Mon, If you don't breathe, there is no air. If you don't walk, there is no earth. If you don't speak, there is no word.

လမျီုမည်ဂှ် အရေဝ်မည်ရ။ အရေဝ်မည်ဂွံဗိုန်ဂှ် လိက်ရောၚ် ဗဗိုန်ပခိုၚ်ကဵု။
ဟိုတ်ဂှ်ရ လမျီုမည် ညံၚ်ဟဂွံတိတ်အာ နူမည်ဂှ် အရေဝ်မည် မည်ဟီုညိ ဂးညိ။ လိက်မည်ဂှ် မည်ကတ်ညိ ချူညိ။

Bookmark and Share

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၃၈ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Wednesday, September 24, 2008

Google Logo
ချေံဟဇ္ဖနဲ မၚ်ဗၠာဲဗြရတ် မဂၠဲါၚဳဆဵုတုဲ ဒးဂၞပ်စိုတ်
ဗြရတ်ကုမ္မာ ဍိုက်ချေဟ်ဟဇ္ဇနဲတုဲ တိတ်အာဍုၚ်ယက္ခ မဒှ်ဒမံၚ်မိဣဏၚ်ကၚ်ရဳတေံ
လၟေၚ်ဒဒှ် တဝှ်လက်သန်၊ ပရူချေဟ်ပၠန် တန်လဝ်ကၠာရ၊ လၟေၚ်ပုံဒှ် တဝှ်ဒေသ၊ ပိုဲဟီုပၠန်ရ ဖဴဒေဝဇြဲ၊ ညာတ်ကေတ်ဗြရတ် ဍေံမှတ်ပဝဲ၊ ပိုဲပြာ်နူတၞံ တမ်အဒိဝဲ၊ နူအဒိဂှ် ထပှ်ဒေံၝဲ၊ ဝါကၞတ်တဲ ဍေံပဝဲသၞ၊ ပိုဲဒးပြာ်ပၠန် ပ္ဍဲဟေဝဏ္ဏ၊ ရပ်နၚ်ချေဟ်မွဲ ဟဇ္ဇနဲယျ၊ ချေဟ်ရတ်မ္ၚဵု တွဵုတဲဒေဝ၊ နွံဣဓိကၠာ ကလာၚ်ကာသ၊ ဒေဝဟီုဖျန် ယွံဂန္ဓက၊ ပသတိသၟတ် လွဳလွတ်ညိမ၊ စိုပ်ဍုၚ်ယက္ခာ ဗြဴကညှာဏ၊ ဍောတ်ဗၠာဲဝွံသၟတ် နာဂတ်ဂတ၊ ညးဂွံဒှ်ကျာ် ပြာ်သတ်လောက၊ နာဂတ်မွဲတဲ သီုအဲသီုမ၊ ၜးဘဴမူလ ဂတဝွံမာ၊ ပိုဲဂွံဆဵုသၟတ် ညိဟွံဆောတ်ကၠာ၊ မၞးပသတိ ညိသန္ဓဴဝါ၊ ချေဟ်ရတ်ဂွံမိၚ် ပဒွိၚ်ပူဆာ၊ လျိုၚ်ဍိက်ရ ကျာ်ပသၚ်ကာ၊ သၠုၚ်ပန်ဟတ် ချေဟ်ရတ်ပြာထာ၊ ဇမၠိၚ်ဒှ်တဴ တရဴဟတ်ကၠာ၊ နွံပရှ်သၟတ် ထတ်စောံမြက်စာ၊ ဒေဝစွံလဝ် စတဴဒေါ၀်ဖျာ၊ . . .

ပ္ဍဲကာလဂှ် ပဒှ်သာ်လွာ၊ ဗြရတ်ကုမ္မာ ထောံဏာမတ်စိ၊ တွာ်ရေတ်လုပ်ဗဵု နွံကဵုသိဒ္ဓိ၊ သီုကဵုဇိုၚ်ၜါ သပါသ္တုံဇွိ၊ သော်ကှ်ေဓရံၚ် စးညံၚ်ဂတဵုလွိ၊ ဗတကိုဟ်ဂွု ဗုကိုဟ်ဂေါ၀်ဂၠိ၊ သၠဇြဲပ္ဍဲကၞေၚ် သၚ်ရေၚ်သ္တုံဇွိ၊ ကံဓရံၚ်ပၠန် လက်သန်ပေၚ်ထိ၊ လက်သန်ချေဟ်စိ ပေၚ်ထိတဝဳ၊ သၚ်သီုပုၚ်ပဲါ စရာဲကျာ်သြဳ၊ ဂွံချေဟ်တုဲရ ဂန္ဓကပ္ညဳ၊ ဒတဲဏာပ္ညုၚ် မုက်ရုၚ်ပေၚ်သအဳ၊ အမာတ်သဳကၠဳ သအဳဂၠက်ပေၚ်ဂၠု၊ သၟီထောံမတ်ညာတ် ရုပ်သာ်သ္ဇုၚ်ဂွု၊ ဒုၚ်ကဵုသၞာ်မွဲ ရတ်ပြဲယမု၊ ပၚ်ယဵုတဲပ္ညုၚ် ဗ္ဒုၚ်ကေတ်သၞာ်ဝွံ၊ အပေါတ်နာဲဇု ၀ွံရတ်ဂကူ၊ ၝောံကိုတ်ရတ်ဟေၚ် ရေၚ်မတ်ဒဇူ၊ ဗြကၞေၚ်ရတ်ဂှ် တဝ်စရှ်အူ၊ ကယျိုၚ်ဗြရတ် ကၞတ်ဂကူ၊ ဒနပ်ရေၚ်မတ် မၞိက်ရတ်ဒဂူ၊ ပသေက်မသုန် နွံဂုန်တူရူ၊ ရုပ်ညံၚ်ထဝ်အူ ဂကူမပၠေဝ်၊ . . .

ယက္ခဗြဴညာတ် ဖဍာတ်အရေဝ်၊ ကှ်ေလိက်ဇမန် ဂကန်ကြာဇေဝ်၊ ကှ်ေပ္ဍဲသၠတာ ကေတ်ဏာကဵုပၠေဝ်၊ ကွက်ပ္ဍဲကံချေဟ် ထောံဖျေဟ်ပြဟ်လေဝ်၊ ဍေံဂွံလိက်ဒွက် ဟွံဆက်အရေဝ်၊ ဍိက်မွဲဟွံဆေဝ် ကေတ်ကဵုဨကော၊ ဍုၚ်ဏၚ်ကၚ်ရဳ ဗနဳယက္ခော၊ ကှ်ေလိက်တုဲကွေံ သီုလွေဟ်နန္ဒော၊ နန္ဒာဒေဝဳ စိုတ်ချဳလမော၊ သာ်ဝွံဗစန် ဂကန်ယက္ခော၊ လိက်အဲနန္ဒာ စကာယောသော၊ ပ္ဍဲကောန်ဗြဴရော ယက္ခောအနဳ၊ ဍေံဝွံမေခု သတြုယာဲပ္ညဳ၊ ဍေံအာစိုပ်ပၠန် ကောန်ဗြဴကျာ်သြဳ၊ မိဏၚ်ကၚ်ရဳ ကောန်ကျာ်သြဳသ္ၚိ၊ ဍေံစိုပ်တၚဲ ပ္ဍဲဂၠံနန်မိ၊ နာဲစကၠေံဍေံ ပကဵုသှ်ေညိ၊ ဍေံစိုပ်ဗတံ ပ္ဍဲဂၠံနန်လွိ၊ နာဲစကၠေံညိ မိဂကန်ဏာ၊ ဂွံလိက်ဗစန် ဂကန်မာတာ၊ နာဲပကဵုမှာ သမ္တီကၠာညိ၊ ကောန်ကျာ်သြဳမိ ပဝိုတ်ညိကောန်၊ သဳနန္ဒာပၠန် ဂကန်ယောသော၊ ကှ်ေလိက်တုဲရော ယောသောသေၚ်ဟာ၊ ကွက်ကံချေဟ်ကၠာ ကာလဂှ်အဴ၊ . . .

အာရကောန်ဂၞဴ အပၠဴဟေမော၊ ဂွံလောဲလောဲရော ဃောဂွါံဍေံဂြဴ၊ ဃောဍေံဝေၚ်ဂြိုၚ် ဃောတသိုၚ်ကဴ၊ ပ္ဍဲကဵုဥဒျာန် ထာန်ဂြိုပ်အပၠဴ၊ လ္ပဒွိၚ်ဒွဲါ နာဂွံပၞဴ၊ နွံကောံဒၟံၚ်တဴ ဃောဂြဴအသံ၊ လမုဟ်ဂွံလောဲ ဃောဍုဟ်ပ္ဍဲတၞံ၊ ဥတုဝွံဂှ် ဍေံပြဟ်ပေၚ်တံ၊ ဃောဍေံပလှ်ေ ဂရိုၚ်ဍေံကြံ၊ ဃောကဵုအသံ ညံၚ်ကံဂတး၊ ဥတုလၟုဟ် ဃောံဍေံပြဟ်ပြး၊ ဥတုဝွံဂြဴ ဂြိုၚ်တဴဟးဟး၊ လ္ၚဵုဍေံဂြဴ အြအဴအံအး၊ လွိၚ်ကၞာၚ်ဂၠု ဗြုညံၚ်ထၜး၊ လ္ၚဵုက္ဍာတ်ဖျး ဟးသုန္ဓရ၊ ဗြရတ်ကုမ္မာ ကလံရာဇ၊ ပၚ်တဲပ္တိုန်ယဵု ပ္ဍဵုတူသိသ၊ ဖျေံက္ဍိုပ်ပိဝါ ကဵုမှာရာဇ၊ သၠိုက်ၝောံကိုတ်သၟတ် သၞာ်ရတ်ခဂ္ဂ၊ ဂါံတိုန်ဍိုက်ချေဟ် လွေဟ်ပုဏ္ဏက၊ အယောၚ်အလာ ညံၚ်အိန်မာဃ၊ ချေဟ်တဆှ်အာ ညံၚ်လာဝက၊ ညံၚ်ပရှ်ကျာ အာတဴလျလျ၊ ဒိုဟ်ဥတ္တရ ဂတအာတုန်၊၊ ၊၊

Powered By Blogger