေၚၚ်အာကိုပ် ထာန်ဂြိုပ်ဟေမာ၊ ဂၠဲါစဒြာဲတ္ၜိုၚ် ဂွံဂၠိုၚ်ကဵုရာ၊ အဟာပေၚ်ဂၞဴ ကလေၚ်စဴအာ၊ တွာ်စဴဖြာဖြာ ကြာဂြိုပ်လ္ၚု၊ ဗြဴကလော်လွပ် ချပ်ပၠေၚ်ဇကု၊ ချပ်ပၠေၚ်ကၠေံရ မနုဿဝွံ၊ တွာ်စဴယောန်ယောန် ပ္ၚောံနန်မြု၊ မုက်ၜတ်တသု စိုပ်နန်မြုထဝ်၊ ကောန်ထပှ်ကၠုၚ် ၀ါၚ်ဒုၚ်တမ္ညဝ်၊ ဗန်ဇိုၚ်ဗန်တဲ ဂြဲတှ်တံၚ်လဝ်၊ လ္ၚဵုဂှ်ပၠန် တံၚ်ပ္တိုန်နန်ထဝ်၊ စိုပ်ဒေန်ဂဇံ မိန်မံဗဵုဒ္ၚေါ၀်၊ လ္ၚဵုဖုံဍာ် ဂၞိန်ယာတ်စဲလဝ်၊ လ္ၚဵုဂိုၚ်ထပ် သီုကွပ်စွံလဝ်၊ စွံပ္ဍဲနန်ထဝ် ဒေပ်လဝ်ကဵုယာဲ၊ လုပ်ဝေၚ်ဂကောံ ညေံညံဟွံသြာဲ၊ ယက္ခဆာန်လောန် ကောန်ထပှ်ဆာဲ၊ ဆုၚ်ဗန်စံက်ထေံ မိလှေံစိုတ်နာဲ၊ ယက္ခဗြဴကၟာဲ ဆာန်နာဲရုပ်ထဝ်၊ ယွံကောန်ဂၠုယာဲ စရာံညးသွဝ်၊ တ္ၚဲယးဂတ နာဲပလၚ်ဇွောဝ်၊ ယာဲတိတ်ဝေၚ်ဂြိုပ် စိုပ်ဝၚ်ဂပဝ်၊ ပြဟ်မိကလေၚ် ကၠာဟွံစေၚ်သဝ်၊ ကၠာတ္ၚဲဟွံဓဝ် မိစဝ်စိုပ်နန်၊ မံၚ်ကဵုခိုဟ်ညိ မိဂၞဴဂကန်၊ ယက္ခကျိုၚ်ကျဝ် ဗဂေါဝ်ရုပ်ပၠန်၊ နာဲတံမကြၚ် ဇၟာပ်ကၠၚ်ဂေၚ်လန်၊ ယိုက်ဒေံဍောတ်မွဲ ဝေၚ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲနန်၊ ဝေၚ်ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ် ဒေါ၀်ဗော်ကမၠောန်၊ မိသဳနန္ဒာ ယက္ခာဒဇန်၊ မိဂကန်ဖျန် လန်တိတ်ဂြိုပ်ဝါ၊ လုပ်စိုပ်ဂြိုပ်ဇၞော် ဒှ်ဗော်ယက္ခာ၊ ထဍေၚ်ဒြာဲတ္ၜိုၚ် ဗတာဲဂၠိုၚ်ရာ၊ ရပ်ဂွံသြာ်ပြက် ၚေက်တၚက်သ္ကာ၊ သ္ၚာဲစကြောပ်ကြောပ် ရပ်ဇိုၚ်တဲၜါ၊ သုၚ်ဆီဂၚတ် ဇြောတ်ဖျေံသာသာ၊ စတဴသေၚ်ဟာ ဗြဴမှာယက္ခ၊ ဒေါ၀်ဂြိုပ်ဟေမ ကာလဂှ်တုန်။ ။
pika26

Powered By Blogger