Mon, If you don't breathe, there is no air. If you don't walk, there is no earth. If you don't speak, there is no word.

လမျီုမည်ဂှ် အရေဝ်မည်ရ။ အရေဝ်မည်ဂွံဗိုန်ဂှ် လိက်ရောၚ် ဗဗိုန်ပခိုၚ်ကဵု။
ဟိုတ်ဂှ်ရ လမျီုမည် ညံၚ်ဟဂွံတိတ်အာ နူမည်ဂှ် အရေဝ်မည် မည်ဟီုညိ ဂးညိ။ လိက်မည်ဂှ် မည်ကတ်ညိ ချူညိ။

Bookmark and Share

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၅၅ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Saturday, May 30, 2009

ဂလာန်ဗစန်...ပ္ဍဲပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳဝွံ ဗီုမအခဝ်လ္ၚဵု ကဝိမၚ်ရောဂေါမချူကှ်ေလဝ်တံဂှ် တၞဟ်ခြာနူကဵုမအခဝ်လၟုဟ်ဏံညိည နွံတဴရ၊၊ ပမာတုန် - ( သြ ) အခဝ်ဝွံ ပ္ဍဲလိက်ပတ်ပိုဲမချူကှ်ေဒၟံၚ်လၟုဟ်ဏံ သွဵုလေဝ်ဒှ်မာန်၊ သဗျဉ်လေဝ်ဒှ်မာန်၊ သကၟက်ရ ( ပ္တိတ်ရမျာၚ်-သရ) လေဝ် ဒှ်မာန်၊၊ ( သြ ) အခဝ်ဝွံ ယဝ်ဒှ်သွဵုမ္ဂး ကဝိမၚ်ရောဂေါ ချူကှ်ေလဝ်ဗီုပြၚ်တၞဟ်ခြာဒၟံၚ်ညိကီုရ၊၊ စၞး( သြ ) သွဵုဂှ် ညးချူ ( အြ ) သွဵု မဖှ်သာ်ဝွံ၊၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲပုံဏံ တၠဝါသနာလိက်ပတ်မည်ပိုဲတံ ဆက်ဗှ်အာဂတတေံပၠန်မ္ဂး သ္ဂောံဆဵုညာတ်ကေတ် ( အြ ) သွဵု မဖှ်သာ်ဂှ်ရောၚ် အဲ မိက်ဂွံစွံဂလာန်ဗစန်၊၊

ဗြရတ်ကဵုဂၞကျာ်ပဒုမ္မဝတဳ

သေထဳဂွံမိၚ် ပဒွိၚ်မွဲတောၚ်၊ အသံသၟီဂး ဟွံစးအခေါၚ်၊ ဒေံဟွံစးရောၚ် မွဲတောၚ်ဟီုကဵု၊ ဆစိုတ်ကောရ ဂွံပမ္ၚဵု၊ ထပှ်တ္ၚဲဂတ သၞက်ကြကတ်အဵု၊ အမာတ်စဴပၠန် စိုပ်ထာန်နန်မ္ၚဵု၊ ဆစိုတ်ကောအဵု ယဵုဒုၚ်ထၜ၊ ဨကရာတ်မိၚ် တွိၚ်ပါၚ်ဒေံရ၊ ကော်အမာတ်ပန် လတူနန်မြ၊ နန်ပြာသာတ်ဂှ် ထပှ်ဘုံရ၊ ကၠောန်တုဲဒှ်ပၠန် ကမၠောန်ကုန်ကွ၊ ဗဵုတဴလဟိၚ် တာဝတိၚ်သ၊ ဗြဴကမၠောန်သၟတ် တိၚ်တိုက်သဒ္ဒ၊ သေဏာပန်ရ စဳခၠပညာ၊ သြိုၚ်သ္ၚိကြကတ် ပြဟ်သၟတ်တုဲအာ၊ ထပှ်ဘုံပ္ညဳ လျးရတ်ဗဳသ္တာ၊ ပါန်မုတ်ပါန်ခဳ ချူပ္ညဳလဝ်ကၠာ၊ ပ္ကဴကမတ်ဂျ ရာဲပတ်ဒၟဗ္ဂာ၊ ပံၚ်လုံဘုံဟာန် သီုရာဲတာန်ဆာ၊ အဆဝ်ဗလှ် တဝ်စရှ်ဗ္ဂာ၊ စလံၚ်ဂဥုပ် သီုဓုပ်ပြကာ၊ ရုပ်သပဝ်ကၞာတ် ဗိုတ်နာ်ဂိုၚ်ဏာ၊ ဟဝ်ကၠိုၚ်ဒျာန်သၞေၚ် မံၚ်တရေၚ်ဗ္ဂာ၊ တ္ၚေက်ဒြၚ်တ္ၚေက်လဵု သီုကဵုပူပါ၊ ချူပြေၚ်လဝ်က္ဍၚ် ပါၚ်တရၚ်ဒွါ၊ ရုပ်ကၠမၚ်ဂဝ် သပဝ်ဟာန်ဇာ၊ ကၠဇၞော်ကၠဗြန် ဗၜဵုယောန်အာ၊ ပဏုတ်ကသူ ချူလဝ်ဂၠိုၚ်ရာ၊ ရာဇာဒမာတ် စဵုသွာတ်ဒနာ၊ သပဝ်ဗိုတ်နာ် ပ္ဍဲဍာ်ဂၚ်ဂါ၊ ရုပ်စိၚ်ဆဒ္ဒန် ဨရာဝဏ္ဏာ၊ ဗၜေံဂၠဴဝါ သအဳဗ္ဂာပေၚ်ဟး၊ တဵုတၞံဗြာတ်တ္ၜဴ သတ်ဗြဴတၞး၊ သတ်ဗြဴသီုသၞိၚ် သတ်ဓရိၚ်ပျး၊ ဗြာတ်သီုသၞိၚ်ဗ္ဂာ တာသီုသၞိၚ်ပြး၊ ဗြော်ဗြးပေၚ်ဟး သဏးပေၚ်တိ၊ က္ဍိုၚ်ဇၞောဝ်အလာံ ကာဲဝရာံဂ္ညိ၊ ပ္ကဴဒၞဲါမဂေါဝ် မြမောဝ်ဂန္ဓိ၊ တလာဲလၜက် ကဵုကွက်ဂညိ၊ အလာံထိမြိ ဂ္ညိဂ္ညာတ်စိစီု၊ ပၞာၚ်တိုၚ်စဳပျး တမးညံၚ်ဂီု၊ ဂၠိက်ယာတ်ထဝ်သြန် စွံပ္တန်လဝ်ကီု၊ ဓုပ်သ္ၚဴလစး စဳပျးအိုဿီု၊ လျးဂဵုခၠၚ်ပ္ဍီု သီုကဵုလျးသ္ဍဴ၊ ဂီုကဵုဂီုဆက် ကွက်တလာဲတဴ၊ ကြက်စလန်အဵု သီုကဵုအဂၠဴ၊ စံၚ်ဂဂုဲလဝ် မြမောဝ်လောန်တဴ၊ မြမောဝ်ပြာထာ ဒေဝဒါသ္ၚဴ၊ မြမောဝ်ကမြဴ မောဝ်ပ္ဍးတဴဟေၚ်၊ နန္ဒကိတ္တိ နွံဣဓိတၟေၚ်၊ ဖျန်ကဵုအမာတ် မန္ဓာတ်တ္ကံကြေၚ်၊ ယွံအမာတ်တံ နာဲတံစဳရေၚ်၊ လိက်တရးဏာ ရာဇာသာန်ဟေၚ်၊ ဆတိုန်ကဵုဍုၚ် ပရဲ - တၟေၚ်၊ ပိစှော်ၜါပ္ညုၚ် က္ဍိုပ်ဍုၚ်ပဝေၚ်၊ လိက်ရာဇာသာန် တမံကွာန်ဟေၚ်၊ တခဳစဳရေၚ် ပြေၚ်အက္ခရာ၊ တခဳချူလဝ် အခဝ်ညံၚ်ဂွါ၊ ဍေံကေၚ်စဳရေၚ် ပြေၚ်လိက်သၠတာ၊ ပ္ဍဲလိက်ဂှ်ဗျိၚ် ဟီုပၟိၚ်ဏာ၊ လိက်အဲတုန်စိ ကိတ္တိရာဇာ၊ ဟိုတ်ဒှ်မွဲဗဵု နူကဵုတမၠာ၊ ပိစှော်ၜါဍုၚ် ဒးဒုၚ်ဒၟံၚ်ကာ၊ အဲသၟီဇၞော်စိ ကိတ္တိရာဇာ၊ သၞက်ဖရောဲ ကောန်တြုံပြဲဖာ၊ ဒုၚ်ဘိသေခ ပ္ဍဲနန်မြကၠာ၊ ပ္ဍဲဖဝ်ရဂိုန် ကွိုန်တ္ၚဲအ္ၚာ၊ ဃောပုဏ္ဏမဳ ဒိတှဳပေၚ်ကၠာ၊ ကၠုၚ်ကောံအိုတ်မာ ပကာအမှု၊ ကှ်ေလိက်တုဲကၠာ စုတ်ဏာယမု၊ တုဲဗ္ဒုၚ်ကဵုကၠာ သေဏာဇကု၊ ဗတံတၚဲ လိက်အဲတ္ၚဲဝွံ၊ ကဵုကၠုၚ်ဂြုဂြု ပေဲါအမှုပ္ညုၚ်၊ ကလုတ်အာစိုပ် တမံက္ဍိုပ်ဍုၚ်၊ ပိစှော်ၜါအိုတ် ဇက်တသိုတ်ကၠုၚ်၊ ပိစှော်ၜါရ သၟီတလဍုၚ်၊ ဇက်ကၠုၚ်သဓဵု ကြဵုဇာသမုၚ်၊ သီုကွဳသီုတိုက် လ္ၚဵုဍိုက်ဂၠုၚ်၊ မုက်ပၞာန်ဒွံနး ပြးပေၚ်ဝါဓုၚ်၊ စိၚ်ချေံပြေၚ်ဂၠဴ ပေၚ်တဴဝါဍုၚ်၊ လလောၚ်သမုၚ် ဍုၚ်ညံၚ်ဗြံပါ်၊ သီုဍုၚ်ဂမၠိုၚ် ကျိုၚ်ဗ္ဂောဝ်ရုပ်သာ်၊ ... »

တိုန်သဳကၠဳနာဲ ပုၚ်ပဲါဂါံတွာ်၊ တိုန်စိုပ်ပြာသာတ် ဨကရာတ်ဂမၠိုၚ်၊ ပိစှော်ၝောံကိုတ် အိုတ်တမံက္ဍိုၚ်၊ ဖျေံက္ဍိုပ်ဂြီုဂြီု သီုညးဂမၠိုၚ်၊ ညံၚ်ဓုပ်ပြကာ သၟီနာဲသာဂွိုၚ်၊ သဳကၠဳနာဲက္ဍိုၚ် ညးဂမၠိုၚ်စု၊ တုဲသၟာန်ပရိုၚ် သ္ဇိုၚ်သာအမှု၊ သွာမံၚ်ညိဟာ ခန်လွာနန်မြု၊ ရးပးဂြိုပ်ဝါ ပ္ဍဲခန်လွာဝွံ၊ မိပ်သ္ၚိပ်ညိဟာ ဟွံပါသတြု၊ ပ္ဍဲရးပးဝွံ အနုဍုၚ်ကွာန်၊ ကဵုလိက်သမာန် ရာဇာသာန်တြ၊ မၞးတံပြီုရ ပ္ဍဲအဲပကာ၊ ဗဒှ်ပေဲါသ္ဘၚ် အခြၚ်နာနာ၊ ဗိုၚ်ရီုမွဲဝါ ကောန်သာဂမၠိုၚ်၊ သီုပိစှော်က္ဍိုၚ် ကရိုၚ်ညိနာဲ၊ ဟီုကဵုအမာတ် ပူရိသာတ်ဆာဲ၊ ပေဲါနာနာသာ် ခပ်ပြာတ်ကဵုဂၠဲါ၊ စှ်ၜါဘာသာ ဗမာဒဝဲါ၊ ပသူပသေဝ် ကၠေဝ်သီုဇၚ်မှာဲ၊ မန်ဒိုၚ်မန္ဒ ဝသီုၜၚ်သာဲ၊ ယျောန်ကြုက်ဒှ်မွဲ သီုရဲဓဝဲါ၊ ကသှ်ေကျိုၚ်ဗြော် ဗော်ရဲၜၚ်သာဲ၊ မန်ကဵုကရေၚ် ဖျေၚ်မုက်ပၞးဗ္ဒာဲ၊ ဒလိန်ဒလာဲ လှ်ေပဂဲါဍုတ်၊ ဗမာသီုဓဝဲါ ၜၚ်သာဲပြက်စုတ်၊ ခမှေန်ကဵုယျောန် ဒက်ဒေါန်ခဍုတ်၊ လှ်ေပ္တိုန်တဲဒျာန် ဗၠာဲပ္ကာန်ကဵုဝုတ်၊ လှ်ေပလှ်ေဍုတ် ဗြဴဝုတ်တဆိၚ်၊ ပုၚ်တိုၚ်ပရှ် ပေါဟ်ပ္တိုန်ဒြၚ်ဂၞိၚ်၊ ပလှ်ေမုက်မတ် လျတ်သီုဂၞိၚ်၊ ပလှ်ေမုက်ဂဲါ လှ်ေတွာဲကောန်သၟီ၊ မုက်မတ်လွိၚ် လျးကၞိၚ်ဖြာဖြာ၊ ပေဲါသၟီရာဇာ နာနာသာ်ပၠန်၊ ပေဲါမန်ဂၠိုၚ်နဲ ပြိုၚ်ကဵုပေဲါယျောန်၊ သီုကြုက်ဒှ်မွဲ ပြိုၚ်ကဵုပေဲါမန်၊ ဇန်တံတွာ်ဂၠေဲါ ရဲရးတံပၠန်၊ ကဵုကွဳကဵုစောတ် မှတ်ကၠုၚ်မွဲတန်၊ ညးဗ္ၚညးဂြိုပ် စိုပ်ကၠုၚ်လီၜန်၊ က္ဍိုပ်ဍုၚ်မုဟ်ရး လဗးလုပ်ပၠန်၊ သီုသေံသီုမန် ဇက်ပၠန်လုပ်ဍုၚ်၊ ဗဵုပေဲါမန္ဓာတ် တွာ်တိုက်ဍိုက်ဂၠုၚ်၊ ရးကးဒယှ် ပရဟ်တွာ်ကၠုၚ်၊ တိုက်တိုက်ဂၠုၚ်ဂၠုၚ် ဇက်ကၠုၚ်ရုရု၊ ဂၠေါန်ပးၚိတ်သ္ဇၚ် လက်ၚၚ်ထဥ၊ သ္ဍောန်ဇုက်သၞာံ လေံပေန်သ္ဍာံစု၊ ဗတက်ဆေဝ်လုန် ဂဇုန်ကၞတ်ဆု၊ ပတဴဇိုၚ်ဂဲါ လှ်ေတွာဲထဥ၊ ထာၚ်လကေတ်ဗု တူဆုဂဇုန်၊ တုပ်ပမာတုန် ဂစေံဍုန်ဆု၊ ဍုတ်မြာ်တဲၜါ တွာ်ဂါံအာဂၠု၊ စ္ဍောန်ဇုက်သၞာံစု တူဆုသမၠုၚ်၊ နွံကွတ်လအိတ် လ္ၚဵုၚိတ်ဂၠုၚ်၊ လ္ၚဵုအေန်သၞာ် ညးဗာ်အဲဒုၚ်၊ လ္ၚဵုတက်လေံ ပၠေံအာပၠေံကၠုၚ်၊ လက်ဗန်လက်ပၠုဲ တွာ်ဂဟုဲဒုၚ်၊ တက်ကၞက်ကြုၚ် သၠုၚ်သၠုၚ်သဝ်သဝ်၊ အေန်သ္ဇၚ်တဲၜါ ရေၚ်ဗ္ဂာသဝဝ်၊ ညးဗာ်အဲဒုၚ် ဒုၚ်ဒးသ္ဇၚ်ကဝ်၊ ညးဗာ်အဲဗာ် ဆာတ်ဒးတံက္တောဝ်၊ ဆီပြးဍေၚ်ဇွောဝ် က္တောဝ်စာ်အာ၊ လက်ပၠုဲလုပ်ဗ္ဂပ် သ္တပ်သ္တးညဳသာ၊ တုပ်တုဲအေန်ပၠေံ ခြေံကၠုၚ်ခြေံအာ၊ ညးတေံအဲစာဲ ဂဲါတိတ်သီုၜါ၊ လုပ်မွဲဗလး ပြဟ်ဗၠးတိတ်အာ၊ ညးစာဲအဲစာဲ သြာဲတိတ်သာသာ၊ ထုဲဓရုဲအာ ဒေၚ်ၜါပြာ်တံၚ်၊ ဇန်တံတုန်ရော ဗဵုကၠောံဟောကၠံၚ်၊ ဂမှဳသၚ်ကီု အိုတ်သီုပဝံၚ်၊ ဗဵုပေဲါလက်ပၠုဲ ထုဲဓရုဲမံၚ်၊ ထပိုဲလကေဝ် တွာ်ကြေဝ်လုံဂၠံၚ်၊ လုပ်ဗဵုပေဲါဍုၚ် တွာ်ကၠုၚ်ဗြံၚ်ဗြံၚ်၊ ဂၠေဲါကၠုၚ်ဂြုဂြု ရုရုသံၚ်သံၚ်၊ ဇက်လုပ်ဟောကၠံၚ် ဍုၚ်ညံၚ်ဗြံပါ်၊ ဂၠိုၚ်ကဵုဘာသာ ပေဲါစှ်ၜါသာ်၊ သီုပေဲါဂလာ ပေဲါသေံၜါသွာ်၊ သေံဂတိုပ်တာ ဂလာဂၠိုၚ်ဒွါ်၊ သီုဗြဴသေံသၟာ် ခါတ်ဂၠိက်တွာ်ဂဲါ၊ ဂၠေဲါဗဵုပေဲါဍုၚ် တွာ်ကၠုၚ်ဇြာဲဇြာဲ၊ တမံအဲညး ဂြိုၚ်ဒၟံၚ်ဟးဟာဲ၊ ရဲဝုတ်တံဆာဲ ဂၠဲါဗက်ခရေတ်၊ ... »


သေထဳတြုံဗြဴ ရံၚ်တဴဖေက်ဗၠေတ်၊ ဖေက်လောန်အခိၚ် စိၚ်ချေံဂၠဴဂေတ်၊ ကယိုၚ်ကောန်ဗြဴ ဂေါဝ်တဴပၠေဝ်ပၠေတ်၊ လျးထဝ်ဂဵုရေတ် ဗ္ဂေတ်လုံဇကု၊ ဝက်သၞေက်ယျၚ် လျးခၠၚ်တသု၊ မာလေဝ်ကမက် ကွက်ရတ်ဇံမု၊ ကၞတ်သော်ထဝ် သီုပ္ကဴထဝ်ဂၠု၊ သၞေက်မၞိက်သ္ကဲ ရေၚ်ဗၠဲကၞု၊ သၠဇြဲလယှ် ပှော်မံၚ်ရုရု၊ ကၞိၚ်ၜတ်တသု ဇံမုဂကူ၊ ဒၞေၚ်မတ်ဝိုၚ်သာ် ဒမၚ်ဍာ်အူ၊ မတ်လစံက်သ္ဇုၚ် သမုၚ်ဝိဇူ၊ ကၞေၚ်ဂၠးဥပ္ပဵု လျးဂဵုသရူ၊ ဂၞိၚ်ဝန်သြိုဟ်လး စၞိန်စးဒ္ဂူ၊ ဒဳက္ၜံၚ်တံၚ်ယျ ကဒလိအူ၊ တဲညံၚ်လောတ်ဗၠဲ နဲလပှ်ဇၟူ၊ ၚေက်ကိုဟ်ရေၚ်စု မြုဗိုတ်ဂေါဝ်ပၠေဝ်၊ ရမျှာၚ်ခိုဟ်လောန် ဟီုပၠန်အရေဝ်၊ ကြဝိတ်ကျဟေၚ် ခဏေၚ်ဆေဝ်ရေဝ်၊ မိၚ်ဒးဥူမတ် သၟိက်ဂွံကြတ်ဆေဝ်၊ ပံက်ဝါစာလေဝ် အရေဝ်မွဲမွဲ၊ ကောန်ဂကူပ္ညဳ သေထဳမပြဲ၊ ဂါံစှ်ေဍိုက်ဝဝ် မိကသဝ်ဗၠဲ၊ ကမၠောန်တံအဴ ဗက်တဴဝဝ်ဂၠေဲါ၊ တြုံဗြဴသေထဳ ဍိုက်ကွဳမွဲတဲ၊ ပၠတရဴပၠန် ဟွံညန်ဟွံသ္ၚောဲ၊ ကမၠောန်ဗက်ဂၠေဲါ ၝဲဒေံဗိုၚ်ဟော၊ စိုပ်ထာန်ကြကတ် ဇၞော်သွတ်ဂၠိုၚ်အြ၊ ဒုမ္မဝတဳ ကျာ်သြဳအယော၊ တွာ်ဗက်အာမ လဇအာရော၊ ဂါံတွာ်ယောသော ကမၠောန်ဟောတဴ၊ လုပ်ကၞာရတ် ဒုမ္မဍောတ်ဗြဴ၊ တူဗဝဝ်ရတ် မုက်မတ်တ္ၜတ်သြဴ၊ ကမၠောန်ကမြဴ မံၚ်ဖဴမိသၟတ်၊ နန္ဒကိတ္တိ သီုမိဗြဴရတ်၊ ကယျိုၚ်ကောန်ဗၠာဲ စရာဲပြာကတ်၊ သၠိုက်ၝောံကိုတ်ပၠန် ဒက်ခဲါဗန်သၟတ်၊ လက်ကြာပ်ကနှ်ေ ကၠေဟ်လဝ်ဗိုန်ဗတ်၊ သၞေက်ထဝ်စဳရေၚ် မၞိက်ရေၚ်မတ်၊ မာလေကမက် ကွက်ကံလယတ်၊ ပ္ကဴထဝ်လယှ် လတှ်ပြာကတ်၊ ပ္ကဴဗၠဲသီုစုံ ပ္ဍဲဘုံကၞတ်၊ သြီုသြီုလယတ် မတ်ဂဵုဖျဴဖျဴ၊ ဂါံတွာ်လုပ်အာ ပ္ဍဲသၞာပ္ကဴ၊ သၠောံယာတ်ကၟဝ် ကြာထဝ်ဍိုပ်ဍဴ၊ ဗၠာဲတံဗက်ဂၠေဲါ ဗွဲလက္ကရဴ၊ ပ္ဍဲသၞာထဝ် ဗွဝ်ရတ်အဴ၊ တိုန်ဂဇံတဴ ဗြဴထဝ်အလေၚ်၊ ဗော်ဗၠာဲဗြရတ် ဍောတ်ဇၞော်ဒၟံၚ်ရေၚ်၊ ဖဴကမၠောန်ဟေၚ် ဂဇံရေၚ်ဒၟံၚ်၊ ရဲဗြဴကမၠောန် သၟဟ်န်ဟောကၠံၚ်၊ ဗၠာဲတံကျောဝ်ရံၚ် ဂၠံၚ်ပ္ကဴပတ်ဒၟ၊ တဲဍေံဂၠါန်လောန် လီၜန်ဂၠဲါခြ၊ ဂၠဲါဂၠါံချတ်ဂၞိၚ် လဟိၚ်ဂြိုၚ်ခ၊ တဲဍေံတံၚ်ရ ညံၚ်ကဵုမတာ၊ အမာတ်တံအဴ သီုဒဴဗညာ၊ ဗော်သ္ဇၚ်ဝၚ်တံ တမံညးကၠာ၊ သေထဳသမ္ၚေဟ် ညးလွေဟ်ညးဝါ၊ ကောံပ္ဍဲကၞာ ဗညာမုက်သ္ဇုၚ်၊ သေထဳရးကး ဒၟံၚ်မ္ၚးဍုၚ်၊ သေဏာအမာတ် ဗိုက်ယာတ်ဂေါ၀်သ္ဇုၚ်၊ ပိစှော်က္ဍိုၚ်ဗ္တာၚ် ဂစာန်လုပ်ကၠုၚ်၊ ညးရးညးကး ညးလွေဟ်စိၚ်ဂၠုၚ်၊ နဳဂီုညးဍုၚ် လုပ်ကၠုၚ်ပေၚ်က္ဍတ်၊ ပေၚ်ပ္ဍဲရိုၚ်ကၠာ ခန်လွာနန်ကၠတ်၊ ဨကရာတ်စိ ပိစှော်ၜါသၟတ်၊ ဂဇံရေၚ်စူ လၟေၚ်ဘူဝတ်၊ နန္ဒကိတ္တိ ဒှ်မိမသၟတ်၊ စန်လက်အဆတ် ပြဲသၟတ်ဇၟာပ်တၚ်၊ ကညာထပှ် နုက်ကၠဟ်ထဝ်ဒြၚ်၊ ဍာ်လစအဵု ကဵုအာတုက်နၚ်၊ ကဵုအာတုက်ကၠာ မှာရာဇာဝၚ်၊ ကညာထပှ် ကၠဟ်ထဝ်ဂဵုခၠၚ်၊ ထပ်တဲကောန်က္ဍၚ် ပ္ကၚ်ရၚ်နန်မြု၊ ကဵုဒှ်သၟီသၟတ် ဗြရတ်ကောန်ဂၠု၊ ပ္ဍဲရာဇာဝၚ် မၚ်ဂလဝွံ၊ သၟဝ်ဇာထဝ်ပ္ကာန် သၟဝ်ဖ္ဍာန်ကၟု၊ သီုတြဒစာံ မန္ဒြာံလဒု၊ ဒက္ခိဏဝဝ် စဝ်ဍာ်ကၞု၊ မန္ဒြာံလဒု ဗရုဖဍောတ်၊ ဨကမေတ္တာ မန္ဒြာပြာကတ်၊ သဗှမန္ဒြာ ရာဇာဗြရတ်၊ သတြုမန္ဒြာံ ဇဲယာံပြာကတ်၊ ဗြဟ္မဏသၟတ် ဖဍောတ်မန္ဒြာံ၊ ဒသဒိသာ မဟာဇဲယာံ၊ သဗှသတြု ဥပဒ္ဒဝါံ၊ သီုတြဒစာံ မန္ဒြာံဖ္ဍောတ်၊ ခုတ်ယၟုသၟတ် ဗြရတ်ရာဇ၊ ပဒုမ္မပ္ညဳ ဒေဝဳရုပ္ပ၊ ထပ်တဲညးၜါ ကြာပုရိသ၊ တဲသ္တုံတြုံပြဲ ဗြဴတဲဇွိရ၊ သီုၜါထပ်လဝ် ညံၚ်လောတ်ထဝ်ဂျ၊ ဒက်တောဝ်ကၟု ကောန်ဂၠုၜါရ၊ ကဵုပ္ကၚ်ရၚ်ဍုၚ် ဒုၚ်ဘိသေခ၊ ပိစှော်ၜါက္ဍိုၚ် ဗိုၚ်ပြီုရာဇာ၊ တရိုပ်ကဵုရ ရတ်ၜါပြကာ၊ တရိုပ်ကဵုဇဳ ဗၠဲဂွါနဳလာ၊ ညံၚ်ဗြဲရတ်ဂူ သြူသြူဖြာဖြာ၊ သေထဳသမ္ၚေဟ် ဖျေံကဵုလာပ်ကၠာ၊ ဒၞဲါနွံပိုန်ဘိုက် ဍိုက်ပေၚ်ဘောဂါ၊ သ္ကိုဟ်ဖျေံဖြာဖြာ ဂၠိုၚ်ဘာသာဟေၚ်၊ သေထဳရးကး သၠးကဵုဟွံဝေၚ်၊ ညံၚ်ဗြဲရတ်သၟဟ် ပယျာံဂှ်ဟေၚ်၊ ဗြုမံၚ်ခြေၚ်ခြေၚ် သီုပြေၚ်စိၚ်ကွဳ၊ လလောၚ်သဓဵု ဗြုကြဵုတဝဳ၊ ဖံမံၚ်လဒု ဗြုကၠံၚ်တမဳ၊ ခပဵုခရာ ဗြုအာတဝဳ၊ ဗြုမှုဲလလောၚ် တက်မံၚ်ဇိုၚ်ၜဳ၊ ဗရုဂဟဳ ဇိုၚ်ၜဳသဳဒန်၊ ခပဵုဒြၚ်စိၚ် လဟိၚ်စိုတ်ဇန်၊ ခပဵုဒြၚ်ပြေၚ် ဗြုခဏေၚ်လောန်၊ ဒြၚ်တလိၚ်ပၠန် ဒက်ဒေါန်ညံၚ်တွိၚ်၊ ကောန်သၟီစဴသၟီ ဍိုက်စိၚ်စဴဍုၚ်၊ ပိစှော်ၜါက္ဍိုၚ် ရိုၚ်ၚ်ဇက်ကၠုၚ်၊ ကလေၚ်စဴဟာန် ထာန်ဇကုပ္ညုၚ်၊ ဗြရတ်ဂေါ၀်သ္ဇုၚ် ဂွံပိုၚ်ဍုၚ်သၟတ်၊ ကောံဂၞကျာ်ကၠာ ၜါမွဲနန်ကၠတ်၊ ဒေါ၀်ဗြဴကမၠောန် တန်တူဒေန်ရတ်၊ ကောံဂၞကျာ်ရ ပဒုမ္မသၟတ်၊ ပပိုန်ကဵုဒါန် ထာန်ဗုဒ္ဓရတ်၊ ပ္ဍဲပန်ဒိုဟ်ဍုၚ် ဇန်ကၠုၚ်အာထတ်၊ ဗစဲပန်သၟတ် ပုၚ်ဝတ်ရိုဟ်တ္ၚဲ၊ ကမၠၚ်လအာတ် ပိဏ္ဍပါတ်ပြဲ၊ ရုၚ်ဒါန်ပန်က္ဍၚ် ပၟၚ်ပမွဲ၊ ဖေၚ်ယာတ်ထဝ်သြန် ဟွံခၠန်ရိုဟ်တ္ၚဲ၊ ညးၜါစုတ်တဲ မွဲတ္ၚဲဟွံသ္ဂုတ်၊ ဖန်တံတ္ၜန်ထိ ညိဟွံဖလုတ်၊ ဇရာဗျုထဴ ၜတ်သြဴသီုဝုတ်၊ ဒါန်မပြဲပြဲ ရိုဟ်တ္ၚဲသေၚ်ဟာ၊ သဳဒစာံပ္ညဳ သဳဗပေၚ်ကၠာ၊ သဳမသုန်ဒ္ဂိုန် သွိုန်ဘာဝနာ၊ သီုဝဳဝဲတုန် မသုန်ပြကာ၊ သီုမိမၜါ ဟွံခြာဖလုတ်၊ ဒယှ်ပြာထာ ဇၟာပ်ဘာသာခုတ်၊ ဇန်တံကၠုၚ်အာ ဗော်ရာဇာဒုတ်၊ ဗော်ဝါနိဇ္ဇ ဗၞိက်ဟသ္ဂုတ်၊ ဇန်ဟွံဖလုတ် ဟွံသ္ဂုတ်ကၠုၚ်အာ၊ ဒယှ်တမ္ညဝ် အံသဝ်ပြာထာ၊ ဗြရတ်ပ္ကၚ်ရၚ် နန်ဗတၚ်ဇာ၊ ဒယှ်ပြာထာ သၟီနာဲသာဇန်၊ သာဓုဟောဒြာ ဗမာသေံမန်၊ ဒယှ်လောန်လာန် ဒါန်မဇၞော်သန်၊ ဂၞကျာ်ကဵုသၟီ ပ္ဍဲသမၞိၚ်နန်၊ ညံၚ်ထာၚ်ကဵုထိုက် သ္ဍိုက်ပ္ဍဲမတ်ဇန်၊ ပ္ကၚ်ရၚ်ဍုၚ်ပၠန် တန်တဴဒၟံၚ်လံ၊ မွဲအယုက်အဴ ဒၟံၚ်တဴဗိုန်ဇၟံ၊ .. »


စုတိလောန်အာ ၜါမွဲတမံ၊ ကၞတ်အယုက်ဆာဲ ကံနာဲဟွံလံ၊ ဗြရတ်မွဲတၟံ နာဲတံကလၚ်၊ ရုပ်မွဲမံၚ်သၠၚ် နာံဆၚ်ဒဴအာ၊ အာက္တဵုဒှ်ပၠန် ကောန်သၟီပဉ္စာ၊ ဒှ်သုဓနု ယမုပြာထာ၊ ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ဒေဝဳယက္ခာ၊ ကောန်သၟီဒုမ္မ ကာလဂှ်ကၠာ၊ မနောဟာရဳ ဒေဝဳကညာ၊ အာက္တဵုဒှ်ကၠာ ပ္ဍဲကေလာသ၊ လၟေၚ်ဒဒှ် တဝှ်ဂါမ၊ ပုံဗြရတ်ရ အိုတ်ဆဝွံတုန်၊၊ ... ၊၊ ... ၊၊ ... ၊၊

ပ္ဍဲသက္ကရာတ်လ္ၚီၜါကၠံထပှ်စှော်တရဴ ဂိတုခ္ဍဲသဳမွဲစွေက် တ္ၚဲဗြဴဗတိ ပယျာံဂယးစှ်နာဍဳ ဇိုၚ်ကၞေဟ်ကှ်ေတုဲရအဴ၊၊
ကှ်ေပ္ဍဲကွာန်ကြေဝ်ဏာ၊၊

ဖဵုအဲကှ်ေလဝ် အ္ခဝ်ပိတကတ် လိက်ဗြရတ်ဂ္ညိ၊
ဂတဝွံစိ တ္ၚဲစုတိအဴ စဴဘဝပလိုက်၊
ပိုန်မၞိဟ်ပိုန်သွဝ် ဗဝဝ်ဘောဂ စနတသိုက်၊
ဖဵုဒုၚ်ဒဒိုက် တသိုက်နဳဗာန် ပ္ကာန်ကြဴတဲညိ၊၊

မၚ်ဗၠာဲဆာံပျာ ပဒကာသၟတ် လိက်ဗြရတ်ဂ္ညိ၊
ဘဴဂတစိ ညိပကဵုသ္ၚောဲ ပ္ဍဲသမၞိၚ်က္ဍိုၚ်၊
ပိုန်မၞိဟ်ပိုန်သွဝ် ဗဝဝ်ယဿ ကဵုဂွံစသိုၚ်၊
ဍုၚ်နိဗှာန်ဂွိုၚ် ကဵုဂွံကျိုၚ်စဴ ဖဴကျာ်တြဲညိ၊၊

ဒကာလိက်ဝွံ ရဲကွာန်ကြေဝ်ဏာရောၚ်၊၊

Comments  

Powered By Blogger