Mon, If you don't breathe, there is no air. If you don't walk, there is no earth. If you don't speak, there is no word.

လမျီုမည်ဂှ် အရေဝ်မည်ရ။ အရေဝ်မည်ဂွံဗိုန်ဂှ် လိက်ရောၚ် ဗဗိုန်ပခိုၚ်ကဵု။
ဟိုတ်ဂှ်ရ လမျီုမည် ညံၚ်ဟဂွံတိတ်အာ နူမည်ဂှ် အရေဝ်မည် မည်ဟီုညိ ဂးညိ။ လိက်မည်ဂှ် မည်ကတ်ညိ ချူညိ။

Bookmark and Share

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၄၂ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Wednesday, November 26, 2008

Google Logoဗြရတ် ဍိုက်လတူစးချေံဟဇ္ဇနဲ ကလာၚ်သာၚ်တိုန်အာ တူသဗာန်အမှဲ
ဗြရတ် စိုပ်အာ ထာန်ဒမံၚ်ကလော်ဗြဴမိဣဏၚ်ကၚ်ရဳ
ကာလသၟိက်ဒှ် တဝှ်သံၚ်သာ၊ သၟီတာပဿ တလပညာ၊ ကွက်လိက်တုဲပၠန် စဴပန္နသာ၊ ဗြရတ်ကုမ္မာ ပြဟ်ၚုဟ်အာရ၊ လာၚ်မုက္ခဝါ လၜိုဟ်ကာယျ၊ မြဳသာဲနာဍူ ပုၚ်မူသဗ္ဗ၊ တုဲကလံကၠာ ပန္နသာရ၊ ဗောဓိသတ္တ တလစရာဲ၊ ကျိုၚ်ကျဝ်ဂ္ညိဂ္ညာတ် ဨကရာတ်ဗၠာဲ၊ သၞာ်ရတ်ချတ်ဂၞိၚ် တွိၚ်ပ္တိုန်စရာဲ၊ ဂါံဍိုက်ချေံပြဲ ဟဇ္ဇနဲဗၠာဲ၊ လိုန်သဗာန်ကျာ မူပမာဗ္ဒာဲ၊ ညံၚ်ၜိုပ်ၜၚ်ဗၠာဲ ဆာဲတူကာသ၊ ပဝ်ပ္ၚောံခုတ် စိတ္တကုတ်ရ၊ ညံၚ်အိန်မာဃ တလသွဝ်ၜါ၊ မဍိုက်ယာန်ကၠာ ဨရာဝဏ္ဏ၊ မတိတ်ဝေၚ်ထာန် ဥဒျာန်လစ၊ ညံၚ်သူရိယျ ဍိုပ်ၜိုပ်ဒျအာ၊ ပ္ၚောံဍုၚ်ကၠာ ဒွါရဝတဳ၊ ကောံမိတ်လဂ္ဂန် ဂွံညန်မွဲဒ္ၚဳ၊ ပမာသာ်ဂှ် တုပ်အိုတ်သၟဟ်ညဳ၊ ဗြရတ်ဍောတ်ဗၠာဲ စရာဲကျာ်သြဳ၊ ဍိုက်ယာန်အဿ သၟီပယာယဳ၊ ပ္ၚောံနန်ဒြၚ် ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ၊ ဒေါဝ်ဂြိုပ်ကျာ်သြဳ ဗနဳပုပ္ဖ၊ ဍိုက်ယာန်အဿ သၟီပယာကြာ၊ ကလာၚ်သာၚ်ဟာန် လိုန်သဗာန်ကျာ၊ ချေံကဵုဗညာ အာတဴလျလျ၊ ကြာဟေမဝန် ထာန်အရညှ၊ အာတဴလျလျ ကာလဂှ်ပၠန်၊ သၟီရာဇာမန် ညံၚ်ကောန်ၜိုပ်ၜၚ်၊ ပရှ်ညံၚ်ကျာ နဲပါကဟၚ်၊ ပရှ်လောန်က္ဍၚ် ဒေါ၀်ဂၚ်ၜိၚ်ဒၟံၚ်၊ တူဂၠံအမှဲ ရံၚ်ညာတ်နဲသၞံၚ်၊ ကြာဂၠံမတ်ဗြဲ ပ္ဍဲစးအဿံၚ်၊ ညာတ်ညံၚ်ရဴသၞံၚ် အရံၚ်ဖျေဲဖျဴ၊ ညာတ်အာစောန်စောန် ပြာသာတ်နန်ပ္ကဴ၊ ဓုပ်ပြကာအဵု လျးဂဵုညံၚ်သ္ဍဴ၊ ကရိုန်တဏာဲ ဂဵုဍာဲဖျေဲဖျဴ၊ သ္ၚိကၠတ်နန်ဒြၚ် ဂဵုခၠၚ်ညံၚ်သ္ဍဴ၊ ဗတၚ်ဇာထဝ် ရုပ်သပဝ်နှဴ၊ သပဝ်ဗိုတ်နာ် ဂၠိုၚ်သာ်တ္ၜတ်သြဴ၊ ညးၜါရံၚ်ဗဵု ခၠၚ်လဟဵုတဴ၊ ပြာသာတ်ဒေံဗြဴ ရဴဒမၚ်ဍာ်၊ ဂေၚ်တဴပြာသာတ် ဂွံညာတ်ရုပ်ရဴ၊ ပ္ဍဲမုက်ရုၚ်ပ္ကဴ ယက္ခဗြဴအုံ၊ ပၠဣဓိပၠန် ရပ်ဒန်တဲသ္တုံ၊ ယက္ခဟောကၠံၚ် ဒတဴဒၟံၚ်အုံ၊ ကဵုပါၚ်ဟဟ ပၠရမျှာၚ်ကောံ၊ ထောံဇိုၚ်တဲစုံ သီုသ္တုံသီုဇွိ၊ တၚက်ေၚက်ဂွု ကိုဟ်တသုစိ၊ သလာ်ရံၚ်လ္ၚာ် တက်ဍာ်ယူတိ၊ ကလော်ဒိတှိ ပၠဣဓိလောန်၊ ဂွံညာတ်တဴကၠာ သီုညးၜါပၠန်၊ ချေံဟီုဂၠိုက်ဂၠဲါ ကဵုနာဲသာဇန်၊ လိက်ပ္ဍဲကံချေံ ထောံကဵုဍေံပၠန်၊ ဍေံဂွံညာတ်ကၠာ အက္ခရာဗျန်၊ ဂွံတီသ္ဇိုၚ်သာ တူကျာပိုဲတန်၊ ဂွံမိၚ်ရမျှာၚ် ပါၚ်ချေံပြဲလောန်၊ ဗြရတ်ထောံပၠန် လိက်ဇမန်ဗၠဲ၊ ယက္ခဂွံညာတ် ပါတ်တိုန်စိုတ်ပ္ဍဲ၊ ပံက်ညာတ်လိက်ကၠာ အက္ခရာနဲ၊ ဇၟန်ညဳသတပ် ပၠောပ်ဏာအပ္ဍဲ၊ ပၚ်ခၠံယဵုတဲ ပ္ဍဲကောန်ကျာ်သြဳ၊ ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ကျာ်သြဳနန်မြ၊ ဂွံမိၚ်လိက်ရ ယက္ခဒေဝဳ၊ တီပ္ဍဲလိက်ကိုပ် မိတ်အဲစိုပ်ပ္ညဳ၊ တွာ်တိတ်မုက်ရုၚ် တိတ်ဒုၚ်သဳကၠဳ၊ ယက္ခဒေဝဳ ကျာ်သြဳဗြဴရတ်၊ မိၚ်လိက်တုဲကၠာ သ္ၚဳအာမုက်မတ်၊ တုဲကော်ဗိန္ဒော ဟောရာကိုန်ဗတ်၊ ဟောရာကၠုၚ်စိုပ် ဖျေံက္ဍိုပ်ပဝတ်၊ ယွံနာဲနန်သ္ဍဴ ပိုၚ်တဴနန်ကၠတ်၊ မူပမိက်စိ ဟီုညိဗ္တာၚ်ၜတ်၊ ဂွံတီဗွဲစၟတ် အဇ္ၛတ်ညိနာဲ၊ . . .

ဏၚ်ကၚ်ရဳမိၚ် ဟီုပမိၚ်ဆာဲ၊ ယွံလေဝ်အစာ ဟောရာစရာဲ၊ လိက်မိအဲပ္ညုၚ် ကဵုကၠုၚ်ဆက်ကွာဲ၊ လိက်တွဵုတဲယာဲ လိက်နာဲဗှ်ရံၚ်၊ စုတ်တဲဍောတ်ဗၠာဲ ယာဲကဵုပလံၚ်၊ ယမုဗြရတ် ပြာကတ်ဒါန်ကြံၚ်၊ ထပ်တဲပ္ဍဲလိက် အဲသၟိက်ကဵုရံၚ်၊ ဂွံတီညိကွေံ ကော်ဖျေံဒမံၚ်၊ က္ညဗိန္ဒောရံၚ် ညံၚ်ဗၠးသၚ်ကာ၊ ဟောရာမိၚ်ဗက် ဖန်စက်ဇာတာ၊ ပိပန်ဒစာံ သက်ဖဍာံကာ၊ လိက်ဝွံအဒိ လှာဲတမိကၠာ၊ ခယျဝိဒ္ဒဳ ပ္ညဳယၟုအစာ၊ တုဲသ္ၚဳပၠန်မွဲ ပ္ဍဲစက်ဇာတာ၊ တန်အယုက်ဆံၚ် ဂြိုဟ်ပံၚ်ဟုဲဏာ၊ ပၟဝ်တရဴ ကြဴစစှ်ၜါ၊ ကိုန်ဇိုက်ဟွံတိတ် လအိတ်ဇာတာ၊ ပ္ဍဲမိဟ်သောရာ ပ္ဍဲဗြိုဟ်ရာဟု၊ ကြကတ်အၚာ သိုက်ကြာကန်စု၊ အဒိုတ်တူဝွံ စန်မြုဗိစ္ဆာ၊ ဂုရုမကဝ် ကုံလဝ်ဗုဒ္ဓါ၊ ဝွံသ္ၚိကၞေပ်ရ ဒစာံပြကာ၊ ဂြိုဟ်ဒစာံတုဲ ဒးကၞုဲရာဇာ၊ ကၞုဲအနုမာန် နွံညာန်သ္ကေက်သ္ကာ၊ ရသိဆက်ကွာဲ ပသရာဲကၠာ၊ ကြဴဝွံကၞုဲဝါ ဂွံဏာကောန်စိုတ်၊ ခိုၚ်ကဵုဇာတာ တိတ်နူကာဗိုတ်၊ လိက်ဝွံလှာဲအဴ ဘာ်တရဴအိုတ်၊ လိက်တၞံဟသေၚ် ဒးဟေၚ်ဂၞဲရိုတ်၊ ကာကာပ်မြိတ္တျု အမှုဂစိုတ်၊ လိက်ဝွံလှာဲအိုတ် ပ္ဍဲစိုတ်ဍိက်အဴ၊ လိက်ဝွံဟသေၚ် တၟေၚ်ရောၚ်နာဲဗြဴ၊ ပိုတ်ဗျန်ဟွံဆာဲ လွာ်ဘာ်တရဴ၊ ထာန်ဇိုၚ်လှာအဴ နာဲဗြဴယွံမိ၊ ညးလှာဲတုဲရ ဗြဴတလတိ၊ ဟွံစှ်ေပိုတ်ဗျန် ချူကၠောန်တမိ၊ ပပ္တေဟ်ညိယာဲ စရာဲနန်လွိ၊ လိက်လှာဲတမိ ယုတ္တိဟွံဝေၚ်၊ . . .

ဏၚ်ကၚ်ရဳမိၚ် သွိၚ်မုက်ကလေၚ်၊ မိဟီုတ္ၜေဟ်ကၠာ ဟောရာဂှ်ဟေၚ်၊ ဟာဲအဒိတှိ ဗှ်ေညိဟွံသေၚ်၊ ဗှ်ေပလီလှေံ ညံၚ်ပြေံကျာဟေၚ်၊ ဗှ်ေဗ္ဂေတ်တံၚ်ဂြဲ နဲညးဍိုက်ပြေၚ်၊ ဗှ်ေတံၚ်ကလေၚ် တုပ်ညံၚ်ပြေၚ်ဂၠဴ၊ ဟာဲအမုက်ဗၠး အဲဂဗးတဴ၊ ဟာဲအမုက်ဗာ် သ္ၚိဍာ်ပသြဴ၊ အဲဒလုက်ပၠန် ဇပန်ဍေံက္တဴ၊ အာကၠေံအဂၠဴ လထဴလုတ်ဝတ်၊ မံၚ်လံမဂး ဒးဂွမုက်မတ်၊ အာထောံကဵုပြဟ် ဗြံက်က္ဍဟ်ခလောတ်၊ ဟောရာခညောတ် သၟတ်ပၠန်စဴသ္ၚိ၊ . . .

ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ဒေဝဳယက္ခိ၊ တိတ်အာမုက်ရုၚ် ကၠုၚ်ဗိုၚ်သ္တုံဇွိ၊ ကမၠောန်ဗိုၚ်ဂၠေဲါ ပ္ဍဲတံဇိုၚ်မိ၊ သဘာ်တဲၜါ နာဲသာနန်လွိ၊ တုဲသ္ၚေဝ်တိုန်အာ တူအကာသိ၊ ညံၚ်မှာတလိ မိညာတ်ဒဇပ်၊ အတိက်ပ္တုဲလဝ် ဇတဝ်ဖြပ်ဖြပ်၊ ပ္ဍဲစိုတ်သမြပ် ဖြပ်ပ်ဇတဝ်၊ ရုပ်ညံၚ်မာဃ အိန်တလသွဝ်၊ ဍိုက်ယာန်ချေံပၠန် တဲသၞာ်သ္ဂန်လဝ်၊ စိုတ်မိဖြပ်ဖြပ် ဇတပ်ဇတဝ်၊ ဇြဟာန်တမိုဟ် ဖျုန်ဂြိုဟ်သ္ဗသအဝ်၊ ယက္ခဗြဴသွဝ် စိုတ်လၟောဝ်အာ၊ ပ္ဍဲဂွိုၚ်ကြုတ်ဏာ ဗျာပ်အာဇြဟာန်၊ ဘဝၚ်ပိတန် အဝဇ္ဇန်ထာန်၊ သမ္ပတိစ္ဆိုန် လဴတိုန်ဂစာန်၊ ဍောၚ်ဓဝ်ဝိညာန် ထုဲကြာန်ဗနှ်၊ သန္တဳဝတှဴ ဇၞော်တဴက္တဵုဒှ်၊ ဇဴတဒါရီု သီုစှ်ထပှ်၊ လညာတ်သ္ဇိုၚ်ညာတ် ဂွံညာတ်တုဲဂှ်၊ ဇဴသောဗနှ် မူဂှ်ပမာ၊ တမ္ၚာမွဲကၠာ ပ္ဍဲခန်လွာၜဳ၊ သဏန်ဒက်ဗျာၚ် ပ္ဍဲသၞေၚ်စာၚ်ဖဳ၊ ဍိုက်ဂၠုၚ်ဂၠဲါၚဳ ပလွဳပရာ၊ ဂရော်နာံထံၚ် ဒၞဲါခဏံၚ်ကၠာ၊ ကညာတ်သၞေၚ်စာၚ် သာၚ်တိုန်ညှာညှာ၊ ထမက်ကိတ်ပၠန် ဒးသဏန်ကၠာ၊ ကၠာတ်ပၠန်ဟွံတိတ် ၚိတ်ဗိုန်က္ဍၚ်အာ၊ တုဲဒးမံၚ်ဘဲ လုပ်တဲညးဖျာ၊ သၞေၚ်စာၚ်တုပ်ရုပ် ဂၚ်တုပ်သံၚ်သာ၊ သဏန်တုပ်ကီု အရီုတဏှာ၊ ကယျိုၚ်ဂညိ အပေါတ်ကြိယျာ၊ အကုသဵုဂှ် တွံဂးတမ္ၚာ၊ ဗြဴရတ်ယက္ခာ တုပ်ပမာပၠန်၊ . . .

နူမိညာတ်ဒး ပးရုပ်လဂ္ဂန်၊ ဇာပ်ပ္ဍဲသန္ထာန် ဇြဟာန်တန်တန်၊ လ္ၚာ်ရံၚ်ပၠန် လတူနန်လွိ၊ မိကော်တိုန်အာ ဖဳဒွါတသိ၊ အဵုသ္ဍိုက်မိ စှ်ေညိမူဒှ်၊ စှ်ေရကောဗၠာဲ နာဲယာန်ချေံပြဟ်၊ ဒေံတိတ်ဝါၚ်ဒုၚ် စှ်ေကၠုၚ်ထဝ်စှ်၊ က္ညစှ်ေကဵုပြဟ် လမုဟ်ညိနာဲ၊ မိကော်ကဴကဴ ရံၚ်တဴကောဗၠာဲ၊ ညာတ်ရုပ်စိုတ်ချဳ ဏၚ်ကၚ်ရဳဆာဲ၊ မတ်ကသဳစိုတ် စိုတ်ဒြေပ်ဂေတ်ဂဲါ၊ စှ်ေရကောဗၠာဲ နာဲဂဍောၚ်မတ်၊ ဗြရတ်ဂွံမိၚ် တွိၚ်ပါၚ်ဗြဴရတ်၊ ဟီုပ္တီချေံရော ယွံကောဗ္တာၚ်ၜတ်၊ ကောရံၚ်စှ်ေအဴ တေံမိဗြဴရတ်၊ ကော်ဒၟံၚ်ကောဂၞဴ ဒကဴနန်ကၠတ်၊ စှ်ေရဟာနာဲ ကောဗၠာဲချေံရတ်၊ ချေံဟီုတိုန်သၟတ် ယွံဒေံဍောတ်အဲ၊ ကောဒျာန်စှ်ေရ မတ်ပလၜဲ၊ ဒျာန်စှ်ေလျလျ ဒေသနန်ဗၠဲ၊ ဗ္ဒက်သိုန်ပိဝါ တူကျာအမှဲ၊ ဂေတ်ဍုၚ်မိအဵု ဗဵုဝေၚ်နန်ဗၠဲ၊ စိုပ်မုက်ရၚ်ကၞာတ် အမာတ်ရေၚ်ဂၠေဲါ၊ ဏၚ်ကၚ်ရဳပၠန် တလနန်ဗၠဲ၊ မိဗက်ထၜ တလအဝဲ၊ သဘာ်ဖျေံပြဲ နူချေံမွဲတန်၊ ဗြရတ်ညာတ်စိ ရုပ်မိတြဳဝန်၊ ညးၜါစိုပ်စပ် သ္တပ်သ္တးမွဲပၞောန်၊ ဂဇံမုက်ရုၚ် ဒုၚ်စမုက်ပၠန်၊ ချေံရတ်ဒးရး ဗလးမွဲတန်၊ အဟာရဗျန် ဂၠိုၚ်သန်ပြာကတ်၊ တရိုပ်ဗစ သၟီဗၠာဲဗြရတ်၊ တူနန်ထဝ်သၟတ် ကောံဗြဴတ္ၜတ်သြဴ၊ ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ကျာ်သြဳနန်ပ္ကဴ၊ ညးၜါမွဲဖုန် စိန်ဝုန်နှဴရဴ၊ ပ္ဍဲနန်ဇမၠိၚ် သၟီကဵုဒေံဗြဴ၊ တူနန်ထဝ်ပ္ကဴ ရေၚ်ကာန်တဴတုန်၊၊

Comments  

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၄၁ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Friday, November 14, 2008

Google Logo
ချေံကလာၚ် မၚ်ဗၠာဲဗြရတ်ဍိုက်အာ လတူသဗာန်အမှဲ
ဗြရတ် မဂွံဆဵုညာတ်ကေတ် ရသိမကေၚ်ဒှ်လဝ်လဲဇွာနူဘဴတမၠာ ပ္ဍဲဂြိုပ်ဟေမဝန်
ဗြရတ်ကုမ္မာ ကောန်ရာဇာဝၚ်၊ ညံၚ်မှာလီဗၠာဲ ချေံနာဲတုပ်က္ၜၚ်၊ ပ္ဍိုက်ဗၞိက်လွဳ ပဳတိအရၚ်၊ နုဘဴအဒ္ညာ တုပ်သၠယာက္ၜၚ်၊ ရပ်သၠသၞေဝ်စိုတ် ဟွံဖိုတ်ဘဝၚ်၊ ထာၚ်ပ္ကဴပညာ ဗ္ကေတ်ဏာဇၟာပ်ကၠၚ်၊ ဇက်တဝန်ရှောဲ ပ္ဍဲကာသဂၚ်၊ ဇက်တဝန်ခိုဟ် ဒိုဟ်မိတ်အရၚ်၊ တ္ကံတၟံတရၚ် ဟွံလၞၚ်ဂၠိန်၊ ညံၚ်တြဳဇှ်အိန် နာဲသိန္နရာတ်၊ သတြုတမ ဟဂံၚ်ပဝါတ်၊ ကောန်ဨကရာတ် နာဲပြာသာတ်ထဝ်၊ လျးရတ်ပြီုရုပ် လျးရုပ်ဆက်တ္ၜဝ်၊ ညံၚ်တ္ၚဲတိုန်သၟုက် က္ဍိုပ်ယုဂ္ဂန္ဓဝ်၊ ချေံကဵုသၟီဓဝ် အံသဝ်လောန်သန်၊ ဒေါဝ်ဟေမဝန် ကလာၚ်လန်ဂြး၊ မဒါန်အတိက် သၟိက်ပ္ညုၚ်ထၜး၊ ဒါန်အတိက်သၟတ် ပြာကတ်ဇၟာပ်ညး၊ မိတ်တၞံတမၠာ ကဵုခြာသ္ၚောဲသ္ဍး၊ ကဵုသ္ၚောဲတဝဵု တိကဵုအကး၊ ဂွံဒ္ၚေါ၀်လေၚ်လး သ္တးလးသာဓာ၊ ယဝ်ဒါန်ဟွံမွဲ ပ္ဍဲဘဴတမၠာ၊ စးကဵုစးဗ္ဒာဲ ဒလာဲလဝ်ကၠာ၊ ဟဂွံလးလေၚ် ရောၚ်ဟသေၚ်ဟာ၊ တဝှ်ကျာ်တြဲ နာဲဇြဲသာခါ၊ ဟီုတွံလဝ်ဟေၚ် ရောၚ်ဟသေၚ်ဟာ၊ နာဲက္ဍိုၚ်ထာၚ်သွာ ကောန်ရာဇာဝၚ်၊ ဍိုက်ချေံပြဲက္ဍၚ် ဒေါဝ်ဂၚ်ဟေမန်၊ သ္ၚဳမၠာ်ရံၚ်အာ ကြာဟေမဝန်၊ နွံဣသိမွဲ သဳလပြဲလောန်၊ အသၟာပိုတ် ဂွံညာတ်အိုတ်ပၠန်၊ ဒ္ၚဳဒျာန်စှ်ေအာ ခါဂှ်မွဲတန်၊ ချေံဂါံဟွံပြဟ် ဂါံတဆှ်အန်၊ ဒ္ၚဳလုပ်စိုပ်ပၠန် ထာန်ပဏ္ဏသာ၊ ***ဗျူပတန်လၟောၚ် ဒၟံၚ်ဇိုၚ်ကၟာ၊ . . .

ချေံအာဂၠဲါစ ဒေသဇိုၚ်လှာ၊ ဗြရတ်ရာဇ ဒါနတမၠာ၊ ဘဝနူတၞံ ပတံဝါသၞာ၊ ဗြရတ်တုန်စိ ကဵုဣသိကၠာ၊ ညးၜါဂှ်ပြဲ ဒှ်ဒၟံၚ်လဲဇွာ၊ ညးဗၠာဲအဲဗၠာဲ ကြဴတဲသြာဲအာ၊ နာမဣသိ အဒိကိုပ်ကၠာ၊ မၚ်ဗၠာဲသောတ နာမတမၠာ၊ တိတ်လန်ဝေၚ်ဂြိုပ် စိုပ်ဇြဲသာခါ၊ သမၞိၚ်ၜိုဟ်လောန် ပ္တန်ကာယဒွါ၊ သ္တိက်ဒလာဲပၠန် မွဲတန်လှိၚ်အာ၊ နွံကလော်မွဲ သစ္စပြဲဖာ၊ ခစဗဳသြဴ တရဴအခါ၊ ဂွံအဝဵုကၠာ ကန္တာကလော်၊ ဂွံပိုၚ်တံဇြဲ ပ္ဍဲဂှ်မွဲဗော်၊ ယြဴညးမွဲ လုပ်ဇူဇြဲဇၞော်၊ ဒးဒုၚ်စဏ ယက္ခမွဲဗော်၊ ယဝ်တီဓဝ်ဇၞော် ကလော်ဒေဝ၊ ဒေဝဓဝ်အဵု တွံကဵုဒးရ၊ ဂွံဗၠးဘဲကၠာ ကန္တာယက္ခ၊ ကလော်လုပ်ပြဲ ဇြဲနိဂြောဓ၊ ဂွံညာတ်ကေတ်ပၠန် ကောန်မနုဿ၊ နာဲလုပ်သ္တိက်လှိၚ် သမၞိၚ်ရုက္ခ၊ ဒှ်စဏပိုဲ ဟိုဲမနုဿ၊ ဒးဒုၚ်စဏ ရသၟုဲလေၚ်၊ ယဝ်နာဲတီရ ဒေဝဓဝ်ဟေၚ်၊ ပါၚ်ကျာ်တွံလဝ် ဒေဝဓဝ်တၟေၚ်၊ ယဝ်မတွံဒး ဂွံဗၠးဗွဲလွေၚ်၊ မသောတမိၚ် ဒွိၚ်တဴပ္ဍီုသြေၚ်၊ တုဲဟီုကလေၚ် ဒုၚ်ဂုန်သေၚ်ဟာ၊ ယွံသၟီကလော် မဇၞော်အဒ္ညာ၊ တွံဟွံဒးရ ဆနာဲမေတ္တာ၊ အာတ်အခေါၚ်စိ ကဵုညိမွဲဝါ၊ ဗၞတ်ထပှ်တ္ၚဲ အဲဂၠဲါအစာ၊ ယဝ်ဟွံဂွံရ အဲဒုၚ်စကၠာ၊ မဖျေံမေတ္တာ မွဲဝါညိနာဲ၊ ယက္ခဂွံမိၚ် တွိၚ်ပါၚ်မၚ်ဗၠာဲ၊ ကဵုအခေါၚ်ကၠာ ဗလးဏာဆာဲ၊ . . .

ကာလသၟိက်ဒှ် တဝှ်စလာဲ၊ ဗြရတ်ဝွံဂှ် က္တဵုဒှ်မၚ်ဗၠာဲ၊ မပဏ္ဍိတ နာမစရာဲ၊ ဂေၚၚ်တိတ်ကွေံ ဆဵုဒးသဟာဲ၊ ညာတ်မုက်သဟာဲ ဟွံဆာဲဂြိုၚ်ကအီ၊ မူဒှ်သဟာဲ နာဲဒှ်လၞီ၊ မူဒှ်ဇြသ္ကဟ် တွံညိသ္ဂောံတီ၊ ဟွံဂြိုၚ်ဟွံကအီ ဂွံတီညိဇွာ၊ မသောတမိၚ် ဟီုပၟိၚ်ကၠာ၊ ယွံလေဝ်သဟာဲ အဲဂၠဲါအစာ၊ ဒေဝဓဝ်ပြဲ နွံပ္ဍဲဂါထာ၊ ပဂုန်မွဲဝါ ညိရဇွာလဲ၊ မတီညိဟာ ယွံလေဝ်ဇွာအဲ၊ ယဝ်မတီဂုန် ဂုန်ဓဝ်မပြဲ၊ ပ္ကတ်ကဵုညိလဲ အဲဂွံဗၠးချိုတ်၊ တၞံဇြဲကလော် ဒှ်ဗော်အဟိုတ်၊ အဲလုပ်ဒးသ္ကဲ တံဇြဲဍေံသ္တိုတ်၊ ဍေံရပ်စပြဲ အဲပါန်သီုစိုတ်၊ မွဲသတ္တဟ တလစရိုတ်၊ ဗလးနၚ်အဲ ဂၠဲါဓဝ်ပြဲသ္တိုတ်၊ ယဝ်ဇွာတီသၟတ် ပ္ကတ်အဲဒဵုအိုတ်၊ အဲဂွံဗၠးချိုတ် ကၠေံစိုတ်ညိဇွာ၊ ပဏ္ဍိတမိၚ် တွိၚ်ပါၚ်ဂှ်မာ၊ အဲပ္ကတ်ကဵုဏာ ဒေဝါဓဝ်ဆာဲ၊ တုဲပကတ်ကဵုပၠန် လက်သန်ပြယျာဲ၊ သီုကဵုပါလိ သီုအဓိပဲါ၊ ဂွံဓဝ်ဂေါဝ်ဆာဲ ပၠန်ဒၞဲါကလော်၊ ယက္ခညာတ်ကီု သၟာန်သီုခဏော်၊ ဂွံဓဝ်ဟာနာဲ သီုပြယျာဲဗော်၊ ဂွံနၚ်ရအဴ သ္ဍဴသၟီကလော်၊ ယက္ခမိၚ်အိုတ် မိပ်စိုတ်သော်ရော်၊ ပ္ဍဲဂှ်ကလော် ဗော်သၟီယက္ခာ၊ ဍေံသြိုၚ်ပၞၚ် ဂေါ၀်က္ဍၚ်ပြဲဖာ၊ ဂညိလလဴ ပ္ကဴသြဴနာနာ၊ မၚ်ဗၠာဲသောတ ပဒှ်သာ်လွာ၊ ဂါံတိုန်ပၞၚ် ဂေါ၀်ခၠၚ်ရုပ္ပါ၊ ဒေဝဓဝ်ကၠာ လအာယောသော၊ အဲတွံကဵုစိ ပၚ်မှိၚ်ညိကော၊ ဟိရိအြတ္တပ္ပ သမ္ပန္နော၊ သုက္ကဓမ္မာ သမာဟိတော၊ သန္တောသပ္ပေါ ရိသောလောကေ၊ ဒေဝဓမ္မာ တိ၀ုစ္စရေ၊ ယွံကောယက္ခ ဒေဝဓဝ်ပၠေ၊ အဲတွံကဵုလေ သုတေပၚ်မှိၚ်၊ ကလော်ဂွံမိၚ် လဟိၚ်သောတ၊ ဒေဝဓဝ်ဂှ် ကြဳဇှ်ပြာထာ၊ ကလော်ဇြဲကွေံ စိုတ်ဍေံမေတ္တာ၊ ဖျုန်မနုဿ ဟဂံၚ်စကၠာ၊ တုဲဗလးဏာ ယက္ခာဂွံဓဝ်၊ တုဲဂွံဗၠးချိုတ် မိပ်စိုတ်မုက်ဂေါဝ်၊ ဂွံဗၠးဂစိုတ် ၜိုတ်ဂွံတိုန်သွဝ်၊ ဟိုတ်ဇွာပြာ်လဝ် ဂွံဓဝ်ဗၠးချိုတ်၊ ညးၜါဂှ်ပြဲ လသာဒဲအိုတ်၊ ဟိုတ်ဝါသနာ တမၠာဂၠိုၚ်ဂိုတ်၊ ကေၚ်ဂွံပတုဲလဝ် ဓဝ်သူစရိုတ်၊ မသောတချိုတ် အိုတ်ဇိဝိတာ၊ ဒှ်ဣသိဟေၚ် လမုဟ်သေၚ်ဟာ၊ နာဲပဏ္ဍိတ ဘဝတမၠာ၊ ကၠုၚ်ဒှ်ဗြရတ် သၟတ်ဨကန္တာ၊ . . .

ကၠုၚ်စိုပ်ဇရေၚ် ဣသိသေၚ်ဟာ၊ ကၠာတေံမွဲတဲ ဟိုတ်ဒှ်လဲဇွာ၊ ဣသိညာတ်ပြဟ် က္တဵုဒှ်မေတ္တာ၊ ဘဴလမုဟ်ဟေၚ် လှာဲလိက်သေၚ်ဟာ၊ ဣသိဂေၚၚ် ဂေၚ်အရှာံဘာ၊ ရပ်ဂွံကမှ် တုဲဂၠဲါတွံအာ၊ ထောံမတ်ရံၚ်ကၠာ ညာတ်အဿာဂ္ညိ၊ လိက်ကွက်ကံချေံ ညာတ်ဒးတၟေၚ်စိ၊ လုပ်သှ်ရံၚ်ပၠန် လိက်နန္ဒာမိ၊ ကဵုပလံၚ်ဏာ ပုတ္တာယက္ခိ၊ ဗစိုပ်ကောန်ပ္ညဳ ဏၚ်ကၚ်ရဳညိ၊ စိုပ်ရဗတံ ပ္ဍဲဂၠံနန်လွိ၊ စဗတံကွေံ ပကဵုသှ်ေညိ၊ စိုပ်ရတၚဲ ကောန်ပ္ဍဲစိုတ်မိ၊ စသီုဇုတ်ကၞာတ် ပကဵုညာတ်ညိ၊ သီုချေံဍေံမွဲ စဖဲကောန်မိ၊ ဒီုဗတံဂှ် ပကဵုဒှ်ညိ၊ ညံၚ်ကဵုအိုတ်စိ စညိကောန်အဲ၊ သာ်ဝွံဗစန် ဂကန်မိပြဲ၊ စညိကောန်အဲ မွဲပကဵုဗၠး၊ သာ်ဝွံဍေံဂး ပ္ဍဲဂၠးသၠတာ၊ . . .

ရသိဗှ်ကၠာ ပ္ဍဲသၠတာအဴ၊ က္တဵုဒှ်မေတ္တာ ကရုဏာဇဴ၊ လိက်တရေံဂှ် ကၠဟ်ထောံဆဴဆဴ၊ လိက်တမိအဴ ထဴကှ်ေစုတ်ရ၊ သာ်ဝွံလိက်ခုတ် အဲပ္တီပုတ္တ၊ အဲသဳနန္ဒာ မဒုၚ်နာမ၊ ဒှ်မိနာဲရ နာမအနဳ၊ ပ္တီကောန်ဗြဴအဲ ပ္ဍဲနန်ကျာ်သြဳ၊ ဒုၚ်ယမုက္ဍၚ် ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ၊ ***စိုပ်ကုံပရေၚ် မိဒးပြေၚ်ဖျဳ၊ ဍောတ်ဗၠာဲဗြရတ် ကၞတ်ကျာ်သြဳ၊ တၞောဝ်ရာဇာဝၚ် မိပြၚ်နၚ်ပ္ညဳ၊ ကဵုကၠုၚ်စိုပ်ကောန် ပ္ဍဲနန်ကျာ်သြဳ၊ ဍေံစိုပ်တၚဲ ဗွဲမဍိုန်ဒ္ၚဳ၊ ဝါၚ်ဒုၚ်တလုၚ် အမာတ်ဍုၚ်ဇဳ၊ မိထပ်နၚ်တဲ ကောန်ပြဲကျာ်သြဳ၊ ပဗ္ဒေက်ဖျဝ်ညိ မိကၠေံစိုတ်လွဳ၊ ဍေံစိုပ်ဗတံ ပ္ဍဲဂၠံကျာ်သြဳ၊ မိလွဳပရာ မွဲသၞာဒၞဳ၊ မိကၠေံစိုတ်လွဳ ကျာ်သြဳနန်လွိ၊ ကဵုပိုၚ်နန်ဒြၚ် ပ္ကၚ်ရၚ်ဖဴမိ၊ တြုံနွံဣဓိ မိတုပ်စိုတ်လောန်၊ ပြၚ်နၚ်ကဵုကောန် အသဝ်နန်ဗြဴ၊ တိုၚ်ဂလာန်ယာဲ မိပပဲါဒဴ၊ မိဂိုၚ်သြဟ်ပ္တဴ တြုံသ္ဍဴဘုမ္မိ၊ တိုၚ်ဂကန်မိ ဂိုၚ်လဝ်ညိကောန်၊ သာ်ဝွံလိက်ဒွက် အက္ခရဗျန်၊ ဣသိတုန်ပၠန် ခဏံကၠောန်ကဵု၊ ကွက်စုတ်ကံသၟတ် ချေံရတ်မ္ၚဵု၊ ကွက်စုတ်တုဲအဵု ဣသိက္တဵုစဴ၊ သန်ထာန်ဘာအဴ ပၠန်စဴအာတုန်၊၊

***ပြဝံက်မဝေါဟာရဂမၠိုၚ်
မဝေါဟာရ
ပြဝံက်အဓိပ္ပဲါ
ကုံပရေၚ် (နာံဝိသှ်ေ) မလိုက်ကၠုၚ်အဝဲမစှ်ေဒၞဲါဝဲါ၊၊ (adj) marriageable
ကုံပရေၚ် (ကြိယာ) စှ်ေဒၞဲါဝဲါဂွံ၊ စိုပ်အခိၚ်မစှ်ေဒၞဲါဝဲါ၊ လိုက်ကၠုၚ်အဝဲမစှ်ေဒၞဲါဝဲါ၊ စိုပ်အဝဲသၞက်ကရောဲ၊ စိုပ်အဝဲပရေၚ်အိန်ထံၚ်၊ စိုပ်ကၠုၚ်အဝဲမကေတ်တြုံ-ဗြဴ၊၊ (v) to be marriageable.
ကုံပရေၚ်= ကုံပြေၚ်၊ ကုံဗြေၚ် ရဴသာ်ဝွံ အခိုက်မချူ တၞဟ်ခြာတဴလေဝ် နွံကီုရ၊၊ အဓိပဲါတုပ် ဟွံတၟေၚ်၊ ဗၞတ်မချူဟေၚ် တၟေၚ်ညိရ၊၊
ဇူ=(အကမ္မကကြိယာ)၊ ဗျူ=(သကမ္မကကြိယ)၊ ဇၞူ=(နာံ)
ဍောၚ်=(အကမ္မကကြိယာ)၊ လမောၚ်၊ လၟောၚ်=(နာံ)၊၊
တန်=(အကမ္မကကြိယာ)၊ ပတန်=(သကမ္မကကြိယာ)၊၊ မကြိယာ - တန် -ဝွံ နွံအဓိပ္ပဲါမတုပ်သၟဟ်ကဵုမကြိယာ - တန်ကြန်၊ တေဝ်ကြေဝ်၊၊ ဟွံတုပ်သၟဟ်ကဵုမကြိယာ - တန်တဴ၊၊
ဇိုၚ်(နာံ) ဇိုၚ်မဒှ်အဝဲဇကု၊၊
ဇိုၚ်(ဝေါဟာမည်ခေတ်လၟုဟ် ကော်စ - ၀ိဘတ်၊ ဝေါဟာသေံ ဍေံတံ ကော်စ - ပုဗ္ဗပဒ ပိုဒ်ဂတ၊၊ ဝေါဟာအေၚ်ကလိတ် ဍေံတံ ကော်စ - Preposition ပိုဒ်တဴဂတ) ဇိုၚ်ကၟာ၊ ဇိုၚ်သြၚ်၊ ဇိုၚ်ဍုၚ်၊ ဇိုၚ်ဒဵု၊၊ ပြယာဲဝေါဟာရမတုပ်သၟဟ်ကဵုဍေံဂှ် ဇရေၚ်၊ ဗဒဲါ၊ ကရပ်၊ ညန်၊ ဆိုက်၊၊

Comments  

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၄၀ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Monday, November 03, 2008

Google Logo
ဗြရတ်ကဵုချေံကလာၚ် သတိက်ဗတံပ္ဍဲဂြိုပ်ဇမၞော်
သ္တိက်ဗတံဗြရတ်ကဵုချေံ ပ္ဍဲဂြိုပ်ဇမၞော်
ပ္ဍဲတံဆုအဵု ချေံကဵုဗညာ၊ ယွံကောချေံရတ် ဂၠဲါကၟတ်လှာ၊ ဂၠဲါစကၟတ် ပထတ်ကာယျဒွါ၊ ဟဇ္ဇနဲကၠာ ကောအာဂၠဲါၚဳ၊ အာရချေံရတ် ကောသၟတ်ပလွဳ၊ ဂၠဲါစချောဲရ ပထတ်ကာယျဇဳ၊ စဖဲတုဲပ္ညဳ ချေံကျာ်သြဳဗၠာဲ၊ ဒၟံၚ်ဒၞဲါ၀ွံဟေၚ် တၟေၚ်ပအာဂၠဲါ၊ ဂေတ်မံၚ်ဇိုၚ်လှာ ကြာလစဆာဲ၊ အဏံဗြရတ် ဗောဓိသတ်ဗၠာဲ၊ တ္ၚဲသဝ်စှ်ေဆာဲ ဒလာဲက္ဍိုပ်ဒဵု၊ ဗၠန်ထောံတ္ကံကြေၚ် ဇက်ဗၠေၚ်တသဵု၊ ဒရေပ်ကွဳရတ် ချေံအဿတဵု၊ ထဍဟ်လေံသၟေတ် စက်ဂေတ်သဓဵု၊ သိန္ဓဴတဆှ် ပရှ်ဇိုၚ်အဵု၊ ကၠောံပျးအမ္ဗာ စက်ၜါဗြုကြဵု၊ ထောံလဝ်တ္ကံကြေၚ် ကလေၚ်က္ဍိုပ်ဒဵု၊ စက်တ္ၚဲဍာဲဂဵု ဗၠန်ဒဵုသိန္န၊ လျးသၟီစနြ္ဒာ ဍိုန်အာသ္ၚိတ်ဇြ၊ ဂဍာ်ပဝ်စဴ ကွဴသီုကဝှ၊ မှတ်ဒၞဲါဓနီ ဟွံတီနန္တ၊ ဒိုၚ်ပံက်ပဝ်ဂၠေဲါ မှတ်ခပေဲါဂျ၊ အကၠဟ်အဘဴ စဴတိတ်သ္ၚိဇြ၊ လနေၚ်ထောံဇွောံ ကမံထောံက၊ ပဝ်ပ္ၚောံဟေၚ် ဇရေၚ်ရုက္ခ၊ တေဝ်တောတ်ဇိုၚ်ကွိုၚ် သ္တိက်ဇိုၚ်ပ္တဴသ္ဒ၊ ဇၚ်မှံၚ်သမုၚ် ကၠုၚ်သီုမသ၊ ပဝ်ပ္ၚောံဂၠေဲါ ဒက်ခပေဲါသၠ၊ ဒမြီုရုက္ခ ဍုန်ဂြကြဵုဇာ၊ အလိၚ်ကလၚ် ဇိုၚ်သြၚ်အောပ်မာ၊ ပ္ဍဲရာပ်ပ္ဍဲဗိုၚ် ဂၠိုၚ်ကဵုပြဝါ၊ သေက်ဇဵုကြံကြ ၜါဆမတာ၊ ကရေဲရမျှာၚ် ကဵုပါၚ်ဟောဒြာ၊ ပ္ဍဲဗိုၚ်ကြဵုဇာ ကြာတၞံကလိ၊ လျးတ္ၚဲလေဝ်အိုတ် ပၠိုတ်ဒတုံတိ၊ မၚ်ဂၠန်တလုဲ လဗုဲလှိၚ်ထိ၊ လပေါဝ်ခဍောပ် သၠဂြောပ်ပသ္ၚိ၊ ဓိတာန်ကလိ သြိုၚ်သ္ၚိဇိုၚ်လှာ၊ သီုစုံပြဝါ ဇိုၚ်လှာနာဒဳ၊ သ္တိက်သၠခဍောပ် ဂြောပ်ပကမှဳ၊ ပ္ကဴပြာၚ်ဍောၚ်ညဳ ဟွံကသဳဇကု၊ သြိုဟ်သြေၚ်သ္တိက်လှိၚ် ဟွံမိၚ်ဗရု၊ သြိုၚ်နန်သမၠုၚ် ဒုၚ်ကျာတူဆု၊ လှိၚ်ထာန်လ္ၚု တူဆုတိုန်ဇူ၊ တလုဲမိန်ကောန် ဒကုဲပၠန်တဆူ၊ ကောန်ကောံဒၟံၚ်ရေၚ် သၠဟေၚ်ဂြောပ်ဖူ၊ မိယာန်ထဝ်အူ တူကၞတ်ဆု၊ ကရၚ်နွံယၟု ဒက်မြုဇိုၚ်ဂၠံၚ်၊ ထကုဲဇိုၚ်သြၚ် သၠဂြောပ်အၚ်မံၚ်၊ လံဂွခမှက် လီၜက်လှိၚ်ခြံၚ်၊ တက်ဆောပ္ဍဲလှာ ပတ်ဒၟသ္ကာမံၚ်၊ တက်ဆောပ္ဍဲဂၠံၚ် ဒၟံၚ်တဴဟွံခြာ၊ စာၚ်တိုန်ဓနီ ဂြဴပတီအခါ၊ မြာ်ဍုန်တူဆု နန်မြုဟေမာ၊ သှ်ဒက်ဂၠိုက်ဂၠဲါ ပြယျာဲဂါထာ၊ ကလော်ကဵုပါၚ် ရမျှာၚ်ဟောဒြာ၊ ရဲဂြိုပ်ဂၠဲါဇြောတ် ဇိုၚ်မနုဿာ၊ တလကွာန်ပံက် ခြပ်လွံက်စှ်ၜါ၊ ကောံလုပ်ဂြၚ်ဍာဲ ဂၠဲါဇာပ်ဓုမာ၊ နွံကဵုရှ်သာ ပအဟာဂၞဴ၊ ဍိုက်္ၚှာန်ဝါတး တၟးညံၚ်သ္ဍဴ၊ ကိုတ်အကာသ ပၠလျးဂဵုတဴ၊ ဒေဝဒရေပ် ပၞာၚ်ဒြေပ်ညံၚ်သ္ဍဴ၊ ဒြေပ်ညံၚ်လလဳ ဖျဳဖျဳဖျဴဖျဴ၊ ဗၞဲက္ဍိုပ်သြဴ ပ္ဍေန်သ္ဍဴစဳပျး၊ ကြေဟ်ဇက်ယာယဳ ပထဝဳပြး၊ တ္ၚဲယးညာတ်ဍာန် ဂၠံၚ်ထာန်လဗး၊ ဂၠဲါစအဟာ ဇက်အာသၞး၊ ပေၚ်လုံဍာန်ပြး သဏးဂြိုပ်ယာန်၊ ကၠဗြန်ကၠသၠာ ဂၠဲါအဟာကြာန်၊ ဂၠဲါစအဟာ ၜါမွဲဆောဟာန်၊ ကၠဇၞော်သဓဵု ဗြုကြဵုဒေါ၀်ဍာန်၊ ဗၜဵုလဇ္ဇဳ ဂၠဲါသ္ၚဳဇိုၚ်ကွာန်၊ ဂၠဲါရပ်စစာၚ် ဒွါန်တိုန်ကၟဳ၊ . . .

***ဂိတုပၠလျး ပျးမတ်ဗစဳ၊ နက်သတ်တွာ်ဂၠေဲါ အမှဲဝိတှဳ၊ ဗိုၚ်သၟီစန္ဒြာ ဖျာဖျာဖျဳဖျဳ၊ တူဍာန်ဝိတှဳ ဗစဳခဏ၊ တေံရာသဳမိဟ် သၞေဟ်ပထမ၊ ရုပ်ဗၜေံထဝ် ဒြၚ်စဝ်ဓဂြ၊ တေံရာသဳဗြိုဟ် ဒိုဟ်အကာသ၊ ရုပ်ဂၠဴမူလ ဥဿဘထဝ်၊ တေံပ္ဍဲမေထုန် ရာသဳပ္ဍုန်လဝ်၊ ရုပ်ဗြဴဒမၠိ သီုသန္ဓိဂဝ်၊ တေံပ္ဍဲကြကတ် နက်သတ်နူကဝ်၊ ရုပ်ဂတာံထဝ် ဒေါဝ်သာဂရ၊ တေံရာသဳသိၚ် ရုပ်သၟီသဳဟ၊ တေတေံမွဲပၠန် ရာသဳကန်ရ၊ ရုပ်ကညာဏ ခၠၚ်ခဏတဴ၊ တေံရာသဳတူ ရုပ်ကြာဇူပ္ကဴ၊ တေံပ္ဍဲဗိစ္ဆာ ရာသဳဂ္ညိဂၠဴ၊ ပ္တုပ်ရုပ်အယဴ ခၠၚ်တဴခဏှ်၊ တေံပ္ဍဲဓနု ရာသဳဝွံဂှ်၊ ခၠၚ်ခဏပ္ဍီု တ္ၚဒြၚ်သီုလွဟ်၊ တေံပ္ဍဲမကဝ် ကမၚ်ဂဝ်မြဟ်၊ ဒွါကုံခါဂှ် ဒှ်နုၚ်ဂရဲ၊ တေံရာသဳမိန် သုဇ္ဇဒိန်တ္ၚဲ၊ ရုပ်ကကြၚ်ထဝ် ၜိၚ်သဝဝ်ဂၠေဲါ၊ သီုရုပ်စှ်ၜါ ဇၞော်သန်ၛာသြဲ၊ ပျးတဴမတ်ညး ရးဍုၚ်ကၠံမွဲ၊ ဇက်တဝဳဂၠေဲါ ရှောဲဒိုဟ်ပလိုတ်၊ . . .

မာတ်တ္ၚဲမဂၠု ဒမၠုဂၠိုၚ်ဂိုတ်၊ ပၞာန်သၟီဒမၠု သြံက်မြုဗိုၚ်သ္တိုတ်၊ အကြာဂြိုပ်ဇၞော် ဗော်သတ်အဟိုတ်၊ ပယျာံပန်သြိုတ် အိုတ်ဂွါံတဝဵု၊ သၟန်လျးဂဵု တွဵုဍာန်အမှဲ၊ လောန်ကၠုၚ်ပိယျာံ တိုၚ်ဂွါံမွဲတဲ၊ သၟန်လျးဂဵု တဝဵုအမှဲ၊ ဗၜေံကဵုပါၚ် စာၚ်လုပ်ခပေဲါ၊ ကောန်စာၚ်မွဲစွံ ဗက်ၝောံတွာ်ဂၠေဲါ၊ သၞံၚ်ရိဗလောဲ ကရောဲကဵုဇိုၚ်၊ သဳဟစဴပၠိုဟ် ဂိုဟ်တၟံထဝ်ဂွိုၚ်၊ မိကညာသ္တိက် စဵုဇနိက်ကျိုၚ်၊ သၠဒကေဝ်ဂွိုၚ် လုပ်ထိုၚ်ကၞပ်၊ အယဴလုပ်ခြပ် ကၞပ်လဒံသ္ၚဳ၊ တူတလိုဟ်ဗၞာ် ပၠံဇုက်ကျာ်သြဳ၊ ကၠမၚ်ဂဝ်သ္ဍောန် ယောန်အာဒ္ၚဳဒ္ၚဳ၊ နုၚ်ဂရဲဗၠေၚ် ဗြံဒစေၚ်နှဳ၊ ကကြၚ်စှ်ေအာ ဂၚ်ဂတာၜဳ၊ နက်သတ်ကၠံလ္ၚီ ဇက်ဂၠေဲါမြီဖဳ၊ တူကာသဍာန် သဗာန်ဝိတှဳ၊ အရှိုန်တိုန်ပျး အကးယာယဳ၊ နူတက်မွဲကၠာ စိုပ်ၜါဗဟဳ၊ လောန်တက်ၜါစိ တက်ပိအနဳ၊ လောန်တက်ပိပၠန် တက်ပန်ယာယဳ၊ အရှိုန်တိုန်ခၠၚ် ဗၜၚ်ဗစဳ၊ တူဍာန်ဝိတှဳ ဗစဳခဏ၊ . . .

သၟီသူရိယ တလကွဳထဝ်၊ သၟဟ်ကဵုက္ဍိုပ်ပၠန် တၟံယုဂ္ဂန္ဓဝ်၊ သီုစရိတ်ပန် သြန်သၠာ်သၠုဲထဝ်၊ ဗလးသံဒဝ် ဇက်စဝ်တိုန်ဟေၚ်၊ မှတ်ပျးတ္ကံကြေၚ် ထဍေၚ်အန္ဓာ၊ ဗၠန်သိန္နေရု ကၠောံဇံမုနာ၊ ထောံကၠေံအမ္ဗာ ဇက်အာတ္ကံကြေၚ်၊ စာၚ်ဗြဴဓဗက် ဗရုတက်သၞေၚ်၊ လိုက်ထောဝ်တေဝ်တောတ် ဂမ်အတ်ရိုဟ်ရေၚ်၊ ဖဝ်ရဂုတ်လ္ဗာၚ် စာၚ်ဍာ်ဂြဴဟေၚ်၊ ဍုန်ဆုတက်သၞေၚ် ဖျေၚ်ကံလတိုၚ်၊ ကွဴဗြုကြဵုဇာ ဇြုံဇၟာလုပ်သိုၚ်၊ ဒုတ်ဒူအဟုက် အောပ်ဂၠုက်ပ္ဍဲဗိုၚ်၊ သတြုဂဍာ် သအဵုသအာ်ပဝ်ကြိုၚ်၊ တတ္တောဟွံကော် လုပ်ခမှံက်ဂွိုၚ်၊ ဗော်ကွဴဂမၠိုၚ် လုပ်ဂွိုၚ်ဥမၚ်၊ သၞဂဍာ်အုံ လုပ်ဘုံလကၚ်၊ အောပ်ဗ္ဒးမံၚ်ကၞပ် ဂဒပ်မတ်ဂၚ်၊ ပ္ဍဲရာပ်လကၚ် ဍုန်ပၚ်မုက်ကၞပ်၊ ကမၠတ်အၚ်ဂဒပ် သမြပ်ဂမ်အတ်၊ ဂဍာ်ကွဴကီု ကော်ဟီုကောန်ဍောတ်၊ အက်အဴအက်အဴ ဂၠဲါစတဴသၟတ်၊ ဒၟံၚ်ကၠာကောန်ဍောတ် ဂွံသတ်ကလေၚ်၊ ကၠဗြုသဓဵု ခဵုကဵုဂၠဴပြေၚ်၊ ကၠသၠာကၠဗြန် ကော်ကောန်ဇရေၚ်၊ ကမံဂေတ်ဂဲါ ပဝ်ဂၠဲါကွိက်ဟေၚ်၊ သတ်တလသၞေၚ် ပဝ်ရေၚ်ဂြီုဂြီု၊ ဗရုသၞေၚ်ကီု ဗီုဟဝ်ကၠိုၚ်ဗြု၊ ကဝှပဝ်ကြၚ် မှတ်ဥမၚ်ဂၠု၊ လတူအမှဲ ပဝ်ဂၠေဲါရုရု၊ လျးခၠၚ်တသု သၟီသုရိယျ၊ . . .

ဗြရတ်ကုမ္မာ ပညာစဳခၠ၊ ထောံမတ်ညာတ်အာ နူအကာသ၊ နူတ္ၚဲပၠိုတ်ဗိုန် အရှိုန်တိုန်ပၠ၊ ဂွံတီကေတ်ဟေၚ် လၟေၚ်နာမ၊ ပ္ဍဲစိုတ်သ္ဇုၚ်ခၠၚ် ဗၜၚ်စိတ္တ၊ တ္ၚဲတိုန်တမး ပျးဇံမုန၊ ဂွံညာတ်ခိုဟ် ဒိုဟ်ကၠၚ်မူလ၊ ခၠၚ်စိုပ်လအိတ် ပ္ဍဲဂၠံစိတ္တ၊ ချိုန်ခဏဂှ် ပဒှ်ဒေသ၊ ချေံသိန္ဓဴဟေၚ် ကလေၚ်ကဵုမ၊ လုပ်ကၠုၚ်ကဵုနာဲ စရာဲရုပ္ပ၊ အဟာနာဍူ ပုၚ်မူစဏ၊ ဂိုၚ်ပပြဘိုက် ဆကြိုက်တန်ရ၊ သုၚ်ဍာ်ကြဴတဲ မွဲသက္ခဏ၊ တုဲဒးကာလ ကောန်ရာဇမၚ်၊ ဟီုကဵုချေံရတ် ဇြဟတ်ပြဲက္ဍၚ်၊ အာရအာရ က္ညညိကောမၚ်၊ က္ညရဒေံအဲ မွဲသတ္တပြၚ်၊ ယးဂတကိုပ် ဂွံစိုပ်နန်ဒြၚ်၊ ဂါံဍိုက်ချေံပြဲ သြဲတိုန်လၞၚ်၊ ကလာၚ်တိုန်အာ တူကာသဝၚ်၊၊ . . .

***ရုပ်ရာသဳစှ်ၜါ၊ The Zodiacal Signs
ရာသဳစှ်ၜါ
ရုပ်
ဂိတု
English
Latin
မိဟ်ဗၜေံစဲRamAries
ဗြိုဟ်ဂၠဴဥဿဘပသာ်BullTaurus
မေထုန်ဗြဴဂမၞဴဇှ်ေTwinsGemini
ကြကတ်ဂတာံထဝ်ဒဂိုန် (အသာတ်)CrabsCancer
သိၚ်ဇာဒိသိုၚ်ခ္ဍဲသဳ (သဝဏ်)LionLeo
ကန်ဗြဴကညာဘတ်VirginVirgo
တူကြာဇူ၀ှ်ScalesLibra
ဗိစ္ဆာအယဴကထိုန် (ကထိုက်)ScorpionScorpio
ဓနုတ္ၚဒြၚ်မြေက္ကသဵုArcherSagittarius
မကဝ်ကၠမၚ်ဂဝ်ပုဟ်He-goatCapricorn
ကုံနုၚ်ဂရဲမာ်WaterpotAquarius
မိန်ကကြၚ်ထဝ်ဖဝ်ရဂိုန်FishesPisces

Comments  

Powered By Blogger