Mon, If you don't breathe, there is no air. If you don't walk, there is no earth. If you don't speak, there is no word.

လမျီုမည်ဂှ် အရေဝ်မည်ရ။ အရေဝ်မည်ဂွံဗိုန်ဂှ် လိက်ရောၚ် ဗဗိုန်ပခိုၚ်ကဵု။
ဟိုတ်ဂှ်ရ လမျီုမည် ညံၚ်ဟဂွံတိတ်အာ နူမည်ဂှ် အရေဝ်မည် မည်ဟီုညိ ဂးညိ။ လိက်မည်ဂှ် မည်ကတ်ညိ ချူညိ။

Bookmark and Share

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၃၆ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Friday, September 12, 2008

ဂၞကျာ်သဳနန္ဒာ ပဥပ္ပဲါယဲတုဲ ဍေံသၟိက်ကဵုဗြရတ် အာကေတ် သတ်ပရိုက်လေပ်ဂြဴ ပၞဴလေပ်ဂြိုၚ် ပ္ဍဲဂြိုပ်ဟေမဝန် မဒှ်ဒတန်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳတေံ
လၟေၚ်ဒဒှ် တဝှ်ဖဵုဂုန်၊ ယက္ခဗြဴတုန် ရုန်မဵုစရာဲ၊ ဗြရတ်ကောန်ဗၠာဲ ဂၠဲါစဟွံဒး၊ ဍေံပဥပ္ပဲါ စနာဲဂၠိုၚ်ဒွး၊ ပဝဗၠးဒး ဍေံဂၠဲါချပ်တဴ၊ ဍေံပယဲပၠန် ကောန်လီုပ္ဍဲဂၞဴ၊ သၠးဟွံဂွံ လရိုအ်ညံၚ်ဂၠဴ၊ ညံၚ်အမိဿ ဍေံဂၠဲါပတဴ၊ မိတ်ခပဵုအဴ ဍာဲတဴသေသာတ်၊ ဍေံလေတ်စုတ်အဴ ပေၚ်တဴဂၞိန်ယာတ်၊ ကဵုကော်ဟောရာ စကာအမာတ်၊ နာဲအာပြဟ် ဒၟံၚ်လံဒှ်ဝါတ်၊ အမာတ်သေဏာ ဒြေပ်အာဆာတ်ဆာတ်၊ အဲဒှ်ယဲပၠန် ဇၞော်သန်ဝါတ်ဂါတ်၊ သေဏာအမာတ် ဆာတ်ဆာတ်ဒြေပ်အာ၊ ဗွဲပရဟ်စိ စိုပ်သ္ၚိဟောရာ၊ ဟီုဗစရ ကာလဂှ်ကၠာ၊ ယွံလေဝ်ဟောရာ ဒှ်အစာသၟီ၊ နွံအသံပၠန် နာဲနန်ဇမၠိၚ်၊ ဂၞကျာ်ယဲက္ဍၚ် လိၚ်လၚ်ဘိၚ်တ္ၜိၚ်၊ လပဒညိၚ် ယဲဂှ်ဒွိၚ်က္ဍၚ်၊ ဟောရာဂွံမိၚ် မုက်မတ်လိၚ်လှၚ်၊ ပြဟ်တိုန်စိုပ်ပြဲ မိယဲဘိၚ်ဘၚ်၊ ဖျေံက္ဍိုပ်တုဲက္ဍၚ် ရံၚ်ဗီုပြၚ်ဂှ်၊ တုဲသၟာန်တိုန်စိ မိတဝ်စရဟ်၊ မူကိစ္စကီု ဟီုညိထဝ်စှ်၊ ယက္ခဳဗြဴမိၚ် ဟီုပမိၚ်ပြဟ်၊ ယွံလေဝ်ဟောရာ ကၠာတေံယဲဒှ်၊ ဂွံဂဥုဲပြဟ် ဟွံဒှ်လမောၚ်၊ လမုဟ်မွဲတန် ပ္ဍဲကဵုနန်ဂၠေါၚ်၊ သတြုအဲပၠန် ဟွံဂွံခၠန်ယောၚ်၊ ကဵုအာမွဲတောၚ် ဂၠံၚ်ဍုၚ်ယက္ခာ၊ ကဵုကေတ်သစ္ဆု ပ္ဍဲမြုဂြိုပ်ဝါ၊ ပရိုက်လေပ်ဂြဴ တဴပ္ဍဲဂြိုပ်ဖာ၊ ပၞဴလေပ်ဂြိုၚ် မဂၠိုၚ်အဒ္ညာ၊ ဂွံဂဥုဲဂှ် ပြဟ်ဂွံဗၠးအာ၊ လပဘိၚ်ဘၚ် ညိပသၚ်ကာ၊ ဗြရတ်တြုံလွုဲ စကာတုဲကၠာ၊ ဂဥုဲဂှ်သွံ ကေတ်ဂွံလောဲသွာ၊ ညးတနှ်ဂး ဟွံဂးဝေါဟာ၊ ပ္ဍဲဍုၚ်ဝွံဂှ် ဟွံတုပ်သၟဟ်ၜါ၊ ဗြရတ်မွဲကၠာ ပညာပြဲလောန်၊ အာဂွံလောဲလောဲ ပ္ဍဲဟေမဝန်၊ သာ်ဝွံဒိုဟ်ညိ ပါၚ်သိဒ္ဓိမန်၊ ပရိုက်လေပ်ဂြဴ တဴဟေမဝန်၊ ပၞဴလေပ်ဂြိုၚ် နွံတဴဂၠိုၚ်သန်၊ သာ်ဝွံနာဲဒိုဟ် ဒးရးခိုဟ်သန်၊ . . .

ဟောရာဒဇန် ဒိုဟ်ကဵုပၠန်ပ္ညဳ၊ ထဝ်စှ်ကသာပ် ကဵုလာပ်အနဳ၊ ဂွံကသာပ်ရော ဗိန္ဒောလဇ္ဇဳ၊ ဒုၚ်ကသာပ်နာဲ စရာဲဍိုန်ဒ္ၚဳ၊ ပဒွိၚ်ဒေဝဳ ကျာ်သြဳနန်ထဝ်၊ အဲဍိက်ဆတ္တဝ် လဝ်ဟောရာဇၞော်၊ ဍိက်ဟီုမဂး ဟွံဒးဖေက်ဂၟံက်၊ ဇရေၚ်နန်ထော် ဍိက်ဒှ်ဇၞော်အိုတ်၊ ပၚ်တဲယဵုခၠံ ကလံမိသ္တိုတ်၊ ဟောရာဂွံဟေၚ် ယိုက်ဂၠေၚ်မွဲဂိုတ်၊ ဟောရာအဟိုတ် ယိုက်ဂိုတ်ဖျေံနၚ်၊ စိုပ်သ္ၚိကောန်ဗြဴ မုက်ညံၚ်ပ္ကဴတၚ်၊ ကအီကအဳဂြိုၚ်ဂြိုၚ် ဒြပ်ဂၠိုၚ်ဂွံနၚ်၊ ဗြဴဂိုၚ်ဒေပ်ရၚ် ဂၠိုၚ်ဂၠၚ်ကသာပ်၊ . . .

ယက္ခယဲက္ဍၚ် ဒေၚ်သၠၚ်မံၚ်လ္ၚာပ်၊ နန္ဒကိတ္တိ ညာတ်မိယဲသၠာပ်၊ သၟီသၟာန်ပ္တုန်ပအာ သိုက္ခမာလ္ၚာပ်၊ လတက်ယာတ်လှာပ် လ္ၚာပ်လ္ၚာဂြိုဟ်ချဳ၊ ဂၠါံဇွိတ်သပေါတ် လယတ်ခဍဳ၊ ရံက်ရက်လးလဝ် သၟဝ်သၞာပညဳ၊ ဂတးဇကု ဗီုဆုအနဳ၊ လောမံၚ်ကြောပ်ကြောပ် ပ္ၚပ်ဇုတ်ချဳ၊ ဇုတ်ကဝ်အိုတ်ရ ပမရံၚ်ၚဳ၊ ကောဟွံဆာန်ဒေံ မိယဲကၠၚ်ဟဳ၊ အစာနာဒဳ ကဵုၚဳရံၚ်စံ၊ ယဲအဲဍိက်ဗြဴ ဍေံလဴတိုန်ကြံ၊ အာဒုၚ်ဟောရာ အစာနူတၞံ၊ သၟီကဵုကော်ပြဟ် အစာဒှ်တံ၊ အစာမိၚ်ကၠာ ဒြေပ်အာညံၚ်ကံ၊ တိုန်စိုပ်ဒေန်ဂၠံ ဒှ်တၞံအဒိ၊ လုပ်စိုပ်မုက်ရၚ် ညးဝၚ်ပေၚ်ထိ၊ ယိုၚ်သမိပ်တဲ တဴပ္ဍဲမူဏိ၊ တလကျာ်သြဳ ပိုၚ်ပြဳဘုမ္မိ၊ မူနွံပမိက် ကော်ပိုဲဍိက်စိ၊ ကိစ္စသ္ဇိုၚ်သာ ကာပ္ဍဲနန်လွိ၊ ဒေဝဟီုညိ ပ္ဍဲသ္ၚိဒှ်ကၠုၚ်၊ . . .

ဨကရာဇ သၟီတလဍုၚ်၊ မိၚ်ပါၚ်ဟောရာ နာဒဳဟီုပ္ညုၚ်၊ ယွံအစာအဲ ဗၠဲဗိုတ်တၞုၚ်၊ ဂၞကျာ်ဒှ်ယဲ ပ္ဍဲနန်သမၠုၚ်၊ ဂပ္ဘဂေါဝ်သ္ဇုၚ် ကၠုၚ်မံၚ်သဏုဲ၊ ဇုတ်ညံၚ်ကဝ်အိုတ် ချိုတ်ယီုဒှ်ဂၠုဲ၊ ယဲဍေံကၠုၚ်ပြိုက် ဒဒိုက်စိုတ်ဂဂုဲ၊ ဇုတ်ကဝ်ကြိုဟ်ကြိုဟ် သွိုဟ်စိုပ်ဒတုဲ၊ သၟတ်ကဵုဂဥုဲ ညံၚ်ယဲဂွံဗၠး၊ ဟောရာဂွံမိၚ် တွိၚ်ပါၚ်နာဲညး၊ သ္ၚဳရံၚ်ဇၟာပ်ဒိုဟ် ပ္ဍဲပြကိုဟ်သအး၊ ပ္ဍဲကဵုဝိဘၚ် ပြကိုဟ်ခၠၚ်လျး၊ လောကပါဒါ ဘာသာဟွံဒး၊ လောကဝိဒူ မွဲသၞူတိတ်ပျး၊ ပ္ဍဲပြကိုဟ်ပ္ညပ် ပန်ကၞပ်ဂး၊ မွဲဍေံဟွံဒး ဗၠးမံၚ်ရအဴ၊ ယဲဝွံကြံလောန် ကောန်လီုပ္ဍဲဂၞဴ၊ ဂြိုဟ်ဒစာံဂှ် သၟီကၞုဲသြဟ်ပ္တဴ၊ ကၞုဲကၠတ်လလဴ ဂွံဖျဴကောန်စိုတ်၊ ဖျဴတွာဲရာံပ္ညဳ ဒဿဂြဳချိုတ်၊ ဂွံနၚ်မဂး ဗၠးညံၚ်ညးဇိုတ်၊ ဟွံဂွံမဂး လမျီုသ္ဒးအိုတ်၊ ပရိုက်လေပ်ဂြဴ တရဴသ္ၚောဲသ္တိုတ်၊ ပၞဴလေပ်ဂြိုၚ် ဂွံနၚ်ဂၠိုၚ်ဂိုတ်၊ ဂွံတုဲဗၠးချိုတ် ပြဲသ္တိုတ်ရသၟီ၊ ဗက်ရံၚ်ပၠန်ဗျိၚ် ကိုန်စိၚ်မွဲသာ၊ ဒတုံပ္ဍဲသၞ ဒးရဒြၚ်ၜါ၊ ယဲဟွံလောန်ဏီ တီဂဥုဲကၠာ၊ နာဒဳရံၚ်ကာ ရောဂါဂၠိုၚ်ဟေၚ်၊ ယဝ်ဂွံဖျုန်ကၠေၚ် ပရိုက်ပြေၚ်မွဲ၊ ရောဂပေက်ပြး ဂွံဗၠးနူယဲ၊ ပ္ဍဲဍုၚ်ယက္ခာ ဗော်ကန္တာဝဲ၊ ပ္ဍဲမြုခမၞၚ် လှောံဗြၜၚ်ပြဲ၊ ယဝ်စိုပ်မွဲတဲ ပ္ဍဲဍုၚ်ဂှ်ပ္ညဳ၊ နန်ထဝ်ဂဵုဂြၚ် ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ၊ ကေတ်ဂွံလောဲသွာ ပ္ဍဲယက္ခာပ္ညဳ၊ ကဵုအာကဵုပြဟ် ပလှ်နၚ်ဇဳ၊ ယမုပြဲက္ဍၚ် ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ၊ အစာနာဒဳ ဂွံဝဳဗၠးရောၚ်၊၊ ၊၊

Powered By Blogger