Mon, If you don't breathe, there is no air. If you don't walk, there is no earth. If you don't speak, there is no word.

လမျီုမည်ဂှ် အရေဝ်မည်ရ။ အရေဝ်မည်ဂွံဗိုန်ဂှ် လိက်ရောၚ် ဗဗိုန်ပခိုၚ်ကဵု။
ဟိုတ်ဂှ်ရ လမျီုမည် ညံၚ်ဟဂွံတိတ်အာ နူမည်ဂှ် အရေဝ်မည် မည်ဟီုညိ ဂးညိ။ လိက်မည်ဂှ် မည်ကတ်ညိ ချူညိ။

Bookmark and Share

မကြိယာ ပြံၚ်ဗဒှ်မနာံ ( ၃ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Tuesday, December 16, 2008

ကြိယာကၟက်လ္ၚဵု ရဴမကြိယာ[ကၠေၚ်]တံဂှ် နူဒဒှ်ပိုဒ်ကြိယာ ခါရသ္ပပိုဒ်နာံ နာံဝိသှ်ေမ္ဂး အပြံၚ်အလှာဲဗီုပြၚ်ဒမံၚ်ဍေံ နွံတဴရ၊၊ ဥပမာတုန်၊ မကြိယာ - ကၠေၚ် - ခါရပပိုဒ်နာံ နာံဝိသှ်ေမ္ဂး အက္ခဝ်ကၟက် - လ - ဂှ် မ္ဒးပြံၚ်ဗဒှ်အက္ခဝ်ကၟက် - န - ၊ အက္ခဝ် -န၊ဏ - တုဲ မကြိယာ - ကၠေၚ် - ဂှ် ဒှ်အာပိုဒ်နာံ နာံဝိသှ်ေ ရဴဝွံမ္ဂး - ကၞေၚ်၊ ကနေၚ်၊ ကဏေၚ်၊၊ လဂွံအဓိပ္ပဲါဍေံမာ ဇုက်မသ္ဂောံကၠေၚ်ဒက်စ၊ ပြဝမကၠေၚ်ဒက်၊၊ ကြိယာရဴဂှ် ဗၞတ်အဲမလ္ၚတ်တီကေတ်လဝ် ချူဗမံက်ထၜးကဵု ဗွဲသၟဝ်ဝွံရ၊၊
မကြိယာကၟက် - လ - လ္ၚဵု ပြံၚ်ဗဒှ်အက္ခဝ်န၊ ဏ၊ ကၟက်န ( -ၞ ) မ္ဂး ဍေံဒှ်အာမနာံ၊ နာံဝိသှ်ေ
မကြိယာ ကၟက်လ
အက္ခဝ်န၊ဏ၊ ကၟက်န -ၞ
ဗီုပြၚ်
ကၠေၚ်ကၞေၚ်၊ ကနေၚ်၊ ကဏေၚ်ခါသရာဲပန်ဂှ် စမတ်မွဲတုဲ ဒှ်ဒုဟ်တလန်ကေသာ၊၊ ဣဿာစိုတ်သၟီ ကတဵုဒှ်တုဲ နတဲၜါဂှ် သၟီကဵုကၠေၚ်လဗိုန်တုဲ နတဲသၟီဟေၚ် ရပ်ဗၞုဟ်တ္ၚဵုစုတ် တလန်ကေသာရ၊၊ သရာဲတလန်ကေသာတုန် နအစောံတၠပါရမဳ ဟိုတ်ဒှ်အဵု မုဟ်ဗၞုဟ် ဒးဇုက်ကနေၚ် ဒကုတ်အာ၊ တလန်ကေသာ ရပ်ဗၞုဟ် ဒြေပ်ဒဴအာရ၊၊ (ဥပ္ပန္နသုဓမ္မာဝတဳရာဇာဝံသကထာ၊) တၞေၚ်ဟတ်၊၊
ကၠောဝ်ကၞောဝ်၊ ကနောဝ်၊ ကဏောဝ်ခေတ်သၟီဟွံခိုဟ် ညးဂၞဴဍုၚ်ကွာန်တံ ကၠောဝ်ဗျဵု၊ ဍုၚ်ဒှ်ကၞောဝ်၊၊
ကၠပ်ကၞပ်၊ ကနပ်၊ ကဏပ်သၞေဝ်ကေဝ် မကၠပ်စဂွံတံဂှ် ဒှ်ကၞပ်ဖအိုတ်၊၊
ကၠေဟ်ကၞေဟ်၊ ကနေဟ်၊ ကဏေဟ်ကၞေဟ်လက်ကြာပ်၊ သ္ၚာကၞေဟ်၊၊
ကၠပ်ကၞပ်၊ ကနပ်၊ ကဏပ်သၞေဝ်ကေဝ် မကၠပ်စဂွံတံဂှ် ဒှ်ကၞပ်ဖအိုတ်၊၊
ဂၠတ်ဂၞတ်၊ရုပ်ဂၞတ် မပုတ်ဂၠတ်လဝ်နာနာသာ်၊၊
ဂၠေါၚ်၊ ဒၠေါၚ်ဂၞေါၚ်၊ ဒၞေါၚ်၊ ဂနောၚ်၊ ဒနောၚ်ဂၠေါၚ်(ဒၠေါၚ်)ၜှ်စသတ်ကြုက် နကဵုဂနောၚ်(ဒနောၚ်)၊၊
ကၠဟ်ကၞဟ်၊ ကနဟ်၊ တၞဟ်၊ တနဟ်ပဟိုတ်ကဵုဗမၞးတံ နာဲပိုဲမ္ဒးတိတ်ဒၟံၚ်ဝၚ်ဂပဝ်ရောၚ်၊ ဗှ်ေ ပၠေၚ်ကောန်နာဲပိုဲတုဲ လၟုဟ် ဗှ်ေကၠုၚ်ပၠန်ဟာ၊ သာ်ဝွံ ဇန်ဂမၠိုၚ်ဂးတုဲ ရပ်ကေတ်တိကလောံ လေံကနဟ် ခဍေၚ်ဗက် ဒဗိုတ်ကၠဟ်၊၊ ဗမၞးဇုဇက ဖေက်ဘဲတုဲ ဒြေပ်ဒဴအာရ၊၊ (သ္ကေံဇာတ်ဝေသန္တဝ်၊ ဇုဇကပဝ်၊ ပဉ္စမဝဂ်၊)
ကၠာတ်ကၞာတ်၊ တၞာတ်၊ ကနာတ်၊ တနာတ်ကၞာတ်(တၞာတ်)တ္ၜဴ၊၊
ကၠေက်ကၞေက်၊ ကနေက်ကၞေက်မတ်၊၊
ခၠၚ်ခၞၚ်လျးခၞၚ်မခၠၚ်သာတ်အာ၊၊
ဗၠအ်ဗၞအ်၊ ဗနအ်ဂဏ္ဌိကပတ္တ = ဗဗေၚ်ဒွက်၊ ဗဗေၚ်တက်သၞာဲဗနအ် (ဗဗေၚ်မဗၠအ်လဝ် မိက်ဂး၊)
တၠာဲတၞာဲ၊ တနာဲ၊ တဏာဲတရိုန်တဏာဲ မတၠာဲလကဲစှ်ေ၊၊
ဂၠက်ဂၞက်၊ ဂနက်ဂၞက်သရီု၊၊
ဂၠဟ်ဂၞဟ်၊ ဂနဟ်ယွံကျာ်ဂမျိုၚ် နာဲက္ဍိုၚ်ထာၚ်သွာ၊ မၞိဟ်သမၠီုကၠာ ပိုၚ်ခြာပလွဳ၊ ဒလောန်တောဝ်ဂှ် ပဂနဟ်ပ္ညဳ၊ တိဇမၞော်ဂှ် ဍေံဂၠဟ်ပ္တုံၜဳ၊ တိသုန္ဓရဳ ဒတုံၜဳဟာ၊၊ (လိက်နယသမုတ်ဒြဳ၊)
တၠဟ်၊ တလှ်ထၞဟ်၊ ထနဟ်ဗၞတ်မွဲထၞဟ် တလှ်တိတ်အာ၊၊
တၠီု၊ တလီု (တလီ)တၞီ၊ တနီတလီုဇကု ပ္ဍဲကၟာဍာ်၊၊ တၞီဍာ်၊၊
ဗၠၚ်ဗၞၚ်၊ ဗနၚ်ဇုက်ဗၞၚ်ခံက်၊၊

မကြိယာကၟက်လ မပြံၚ်ဗဒှ်မနာံ နာံဝိသှ်ေ နနဲရဴဂှ် နွံတဴ ဗွဲမဂၠိုၚ်၊၊ မကြိယာမဖှ်သာ်ဂှ် ဗၞတ်မဆဵုညာတ်တဴ ဂၠိုၚ်ညိဂှ်ဟေၚ် ချူဗမံက်ထၜးကဵုရ၊၊ ကြိယာသၟေဟ်တံဂှ်လေဝ် တၠပညာတံ ချပ်ဂြၚ်တီကေတ်အိုတ်ညိ၊၊

Powered By Blogger