Mon, If you don't breathe, there is no air. If you don't walk, there is no earth. If you don't speak, there is no word.

လမျီုမည်ဂှ် အရေဝ်မည်ရ။ အရေဝ်မည်ဂွံဗိုန်ဂှ် လိက်ရောၚ် ဗဗိုန်ပခိုၚ်ကဵု။
ဟိုတ်ဂှ်ရ လမျီုမည် ညံၚ်ဟဂွံတိတ်အာ နူမည်ဂှ် အရေဝ်မည် မည်ဟီုညိ ဂးညိ။ လိက်မည်ဂှ် မည်ကတ်ညိ ချူညိ။

Bookmark and Share

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၃၈ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Wednesday, September 24, 2008

Google Logo
ချေံဟဇ္ဖနဲ မၚ်ဗၠာဲဗြရတ် မဂၠဲါၚဳဆဵုတုဲ ဒးဂၞပ်စိုတ်
ဗြရတ်ကုမ္မာ ဍိုက်ချေဟ်ဟဇ္ဇနဲတုဲ တိတ်အာဍုၚ်ယက္ခ မဒှ်ဒမံၚ်မိဣဏၚ်ကၚ်ရဳတေံ
လၟေၚ်ဒဒှ် တဝှ်လက်သန်၊ ပရူချေဟ်ပၠန် တန်လဝ်ကၠာရ၊ လၟေၚ်ပုံဒှ် တဝှ်ဒေသ၊ ပိုဲဟီုပၠန်ရ ဖဴဒေဝဇြဲ၊ ညာတ်ကေတ်ဗြရတ် ဍေံမှတ်ပဝဲ၊ ပိုဲပြာ်နူတၞံ တမ်အဒိဝဲ၊ နူအဒိဂှ် ထပှ်ဒေံၝဲ၊ ဝါကၞတ်တဲ ဍေံပဝဲသၞ၊ ပိုဲဒးပြာ်ပၠန် ပ္ဍဲဟေဝဏ္ဏ၊ ရပ်နၚ်ချေဟ်မွဲ ဟဇ္ဇနဲယျ၊ ချေဟ်ရတ်မ္ၚဵု တွဵုတဲဒေဝ၊ နွံဣဓိကၠာ ကလာၚ်ကာသ၊ ဒေဝဟီုဖျန် ယွံဂန္ဓက၊ ပသတိသၟတ် လွဳလွတ်ညိမ၊ စိုပ်ဍုၚ်ယက္ခာ ဗြဴကညှာဏ၊ ဍောတ်ဗၠာဲဝွံသၟတ် နာဂတ်ဂတ၊ ညးဂွံဒှ်ကျာ် ပြာ်သတ်လောက၊ နာဂတ်မွဲတဲ သီုအဲသီုမ၊ ၜးဘဴမူလ ဂတဝွံမာ၊ ပိုဲဂွံဆဵုသၟတ် ညိဟွံဆောတ်ကၠာ၊ မၞးပသတိ ညိသန္ဓဴဝါ၊ ချေဟ်ရတ်ဂွံမိၚ် ပဒွိၚ်ပူဆာ၊ လျိုၚ်ဍိက်ရ ကျာ်ပသၚ်ကာ၊ သၠုၚ်ပန်ဟတ် ချေဟ်ရတ်ပြာထာ၊ ဇမၠိၚ်ဒှ်တဴ တရဴဟတ်ကၠာ၊ နွံပရှ်သၟတ် ထတ်စောံမြက်စာ၊ ဒေဝစွံလဝ် စတဴဒေါ၀်ဖျာ၊ . . .

ပ္ဍဲကာလဂှ် ပဒှ်သာ်လွာ၊ ဗြရတ်ကုမ္မာ ထောံဏာမတ်စိ၊ တွာ်ရေတ်လုပ်ဗဵု နွံကဵုသိဒ္ဓိ၊ သီုကဵုဇိုၚ်ၜါ သပါသ္တုံဇွိ၊ သော်ကှ်ေဓရံၚ် စးညံၚ်ဂတဵုလွိ၊ ဗတကိုဟ်ဂွု ဗုကိုဟ်ဂေါ၀်ဂၠိ၊ သၠဇြဲပ္ဍဲကၞေၚ် သၚ်ရေၚ်သ္တုံဇွိ၊ ကံဓရံၚ်ပၠန် လက်သန်ပေၚ်ထိ၊ လက်သန်ချေဟ်စိ ပေၚ်ထိတဝဳ၊ သၚ်သီုပုၚ်ပဲါ စရာဲကျာ်သြဳ၊ ဂွံချေဟ်တုဲရ ဂန္ဓကပ္ညဳ၊ ဒတဲဏာပ္ညုၚ် မုက်ရုၚ်ပေၚ်သအဳ၊ အမာတ်သဳကၠဳ သအဳဂၠက်ပေၚ်ဂၠု၊ သၟီထောံမတ်ညာတ် ရုပ်သာ်သ္ဇုၚ်ဂွု၊ ဒုၚ်ကဵုသၞာ်မွဲ ရတ်ပြဲယမု၊ ပၚ်ယဵုတဲပ္ညုၚ် ဗ္ဒုၚ်ကေတ်သၞာ်ဝွံ၊ အပေါတ်နာဲဇု ၀ွံရတ်ဂကူ၊ ၝောံကိုတ်ရတ်ဟေၚ် ရေၚ်မတ်ဒဇူ၊ ဗြကၞေၚ်ရတ်ဂှ် တဝ်စရှ်အူ၊ ကယျိုၚ်ဗြရတ် ကၞတ်ဂကူ၊ ဒနပ်ရေၚ်မတ် မၞိက်ရတ်ဒဂူ၊ ပသေက်မသုန် နွံဂုန်တူရူ၊ ရုပ်ညံၚ်ထဝ်အူ ဂကူမပၠေဝ်၊ . . .

ယက္ခဗြဴညာတ် ဖဍာတ်အရေဝ်၊ ကှ်ေလိက်ဇမန် ဂကန်ကြာဇေဝ်၊ ကှ်ေပ္ဍဲသၠတာ ကေတ်ဏာကဵုပၠေဝ်၊ ကွက်ပ္ဍဲကံချေဟ် ထောံဖျေဟ်ပြဟ်လေဝ်၊ ဍေံဂွံလိက်ဒွက် ဟွံဆက်အရေဝ်၊ ဍိက်မွဲဟွံဆေဝ် ကေတ်ကဵုဨကော၊ ဍုၚ်ဏၚ်ကၚ်ရဳ ဗနဳယက္ခော၊ ကှ်ေလိက်တုဲကွေံ သီုလွေဟ်နန္ဒော၊ နန္ဒာဒေဝဳ စိုတ်ချဳလမော၊ သာ်ဝွံဗစန် ဂကန်ယက္ခော၊ လိက်အဲနန္ဒာ စကာယောသော၊ ပ္ဍဲကောန်ဗြဴရော ယက္ခောအနဳ၊ ဍေံဝွံမေခု သတြုယာဲပ္ညဳ၊ ဍေံအာစိုပ်ပၠန် ကောန်ဗြဴကျာ်သြဳ၊ မိဏၚ်ကၚ်ရဳ ကောန်ကျာ်သြဳသ္ၚိ၊ ဍေံစိုပ်တၚဲ ပ္ဍဲဂၠံနန်မိ၊ နာဲစကၠေံဍေံ ပကဵုသှ်ေညိ၊ ဍေံစိုပ်ဗတံ ပ္ဍဲဂၠံနန်လွိ၊ နာဲစကၠေံညိ မိဂကန်ဏာ၊ ဂွံလိက်ဗစန် ဂကန်မာတာ၊ နာဲပကဵုမှာ သမ္တီကၠာညိ၊ ကောန်ကျာ်သြဳမိ ပဝိုတ်ညိကောန်၊ သဳနန္ဒာပၠန် ဂကန်ယောသော၊ ကှ်ေလိက်တုဲရော ယောသောသေၚ်ဟာ၊ ကွက်ကံချေဟ်ကၠာ ကာလဂှ်အဴ၊ . . .

အာရကောန်ဂၞဴ အပၠဴဟေမော၊ ဂွံလောဲလောဲရော ဃောဂွါံဍေံဂြဴ၊ ဃောဍေံဝေၚ်ဂြိုၚ် ဃောတသိုၚ်ကဴ၊ ပ္ဍဲကဵုဥဒျာန် ထာန်ဂြိုပ်အပၠဴ၊ လ္ပဒွိၚ်ဒွဲါ နာဂွံပၞဴ၊ နွံကောံဒၟံၚ်တဴ ဃောဂြဴအသံ၊ လမုဟ်ဂွံလောဲ ဃောဍုဟ်ပ္ဍဲတၞံ၊ ဥတုဝွံဂှ် ဍေံပြဟ်ပေၚ်တံ၊ ဃောဍေံပလှ်ေ ဂရိုၚ်ဍေံကြံ၊ ဃောကဵုအသံ ညံၚ်ကံဂတး၊ ဥတုလၟုဟ် ဃောံဍေံပြဟ်ပြး၊ ဥတုဝွံဂြဴ ဂြိုၚ်တဴဟးဟး၊ လ္ၚဵုဍေံဂြဴ အြအဴအံအး၊ လွိၚ်ကၞာၚ်ဂၠု ဗြုညံၚ်ထၜး၊ လ္ၚဵုက္ဍာတ်ဖျး ဟးသုန္ဓရ၊ ဗြရတ်ကုမ္မာ ကလံရာဇ၊ ပၚ်တဲပ္တိုန်ယဵု ပ္ဍဵုတူသိသ၊ ဖျေံက္ဍိုပ်ပိဝါ ကဵုမှာရာဇ၊ သၠိုက်ၝောံကိုတ်သၟတ် သၞာ်ရတ်ခဂ္ဂ၊ ဂါံတိုန်ဍိုက်ချေဟ် လွေဟ်ပုဏ္ဏက၊ အယောၚ်အလာ ညံၚ်အိန်မာဃ၊ ချေဟ်တဆှ်အာ ညံၚ်လာဝက၊ ညံၚ်ပရှ်ကျာ အာတဴလျလျ၊ ဒိုဟ်ဥတ္တရ ဂတအာတုန်၊၊ ၊၊

Comments  

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၃၇ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Friday, September 19, 2008

သၟီနန္ဒကိတ္တိ စကာဗြရတ် ကဵုအာကေတ်သတ်ပရိုက်လေပ်ဂြဴ ပၞဴလေပ်ဂြိုၚ် ပ္ဍဲဂြိုပ်ဟေမဝန်တေံ
ကရာတ်မိၚ် ဒှ်တဴလှိၚ်လှောၚ်၊ ဒဝိၚ်ဂၠိုၚ်ဂိုတ် ပ္ဍဲစိုတ်သၟီဍောၚ်၊ ၚဳဂၞကျာ်ပ္ညဳ ဒေဝဳမွဲတောၚ်၊ ဇုတ်ဗြုကြောပ်ကြောပ် ဒဇပ်ရဴဒေါၚ်၊ သိက်ပရောအ္စာ ဂွံစကာရောၚ်၊ အာကေတ်မွဲတောၚ် ဂၠံၚ်ဍုၚ်ယက္ခဳ၊ ညးဂှ်သ္ဂောံအာ အစာနာဒဳ၊ ပ္ဍဲဍုၚ်ဝွံသၟဟ် ညးဂှ်မွဲညဳ၊ ဂွံအာကေတ်ပ္ညဳ မကျာ်သြဳရော၊ ညးဂှ်တြုံမွဲ ပ္ဍဲဟေဝဏ္ဏော၊ ယဝ်အာကေတ်ရော မွဲအြဂွံနၚ်၊ အဲဖျေံလာပ်ပၠန် ထဝ်သြန်စိၚ်ဒြၚ်၊ ပ္ဍိုက်ကဵုဂၠုၚ်က္ၜၚ် ဟွံဂၠၚ်ယောသော၊ ယဝ်ညးမွဲရော ယောသောကဵုဒှ်၊ ဂဥုဲပြဲက္ဍၚ် ကေတ်နၚ်ကဵုပြဟ်၊ တက်မံၚ်ဟုၚ်ဟုၚ် လုံဍုၚ်ဒိုဟ်စှ်၊ မွဲဟဂံၚ်ဒုၚ် အလုံဍုၚ်ဂှ်၊ သီုပန်ဒိုဟ်ဍုၚ် သမုၚ်ညံၚ်လွဟ်၊ တုဲကလေၚ်ပြဟ် နဲဂှ်ပ္တီသၟီ၊ ယွံတလတိ ဣဓိဇၞော်ဂၠိၚ်၊ အိုတ်လုံဍုၚ်ရ ဆဍိက်ပၟိၚ်၊ ညးသ္ဂံၚ်ဒုၚ်တဲ ဗၞတ်မွဲဟွံမိၚ်၊ ကၠုၚ်လ္ၚောဝ်ပ္တီသွိၚ် ကဵုသၟီရာဇာ၊ နန္ဒကိတ္တိ ဣဓိပြဲဖာ၊ တုဲသၟာန်ပၠန်ကၠာ အစာနာဒဳ၊ ယွံအစာအဲ မပြဲအိန်ရဳ၊ သိက်ချပ်ဒးရော ဟောရာနာဒဳ၊ ဗၠာဲတံနွံပ္ညဳ ပေၚ်သအဳနန်မြ၊ ရုဲစှ်ကေတ်မွဲ ပ္ဍဲပါသာဒ၊ ယဝ်အာဂွံပၠန် ပ္ဍဲဂြိုပ်ရည၊ ပရိုက်လေပ်ဂြဴ ပ္ဍဲဂၞဴဟေမ၊ ပၞဴလေပ်ဂြိုၚ် ဇိုၚ်ဂၞိၚ်ဒေသ၊ သီုၜါသာ်အဴ ဂွံဖျဴနၚ်ရ၊ ဇိုန်ကဵုဍုၚ်ဝွံ သီုနန်မြုပြ၊ ကဵုစဍုၚ်ရ မြုပြအတာ၊ . . .

ဟောရာဂွံမိၚ် ယွံသၟီရာဇာ၊ ဆရဲဝၚ်ပ္ဍဲ နွံမွဲပြာထာ၊ ဂွံအာမွဲတဲ နဲပရှ်ကျာ၊ ကေတ်ဂွံလောဲလောဲ ပ္ဍဲဍုၚ်ယက္ခာ၊ ပ္ဍဲဍုၚ်ဝွံဂှ် ညးဟွံသၟဟ်ၜါ၊ ဗြရတ်ကုမ္မာ ဗၠာဲမှာရာဇ၊ ဆဝွံမွဲရ တလဣဓိ၊ အာကေတ်ဂွံရ ယွံတလတိ၊ ပရိုက်လေပ်ဂြဴ ပၞဴဂြိုၚ်ဂျိ၊ အာဂွံလောဲရ လ္ပဒွိၚ်ညိ၊ ဂွံသီုၜါစိ ဗွဲယုတ္တိပ္ညဳ၊ သၟီမိၚ်ပါၚ်ကၠာ အစာနာဒဳ၊ ဒးဂနပ်မ ဗၠးရဒေဝဳ၊ တုဲကော်ဟီုပ္ညဳ ကျာ်သြဳနန်မြု၊ ယွံလေဝ်ဗြရတ် မုက်မတ်တသု၊ မိနာဲယဲက္ဍၚ် ဘိၚ်ဘၚ်မတ်ဂၠု၊ အံက်သၟိက်ဂွံကၠာ ၜါသာ်သစ္ဆု၊ ပရိုက်ပၞဴ ဂြဴဂြိုၚ်ဂြုဂြု၊ ပရိုက်လေပ်ဂြဴ ပၞဴဂြိုၚ်လဒု၊ ယွံထဝ်ကမု ဂၠုကောန်ဂကူ၊ ကဵုအာထာန်ဗော် ကလော်အသူ၊ ယဝ်ကေတ်ဂွံကၠာ သီုၜါဂကူ၊ ယွံလေဝ်ထဝ်အူ ဂကူရာဇေ၊ မိနာဲယဲက္ဍၚ် သ္တၚ်တူဒေန်လေဝ်၊ အာညိကောန်ဗၠာဲ နာဲပဗၠေတ်ဆေဝ်၊ ဟီုညိထဝ်လေဝ် ပပၠေဝ်ဇမ္ၚောဲ၊ ယဝ်ဂွံနၚ်ကီု ဍုၚ်သီုနန်ဗၠဲ၊ မဇိုန်ကဵုနာဲ စရာဲအဝဲ၊ ဆနာဲမွဲကီု စိုန်သ္ကီုညာန်လှဲ၊ လောန်နူနာဲသအး ဟၟဲညးမွဲမွဲ၊ ကောန်အဲညာန်ပြဲ နွံပ္ဍဲနန်ယာန်၊ . . .

ဗြရတ်မိၚ်ကၠာ ပါၚ်သၟီရာဇာန်၊ ယွံအံက်သၟီမ တလနန်ယာန်၊ ကောန်ဗၠာဲမဂး ဟွံစးဂလာန်၊ မအံက်စကာ အာဂြိုပ်ဓိ၀ါန်၊ ကောန်ဟွံဒည ကမၠသာန်သာန်၊ ဆဝွံဒှ်ညိ ယုတ္တိဍိက်ပါန်၊ မိကျာ်ဂန်အဲ တဴပ္ဍဲသန္ထာန်၊ ဒမၠုမတ်ကၠာ ဒၟံၚ်ကြာညးကွာန်၊ ဂွံပုၚ်မွဲဂၞဴ မိဇုဗြဴယာန်၊ ၀ါတ်တဴကွေံကြာန် လောန်လာန်ယောသော၊ ဗှ်မိဂၞဴအဴ ဟွံမွဲကလော၊ ဖေက်မိကၠၚ်ကၠောန် ကောန်ဟွံမွဲရော၊ မိမွဲဨကော ကလောဟွံမွဲ၊ ညးထပှ်ကၞာတ် ညာတ်ဆမတ်မွဲ၊ နူဂယးပြဟ် မိတှ်မၚ်အဲ၊ စမဳတဴကောန် ရံၚ်ပၠန်ရိုဟ်တ္ၚဲ၊ ယဝ်ကောန်ဟွံမွဲ ညံၚ်နဲကောန်ဂၠဴ၊ စမဳတဴၝောံ ကီုသွံလေဝ်အဴ၊ ဍိက်ဥပ္ပကာ မိမာတာဗြဴ၊ ဗစမိမာန် အဓာန်ဗွဲကြဴ၊ လံအဲဍိက်စိုပ် နူဂြိုပ်သဘဴ၊ ဗစမာန်အဵု ဍိက်ကေတ်ကဵုအဴ၊ ညံၚ်ကဵုဂွံဖျဴ တဴလယိုၚ်အဲ၊ . . .

ဨကရာတ်မိၚ် တွိၚ်ပါၚ်မွဲတဲ၊ လ္ပဒွိၚ်ရ တလအဝဲ၊ အဲဥပ္ပကာ သီုမေတ္တာပြဲ၊ ပုၚ်သွတွာၚ်ၜဲ အဲကဵုခဏံ၊ ဟဵုဂၞိန်ဂိုၚ်အိက် သ္ဂောံတိက်ဗတံ၊ ဒတဲဏာနၚ် ပ္ဍဲဥမၚ်ဂၠံ၊ လယိုၚ်အဲရ နာဲပဒွိၚ်စံ၊ ဗြရတ်ကောန်သၟီ ဂွံမိၚ်အသံ၊ ဟီုစကဵုမိ ယုတ္တိနူတံ၊ ပရာပရံ အတိုၚ်အသံနာဲ၊ ကဵုအာဍုၚ်ဗော် ကလော်တာဲဗြာဲ၊ ပ္ဍဲဂြိုပ်ဇၞော်ဆာဲ ဒမံၚ်ဒြာဲတ္ၜိုၚ်၊ ပရိုက်လေပ်ဂြဴ ပၞဴလေပ်ဂြိုၚ်၊ ယဝ်ဂွံနၚ်ဖျိုၚ် ကဵုပိုၚ်နန်မြ၊ ညးထပှ်မိၚ် ၀ိ၀ိၚ်သၠၚ်သ္ဒ၊ နာဲအာဍုၚ်ဇၞော် ကလော်ယက္ခ၊ မူကွတ်တဲနွံ ကုံရုံပ္ဍဲမ၊ နာဲဂွံပြိုၚ်စံ ဓမ္မယုဒ္ဓ၊ နာဲဟွံမွဲစိ ဣဓိဗလ၊ ဟွံမွဲညိည အက္ခရဟွံတီ၊ လိက်ဟွံလေပ်ညိ သိဒ္ဓိမန်ဏီ၊ ယာဲလေဝ်ဂၠုမတ် ကောန်ဍောတ်ဂေါဝ်မြီ၊ နာဲနွံရိုဟ်တ္ၚဲ ဂွံစဖဲကအီ၊ ကောန်အာတုဲသၟတ် အေၚ်အောတ်ချိုတ်လီ၊ ကောန်ဂၠုဟွံတီ ညံၚ်လၞီယာဲ၊ . . .

ဗြရတ်ဂွံမိၚ် တွိၚ်ပါၚ်မိအာဲ၊ ယွံမိဍာ်တှ် ပဗှ်ဒွိၚ်ဒွဲါ၊ နွံအသံဒဝ် သၟီဓဝ်စရာဲ၊ တမှောံပုၚ်ပိ မိဟွံဒးဂၠဲါ၊ တောံဗစယာဲ ပဒွိၚ်ဒွဲါညိ၊ ပအပ်လဝ်ကဵုယာဲ ဗြဴစရာဲပိ၊ သ္ၚုၜဵုနာထ အဟာရစိ၊ သီုဇွောံမတုန် ပ္ဍုန်ဗစမိ၊ ညးထပှ်မိၚ် ဒွိၚ်ဗၠးအာညိ၊ သာဓုကောန်မိ သိဒ္ဓိနာဲလွဳ၊ အာကဵုမြာညိ ထာန်ယက္ခိဏဳ၊ ဖဵုဗစယာဲ ကဵုနာဲဂွံဇဳ၊ ဂွံလောဲလောဲပ္ညဳ ကဵုဇဳကၠုၚ်ဟေၚ်၊ ကလံယာဲအဵု တဲပ္ဍဵုတူကၞေၚ်၊ ပဝတ်ကဵုမိ ဒဵုပိဝါဟေၚ်၊ ပၚ်ယဵုဇိုၚ်မိ ပသိဒ္ဓိတၟေၚ်၊ နော်နာဲဟွံဝေၚ် ပြေၚ်ဗၠဲဇမန်၊ ကလံနော်ကၠာ သီုမာတာပၠန်၊ တုဲတွာ်တိုန်အာ ကဵုရာဇာမန်၊ . . .

နန္ဒသၟီဗၠာဲ ညာတ်နာဲတြဳဝန်၊ ယွံလေဝ်ကောန်ဗၠာဲ အကာဲဒိုဟ်ပန်၊ မူဒၞဲါကေတ်ဏာ ဟီုညိကၠာကောန်၊ ယွံတလနန် ဂွံပိုၚ်ခန်လွာ၊ ချေံဒၞဲါမထတ် ဇြဟတ်မြက်စာ၊ သီုကဵုသၞာ်လွပ် စုတ်ကၞပ်ကၠာ၊ ချေံဒၞဲါဒြိုဟ်သ္ကာတ် ဍိက်အာတ်ကေတ်ဏာ၊ သီုကဵုသၞာ်မွဲ ဒၞဲါမပြဲဖာ၊ ဂွံရပ်နၚ်ဏာ အကြာသတြု၊ သၟီဂွံမိၚ်ပါၚ် ရမျှာၚ်နာဲဇု၊ ယွံလေဝ်ကောန်ဗၠာဲ နာဲထဝ်ကမု၊ နာဲရုဲကေတ်ပ္ညုၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်ဝေလု၊ ရုဲညံၚ်ဒးစိုတ် စရိုတ်ကောန်ဂၠု၊ မ္ၚးပ္ဍဲဝၚ် တၞၚ်ပေၚ်စု၊ ဆစိုတ်ကောန်ဂၠု နွံအနုဒိုဟ်၊ ဗြရတ်ဂွံမိၚ် ပါၚ်သၟီဇၞော်ခိုဟ်၊ ဂၠဲါရုဲဇၟာပ်ရိုၚ် ဇိုၚ်ဗတသွိုဟ်၊ ဇိုၚ်ဇၞော်တဲဇၞော် လုပ်ဗော်ချေံဒြိုဟ်၊ ဍေံပၠေၚ်တလ မုက်ကၠလကိုဟ်၊ ဂၠဲါရုဲပိတ္ၚဲ မွဲချေံဟွံခိုဟ်၊ ဆဵုဆဍေံဒြိုဟ် ဟွံခိုဟ်ဆမွဲ၊ ဂၠဲါချေံခိုဟ်ပြဲ မွဲကေတ်ဟွံဂွံ၊ တြုံထဝ်ကလောံ ဇူဒေါံဒၟံၚ်တုန်၊၊

ပြဝံက်မဝေါဟာရဂမၠိုၚ်
မဝေါဟာရဂမၠိုၚ်
ပြဝံက်အဓိပ္ပဲါ
လွပ်မဂလာန်ဝွံ ဒှ်နာံကြိုတ်၊ မလၟောဝ်စှ်ေကၠုၚ် နူကြိယာ (ရပ်)၊၊ အကြာအက္ခဝ်တမ်(ရ) ကဵုအက္ခဝ်ဂစိုတ်(ပ်)ဂှ် ဆတ်စုတ်အက္ခဝ်(ဝ)၊ ဟွံသေၚ်မ္ဂး ကၟက်(ဝ)တုဲ ဒှ်အာနာံကြိုတ်၊၊ ရပ် = ရ + ဝ + ပ် = ရဝပ်>လဝပ်>လွပ် ၊၊ ပြယိုက်တုန် ... သီုကဵုသၞာ်လွပ် စုတ်ကၞပ်ကၠာ၊ ချေံဒၞဲါဒြိုဟ်သ္ကာတ် ဍိက်အာတ်ကေတ်ဏာ၊ သီုကဵုသၞာ်မွဲ ဒၞဲါမပြဲဖာ၊ ဂွံရပ်နၚ်ဏာ အကြာသတြု၊၊

ပိုဒ်နာံကြိုတ်ဂမၠိုၚ် တဴလအိတ်ပိုဒ်နာံမ္ဂး ဍေံဒှ် ပိုဒ်နာံဝိသေသ်၊ (မပ္တံကဵု - သၞာ်လွပ်၊ ဍာ်လွပ်၊ အပေါတ်လွပ်၊ ) တဴဂတပိုဒ်နာံမ္ဂး ဍေံဒှ်ပိုဒ်နာံ၊ တွံအရထပြဝ၊ အကာရ၊ {Action, state, condition or quality of:}၊ (မပ္တံကဵု - လွပ်ကလော်၊)၊၊ ကြိယာသၟေဟ်တံလေဝ် နနဲဝွံကီု စၟတ်သမ္တီညိ၊၊
မကြိယာ မပကၠေံပိုဒ်နာံကြိုတ် အတိုၚ်နဲလတူဂှ် နွံတဴ ဗၞတ်မွဲၜါမဓဝ် ဟွံသေၚ်၊ နွံတဴ ဗၞတ်ကၠံမ လ္ၚီမ လက်မရောၚ် ကလောမည်တံ၊၊ ဆဂး ဇၟာပ်မကြိယာ ဒှ်သာ်ဂှ် ဖအိုတ်ဟွံသေၚ်၊၊ ဣဝွံ နဲကဲဍေံ၊(ပ္ဍဲမကြိယာမွဲမွဲဂှ် - အက္ခဝ်တၞံ + အက္ခဝ်ဝ၊ ကၟက်ဝ + အက္ခဝ်ဂစိုတ် = ဒှ်ပိုဒ်နာံကြိုတ်၊၊) ပန် - ပ + ၀ + န် = ပဝန်၊ ပွန် )၊၊ မဝေါဟာရမဖှ်သာ်ဂှ် အဲ ထမံက်ထၜးဏာကဵု ဗၞတ်မသုန်တြဴမရ၊၊
ပန်ပ + ၀ + န် + ပဝန်၊ ပွန်၊၊(ဒးပွန်၊ မွဲပွန်၊ = သုဝဏ္ဏသာံ ဒးပွန်ကမ်နိရာဲသၟီဗြဟ္မဒတ္တတုဲ သ္ၚဳလောတ်စှ်ေအာ လတူသြၚ်ဗ္တဳရ၊၊
တိုပ်တ + ၀ + -ိုပ် = တဝိုပ်၊ တွိုပ်၊၊(ဇွတွိုပ်၊ တွိုပ်ဇွ၊ ဓာတ်တွိုပ်၊ တွိုပ်ဓာတ်၊ = ကၠာနူတပူတဗဝ် ဟဂွံကေတ်ဖျဴနၚ်ဓာတ်သော်ကျာ်တြဲဂှ် ပ္ဍဲဒဵုသိၚ်္ဃုတ္တရတေံ ဓာတ်တွိုပ်ကျာ်တြဲပန်ဇကုမကလိစဴအာတုဲတေံ နွံတဴရ၊၊ = လ္ၚဗဗုတွိုပ် နာဲပိုဲတိုပ်လဝ်ပ္ဍဲသန္ထာန်နာဲပိုဲတုဲ ရာအဲဗြဴ ပလိုတ်လ္ၚစိုတ်နာဲပိုဲမာန်ရော၊၊(သ္ကေံဇာတ်ဝေသန္တဝ်၊ ခန်မဒ္ဒဳပဝ်)
ရေၚ်ရ + ၀ + ေ - ၚ် = ရဝေၚ် > လဝေၚ်၊ လွေၚ်၊ဗွဲလွေၚ်ၚ်၊၊ (ခေတ်လၟုဟ်= ဗွဲလၟေၚ်ၚ်)
ယီုယ + ၀ + -ီု = ယဝီု၊ ယွီု၊၊(အံၚ်ယဝီု၊ ယဝီုသ္ဂုတ် ချိုတ်အာရ၊၊)
ကဵုက(တ) + ၀ + -ဵု = ကွဵု (တဝဵု၊ တွဵု)၊၊(စိၚ်ဂၠုၚ်ဍုၚ်ခွါ ပိုန်ဟာန်စာသံက် တိဗ္ၚကခံက် ကၠေပ်ထဝ်ဗာန်ထဝ် လစိန်ဒြၚ်ဗံက် လကံက်မတ်မြ ဂၠိုၚ်သန်ဟေၚ် သၟီမဇိုန်ကဵုမဟောသဓရ၊၊ မဟောသဓ ကလိဂွံလာပ်သကာ ဂၠိုၚ်လောန်အာတုဲ သလှ်ေပၟာ က္တဵုဒှ်ပၠန်ရ၊၊ တွဵုသၟီဝွံ တွဵုသီုသ္ဍိုက်မၠိုက်ဟာ၊ တွဵုမၠေံဟာ၊ သိက်အဲသ္ဂောံတီညိရော၊၊(သ္ကေံဇာတ်မှုဟ်သဓ)၊၊
ဗိုၚ်ဗ + ၀ + -ိုၚ် = ဗဝိုၚ်၊ ဗွိုၚ်၊၊ဗွိုၚ်ပၞာန်ဗဵုလဗး ၁၈ အခေါဘနဳ ဗိုၚ်လဝ်ထပ်ဒၟံၚ်ညံၚ်တၟံသိန္နရာတ်ဝွံဂှ် သိက်သ္ပ အဲချပ်ဂွံဗလးကဵုလမျီုမရာတ်မာန်ဂှ်ရော၊၊(သ္ကေံဇာတ်မှုဟ်သဓ)၊၊
ရပ်ရ + ၀ + ပ် = ရဝပ် > လဝပ်၊ လွပ်၊၊ပတွဵုနူဂှ်တုဲ မိမၜါဂှ် ပတန်လဝ်ပ္ဍဲအဿမာပိုတ် နအလဵုဇကု လုပ်အာဂြိုပ် ဂၠဲါသစ္ဆုလၟုဟ်လၟတ် ဂွံဖျဴနၚ်တုဲ တွံၚးထာန်ဒမံၚ်မိမၜါ၊ စှ်ေအာကြုၚ်မိဂ္ဂသမ္မတနဒဳဂှ်တုဲ ဍာ်သွုၚ်ကီုသီုကဵုဍာ်လွပ် တုက်စုတ်ဗပေၚ်လဝ်၊၊ (သ္ကေံဇာတ်သုဝဏ္ဏသာံ)၊၊

Comments  

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၃၆ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Friday, September 12, 2008

ဂၞကျာ်သဳနန္ဒာ ပဥပ္ပဲါယဲတုဲ ဍေံသၟိက်ကဵုဗြရတ် အာကေတ် သတ်ပရိုက်လေပ်ဂြဴ ပၞဴလေပ်ဂြိုၚ် ပ္ဍဲဂြိုပ်ဟေမဝန် မဒှ်ဒတန်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳတေံ
လၟေၚ်ဒဒှ် တဝှ်ဖဵုဂုန်၊ ယက္ခဗြဴတုန် ရုန်မဵုစရာဲ၊ ဗြရတ်ကောန်ဗၠာဲ ဂၠဲါစဟွံဒး၊ ဍေံပဥပ္ပဲါ စနာဲဂၠိုၚ်ဒွး၊ ပဝဗၠးဒး ဍေံဂၠဲါချပ်တဴ၊ ဍေံပယဲပၠန် ကောန်လီုပ္ဍဲဂၞဴ၊ သၠးဟွံဂွံ လရိုအ်ညံၚ်ဂၠဴ၊ ညံၚ်အမိဿ ဍေံဂၠဲါပတဴ၊ မိတ်ခပဵုအဴ ဍာဲတဴသေသာတ်၊ ဍေံလေတ်စုတ်အဴ ပေၚ်တဴဂၞိန်ယာတ်၊ ကဵုကော်ဟောရာ စကာအမာတ်၊ နာဲအာပြဟ် ဒၟံၚ်လံဒှ်ဝါတ်၊ အမာတ်သေဏာ ဒြေပ်အာဆာတ်ဆာတ်၊ အဲဒှ်ယဲပၠန် ဇၞော်သန်ဝါတ်ဂါတ်၊ သေဏာအမာတ် ဆာတ်ဆာတ်ဒြေပ်အာ၊ ဗွဲပရဟ်စိ စိုပ်သ္ၚိဟောရာ၊ ဟီုဗစရ ကာလဂှ်ကၠာ၊ ယွံလေဝ်ဟောရာ ဒှ်အစာသၟီ၊ နွံအသံပၠန် နာဲနန်ဇမၠိၚ်၊ ဂၞကျာ်ယဲက္ဍၚ် လိၚ်လၚ်ဘိၚ်တ္ၜိၚ်၊ လပဒညိၚ် ယဲဂှ်ဒွိၚ်က္ဍၚ်၊ ဟောရာဂွံမိၚ် မုက်မတ်လိၚ်လှၚ်၊ ပြဟ်တိုန်စိုပ်ပြဲ မိယဲဘိၚ်ဘၚ်၊ ဖျေံက္ဍိုပ်တုဲက္ဍၚ် ရံၚ်ဗီုပြၚ်ဂှ်၊ တုဲသၟာန်တိုန်စိ မိတဝ်စရဟ်၊ မူကိစ္စကီု ဟီုညိထဝ်စှ်၊ ယက္ခဳဗြဴမိၚ် ဟီုပမိၚ်ပြဟ်၊ ယွံလေဝ်ဟောရာ ကၠာတေံယဲဒှ်၊ ဂွံဂဥုဲပြဟ် ဟွံဒှ်လမောၚ်၊ လမုဟ်မွဲတန် ပ္ဍဲကဵုနန်ဂၠေါၚ်၊ သတြုအဲပၠန် ဟွံဂွံခၠန်ယောၚ်၊ ကဵုအာမွဲတောၚ် ဂၠံၚ်ဍုၚ်ယက္ခာ၊ ကဵုကေတ်သစ္ဆု ပ္ဍဲမြုဂြိုပ်ဝါ၊ ပရိုက်လေပ်ဂြဴ တဴပ္ဍဲဂြိုပ်ဖာ၊ ပၞဴလေပ်ဂြိုၚ် မဂၠိုၚ်အဒ္ညာ၊ ဂွံဂဥုဲဂှ် ပြဟ်ဂွံဗၠးအာ၊ လပဘိၚ်ဘၚ် ညိပသၚ်ကာ၊ ဗြရတ်တြုံလွုဲ စကာတုဲကၠာ၊ ဂဥုဲဂှ်သွံ ကေတ်ဂွံလောဲသွာ၊ ညးတနှ်ဂး ဟွံဂးဝေါဟာ၊ ပ္ဍဲဍုၚ်ဝွံဂှ် ဟွံတုပ်သၟဟ်ၜါ၊ ဗြရတ်မွဲကၠာ ပညာပြဲလောန်၊ အာဂွံလောဲလောဲ ပ္ဍဲဟေမဝန်၊ သာ်ဝွံဒိုဟ်ညိ ပါၚ်သိဒ္ဓိမန်၊ ပရိုက်လေပ်ဂြဴ တဴဟေမဝန်၊ ပၞဴလေပ်ဂြိုၚ် နွံတဴဂၠိုၚ်သန်၊ သာ်ဝွံနာဲဒိုဟ် ဒးရးခိုဟ်သန်၊ . . .

ဟောရာဒဇန် ဒိုဟ်ကဵုပၠန်ပ္ညဳ၊ ထဝ်စှ်ကသာပ် ကဵုလာပ်အနဳ၊ ဂွံကသာပ်ရော ဗိန္ဒောလဇ္ဇဳ၊ ဒုၚ်ကသာပ်နာဲ စရာဲဍိုန်ဒ္ၚဳ၊ ပဒွိၚ်ဒေဝဳ ကျာ်သြဳနန်ထဝ်၊ အဲဍိက်ဆတ္တဝ် လဝ်ဟောရာဇၞော်၊ ဍိက်ဟီုမဂး ဟွံဒးဖေက်ဂၟံက်၊ ဇရေၚ်နန်ထော် ဍိက်ဒှ်ဇၞော်အိုတ်၊ ပၚ်တဲယဵုခၠံ ကလံမိသ္တိုတ်၊ ဟောရာဂွံဟေၚ် ယိုက်ဂၠေၚ်မွဲဂိုတ်၊ ဟောရာအဟိုတ် ယိုက်ဂိုတ်ဖျေံနၚ်၊ စိုပ်သ္ၚိကောန်ဗြဴ မုက်ညံၚ်ပ္ကဴတၚ်၊ ကအီကအဳဂြိုၚ်ဂြိုၚ် ဒြပ်ဂၠိုၚ်ဂွံနၚ်၊ ဗြဴဂိုၚ်ဒေပ်ရၚ် ဂၠိုၚ်ဂၠၚ်ကသာပ်၊ . . .

ယက္ခယဲက္ဍၚ် ဒေၚ်သၠၚ်မံၚ်လ္ၚာပ်၊ နန္ဒကိတ္တိ ညာတ်မိယဲသၠာပ်၊ သၟီသၟာန်ပ္တုန်ပအာ သိုက္ခမာလ္ၚာပ်၊ လတက်ယာတ်လှာပ် လ္ၚာပ်လ္ၚာဂြိုဟ်ချဳ၊ ဂၠါံဇွိတ်သပေါတ် လယတ်ခဍဳ၊ ရံက်ရက်လးလဝ် သၟဝ်သၞာပညဳ၊ ဂတးဇကု ဗီုဆုအနဳ၊ လောမံၚ်ကြောပ်ကြောပ် ပ္ၚပ်ဇုတ်ချဳ၊ ဇုတ်ကဝ်အိုတ်ရ ပမရံၚ်ၚဳ၊ ကောဟွံဆာန်ဒေံ မိယဲကၠၚ်ဟဳ၊ အစာနာဒဳ ကဵုၚဳရံၚ်စံ၊ ယဲအဲဍိက်ဗြဴ ဍေံလဴတိုန်ကြံ၊ အာဒုၚ်ဟောရာ အစာနူတၞံ၊ သၟီကဵုကော်ပြဟ် အစာဒှ်တံ၊ အစာမိၚ်ကၠာ ဒြေပ်အာညံၚ်ကံ၊ တိုန်စိုပ်ဒေန်ဂၠံ ဒှ်တၞံအဒိ၊ လုပ်စိုပ်မုက်ရၚ် ညးဝၚ်ပေၚ်ထိ၊ ယိုၚ်သမိပ်တဲ တဴပ္ဍဲမူဏိ၊ တလကျာ်သြဳ ပိုၚ်ပြဳဘုမ္မိ၊ မူနွံပမိက် ကော်ပိုဲဍိက်စိ၊ ကိစ္စသ္ဇိုၚ်သာ ကာပ္ဍဲနန်လွိ၊ ဒေဝဟီုညိ ပ္ဍဲသ္ၚိဒှ်ကၠုၚ်၊ . . .

ဨကရာဇ သၟီတလဍုၚ်၊ မိၚ်ပါၚ်ဟောရာ နာဒဳဟီုပ္ညုၚ်၊ ယွံအစာအဲ ဗၠဲဗိုတ်တၞုၚ်၊ ဂၞကျာ်ဒှ်ယဲ ပ္ဍဲနန်သမၠုၚ်၊ ဂပ္ဘဂေါဝ်သ္ဇုၚ် ကၠုၚ်မံၚ်သဏုဲ၊ ဇုတ်ညံၚ်ကဝ်အိုတ် ချိုတ်ယီုဒှ်ဂၠုဲ၊ ယဲဍေံကၠုၚ်ပြိုက် ဒဒိုက်စိုတ်ဂဂုဲ၊ ဇုတ်ကဝ်ကြိုဟ်ကြိုဟ် သွိုဟ်စိုပ်ဒတုဲ၊ သၟတ်ကဵုဂဥုဲ ညံၚ်ယဲဂွံဗၠး၊ ဟောရာဂွံမိၚ် တွိၚ်ပါၚ်နာဲညး၊ သ္ၚဳရံၚ်ဇၟာပ်ဒိုဟ် ပ္ဍဲပြကိုဟ်သအး၊ ပ္ဍဲကဵုဝိဘၚ် ပြကိုဟ်ခၠၚ်လျး၊ လောကပါဒါ ဘာသာဟွံဒး၊ လောကဝိဒူ မွဲသၞူတိတ်ပျး၊ ပ္ဍဲပြကိုဟ်ပ္ညပ် ပန်ကၞပ်ဂး၊ မွဲဍေံဟွံဒး ဗၠးမံၚ်ရအဴ၊ ယဲဝွံကြံလောန် ကောန်လီုပ္ဍဲဂၞဴ၊ ဂြိုဟ်ဒစာံဂှ် သၟီကၞုဲသြဟ်ပ္တဴ၊ ကၞုဲကၠတ်လလဴ ဂွံဖျဴကောန်စိုတ်၊ ဖျဴတွာဲရာံပ္ညဳ ဒဿဂြဳချိုတ်၊ ဂွံနၚ်မဂး ဗၠးညံၚ်ညးဇိုတ်၊ ဟွံဂွံမဂး လမျီုသ္ဒးအိုတ်၊ ပရိုက်လေပ်ဂြဴ တရဴသ္ၚောဲသ္တိုတ်၊ ပၞဴလေပ်ဂြိုၚ် ဂွံနၚ်ဂၠိုၚ်ဂိုတ်၊ ဂွံတုဲဗၠးချိုတ် ပြဲသ္တိုတ်ရသၟီ၊ ဗက်ရံၚ်ပၠန်ဗျိၚ် ကိုန်စိၚ်မွဲသာ၊ ဒတုံပ္ဍဲသၞ ဒးရဒြၚ်ၜါ၊ ယဲဟွံလောန်ဏီ တီဂဥုဲကၠာ၊ နာဒဳရံၚ်ကာ ရောဂါဂၠိုၚ်ဟေၚ်၊ ယဝ်ဂွံဖျုန်ကၠေၚ် ပရိုက်ပြေၚ်မွဲ၊ ရောဂပေက်ပြး ဂွံဗၠးနူယဲ၊ ပ္ဍဲဍုၚ်ယက္ခာ ဗော်ကန္တာဝဲ၊ ပ္ဍဲမြုခမၞၚ် လှောံဗြၜၚ်ပြဲ၊ ယဝ်စိုပ်မွဲတဲ ပ္ဍဲဍုၚ်ဂှ်ပ္ညဳ၊ နန်ထဝ်ဂဵုဂြၚ် ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ၊ ကေတ်ဂွံလောဲသွာ ပ္ဍဲယက္ခာပ္ညဳ၊ ကဵုအာကဵုပြဟ် ပလှ်နၚ်ဇဳ၊ ယမုပြဲက္ဍၚ် ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ၊ အစာနာဒဳ ဂွံဝဳဗၠးရောၚ်၊၊ ၊၊

Comments  

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၃၅ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Monday, September 01, 2008

ဗြရတ်ကုမ္မာ သၟီနန္ဒကိတ္တိ ပစကောန်ဗၠာဲ
ဍောတ်ဗၠာဲမိၚ်စိ မိယာံဒက်ဒေါန်၊ ပၚ်တဲတိုန်ယဵု ဟီုကဵုမိပၠန်၊ *ယွံမိသော်က္ဍိုပ် ကောန်စိုပ်ပ္ဍဲနန်၊ မိနော်လေဝ်ဖဲ ကောန်မွဲပြဲလောန်၊ ကောန်ဂွံသိုက်ဘိုက် ဒဒိုက်မိအန်၊ ဍုၚ်ဝွံမွဲတဲ ဟဂွံေၚာဲခၠန်၊ သီုနန်မြခိုၚ် *ဒှ်ပွိုၚ်ကောန်၊ ဟိုတ်ဂှ်မွဲတန် ကောန်တိုန်ခစ၊ ပုၚ်သွတုန်ပၠန် လယိုၚ်ကောန်ရ၊ ကောန်ဖျေံနၚ်ရော သီုဘောဇန၊ ကောန်ထောံမိဟေၚ် ဟွံသေၚ်မူလ၊ ရိုဟ်တ္ၚဲဟွံသ္ဂုတ် ဖလုတ်ဒေသ၊ ကောန်ပလံၚ်စိ မိပဒွိၚ်ထ၊ သဗှစဏ အဟာရဗျန်၊ ကောန်ဟွံကဵုအေၚ် ဂေၚၚ်ဂၠဲါလန်၊ ညံၚ်ဂွံစပၠန် လယိုၚ်ကောန်ကၠာ၊ သီုညးထပှ် သၟဟ်သၟန်မွဲသာ၊ မိၚ်လဟီုကောန် ဇွိတ်ပၠန်တဲၜါ၊ ဗက်မိန်ကောန်ဍောတ် ဇွိတ်မုက်မတ်ကၠာ၊ ဗန်ဆုၚ်ကၟိန်ဗၠာဲ ဂၠါံဂၠဲါမတ်ၜါ၊ ယွံလေဝ်ကောန်ဗၠာဲ နော်နာ်သေၚ်ဟာ၊ ညးထပှ်စု မတ်ဂၠုသပါ၊ သၟိက်ညာတ်မုက်နာဲ ကောန်ဗၠာဲထဝ်ဏှာ၊ ဟိုတ်ဂှ်တဲဂဲါ ဂၠါံဂၠဲါကၞိၚ်ၜါ၊ သၟိက်ညာတ်ရုပ်ကၠာ *ရောၚ်ကြုတ်ဏာမိ၊ ယာဲဗဵုဟွံဖဲ ပ္ဍဲနာဲဂေါ၀်ဂၠိ၊ နော်နာဲတုန်ပၠန် စိုတ်ဟွံတန်ညိ၊ အာရကောန်မိ သတိပလွဳ၊ နာဲပသတိ ပ္ဍဲသ္ၚိယက္ခဳ၊ ဍေံစနာဲအဵု ကဵုနာဲဍိုန်ဒ္ၚဳ၊ ဍေံလှေံလှန်ကီု ဟီုနၚ်ဏာဇဳ၊ ပညံၚ်ဆာန်ပ္ညဳ ဟီုပၠဳဇကု၊ နာဲပပ္တေဟ်ပၠန် ယွံမကောန်ဂၠု၊ ဍေံပစေံနေံ လှေံလှန်နာဲဇု၊ ပပ္တေဟ်ဇကု ပ္ဍဲကဵုမြုနန်၊ ဍေံဟီုနၚ်ဏာ ဝေါဟာလှေံလှန်၊ လ္ပပတှ်ေပြဟ် ဂှ်ဗြဴကုမ္ဘန်၊ အာရဂၠုယာဲ နာဲကၠုၚ်ညိပၠန်၊ ကၠုၚ်ရံၚ်ပိုဲသၟတ် ပယျတ်ကၠုၚ်ညန်၊ ကၠုၚ်ကဵုပုၚ်သွ အဟာရဗျန်၊ ပဝိုတ်ညိပၠန် ကောန်သမုဲလေၚ်၊ . . .

ဗြရတ်ကုမ္မာ *ကၠေံမာတာဟေၚ်၊ ကလံမိအဵု တဲပ္ဍဵုတူကၞေၚ်၊ တုဲမိန်ဏာဟေၚ် စာၚ်မွဲသေၚ်ဟာ၊ တွာ်အာယောန်ယောန် ကောန်တြုံထဝ်ဏှာ၊ ညံၚ်လအာရ သဳဟရာဇာ၊ ဒဝုဲတဲပၠန် ယောန်ယောန်ဂါံအာ၊ ဇန်တံဗဵုကၠံၚ် မတ်ရံၚ်ဟောဒြာ၊ တွာ်လုပ်ပ္ဍဲဝၚ် မုက်ရၚ်ရာဇာ၊ လပုဟ်တဲယဵု ပ္ဍဵုတူသိသာ၊ ပ္ဍဲဒေါဝ်အမာတ် ပူရိသာတ်ဗ္ဂာ၊ ဂါံလောပ်ထောံထောံ ဟွံဂွံရောံညှာ၊ သၟီထောံမတ်ညာတ် ပါတ်ဓဝ်မေတ္တာ၊ ယွံသၟတ်ဗၠာဲ စရာဲရုပ္ပါ၊ စိုပ်ကၠုၚ်နန်ရတ် ဂဍောၚ်မတ်ၜါ၊ သၟီကော်ဟီုရ ကာလဂှ်ကၠာ၊ သဳနန္ဒာညာတ် ရုပ်သာ်ပြဲဖာ၊ ပ္ဍဲစိုတ်ဍေံဟေၚ် တီကေတ်သေၚ်ဟာ၊ ကောန်ဗြဴထပှ် ဒှ်စၟတ်ဟွံမှာ၊ သတြုအဲဟေၚ် ဍောတ်ဝွံသေၚ်ဟာ၊ ချပ်ပ္ဍဲစိုတ်ရ သ္ၚာဲစသာသာ၊ ဒၟံၚ်ပ္ဍဲနန်လွိ ပိတ္ၚဲဟွံခြာ၊ စညံၚ်ဂွံကၠာ ပအဟာဂၞဴ၊ ဍေံချပ်တုဲပ္ညဳ ယက္ခိဏဳဗြဴ၊ ဍေံဖ္ဍာတ်အရေဝ် ယွံလေဝ်ကောန်ဂၞဴ၊ ပိုဲပစကောန် ပ္ဍဲဒေါဝ်နန်ပ္ကဴ၊ ဍောတ်မွဲဟွံမွဲ ကောန်အဲတြုံဗြဴ၊ ပစကောန်အဲ ညံၚ်နဲကောန်ဂၞဴ၊ မနာဲမွဲအဴ ကောန်ဂၞဴဟွံမွဲ၊ ဍေံပဆာန်လောန် ဒၟံၚ်ပ္ဍဲခန်ဗၠဲ၊ *ဍေံတုတ်ယာတ်ဂ မတောဝ်ရေၚ်ဂၠေဲါ၊ ယာတ်လတက်ရ *ဗၜၚ်ပၠပြဲ၊ ဍေံကဵုဗြရတ် ဟေံကောန်ဍောတ်အဲ၊ လတက်ရိုဟ်တ္ၚဲ မိဗဵုဖဲမတ်၊ မသ္တိက်ပ္ဍဲနန် ဒမံၚ်ကောန်ဍောတ်၊ ကောန်သ္တိက်ဒၞဲါလဵု ဟီုကဵုယာဲသၟတ်၊ ပအာသ္တိက်ၚာဲ နာဲကောန်ၚာ်သၟတ်၊ ကောံဗၠာဲဂမၠိုၚ် ဝေၚ်ဂြိုၚ်တဴသၟတ်၊ ယာတ်မတောဝ်ယာဲ သွက်နာဲဗြရတ်၊ နာဲလတက်သၟတ် ကောန်ဍောတ်မိဂၞဴ၊ လတက်ရိုဟ်တ္ၚဲ သၠိၚ်ပ္ဍဲနန်ပ္ကဴ၊ ရိုဟ်တ္ၚဲပဝိုတ် ဖျေံစိုတ်ကောန်ဂၞဴ၊ ယာတ်ဂဂေါ၀်လောန် ကောန်အဲသြဟ်ပ္တဴ၊ တွဵုတဲမိဂၞဴ လ္တက်တဴပဝိုတ်၊ ...

သဝ်တ္ၚဲဂှ်ကၠာ ကောံပဝါအိုတ်၊ ဗၠာဲတံတုန်ပၠန် သ္တိက်ပ္ဍဲနန်ဗိုတ်၊ သ္တိက်မံၚ်ပေၚ်ဗဝ် ပ္ဍဲဒေါဝ်နန်သ္တိုတ်၊ ညာတ်ညးလှိၚ်အိုတ် ဟွံဝိုတ်သတိ၊ ယာတ်ညးလတက် လှာဲဆက်ဏာစိ၊ ယာတ်ဇကုသအး လှာဲကဵုညးညိ၊ သ္တိက်လှိၚ်အိုတ်စိ ပ္ဍဲသ္ၚိနန်ပ္ကဴ၊ ယောန်တိတ်ကၠုၚ်ညိ ယက္ခိဏဳဗြဴ၊ ညာတ်ယာတ်မတောဝ် မဂေါ၀်ခၠၚ်တဴ၊ ရပ်ဝးကံကြောပ် ပၠောပ်အပ္ဍဲအဴ၊ ဝးကံသုၚ်ဆီ ဂဟီကမြဴ၊ ရိုဟ်တ္ၚဲမွဲမွဲ စပ္ဍဲနန်ပ္ကဴ၊ ဇုတ်ဍေံစွံလဝ် သၟဝ်ဒေန်ထဝ်အဴ၊ ယက္ခိဏဳဗြဴ စဖဲတဲဟေၚ်၊ တ္ၚဲယးတုဲညာတ် သမ္ၚာတ်ပ္ဍီုသြေၚ်၊ စဟွံဒးသၟတ် သတြုအဲဟေၚ်၊ ယက္ခလ္ၚုၚ်လ္ၚ စဒးညးတၟေၚ်၊ စဒးညးသအာၚ် မဒါန်စဳရေၚ်၊ ဒါနဍေံဟေၚ် ဒးညးတၟေၚ်ကၠာ၊ သဝ်တ္ၚဲညံၚ်ဂွံ ပဇွောံအဟာ၊ တုဲဍေံကော်ဟီု ဗီုနွံမေတ္တာ၊ ယွံကောန်ဗြရတ် ဍောတ်ဗၠာဲကုမ္မာ၊ ဖာဲလဵုနာဲသ္တိက် ဂၠိက်ယာတ်ကဵုဏာ၊ ယာတ်မတောဝ်ပြဲ ကၞၚ်သောဲဗဂါ၊ အဲကဵုလဝ်ဟေၚ် ပကဵုဝေၚ်ခြာ၊ လတက်ရိုဟ်တ္ၚဲ အဲကဵုသေၚ်ဟာ၊ ဍောတ်ဗၠာဲဗြရတ် ဗောဓိသတ္တာ၊ ဟီုပလန်ဏာ ယွံမာတာမိ၊ ဂလီုလတက် ယာတ်စက်တမိ၊ မွဲတ္ၚဲဟွံဝေၚ် ပရေၚ်တဲမိ၊ ညးဟွံမွဲဆက် ဂွံလတက်ညိ၊ ဒှ်တွဵုတဲမိ ညိဟွံကဵုချဳ၊ လတက်ရိုဟ်တ္ၚဲ အဲမှတ်ပလွဳ၊ တ္ၚဲယးတုဲသွံ လၜက်စွံပ္ညဳ၊ အဲဍိက်ပလွဳ ကျာ်သြဳမိဇု၊ ယက္ခိအိုတ်စိုတ် ဍေံဟွံချိုတ်ဝွံ၊ စလေဝ်ဟွံဒး ဗၠးအာဇကု၊ ကသပ်ဍေံအိုတ် ပ္ဍဲအိုတ်လ္ၚု၊ ပသ္ဂောံစပၠန် ကောန်ဣသတြု၊ ယက္ခိဏဳဗျု စိုတ်နုဒတူ၊ ပ္ဍဲနန်ထဝ်အူ စံၚ်တူတဴတုန်၊၊ ၊။


ပြဝံက်မဝေါဟာရဂမၠိုၚ်
မဝေါဟာရဂမၠိုၚ်
ပြဝံက်အဓိပ္ပဲါ
ယာတ်ဂယာတ်လတက်အခိၚ်သ္တိက်ဗတံ၊ Blanket
သော်က္ဍိုပ်မဝေါဟာရဝွံ ကေတ်အဓိပ္ပဲါတသော်မၞုံပ္ဍဲက္ဍိုပ်တေံ ဟွံသေၚ်၊၊ ညးဇမၞော်မၞုံကဵုဂုန်မပြဲ၊ ညးမဒးဂၞပ်သ္ဍိုက်မၠိုက်တံဂှ် ညးကော်စ(သော်က္ဍိုပ်)၊၊ A term of endearment; a word or an expression that is used to show affection: 'Darling' is a term of endearment.ပမာဂလာန်အေၚ်ကလိတ်ဂှ်ကီုရ ဂလာန်မန်သော်က္ဍိုပ်ဝွံလေဝ် ဒှ်ဂလာန်မဒးဂၞပ်သ္ဍိုက်မၠိုက်မွဲရ၊၊ မဂလာန်မခိုဟ်ဆာဲမဖှ်သာ်ဂှ် ခါဗှ်လိက်သၠပတ်မည်တေံ မဂွံဆဵုညာတ်ကေတ်ပယျတ်ပယျတ်၊၊ ၜိုန်ဂှ်လေဝ် လိက်ပတ်မည်ခေတ်ပစ္စုပ္ပန်ဏံ မဂလာန်ဂှ် မကေတ်အဓိပ္ပဲါရဴဂှ် ဟွံမွဲ၊၊
ပွိုၚ်မဂလာန်ဝွံ ဒှ်ပိုဒ်နာံကြိုတ်(ကိတနာမ်) မလၟောဝ်စှ်ေနူပိုဒ်ကြိယာ(ပိုၚ်)၊၊ ကြိယာ(ပိုၚ်)၀ွံ ထပ်စုတ်အက္ခဝ်(၀)၊ ဟွံသေၚ်သာ်ဂှ် ထပ်စုတ်အက္ခဝ်ကၟက်(၀)မ္ဂး ဒှ်အာပိုဒ်နာံကြိုတ်၊၊ ပဝိုၚ်၊ ပွိုၚ် မိက်ဂး၊၊ ပမာတုန်... ပယျဵုဒၞက်မည်တံ မပိုၚ်လဝ်ဂှ် ဒှ်ပွိုၚ်ဍုၚ်မည်ရ၊၊
ကြုတ်ဏာမဂလာန်ဝွံ မြိပတ်စှ်ေကၠုၚ်နူပါဠိ ကရုဏာ၊၊
ကၠေံကၠေံ(သကမ္မကကြိယာ)=တိတ်အာ၊၊ ပမာတုန်... ဗြရတ်ကုမ္မာ ကၠေံမာတာဟေၚ်၊၊ (ဗြရတ်တိတ်အာနူမိ မိက်ဂး)၊၊ ကၠေံလဝ်ဘာ (တိတ်အာနူဘာ)၊၊ to leave.
ကၠေံ(အကမ္မကကြိယာ)=ကၠေံခၞၚ်အာ၊ ကၠေံဗ္ဒန်အာ၊၊ ပမာတုန်... သြန်အဲ ကၠေံအာ ဗၞတ်မသုန်ကၠံဒကေဝ်၊၊ to be lost.
ကၠေံ(သကမ္မကကြိယာ)=ဂစာန်၊၊ ပမာတုန်... ကၠေံစိုတ်၊၊ to exert oneself: to try hard.
ဗၜၚ်(အကမ္မကကြိယာ)=အးၚး၊ ဟွံကၠိခ္ဍက်စောန်ပြံက်၊ သ္ဇုၚ်ကေဝ်၊၊ ပမာတုန်... ယာတ်လတက်ရ ဗၜၚ်ပၠပြဲ၊၊ to be clear, pure.

Comments  

Powered By Blogger