Mon, If you don't breathe, there is no air. If you don't walk, there is no earth. If you don't speak, there is no word.

လမျီုမည်ဂှ် အရေဝ်မည်ရ။ အရေဝ်မည်ဂွံဗိုန်ဂှ် လိက်ရောၚ် ဗဗိုန်ပခိုၚ်ကဵု။
ဟိုတ်ဂှ်ရ လမျီုမည် ညံၚ်ဟဂွံတိတ်အာ နူမည်ဂှ် အရေဝ်မည် မည်ဟီုညိ ဂးညိ။ လိက်မည်ဂှ် မည်ကတ်ညိ ချူညိ။

Bookmark and Share

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၅၁ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Saturday, February 28, 2009

မိဣဏၚ်ကၚ်ရဳ အိုတ်သ္ကန် ချိုတ်အာ ဇိုၚ်သြၚ်ၜဳ
မိကလော်ဗြဴ တဴဇိုၚ်သြၚ်ၜဳ၊ ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ဒ္ၚဳမိၚ်ပါၚ်နာဲ၊ စံၚ်တူဘၚ်တ္ၜိၚ် ဂုန်သၟီကောဗၠာဲ၊ ယွံကောဗြရတ် ကၞတ်စရာဲ၊ ပ္ဍဲစိုတ်ကောသၟတ် နူဍောတ်ကဵုကၟာဲ၊ ဒေံဟွံစဴရ ခန္ဓဇိုန်တွာဲ၊ ကၠောံညိကောဗၠာဲ ဗဵုရုပ်နာဲသၟတ်၊ ဒဒှ်မိဆာန် ဇြဟာန်ကၞတ်၊ ယွံဂဍောၚ်မတ် ကောကၞတ်စိုတ်၊ ကလေၚ်ညိအဴ ယွံသ္ဍဴကြက်ဗိုတ်၊ ဒဵုလမျီုအိုတ် မိဟွံဝိုတ်သၟတ်၊ ယွံဂိုဟ်သြိုဟ်မိ ညိကောဗြရတ်၊ ဒဒှ်ဂၠိန်နှဴ တဴမွဲနန်ကၠတ်၊ ကေၚ်လှိၚ်မွဲဒၞဳ ကေၚ်ကောလွဳလွတ်၊ ကေၚ်ကောဂိုၚ်ၜှ် ဍောၚ်ဒကှ်ရတ်၊ ဟွံဝိုတ်ညိသၟတ် ဗြရတ်ကောအဲ၊ ဒဇန်နာဲသ္ၚိ မွဲတိဟွံမွဲ၊ ဒဇန်တုပ်တဴ ကွဴထောံခပေဲါ၊ ဒဇန်ကၠဗြန် စကောန်မွဲတဲ၊ ဒဇန်တံၚ်ရက် ဂလက်ကောန်ပြဲ၊ တိုပ်ပ္ဍဲတိပၠန် ကောန်ဟွံရံၚ်မွဲ၊ ဒဴထောံဗြဴရော သၞောဝ်ဒါန်ကောအဲ၊ ဒဇန်ပန်ပြဲ နာဲမွဲပေၚ်အိုတ်၊ မူသ္ဂောံစွံစိုတ် ချိုတ်ကွေံရကော၊ ကၚ်ရဳယက္ခ ယာံထလောတ်လော၊ တက်သြိုဟ်ဆာံဆာံ ယာံတဴဂၠိုၚ်အြ၊ မိယာံလောတ်လော ပၠောပ္ဍဲသြၚ်ၜဳ၊ ...

ဗြရတ်ကောမိ နွံသိဒ္ဓိလွဳ၊ ညာတ်မိဗြဴရတ် မိလောတ်စှ်ေသ္ၚဳ၊ ဒြေပ်အာဒြေပ်ကၠုၚ် သြၚ်ကြုၚ်နာဒဳ၊ ရမတ်ဒဇူ ညံၚ်ဇမောဝ်ၜဳ၊ ယာံကၠုၚ်ယာံအာ ကဵုမှာဒေဝဳ၊ ဟီုကဵုချေံပ္ညဳ အရံၚ်နဳလာ၊ ယွံဟဇ္ဇနဲ ကၠောံညိမွဲဝါ၊ မိလောတ်တဴပ္ညဳ သြၚ်ၜဳဂၚ်ဝါ၊ ကၠောံမွဲဝါကွေံ ကောဖျေံမေတ္တာ၊ ဟဇ္ဇနဲမိၚ် တွိၚ်ပါၚ်ဒေံကၠာ၊ ဟဇ္ဇနဲမှာ တုဲဟီုအာပြဟ်၊ ယွံဒေံဍောတ်အဲ နဲတဝ်စရှ်၊ နာဲပသိၚ်သာ ပူဆာဇြာဲသ္ကဟ်၊ ဂကူမၞိဟ်ဟေၚ် ဟွံသေၚ်ထဝ်စှ်၊ ဂကူကလော် ဗော်စမၞိဟ်ဂှ်၊ ယဝ်ကၠောံအာရ ရပ်စလမုဟ်၊ သီုနာဲသီုအဲ ကဝဲကံသၠဟ်၊ နာဲလပဒှ် ဇြသ္ကဟ်ညိနာဲ၊ ဍေံအလေက ဍေံပစနာဲ၊ ဂၠိုၚ်နဲဍေံပ ပဝဥပ္ပဲါ၊ ပပ္တေဟ်ညိနာဲ ဒေံဗၠာဲဗြရတ်၊ မိဍေံမွဲတဲ တဴပ္ဍဲနန်ကၠတ်၊ စမဳဒေံအဲ ရိုဟ်တ္ၚဲအဆတ်၊ ယဝ်ဍေံဂွံကွေံ ဝးကံဆီဇြောတ်၊ မူပကလော် ဗော်ရပ်စသတ်၊ အေၚ်ညိဗြရတ် ဍောတ်သမုဲလေၚ်၊ ဆတုဲလဝ်ဒှ် *ဟုဲဟှ်ဂှ်ဟေၚ်၊ ကောဟီုနာဲပ္တေဟ် ပသလှ်ေတၟေၚ်၊ ဗော်စစိၚ်ပြေၚ် ဝေၚ်ညိမှာဲဒေံ၊ ...

ဗြရတ်ဂွံမိၚ် ချေဟ်ပၟိၚ်လှေံ၊ စိုတ်နာဲဒေၚ်ဗျောံ ကၞပ်လဒံကၠေံ၊ ထောံမတ်သ္ၚဳမံၚ် ရံၚ်မိဍောတ်ဆေံ၊ မတ်ဟွံလၜဲ ပ္ဍဲနာဲညိည၊ ညာတ်မိဍောတ်ဆေံ ဟီုလှေံဒေံဗြဴ၊ ယွံမိကၚ်ရဳ ကျာ်သြဳနန်ပ္ကဴ၊ နာဲပစမဳ သြၚ်ၜဳရအဴ၊ ကောဟွံကၠောံရ က္ညမိပၠန်စဴ၊ ဇြဟာန်ကောဂၞဴ စဴကၠာဗြဴရတ်၊ ကြဴကောကလေၚ် ဇရေၚ်နန်ကၠတ်၊ စဴပတန်သွာ ပ္ဍဲပြာသာတ်ရတ်၊ စဴတိက်သ္ၚဳဒၟံၚ် ပဍောၚ်ဇြဟတ်၊ စဴရဗြဴရတ် ကၞတ်ကျာ်သြဳ၊ ...

ဏၚ်ကၚ်ရဳမိၚ် တွိၚ်ပါၚ်ဂှ်ပ္ညဳ၊ ညံၚ်ရှ်အမြိုတ် မိၚ်စိုတ်ဒးချဳ၊ မိတီကေတ်ဟေၚ် ရိုဟ်ရေၚ်ကဵုဇဳ၊ ဒဒှ်ပလွဳ တွံကဵုဇဳအိုတ်၊ ယွံလေဝ်ကောဗၠာဲ နာဲဗပေၚ်စိုတ်၊ မိတီစနာဲ ကောဗၠာဲကြက်ဗိုတ်၊ နူတိတ်ဝေၚ်ယာန် ဥဒျာန်တေံသ္တိုတ်၊ ကောလဖှ်ဂၠဲါ မိသှ်ပၠာဲအိုတ်၊ ပ္ဍဲဂြိုပ်ပ္ဍဲစိုတ် နာဲဂွံအိုတ်ဆာဲ၊ ဂလာန်ဟုဲဟှ် မိသှ်ဂစာဲ၊ ကောဒေပ်ဥပ္ပဲါ စနာဲကဵုမိ၊ သုၚ်အရက်ဂျိ လမုဟ်မိတီ၊ ခြၚ်စိုတ်အလီ လမုဟ်တီဟေၚ်၊ ညိဟွံဒစေၚ် ညိဟွံဝေၚ်စိ၊ ကသူကၞေၚ်မိ သ္ဇက်ဗျိဟမွဲ၊ တက်သြိုဟ်ဆာံဆာံ မိယာံတူယဲ၊ ပ္ဍဲဂှ်အနဳ ကၚ်ရဳဒက်ဝဲ၊ ဘဝဝွံမွဲ အဲယာံဗက်ကော၊ ဘဴဂတရော ကောယာံဗက်အဲ၊ ယွံဒေဝဇြဲ အဲပတ္တဏာ၊ တိုၚ်ရာဒနာ ပကဵုမှာညိ၊ ပ္ဍဲဘဴဂတ ဂၠိုၚ်ဘဝစိ၊ ကဵုဗြရတ်ဒှ် ညံၚ်အဲဒှ်ညိ၊ ပကဵုမှာသ္ၚောဲ ဒက်ဝဲကောမိ၊ အဲဒးအိုတ်ဒဲ ပ္ဍဲသြၚ်ဂၚ်ဂျိ၊ ကဵုလၞီဇိဝိ ပ္ဍဲဂၚ်ဂျိကီု၊ ဒှ်ဂဂိတ်စဲ အဲနွံလမျီု၊ ဇြောတ်ဆီညံၚ်ဂွံ ပဇွောံအဲကီု၊ ပကောတ်သီုကၠံ မပ္တံအိုတ်သီု၊ ကဵုအဲဂွံဇြောတ် ဆီဗြရတ်ကီု၊ ယွံဒေဝတံ တမံအိုတ်သီု၊ ဍိက်ဗိုန်သစ္စ ညိညဟွံလီု၊ ဝဲအဲအိုတ်သီု ကဵုစိုန်သ္ကီုညိ၊ ကဵုဂွံမြာ ပမှာသတိ၊ ကဵုဂွံစိုန်သ္ကီု ဗိုၚ်ရီုဍိက်ညိ၊ မိယာံတသိ ယူတိဇီုကၞေၚ်၊ ယွံကောတိက္ခ က္ညနာဲကလေၚ်၊ ကၠုၚ်ရံၚ်မုက်ညိ မိစုတိဟေၚ်၊ တက်သြိုဟ်ယူတိ မတ်ညိဟွံဗၠေၚ်၊ ပ္ဍဲဇိုၚ်ဂၚ်ဟေၚ် ရိုဟ်ရေၚ်လဖှ်၊ ကောဟးကောဇု ဂၠုဒဇန်ဒှ်၊ မိတဝ်စရှ် သ္ဗသ္ကဟ်ဂြိုဟ်ချံ၊ စံၚ်တူဆံလံ ဂြိုဟ်ချံဒကး၊ ဇတဝ်ဖြပ်ဖြပ် ဒဇပ်ဂတး၊ မိတလုၚ်တွာဲ သၟီဓဝ်နာဲညး၊ ပ္ဍဲသြၚ်ဂၚ်ဂျိ မိသ္ကန်ဂတး၊ ဗြက်သြိုဟ်ဒကး ၜါလွးသေၚ်ဟာ၊ ယက္ခဗြဴကၠာ အိုတ်သ္ကန်မှာတုန်၊၊

တၚ်တှ်ဝေါဟာရမည်ဂမၠိုၚ် ~~~~~
ဟုဲဟှ် = (နာံ ) private, personal matters, ပရူဒဒှ်ဇကုမပၞုက်ဗ္ဒန်လဝ် ဟွံမိက်ကဵုညးမွဲသအာၚ်တီဂှ် မည်တံဟီုစ - ဟုဲဟှ် ၊၊
------------------------
မြာ = (သကမ္မကကြိယာ) ကလိဂွံ၊ ဂွံ၊၊ မြာတသိုက် = ကလိဂွံတသိုက်၊၊
------------------------
ဇု = (နာံဝိသှ်ေ) မဂလာန်ဝွံ သ္ဒးဗ္ဂပ်ဖျပ် ကုမဂလာန်တၞဟ်မွဲသအာၚ်ပၠန်၊၊ ပမာ ... နာဲဇု၊ မိဇု၊ ကောဇု၊၊ မၞိဟ်ဗြဴ ဍေံသ္ဍိုက်မၠိုက်တဴကောဇြဟာန်ဍေံတုဲ ဍေံကော် - ကောဇု၊၊ မၞိဟ်တြုံလေဝ် သ္ဍိုက်မၠိုက်တဴဒေံဗြဴဇြဟာန်ဍေံတုဲ ဍေံကော် - နာဲဇု၊ မိဇု၊၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ မဂလာန် (ဇု) ဏံ နွံအဓိပ္ပဲါမ္ဂး သ္ဍိုက်မၠိုက်၊၊ ဇု ဒၞဲါဏံ ကၠုၚ်နူကဵု ဇုဇဗဴလတေံဟွံသေၚ်၊၊
------------------------
လော = (အကမ္မကကြိယာ) ကြိယာဝွံ ယဝ်သ္ပ သကမ္မကကြိယာမ္ဂး သ္ဒးထပ်စုတ်(ပ)တုဲ ဒှ်(ပလော၊ ပၠော)သကမ္မကကြိယာရ၊၊ ကြိယာသၟေဟ်တံဂှ် တီကေတ်ညိ၊၊ လုပ် = ပၠုပ်၊၊ လောပ် = ပၠောပ်၊၊ လောတ် = ပၠောတ်၊၊ လေတ် = ပၠေတ်၊၊ သောၚ် = ပသောၚ်၊၊ ယဲ = ပျဲ၊၊ ယာံ = ပျာံ၊၊ ယဲယာံ = ပျဲပျာံ၊၊ ယုတ် = ပျုတ်၊ မာ = ပမာ၊၊ ယုတ်မာ = ပျုတ်ပၟာ၊၊ နူအကမ္မကကြိယာ မပြံၚ်လှာဲကၠေံ သကမ္မကကြိယာ နနဲဝွံဟေၚ် စၟတ်ညိ၊၊ မကြိယာမဖှ်သာ်ဝွံ ပ္ဍဲအရေဝ်မည်ပိုဲ နွံတဴဂၠိုၚ်ညိသေၚ်၊၊
------------------------
ဒဲ၊ သ္ကန်၊ လမျီု၊ ဇိဝိ = (နာံ) မဝေါဟာရဂမၠိုၚ်ဝွံ နွံလအာအဓိပ္ပဲါမတုပ်သၟဟ်တဴ၊၊
------------------------
အခြၚ်၊ အခြၚ်ရ = (နာံ) မဂလာန်ဝွံ စွံတမ်ဝါကျလၟိုန်၊၊
ပမာတုန် - အခြၚ်ဒှ်ဨကရာတ် မၚ်ဗၠာဲဂှ်ဟွံတီ၊၊ The young man did not know that it was the King.
အခြၚ်ရဗှ်ေလောဲအာ အဲ ဟွံတီ၊၊ I did not know that you became rich!
အခြၚ်ဗှ်ေလီစအဲဂှ် လမုဟ် ဂွံတီအိုတ်၊၊ Now I know all that you have lied to me.
ခြၚ်စိုတ်အလီ လမုဟ်တီအိုတ်၊၊

Comments  

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၅၀ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Saturday, February 21, 2009

မိဣဏၚ်ကၚ်ရဳ လရိုအ်ယာံကရေဝ်ကရောတ်တဴကဵုဗြရတ် ပ္ဍဲဇိုၚ်သြၚ်ၜဳ
ဏံသၟီဗၠာဲ နာဲယာန်အဿ၊ သၟဝ်တၞံဇြဲထဝ် ပ္တန်လဝ်ကာယျ၊ သြၚ်ဂၚ်ဂျိရ ကာလဂှ်ကၠာ၊ ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ဒေဝဳယက္ခာ၊ ဇၞတ်မဗက်အာ ပူဆာကၚ်ဇတ်၊ ထောံဒဵုဆဵုဗၚ် ကြၚ်ဗက်ဗြရတ်၊ စိုပ်ဂြိုပ်ဇီုဒွး မိတ်တမးမတ်၊ ထောံမတ်ညာတ်အာ ကြာဂြိုပ်ဗိုန်ဗတ်၊ ထသပါသၟတ် ဗြဲမတ်ပြဟ်ဏှဳ၊ လနီလောန်ဗၞတ် ဗြဴရတ်ဒေဝဳ၊ ညးၜါကၠိက်ကၞတ် *မှတ်စှ်ေဒ္ၚဳဒ္ၚဳ၊ သီုညးၜါကွေံ မှတ်စှ်ေဇိုၚ်ၜဳ၊ စိုပ်ပ္ဍဲသြၚ်ဂၚ် ဇိုၚ်ပြၚ်ဗတဳ၊ နာဲဂွံသတိ မိဗြဴယက္ခဳ၊ တဲသ္တုံဂိုၚ်ၜှ် သၠဆုဂှ်ပ္ညဳ၊ တဲဇွိထောံပ္တုံ ပ္ဍဲဘုံဍာ်ၜဳ၊ သၠဆုလာဲပ္ညဳ *ဒ္ၚဳဒှ်ဗတ်သၟ၊ တဲဂတီုသြိုဟ် ဗြိုဟ်ဟ်ယာံထ၊ စမဳရံၚ်အာ ညာတ်ကောရာဇ၊ ဂဇံဒၟံၚ်ဗျောံ သၟဝ်တၞံရုက္ခ၊ ညာတ်ရုပ်အရံၚ် တုပ်ညံၚ်ဒေဝ၊ စိတ္တသမြပ် စိုတ်စပ်ပ္ဍဲမ၊ ပၠရမျှာၚ်ကၠာ သုဘာသိတ၊ ယွံကောရာဇ မကဵုကၠၚ်ကၟာဲ၊ ကၠောံကၠုၚ်ညိနာဲ က္ညသှ်ဇျှာဲညိ၊ မူဂှ်မိကီု ဒက်ဒေါန်ဟီုဗျိ၊ မူဂှ်မိပ ပဝဒိတှိ၊ ဟသေၚ်မိဟီု ပလီုက္တောဝ်ဂျိ၊ ပလန်ကဵုမိ ညိမူဒှ်ရော၊၊

တလအယော ကောကၠုၚ်ပညး၊ မိသြိုဟ်မွဲဂၠး ခြုပ်ခြးလောတ်လော၊ ဇိုၚ်ဂၚ်ဂျိရော ဨကောဝစိ၊ ထောံကၠေံမိသွံ ကောဟွံဗှ်ညိ၊ နိဿၚ်စံၚ်တူ တ္ၜူမာဲသုၚ်ဂျိ၊ နာဲဟွံဂိုဟ်ညိ ကောမိဗြရတ်၊ ဟးအတူလံၚ် ကောဂဍောၚ်မတ်၊ ယွံကောဗြရတ် ကၞတ်ဇြဟာန်၊ ဗှ်မိဗက်ကၠုၚ် ထောံဍုၚ်ထောံကွာန်၊ ဗဵုလနီမိ ပ္ဍဲဂြိုပ်ဓိ၀ါန်၊ ပ္ဍဲသြၚ်ဂၚ်ဂျိ မိမွဲမွဲဟာန်၊ ပဟွံဗှ်ဆာန် ဂစာန်ထောံသၟတ်၊ ကော်မံၚ်ကဴကဴ ကောဂၞဴဗြရတ်၊ တက်သြိုဟ်ယာံလော ဗှ်ကောသၞောဝ်မတ်၊ ဒဇဳဒဇောတ် ကၚ်ဇတ်ရရော၊၊

ပ္ဍဲဂှ်ဗြရတ် ကၞတ်အယော၊ မိၚ်ပါၚ်မိရော ဂၠိုၚ်အြကၚ်ဇတ်၊ မုက်နာဲဇြသ္ကဟ် က္ဍဟ်က္ဍဟ်ဗြဲမတ်၊ ရမျှာၚ်ကဴကဴ ပါၚ်မိဗြဴရတ်၊ တုဲကော်ဟီုသၟတ် ကၞတ်ကျာ်သြဳ၊ ယွံထဝ်ဂဥပ် ရုပ်ညံၚ်ညးစဳ၊ က္ညကလေၚ်စဴ ရဗြဴကျာ်သြဳ၊ စဴပ္တန်ကာယျ ညိရဒေဝဳ၊ ပ္ဍဲဂတဵုလွိ မိစဴသ္တိက်သ္ၚဳ၊ ပဒှ်လနီ ဒေါံသ္ၚီကၠၚ်ဟဳ၊ ပ္ဍဲသြၚ်နာဒဳ ဟုံလွဳရောၚ်နာဲ၊၊

ဏၚ်ကၚ်ရဳမိၚ် တွိၚ်ပါၚ်ကောဗၠာဲ၊ ယွံကောဗြရတ် ကၞတ်စရာဲ၊ ပ္ဍဲစိုတ်ကောသၟတ် နူဍောတ်ကဵုကၟာဲ၊ ဒေံဟွံစဴရ ခန္ဓဇိုန်တွာဲ၊ ကၠောံညိကောဗၠာဲ ဗဵုနာဲမွဲမတ်၊ ဒဒှ်မိဆာန် ဇြဟာန်ကၞတ်၊ က္ညဂဍောၚ်မတ် ကောကၞတ်စိုတ်၊ ပၠန်ကၠုၚ်ကဵုမိ ညိရကြက်ဗိုတ်၊ ယွံကၞတ်စိုတ် မိဟဝိုတ်သၟတ်၊ ဟွံဗှ်ကဵုမိ ညိဟာဗြရတ်၊ ဒဒှ်ဂၠိန်နှဴ တဴမွဲနန်ကၠတ်၊ ကေၚ်ကောဂွံဗ္ဒာဲ မိတွာဲမုက်မတ်၊ ကေၚ်ဂွံစေံဏေံ စံက်ထေံလီၜတ်၊ သြိုဟ်မိသ္ကဟ်ဇတ် ဒှ်သၟတ်ရရော၊၊

ဟးလအိတ်ရုပ် တုပ်သြဳစန္ဒော၊ မိပ္တေဟ်ပါၚ်ရော ကောဒေပ်ဥပ္ပဲါ၊
ကဵုမိဇွောဝ်လၚ် ကဵုမိကၠၚ်ကၟာဲ၊ ဟွံဗှ်ဂၠိုက်ဂၠဲါ သိက်စိုတ်နာဲရော၊၊

အဵုကောဗြရတ် ကၞတ်တဲအယော၊ မိပ္တေဟ်ပါၚ်ရော ယွံကောထဝ်စှ်၊
ကၠာတေံဆာန်တဴ ကြဴကၠုၚ်မဇျှဟ်၊ သိက်ဒဇန်ဒှ် ဟွံချပ်ဗှ်ရော၊၊

ဟးထဝ်ဒကောၚ် ဍောၚ်စန္ဒိမော၊ နိဿၚ်ခြာဆော ကောကဵုသြုန်ဂြာံ၊
ကဵုခြာပှ်လှ် ကဵုဒှ်အဒါံ၊ ကဵုကၟာဲၜက်သၞာံ သြုန်ဂြာံရရော၊၊

ပုဗ္ဗဇာဒိ ဂၠဴဒက္ခိဏော၊ ပလိုတ်အေဿာ စိၚ်ရောသၟဝ်ကျာ၊
ဍာ်ပါၚ်သတ်ပန် လေပ်သြာဲခၠန်က္ဍာ၊ ဂၠံစက္ခုဒွါ လေပ်ခၠန်က္ဍာရော၊၊

အနုတတ်ဂၚ် မက္ဍၚ်အယော၊ တသီုဂူရော တညၚ်ဃောဇတ်၊
ဗြဲစက္ခုဒွါ ဂၠံနာဝတတ်၊ အနုတတ်မတ် ရာသ္တီဇတ်ရော၊၊

ပန်သၞူမှာဇန် စှ်သဳဒန္တော၊ ဟေမဝဏ္ဏော တရဴအြသၟတ်၊
ပ္ဍဲတၟံထပှ် သၞူဗြဲဒှ်ဗၞတ်၊ ဗြဲစက္ခုမတ် ရာသ္တီဇတ်ရော၊၊

မွဲမနုေဿ ဆမှာဒေဝေါ၊ ၜါစှော်ဗြဟ္မော ပန်အြအပဲါ၊
ပိစှော်မွဲစွံ ကဵုညးပ္တောံဂၠဲါ၊ ဗဝဝ်လောံလာဲ သ္တုပ်ဍိက်နာဲရော၊၊

ယွံတြုံအသဝ် အံသဝ်ဂၠိုၚ်စွံ၊ နာဲလသာထောံ စွံလဝ်ပ္ဍဲနန်၊
ကဵုမိဘိၚ်ဘၚ် ကဵုမိကၠၚ်ကၠောန်၊ ကောန်တလနန် ဒဇန်သန်သွံ၊၊

ဗြရတ်ကောမိ ဣဓိဂၠိုၚ်စွံ၊ အဲကဵုနာဲသွံ ကေၚ်ဂွံသၟဟ်န်၊
ကေၚ်ဟီုသှ်ဒက် ဖဴနာဲလဂ္ဂန်၊ ဗှ်ကောဒဇန် စံၚ်တူသန်သွံ၊၊

တလအဝဲ မပြဲသ္ဇက်ပ္တောံ၊ အဲကဵုကောသွံ ကေၚ်ဂွံဗဵုဒ္ၚေါ၀်၊
လမုဟ်ကောဂး ဇြဟာန်ဝးပ္ကဝ်၊ ဗှ်ကောသၟီဓဝ် လၚ်ဇွောဝ်သန်သွံ၊၊

ယွံကောသၟီဓဝ် ရုပ်ထဝ်ကလောံ၊ ကောလသာထောံ စွံလဝ်ဒေံမွဲ၊
ကဵုဒးဇွောဝ်လၚ် ကဵုကၠၚ်တူယဲ၊ အဲဂုန်ကောအဲ တူယဲသန်သွံ၊၊

တလက္ဍိုၚ်စက် အံသဝ်သ္ဇက်ပ္တောံ၊ ကောကၠုၚ်ဒဴထောံ စွံစိုတ်ဝိသှ်ေ၊
အဲကဵုကောအဲ ဟွံခြာမွဲလှ်ေ၊ ကောအဲဒေပ်လွေဟ် ကွေံကွေံရသွံ၊၊

ကမၠောန်တံဗျိၚ် ဒၟံၚ်ဂမြိၚ်ကၠောံ၊ ဟွံပေၚ်စိုတ်သွံ နာဲဒဴထောံနန်၊
*ကလၚ်လဝ်မိ ကဵုမိလွောၚ်စန်၊ ကောအဲဒဇန် ကွေံကွေံသန်သွံ၊၊

တလချေံရတ် ဂေါ၀်ၜတ်သ္ဇက်ပ္တောံ၊ နာဲဥပ္ပဲါသွံ ပ္ၚောံဥဒျာန်၊
ကောသၟာန်မိသှ် တၞံဆုဂှ်ပ္ကာန်၊ ၀ၚ်္ကဂလာန် ဟွံဆာန်မိသွံ၊၊

ယက္ခဗြဴရတ် ရေဝ်ရောတ်ဂၠိုၚ်စွံ၊ မိဟီုပျးသွံ ထောံပ္တုံပ္ဍဲတိ၊
လမုဟ်ဝွံဂှ် ကၠုၚ်ဒှ်ဂၚ်ဂျိ၊ ဇိ၀ိတိနြ္ဒိ ဟွံဂၠိရသွံ၊၊

အဵုကောဗြရတ် ... သၞောဝ်မတ်ကြုတ်ဏာ ... မိဗက်အာကီု၊
ကောံကောလမျီု ... ဂွံဟီုသှ်ဇျှာဲ ... ဖဴနာဲပဳတိ၊
ဒိုက်သၟဟ်သိုက်သၟဟ် ... ဒှ်မွဲဂကောံ ... ကရောံနာဲသ္ၚိ၊
ဗြရတ်ကောမိ ... ကလေၚ်ညိကၠာ ... မိဗက်အာကီု၊၊

ယွံဏၚ်ကၚ်ရဳ ... ကျာ်သြဳဂေါ၀်ၜတ် ... ကၞတ်စရာဲ၊
ပဗှ်ကောဗၠာဲ ... လောံလာဲဇွောဝ်လၚ် ... ဇိုၚ်သြၚ်ဂၚ်ဂျိ၊
ပဗှ်ဂၠိုက်ဂၠဲါ ... နာဲကျာ်သြဳဗြဴ ... ပၠန်စဴနန်လွိ၊
ပဗက်ကောမိ ... ထာန်သ္ၚိဒေန်ပ္ကဴ ... ပၠန်စဴညိနာဲ၊၊

အဵုကောဗြရတ် ... ကၞတ်ပဳတိ ... မိဗက်အာကီု၊
ကောံမိတ်လမျီု ... ဂွံဟီုသှ်ဇျှာဲ ... ကောံနာဲကြက်ဒါန်၊
ဟိုတ်ဆာန်ကောစိ ... မိဗက်ကၠုၚ်သွံ ... ထောံလဝ်နန်ယာန်၊
ကောကြက်ဇြဟာန် ... သန်ထာန်ကြုတ်ဏာ ... မိဗက်အာကီု၊၊

ကၚ်ရဳဗြဴရတ် ... ကၞတ်ကျာ်သြဳ ... အိန်ရဳစရာဲ၊
ပဗက်ကောဗၠာဲ ... ဒၞဲါထာန်ဒတန် ... ဒေသနန်ထဝ်၊
ပဗ္ဒေက်ကာယျ ... လ္ၚုၚ်လ္ၚဇြဟောံ ... လောံလာဲလၚ်ဇွောဝ်၊
ဒေသနူကဝ် ... တူဒေန်ထဝ်မြ ... ပၠန်စဴရနာဲ၊၊

အဵုကောဗြရတ် ... ကၞတ်အဝဲ ... မပြဲဣဓိ၊
သန္ထာန်ကၚ်ဂျိ ... ကဵုမိအိုတ်သ္ကန် ... လမျီုခန္ဓ၊
ကောဟွံကၠောံအဴ ... ဒေံဟွံစဴပၠန် ... က္ဍိုၚ်ကိုန်နန်မြ၊
ဟွံဂွံနာဲရ ... မိလီုခန္ဓ ... ဒေသဂၚ်ဂျိ၊၊
တၚ်တှ်ဝေါဟာရမည်ဂမၠိုၚ် ~~~~~
ဒ္ၚဳဒ္ၚဳ = (ကြိယာဝိသှ်ေ) သိုက်သိုက်၊ အိၚ်အိၚ်၊၊
ဗတ်သၟ = (နာံ) ချောံ၊ လှေက်ဒှ်ခၞိက်၊ လှေက်ဍိုတ်အာအဇပတေၚ်၊ ဒှ်ကြကောတ်၊၊
ကလၚ်၊ တလၚ် =
၁၊၊ ကလၚ်၊ တလၚ် (သကမ္မကကြိယာ) bereave, orphan, ကလၚ်လဝ်ဒေံဗြဴ၊ ကလၚ်လဝ်ကောန်ဇာတ်၊
၂၊၊ ကလၚ် (သကမ္မကကြိယာ) hear, listen to, ကလၚ်ဒွက်၊ ကလၚ်ပၚ်မှိၚ်၊ ထံၚ်သောတ၊ ကလၚ်ဓဝ်၊
၃၊၊ တလၚ် (သကမ္မကကြိယာ) make something to be angular,
ကၠၚ်၊ တၠၚ် = (သကမ္မကကြိယာ) to be orphaned, bereaved, ကၠၚ်မိမ - to be destitute of parents,
ကမၠၚ်၊ တမၠၚ် = (နာံ) the bereaved, bereavement, orphan, orphanage, တမၠၚ်ဍုၚ် - people without a country,
ဒ္ၚေါဝ် = (သကမ္မကကြိယာ) မဝေါဟာဝွံ အဓိပ္ပဲါဍေံ တုပ်ကဵုမဝေါဟာ - ဗဵု ၊ ဗဵုဒ္ၚေါဝ် ၊၊ watch, see,
လ္ၚောဝ် = (သကမ္မကကြိယာ) လ္ၚောဝ်ကျာ်၊၊ worship, pay homage to,

Comments  

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၄၉ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Monday, February 16, 2009

မိဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ဍိုက်ယာန်ကၠိက်ကၞတ်တုဲ သီုဗဵုလဗး ထဍေၚ်ဗက်ဗြရတ်
ဏၚ်ကၚ်ရဳ ဒေဝဳယက္ခ၊ ဗြရတ်ဒဴအာ လသာနန်မြ၊ ဒေဝဳယက္ခ ဟောံဇြစံၚ်တူ၊ သီုမရေဝ်ရောတ် ရမတ်ဒဇူ၊ လၞီဂၠိုၚ်အြ ဂၠိုၚ်သောသၞာ၊ သီုမလ္ၚာပ်လ္ၚာ လတူပြာသာတ်၊ လရိုအ်ယာံဂၠဲါ သၟီနာဲမန္ဓာတ်၊ ကောန်ဨကရာတ် မန္ဓာတ်ပန်တ္ကံ၊ လရိုအ်ယာံကော် ပ္ဍဲနန်ထော်ဏံ၊ ဟွံဒးပြဝ ပသာသ္ပံ၊ ကော်အမာတ်ကၠာ ဒဴဗညာတံ၊ အမာတ်တံကီု အိုတ်သီုသကံ၊ ပၞာန်ပန်ပြကာ ပကဵုခြာလံ၊ ပ္ဍဲကဵုတ္ၚဲဏံ ပလံဗက်အာ၊ ကၠိက်ဖဍိုက်အဲ အဝဲဂေါဝ်ဂါ၊ သလုၚ်ပန်ဟတ် ဒြဟတ်မြက်စာ၊ တၞာဲမွဲရ စဳမြသာံဖြာ၊ စဳရေၚ်ပၞာန်ကွေံ ပြဟ်ပြေဟ်တုဲအာ၊ ကၠိက်ဗတာၚ်ကွေံ ဂၞေဟ်ဍေံတိတ်သ္ကာ၊ ဗဵုလကိုဟ်ဂၠေဲါ သီုရဲဇက်အာ၊ ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ဒေဝဳယက္ခာ၊ ဍိုက်ယာန်ကၠိက်ကၞတ် မိသၟတ်ရံၚ်အာ၊ တၞာဲဒလဝ် ဒဝ်မုက္ခဝါ၊ သၟတ်ဗက်ရာဇာ ယက္ခာဗြဴရတ်၊ ဂွကဵုညးဍုၚ် ဂစိုၚ်မုက်မတ်၊ မှတ်ဗက်တြုံယာန် မိဗတာၚ်ၜတ်၊ ဂမြိၚ်ဂမြံ အသံဂမ်အတ်၊ ညံၚ်ပဝန်ကံ ဂမြံလယတ်၊ ဗက်ကြာဓိဝါန် ဂၠံၚ်ဍာန်အိုတ်သၟတ်၊ ကၠိက်ယာန်ဗြဴရတ် ဒြဟတ်ညံၚ်ပြေၚ်၊ တွာ်ဟွံဒည သုက္ကရဟေၚ်၊ ပထမပၠန် ပ္ဍဲနန်ဇရေၚ်၊ မဍေံလွဳလဝ် ဂေါ၀်ညိဟွံသေၚ်၊ ဍေံပြဟ်ဇိုၚ်ဟေၚ် လောန်နူပြေၚ်ဂၠဴ၊ ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ဒေဝဳနာဲဗြဴ၊ စမှဳရံၚ်မွဲ တူအမှဲအဴ၊ လတေံဗြရတ် တြုံကၞတ်ဘဴ၊ ကြာဂၠံမတ်ဗြဲ ကလာၚ်သြဲဒဴ၊ ရံၚ်ညာတ်စောန်စောန် ဍိုက်ချေဟ်ပၠန်စဴ၊ ဟီုကဵုကၠိက်မိ ဂိုတ်ညိဆဴဆဴ၊ ကၠိက်ဒြေပ်ကမြဴ ညံၚ်ရဴစက်ကျာ၊ ကၠိက်ဒြေပ်တဆဟ် ပြဟ်ညန်လုပ်အာ၊ မိစမဳညာတ် မန္ဓာတ်ရာဇာ၊ မိညာတ်နာဲသၟတ် သၞာ်ရတ်သ္ကေံဏာ၊ ပရှ်ချေဟ်ယာန် လတူဍာန်ကျာ၊ ပ္ဍဲဂှ်ယက္ခ ရုပ္ပကညာ၊ ကော်ဟီုကဵုဗဵု ဆဵုရရာဇာ၊ လတူအမှဲ မၞးရံၚ်မွဲကၠာ၊ ဗဵုဂမၠိုၚ်ညာတ် ခါတ်မာတ်ဗက်အာ၊ ဗက်ညန်လုပ်ကၠာ ရံၚ်ပ္ဍဲကာသ၊ မိကော်ကဴကဴ ကောဂၞဴယွံမ၊ ပၠန်ကၠုၚ်ကဵုမိ မွဲဝါညိရ၊ အဵုကောဗြရတ် ကၞတ်ရုပ္ပ၊ ပၠန်မွဲဝါရ ရုပ္ပလဂ္ဂန်၊ ဒဴထောံမိပၠန် လဂ္ဂန်ကောသၟီ၊ မိကော်ကဴကဴ ကောဂၞဴဟွံမိၚ်၊ ဒဇန်ကောသၟီ ဟွံပမိၚ်ညိ၊ ဂုန်သၟီကောမိ စုတိရရော၊၊

ချေဟ်ရံၚ်စှ်ေပ္ညုၚ် ဗက်ကၠုၚ်ဂၠေဲါဟော၊ ချေဟ်ဟီုတိုန်ပြဟ် ကာလဂှ်ရော၊ ယွံနာဲဗောဓိ ပ္ဍဲတိပေၚ်မြော၊ နာဲသ္ၚေဝ်စှ်ေရော ဗက်ဟောရေၚ်ဂၠု၊ သၟီဂွံညာတ်အိုတ် ပ္ဍဲစိုတ်သမ္ၚု၊ ရပ်ကေတ်သၠဆု ဇကုဒဇပ်၊ သၟီထောံဖျေံရ နတဲသမြပ်၊ ဒှ်ၜဝ်လာံထာ ကြာန်အာထပ်ထပ်၊ ဇလသ္ကေက်သ္ကာ သအဳဗ္ဂာသမြပ်၊ မွဲယောဇနာ လီၜက်အာကြပ်၊ လီၜန်ထပ်ထပ် သီုကွပ်ထုဲကြာန်၊ ဇလကြာန်ထိ လုံဂြိုပ်ဓိ၀ါန်၊ အိုတ်သီုဗဵုပၞာန် ဂစာန်ၚးဟေၚ်၊ ဗဂုပ်ဗက်စိ မိသမုဲလေၚ်၊ လောန်အာဂြိုပ်ၜဝ် ဗြဴသွဝ်အလေၚ်၊ ကၠိက်ဒြေပ်ပြဟ်ပြေဟ် တုပ်နဲချေဟ်ဟေၚ်၊ ကဵုပါၚ်ထဥ ဗရုထဍေၚ်၊ ဗဵုယက္ခကၠံၚ် ရံၚ်ပြဟ်ပြေဟ်ဟေၚ်၊ အသံထဍေၚ် ညံၚ်ပြေၚ်ညံၚ်စိၚ်၊ ဗဵုဂမၠိုၚ်ကၠာ ဒြေပ်အာဂြိၚ်ဂြိၚ်၊ သၟဝ်ဂၠံမတ်ဗြဲ ချေဟ်ရဲကောသၟီ၊ ဟဇ္ဇနဲချေဟ် ပလှ်ေမုက်သွိၚ်၊ ဟွံဖေက်မွဲတဲ ဒြဟတ်နဲစိၚ်၊ ဗပါ်ကျာမာန် ဂစာန်တိၚ်တိၚ်၊ ဗဵုပၞာန်ယက္ခ ဟွံလဇဗျိၚ်၊ ပ္ဍဲပထဝဳ ဇက်သအဳဂမြိၚ်၊ ညာတ်ဍိုက်ကၠိက်ဗျိၚ် ဂမြိၚ်ကမြဴ၊ ချေဟ်ဟီုတိုန်ပၠန် ဍေံဗက်ညန်အဴ၊ တၞးရုက္ခ ထောံရဆဴဆဴ၊ ထောံဖျေံဒေံဂၞဴ ဍေံဗက်တဴညန်၊ ဗြရတ်ရံၚ်ပ္ညုၚ် ဆိုက်ကၠုၚ်မွဲတန်၊ ဗက်ကၠုၚ်ရံၚ်ဂၠု အနုဒိုဟ်ပန်၊ မိဍိုက်ကၠိက်ကၞတ် မှတ်ဗက်တဝန်၊ ဂိုၚ်ရပ်ရဆု ယမုမွဲတန်၊ သၟီလတိုပ်ပၠန် ခုတ်ပ္တန်ယမု၊ မွဲထောံဒှ်ဗၚ် စၚ်ခြၚ်သာ်ဝု၊ ထောံဖျေဟ်မွဲတန် ကောန်နာဲနန်မြု၊ ဒှ်ဗၚ်လတိုပ် စိုပ်တိရံၚ်ဂၠု၊ ဟွံညာတ်ညးအဲ နဲထီုဒမၠု၊ ဗက်ဂၠေဲါသီုစုံ ဒတုံဂြုဂြု၊ ကၚ်ရဳညာတ်ဂၠု သမ္ၚုပ္ဍဲစိုတ်၊ ဗြရတ်ထောံအဵု ဒှ်ဒဵုဇြဟ်အိုတ်၊ ဇြဟ်လေဝ်သ္ဇိုဟ်က္ဍၚ် ဒဵုလၞၚ်သတိုတ်၊ တုဲသၟီမိပ်စိုတ် ချေဟ်ဂိုတ်ကလာၚ်၊ . . .

အဏံဗြဴရတ် မှတ်ဗက်တြုံယာန်၊ ကၠိက်သီုဒြဟတ် မှတ်ဗက်ဂစာန်၊ ဗဵုပၞာန်ညာတ်ဒဵု စဵုလၞၚ်ထာန်၊ လ္ၚဵုဒှ်ဗၚ် လၞၚ်ဂၠံၚ်ဍာန်၊ ဒဵုဇၞော်လဂုၚ် အာကၠုၚ်ဟွံမာန်၊ ပြးဇးလုံဍာန် သန်ထာန်တရဴ၊ ကမၠောန်တံဟေၚ် ပၠန်ကလေၚ်စဴ၊ ကၚ်ရဳဗြဴရတ် မတ်ညံၚ်ကောန်ဂၠဴ၊ ရံၚ်သ္တုံဒှ်တိ ဇွိဟွံမွဲတဴ၊ စိုတ်မိဂြဴဒြဴ ရဴသ္ကန်ကလိ၊ ချိုတ်လဝ်ကဵုချိုတ် ဗတ်အိုတ်ဇိဝိ၊ သၟတ်ဗက်အာကောံ လဂ္ဂန်ပဳတိ၊ ရံၚ်အာသ္တုံဇွိ ညိဟွံညာတ်မွဲ၊ ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ဒေဝဳနန်ဗၠဲ၊ တိုန်ဒဵုစှ်ေဇြဟ် ဗှ်ဇကုမွဲ၊ ဗှ်ကဵုတြုံယာန် ဂစာန်ဒဴသ္ၚောဲ၊ ဍာ်ရမတ်ဂၠေဲါ ညံၚ်ဗြဲတံသၞာံ၊ ထောံမတ်ရံၚ်ညာတ် ဟွံညာတ်ကောမာံ၊ ဂုန်နာဲၝောံကိုတ် စိုတ်ပၠာံဟွံလာံ၊ သၟတ်ဗက်တြုံရတ် မတ်ရံၚ်ဖဍာံ၊ တက်သြိုဟ်ဆာံဆာံ မိယာံရေဝ်ရောတ်၊ အဵုကောဗြရတ် ကၞတ်စရာဲ၊ ကောဟးကောဗၠာဲ နာဲကလေၚ်ညိ၊ ပၠန်ကၠုၚ်ကဵုမိ ညိနာဲဍောၚ်မၠဵု၊ မိဒြေပ်ဂစာန် စှ်ေဇြဟ်ဒွါန်ဒဵု၊ စမဳရံၚ်အာ တူကျာမိဆဵု၊ ဍိုက်ယာန်ချေဟ်ရတ် ဟဇ္ဇနဲအဵု၊ မိရံၚ်ညာတ်အာ တူကျာသဓဵု၊ ဍိုက်ယာန်ကၠိက်အဵု သဓဵုဂမ်အတ်၊ ကော်ကောကဴကဴ ကၚ်ရဳဗြဴရတ်၊ ရမျှာၚ်သြောန်သြောန် ကညန်ဗက်သၟတ်၊ ဗြရတ်သၟီဗၠာဲ မိၚ်နာဲရေဝ်ရောတ်၊ ရံၚ်သ္ၚဳစှ်ေကၠုၚ် မုက်သ္ဇုၚ်လကတ်၊ ရံၚ်ညာတ်စှ်ေသၟတ် ဍိုက်ကၠိက်ကၞတ်ဗၠာဲ၊ ဆိုက်ညန်မွဲတန် လဂ္ဂန်စရာဲ၊ ဗဵုလဗးပြး ဒးဇြဟ်ဒဵုလာဲ၊ ခါဂှ်သၟီဗၠာဲ နာဲဂိုၚ်သၠဆု၊ ထောံပ္တုံဒၞဲါ၀ွံ သၠဆုဂှ်စိ၊ ယဝ်ဒွံတိကၠာ ဒှ်အာဂၚ်ဂျိ၊ သလဲဍေံပၠန် ပိပန်ဂါစိ၊ ဍာ်သ္ဇုၚ်တဴပၠန် ကၠေၚ်ကၠန်အဒိ၊ ချေဟ်နာဲဗြရတ် မှတ်စှ်ေလိုန်တိ၊ ဗျူပတန်လၟောၚ် ဍောၚ်ဟဲအာညိ၊ ရုက္ခမူဏိ ဗောဓိဇြဲသုံ၊ ဇရေၚ်နာဒဳ သြၚ်ၜဳအလုံ၊ ချေဟ်ကဵုနာဲပၠန် ဂွံတန်ဒၟံၚ်အုံ၊ သၟဝ်တၞံဇြဲသုံ ဒၟံၚ်စုံသီုၜါ၊ ပ္တန်ကာယဒွါ ထာဏဂှ်တုန်၊၊ ၊၊
တၚ်တှ်မဝေါဟာရမည်ဂမၠိုၚ် ~~~~~
ဓိ၀ါန် = ဂြိုပ်၊ ဂၞိၚ်၊ ဗြေဟ်၊ (မဝေါဟာရဂမၠိုၚ်ဝွံ မၞုံလအာအဓိပ္ပဲါ သမုၚ်ဆေဝ်ရေဝ်တဴ၊၊)
------------------
ဗျူ = (သကမ္မကကြိယာ) > ဗဇူ (နာံ) ၊၊ ဗျူပတန်လမောၚ်၊၊
ဇူ = (အကမ္မကကြိယာ) > ဇၞူ (နာံ) လမောၚ်သ္ဂောံဟဲ လုပ်ဇူ ပ္ဍဲဇြပ်ဇၞူ၊၊
ပ္ဍဲမကြိယာမၞုံကဵုအက္ခဝ်တၞံ (ဗျ ၊ ဇ ) မပ္တံကဵု - ဗျတ် > ဇတ် ၊၊ ဗျဵု > ဇဵု ၊၊ ဗျး > ဇး ၊၊ ဗျဳ > ဇဳ ၊၊ ဗျာပ် > ဇာပ် တံဂှ်တံဂှ် နဲမသ္ဂောံပြံၚ်လှာဲသကမ္မကကြိယာ အကမ္မကကြိယာဂှ် နနဲဝွံဟေၚ် သမ္တီလဝ်၊၊ နဲမသ္ဂောံပကၠေံမနာံဂှ် ဗွဲမဗဗွဲကဵုနဲဍေံ ချပ်ဗစာတဴညိ၊၊ (ဗျဵု > ဗဇဵု၊၊ ဇဵု > ဇွဵု ) ၊၊
-------------------
ဍောၚ် = (အကမ္မကကြိယာ) > လမောၚ်၊ လၟောၚ် (နာံ)
မကြိယာမၞုံကဵုအက္ခဝ်တၞံ (ဍ)လ္ၚဵုတံဂှ် ခါရမပြံၚ်ပကၠေံမနာံမ္ဂး ဂှ် ပကၠေံ - လမ - တုဲ ဒှ်မနာံရ၊၊
ပြယိုက်တုန် ---
ဍုဟ် (တ္ဍုဟ်) = (အကမ္မကကြိယာ) > လမုဟ်၊ လၟုဟ် (နာံ) ၊၊ သတ်ဆုလမုဟ် (သတ်ဆုမဍုဟ် မိက်ဂး)

Comments  

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၄ဂ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Sunday, February 08, 2009

မိဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ဟွံဆဵုညာတ်ကေတ် ဗြရတ် ပ္ဍဲနန်ပြာသာတ်တုဲ ယာံကရေဝ်ကရောတ် ဒှ်လၞီစံၚ်တူသောသၞာ ယာံထသပါ သြိုဟ်သ္ပာတ်သ္ဗ
လၟေၚ်ဒဒှ် တဝှ်ဒေသ၊ ဆပုံမဒှ် ပိုဲတွံဂတ၊ လတေံဗြရတ် ကၞတ်တေဇ၊ ဍိုက်ယာန်အဿာ ဒဴအာတုဲရ၊ အဏံတုန်သၟတ် ဗြဴရတ်ယက္ခ၊ ဗၜူဟဲပၠန် ပ္ဍဲဒေါ၀်နန်မြ၊ သူရာဇးရ ယက္ခဗြဴရတ်၊ သူရာဇးညိ မိခြုပ်ခြးမတ်၊ ဘၚ်ဘၚ်ယာယာ တွာ်အာမိလောတ်၊ ညာတ်ကမၠောန်တံ လ္ၚဵုကံဝတ်၊ ထအံတိတ်အာ ကြိယျာခလှောတ်၊ ခရံၚ်ခရဴ ညံၚ်ရဴဒေါံလောတ်၊ ဗၜူလုတ်ဝတ် မတ်တမာခေါ်၊ မိကော်ပ္ၚုဟ်ပၠန် ကမၠောန်ဍောတ်ဇၞော်၊ က္တဵုရၝိုဲတံ တမံညးအဲ၊ ကမၠောန်ၚုဟ်အိုတ် ဂိုတ်က္တဵုၚံက်ၚံက်၊ ကမၠောန်ဍောတ်ဇၞော် ၚံက်ၚာ်ၚုဟ်အိုတ်၊ ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ကျာ်သြဳကြက်ဗိုတ်၊ လုပ်ဂၠဲါပ္ဍဲဒေန် နာဲကဝေန်ဝိုတ်၊ သလှ်ေကြက်ဗိုတ် ဗၜူဝိုတ်အာ၊ မိလုပ်ဂၠဲါပၠန် ပ္ဍဲကၠတ်နန်ကၠာ၊ မိပံက်ဂၠဲါရော သၟီကောဗညာ၊ ဂေတ်ဂၠဲါဂဥုပ် သမ္ၚေဟ်ရုပ္ပါ၊ ပ္ဍဲနန်ဒြေပ်ဂၠေဲါ သြဲကၠုၚ်သြဲအာ၊ မိဂၠဲါလှိၚ်လှောၚ် ဂၠံၚ်ပါသာဒါ၊ ဗၟံက်ဂၠဲါအိုတ် ပလိုတ်ဂၠဲါအာ၊ ဒြေပ်စှ်ေရိုၚ်ကွေံ ချေံဟွံမွဲကၠာ၊ မိလီုစိတ္တာ ထသပါသၟတ်၊ ဇတဝ်ဖြပ်ဖြပ် ဒဇပ်တတ်တတ်၊ မိလောတ်သ္ၚဳအာ ၜါဗဟဳသၟတ်၊ ကမၠောန်တံညာတ် တူပြာသာတ်ရတ်၊ ကၠုၚ်ဗိုၚ်ပတ်ပေါန် ကၠောန်ၜိုတ်အဆတ်၊ ဍာ်မြမောဝ်ၜိုဟ် လဗိုဟ်ကြကောတ်၊ မိဂွံအမြာဲ နာဲဂဍောၚ်မတ်၊ သမ္ၚဟ်တိုန်စိ မိဗတာၚ်ၜတ်၊ မိယာံရေဝ်ရောတ် ဍောတ်ဗြဴခြုပ်ခြး၊ . . .

အဵုသမ္ပာန်ထဝ် ရုပ်ဗဝဝ်လျး၊ လမျီုဇိုန်တွာဲ ကဵုနာဲထဝ်ဂၠး၊ ပလဝ်ပၞာၚ်တိုၚ် ဒဝိုၚ်မိဂး၊ အဵုကောထဝ်ဂၠး သိက်သ္ပဒးရော၊၊ ဟးကောဟးကော ထောံရောဒေံဍောတ်၊ ယွံဂဍောၚ်မတ် ကၞတ်ဇြဟာန်၊ ပကောဟွံဆာန် ဂစာန်ထောံမိ၊ ထောံလဝ်ဒေံမွဲ ပ္ဍဲဒေါ၀်နန်လွိ၊ သိက်စိုတ်ကောမိ ဒဴထောံဒေံရော၊၊ အဵုသမ္ပာန်ရတ် ကၞတ်အယော၊ နာဲဒဴထောံရော ဟးကောသော်က္ဍိုပ်၊ ကောကၠုၚ်ထောံလဝ် ပြာသာတ်ဒေါဝ်ဂြိုပ်၊ ကဵုမိဟိၚ်ဟိုပ် ကြိုပ်သောသၞာ၊ ကဵုမိစံၚ်တူ ကဵုမိပူဆာ၊ ဗှ်နာဲဒဴအာ လသာလဝ်အဲ၊ ကဵုမိဟိၚ်ဟိုပ် ဗဒိုပ်နန်ဗၠဲ၊ ကဵုမိဇြေဟ်ဇြာဲ လောံလာဲရိုဟ်တ္ၚဲ၊ ကဵုမိတူယဲ ပ္ဍဲသြိုဟ်သ္ပာတ်သ္ဗ၊ ကဵုမိသ္ၚောံ ကဵုမိဟောံဇြ၊ ကဵုမိစံၚ်တူ ဂၠိုၚ်ဗဗောဓ၊ ကဵုမိဇြဟိတ် လအိတ်ဟောံဇြ၊ အိုတ်သ္ကန်ဂုန်မ တ္ၚဲဝွံရရော၊၊ . . .

အဵုကောဗြရတ် ကၞတ်အယော၊ ဟွံဆာန်မိရော ကောယိုက်ဇိုၚ်ဒဴ၊
ထောံလဝ်မိမွဲ ပ္ဍဲဒေါ၀်နန်ပ္ကဴ၊ စံၚ်တူဂၠက်သ္ၚဴ သ္ကန်ဇဴရရော၊၊

ဟးလအိတ်ရုပ် တုပ်သြဳစန္ဒော၊ ဍိုက်ယာန်အေဿာ ကောဒဴထောံမိ၊
လၞီတူယဲ ပ္ဍဲဒေါ၀်နန်လွိ၊ ဂုန်သၟီကောမိ သုၚ်ဂျိရရော၊၊

တလအဝဲ မပြဲတေဇော၊ နိဿၚ်စံၚ်တူ တ္ၜူမှာဲလျးပၠိုတ်၊
လၞီတူယဲ စဳလံဟဲအိုတ်၊ ဂုန်ကောကြက်ဗိုတ် သ္ဒးချိုတ်ရရော၊၊

အဵုကျာ်သြဳနန် ညံၚ်သြဳစန္ဒော၊ ဒဴထောံမိရော ဟးကောသော်က္ဍိုပ်၊
ကောလသာလဝ် ပြာသာတ်ဒေါဝ်ဂြိုပ်၊ ဂုန်ကောသော်က္ဍိုပ် ချိုတ်ကြိုပ်ရရော၊၊

အဵုကောဗြရတ် ထတ်သန်တေဇော၊ ထောံလဝ်မိရော ကလောဟွံမွဲ၊
နိဿၚ်ဒေံမ ဟောံဇြတူယဲ၊ ဂုန်သၟီကောအဲ သ္ကန်ဒဲရရော၊၊

အဵုကောယွံကော ကောဟးကောသၟီ၊ ဒဴထောံအနိၚ် ဟးသၟီကောဗၠာဲ၊
မိဒးဇွောဝ်လၚ် ကဵုမိကၠၚ်ကၟာဲ၊ ဂုန်သၟီကောဗၠာဲ သ္ကန်သြာဲရသၟီ၊၊

ပန်သၞူမှာဇန် စှ်သဳဒန်သ္တိၚ်၊ တရဴသၞူဗျိၚ် ဇိုၚ်ဂၞိၚ်ဟေမ၊
ပ္ဍဲတၟံထပှ် သၞူဒှ်မူလ၊ ဗြဲမတ်ဒေံမ ဟွံဟဲရသၟီ၊၊

ပ္ဍဲဂၚ်ဇၞော်ဂှ် လပှ်ဂြိၚ်ဂြိၚ်၊ ကျာဟွံပိုက်လွိၚ် ဂမြိၚ်လေပ်ဟဲ၊
ဂမြိၚ်ဟောံဇြ ဟဒယပ္ဍဲ၊ ဂုန်သၟီကောအဲ သ္ကန်ဒဲရသၟီ၊၊

ဒစာံစှော်လ္ၚီ ကဵုပန်လ္ၚီဗျိၚ်၊ သိန္နရာတ်သ္တိၚ် ဇၞော်ဂၠိၚ်လောန်တဲ၊
ဂှ်ဇမၞော်ဂှ် ပ္တောံဒဒှ်အဲ၊ လၞီတူယဲ သ္တုပ်အဲရောသၟီ၊၊

ဒစာံစှော်လ္ၚီ ကဵုပန်လ္ၚီမံၚ်သ္တိၚ်၊ မှာသၟိတ်ဗျိၚ် ဂမြိၚ်သ္ဇိုဟ်လှဲ၊
ဂှ်လယိုဟ်ဂှ် ပ္တောံဒဒှ်အဲ၊ စံၚ်တူသ္ၚိတ်သ္ၚဲ တုပ်အဲရောသၟီ၊၊

ပြယာဲဝေါဟာမည်ဂမၠိုၚ် မၞုံလအာအဓိပ္ပဲါမသမုၚ်ဆေဝ်ရေဝ်တုပ်သၟဟ်၊ Synonyms ~~~
စံၚ်တူ၊ ပူဆာ၊ ထသပါ၊ သပါထ၊ သ္ပာတ်သ္ဗ၊ သောသၞာ၊ လၞီ၊ လၞီလၞာ်၊ တူယဲ၊ နိဿၚ်၊ ဟောံဇြ၊ ဇြဟောံ၊ သ္ၚိတ်သ္ၚဲ၊ တူစာ်၊ ဒတူဒစာ်၊ တူလာဲ၊ ဒတူဒလာဲ၊ ဇွောဝ်လၚ်၊ လောံလာဲ၊ လၚ်ဇွောဝ်၊ ဂၠက်သ္ၚဴ၊ ဗဗောဓ၊ ဟိၚ်ဟိုပ်၊ ဘိၚ်ဘၚ်၊ လ္ၚာပ်လ္ၚာ၊ လ္ၚာပ်သၠၚ်၊ တူသၠာန်၊ အာန်တၞာန်၊ ဝိဝိၚ်၊
မဝေါဟာမည်ဂမၠိုၚ်ဂှ် ဟီုဂးစ ပ္ဍဲအရာဒဒိုက်ပူမှ်၊၊

Comments  

Powered By Blogger