Mon, If you don't breathe, there is no air. If you don't walk, there is no earth. If you don't speak, there is no word.

လမျီုမည်ဂှ် အရေဝ်မည်ရ။ အရေဝ်မည်ဂွံဗိုန်ဂှ် လိက်ရောၚ် ဗဗိုန်ပခိုၚ်ကဵု။
ဟိုတ်ဂှ်ရ လမျီုမည် ညံၚ်ဟဂွံတိတ်အာ နူမည်ဂှ် အရေဝ်မည် မည်ဟီုညိ ဂးညိ။ လိက်မည်ဂှ် မည်ကတ်ညိ ချူညိ။

Bookmark and Share

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၄ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Thursday, December 27, 2007

ပရူဒဒှ်သၟီနန္ဒကိတ္တိ
နွံဍုၚ်မွဲပၠန် ဇၞော်သန်အံသဝ်၊ ပဒေသရး ညးဟီုခုတ်လဝ်၊ ထပှ်ထပ်ကျဝ် ကၟာၚ်ဗဝ်သအဳ၊ ပြာသာတ်သ္ၚိရတ် နန်ကၠတ်တဝဳ၊ ဂၠိုၚ်ကဵုဘာသာ ဝေါဟာပန်ဇဳ၊ ပန်သာ်ဗရု စတုဓနဳ၊ ဗဵုကၠံၚ်တမဳ ရးတဝဳဗဝ်၊ ပဒေသရး ညးဟီုခုတ်လဝ်၊ ဂၠိုၚ်ရတ်ဗွဝ် အံသဝ်ဘောဂ၊ သၟီမပ္ကၚ်ရၚ် နန်မၚ်္ဂလ၊ နန္ဒကိတ္တိ မဂ္ညိနာမ၊ ဂၞကျာ်ဇၞော်ရ အဂ္ဂဟေသဳ၊ ဓဝ်စှ်ပ္ကၚ်ရၚ် မၚ်မွဲအနဳ၊ ရိုဟ်တ္ၚဲလမိုန် သွိုန်ပဉ္စသဳ၊ စှ်တရဴလ္ၚီ မှောၚ်မှမြီသအဳ၊ သၟီတလလွဳ သြဳအတူလ၊ ပ္ကၚ်ရၚ်မၚ်မွဲ ဗဗွဲဓမ္မ၊ တူပြာသာတ်ပိ သ္ၚိဘိသေခ၊ ပ္ကၚ်ရၚ်တဴရ ကာလဂှ်ပၠန်၊ သၟီဇၞော်ကိတ္တိ ပ္ကၚ်ရၚ်သ္ၚိနန်၊ ဂၠိုၚ်သၞာံအခါ ကာလဂှ်ပၠန်၊...
ပ္ဍဲကာလဂှ် ပဒှ်လက်သန်၊ ဂၞကျာ်ကဵုသၟီ ပ္ဍဲသမၞိၚ်နန်၊ ကံနူတမၠာ သၟိက်ကဵုခြာခၠန်၊ က္တဵုဒှ်ယဲပၠန် ပ္ဍဲနန်ဂေဟာ၊ ဇၞော်ကဵုဒြဟတ် ထတ်သောသၞာ၊ သဝ်လေပ်ဗိန္ဒော နဳဒါန်ရောဂါ၊ ကဵုကော်နၚ်ကၠာ ပ္ဍဲကာလဂှ်၊ ကဵုလွဳပရာ နာဲသာဒိုဟ်စှ်၊ ဂၠိုၚ်တ္ၚဲစမှ် ယဲဂှ်ဟွံသာ၊ ဂၞကျာ်ဇၞော်ဝွံ မစ္စုတံၚ်ဏာ၊ သၟီဒးဒေၚ်ဗျောံ ဟောံဇြလ္ၚာပ်လ္ၚာ၊ သ္တိက်ရောဟွံလှိၚ် စံၚ်တူသိၚ်သာ၊ ဗှ်မိတ်ဇြဟာန် ဆာန်တုဲသြာဲအာ၊ ဒေၚ်ဗျောံတူယဲ ပ္ဍဲမနောဒွါ၊ ဂၠိုၚ်သောသၞာ သၟီဇၞော်ရာဇာန်၊ မှောၚ်မှကမၠောန် အိုတ်ပ္ဍဲသန္ထာန်၊ ညံၚ်ဇွမတဴ လကဴသုသာန်၊ က္ဍုဟ်ဇအိုန်သန် ပ္ဍဲဂၠံသန္ထာန်၊ သၟီတလဒါန် အာန်တၞာန်စိုတ်၊ ဗှ်မိတ်အလေၚ် ဟွံကေၚ်ခြာဂိုတ်၊ ရိုဟ်ဒဒှ်တ္ၚဲ မွဲတ္ၚဲဟွံပိုတ်၊ ဇြဟောံဂၠိုၚ်ဂိုတ် ပ္ဍဲစိုတ်သၟီဗၠာဲ၊ ရိုဟ်ဒဒှ်တ္ၚဲ တူယဲဇြေဟ်ဇြာဲ၊ ဗှ်မိတ်ဇြဟာတ် ဆာန်တုဲဒးသြာဲ၊ ဗှ်ဒးခြာဒိုဟ် ဖျုန်ဂြိုဟ်ညံၚ်လာဲ၊ လ္ၚစိုတ်ဂဵုဍာဲ နာဲညးနန်ထဝ်၊ သက္ကုလဟိၚ် ပ္ဍဲဂှ်သၟီဓဝ်၊ ဒဒိုက်လောံလာဲ လၞီကာဲကဝ်၊ ပဝိုတ်ဟွံဝိုတ် ပ္ဍဲစိုတ်သၟီဓဝ်၊ သီုမလၚ်ဇွောဝ် တူနန်ထဝ်တုန်။

လၟေၚ်ဒဒှ် တဝှ်လက်သန်၊ ဒေဝတဴၜါ နူကၠာတေံဂှ်၊ ဗ္ဒဟ်ရုပ်စာၚ်ပြဲ ရုပ်စိၚ်မွဲတန်၊ ဒေဝတဴၜါ ညဳသာသၟဟ်န်၊ ဗှ်သဏာပၠန် ကောန်ဗြဴထပှ်၊ ဒဒှ်ပြာ်လဝ် ရုပ်ထဝ်စရှ်၊ ဒိုက်သိုက်ခပ်သီ ဟွံတီဒဒှ်၊ ဒေဝၜါဂှ် ပြဟ်ဗ္စာရဏာ၊ ဂွံညာတ်ကေတ်သၟဟ် ကောန်ထပှ်ကၠာ၊ ကောံဒေဝဇြဲ ပ္ဍဲသြၚ်ကမာ၊ ဂွံညာတ်ကေတ်ကၠာ ပ္ဍဲကာလဂှ်၊ ကၠုၚ်ပၠောပ်စိုတ်ဆာဲ သၟီနာဲဒိုဟ်စှ်၊ နန္ဒကိတ္တိ ဣဓိတြဳဇှ်၊ ကၠုၚ်ပၠောပ်စိုတ်ပြဟ် ခါဂှ်ဒွေတဴ၊ ပၠောပ်စိုတ်တုဲဟေၚ် ပြဟ်ကလေၚ်စဴ၊ သန်ထာန်ဒွေတဴ ပၠန်စဴအာတုန်။

ဍိက်ဗြဴမွဲမၞုံယၟုဣလု သၟီနန္ဒကိတ္တိ စကာကဵုတုက်ဍာ်လ္စတုဲ မဂွံဆဵုအာသၟတ်ဗြဴဝုတ်ထပှ် ပ္ဍဲလ္တူကၞာၚ်ဇြဲ
အဏံသၟီဗၠာဲ နာဲညးမညှ၊ ဒေဝတဴၜါ ပၠောပ်စိုတ်ရာဇ၊ ချိုန်ပၠောပ်စိုတ်တုဲ တြုံလွုဲအဂ္ဂ၊ ကြံသလှောၚ်ဖူ ဥူမတ်စိတ္တ၊ ပ္ဍဲစိုတ်ပူဆာ စံၚ်နှာဂြံဂြ၊ သၟီဓဝ်ရာဇ ကာလဂှ်ကၠာ၊ ညံၚ်မဒးပ္ညဳ ရာဲသဳကၠေၚ်ဖာ၊ ပ္တန်စိုတ်ဟွံမာန် ဍာန်မနောဒွါ၊ စံၚ်တူပူဆာ မဟာရာဇ၊ နွံဍိက်ဗြဴမွဲ ပ္ဍဲနန်ဂေဟ၊ မဒုၚ်ယမု ဣလုနာမ၊ ကဵုတုက်ဍာ်ရ ပြဟ်သၟီစကာ၊ ကဵုတုက်ဍာ်ဟေၚ် လစသေၚ်ဟာ၊ လေၚ်နုၚ်ကၠဟ်ထဝ် ဒ္ၚဳတွာ်စဝ်အာ၊...
ပ္ဍဲကာလဂှ် ပဒှ်သာ်လွာ၊ တေံဗြဴထပှ် သၟဟ်န်ညဳသာ၊ တိတ်နူဂွိုၚ်ဇြဲ သကဲကမာ၊ လတူကၞာၚ်ဇြဲ ပ္ဍဲဘုံသာခါ၊ ဂဇံတဴကၠာ ညဳသာသၟဟ်န်၊ ကၞပ်သ္ၚဳတဴရ ကာလဂှ်ပၠန်၊ ဗြဴဣလုမာ တွာ်အာယောန်န်၊ စိုပ်လစပၠန် ယောန်စှ်ေတုက်ဍာ်၊ ဂွံညာတ်ရုပ်သၟဟ် ညးထပှ်ဖျာ်၊ ဍေံမစဳရံၚ် ရုပ်ညံၚ်ကျာ်သၠာ်၊ စိုတ်ဣလုရောၚ် သလှောၚ်လံက်လာ်၊ သလှ်ေရုပ်ဍေံ ညာတ်ကွေံပ္ဍဲဍာ်၊ ရုပ်ညံၚ်ကျာ်သၠာ် တုက်ဍာ်ကဵုနုၚ်၊ ဟွံကြိုက်ကဵုအဲ ဒှ်ပ္ဍဲစိုတ်ပ္ညုၚ်၊ ဣလုသအဵုသအာ် ဇီုထောံဍာ်နုၚ်၊ ကလေၚ်စဴကၠုၚ် ပညုၚ်သန်ထာန်၊ ဟွံညာတ်ဍာ်နုၚ် တွာ်ကၠုၚ်ဒေါ၀်ဍာန်၊ တၟေၚ်ပ္ဍဲစိုတ်ပၠန် ကမၠောန်တံသၟာန်၊ ယွံလေဝ်ဣလု တ္ၚဲဝွံကွေံကြာန်၊ ကဵုတုက်ဍာ်သွံ ဟွံဂွံသာန်သာန်၊ တဲသၟးပကာန် ဗှ်ေတွာ်ဟာန်စဴ၊ ဟွံဖေက်ဘဲဒန် သၟီနာဲနန်ပ္ကဴ၊ ဣလုမိၚ်အဴ စိုတ်ကမြဴသန်၊ ဂွံဍာ်နုၚ်ပြဲ အာမွဲဝါပၠန်၊ ဂွံညာတ်ရုပ်မာ နဲကၠာမွဲတန်၊ ပ္ဍဲစိုတ်လ္ၚုလ္ၚန် ကလေၚ်ပၠန်ရ၊ ဗွဲပရှ်ကၠာ စိုပ်ပါသာဒ၊ ဂွံနုၚ်မွဲတန် ဍေံအာပၠန်ရ၊ ညံၚ်ကြဴတေံကီု ဍေံဇီုထောံဂၠ၊ နုၚ်ပါ်ပၠန်ရ ဒေသကမာ၊ ဣလုဂှ်ဟေၚ် ကလေၚ်စဴအာ၊ ကမၠောန်တံအဵု ကဵုဍေၚ်မွဲကၠာ၊ ဍေံပ္ၚောံအာ ဍာ်ကမာပၠန်၊ ရုပ်ညံၚ်ကျာ်သၠာ် ဍေံဂွံညာတ်ပၠန်၊ ဇီုထောံဍာ်ဍေၚ် တွာ်တရေၚ်လန်၊ ဍေၚ်ဒကးဂၠိုၚ် ဟွံခိုၚ်မွဲတန်၊ ကဵုထိုၚ်သၞာံပၠန် မွဲတန်တွာ်အာ၊ ကၠဵုဍေံနွံမွဲ ဣတံၚ်လောဲကၠာ၊ စှ်ေဍာ်ကမာ ဇၟာလာဂဗက်၊ ဍေံညာတ်ရုပ်ပၠန် မွဲတန်သက်လက်၊ သလှ်ေရုပ်ဍေံ စိုတ်ဍေံဒှ်ဗက်၊ ဍေံတံၚ်ဒဇက် ဗြက်ထိုၚ်ဒကး၊ ဍေံကဵုကၠဵုသွံ တံၚ်ဟွံဗလး၊ တေံတူကၞာၚ်ဇြဲ အဝဲပၠေဝ်သအး၊ ညးထပှ်အဴ ဂြိုၚ်တဴဟးဟး၊ ဣလုဂွံမိၚ် လွိၚ်မုက်ဂတး၊ ဍေံမၠာ်ရံၚ်မွဲ တူဇြဲသာခး၊ ညးထပှ်ပြဲ အဝဲပၠေဝ်သအး၊ ဣလုညာတ်ဒး ပြဟ်ဂတးစဴ၊ စဴပ္တီရာဇ တလနန်ပ္ကဴ၊ ယွံနာဲနန်သ္ဍဴ ဒကဴလစ၊ ဍိက်ဂွံညာတ်ကၠာ တူဇြဲသာခ၊ ရုပ်အဆေဝ်သွဝ် ကောန်ခနှောဝ်ကျ၊ ဂစိုတ်ဒးချိုတ် ဒးအိုတ်ဇိ၀ိ၊ ဍိက်ဟွံတလန် ကဵုနာဲနန်မြ၊ မဟာရာဇ တလနန်ထဝ်၊ ရုပ်သာ်အဝဲ နဲကောန်ခနှောဝ်၊ သီုထပှ်ဟေၚ် ဂဇံရေၚ်ကျဝ်၊ ဇိုၚ်လစဗျာၚ် ပ္ဍဲကၞာၚ်ဇြဲထဝ်၊ ဍိက်စဴပ္တီလဝ် နာဲနန်ထဝ်ရောၚ်။ ။

သၟီနန္ဒကိတ္တိ သီုပၞာန်ပန်ကၞိပ် အာဒုၚ်ဖျဴသၟတ်ဗြဴဝုတ်ထပှ်
နန္ဒကိတ္တိ နာဲသ္ၚိနန်ထဝ်၊ မိၚ်ဣလုဟီု အကြီုရုပ်ထဝ်၊ ပ္ဍဲစိုတ်သၟီဓဝ် ချဳလၟောဝ်အာ၊ မိၚ်ဣလုဟီု သီုကရုတ်ဏာ၊ ပ္ဍဲစိုတ်သၟီကၠာ မူပမာဗီု၊ ညံၚ်ရဴဒိုက်ဂတ် မြာဂွံရတ်ကီု၊ သီုတ္ကံပန်ဟာန် အိုတ်ထာန်မဇျှီု၊ ညံၚ်ဂွံပိုၚ်အာ စက္ကဝါကီု၊ သၟီဓဝ်တၞောဝ်ဗြီု ပ္ကီုနၚ်ပမာ၊ သၟီကဵုကော်ကၠာ သေဏာဒိပ္ပ၊ ဒကိုပ်ပၞာန်ဇၞော် အမာတ်ဇၞော်ရ၊ သၟီကဵုစဳရေၚ် ပၞာန်ပန်အၚ်္ဂ၊ အမာတ်တိက္ခ တလပညာ၊ တဲစှ်ပၚ်ပ္ကောံ ညံၚ်ခမှောံသွာ၊ ဗွဲပြဟ်စှ်ေအာ လသာနန်မ္ၚဵု၊ ပၞာန်ပန်ကၞိပ် မွဲဒမြိပ်အဵု၊ ပၞာန်ပန်တွဵု ဂၠိုၚ်ဗဵုထိတ္ၜန်၊ ပၞာန်စိၚ်ဗျိၚ်ဒၟံၚ် ညံၚ်သၞံၚ်သမန်၊ သီုမဒက်လဝ် ဂဟးထဝ်သြန်၊ ပၞာန်ချေံမွဲဗော် အံသဝ်ဇၞော်လောန်၊ ညံၚ်လလဳဇုက် တူက္ဍိုပ်ယုဂ္ဂန်၊ မဒက်လဝ်ဂၠိ ဂဒံၚ်သြန်ထဝ်၊...
ပၞာန်ကွဳမွဲသာ သအဳဗ္ဂာရေၚ်ဗဝ်၊ အလာံဍုတ်မြာ် ယာတ်ဗြေဝ်ကြာထဝ်၊ သီုမဗ္ဂန်လဝ် ချေံတၞောဝ်သိန္ဓဴ၊ ပၞာန်တိုက်တုပ်တဴ ရဴသၟန်ဒြုန်၊ သအဳဂၠက်တသုန် ဇိုၚ်နန်ပုည၊ အမာတ်တိက္ခ တလပညာ၊ ဗွဲပြဟ်တိုန်အာ နန်ပါသာဒ၊ ပ္တီဨကရာတ် နာဲပြာသာတ်မြ၊ ယွံတလတိ ဘုမ္မိပါလ၊ ပၞာန်ပန်ပြကာ မှာသေဏၚ်္ဂ၊ တုဲဒှ်အိုတ်ရ ယွံတလနန်၊ သၟီကော်ဟောရာ ကာလဂှ်ပၠန်၊ ဟောရာမိၚ်ဗိုန် ပြဟ်တိုန်စိုပ်နန်၊ ပၚ်တဲယဵုတွာဲ ကဵုသၟီနာဲမန်၊ ယွံတလနန် အဂ္ဂပညာ၊ မူနွံပၟိက် ကော်ပိုဲဍိက်ကၠာ၊ သၟီဇၞော်ဂွံမိၚ် တွိၚ်ပါၚ်ဟောရာ၊ ယွံဟောရာအဲ မပြဲသာ်လွာ၊ အဲသၟိက်ဂေတ်ဂေၚ် ဂေၚၚ်ဂြိုပ်ဝါ၊ တိတ်ဝေၚ်ဥဒျာန် ထာန်ပဥ္စမာ၊ လၟေၚ်ဒဒှ် တွံညိဟောရာ၊ ပ္ဍဲဂှ်အစာ ဟောရာကိုန်စက်၊ တုဲဖျေံဂနန် တန်လဝ်က္ဍက်က္ဍက်၊ ဥတ်သြိုဟ်ဂိုတ်နး စ္ဍးစန်လက်၊ ဂွံညာတ်ကေတ်ဗက် ပ္ဍဲစက်ဇာတာ၊ အဒိုတ်မိဟ်တန် စန်ပ္ဍဲဗြိုဟ်ကၠာ၊ အ္ၚာသိၚ်သၟတ် ကန်ဗုဒ္ဓဝါ၊ ရာဟုနာံစိၚ် ကုံပသၟီကၠာ၊ ဂုရုမကဝ် သ္ၚိသဝ်ဗိစ္ဆာ၊ ကြကတ်သိုက်ကြာ တိုၚ်လအာဗျိၚ်၊ ကိုန်လအာဇိုက် ညးဒိုက်ဒှ်သၟီ၊ ကြိကုန်ကိုန်ဒြ ညိလပဒွိၚ်၊ တဝါ်ယာကြာ တိုၚ်လအာသၟီ၊ မရှာတ်ပဒွိၚ် လဟိၚ်လာဘ၊ ဂွံသတ်ဇိုၚ်ၜါ နာဲသာနန်မြ၊ က္ညအာပြဟ်ရ လပသၚ်ကာ၊ နန္ဒကိတ္တိ ဣဓိရာဇာ၊ မိၚ်ပါၚ်ဟောရာ ပ္ဍဲကာလဂှ်၊ ညံၚ်ဂွံလမုဟ် ဒှ်ပ္ဍဲစိုတ်မ၊ တုဲသၟီကျိုၚ်ကျဝ် ဗွဝ်ယဿ၊ သၠိုက်ၝောံကိုတ်သၟတ် ရတ်အနက္ဃ၊ သၞာဲခဏံၚ်ဟေၚ် ဗြကၞေၚ်ထဝ်ဂျ၊ ဂၞပ်ရေၚ်မတ် သၞာ်ရတ်အဂ္ဂ၊ ကၠေံပါသာဒ သၟီဂါံက္ညအာ၊ ဂါံဍိုက်ကွိုတ်ဇၟူ တြုံအတူလာ၊ ပ္ၚောံဥဒျာန် ထာန်ပဥ္စမာ၊ မြီမြီညှာညှာ ပၞာန်ဇက်အာရ၊ အမာတ်သေဏာ သအဳဗ္ဂာရေၚ်ဂျ၊ ပၞာန်ပန်ကၞိပ် မွဲဒမြိပ်ပၠ၊ ဗဵုဂမၠိုၚ်အဴ ဗွဲကြဴဂတ၊ ၜါလ္ပာ်လဂူ သ္တုံဇွိမူလ၊ ဍိုန်ဍိုန်လျလျ ဇက်ဂတအာ၊ ပါၚ်အသံဗဵု ဗရုကြဵုဇာ၊ ညံၚ်ရဴလအိတ် မှာသၟိတ်ဒြာ၊ ဖံစိတ်ဖံဟဝ် ဖံထဝ်ဂလာ၊ ဖံပုက်ကလုက် မန်ဒိုၚ်မုက်ၜါ၊ ဖံကၠေဝ်မုက်ပန် ဇရန်ဇရာ၊ ဖံကြေဝ်ဇတိုၚ် မန်ဒိုၚ်မုက်ၜါ၊ ဖံပဏံၚ်ခၠၚ် အခြၚ်နာနာ၊ ဖံဒုတြဘိ တိညံၚ်ကယျာ၊ ထၜးကြာဇဵု ခပဵုခရာ၊ မြီမြီညှာညှာ ဝေၚ်အာသဘၚ်၊ သြဳသြဳဂြိၚ်ဂြိၚ် ဒဗိုန်ပိၚ်မၚ်၊ လလောၚ်ကမြဴ အသံဂၞဴဂၚ်၊ သၟီရာဇာဝၚ် သဘၚ်နာနာ၊ ဗရုဂမြံ အသံကြဵုဇာ၊ မြီမြီဇက်အာ အကြာဂြိုပ်က္ဍိုၚ်၊ ဂြီုဂြီုကာန်ကာန် ဗဵုပၞာန်ဂမၠိုၚ်၊ အကြာဂြိုပ်ဆု ဖံဗြုလတိုၚ်၊ ဟုပ်ဟုပ်ရိုၚ်ရိုၚ် ဒ္ၚဳဇက်ကြိုၚ်အာ၊ စမဳညာတ်ပၠန် ဥဒျာန်နန္ဒာ၊ ဗဵုဂမၠိုၚ်ကၠာ ဇက်အာကမြဴ၊ ဗရုဖံမံၚ် ဗဵုဇက်ကၠံၚ်တဴ၊ ဗြုကၠံၚ်တမှဴ အပၠဴဟေမ၊ အာစိုပ်ဥဒျာန် သန်ထာန်လစ၊ သၟီဇၞော်ဂေတ်ဂေၚ် ဂေၚၚ်ဒေသ၊ စမဳညာတ်အာ တၞံဇြဲသာခ၊ ထောံမတ်ညာတ်ရ ပ္ဍဲခဏဂှ်၊ သီုစုံပြဝါ ကညာထပှ်၊ သၟဝ်တၞံဇြဲဂှ် သၟဟ်န်တဴရ၊ ရုပ်သာ်အဝဲ ပြဲလက္ခဏ၊ သီုထပှ်ဂေါဝ် အဆေဝ်သွဝ်ကျ၊ မဟာရာဇ သၟီတလနန်၊ ဗ္ဒောံလဝ်ဗဵုပၞာန် ထာန်လစသြန်၊ သၟိက်တီမွဲတန် သၟီနာဲနန်မြ၊ ပြဟ်ဂါံလုပ်အာ ထာန်ကညှာဏ၊ စိုပ်ဗွဲပရှ် ကာလဂှ်ရ၊ သၟာန်ဂွံတီစိ ယုတ္တိဂါမ၊ ယွံမိအဂ္ဂ ရုပ္ပဂေါဝ်လောန်၊ ဟးအဆေဝ်သွဝ် ဗွဝ်လက်သန်၊ သီုထပှ်ပၠန် သၟဟ်န်ရုပ္ပါ၊ ဟွံသေၚ်ကောန်အိန် နာဲဒေဝိန္ဒာ၊ ဟသေၚ်ခနဴ တဴလတူကျာ၊ ဟသေၚ်ခနှောဝ် ဂန္ဓဝ်ကေလာ၊ ဟသေၚ်ကောန်နာ် လတာ်ဒှ်ၜါ၊ ဟီုကဵုအဲညိ ယွံမိကညာ၊ မူဍုၚ်မူကွာန် သန်ထာတ်အရာ၊ မိမနာဲရောၚ် တၞောဝ်လှောၚ်ဝေါၚ်သာ၊ ဟီုမိၚ်ညိကၠာ ယွံကညှာဍောတ်၊ ဂွံမိၚ်ကေတ်အဴ ပ္ဍဲဂှ်ဗြဴရတ်၊ မိၚ်သၟီမသၟာန် ဂလာန်မစၟတ်၊ ဟီုတိုန်အဆတ် ဗွဲသၟတ်ယုတ္တိ၊ ယွံဨကရာတ် နာဲပြာသာတ်ပိ၊ ဂးကောန်အိန်စိ ညိပိုဲဟွံဒှ်၊ ဂးကောန်ဓနဴ ဝေၚ်တဴဒိုဟ်စှ်၊ ဂးသာ်ဂှ်ဟေၚ် ဟွံသေၚ်ဒဒှ်၊ ဂန္ဓဝ်တံဂှ် ပိုဲဟွံဒှ်ပၠန်၊ ကောန်ခနှောဝ်ဗြဴ တဴပ္ဍဲတၟံသြန်၊ နာဲဂးကောန်နာ် လတာ်ပိပန်၊ သ္ၚောဲသ္ဍးခြာခၠန် လဂ္ဂန်ကောမိ၊ ပိုဲဍိက်တုန်ပၠန် ကောန်မၞိဟ်ဇာတိ၊ မိပိုဲဍိက်ဂှ် ခြာပှ်လှ်စိ၊ ယီုတံၚ်ဂြဲဏာ ဒးမှာဇိ၀ိ၊ မပိုဲပၠေဲထောံ စွံပ္ဍဲဂြိုပ်ဂျိ၊ ထပှ်မွဲမိ သုၚ်ဂျိလောတ်လော၊ ဇၞတ်မကြၚ်ကၠုၚ် ဒေါ၀်ဓုၚ်ဟေမှော၊ ညးထပှ်ပ္ညုၚ် တွာ်ကၠုၚ်သီုဆော၊ စိုပ်လစဝွံ လ္ၚုစိတ္တော၊ ကၠုၚ်ဂဇံကောံ သၟဝ်တၞံရုက္ခော၊ ဟွံမွဲကလော ကၠၚ်ဨကောဝ၊ သီုမဒေၚ်ဗျောံ စံၚ်တူဟောံဇြ၊ ဟိုတ်ဂှ်ပိုဲကောံ သၟဝ်တၞံရုက္ခ၊ သီုမဒေၚ်ဗျောံ စံၚ်တူဟောံဇြ၊ ဂဇံဒေၚ်သၠၚ် ဇိုၚ်သြၚ်လစ၊ ကၠၚ်ဨကောဝ ရကောရာဇာ၊ နန္ဒကိတ္တိ ရာဇာဓိရာ၊ မိၚ်လဟီုမိ မိသိုက္ခမာ၊ သၟီစိုတ်စပ်အာ ကာလဂှ်ဗိုန်၊ မိၚ်လဟီုမိ ပါၚ်သိဒ္ဓိကွိုန်၊ ပ္ဍဲစိုတ်က္တဵုဒှ် လပှ်အလိုန်၊ ဘဝၚ်ပိတန် အဝဇ္ဇန်တိုန်၊ သက္ကုသ္ဍဝ် ၀ိညာန်တဝ်ဇြိုန်၊ သမ္ပတိတ်ဆိုန် တိုန်ဒုၚ်လဝ်ရဟ်၊ သန္တဳဝတှဴ နွံသဘဴသၟဟ်၊ ဇဴတဒါရီု သီုစှ်ထပှ်၊ လဟီုသ္ဇိုၚ်မိၚ် ဂွံမိၚ်တုဲဂှ်၊ ဓဝ်သောမနုဟ် မူဂှ်တုပ်ဗီု၊ ညံၚ်ၚဴတညၚ် ပ္ဍဲဥမၚ်ထီု၊ ကဵုရမျာၚ်ကီု ဗြုတဴကြဵုဇာ၊ သၟီနာဲဒိုဟ်စှ် နဲဂှ်ပမာ၊ ပ္ဍဲစိုတ်သၟီအဴ သၟိက်ဒုၚ်ဖျဴဏာ၊ တုဲဟီုတိုန်ရ ခဏဂှ်ကၠာ၊ ယွံမိကညာ သာ်လွာဂဵုမြဟ်၊ မိတ်ဂွိုၚ်ထဝ်စှ် ထပှ်မွဲမိ၊ ကောသၟိက်ဒုၚ်ဖျဴ ဒကဴနန်လွိ၊ သီုထပှ်ညဳ ပကျာ်သြဳသ္ၚိ၊ ကဵုပိုၚ်ကမၠောန် ပ္ဍဲဒေါဝ်နန်လွိ၊ ကောကဵုဒှ်ဇၞော် ပိုၚ်ဗော်သ္တုံဇွိ၊ ကဵုစဳရေၚ်စိ သ္ၚိဘိသေခ၊ တူဂတဵုလွိ ဒမၠိကာလ၊ ပသာ်စိုတ်နာဲ မိတ်သဟာဲယျ၊ တုပ်စိုတ်ညိဟာ မိကညာဏ၊ ပသာ်စိုတ်ရ နာဲမှာဲယျရော။ ။

Comments  

Powered By Blogger