Mon, If you don't breathe, there is no air. If you don't walk, there is no earth. If you don't speak, there is no word.

လမျီုမည်ဂှ် အရေဝ်မည်ရ။ အရေဝ်မည်ဂွံဗိုန်ဂှ် လိက်ရောၚ် ဗဗိုန်ပခိုၚ်ကဵု။
ဟိုတ်ဂှ်ရ လမျီုမည် ညံၚ်ဟဂွံတိတ်အာ နူမည်ဂှ် အရေဝ်မည် မည်ဟီုညိ ဂးညိ။ လိက်မည်ဂှ် မည်ကတ်ညိ ချူညိ။

Bookmark and Share

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၅ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Saturday, January 26, 2008

သၟတ်ဗြဴဝုတ်ထပှ် စဴစိုပ်နန်၊ သ္ဂောံဒှ်ဂၞကျာ်ဇမၞော်
ဗြဴရတ်မိပါၚ် ရမျာၚ်ရာဇ၊ ပၞာန်သၟီဟောံဇြ ကာကပမာ၊ ညံၚ်ပၞာန်ဂဍာ် လမာ်တူကျာ၊ ဆမိၚ်အသံ ပၞောတ်ကံမာံလာ၊ ဗြူပေက်ဒဴအာ ဗွဲမသွာရ၊ ဗြဴရတ်အဂ္ဂ တော်ဆဗစာ၊ ပ္ဍဲမဗစာ သဒၚ်ဂြာဒါန်၊ ပၠောပ်ရာဇာဒုတ် ကလုတ်ဇြဟာန်၊ ပဳတိမှောၚ်မှဴ လိုက်လဴဂစာန်၊ မိၚ်ရာဇာသာန် ဂလာန်ဍိုန်ညံ၊ မယိရုပ်မ ဂၠိုၚ်ပဝနွံ၊ ဒိုက်စိုတ်အဝိက် ဂမ်အိက်ဂမြံ၊ သၟီဗညာသ္ၚံ လဒံသဝါ၊ ပိယေဟိဒၞဲါ မိက်ဆာန်သြာဲခြာ၊ ဒဒိုက်ဇၞော်ဟေၚ် ကျာ်တွံသေၚ်ဟာ၊ ကၠုၚ်မိၚ်ကလုတ် သၟုတ်ဒါန်စကာ၊ မယိရုပ်မ ဍုန်ကာယဒွါ၊ ဘဝၚ်ဟွံသွာ ဖအောဝ်ဏာဝဇ္ဇန်၊ ပညာလေမန် တီလက်သန်ဗိုန်၊ သမ္ပတိတ်ဆိုန် လဗိုန်ပညပ်၊ ပဳတိအလိုန် ဇိုန်တိုန်ထပ်ထပ်၊ သန္တဳဝတှဴ ဇဴတိုန်သမြပ်၊ ဥူမတ်ပညပ် ကသပ်ပိုၚ်ခြာ၊ သောဗနုဟ်ဗျာပ် သၠောံဂွံလ္ၚာပ်လ္ၚာ၊...
မောဟသၠာန်န် ဆဳလဗာန်ဏာ၊ လှန်ပၠောပ်ခပ်ပၠုတ် နန်ထဝ်ကြုတ်ဏာ၊ တံၚ်လေဝ်ဇွောဝ်လၚ် သၠဗတၚ်ဇာ၊ လောဘဒမြိုဟ် ခြံတလိုဟ်အာ၊ ဒလူသၞောဝ်ခိုၚ် စဵုဗိုၚ်ဒနာ၊ လောံလာဲမှဝ်ဒွက် ဂြေန်ဒက်ကယာ၊ ဒွက်မသုန်တန် အရီုဗန္ဓာ၊ လ္ၚီမသုန်ကၠံ တၞံကိလေသာ၊ ကၠံဒစာံတန် ဇရှ်ေတဏှာ၊ ဒေါသစိၚ်ဒွက် မဆိုက်ဗ္ဒက်ကၠာ၊ ဂြေန်ပၠောပ်ပလံၚ် ရိုၚ်ဇၞော်သံၚ်သာ၊ မူညံၚ်မတုပ် ဗီုဥပ္ပမာ၊ တလယာန်ဒြိၚ် သၟီဘိမ္မရာ၊ သၟဳသြဳစနြ္ဒ ကောန်ဝုတ်ညးလှာ၊ ပံက်ထာၚ်တရၚ် သၟုက်ဗတၚ်ဇာ၊ သ္ဂေဟ်ထိုက်စရန် မောဝ်သ္တိုဟ်ဂန္ဓာ၊ ၀ါယောဗတုန် ကၠတ်ပၠံပ္တုန်ပအာ၊ ထာၚ်ဗတာၚ်ဂြောပ် တလိုဟ်လောပ်အာ၊ တိတ်ဟမာန်ဟေၚ် ယာန်သြိုဟ်သၞေၚ်ၜါ၊ ဒဒိုက်ဇၞော်ဟေၚ် က္တဵုဒှ်သေၚ်ဟာ၊ သိရိအဂ္ဂ ရုပ္ပဓရာ၊ ဂုန်ရုပ်သၟီဗၠာဲ နာဲယာန်ပါသာ၊ ဒွံဒးထဏီ မတ်ဘိမ္မရာ၊ တိတ်ဟွံဂတာပ် တူယဲလ္ၚာပ်လ္ၚာ၊ မူတုပ်ပမာ နဲဝိကာရ၊ သၟီနာဲသာၚ်ဒြၚ် ဇၟူမှာတၚ်ဂ၊ ဂုန်ရုပ်ဒေၚ်ဗျောံ သ္ၚိတ်သ္ၚဲဟောံဇြ၊ ဂုန်မပလွဳ သ္ဂုတ်ဓဝ်သဳလ၊ မိသိုက္ခမာ ရုပ္ပါဓရ၊ ဘက်သွက်နာဲကၠာ မဟာရာဇ၊ နန္ဒကိတ္တိ ဣဓိမူလ၊ ဗိုတ်ပးသ္ဍာံပြ ဟွံပၠဇကု၊ သၟဝ်တၞံအသုက် ကှ်ေပြာန်ဇုက်အဂၞု၊ ဒးမွဲဗရု စိၚ်စက္ခုဒွါ၊ ဂြေန်လဝ်ဗိုန်က္ညန် ပဥ္စဗန္ဓာ၊ စိၚ်ဓဝ်ပဳတိ ဇၞော်သိဒ္ဓိကာ၊ တူဗိုၚ်လာဲတုန် တိုန်ပ္ဍုန်သၞာ၊ လွောၚ်စန်စရာၚ် ဂၟါ်လဗာၚ်တာ၊ သတိသရီု ဗတဲလီုမှာ၊ ဓဝ်ဟိရိရောၚ် ဟွံလီုယောၚ်ယာ၊ အကုသလာ စိုတ်စှ်ၜါသြပ်၊ ပၞာန်စိၚ်မွဲဒပ် ဇက်တိုန်ထပ်ပ္ဍဵု၊ အဟိုတ်စိုတ်ကၠုၚ် ဒုၚ်လဝ်ဒစဵု၊ ပၞာန်ချေံသီုဗဵု ဇက်တသဵုလန်၊ ကာမစိုတ်ရ စမြဒညန်၊ ပၞာန်စိၚ်မွဲဒွန် ဇက်ဗ္ဂန်တသဵု၊ အရုပ္ပါ၀ စှ်ၜါသ္ဍဗဵု၊ ပၞာန်ကွဳထပ်ပ္ဍဵု ဇၞော်တၚ်ဃဵုသန်၊ စတုရၚ်ဂ သေဏၚ်ဂဗ္ဂန်၊ သရုပ်စိုတ်ပၠန် စှ်သုန်လန်ဂၠဲါ၊ ကၠဂြိုပ်တွာ်သြာဲ ဂၠဲါတွာ်စနုတ်၊ ပန်စှော်ခပ်ပၠုတ် စိုတ်လောကုတ္တဵု၊ ဒပ်ဇၞော်သီုဗဵု ဇက်တသဵုဂၠေဲါ၊ ကၠံၜါစှော်မွဲ စိုတ်မွဲဒမြိပ်၊ မှတ်ဟုပ်ဒွါန်သိပ် မွဲသမြိပ်မတ်၊ စမြေံဖဍတ် တူလှေက်ဗတ်သ္မာ၊ ဗတိုက်ဗစိုတ် ဗြူလကိုတ်အာ၊ သၟီဍုၚ်ပညာ ယာံပေက်အာတုဲ၊ လဇုဲတလုဲ ဒှ်ဂၠုဲလၞီ၊ ကၠုၚ်လကိုတ်တီ စိုတ်သီဟဇဴ၊ ဇကၠိုက်လမော ဂြိုပ်မနောဇဴ၊ ဂဇံသ္တိက်သ္တၚ် စၚ်ကြံဒတဴ၊ ဂုန်သၟီကောဂၞဴ ဒှ်တဴနရာတ်၊ ရုပ်မသ္ဇက်တောံ နူမဂွံညာတ်၊ ဒွိၚ်ဘၚ်သၠၚ်ဒြာတ် ဂြိုဟ်ညံၚ်ခွါတ်ထောံ၊ ဗြဴထပှ်ကောံ သၠၚ်ဗျောံထၜေါံ၊ အိန်ယာပန်စွံ ဂၠဲါဟွံဂွံမွဲ၊ ပဟဲဟွံဟဲ ဂၠေဲါသက္ခဏ၊ ဒ္ၚဳသၞာန်အာ အလုံကာယျ၊ ဗြဴရတ်အဂ္ဂ တလစရာဲ၊ ပ္ဍဲစိုတ်လဟိၚ် ဂွံညာတ်သၟီဗၠာဲ၊ စံၚ်တူလောံလာဲ ဂွံဗၠးသြာဲအာ၊ ပဳတိသ္ဍိုက်ဆာန် ဇြဟာန်မေတ္တာ၊ ထပှ်မွဲသာ ရုပ်သာပြာကတ်၊ ဂကောံသၟီဇၞော် ဗော်ရာဇာဝတ်၊ သ္ဍိုက်ဆာန်တဴသၟတ် ဗြဴရတ်သေၚ်ဟာ၊...
သၟီဇၞော်ရာဇာ ကာလဂှ်ပၠန်၊ ကော်အမာတ်ပန် သၟီနာဲနန်ဒြၚ်၊ ကဵုစဳရေၚ်လဝ် ၀၀်ထဝ်သြန်ဟေၚ်၊ တုဲကဵုစွံပြေၚ် လမေၚ်အတာ၊ ကွဳကဵုကွဳဟေၚ် ဒၟံၚ်တရေၚ်ဗ္ဂာ၊ စိၚ်ကဵုစိၚ်ဂၠေဲါ စဳရေၚ်မွဲသာ၊ ချေံအသာချေံ ပလှ်ေကၠုၚ်အာ၊ ပၞာန်တိုက်မွဲသာ သ္အဳဗ္ဂာရေၚ်ဗဝ်၊ အလာံဍုတ်မြာ် ယာတ်ဗြေဝ်သာ်ထဝ်၊ လွိၚ်သၞာ်ရတ် ဂမ်အတ်တမ္ညဝ်၊ ပၞာန်ပန်ပြကာ သအဳဗ္ဂာရေၚ်ဗဝ်၊ ဗၞုဟ်ဒေါန်ဇမၠိၚ် လွိၚ်သဝဝ်၊ ကံတ္ၚသွက်လဝ် အၚဝ်ပန်ဖျာ်၊ ဝဝ်ထဝ်ပက်ဍာ် သာ်သူရိယျ၊ သီုထပှ်ဟေၚ် စွံပြေၚ်လဝ်ရ၊ ဗြဴရတ်ထပှ် သၟဟ်လက္ခ၊ ပ္တိုန်ပ္ဍိုက်ဝဝ်ရ ခဏဂှ်ကၠာ၊ သၟီဇၞော်မဟာ ရာဇာကိတ္တိ၊ ဂိုၚ်မိန်ယိုက်အဴ ဗြဴမမြီဂၠိ၊ ပ္တိုန်ပ္ဍိုက်ဝဝ်ထဝ် အံသဝ်ဣဓိ၊ သၟီတလတိ မဂ္ညိစရာဲ၊ တိုန်ဍိုက်ဝဝ်ကောံ ဖဴကရောံနာဲ၊ ဒေါဝ်ဗဵုဗနဳ ကျာ်သြဳစရာဲ၊ မွဲဝဝ်ဖဴနာဲ သၟီဗၠာဲဍိုက်အာ၊ ပိုက်ဒပ်ဇက်စဴ တရဴခန်လွာ၊ အခေၚ်ပၞာန်ပန် ကြာဂြိုပ်ရညာ၊ မြီမြီညှာညှာ ဝေၚ်အာသဘၚ်၊ သီုဗဵုကၠံၚ်သ္ကိုပ် ကြာဂြိုပ်ဂၞိၚ်ဂၚ်၊ ဗဵုကၠံၚ်ထဥ သဏးတုရၚ်၊ ခရာလဒု သြေဲကၞုသၚ်၊ သြဳသြဳဂြိၚ်ဂြိၚ် ဒဗိုန်ပိၚ်မၚ်၊ လလောၚ်ကမြဴ အသံဂၞဴဂၚ်၊ ဂၠိုၚ်ကဵုအဆၚ် အခြၚ်နာနာ၊ တဆိၚ်စဴမေ ဒွက်ဨသဒ္ဒါ၊ ပေဝ်သဏောဲဗြု လဒုဟောဒြာ၊ မြီမြီညှာညှာ ဗဵုဗက်အာတဴ၊ ကြာဂြိုပ်ဂၞိၚ်ဇီု ဒမြီုဂြိုပ်ပ္ကဴ၊ အၚ်ရေၚ်အသုက် ဇုက်ဂၞုပြာန်ပြဴ၊ ဓိတာန်ကၞဴ ပ္ကဴရီုဓနဳ၊ ပ္ကဴနန်ထေဝ်ဝဝ် တဝ်သွဝ်ရာၚ်ဖဳ၊ ပ္ကဴကြက်စလန် ပ္ကဴဗန္ဓဇဳ၊ ဍောၚ်ပ္ကဴမာလဳ ပ္ကဴပေါပ်ဇဳသွာ၊ အသုက်ပ္ကဴချီု ပ္ကဴရီုသဂါ၊ ဒဇေၚ်အၚ်ရေၚ် ပ္ကဴကြေၚ်စမ္ၚာ၊ ဍောၚ်ပ္ကဴစမ္ပာ ပြာၚ်ဍောၚ်ကြာဇီု၊ ကၞာၚ်ဗျာၚ်တယျောဝ် ပြာၚ်ဍောၚ်မောဝ်ထီု၊ တလာဲလၜက် ညံၚ်ညးဒက်ပြီု၊ လစောတ်လမောဝ် တွာဲမိတၞောဝ်ဗြီု၊ အကြာဂြိုပ်ဇီု ကြာဒမြီုဆု၊ ကြာအရှာံပ္ကဴ ဇက်စဴထဥ၊ သံၚ်သံၚ်ရုရု ထဥဟောဒြာ၊ ညန်တဝဵုရ ဗော်သွးရာဇာ၊ ဒ္ၚဳအာစိုပ်ကၠာ ကာလဂှ်ရ၊...
သၟီဇၞော်မဟာ နာဲသာလောက၊ ကော်အမာတ်ရ ကာလဂှ်ကၠာ၊ ကဵုသတးတုန် တိသုန္ဓရာ၊ ဍာ်လဗာၚ်ထဲ ပက်ဗရဲဏာ၊ တက်ရာဲဇမာတ် စဵုသွာတ်ဒနာ၊ တၞံဗြာတ်တၞံက္ၜဴ သတ်ဗြဴသတ်တာ၊ ဍောၚ်ပ္ကဴမဂေါ၀် မြမောဝ်ပုပ္ဖါ၊ ကဵုဂညိဏာ ပ္ကဴနာနာစိ၊ ဒၞဲါပ္ကဴမဂေါ၀် မြမောဝ်ဂန္ဓိ၊ တလာဲလၜက် ကဵုကွက်ဂညိ၊ ဍာ်မြမောဝ်ပၠန် ဒသဂန္ဓိ၊ ကဵုရေၚ်လဝ်စိ ညိပကဵုခြာ၊ ၜါလပါ်ဍာန် သဗာန်သေၚ်ဟာ၊ ကဵုပြေၚ်လဝ်ကၠာ ကာလဂှ်ပၠန်၊ တက်ကၞာရတ် ဇၞော်ဒြဟတ်သန်၊ ဗဳသ္ကဝ်မဇၞော် ကောန်တွးကော်ပ္ညန်၊ ကၞာရတ်ဂှ် ပြဟ်ခဏံကၠောန်၊ ဗွဲပရဟ်ကၠာ ပြဟ်တုဲအာပၠန်၊ အမာတ်တံမာ ပညှာပြဲလောန်၊ သၞာတုန်ပၠန် တန်ကဵုအမာတ်၊ ဒ္ဂူဨကရာတ် ဆအမာတ်တံ၊ စဳရေၚ်လဝ်ကၠာ ဟွံသာသပံ၊ ဆဗမၞးတံ ဂဇံမွဲသာ၊ ဆသေထဳဟေၚ် မွဲစွံသေၚ်ဟာ၊ ဂတဂှ်ကၠာ ဗြဴကုမ္မာရဳ၊ မွဲသာဍေံတံ ဂဇံရေၚ်ဖဳ၊ သၟာဒွက်ကီု ရုပ်သီုကျာ်သြဳ၊ မွဲသာဍေံပ္ညဳ ဒ္ၚဳဂဇံတန်၊ သမာတွိၚ်တွိုက် အခိုက်ဂၠိုၚ်သန်၊ ဗာတ်သၠာ်ဗာတ်သၞာံ သြေဲကျာံသဂြန်၊ စံၚ်ဒြဝ်လဒု ဗြုတဴသြောန်န်၊ လုံကၞာပၠန် တသောန်တသဝ်၊ မွဲစွံတန်ဒၟံၚ် တွိၚ်တွိုက်စံၚ်ဒြဝ်၊ အခိုက်ဇၟာပ်တၚ် အခြၚ်တမ္ညဝ်၊ သဘၚ်သၟီဓဝ် တမ္ညဝ်တဴရ၊ ဘောဇိုန်ပုၚ်သွ သဗှနာနာ၊ ဗြာတ်တ္ၜဴကဝ်ဗ္ဒဝ် ဗွဝ်ရသာ၊ စဳရေၚ်လဝ်ကၠာ သအဳဗ္ဂာသလ၊ ဗဵုဂမၠိုၚ်သွံ သွက်ဂွံဟာပ်စ၊ စဳရေၚ်လဝ်ရ ကာလဂှ်ကၠာ၊ ခေါဇဴကၟဝ် လးလဝ်ပေၚ်ဗ္ဂာ၊ အမာတ်တိက္ခ တလပညာ၊ ကလေၚ်စှ်ေအာ ကဵုမှာရာဇ၊ လပုဟ်တဲစှ် သၟဟ်ဍောၚ်ပတ်ဒၟ၊ လ္ၚောဝ်ပတီတွာဲ နာဲက္ဍိုၚ်သေတ၊ တုဲဒှ်ရအဴ ယွံသ္ဍဴနန်မြ၊ တိုၚ်အသံနာဲ ဍိက်ကၠောန်တွာဲရ၊ က္ညဇက်စဴအာ ခန်လွာနန်မြ၊ နန္ဒကိတ္တိ ဣဓိက္ဍၚ်ပြ၊ မိၚ်ပါၚ်အမာတ် နာဲပြာသာတ်မြ၊ ရိုက်ဖံဒုတြ ဇက်ဂတစဴ၊ မြီမြီညှာညှာ ဗဵုဇက်အာတဴ၊ သၟီတလတိ မဂ္ညိနုဘဴ၊ ကောံဗြဴထပှ် သၟဟ်န်နှဴရဴ၊ လတူဝဝ်ထဝ် သ္ဍိုက်ဗဵုဒ္ၚေါဝ်တဴ၊ ညံၚ်ထာၚ်ကဵုထိုက် ကြိုက်လ္ၚောဝ်ဂ္ညိဂၠဴ၊ မြီမြီဇက်စဴ တရဴနန်မြ၊ သီုဗဵုဂမၠိုၚ် ရိုၚ်ရိုၚ်လျလျ၊ သန်ထာန်ဒေသ စဴစိုပ်ရတုန်။ ။

သဘၚ်မဒုၚ်ဖျဴသၟတ်ဗြဴဝုတ်ထပှ်
ပ္ဍဲကာလဂှ် ပဒှ်သာ်လွာ၊ ညးဍုၚ်ဂမၠိုၚ် ရိုၚ်ရိုၚ်သအဳဗ္ဂာ၊ ဂွံမိၚ်ပရိုၚ် သၟီနာဲက္ဍိုၚ်သွာ၊ ဂွံနၚ်ဗြဴရတ် တြုံကၞတ်သာ၊ ထပှ်မွဲရဲ ၝဲကဵုဒေံကၠာ၊ ရုပ်သာ်အဝဲ ပြဲလက္ခဏာ၊ ညးဂမၠိုၚ်ကၠာ ကာလဂှ်ပၠန်၊ သၟဟ်န်ရၚ်သ္ကံ ဗွဲမလံသန်၊ ကာလဂှ်ပၠန် ဒတဲကောန်စဴ၊ ဇက်တိုန်ရိုၚ်ရိုၚ် ဒဵုဇိုၚ်နန်ပ္ကဴ၊ သဗှတမာဲ တိုန်တွာဲပူဇဴ၊ ဗဒှ်သ္ဘၚ်ပေဲါ ဂၠိုၚ်နဲသဘဴ၊ ဂွံညာတ်ဂၞကျာ် ရုပ်ညံၚ်သာ်ပ္ကဴ၊ ရုပ်သာ်အဝဲ နဲဒေဝတဴ၊ ဗဵုဟွံတီဖဲ အဲညးတြုံဗြဴ၊ လုံကၞာအဴ ဒၟံၚ်တဴပေၚ်က္ဍတ်၊ ကျာ်သြဳဂေါ၀်သ္ဇုၚ် ညံၚ်စမုၚ်ရတ်၊ ထိုက်ကဵုပ္ကၚ်ရၚ် နန်ဒြၚ်သ္ၚိကၠတ်၊ ထိုက်ကဵုပိုၚ်တုန် ကုန်ကွဇၞော်သွတ်၊ ထိုက်ပိုၚ်ကမၠောန် ပ္ဍဲဒေါ၀်နန်ရတ်၊ ဇန်တံတုန်သၟတ် ဂမ်အတ်ကမြဴ၊ ပၚ်တဲကလဵု ယဵုတဲပူဇဴ၊ ဇၟာပ်ဇန်တြုံဗြဴ ပတဴအံသဝ်၊ ကဵုသာဓုကာ သအဳဗ္ဂာတမ္ညဝ်၊ သီုဖအိုတ်ဟေၚ် ဂဇံရေၚ်ဗဝ်၊ ...
ပ္ဍဲကာလဂှ် ပဒှ်အသဝ်၊ ကိတ္တိရာဇာ မှာစက္ကဝဝ်၊ ကညှာထပှ် လေၚ်နုၚ်ကၠဟ်ထဝ်၊ ဒေါ၀်ကၞာဟေၚ် ကဵုစွံပြေၚ်လဝ်၊ ဍာ်ဒိပ်မြမောဝ် ဗဝဝ်ဂန္ဓ၊ စဳရေၚ်လဝ်ရ ခဏဂှ်ကၠာ၊ ချောဝ်စလန်ၜါ သီုကလှာမှက်၊ ဂေါရာဲဇိုန်ကျဝ် ထီုလဝ်သက်လက်၊ ဒေဝဒါသ္ၚဴ အဂၠဴချူဖက်၊ သီုမြမောဝ်စှ် သၟဟ်ပ္ကောံဆက်၊ ကြကောတ်သက်သက် ပေၚ်မှၚ်ဏက်ဗ္ဂာ၊ ဗမၞးမပ ဘာရဒွဇာ၊ အခဝ်မသုန် ဂုန်ဒစိတ်မြာ၊ နွံသိတ်ထပှ် ဓုတၚ်စှ်ၜါ၊ သီုတြဒစာံ ပြဲဗာံသဳလာ၊ ကဵုဖဍောတ်ကၠာ မှာမၚ်္ဂလာံ၊ ကိတ္တိရာဇာ မဟာရာဇာံ၊ သတ္တဒေဝဳ သြဳပဝရာံ၊ သဗှလာဘာ မဟာသုခါံ၊ ဘဝန္တုတေ မေမၚ်္ဂလာံ၊ အယုဒိဃာ သုခလာဘာံ၊ သဗှဒိဿာ မဟာဇဲယာံ၊ သိဒ္ဓိသိဒ္ဓါံ ဇဲယာံဟောတု၊ ဖဍောတ်ဟောဒြာ ဒုၚ်ပါၚ်သာဓု၊ သတုံရပ်ကၞု သၚ်ဂွုသဝဝ်၊ လတူတဲကၠာ နာဲသာနန်ထဝ်၊ ဇာထဝ်ဂေါ၀်မြီ ထမှောၚ်လ္ၚီဓဝ်၊ ကၞုသၚ်ခ ဒက္ခိဏဝဝ်၊ လတူဇာထဝ် သ္ကိုဟ်ဇဝေါဝ်ဏာ၊ ဒွံထမှောၚ်ဇာ ပြိုဟ်အာသြီုသြီု၊ ဒုၚ်ဍာ်မ္ၚဵု တွဵုတဲမှာဗြီု၊ ဖဍောတ်သြီုသြီု ဂြီုဂြီုဂါထာ၊ ဗလိုပ်ဖုံတုဲ ဗြဴလွုဲနာဲသာ၊ သဘၚ်သၟီဇၞော် ဗော်ဇန်တံကၠာ၊ ပေၚ်ထပှ်တ္ၚဲ သဘၚ်ဟဲအာ၊ ညးဂမၠိုၚ်အဴ တြုံဗြဴသေၚ်ဟာ၊ သဘၚ်ဟဲဗြဟ် ကာလဂှ်ကၠာ၊ တုဲပၠန်စဴအာ ခန်လွာဒေသ၊ သန်ထာန်ဒေသ အာစိုပ်ရတုန်။ ။

သၟတ်ဗြဴဝုတ်ထပှ် ဒှ်ဂၞကျာ်သၟီဇၞော်နန္ဒကိတ္တိ
လတေံမှာဇန် ပၠန်စဴတုဲရ၊ အဏံတုန်စိ ကိတ္တိရာဇာ၊ ထပှ်မွဲဂၞဴ ဗြဴအနက္ဃ၊ ကောံသၟီရာဇ တလက္ဍိုၚ်သွာ၊ တိုန်စိုပ်နန်ကၠတ် သုဒဿဏာ၊ တူဒေန်ဒြၚ်စိၚ် သၟီဇၞော်ရာဇာ၊ သၟဟ်န်ညဳသာ သၟီကဵုမှာယျ၊ သီုညးထပှ် သၟဟ်န်စိတ္တ၊ စသိုၚ်သုခ ကာလဂှ်ကၠာ၊ ညံၚ်အိန်နာဲမြု ကဵုသုဇာတာ၊ မဂွံဒ္ၚေါ၀်လှိၚ် သမၞိၚ်သွဝ်ၜါ၊ ညံၚ်ကုသကၠာ ပြဘာဝတဳ၊ သီုညးထပှ် သၟဟ်န်မွဲဒၞဳ၊ စသိုၚ်အရီု သီုထပှ်ညဳ၊ တူနန်ကျာ်သြဳ ညံၚ်ဗနဳသွဝ်၊ ဗြဴကမၠောန်ဍိက် ပိုက်ပၞိက်ကမဝ်၊ သၟီဇၞော်ကိတ္တိ နာဲသ္ၚိနန်ထဝ်၊ ကောံဗြဴထပှ် သၟဟ်န်တဝ်ဂၠဝ်၊ လတူဒေန်ထဝ် တဝ်ဂၠဝ်တဴတုန်၊၊

လၟေၚ်ဒဒှ် တဝှ်ဖဵုဂုန်၊ ပိုဲဟီုပျးတုန် တိုၚ်ဂုန်သံၚ်သာ၊ ကုသဵုကံတၟုဲ ပ္တုဲလဝ်ကိုပ်ကၠာ၊ ကုသဵုကံဟေၚ် စဳရေၚ်ကဵုမှာ၊ ဒဵုဂွံဒှ်ဟေၚ် ဂၞကျာ်သေၚ်ဟာ၊ ကံဂှ်ဇိုန်ကဵု ဖဵုဇၞော်ဂွံမြာ၊ တူဒေန်ဒြၚ်စိၚ် သမၞိၚ်က္ဍိုၚ်သွာ၊ ဂွံစသိုၚ်ဟေၚ် ရောၚ်ဟသေၚ်ဟာ၊ သမ္တီမၞးတံ တမံလိုက်ဗာ၊ ဂၞကျာ်ကဵုသၟီ သမၞိၚ်ပါသာ၊ စသိုၚ်အရီု ဍီုဍီုဟာန်ဇာ၊ သၟဟ်န်တဴကၠာ ကာလဂှ်ပၠန်၊ ပ္ဍဲနန်အတှ် မံၚ်တဴသၟဟ်န်၊ ဇၞတ်မမံၚ်တဴ ပ္ဍဲလကဴနန်၊ ပိဂိတုပၠန် စိုပ်ပ္ဍဲနန်ထဝ်၊ ဆာန်ကၟိန်ရေၚ်ကာန် မွဲဟာန်တဝ်ဂၠဝ်၊ မိညးထပှ် သၟဟ်အဆေဝ်သွဝ်၊ ဂွံသဇိုၚ်ဂဝ် ဗြဴတဝ်ပဏာဲ၊ တန်ဂပ္ဘယဲ ပ္ဍဲနန်ထဝ်ဆာဲ၊ ရုပ်ထဝ်ပဏာဲ နာဲညးထပှ်၊ ဗြဴတဝ်စရှ် သၟဟ်သၟန်သက်လက်၊ ဒေါ၀်ကမၠောန်တံ သ္ကံသွးမၞုံဘက်၊ ဒဒှ်ဂွံလဝ် သဇိုၚ်ဂဝ်ဗက်၊ လ္ၚောဝ်ပတီကွာဲ သၟီနာဲက္ဍိုၚ်စက်၊ တြုံကၞတ်ဘက် ပြမလက်သန်၊ ကော်ပ္ကောံနၚ်သအး ဗော်သွးကမၠောန်၊ ကဵုကၠုၚ်လွဳလွတ် ကဵုဗိုၚ်ပတ်ပေါန်၊ အိုတ်ဗော်ကမၠောန် ပ္ဍဲဒေါ၀်နန်မြ၊ သဝ်ဗြဴနွံလွဳ နွံညာန်စဳခၠ၊ ကဵုကၠုၚ်လွဳလွတ် သိရိဒဇ္ဇ၊ ညးလေပ်ဟီုရ မၚ်္ဂလဇိုက်၊ ကမြဴတဴရ နကဵုတသိုက်၊ ပုံကၞက်အဂီု ဟီုဝေၚ်ဗြိုက်ဗြိုက်၊ နကဵုတသိုက် သ္ဍိုက်စိုတ်ဗြဴသွဝ်၊ မွဲစွံတန်မံၚ် တွိၚ်တွိုက်စံၚ်ဒြဝ်၊ လှ်ေဒယှ်ေကီု ဗီုကောန်ခနှောဝ်၊ လဟိၚ်ကဵုစိုတ် ဗြဴၝောံကိုတ်ထဝ်၊ လတူနန်လွိ သ္ၚိရတ်အသဝ်၊ သၟုက်ဗတၚ်ထဝ် ရာၚ်ဆာဲမှောဝ်ဇာ၊ ဂကောံသၟီဗၠာဲ နာဲက္ဍိုၚ်ထာၚ်သွာ၊ စသိုၚ်အရီု သီုထပှ်ကၠာ၊ ရာၚ်ဆာဲပြာထာ ကာလဂှ်တုန်၊၊

Comments  

Powered By Blogger