Mon, If you don't breathe, there is no air. If you don't walk, there is no earth. If you don't speak, there is no word.

လမျီုမည်ဂှ် အရေဝ်မည်ရ။ အရေဝ်မည်ဂွံဗိုန်ဂှ် လိက်ရောၚ် ဗဗိုန်ပခိုၚ်ကဵု။
ဟိုတ်ဂှ်ရ လမျီုမည် ညံၚ်ဟဂွံတိတ်အာ နူမည်ဂှ် အရေဝ်မည် မည်ဟီုညိ ဂးညိ။ လိက်မည်ဂှ် မည်ကတ်ညိ ချူညိ။

Bookmark and Share

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၄၅ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Monday, January 12, 2009

ဗြရတ် လှေံလှန်မိဣဏၚ်ကၚ်ရဳ သၟိက်ဂွံအာဗဵုဝေၚ်ဂြိုပ်ဥဒျာန်
လာန်ဝွံပၠန် တန်လဝ်ကၠာရ၊ လၟေၚ်ပုံကီု ဟီုအာဂတ၊ ဗြရတ်ရာဇ ဒေသနန်ဗၠဲ၊ မိကဵုသၟီဓဝ် ဒေါဝ်ကမၠောန်ဂၠေဲါ၊ ဗြရတ်ဂၠိုက်ဂၠဲါ ပြယျာဲနဲကဲ၊ ဗြရတ်စေံဏေံ လှေံလှန်မွဲတဲ၊ ယွံနာဲသၞောဝ်ဒါန် ပၞာန်ဂြိုပ်ဇမ္ၚောဲ၊ ဍုၚ်ပိုဲဝွံဗျိၚ် ဂြိုပ်ဂၞိၚ်တ္ၜန်တ္ၜောဲ၊ ဃောဂွါံဟေမန် မိပ်လောန်မွဲတဲ၊ ပ္ဍဲဂြိုပ်လလောၚ် ဆာၚ်မံၚ်သဏောဲ၊ ဝေၚ်ဂြိုပ်ထဥ ဗရုညံၚ်ပေဲါ၊ အခါဝွံပြဲ ဂၠေဲါတိတ်ဥဒျာန်၊ ဏၚ်ကၚ်ရဳဗျိၚ် ဂွံမိၚ်ဂလာန်၊ မိမိၚ်တြုံရတ် ရေဝ်ရောတ်ဟီုပါန်၊ ပဒွိၚ်စရာဲ ယွံနာဲကြက်ဒါန်၊ ဂြိုပ်ပိုဲမိပ်သန် ဒတန်ဥဒျာန်၊ ဃောဍေံဍိုပ်ဍဴ ဍောၚ်ပ္ကဴရေၚ်ကာန်၊ ဃောပ္ကဴဃောရာၚ် ဃောပြာၚ်ဍောၚ်ဇဝ်၊ ဃောဂြိုၚ်ကမြဴ ဃောဂြဴတမ္ညဝ်၊ အခိၚ်ဍေံကြံၚ် ဂြဴညံၚ်မြာ်ထဝ်၊ တ္ၚဲယးဗဵုဒ္ၚေါဝ် ဥဒျာန်ဒေါဝ်ဂြိုပ်၊ ဗြရတ်မိၚ်ဆာဲ ဟီုတွာဲသော်က္ဍိုပ်၊ ဂၠိုၚ်ကဵုဗဒိုပ် ညံၚ်ဂြိုပ်ညးသွဝ်၊ လှေံလှန်ယက္ခာ ကညှာရုပ်ထဝ်၊ ပ္ဍဲဂြိုပ်အသဝ် ဗွဝ်ဥဒျာန်၊ ယးမိၚ်ကလာၚ် ရမျှာၚ်ကြဵုဇာ၊ ညးၜါစၚ်ခြၚ် တေၚ်ဗၚ်စန်စာ၊ ကော်အမာတ်ပန် ဖန်ဖက်သေဏာ၊ ကဵုစဳရေၚ်ပၞာန် ယာန်သေဏၚ်ဂါ၊ စိၚ်ချေံတဝဳ တိုက်ကွဳမွဲသာ၊ သီုသ္တုံဇွိပၠန် ပၞာန်ပန်ပြကာ၊ ဗၞုဟ်မိၚ်သ္ဇၚ်ဝပ် သီုခြပ်မဟာ၊ သေဏာတ်ဒေါန်အံၚ် သၞာ်ဂဒံၚ်သ္ကာ၊ ပၞာန်ချေံမွဲသာ သအဳဗ္ဂာရေၚ်ဗဝ်၊ ကောံမံၚ်သက်လက် သီုဂဟက်ထဝ်၊ ပၞာန်စိၚ်သအဳဗဝ် ဇၞော်အံသဝ်လောန်၊ သီုမဒက်လဝ် ဂဟးထဝ်သြန်၊ သအဳဗ္ဂာရေၚ်တဴ ရဴသၞံၚ်သၟန်၊ ပၞာန်တိုက်တုပ်တဴ ရဴသၟတ်ဒြုန်၊ သအဳဂၠက်တသုန် ဇိုၚ်နန်ပုည၊ ဗဵုပၞာန်ယက္ခ အဇပၞာန်မာ၊ စိၚ်ဖ္ဍိုက်ကၠာ ကောန်ရာဇာဝၚ်၊ ဇိုၚ်ပန်လပှ် ဗတမြဟ်ခၠၚ်၊ ကၟံၚ်ကတောဝ်ဒြၚ် လျးရတ်ခၠၚ်ဂဵု၊ ပၞာန်ပန်ပြကာ သအဳဗ္ဂာတသဵု၊ လုံဗနဳဗဵု ဂၠိုၚ်ကဵုတေဇ၊ ဗဵုပၞာန်ယက္ခ ကာလဂှ်ကၠာ၊ . . . . .

လတူစးစိၚ် ကောန်သၟီရာဇာ၊ ကယျိုၚ်လဝ်ခုတ် သၞာံဂြောပ်စုတ်ကၠာ၊ တုဲဂြောပ်စုတ်ပြဲ ပုံစက်မွဲသာ၊ ဒက်ဇုက်စရိုတ် ဗိုတ်မြသာံဖြာ၊ ကမၠံသၠဇြဲ ကွက်ပ္ဍဲက္တောဝ်ၜါ၊ ပ္ဍဲကၟံၚ်ဂေါ၀်ဂပ် ဂြောပ်လဝ်ဓဇာ၊ သီုဂတေဝ်ပး လးပြက်စုတ်ဏာ၊ ကမၠံဇာထဝ် ကွက်လဝ်က္တောဝ်ၜါ၊ က္ဍိုၚ်ဗ္တာၚ်သြံက် လဇံက်တဵုဏာ၊ သီုပေဝ်သဏောဲ တလောတ်မွဲသာ၊ ဒြဝ်ကျာံလဒု ကၞုသၚ်ခါ၊ ခပဵုခရာ သီုၜါမွဲရဲ၊ ပိၚ်မှၚ်ဒဗိုန် တလိုန်ဗက်ဂၠေဲါ၊ လေၚာဲတဆာံ ဗာတ်သၞာံသဏောဲ၊ ခပဵုဗြုထဲ ဒြၚ်စိၚ်မွဲသာ၊ ခပဵုဒြၚ်ပြေၚ် ဗြုတရေၚ်အာ၊ လလောၚ်ပြာထာ သအဳဗ္ဂာဂၠိုၚ်ဗော်၊ လလောၚ်ပြာထော် ဖံဇၞော်ဗြုမှုဲ၊ ထၜးကြာဇဵု ဗြုကြဵုဂဟုဲ၊ ဖံကြေပ်ဇတိုၚ် မန်ဒိုၚ်ဖံကၞုဲ၊ ဖံကၠေဝ်ဖံကြုက် မုက်ပန်ဂဟုဲ၊ မိၚ်ဗရုရောၚ် သလှောၚ်စိုတ်တုဲ၊ မံၚ်ဗြုဂဟုဲ ရမျှာၚ်မှုဲကၠုၚ်၊ ပြေၚ်လဝ်ဒးရး လဗးပေၚ်ဍုၚ်၊ ဝုတ်ဝုတ်ဗၠာဲဗၠာဲ တွာ်ဆာဲလ္ဂုၚ်၊ အမာတ်သေဏာ ဗညာမုက်သၠုၚ်၊ သေထဳသမ္ၚေဟ် တွာ်ပလှ်ေကၠုၚ်၊ ပေၚ်ပ္ဍဲမုက်ရုၚ် ဒုၚ်ဨကရာတ်၊ စိၚ်ဖဍိုက်နာဲ လုပ်ဗ္ဒာဲလဝ်ကၞာတ်၊ ဗဒဲါဟဝ်သၠုၚ် တွာ်ကၠုၚ်ဟွံညာတ်၊ ဂွံဍိုက်စိၚ်လောဲ စိၚ်ပြဲဂၞကျာ်၊ အမာတ်ပ္တီကၠာ သီုၜါလပါ်၊ ယွံလေဝ်ဂၞကျာ် ဨကရာတ်ဗြဴ၊ စဳရေၚ်တုဲသွံ က္ညဂွံရအဴ၊ ဂၞကျာ်မိၚ်ကၞာတ် ပါၚ်အမာတ်ဒဴ၊ ဂၞကျာ်မပၠေ ဨကရာတ်ဗြဴ၊ ဟီုပ္တီဗြရတ် တြုံကၞတ်ဘဴ၊ ယွံကောသ္ဍိုက်မိ က္ညညိရအဴ၊ . . . . .

ဗြရတ်မိၚ်ပါၚ် တွိၚ်ရမျှာၚ်ဗြဴ၊ ကြိယာတ္ၜတ်သြဴ တွိၚ်ဗိုက်တဴဟေၚ်၊ သၠိုက်ၝောံကိုတ်အဵု သီုကဵုဗြကၞေၚ်၊ သီုကဵုသၞာ်လွပ် ဒနပ်ထဝ်ဟေၚ်၊ တုပ်ညံၚ်အိန်ဗၠာဲ နာဲသမုဲလေၚ်၊ တူစးစိၚ်ရတ် ကၞတ်အိန်ခေၚ်၊ တုဲမိဟီုပြဟ် ကာလဂှ်ဟေၚ်၊ ကောယိုက်ဏာနာဲ ဗၠာဲသမုဲလေၚ်၊ ဏၚ်ကၚ်ရဳဟေၚ် ဇရေၚ်သၟီဗၠာဲ၊ တဲညံၚ်လောတ်ထဝ် ဟောဝ်မိန်ကေတ်နာဲ၊ ဒကှ်ၜါဍောၚ် မောဝ်လှောၚ်အမြာဲ၊ စက်ရံၚ်သြဳကၠာ ယက္ခာဗြဴဆာဲ၊ သၟီထိုၚ်ဃာန ဇိုန်ပတမှာဲ၊ သၟီဓဝ်ကဵုနာဲ မှတ်ပြယျာဲဂၞိၚ်၊ ယိုက်ဏာဂၞကျာ် ဃာနညာတ်ကၞိၚ်၊ ဃာနသၟီဗၠာဲ ဗ္ဒာဲမုက်ဍိုတ်ဆိၚ်၊ ကၚ်ရဳလဟိၚ် ဗန်ဂၞိၚ်ကောဇု၊ ကမၠောန်ဗက်ဂၠေဲါ ရှောဲဂြိုပ်လ္ၚု၊ တွာ်စှ်ေုမုက်ရၚ် ပၚ်ယဵုတဲဗု၊ ဂိုၚ်ဖျေံနူဂၞိၚ် လဟိၚ်ဒေံဇု၊ ဂါံတိုန်ဟဝ်သၠုၚ် အမာတ်ဍုၚ်စု၊ သေဏာသွတ်ဗျု စုသီုသ္တုံဇွိ၊ ပ္ဍဲတမၞက်သၠုၚ် စးစိၚ်ဒုၚ်မိ၊ စးစိၚ်ကဵုဟဝ် ကဵုတဝ်ဒၟံၚ်စိ၊ သၟီဗၠာဲဍိုက်ကၠာ စးမှာဟတ္ထိ၊ ကၚ်ရဳဍိုက်ကံ ဗၠာဲတံတွာ်တိ၊ ကမၠောန်ဗက်ဂၠေဲါ သီုရဲသ္တုံဇွိ၊ အမာတ်ပေၚ်တိ ဇက်ထိတမ္ညဝ်၊ ဗဵုပၞာန်ဇက်ဂၠေဲါ တဴမွဲသန်တဝ်၊ ဇက်ဂၠေဲါတသဵု ကြဵုဇာဖံထဝ်၊ ဗရုတမ္ညဝ် အံသဝ်ဂၞဴဂၚ်၊ ပိၚ်မှၚ်တလိုန် ဒဗိုန်ဒၚ်ဒၚ်၊ လုံအသံဗဵု သဓဵုခမၞၚ်၊ လလောၚ်ဂြိုပ်က္ဍၚ် ဒိၚ်ဒၚ်အသံ၊ လေၚာဲတလောတ် ဗြုတောတ်တဆံ၊ ပေဝ်ဒြဝ်လဒု ခဏောဲဗြုကြံ၊ ဖံဗြုဂြိၚ်ဂြိၚ် ဂမြိၚ်ညံၚ်ကံ၊ လလောၚ်ဂြိုပ်ဇၞော် ပြာထော်ဂမြံ၊ ဗြုကြဵုအသံ ညံၚ်ကံဂတး၊ ညးၜါတြုံဗြဴ တဴတူဂဟး၊ ဗဵုဂြိုပ်ဗဵုဂၞိၚ် သြိတ်စိၚ်ဒြေပ်ပြး၊ မိကဵုသၟီဗၠာဲ ဗ္ဒာဲစးကဵုစး၊ ကောသၟာန်မိသှ် ဟီုလဖှ်ပျး၊ ဗ္ဒာဲပၞးဆဒး ပၠန်ဂတးသွိၚ်၊ သၟီထိုၚ်ဃာန ဇာပ်ပၠလွိၚ်၊ ဂၞကျာ်ကဵုသၟီ ဇက်လဗိၚ်အာ၊ . . . . .
ဝေါဟာရမည်ဂမၠိုၚ် >~~~~~
ဂတေဝ်ပး = (နာံ) velvet (ဗၟာဟီု = ကတ္တီပါ၊) ယာတ်ဂတေဝ်ပး၊ ယာတ်ဗြေဝ်ဂတေဝ်ပး၊၊
လဗး = (နာံ) ကောန်ပၞာန် ညးဟွံသေၚ်ကဵုဗဵုပၞာန်ဂှ် ညးကော်စ လဗး၊၊ ဗဵုလဗး၊၊
လွပ်၊ ဝပ် = (နာံ) ပိုဒ်ကြိယာ - ရပ် - ဂှ် မဒှ်တၞံပိုဒ်နာံ - လွပ်၊ ၀ပ် - ဂှ်ရ၊၊ ကြိယာ - ရပ် - ဂှ် ပပိုဒ်နာံမ္ဂး ချတ်စုတ်အက္ခဝ်ဝ၊ ကၟက်ဝ အကြာအက္ခဝ်ရ ကဵုဂစိုပ်ကပ်ဂှ်တုဲ ဍေံဒှ်ပိုဒ်နာံ - ရဝပ် - မိက်ဂး၊၊ ရအက္ခဝ် နူ-ရဝပ်-ဂှ် ခါမဟီုအရေဝ်တေံ ရမျှာၚ်-လ-ရောၚ် မကလိတ်ကလောတ်တဴ ပ္ဍဲပါၚ်တုဲ ပ္ဍဲမချူကှ်ေကီုလေဝ် ဒှ်အာ-လ-အက္ခဝ်၊၊ ရဝပ် > လဝပ်၊ လွပ် > ဝပ် ၊၊
သၞာ်လွပ်၊ - သၞာ်မဂွံရပ် ပသ္ကံတဲဂှ် မည်တံဟီုစ = သၞာ်လွပ်၊၊
လေံလွပ်၊ - လေံမဂွံရပ်နၚ်ဏာ ပသ္ကံတဲဂှ် မည်တံဟီုစ = လေံလွပ်၊၊
ဍာ်လွပ်၊ - ဍာ်မဂွံရပ်စပ်သုၚ်စဂှ် မည်တံဟီု = ဍာ်လွပ်၊ဍာ်သွုၚ်၊၊
ဒးလွပ်ကလော်၊ - ယြဴညးမွဲ ကလော် ရပ်ရ၊ ကုညး ကလော်မရပ်ဂှ် မည်တံဟီုစ = ညး ဒးလွပ်ကလော်၊၊
သၟိၚ်ဂိတု ဒးလွပ်ရာဟု၊ - ယြဴကာလမွဲ သၟိၚ်ရာဟု ရပ်ၚိတ်သၟိၚ်ဂိတုရ၊၊ ကာလဂှ် သၟိၚ်ဂိတု ဒးလွပ်ရာဟု ၊ မည်တံဟီု၊၊ ( ကလေၚ်ၚဳရံၚ် ဒၞဲါ = မကြိယာ ပြံၚ်ဗဒှ်မနာံ (၁) = အဲမချူထၜးလဝ်ကဵုသၟဝ်တေံတုဲရ၊၊ )

Powered By Blogger