Mon, If you don't breathe, there is no air. If you don't walk, there is no earth. If you don't speak, there is no word.

လမျီုမည်ဂှ် အရေဝ်မည်ရ။ အရေဝ်မည်ဂွံဗိုန်ဂှ် လိက်ရောၚ် ဗဗိုန်ပခိုၚ်ကဵု။
ဟိုတ်ဂှ်ရ လမျီုမည် ညံၚ်ဟဂွံတိတ်အာ နူမည်ဂှ် အရေဝ်မည် မည်ဟီုညိ ဂးညိ။ လိက်မည်ဂှ် မည်ကတ်ညိ ချူညိ။

Bookmark and Share

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၄၇ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Tuesday, January 27, 2009

Google Logo
ဗြရတ် ဍိုက်လတူစးချေံဟဇ္ဇနဲ ကလာၚ်သာၚ်တိုန်အာ တူသဗာန်အမှဲ
ဗြရတ်ကဵုချေံ ဂြိပ်ဒဴတိတ်အာနူဍုၚ်ကလော်မိဣဏၚ်ကၚ်ရဳ
လၟေၚ်ဒဒှ် တဝှ်ဒေသ၊ သၟီဗြရတ်အဴ ကောံဗြဴယက္ခ၊ စဴနူဥဒျာန် သန်ထာန်လစ၊ တိုၚ်ပၟိက်စိုတ် ဂွံအိုတ်တုဲရ၊ သၟီဒက်စၞာဲ ဥပ္ပဲါ၀ၚ်က၊ သၟိက်ဒဴစဴရ နူယက္ခဗြဴ၊ ချပ်ပ္ဍဲစိုတ်ပြဲ ရိုဟ်တ္ၚဲသြဟ်ပ္တဴ၊ ပ္ဍဲစိုတ်ဒမြဴ သၟိက်ဒဴစဴကၠုၚ်၊ ကလေၚ်နူဂြိုပ် ဃောမစိုပ်ဍုၚ်၊ သၟီဒက်စဏာဲ ဥပ္ပဲါသမုၚ်၊ ယွံနာဲဒေဝဳ မိကျာ်သြဳဍုၚ်၊ နူဂြိုပ်စဴကၠုၚ် စိုပ်ဍုၚ်သဘဴ၊ သုၚ်စဒြုဒြု ဗျုသီုလထဴ၊ အရက်သိဇာ ဍာ်တာသတ်ဗြဴ၊ သူရာလအိတ် သုၚ်ပ္တိတ်ဂမ္တဴ၊ အဟာရတုန် ဖျုန်တ္ၜိုၚ်ဖျုန်ဂၠဴ၊ *ကုက္ကတပၠန် ဖျုန်ကၠိက်ဖုဲနှဴ၊ သုၚ်ပ္တိတ်ဂမ္တဴ စဴနူဂြိုပ်ဝါ၊ ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ဒေဝဳယက္ခာ၊ ဂွံမိၚ်လဟီု အကြီုသိဇာ၊ ကော်သဏာဲဒဴ စကာတဴကၠာ၊ မၞးတံဂၠဲါနၚ် ဒြာဲမၚ်ဂၠဴဝါ၊ ဖျုန်စာၚ်တုန်ကီု သီုကဵုအဒါ၊ အရက်သိဟေၚ် စဳရေၚ်နၚ်ကၠာ၊ မၞးအာကေတ်နၚ် သီုပလၚ်ကာ၊ အရက်တုန်ပ္ညဳ ဓရဳဍာ်တာ၊ အမာတ်သေဏာ အာဂၠဲါနၚ်ဇဳ၊ စှ်ေကဵုစှ်ေကီု သီုနုၚ်ဓရဳ၊ စွံလဝ်မုက်ရုၚ် နုၚ်ကဵုနုၚ်ဖဳ၊ ကၠိက်သီုထၜေါံ ဂၠဴတောံပြေၚ်ဖျဳ၊ စာၚ်အဒါအြဝ် မြမောဝ်တဝဳ၊ ဗၠာဲတံသက်က် ဆန်အရက်ပ္ညဳ၊ အမာတ်သေဏာ *ညးမွဲၜါဗဳ၊ ညးစှ်အနဳ ဒဳကၠိက်မွဲဟေၚ်၊ ဖျုန်ဂၠဴသီုပြေၚ် ကဵုဂွံနၚ်ဇဳ၊ ပိသၞောဝ်ပြေၚ်ဖျဳ ညဳသာသၟဟ်သ္တး၊ ပြေၚ်လဝ်ညဳညပ် ပိထပ်ဆဒး၊ ကမၠောန်တံပၠန် ပိပန်မွဲထး၊ ဍာ်တာသီုဍေၚ် အရက်ပေၚ်ဟး၊ ပြေၚ်လဝ်ဒးရး လးသၞာတမိ၊ ဗြရတ်ကဵုနာဲ အမာဲသ္တုံဇွိ၊ တက်မံၚ်သမုၚ် ကၠုၚ်ကောံပေၚ်သ္ၚိ၊ ဝုတ်ဗၠာဲတြုံဗြဴ သီုထဴဗျုစိ၊ ကောံမံၚ်ပေၚ်တိ ပ္ဍဲသ္ၚိနန်မြု၊ သုၚ်စဂမြိၚ် မိၚ်ဆဗရု၊ ဗြဴအသာဗြဴ သုၚ်တဴထဥ၊ လ္ၚဵုဗၜူ ဒလူတိတ်ဂၠု၊ ကိတ်ဖျုန်ပြက်ပြက် ၚေက်တၚက်ဗု၊ သီုသုၚ်သီုသြောတ် မတ်ညံၚ်ကၞု၊ မတ်ညံၚ်မတ်ဂၠဴ ဗၜူတဴဂၠု၊ သ္တိက်လှိၚ်ညံၚ်ဆု ဇကုဟွံချဳ၊ လ္ၚာဗကပ် သ္တိက်တပ်သဍဳ၊ ကိတ်ေၚက်ကြေတ်ကြေတ် ပၠေတ်ဍေံဂအဳ၊ လ္ၚဵုကံချဳ ဟွံကသဳသက်က်၊ မိကဵုတြုံရတ် မှတ်သုၚ်အရက်၊ ဗြရတ်စဝ်ပ္ညုၚ် ဗ္ဒုၚ်ကဵုဗြဴဘက်၊ ဗ္ဒုၚ်ကဵုမိပ္ညုၚ် မိသုၚ်ဆက်ဆက်၊ မိဗၜူအရက် မတ်ဂၠက်သ္တၚ်လောတ်၊ သုၚ်ဗၜူဂၠိုၚ် ပခိုၚ်ဟွံမာန်သၟတ်၊ ညးဂမၠိုၚ်ကီု ယီုမံၚ်ဂမ်အတ်၊ လ္ၚဵုဂဟီ ဟွံတီမၞိဟ်သၟတ်၊ လ္ၚဵုဂှ်လောတ် မတ်ဒလန်သ္ဒ၊ လောတ်ဗၜူကြံ သီုထအံတ၊ ဗၜူသ္တိက်ခၠေါတ် လောတ်ညံၚ်ကဵုဇွ၊ .....

ဗြရတ်သၟီဗၠာဲ နာဲချေံအဿ၊ ညာတ်ကလော်ဒ္ဂူ သုၚ်ဗၜူသ္ဒ၊ ချေံတဆံၚ်ဇိုၚ် ပ္ဍဲရိုၚ်တလ၊ ပကိုၚ်ဗတ သၠောၚ်ပၠလတိုၚ်၊ လလောၚ်ကမြဴ ဒေါဝ်စးပ္တဴကိုၚ်၊ ရမျှာၚ်ဂဟှ်ေ ချေံနာဲနန်ဂွိုၚ်၊ ကဆံၚ်ဇိုၚ်ပြဲ ဂြိၚ်ဂြိၚ်ပ္ဍဲရိုၚ်၊ သလာ်လတိုၚ် ချေံနာဲက္ဍိုၚ်ဗၠဲ၊ သၟီလေဝ်စိုတ်က္တဴ ရဴမတ်တံၚ်ဂြဲ၊ ရဴမတ်ဂွဳစိုက် သီုပရိုက်ပြဲ၊ ပၞဴလေဝ်ကီု သီုသၠဆုသ္ကဲ၊ ယက္ခကၠံမွဲ လှိၚ်တဴနဲဇွ၊ ညာတ်မိကျာ်သြဳ ဏၚ်ကၚ်ရဳပၠ၊ ဗၜူသူရာ သ္တိက်လ္ၚာသ္ဒ၊ ပၠးလဝ်ဇိုၚ်တဲ နဲအိုတ်ဇိဝ၊ တုဲယောန်တိတ်အာ ကြာပုရိသ၊ တွာ်လုပ်ပ္ဍဲရိုၚ် ဂိုၚ်ဂဟက်ဂျ၊ ဗြရတ်သၟာန်ရ ယွံမချေံယာန်၊ အာရကောဗၠာဲ နာဲတလဇျှာန်၊ အာဟာကောအဲ ဟဇ္ဇနဲယာန်၊ ချေံမိၚ်နာဲသၟာန် ဂလာန်ပြဲဟေၚ်၊ ယွံညးမပြဲ ရုပ်နဲအိန်ခေၚ်၊ ပလီုစိုတ်ညိ မိသမုဲလေၚ်၊ ဒေံပတ္ၜူမာဲ နာဲမှတ်စဳရေၚ်၊ ပ္ဍဲထာန်ဒေသ ပိုဲရကလေၚ်၊ ဍုၚ်ကလော်ဟေၚ် ကလေၚ်ရာဇာ၊ ဗြရတ်ဂွံမိၚ် တွိၚ်ပါၚ်အဿာ၊ ချေံဂွံမိၚ်ကၠာ အာကလေၚ်ပြဟ်၊ နာဲယောန်လုပ်အာ မုက္ခဝါမြဟ်၊ ညာတ်မိသ္တိက်ဂၠဝ် ဒေါ၀်နန်မိဂှ်၊ သၟိက်လုပ်ဟောဝ်ၜှ် ဍောၚ်ဒကှ်ရတ်၊ ၜှ်ဖေက်ၚုဟ်အာ ဆေဝ်တာစိုတ်သၟတ်၊ ယဝ်နာဲၚုဟ်အဴ ညာတ်စုတ်ရဴမတ်၊ ဒှ်တြုံစနာဲ ဥပ္ပဲါဒဇောတ်၊ ဂွကဵုစိုတ်သၟတ် ဗြရတ်အလေၚ်၊ ဇိုၚ်ဂါံအာဟေၚ် မတ်ကလေၚ်သ္ၚဳ၊ တြုံပါရမဳ ဒ္ၚဳဂါံကလေၚ်၊ တွာ်စှ်ေအာဟေၚ် ဇရေၚ်ချေံယာန်၊ သၟီဂါံဍိုက်ယာန် ချေံယာန်နဳလာ၊ ချေံရတ်ကလာၚ် သာၚ်သောဝ်တူကျာ၊ တူဂၠံမတ်ဗြဲ ကလာၚ်သြဲအာ၊ ပိသလာ်အဵု ရမျှာၚ်ကြဵုဇာ၊ လလောၚ်ကမြဴ ကလာၚ်ဒဴအာ၊ သၟီကဵုချေံကၠာ ကလာၚ်အာတုန်၊၊ ၊၊
တၚ်တှ်ဝေါဟာရဂမၠိုၚ်~~~~~~~~~
ကုက္ကုတ =
(ပါဠိ၊ နာံ) စာၚ်၊
-----------------------------------------------------------
ဗဳ =
(နာံ) ပလၚ်၊ A small bottle. ညးၜါမွဲဗဳ = ညးၜါမွဲပလၚ်၊၊
-----------------------------------------------------------
ချဳ =
(အကမ္မကကြိယာ) သ္တိက်လှိၚ်ညံၚ်ဆု ဇကုဟွံချဳ၊၊
-----------------------------------------------------------
ကသဳ =
(သကမ္မကကြိယာ) ရုပ်မိဂှ် လေပ်ကသဳကၠေံ စိုတ်ဗၠာဲတံ၊၊
-----------------------------------------------------------
ကသဳ =
(နာံ) ကသဳတိ စမၠိုက်ၜဳ၊၊ ဝါကျ - တိချဳ ၜဳစလိုက်၊၊
-----------------------------------------------------------
သ္ဒ =
(ကြိယာဝိသှ်ေ) လောတ်လ္ၚာသ္ဒ၊ မတ်ဒလန်သ္ဒ၊၊ ချူ - သ္ဒ၊ ဟီု - ဒ၊၊ မဝေါဟာမၞုံပြယာဲမတုပ်ကဵု-သ္ဒ-ဝွံ = ထရံၚ်၊ ထြံၚ်၊၊ လောတ်လ္ၚာထြံၚ်၊ ချိုတ်ထြံၚ်၊

Powered By Blogger