Mon, If you don't breathe, there is no air. If you don't walk, there is no earth. If you don't speak, there is no word.

လမျီုမည်ဂှ် အရေဝ်မည်ရ။ အရေဝ်မည်ဂွံဗိုန်ဂှ် လိက်ရောၚ် ဗဗိုန်ပခိုၚ်ကဵု။
ဟိုတ်ဂှ်ရ လမျီုမည် ညံၚ်ဟဂွံတိတ်အာ နူမည်ဂှ် အရေဝ်မည် မည်ဟီုညိ ဂးညိ။ လိက်မည်ဂှ် မည်ကတ်ညိ ချူညိ။

Bookmark and Share

မကြိယာ ပြံၚ်ဗဒှ်မနာံ ( ၂ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Sunday, December 07, 2008

ကြိယာလ္ၚဵုတံဂှ် [ ကြိယာမၞုံပိုဒ်ကမ် - သကမ္မကကြိယာကီုလဝ်၊ ကြိယာမသက္ကုပိုဒ်ကမ် - အကမ္မကကြိယာကီုလဝ် ] နူဒဒှ်ပိုဒ်ကြိယာ ခါရသ္ပပိုဒ်နာံ နာံဝိသှ်ေမ္ဂး အပြံၚ်အလှာဲဗီုပြၚ်ဒမံၚ်ဍေံ နွံတဴရ၊၊ ဥပမာတုန်၊ မကြိယာ - စံၚ် - ဂှ် ခါရပပိုဒ်နာံ နာံဝိသှ်ေမ္ဂး သ္ဒးရၚ်စုတ်အက္ခဝ် - န၊ဏ - ၊ အက္ခဝ်ကၟက်န ( -ၞ ) တုဲ မကြိယာ - စံၚ် - ဂှ် ဒှ်အာပိုဒ်နာံ နာံဝိသှ်ေ ရဴဝွံမ္ဂး - စနံၚ်၊ စၞံၚ် - ၊ သ္ၚိစၞံၚ် = သ္ၚိ၊ ရုၚ်မစံၚ်ဇွ၊၊ ဒုန်စၞံၚ်၊ အှော်စၞံၚ် = ဒုန်၊အှော်မသ္ဂောံစံၚ်ဇွ၊၊ အတိုၚ်အဲမဟီုကၠုၚ်တုဲတေံရ မကြိယာလ္ၚဵု ရဴမကြိယာ - စံၚ် - ဝွံ ခါရသ္ပပို်ဒ်နာံ နာံဝိသှ်ေမ္ဂး သ္ဒးရၚ်စုတ်အက္ခဝ်ဝ၊ ကၟက်ဝ ( -ွ ) တုဲ ဒှ်အာ - စွံၚ် - လေဝ်နွံ၊၊ ဒှ်သာ်ဂှ်မာ စွံၚ်ဂှ် မကေတ်အဓိပဲါမွဲဗီုမ္ဂး -ပွ၊ ပြဝ- ၊ စၞံၚ်ဂှ် မဂွံအဓိပဲါမွဲတၞဟ်မ္ဂး - အရာဝတ္ထု၊ အပေါတ်မမိက်ကဵုမွဲမွဲရောၚ်၊၊

မကြိယာလ္ၚဵု ရၚ်စုတ်အက္ခဝ်န၊ ဏ၊ ကၟက်န ( -ၞ ) မ္ဂး ဍေံဒှ်အာမနာံ၊ နာံဝိသှ်ေ
မကြိယာ
အက္ခဝ်န၊ဏ၊ ကၟက်န -ၞ
ဗီုပြၚ်
စံၚ်စနံၚ်၊ စၞံၚ်အဏံတုန်ရ သီုမိမၜါ၊ မယူတလာ စဳရေၚ်ဏာရ၊ အှော်ဗွဝ်ထပ် ပြေၚ်လဝ်သဗ္ဗ၊ ဋ္ဌာန်သ္ၚိစဏံၚ် စံၚ်ဇွကောန်ရ၊၊
ကှ်ေကနေဟ်၊ ကၞေဟ်သၟာကၞေဟ် စံၚ်ဗဂဵုလဝ်ပၞာၚ်တုဲ ကှ်ေအက္ခဝ်ရ၊၊
ဇူဇနူ၊ ဇၞူဇြပ်ဇၞူ၊ ဋ္ဌာန်ဇၞူ၊ ဇၞူသမၞိၚ်၊
စန၊ စဏ၊ စၞအရာမစဂွံဂှ် ဒှ်စၞဖအိုတ်ရ၊၊ စၞမၞိဟ်ဂှ်ပုၚ်၊ စၞဂၠဴဂှ်ချောဲကၟတ်ရ၊၊
ပံက်ပနံက်၊ ပဏံက်၊ ပၞံက်ဒၞဲါညးမပံက်လဝ်ဂှ် ညးကော်စပၞံက်ရ၊၊ ကောန်ပၞံက်၊၊ (ပၞံက်ဝွံ လၟုဟ်ချူတဴ - ပၞော်)
ဒန်ဒနန်၊ ဒၞန်ဂတဵု ညးမဒန်စမွဲမွဲသာ်ဂှ် ဒှ်ဒၞန်ရ၊၊ သေံ လ္ပပသ္ကံ၊ တၟံ လ္ပပဒၞန်၊၊ တၟံပဒၞန်မ္ဂး မြရ ကၟေက်၊၊
တိုန် (တိန်)တနိန်၊ တၞိန်ဇိုၚ်တၞိန်၊ တၞိန်သောပါန်တံဂှ် ကၠောန်လဝ် တၞဟ်နသ္ဂောံတိုန်စှ်ေရ၊၊
ပေါဟ်၊ ပှော်ပနောဟ်၊ ပၞောဟ်တၠအဲ မရပ်လဝ်ပၞော်ဂှ် မုမွဲမပှော်ပၠန်ရော၊၊ လ္ပပှော်ဂစေံ နကဵုပၞောဟ်ညိ၊၊
ပုတ်ပနုတ်၊ ပၞုတ်ပၞုတ်မပုတ်ဂၞတ်ဝွံ ဟွံကေက်ဂှ်ရ အဲ သ္ဒးချူဇကေက်ဍေံ၊၊ တုပ်ပၟာညံၚ်ပါန်မုတ် မထတ်စိုတ်သၟိက်ပုတ်တၠိုဟ် ဆုဇမၞော်ကီု မုက်ပၞုတ်လေဝ်ကြဳ၊ ဂတေက်လေဝ်သွတ်၊ ဆုဂှ်ဇၞော်၊ ပါန်မုတ် သ္ဂောံပုတ်တလိုဟ်ဆုဂှ် ဝါတ်သန်၊၊ ( ဥပ္ပန္နဟံသာဝတဳရာဇာဝံသကထာ )
လီု (လိမ်)လနီ၊ လၞီတၠအဲ ဒၟါနူကလောန်ဇကု ဟွံအာစိုပ်ဒတုဲဂှ် စိုတ်လ္ပလီုညိဏီ၊၊ လၞီစိုတ်ဂၠိုၚ် ယဝ်သ္ဒဟ် ဟွံခိုဟ်ကဵုဇကုရောၚ်၊၊ အက္ခရဝိပ္ပတ္တိ - လၞီအက္ခဝ်၊၊
လာ်လနာ်၊ လၞာ်ဟိုတ်နူလပှ်မထဗတ်လျတ်တဴသြၚ် ဂၠိုၚ်ကဵုလှ်ေဂှ်ရ လၞာ်သြၚ်ၜဳ က္တဵုဒှ်၊၊
တၚ်တနၚ်၊ တၞၚ်တၞၚ်ဇိုၚ်တၞိန် ညးမတၚ်လဝ် နွံမုစိတၞၚ်ရော၊၊
ဇာၚ်ဇနာၚ်၊ ဇၞာၚ်သၟိက်ဂွံဂေတ်ဝေၚ် ဂေၚၚ်ဇိုၚ်ဝါ၊ ဂၠဲါဇာၚ်စက ပတဴယာကြာ၊ သီုညးၜါအဴ အာတဴအနဳ၊ တြုံရပ်ဂွံဇၞာၚ် ကွာ်လဗာၚ်အာ၊ ဗြဴလေၚ်တိုၚ်ပရှ်ေ ကွာ်ပလှ်ေအာ၊ ဒ္ၚဳအာစိုပ်ဟေၚ် ဇိုၚ်ဇရေၚ်လှာ၊၊ (လိက်သာရဝါန်)
စတ်စနတ်၊ စၞတ်စၞတ်ကံ၊ လေံစၞတ်ကံ၊၊ ကဏံ စတ်စုတ်ပ္ဍဲလေံစၞတ်တုဲ ပြာၚ်ကၠေံကဵုပၟတ်ရ၊၊
သာတ်သနာတ်၊ သၞာတ်သၞာတ်မသာတ်ဍာ်ဂၠုၚ်၊
တက်တနက်၊ တၞက်တက်နတၞက်ပသဲ၊
လိုန် (လိန်)လနိန်၊ လၞိန်အံၚ်ဇဲယျဝွံ စိုတ်ဒြိုဟ်သ္ကာတ်ဒဇန်သဟာသဳလောန်သန်၊ ဟွံဂိုဟ်လမျီုသတ် ဟွံဆာန်သက်က်ရောၚ်၊၊ ဂစိုတ်ကၠေံဂမှဳဂမၠိုၚ်တုဲ ဒဒှ်ဗဗေၚ်ပသဲသ္ၚာဖေဝ်ဂှ် ကေတ်ဏာရ၊၊ ဒှ်သ္ၚာယာတ်ယန်တံဂှ် ပကၠေံလၞိန်ဇိုၚ်ဖအိုတ်ရ၊၊ လ္ၚဵုပဖုန်၊ လ္ၚဵုပဒဲါသ္ၚာ၊ လ္ၚဵုပယာတ်ယာ၊၊ သ္ၚာပြးဇး အလုံဍာ်ၜဳကြုၚ် ဟီုအိုတ်ဟွံမာန်ရ၊၊ (ပြကိုဟ်ရာဇာဝၚ်မဒှ်တၞောဝ်ဒတောဝ်သၟိၚ်၊ ကျာ်ဇၞော်အစွောံ၊ သက္ကရာဇာ် ၁၁၂၈)
သံက်သနံက်၊ သၞံက်သၞံက်ဇြုံ၊၊
သူသနူ၊ သၞူနသၞူ မသူသ္ၚု၊၊
ပိုက် (ပိက်)ပနိက်၊ ပၞိက်နကဵုပၞိက် ပိုက်သဝိၚ်တဴလျလျ၊၊
ဒက်ဒနက်၊ ဒၞက်ဂစေံဒးဒၞက်ညးမဒက်ပါံလဝ်ဂှ်ရ၊၊
ဗာ်ဗနာ်၊ ဗဏာ်၊ ဗၞာ်ဆုဒကုတ်ဗဏာ်
ပါ်ပနာ်၊ ပၞာ်ပနာ်သတ်၊၊

မကြိယာ ရၚ်ထပ်စုတ်အက္ခဝ်န၊ဏ ကၟက်နတုဲ ဍေံမဒှ်အာပိုဒ်နာံ နာံဝိသှ်ေတံဂှ် တန်ဆဝွံကၠာရ၊၊

Powered By Blogger