Mon, If you don't breathe, there is no air. If you don't walk, there is no earth. If you don't speak, there is no word.

လမျီုမည်ဂှ် အရေဝ်မည်ရ။ အရေဝ်မည်ဂွံဗိုန်ဂှ် လိက်ရောၚ် ဗဗိုန်ပခိုၚ်ကဵု။
ဟိုတ်ဂှ်ရ လမျီုမည် ညံၚ်ဟဂွံတိတ်အာ နူမည်ဂှ် အရေဝ်မည် မည်ဟီုညိ ဂးညိ။ လိက်မည်ဂှ် မည်ကတ်ညိ ချူညိ။

Bookmark and Share

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ (၃)

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Tuesday, November 20, 2007

သၟတ်ဗြဴဝုတ်ထပှ် ဒဴတိတ်နူနန်ကလော်ဗြဴမိသဳနန္ဒာ
လၟေၚ်ဒဒှ် တဝှ်လက်သန်၊ အဏံပ္ဍဲနန် တန်ပ္ဍဲဂေဟ၊ ညးထပှ်ကၠာ စန်စာတဴရ၊ ယွံလေဝ်ဒေံတံ မဇၟံရုပ္ပ၊ ၝဲရောၚ်ဇၞော်အိုတ် စိုတ်ၝဲဒည၊ သိက်စိုတ်ဒေံတံ ၝဲချံဂန္ဓ၊ မိပိုဲဝွံဂှ် ဒှ်ဗြဴယက္ခ၊ စမၞိဟ်ရိုဟ်တ္ၚဲ ပ္ဍဲစာတ်ပေၚ်သ္ဒ၊ ရိုဟ်တ္ၚဲမွဲမွဲ ဝးကံနဲက၊ ဖေက်စပိုဲပၠန် ဒးသ္ကန်ဇိဝိ၊ လမုဟ်မွဲတဲ စိုတ်ပြဲဏီရ၊ ကြဴပိုဲဒးဘဲ တဝဲသြာ်စ၊ ပိုဲဒၟံၚ်လံလ တီရနဲကဲ၊ အာရဒေံတံ တမံညးအဲ၊ လဟီုမိဂှ် ကၠုၚ်ပြဟ်မွဲတဲ၊ ဒဵုထပှ်တ္ၚဲ နဲဂှ်စိုပ်သ္ၚိ၊ ထပှ်တ္ၚဲကၠာ အာဂးဒမၠိ၊ ဗွဲပြဟ်တုန်အဵု စိုပ်ဂတဵုလွိ၊ အာလမုဟ်ရ မွဲသတ္တစိ၊ ပိုဲဒဴကဵုပြဟ် ထပှ်မွဲမိ၊ တီထမုန်စိ မိယက္ခဗြဴ၊ ဂၞိန်ယာတ်ပၠးဂၠး ဒၞဲါဒးမတ်အဴ၊ လဗိုန်ဇကု ၝဲဂၠုစိုတ်က္တဴ၊ စှ်ေနူသ္ၚိကၠတ် မှတ်ဂြိုပ်အပၠဴ၊ ဇိုၚ်တဲပရှ် ဒြေပ်ထအှ်ဒဴ၊ တွာ်အာဆဴဆဴ တရဴသ္ၚောဲလောန်၊ ထပှ်တ္ၚဲဖျာ် တဝါ်မၞိဟ်ပၠန်၊ တွာ်အာမွဲမွဲ ပ္ဍဲဟေမဝန်၊ ညိဟွံထၜိုပ် အာစိုပ်ပြဟ်သန်၊ စိုပ်ဂြိုပ်မွဲပၠန် မိပ်သ္ၚိပ်လောန်အာ၊ စိုပ်ဂြိုပ်ဓိဝါန် ဗၠးထာန်ယက္ခာ၊ ဂွံပိုက်လမောၚ် ထောၚ်ပ္ဍဲခန္ဓာ၊ ဗၠးတဝဵုကၠာ ဗြဴယက္ခာတုန်။ ။


လၟေၚ်ဒဒှ် တဝှ်ဖဵုဂုန်၊ လၟေၚ်ပုံတုန် ပိုဲဟီုပ္ဍုန်ဏာ၊ အကြီုယက္ခာ သဳနန္ဒာဆာဲ၊ မိသ္တိက်ပ္ဍဲဂြိုပ် ဖျေံက္ဍိုပ်ဒလာဲ၊ ဒ္ၚဳမိလှိၚ်အာ ယက္ခာဗြဴကၟာဲ၊ ညာတ်နိမတ်သွပ် ဒဇပ်လောန်ကာဲ၊ ဒန္တာဗြဴရတ် ခလောတ်ပြဟ်ချာဲ၊ ထပှ်တၞုၚ် ကၠုၚ်ပြဟ်ဂစာဲ၊ ညံၚ်ၚေက်သအုဲလာဲ ပြဟ်ချာဲဒုဒု၊ ဂၠဲါလေဝ်ဟွံဂွံ ဂိုဟ်ၚေက်ကိုဟ်ဗု၊ မိၚုဟ်တိုန်အဵု က္တဵုမွဲဗရု၊ ဒွိၚ်ကဵုကောန်ဂှ် ထပှ်ဇကု၊ ပ္ဍဲစိုတ်သမ္ၚု ဇကုဒြဴဒြဴ၊ တွာ်စဴယံယံ ဟွံပၠံတရဴ၊ ပရှ်ဇိုၚ်ဂါံ လာံပါံတွာ်စဴ၊ မိတွာ်ဆဴဆဴ ပ္ၚောံစဴသ္ၚိ၊ ဂါံဇိုၚ်သ္တုံကၠာ ကၠောံအာဇိုၚ်ဇွိ၊ စမဳညာတ်စိ နန်လွိဂေါဝ်ဆာဲ၊ ယက္ခလီၜန် ပ္ဍဲနန်ဗက်ဂၠဲါ၊ သဳနန္ဒာဆာဲ နာဲစိုပ်နန်လွိ၊ ညးထပှ်အဴ ဒြေပ်ဒဴထောံမိ၊ ယက္ခဂိုဟ်သၟတ် ညံၚ်မတ်သ္တုံဇွိ၊ ဒေၚ်ဗျောံလ္ၚုၚ်လ္ၚ စိုတ်ၜါဆဂျိ၊ ဒှ်အဲလွဳတဴ တရဴသၞာံစိ၊ ဟွံလက်ဟွံဒေါန် စိုတ်ဟွံစောန်ကၠိ၊ ဂြိုပ်စှ်သၞာံညဳ လွဳမံၚ်ပ္ဍဲသ္ၚိ၊ ယာဲဟွံပျဲပျာံ ဟွံကဵုယာံညိ၊ လေံလဂုၚ်စး ဟွံကဵုဒးညိ၊ ညံၚ်သပါသြိုဟ် ကောန်ဖျုန်ဂြိုဟ်မိ၊ ညံၚ်ဗီုကောန်ဂၞဴ လလဴတသိ၊ စှ်တရဴသၞာံ ဂွါံအယုက်စိ၊ နာဲဟွံဗှ်ညိ ကဵုမိဨကော၊ ယက္ခသ္ၚဳကၞပ် ဖြပ်ဖြပ်ယာံလော၊ ၀ိုတ်သတိဗၠေၚ် ပ္ဍီုသြေၚ်စိတ္တော၊ တက်သြိုဟ်ဆာံဆာံ ဂတေဝ်ယာံလော၊ သဳနန္ဒာရော လောတ်လောပ္ဍဲသ္ၚိ၊ သမ္ၚဟ်တိုန်သွံ မိဂွံသတိ၊ ဟဝ်ဒမုၚ်ဍုၚ် ကၠုၚ်နူအဒိ၊ သၠုၚ်ပိတာ နူတမၠာစိ၊ ဒှ်တိုန်ဘုံထိ ပိဘုံသေၚ်ဟာ၊ မွဲဘုံဖံမွဲ စွံပ္ဍဲဟဝ်ကၠာ၊ ဘုံဒေါဝ်တုန်သၟဟ် ဘုံကၞတ်မာ၊ စွံဖံမွဲမွဲ ပ္ဍဲဘုံအကြာ၊ မိသဳနန္ဒာ ဒြေပ်ဇၟာတိုန်ဂျ၊ စိုပ်ဘုံကၞတ် ဖျေၚ်မတ်သ္ၚဳရ၊ သ္ၚဳပန်ဒိုဟ်သ္ဍာံ ဒစာံဒိုဟ်ပၠ၊ ဒိုဟ်ဗမံက်ဆက် ဗွဲဒက္ခိဏ၊ ဒိုဟ်ပလိုတ်ခုတ် ကၠောံဥတ္တရ၊ ဍေံညာတ်ကေတ်ကၠာ မွဲသာဘာဂ၊ လောန်ပွိုၚ်ဍေံကွေံ ဍေံဖေက်ဒည၊ ညာတ်တွာ်အာကောံ ကြာတၞံရုက္ခ၊ ဍေံစှ်ေနူဟဝ် ဟွံလဝ်မန၊ ပၠဣဓိရ ယက္ခထဍေၚ်၊ နဣဓိကၠာ ညန်အာဗွဲလွေၚ်၊ ယက္ခစိုတ်ဗၠေၚ် ထဍေၚ်ဗက်တုန်။ ။

ဒေဝတဴၜါ ပၞုက်သၟတ်ဗြဴဝုတ်ထပှ် တၞဟ်နသ္ဂောံဗၠးပရိုက်လွပ်ကလော်ဗြဴမိသဳနန္ဒာ
ပ္ဍဲကာလဂှ် ပဒှ်သာ်လွာ၊ နွံတၞံဇြဲမွဲ ပ္ဍဲထာန်ဂှ်ကၠာ၊ ဒေဝတဴမာ ၜါမွဲလၟေၚ်၊ ဂွံအဝဵုပြဲ ပ္ဍဲဇြဲဇရေၚ်၊ ညာတ်ယက္ခဟေၚ် ထဍေၚ်ညးထပှ်၊ က္တဵုဒှ်မေတ္တာ ဒေဝၜါဂှ်၊ ပိုဲဒးသ္ဍံၚ်သွာ အာပြာ်လမှ်၊ ပၠေၚ်ဗ္ဒဟ်ရုပ်ၜါ ပိုဲအာကဵုသၟဟ်၊ မွဲရုပ်စာၚ်ဗြဴ ရဴဝွံက္တဵုဒှ်၊ မွဲရုပ်စိၚ်အဵု ဇၞော်ကဵုကြဳဇှ်၊ ပၠေၚ်ဗ္ဒဟ်ရုပ်ဟာန် နာဲယာန်သၞေဟ်ပြဟ်၊ ဗ္ဒဟ်ရုပ်စာၚ်ဗြဴ ရဴနွံကောန်တှ်၊ ဇကုဇၞော်လောန် ဒေါန်ဗြုက္ဍဟ်ဟ်၊ ခရာသၞေၚ်ဂှ် ဒှ်တၟာစက်ကွဳ၊ မွဲရုပ်စိၚ်ဗိုန် သီုကွိုန်အိန်ရဳ၊ ဟတှိစိၚ်ဗြဴ တဴဇိုၚ်ဂၠံၚ်ပ္ညဳ၊ ပ္ဍဲဍာန်ဒၟံၚ်ကၞပ် ဂဒပ်သ္ၚဳ၊ ထပှ်မွဲဂၞဴ ညာတ်ဗြဴယက္ခဳ၊ ပရှ်ဇိုၚ်အဴ ဒြေပ်ဒဴတဝဳ၊ ညာတ်ဍေံစိုတ်ချဳ ဒ္ၚဳညာတ်စာၚ်ဗြဴ၊ ဒြေပ်လုပ်သီုသ္ကံ တဲခၠံပူဇဴ၊ .....
ယွံမိစာၚ်ဟိုဲ ပြာ်ပိုဲညိအဴ၊ ကလော်ဗြဴဟေၚ် ထဍေၚ်ညံၚ်ဂၠဴ၊ ပြာ်လဝ်ကောန်ဂၞဴ စာၚ်ဗြဴယွံမိ၊ စာၚ်ဗြဴမိၚ်ဟေၚ် ပြဟ်ကေတ်နၚ်စိ၊ ယွံလေဝ်ကောန်အဲ ထပှ်မွဲမိ၊ လုပ်ဗ္ဒသြိုဟ်ယာဲ ပဒွိၚ်ဒွဲါစိ၊ ပြဟ်လုပ်ကၠုၚ်ညိ မိဂဒပ်နာဲ၊ ညးထပှ်ကောံ ပ္ဍဲဂၠံသၞေၚ်ယာဲ၊ ညံၚ်စာၚ်ဂ္ဒပ်ကောန် ဃောဟန်ခမှာဲ၊ လရိုအ်ကံက်ကံက် ၜံက်ချောဲဂစာဲ၊ ဂဒပ်လဝ်နာဲ ကောန်ယာဲထပှ်၊ ယက္ခဗြဴဟေၚ် ထဍေၚ်ဗက်ပြဟ်၊ မတ်ဍေံဟွံပေၚ် ဒြေပ်ဟေၚ်တဆှ်၊ ကၠေံအာပ္ဍဲမတ် ကောန်ဍောတ်ထပှ်၊ ယက္ခသ္ၚဳမွဲ ပ္ဍဲထာဏဂှ်၊ ဟွံညာတ်ကောန်သၟဟ် ထပှ်မွဲမ၊ ညာတ်ဆစာၚ်ဗြဴ ဗြုတဴကြံကြ၊ ဓဂြလဝ်သၞေၚ် တၟာပြေၚ်ဟွံက၊ လရိုအ်ကံက်ကံက် ညံၚ်ဗီုၜံက်စ၊ နန္ဒာယက္ခ ဖေက်ရစာၚ်ၜံက်၊ ဒတဴတုဲသၟာန် စာၚ်ထမှဴတ္ၚံက်၊ ယွံစာၚ်ၝောံဇၞော် ဗော်စာၚ်ပစံက်၊ ညံၚ်ဂဒပ်ကောန် ဇၞော်လောန်ဖေက်ဂၟံက်၊ စမှဴခြးၜံက် ဒညံက်ဒၟံၚ်တဴ၊ ကောန်အဲထပှ် ဒြေပ်တဆှ်ဒဴ၊ ညာတ်ညိကီုဟာ ကုက္ကတာဗြဴ၊ ဟီုစညိအဴ နာဲတဴဇိုၚ်ဂၠံၚ်၊ စာၚ်ၝောံတေံမိၚ် ဟွံဂွံသွိၚ်ရံၚ်၊ ဟာဲဗြဴယက္ခ ပကၠုၚ်သၟာန်စံ၊ ဟွံဆဵုဟွံညာတ် ဒတဴနှာတ်မံၚ်၊ ဒးကဵုတၚ်က္ၜံၚ် ထပက်သြံၚ်ဂြိုဟ်၊ ဟွံတီတဲဟာ က္လေၚ်အာဗြိုဟ်ဟ်၊ တက်ကဵုဓရဟ် က္ဍဟ်ကဵုတလိုဟ်၊ စဴအာဗြိုဟ်ဟ် ယဝ်ဂိုဟ်လမျီု၊ ဗှ်ေပကၠုၚ်သၟာန် ဂလာန်အိုဿီု၊ စဴအာကဵုပြဟ် က္ဍဟ်လသာလီု၊ ကောန်မဣဓီု ပဟီုကရောတ်၊ သဳနန္ဒာမိၚ် တွိၚ်စာၚ်ဗြဴသၟတ်၊ လီုတဴမုက်မတ် ဗြဴရတ်ယက္ခာ၊ ရမတ်ဒဇူ နူစက္ခုဒွါ၊ မူညံၚ်မတုပ် ဗီုဥပ္ပမာ၊ စာၚ်ဗြဴတုပ်ရ သဳဟရာဇာ၊ ဟွံစမုက်အဵု ကဵုသုနက္ခာ၊ မိသဳနန္ဒာ ဖေက်အာစာၚ်ဂှ်၊ ညံၚ်သုနက္ခ ဖေက်သဳဟသၟဟ်၊ ပမာသာ်ဂှ် တုပ်သၟဟ်ညဳသာ၊ မိကလော်အဴ ဖေက်စာၚ်ဗြဴကၠာ၊ ကလေၚ်စဴအာ၊ ပ္ဍဲကာလဂှ်၊ ဗွဲပရှ်သ္ဍာံ ဇိုၚ်ဂါံတဆှ်၊ သဳနန္ဒာဂှ် ပြဟ်စိုပ်နန်ကၠတ်၊ တိုန်တူဟဝ်သၠုၚ် ရံၚ်ကၠုၚ်အိုတ်မတ်၊ ဍေံဟွံညာတ်သၟတ် ပၠောတ်ဇကုဂၠဝ်၊ လတူဒေန်ထဝ် သ္တိက်ဂၠဝ်တဴတုန်။ ။

စာၚ်ဗြဴမဒှ်ဒေဝတဴ ထဍေၚ်ကၠေံကလော်ဗြဴတုဲ သၟတ်ဗြဴဝုတ်ထပှ် မဂွံဗၠးပရိုက်ဘဲလွပ်။ ကလော်ဗြဴမိသဳနန္ဒာ ဆံၚ်ဗက်ရပ် သၟတ်ဗြဴဝုတ်ထပှ်ပၠန်တုဲ ဆဵုဂဗဒး စိၚ်ဒေဝတဴ။
တေံကလော်ဗြဴ စဴအာတုဲရ၊ အဏံတုန်အဴ စာၚ်ဗြဴဒေဝ၊ ပၠးကၠေံသၞေၚ်ရ ကာလဂှ်ကျဝ်၊ ညာတ်ညးထပှ် ရုပ်သၟဟ်ထဝ်၊ အာရရုပ်ထဝ် မိတဝ်စရှ်၊ နာဲညးထပှ် ခါဂှ်ဂွံမိၚ်၊ လပှ်ဨရာ သပါတဲဗျိၚ်၊ တူဒလာၚ်ကၞေၚ် စွံပြေၚ်လဝ်သွိၚ်၊ ကလံမိဂၞဴ ကောန်ဗြဴဗၠးဒွိၚ်၊ ကောန်ဂွံသိုက်လှိၚ် ဗၠးဒွိၚ်ရမိ၊ ဂးသာ်ဂှ်ဟေၚ် ပ္ဍဵုကၞေၚ်ဒဵုတိ၊ သာဓုသာဓု သတြုပဲါညိ၊ အန္တရာဲယေ ၀ိနာသေတိ၊ ဇၟာပ်သတြုကၠာ ပကဵုပါမြိ၊ တိုၚ်ဂနပ်စိုတ် ကဵုဒှ်အိုတ်ညိ၊ သတြုသ္တုံဇွိ ကဵုပဲါညိကောန်၊ ဗြဴကုက္ကတာ မောဒနာပၠန်၊ မောဒနာတုဲ ဟွံသဏုဲခၠန်၊ ညးထပှ်မာ တွာ်အာယောန်ယောန်၊ မိစာၚ်ဗြဴပၠန် ကၠေံဗဒန်အာ၊ .....
ညးထပှ်ကၠာ ကြာဟေမဝန်၊ ကြိုၚ်ဂနိၚ်အာ ကာလဂှ်ပၠန်၊ ဆဵုအၚ်ဆဵုလှာ ဆဵုဝါဇခန်၊ ဆဵုဂြိုပ်ဆဵုဂၞိၚ် ဂမြိၚ်တန်တန်၊ ဆဵုတၟံသမၠုၚ် ဒဵုလဂုၚ်ညန်၊ ဆဵုဇီုလဂေါ၀် ကြၚ်ကြောဝ်အာပၠန်၊ ဇခန်ဇခန် ဂၠိုၚ်သန်ပြကာ၊ ဇၞတ်အာတဴသၟဟ် ညးထပှ်ကၠာ၊ ထပှ်တ္ၚဲမာ ခြာနူစာၚ်ဗြဴ၊ အာတဴဒေါ၀်ဂြိုပ် ဗဒိုပ်တရဴ၊ ဍောၚ်ၜိုတ်ဇူတဴ တရဴဂှ်ပၠန်၊ ဇူဖဲက္တဵုအာ ကြာဟေမဝန်၊ ဂါံတွာ်မွဲတဲ နဲကောန်ၜိုပ်ၜၚ်၊ တွာ်အာသိုက်က် ဒဒိုက်ရိၚ်က္တၚ်၊ လဆောဝ်ပေၚ်ဂၞဴ လဆောဝ်လဴကြၚ်၊ လဆောဝ်အေၚ်အောတ် သစ္ဆုဂွံနၚ်၊ ဂွံပပြဘိုက် ဒဒိုက်ကောန်ကၠၚ်၊ ဆဒးဂေၚ်ကြၚ် ကောန်ကမၠၚ်ယာဲ၊ တွာ်ဍောၚ်တုဲဇူ ဇနူဗိုၚ်လာဲ၊ သၟဝ်တၞံဆုရ ရုက္ခမိဗ္ဒာဲ၊ လပုဟ်တဲယဵု တူကၞေၚ်ယဵုကွာဲ၊ သီုထပှ်ဗ္ဒာဲ တံဒၞဲါရုက္ခ၊ ညံၚ်က္ၜၚ်မအာ ဂၚ်ဗာလဝ၊ ဟွံတီဒိုဟ်ကၠၚ် ဒေါဝ်ဂၚ်ဟေမ၊ ညးထပှ်ရ ဂတအာတဴ၊ ...
သဳနန္ဒာဂှ် သမ္ၚဟ်တိုန်အဴ၊ တူဟဝ်တိုန်မံၚ် ဍေံရံၚ်ဗက်တဴ၊ သီုပန်ဒိုဟ်သ္ဍာံ ဒစာံဒိုဟ်နှဴ၊ တုဲဍေံညာတ်အာ မိကညာဗြဴ၊ သဳနန္ဒာအဴ စှ်ေတဴနူဟဝ်၊ ပၠဣဓိသာၚ် ညံၚ်ကလာၚ်ပဝ်၊ ပရှ်ညံၚ်စက် ဍေံဗက်ကြတ်သ္ဂဝ်၊ စောန်စောန်ညာတ်တဴ ဗြဴထပှ်ကျဝ်၊ ညးထပှ်ဟေၚ် ကလေၚ်ရံၚ်ကျောဝ်၊ ညာတ်ဍေံဒြေပ်ဗက် ပလက်ဍေၚ်ဇွောဝ်၊ ဗြဴထပှ်ကျဝ် လၚ်ဇွောဝ်ဒြေပ်ပြး၊ ဂွံညာတ်စိၚ်ဗြဴ ဒဴလုပ်အောပ်ဗ္ဒး၊ ရီုဍိက်ညိအဴ စိၚ်ဗြဴယွံမၞး၊ ယွံမိဟတှိ သိဒ္ဓိပြဲသအး၊ ပြာ်ပိုဲမွဲဝါ ယက္ခာဗက်ပြး၊ ယဝ်မိဟွံရီု လမျီုဂတး၊ လမျီုပိုဲပြဲ ဟွံမွဲလှာဲၜး၊ ဍောၚ်လပဂး ပြာ်ဗလးညိ၊ စိၚ်မိၚ်ပါၚ်ပြဲ ထပှ်မွဲမိ၊ ပြာ်ညးထပှ် ဗ္ဒဟ်ကြုတ်ဏာညိ၊ ဟွံပြာ်မဂး သ္ဒးလီုဇိဝိ၊ ဒှ်အရှန်မွဲ ဂွံဇြဲဗောဓိ၊ ပစၞးမိ ပြာ်ညိမွဲဝါ၊ ဒေဝစိၚ်ဗြဴ မိၚ်တဴသေၚ်ဟာ၊ ယွံမိကောန်ဂၞဴ ဗြဴသိုက္ခမာ၊ လပဒွိၚ်ဒွဲါ ယာဲဟီုဆေဝ်တာ၊ လုပ်မံၚ်ဂၠံသာၚ် ပ္ဍဲပါၚ်ပြဲဖာ၊ မိခၜံလဝ် ကောန်ဗြဴထဝ်ဏှာ၊ ပ္ဍဲပါၚ်လုပ်သ္တိက် စဵုဇနိက်ဇာ၊ ညံၚ်လုပ်ရကောန် ဍေံညန်စိုပ်ကၠုၚ်၊ စိၚ်ဗြဴပံက်ဟာ ပါၚ်တၟာန၊ ညးထပှ်ပ္ညပ် ဒြေပ်လုပ်အောပ်ဗ္ဒ၊ ပ္ဍဲဂၞဴစိၚ်အဴ ဒၟံၚ်တဴသ္ၚိတ်ဇြ၊ ...
ဒေံဒဒေံမွဲ ယာတ်ဍောတ်ပြဲဂၠ၊ လကဲတိတ်ဒၟံၚ် ရံၚ်ဒှ်မွဲသ္ဍ၊ ကလော်ဗြဴပၠန် နန္ဒာယက္ခ၊ ဍေံညာတ်ရ ကာလဂှ်ကၠာ၊ ဒၞဲါ၀ွံတုန်ကွေံ ကောန်ဍေံကၠေံအာ၊ သီုထပှ်မာ ကၠေံအာပ္ဍဲမတ်၊ ဗက်ဂၠဲါအဆတ် ကောန်ဍောတ်ရုပ္ပ၊ ဗြဴမှာယက္ခ မိညာတ်ဆစိၚ်ၚ်၊ ကၠေံအာမွဲတဲ ပ္ဍဲဒၞဲါဝွံအိၚ်၊ သ္ၚဳရံၚ်နမတ် မုဟ်ယာတ်ဍောတ်ဂၠိၚ်၊ တိတ်ဂၠိၚ်လကဲ အပ္ဍဲပါၚ်စိၚ်၊ ဂါံတွာ်လုပ်သၟာန် နာဲယာန်ဂြိုပ်ဂၞိၚ်၊ နာဲတဴဇိုၚ်ဂၠံၚ် ဒှ်ဒၟံၚ်လဟိၚ်၊ နာဲတံဒှ်သၟီ စိၚ်ဗြဴဆဒ္ဒန်၊ အဲညာတ်ညိရ နာဲပထလန်၊ ကောန်အဲထပှ် ရုပ်သာ်သၟဟ်န်၊ ဆဵုညာတ်ကီုဟာ ဗြဴမှာဆဒ္ဒန်၊ ဟီုစညိပၠန် မိဆဒ္ဒန်ဗြဴ၊ စိၚ်ဗြဴဂွံမိၚ် သွိၚ်လက္ကရဴ၊ ကတောဝ်ခ္ဍေါပ်ကၠေံ ဇိုၚ်ထေံတိအဴ၊ ပါၚ်လပှ်ဂၠံက် တဲထံက်လက္ကရဴ၊ မုက်ပလှ်ေတဴ စိၚ်ဗြဴဟတှိ၊ လပှ်ဂၠါံဂဲါ ဂၠဲါရပ်တၟံတိ၊ အဇဗိုတ်ကၠဟ် လေံတနှ်ဂ္ညိ၊ အုဲတိလယှ် က္ဍိုပ်က္ဍဟ်ကၠိုက်ကၠိ၊ ကရေဲရမျာၚ် ကဵုပါၚ်ညံၚ်ဂျိ၊ ဟိုဲဗြဴယက္ခိ ညိဟွံတီဟေၚ်၊ ဂၠံၚ်အဲဝွံအဵု သီုကဵုဂၠဴပြေၚ်၊ မၞိဟ်ကဵုဒှ်ပြဲ ဆဵုအဲထဍေၚ်၊ အဲဟွံဆဵုဟေၚ် ပကလေၚ်သၟာန်၊ ဗှ်ေပကၠုၚ်ဒြဟ် ပဗ္ဒဟ်ဂလာန်၊ ဗှ်ေပကၠုၚ်ပၠေဝ် အရေဝ်ဟီုကြာန်၊ ပဗ္ဒဟ်ဂလာန် ဗှ်ေပသၟာန်ညိ၊ ဟာဲဣပါပ ယက္ခဗြဴဂျိ၊ ကလေၚ်ကၠေံပၠန် ဗှ်ေသ္ကန်ဇိဝိ၊ အဲသြာ်ဒဳၜါ ချိုတ်ဗၠိုက်ကြာတိ၊ စိၚ်ဗြဴထဍေၚ် ဝးကၞာၚ်ကြေၚ်စိ၊ ကလော်ယက္ခိ ဖေက်ညိဟသေၚ်၊ ဟာဲမိစိၚ်ဗြဴ တဴပ္ဍဲဂြိုပ်ကြေၚ်၊ မုသာစဏာဲ ဂၠဲါဟီုတၟေၚ်တၟေၚ်၊ ဗှ်ေမုသာဟေၚ် ပါၚ်ညံၚ်ပြေၚ်ဂၠဴ၊ ယာတ်ဍောတ်လကဲ ဗှ်ေလဝ်ပ္ဍဲဂၞဴ၊ ယာတ်လကဲဒၟံၚ် ရံၚ်ရစိၚ်ဗြဴ၊ ဗှ်ေဟီုဟွံဓဝ် ဒေပ်လဝ်ဝဴပဴ၊ နူဝွံဆတ္တဝ် အဲလဝ်ကသဴ၊ ပါၚ်ကဵုလကဲ ဂတဗွဲကြဴ၊ ကလော်ဗြဴချဴ ညံၚ်ရဴသာ်ဂှ်၊ ကဵုပါၚ်လကဲ နဲဂှ်ကဵုဒှ်၊ ဇၟာပ်ဘဝဂှ် ကဵုဗှ်ေဒှ်ညိ၊ ကဵုလဝ်ကသဴ ဗြဴမှာယက္ခိ၊ ဒဵုလၟုဟ်စိ ညိဟွံမှာဆာဲ၊ ဒးကသဴဗျိၚ် ပါၚ်စိၚ်တလာဲ၊ တိတ်လကဲဒၟံၚ် ညံၚ်ကဵုသ္ၚိသာဲ၊ ကောန်ဗြဴထပှ် ဒဒှ်ပျဲယာဲ၊ ဒဒှ်အဲလွဳ ကျာ်သြဳဂေါဝ်ဆာဲ၊ အဲကဵုကောန်ဂှ် ဒှ်ဝဲရနာဲ၊ ဍေံဒတောဝ်ဝဲ ပ္ဍဲစိၚ်ဂှ်ဆာဲ၊ ဒဒှ်လွဳနာဲ ယာဲဒးကၚ်ဇတ်၊ ကဵုဂွံဂၠံက်သၟတ် မတ်ညးထပှ်၊ ကဵုဂွံဂၠံက်ပြဟ် ဘဴလၟုဟ်ညိ၊ တုဲကလေၚ်စဴ ဗြဴမှာယက္ခိ၊ ဍေံတ္ၜေဟ်ဟီုဗျိ ဟတှိစိၚ်ဂှ်၊ အဲကလေၚ်စဴ ရဗြဴတၚ်စှ်၊ မုဟ်ယာတ်ဍောတ်ဂှ် ကဵုဒှ်ပါၚ်စိၚ်၊ အဲစဴရၝာဲ ဟာဲမုဟ်ပါၚ်ဂၠိၚ်၊ စိၚ်ဗြဴမိၚ်ဟေၚ် ထဍေၚ်ဂြိၚ်ၚ်၊ ဍေံဒြေပ်တဆှ် ပြဟ်လောန်နူစိၚ်၊ နန္ဒာဟိၚ်ဟိုပ် စိုပ်နန်ဇမၠိၚ်၊ ဒေါဝ်ကမၠောန်ဍိက် ပိုက်ပၞိက်လွိၚ်၊ တူနန်ဒြၚ်စိၚ် သိုက်လှိၚ်တဴတုန်။ ။

သၟတ်ဗြဴဝုတ်ထပှ် ကြိုၚ်ကြၚ်အာစိုပ် ဇရေၚ်ဍုၚ်ဗြၜၚ်တုဲ သတိက်ဗတံ ပ္ဍဲဂွိုၚ်ဇြဲမွဲတၞံ။
လၟေၚ်ဒဒှ် တဝှ်သဘဴ၊ အဏံစိၚ်ဗြဴ ဒၟံၚ်တဴဇိုၚ်ဂၞိၚ်၊ ကလော်ဒြေပ်ဒဴ ကမြဴဂမြိၚ်၊ ကၠာတ်ပ္တိတ်ဗွဲပြဟ် ကာလဂှ်ဗျိၚ်၊ ဗြဴရတ်ထပှ် ဂွံဒှ်လဟိၚ်၊ ၜိုဟ်စိုတ်လှဲလး ညိဟွံဒးဂွိၚ်၊ ကြၚ်ပ္ဍဲဂြိုပ်ဂၞိၚ် ဗၠးဒဝိၚ်ဇၞော်၊ ဗွဲဒိုဟ်ပုဗ္ဗ ဂတဗမံက်၊ နွံဍုၚ်မွဲရ ဗြၜၚ်ညးကော်၊ ဗဒေသရး ဂၠိုၚ်ကဵုသွးဗော်၊ စိုပ်ထာန်ဂှ်ပၠန် တန်ဂွံဒှ်ဇၞော်၊ ထပှ်မွဲဗော် ဍောတ်ဇၞော်ညဳသာ၊ အာရပဒွိၚ် ယာဲစိၚ်ပ္ညုၚ်ဏာ၊ ဗက်ပါၚ်ယာဲစိၚ် ပဒွိၚ်ဒွဲါကၠာ၊ ပၚ်တဲယဵုပ္ကောံ ညံၚ်ခမှောံသွာ၊ ယွံမိကျာ်ဂန် ဂုန်အနန္တာ၊ ကောန်ကလံရ ပါၚ်ပဍောၚ်သွာ၊ လပုဟ်တဲစှ် နဲဒကှ်ၜါ၊ ကလံရမိ ဖျေံက္ဍိုပ်ပိ၀ါ၊ ယာဲစိၚ်မိၚ်ဗိုန် ဟီုတိုန်ဟွံညှာ၊ သာဓုသာဓု နုမောဒနာ၊ တိုၚ်ပၟိက်သွံ ကဵုနာဲဂွံမြာ၊ တိုၚ်ပတ္တဏာ ကဵုဂွံမြာညိ၊.....
ညးထပှ်ဟေၚ် ဖျေၚ်ရံၚ်ဟတှိ၊ ကၠေံဗဒန်အာ သၚ်ကာစိုတ်မိ၊ စိၚ်ဟွံသေၚ်မာ ဒေဝါရုက္ခိ၊ ဒေဝတဴဂှ် တန်ဒှ်ဒမၠိ၊ ကၠုၚ်ပြာ်ပိုဲစိ ယွံလေဝ်ဒေံတံ၊ ပၚ်တဲတယျောဝ် လ္ၚောဝ်တမံ၊ တဲၜါယဵုခၠံ ကလံတုဲအာ၊ ပ္ဍဲဒေါ၀်ဂြိုပ်ဂၞိၚ် ဗရိၚ်ဇိုၚ်ဝါ၊ ဗဵုဆုဒုန်အဴ ဗဵုပ္ကဴနာနာ၊ ဂမုၚ်ဓိတာန် ပ္ကဴပြာန်စမ္ၚာ၊ မိဂါံတွာ်အာ အကြာဂြိုပ်ဆု၊ ဍောၚ်ပ္ကဴရာၚ်ဗွဝ် တဝ်သွဝ်ဇုက်ဂၞု၊ ဒဇေၚ်ဍိုက်္ၚာန် ထာန်ဂြိုပ်လမ္ၚု၊ ပ္ကဴကြေၚ်ဇမ္မု အဂၞုရာၚ်ဗ္ဂာ၊ အနာၚ်ရာၚ်ပြီု ပ္ကဴရီုမွဲသာ၊ အၚ်ရေၚ်သ္ဇၚ်ထောဲ လပေဲါစမ္ပာ၊ ညးထပှ်ကၠာ တွာ်အာဟွံဇူ၊ ပ္ဍးတမှာဲပိုဟ် ဖျုန်ဂြိုဟ်ဒတူ၊ ပ္ကဴကလံနန် ခၠန်ထောံဇနူ၊ ပ္ကဴသ္ဍိုက်အိန် ကမိန်လတူ၊ ဗပေၚ်ဇာတ်ကၠံၚ် ရာၚ်ညံၚ်သိန်လှူ၊ ပ္ကဴညးပုဗှ လှောၚ်ပၠရာၚ်အူ၊ ပ္ကဴညးဇံမု ရာၚ်ဂၠုသရူ၊ ထိုၚ်သာဲဇၟာပ်ဖူ ဂၠိုၚ်အြဇရေၚ်၊ ပ္ကဴညးအမ္ဗာ ရာၚ်ဗ္ဂာတရေၚ်၊ ညးဥတ္တရ စိတ္တကၠိုက်လ္ၚေၚ်၊ ဍောၚ်ပ္ကဴဂှ်အဵု ဟွံကၠုၚ်တဵုပြေၚ်၊ ညးထပှ်ဟေၚ် ရေၚ်ရေၚ်တွာ်တဴ၊ ဂွံအရီုကျဝ် မြမောဝ်ဍောၚ်ပ္ကဴ၊ သီုစိုတ်လိုက်လဴ တွာ်တရဴပၠန်၊.....
တုဲမိအာစိုပ် ဂြိုပ်ဟေမဝန်၊ ဗဵုသတ်ဇိုၚ်ပန်လီၜန်သီုဆော၊ တ္ၜိုၚ်ဒြာဲကလိၚ် စိၚ်သြိတ်လမော၊ ဇက်ဂၠေဲါခမၞၚ် စိၚ်ဒြၚ်သီုဆော၊ ဂြဲစဗိုၚ်လာဲ ပယာဲဟေမော၊ ညးထပှ်ရော ဂၠိုၚ်အြစိုတ်က္တဴ၊ ပြေၚ်ပြဝါအဴ ဂၠဴဥဿဘ၊ ဗဵုသြိတ်ကလိၚ် ဗဵုစိၚ်ဗဵုကၠ၊ ဗၜေံဒြာဲဝါ ဒြာဲသာရဒ၊ ဗဝါမၚ်ဂဝ် ဗက်ကျောဝ်သတ်ချ၊ ဒြာဲဨဒြာဲကျာ လုံဝါသလ၊ ဒေါ၀်ဂြိုပ်စိၚ်ကၠ တွာ်ဂတအာ၊ သီုညးထပှ် သၟဟ်န်ညဳသာ၊ သတ်တလသၞေၚ် ဍုန်တဴရေၚ်ဗ္ဂာ၊ တ္ၚေက်ထဝ်တ္ၚေက်ဒြၚ် ဂနၚ်ဂြိုပ်ဖြာ၊ စာၚ်ကၠိုက်လိုက်ထောဝ် ဗြုတဴမှောဝ်ဇာ၊ တက်သၞေၚ်ဂြဴကြီု ပ္ဍဲလဂီုဖြာ၊ လလောၚ်ထဥ ဗော်သကုဏာ၊ ညးထပှ်ကၠာ ဗဵုအာလဟိၚ်၊ တွာ်အာဗဵုအာ ခန်လွာဂြိုပ်ဂၞိၚ်၊ စိုပ်အရှာံတုန် ဆုဒုန်ဂမြိၚ်၊ သၟဟ်ကဵုဥဒျာန် ဂြိုပ်ထာန်လဟိၚ်၊ သတ်ဆုရေၚ်သ္တိၚ် ဍုဟ်ဗျိၚ်သီုတၞံ၊ ပၞဟ်မိန်ကျာဲ တမာဲလဝ်ဗံ၊ ဓရေဲဍုဟ်ဆက် သတ်ကွက်ကမၠံ၊ ဒူရေန်ဍုဟ်ဂျ ဇလဗိုၚ်ခြံ၊ ကွိတ်သီုဗဳဗၠတ် သတ်ညံၚ်မကံ၊ သဳလောလဳမှဴ ပၞဴဍုဟ်ဗြံ၊ ဗဗုၚ်ဒဟာ် ပဏာ်ပေၚ်တၞံ၊ လကီုလကံ ကသံဗဝး၊ ပၞဟ်ပဏး ဗဝးကြုက်ဖာ၊ မေံကၞုဲဗဗုၚ် သတ်ပ္ဍုၚ်မွဲသာ၊ သတ်ဇူဟွံဖဲ သတ်ပသဲမာ၊......
သတ်မွဲပါၚ်ဂၠုၚ် သရုၚ်ဂၚ်ဂါ၊ သတ်ဒးနရက် သတ်ပၠက်ညးကၠာ၊ သတ်ၜိုဟ်လောန်ပ္ညုၚ် သတ်သၠုၚ်လောန်အာ၊ သတ်မွဲတုန်သၟတ် ထတ်သန်ရဟ်သာ၊ ကြံၚ်ဖျိုတ်ဍုဟ်ဖျး ညးညာတ်ဟောဒြာ၊ သုက်ဍာ်က္ဍာတ်ကျဝ် တုပ်နဲသ္ကဝ်တာ၊ သစ္ဆုနာနာ ထာဏအဟံ၊ သစ္ဆုဂၠိုၚ်တၞံ ဍုဟ်ဗြံဖလ၊ ကၞုဲဂၚ်ဟောဝ်ၜှ် ပြဟ်နူသာခ၊ ညးထပှ်ရ လပှ်စအာ၊ ၚးကၞုဲဂၚ်သွံ ဂွံပအဟာ၊ ဍောၚ်တုဲဇူကောံ သီုရောံပြဝါ၊ ပပြဘိုက်ဖဲ ဍောၚ်ဟဲတုဲအာ၊ ညးထပှ်ကၠာ ကာလဂှ်ရ၊.....
စက်တ္ၚဲထဲစှ်ေ ဒိုဟ်တ္ကံအမ္ဗ၊ ကၠေံလဝ်တ္ကံဝွံ ဇမ္မုဒိပ္ပ၊ ပါန်ခဳချူဗ္ဂောဝ် ပယျောဝ်ကာသ၊ ဂစေံပဝ်သၟတ် နန်ကၠတ်ရုက္ခ၊ ကဝှပဝ်တိတ် ဂမိတ်ဂၠဲါစ၊ ဗြဴဖံက်သေဝ်ပန် ပၠန်စဴသ္ၚိရ၊ ဂၠဴသ္ကံဂမၠိုၚ် လုပ်ခြိုၚ်တလ၊ သရက်ဒက်ထိုၚ် ဂိုၚ်စုတ်ဗံန၊ ရေသူသီပၠန် ထဝ်သြန်ကာပ်သ၊ ဒေါၚ်ပၠဳဟွံၜုၚ် ဃောဟာပ်ပုၚ်သွ၊ ဒမာတ်ဟွံကေပ် ဂိုၚ်ဒေပ်ကာယ၊ ဒဇဲဂၞိၚ်ကွိုၚ် ဂိုၚ်ဝါစဳမြ၊ ပါန်ပုတ်တပ်ပၞုတ် ဟွံပုတ်ပ္ကဴသၠ၊ ပါန်ခဳဒေပ်ဂၞါ ဍာ်ဒွါဒသ၊ သၟာခတ်ပး ဗၠးနူဒွက်ရ၊ သမုၚ်ထောံပေန် အေန်ဇာကြံကြ၊ လဗၚ်ကမၠတ် ဗ္ဂံၚ်မတ်သုၚ်စ၊ မံၚ်ဗၠးထဏိက် ဆုဍိက်တလ၊ ဂအဳသလး ဗၠးနူဘဲလ္ၚ၊ တဏာဲဟွံဂုံ တုံဟွံသူစ၊ ဂြောဝ်ဒေပ်ထမှာဲ အမာဲဖျုန်က၊ စာၚ်တိုန်သ္ၚိဒၞဲါ ဟွံအာဂၠဲါစ၊ မၚ်ဂၠန်တလုဲ ဒကုဲလှိၚ်သ္ဒ၊ လပေါဝ်ထအာပ် သၟိက်တိက်လ္ၚာပ်ထ၊ ဇိုန်ဗဳတခါတ် ဂလီုယာတ်သၠ၊ မာတ်ဒးကာလ ဂၞကျာ်ထပှ်၊ ဂါံတွာ်ညှာညှာ ပ္ဍဲကာလဂှ်၊ သီုညးထပှ် ဒှ်တဴဒေၚ်ဗျောံ၊ စမဳရံၚ်မွဲ ညာတ်ဇြဲသဓောံ၊ ညးထပှ်ကောံ လောံလာဲဟောံဇြ၊ ဗွဲပြဟ်လုပ်အာ သၟဝ်ဇြဲသာခ၊.....
ဇရေၚ်ဇြဲဂှ် ပဒှ်ဒေသ၊ နွံလစမွဲ ပြဲသန်တေဇ၊ ဍာ်သ္ဇုၚ်တဴပၠန် ကၠေၚ်ကၠန်ဟွံက၊ ပ္ဍဲဍာ်လစ ပဥ္စမာလဳ၊ ဒကှ်ဥပ္ပဵု ရာၚ်ဂဵုတဝဳ၊ သ္ကံက်ဟၚ်ရံဒွေၚ် ဗၞူရေၚ်ဖဳ၊ လစံၚ်ရာၚ်ဂဵု ဥပ္ပဵုတဝဳ၊ ဇိုၚ်ပေါက္ခရ လစကျာ်သြဳ၊ ပ္ကဴဍာ်ပ္ကဴကၞဳ ရာၚ်တဝဳစု၊ ညးထပှ်ကၠာ ကြာသမၞိၚ်ဆု၊ ပ္ဍဲသၟဝ်တၞံဇြဲ တူယဲလမ္ၚု၊ သီုၝဲဒေံဝွံ လ္ၚုဂၠိုၚ်အြ၊ ပ္ဍဲပဉ္စမာ လၜိုဟ်ကာယော၊ သီုၝဲဒေံပြဲ ထပှ်မွဲအြ၊ တုဲဂါံစှ်ေအာ ပ္ဍဲကမာရော၊ မိပက်ပ္တိုန်ဍာ် ဂၠိုၚ်သာ်အယော၊ လာၚ်မုက္ခဝါ ဗရဲကာယျော၊ ပ္တိုန်ကျာသြဳရော အယောသ္ဇုၚ်ဂွု၊ တိုန်ၜးလှာဲကၠာ ကြိယာဇကု၊ ဗၠးနူကၠိကၠိုက် ဒှ်သ္ဍိုက်ဇံမု၊ သီုညးထပှ် တွံသၟဝ်တၞံဆု၊ သၟဝ်တၞံဇြဲဂှ် ထပှ်ဇကု၊ သ္တိက်ဒီုတဴသၟတ် ဖေက်ဘဲသတြု၊ သီုထပှ်စု သာ်ဝွံဟီုပါန်၊ သီုဖအိုတ်ရ ပအဒိထာန်၊ ယွံဒေဝပြဲ ပၟၚ်ဇြဲယာန်၊ ပိုဲညးထပှ် ကၠိုက်ကၠဟ်ဂျိက္တာန်၊ မပိုဲပၠေဲထောံ ကၠောံဂြိုပ်ဓိဝါန်၊ စဴသ္ၚိဟွံစိုပ် ဗဒိုပ်သန္ထာန်၊ ဆဵုကလော်ဗြဴ နုဘဴလောန်လာန်၊ ပိုဲဒၟံၚ်ဖဴဍေံ ညံၚ်ကောန်ကွေံကြာန်၊ ပိုဲတီကလော် ဗော်ယက္ခပ္ကာန်၊ ဖေက်တုဲဒြေပ်ဒဴ လဴဇိုၚ်ဂစာန်၊ ဒြေပ်ကၠုၚ်ဒေါ၀်ဂြိုပ် ဂၠိုပ်ဗဒိုပ်ထာန်၊ ဍေံဗက်ဂစာန် မွဲဟာန်စိုပ်ကၠုၚ်၊ ပိုဲဆဵုစာၚ်ဗြဴ မိဂၞဴပြာ်ဒုၚ်၊ ဗၠးဘဲယက္ခ မွဲဝါရပ္ညုၚ်၊ ကြဴပိုဲတွာ်ကၠုၚ် သရုၚ်ကန္တာ၊ ကလော်ဗြဴဆံၚ် ဗက်ညံၚ်နဲကၠာ၊ ဆဵုစိၚ်ဗြဴမွဲ သကဲဂြိုပ်ဖြာ၊ ပိုဲအာလွဵု ကဵုစိၚ်သေၚ်ဟာ၊ လုပ်ပ္ဍဲပါၚ်အဴ စိၚ်ဗြဴဂှ်ကၠာ၊ ဂွံဗၠးဘဲဟေၚ် ကလော်သေၚ်ဟာ၊ လမုဟ်ပိုဲစိုပ် ဗဒိုပ်ဝွံမာ၊ ဒေဝတဴဇြဲ ပိုၚ်ဇြဲသာခါ၊ ကျာ်ဖျေံမေတ္တာ ရီုမွဲဝါညိ၊ ဂးတုဲဗြဴရတ် ပတ္တဏာစိ၊ သတြုဝဲသၞ ပကဵုပါမြိ၊ ဗိုၚ်ရီုဗၚ်စိ ပိုဲဍိက်ညိအဴ၊ တုဲဒေဝဇြဲ ပ္ဍဲဂှ်သဘဴ၊ မိၚ်ညးထပှ် ပါန်ဒြဟ်ဇဝဴ၊ ဒေဝတဴဇြဲ မပြဲနုဘဴ၊ ပ္ဍဲဂွိုၚ်ဇြဲအဴ ဖျဴစွံလဝ်ရ၊ ဗၠးပရိုက်ဘဲ သတြုဝဲသၞ၊ မၚ်မွဲတဴရ ကာလဂှ်တုန်။

သၟတ်ဗြဴဝုတ်ထပှ် သ္တိက်ဒီုဒၟံၚ် ပ္ဍဲဂွိုၚ်တၞံဇြဲမွဲတၞံ ဇရေၚ်ဍုၚ်ဗြၜၚ်။
ပ္ဍဲကာလဂှ် ပဒှ်သဘဴ၊ တ္ၚဲလေဝ်ပၠိုတ်အာ လောန်ကာလသွဴ၊ ပ္ဍဲဂွိုၚ်ဇြဲရ လုပ်ပဒတဴ၊ ပ္ဍဲစိုတ်ဒမြဴ သီုဗြဴထပှ်၊ ကၠၚ်ဟဳပှ်လှ် ရမတ်ပြဟ်တိတ်၊ လ္ၚစိုတ်ဂဵုဍာဲ လောံလာဲဇြဟိတ်၊ ပယာံပန်ဂၠု လ္ၚုဆိတ်ဆိတ်၊ ဂစေံတူဆု ဗရုဟွံတိတ်၊ သ္ၚဳဒဝ်တရၚ် သ္ဍဴခၠၚ်ဖမၠိတ်၊ ကၟာဲဖလှိၚ်ကောန် သြောန်န်ဍိတ်တ်၊ တံၚ်ဇုက်သရေၚ် ဒွက်ရိုဟ်ရေၚ်ပ္တိတ်၊ ဟတ်ဂေတ်ဍိတ်တ် ပတိတ်တောဝ်တွဵု၊ ဂမှဳဂြီုဂြီု ဂၠဲါဟီုမ္ၚဵု၊ သြဟ်ပ္တဴမေတ္တာ ရာဒနာကဵု၊ ဗမၞးချပ်ဂြၚ် ဓုတၚ်ဂုန်ဖဵု၊ ထယာထဴအဵု ခပဵုကၞု၊ ဖဍောတ်ကြာကွာန် ဒုၚ်ဒါန်သၠာ်သ္ၚု၊ ထဴဗော်ဇရာ မိန္ဓာညးဗျု၊ ဂၠဲါဒွတ္တိံသ ဇွပ္ဍဲဇကု၊ ဒေါၚ်ပၠဳဇိုၚ်ဍုၚ် ၜုၚ်မံၚ်ဒုဒု၊ မာတ်တ္ၚဲမဂၠု မလ္ၚုက္ဍၚ်၊ စၚ်ရိတ်စလာၚ် တာၚ်ပ္တိတ်အခြၚ်၊.....
ကၟာဲယာံရေဝ်ရောတ် အပေါတ်မကၠၚ်၊ ထောံသ္ၚိဂၠဲါသၟတ် ကမၠတ်လဗၚ်၊ ဗဂဲဗက်ဇၟာ ကၞိကြာဗဒၚ်၊ ဒမြံသ္ကာတ်သြာဲ ဗၜဵုဂၠဲါကြၚ်၊ တတ္တောဗြုဂါၚ် ကလေတ်ပါၚ်က္ဍၚ်၊ ဒဳဒုတ်ပမိၚ် တွိၚ်ပါၚ်ဂမြၚ်၊ သတြုဂဍာ် သအဵုသအာ်ပဝ်ကြၚ်၊ ဇြုံဂၠဲါကၞိကြိုၚ် ကၠေံဂွိုၚ်ဥမၚ်၊ သ္ၚိသလျးဂဵု ကလဵုလိၚ်ခၠၚ်၊ ရုဲကၞပ်ကလၚ် မၚ်မွဲရပ်ဗ္ဂာ၊.....
တက်မွဲသရုၚ် ညန်ကၠုၚ်တက်ၜါ၊ လှိၚ်လ္ၚုသ္ၚိတ် ဒသဒိသာ၊ ဘုတ်ဒေဝတဳ ဂၠဲါသ္ၚဳအဟာ၊ ပြိုတ်ဗြုတသဝ် မၚ်ထဝ်ပသာ၊ ပ္ဍဲသုသာန်ဇၞော် ကလော်စန်စာ၊ လ္ၚဵုဒက်ဒေါန် ပအုဲကောန်ညှာညှာ၊ တလကွာန်ဍာဲ ဂၠဲါစဂုဓာ၊ ဘုမ္မဒေဝါ ဂၠဲါအဟာလွဵု၊ မဇၞော်ဇျှာသြဲ ပ္ဍဲကာသဇဵု၊ ကလော်ဒရေပ်ပၞာၚ် တဲလဗာၚ်ဂဵု၊ ကိုဟ်ဒတုံဗြော် လျးဇၞော်တၚ်ဃဵု၊ မာတ်စိုပ်သန်ဇျှာ သဂါပယဵု၊ သၞံၚ်သၟန်ဂဵု လျးလဟဵုဟော၊ ပၚ်လာဲဍိတ်တ် ပိုက်ပ္တိတ်ဝါယျော၊ လမၠာၚ်က္ဍဟ်က္ဍဟ် လမှ်အပေါ၊ ပ္ကဴထာၚ်သၟိက်ပံက် ကအီဗရံက်မြော၊ သၟီစှ်မြဟ်ကျိုၚ် ပၠလျးဂၠိုၚ်အြ၊ ဗၞဲက္ဍိုပ်သြဴ ပ္ဍေန်သ္ဍဴတေဇော၊ ပ္ဍဲပထဝဳ ကြေတ်ယာယဳဟော၊ ကောန်ကောန်ၝောံၝောံ ကလောံသီုဆော၊ စတုဒိသော ဃောမလှိၚ်ကၞပ်၊ ကောန်ဗြဴထပှ် ပ္ဍဲဂှ်ဂြၚ်ချပ်၊ ဂွံဗၠးဘဲလ္ၚ ဗြဴယက္ခလွပ်၊ ပိုဲအိုတ်ကသပ် ချပ်တုဲဒဴကၠုၚ်၊ ဒေဝဇြဲကၠာ စိတ္တာသ္ဍိုက်သ္ဇုၚ်၊ ဗၠးဒဒိုက်ပ္ညုၚ် ဗၠးဒုၚ်တ္ၚဲဗြဲ၊ မိပ်သ္ၚိပ်လောန်တဲ ဂွိုၚ်ဇြဲဒွေတဴ၊ ရာၚ်ဆာဲဂ္ညိဂၠဴ ယာန်ဒွေတဴဂှ်၊ သီုညးထပှ် တန်ဒၟံၚ်သၟဟ်တုန်။

Comments  

Powered By Blogger