Mon, If you don't breathe, there is no air. If you don't walk, there is no earth. If you don't speak, there is no word.

လမျီုမည်ဂှ် အရေဝ်မည်ရ။ အရေဝ်မည်ဂွံဗိုန်ဂှ် လိက်ရောၚ် ဗဗိုန်ပခိုၚ်ကဵု။
ဟိုတ်ဂှ်ရ လမျီုမည် ညံၚ်ဟဂွံတိတ်အာ နူမည်ဂှ် အရေဝ်မည် မည်ဟီုညိ ဂးညိ။ လိက်မည်ဂှ် မည်ကတ်ညိ ချူညိ။

Bookmark and Share

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၅၂ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Monday, March 09, 2009

ဂလာန်ဗစန်...ပ္ဍဲပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳဝွံ ဗီုမအခဝ်လ္ၚဵု ကဝိမၚ်ရောဂေါမချူကှ်ေလဝ်တံဂှ် တၞဟ်ခြာနူကဵုမအခဝ်လၟုဟ်ဏံညိည နွံတဴရ၊၊ ပမာတုန် - ( သြ ) အခဝ်ဝွံ ပ္ဍဲလိက်ပတ်ပိုဲမချူကှ်ေဒၟံၚ်လၟုဟ်ဏံ သွဵုလေဝ်ဒှ်မာန်၊ သဗျဉ်လေဝ်ဒှ်မာန်၊ သကၟက်ရ ( ပ္တိတ်ရမျာၚ်-သရ) လေဝ် ဒှ်မာန်၊၊ ( သြ ) အခဝ်ဝွံ ယဝ်ဒှ်သွဵုမ္ဂး ကဝိမၚ်ရောဂေါ ချူကှ်ေလဝ်ဗီုပြၚ်တၞဟ်ခြာဒၟံၚ်ညိကီုရ၊၊ စၞး( သြ ) သွဵုဂှ် ညးချူ ( အြ ) သွဵု မဖှ်သာ်ဝွံ၊၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲပုံဏံ တၠဝါသနာလိက်ပတ်မည်ပိုဲတံ ဆက်ဗှ်အာဂတတေံပၠန်မ္ဂး သ္ဂောံဆဵုညာတ်ကေတ် ( အြ ) သွဵု မဖှ်သာ်ဂှ်ရောၚ် အဲ မိက်ဂွံစွံဂလာန်ဗစန်၊၊

ဗြရတ် စံၚ်ဇွဂြဇုတ်မိဣဏၚ်ကၚ်ရဳတုဲ စဴအာဍုၚ်

လၟေၚ်ဒဒှ် တဝှ်အနဳ၊ ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ကျာ်သြဳယက္ခ၊ တြဳဇှ်သစ္စ ယက္ခကညာ၊ ဂုန်ပါရမဳ ကၚ်ရဳယက္ခာ၊ ဒါနတံၚ်ဂြဲ ဒတဲပ္တိုန်ဏာ၊ ဒှ်ကောန်ဒုမ္မ ဂၞကျာ်ကေလာ၊ မနောဟာရဳ ကျာ်သြဳပြဲဖာ၊ သၟီသုဓနု နာဲမြုပဉ္စာ၊ ဒဵုလမုဟ်ကၠာ ဂွံပြာကတ်ဒၟံၚ်၊ ဗြရတ်သ္ၚဳရံၚ် မံၚ်သြၚ်နာဒဳ၊ မုက်နာဲဟွံသ္ဇုၚ် ရံၚ်ကၠုၚ်ဟွံချဳ၊ ဒတဴရံၚ်သၠၚ် ဇိုၚ်ပြၚ်ဗတဳ၊ မုက်မတ်နာဲဗၠး မိဒးဟုံလွဳ၊ ဇိုၚ်တဲသ္တပ်ညဳ ဟွံကသဳဇကု၊ ဗြရတ်ဂွံညာတ် သ္ၚာတ်ဒှ်မတ်ဂၠု၊ ရမတ်ဒဇူ သ္ၚေဝ်လတူဆု၊ ညိဟွံမိၚ်ပါၚ် ရမျှာၚ်နာဲဇု၊ ကော်ဟဇ္ဇနဲ စိုပ်မွဲဗရု၊ ယွံချေဟ်ကောဇု မိစုတိကၠာ၊ က္ညညိချေဟ်ယာန် တလဍာန်ကျာ၊ ချေဟ်နာဲဂွံမိၚ် တွိၚ်ပါၚ်ဗညာ၊ က္ညကၠောံရနာဲ စရာဲရုပ္ပါ၊ တိုန်ဍိုက်စးရ နာဲပဖဳဒွါ၊ ဂါံဍိုက်ချေဟ်ယာန် ကလာၚ်ကၠောံအာ၊ စှ်ေနူချေဟ်ပြဲ သြဲလုပ်ဟွံညှာ၊ ညာတ်မိသ္တိက်တဴ ညံၚ်ရဴရုက္ခာ၊ တုပ်မိလှိၚ်သ္ၚဳ ဒ္ၚဳပံက်ပါၚ်ကၠာ၊ ကသဳရံၚ်စိ မိဂွိုၚ်ကြုတ်ဏာ၊ မိဟွံချဳကၠာ ထသပါသၟတ်၊ တက်သြိုဟ်ဆာံဆာံ ဂၠါံဇွိတ်သပေါတ်၊ မိန်တူထဝှဲါ ဗ္ဒာဲကဵုသြိုဟ်သၟတ်၊ ဂိုၚ်ဇွိတ်သပေါတ် ရမတ်ပြဟ်ဍေၚ်၊ ကံအတိက်ရော ကောကဵုနာဲဟေၚ်၊ ဍေံသ္ဍံၚ်ဗက်ကၠုၚ် ဒးဒုၚ်စဳရေၚ်၊ ကံဗက်တံၚ်ဂြဲ ပ္ဍဲသမုဲလေၚ်၊ ဗက်ကၠုၚ်ပြုပြေၚ် ဟွံဂွံဝေၚ်ခြာ၊ ဂုန်ဗက်ကောမိ မိလီုခန္ဓာ၊ အဵုမိဗြဴရတ် ကၞတ်ရုပ္ပါ၊ နာဲဒးစုတိ လီုဇိ၀ိတာ၊ ယွံနာဲကညႇာ ခြာနူကောမိ၊ နာဲကော်ကဴကဴ ကောဂၞဴစိုပ်မိ၊ ညံၚ်က္တဵုသှ်ဇျှာဲ ကဵုကောဗၠာဲညိ၊ ဏၚ်ကၚ်ရဳမိ က္ညက္တဵုညိနာဲ၊ မၠာ်မတ်ရံၚ်ညိ ယွံမိကျေဝ်လာဲ၊ ဟးဂွိုၚ်စရာဲ နာဲတလသ္ၚိ၊ မူပသ္တိက်ကၞပ် ဟွံက္တဵုချပ်ညိ၊ နာဲဗက်ကောဗၠာဲ သရာဲသ္တုံဇွိ၊ ညးကလေၚ်ဟာန် ဂစာန်ထောံမိ၊ နာဲသ္ၚိနာဲသ္ၚိ ဇိ၀ိကၠုၚ်သ္ကန်၊ နာဲမွဲချိုတ်သ္တၚ် ဇိုၚ်သြၚ်သဳဒန်၊ ဆာန်ဗက်ကၠုၚ်ကော အြမိလဂ္ဂန်၊ ဒးကၠုၚ်အိုတ်သ္ကန် ပ္ဍဲဟေဝဏ္ဏ၊ ဟးသ္ဍိုက်မ ပချပ်မာန်ရော၊ တက်သြိုဟ်ဆာံဆာံ ဂတေဝ်ယာံလော၊ မိန်လဝ်ဇွရော ယက္ခောဗြဴသွဝ်၊ စိုတ်ဟဳဂပဝ် ဗွဝ်ဒုက္ခော၊ ရမတ်သြီုသြီု ညံၚ်ဗီုမေဃော၊ မိန်လဝ်ဇွရော လောလိန်ပ္ဍဲတိ၊ »

ဟဇ္ဇနဲညာတ် မန္ဓာတ်လိုက်ပိ၊ ယွံဗောဓိသတ် ကၞတ်ဣဓိ၊ ပသောသၞာ လလံသွာညိ၊ နာဲဒဴထောံရုပ် တုပ်ဆုသအုဲစိ၊ တုပ်ညံၚ်မတ်ဗြဲ ပ္ဍဲကာသဂၠိ၊ နူကၠာဂေါ၀်ဆာဲ ကြဴသၟာဲသၟစိ၊ ဒှ်တုဲလီုပၠန် ခန္ဓဟွံဂၠိ၊ လှာဲရုပ်တမိ လီုဂတိပန်၊ သတိကဵုဗိုန် ဒှ်ကွိုန်လက်သန်၊ ဒေံယာံကေတ်ဂှ် ဟွံဒှ်ဖဵုပၠန်၊ ရုပ်ရောၚ်လေဝ်နာဲ ဆဂေတ်ဂဲါလန်၊ ကဵုဗ္စာရဏာ သၚ်္ခရာပၠန်၊ ဇွပိစှော်ၜါ ကာယျမွဲတန်၊ ကျာ်တွံလဝ်ပၠန် ညံၚ်ပၞောန်သေၚ်ဟာ၊ ဒေံလမုဟ်ရ ကၠုၚ်ထသပါ၊ အေၚ်ညိရနာဲ ပ္တေဟ်ကောဗၠာဲဟာ၊ ဒးဆာန်အိုတ်သၟဟ် နူဒှ်သမ္ဘာ၊ သတ်တိရစ္ဆာန် သီုစာၚ်အဒါ၊ အဲလေဝ်နဲဂှ် တုပ်သၟဟ်ပိုဲၜါ၊ ကဵုဗ္စာရဏာ သၚ်္ခရာညိ၊ »

ဗြရတ်မိၚ်ပါၚ် ရမျှာၚ်ချေဟ်စိ၊ ဖျေဟ်နူထဝှဲါ ဇွနာဲစိုပ်တိ၊ ဂၠဲါအှော်တုဲစံၚ် ဝေါၚ်သယက္ခိ၊ စံၚ်ဇွကၚ်ရဳ ယက္ခိဏဳမိ၊ စံၚ်တုဲဒှ်စိ ဇွမိရုပ္ပ၊ တုဲတွံတးပ္ကောံ ချောံဇုတ်မှာယျ၊ တၟံဗဝ်စုတ်ပ္ညဳ ဗီုစေတဳရ၊ သလုၚ်ပန်ဟတ် ဒးသၞတ်မူလ၊ ရုပ်စေတဳဟေၚ် စဳရေၚ်လဝ်ရ၊ ယမုခုတ်ပ္ညဳ စေတဳဂှ်ပၠ၊ စေတဳသြၚ်ဂၚ် သြၚ်သာဂရ၊ ဖဍိုက်နာဲဂှ် ဒှ်ကၠိက်ဂြိုပ်ရ၊ ဒဵုလမုဟ်ပၠန် တဴဂြိုပ်ရညႇ၊ ကၠိက်ဂြိုပ်နာမ မူလတမၠာ၊ ဒဵုလမုဟ်ဟေၚ် ကော်တဴသေၚ်ဟာ၊ ဗြရတ်သၟီဗၠာဲ ဂကူနာဲသာ၊ ဗျူပတန်ကာယျ ဇြမုက္ခဝါ၊ ဗန်က္ၜံၚ်ဒေၚ်လ္ၚုၚ် ရံၚ်ကၠုၚ်ရံၚ်အာ၊ ဇြေဟ်ဇြာဲမံၚ်တုန် ဂုန်မိကြုတ်ဏာ၊ ဍာ်ဟွံဒှ်သုၚ် ပုၚ်ဟွံပကာ၊ ချေဟ်ဟီုလာံသာ ယွံမှာဗောဓိ၊ ကောတွံကဵုနာဲ ပြယျာဲဘုမ္ပိ၊ စိုပ်ပကြုပ်ကြး ပ္တန်ကဵုဒးညိ၊ ပ္တန်စိုတ်ကဵုတန် ကောန်တလတိ၊ ပ္ဍဲဂြိုပ်သၞဝဲ ပ္ဍဲသြၚ်ဂၚ်ဂျိ၊ သွာလၞီညိ တလတိမန်၊ က္ညစဴဍုၚ်ရ နာဲပလွောၚ်စန်၊ မံၚ်လံမဂး ဟွံဒးပ္ဍဲဂြန်၊ »

ဗြရတ်မိၚ်ပၠန် ချေဟ်ဝန်စဝ်စိ၊ အာရချေဟ်ရတ် ဟဇ္ဇနဲဂၠိ၊ ဍိုက်ဟဇ္ဇနဲ တြုံပြဲဣဓိ၊ သၞာ်ရတ်ချတ်ဂၞိၚ် သၟီနာဲဘုမ္ပိ၊ လိုန်သဗာန်ကျာ တူဍာန်ကာသိ၊ တ္ၚဲသဝ်ယောန်န် ဗၠန်အမ္ဗာစိ၊ လွဳမာန်စက်ထဝ် ဂေတ်ဂပဝ်ဂၠိ၊ ထောံတ္ကံကြေၚ်စိ ဂေတ်ဂၠိဂစာန်၊ တက်ပရဟ်ဗ္ဒဴ သိန္ဓဴလ္ၚီဟာန်၊ ဗၠန်သိန္နေရု ပျးဇံမုပ္ကာန်၊ ကၠောံပျးတ္ကံသအာၚ် ကၠေံထာန်တ္ကံကြေၚ်၊ မာတ်သၟီတ္ၚဲဟေၚ် ဗၠေၚ်အာတုဲရ၊ ပါန်ခဳချူဗ္ဂောဝ် ပယျောဝ်ကာယ၊ လ္ၚဵုလွံက်ချီု ခၠၚ်ပ္ဍီုခဏ၊ လ္ၚဵုသၠုဲ သာ်ကၠေၚ်ၚုဲက၊ လျးခၠၚ်ခဏ တူကာသဂၚ်၊ လ္ၚဵုဖလီု ညံၚ်ဍီုမာဲက္ၜၚ်၊ လ္ၚဵုလျးဂွု ညံၚ်ကၞုသၚ်၊ မွဲသာ်လျးအာ ညံၚ်နဳလာက္ၜၚ်၊ ညံၚ်သာ်ဗဒါ ဂၠံကာသဂၚ်၊ လ္ၚဵုတုပ်က္ဍၚ် ဂၠုၚ်က္ၜၚ်နာတ်တြ၊ လ္ၚဵုတုပ်တဴ ရဴသၟီသဳဟ၊ ကလိၚ်စိၚ်ရော ဥေဿာဗျက္ဃ၊ အမှဳကၟီဗြန် ဟွံတီနန္တ၊ မာတ်တ္ၚဲမပၠိုတ် အိုတ်လျးဟေၚ်ရ၊ သ္ၚဳတူကာသ လျးခဏရေၚ်၊ ညံၚ်ညးစဳပြေၚ် ဒၟံၚ်ရေၚ်တဝဳ၊ သၞံၚ်ပြေၚ်ဂဵုဍာဲ ကမတ်ဂၠဲါသ္ၚဳ၊ ကောန်စာၚ်မွဲစွံ ဗက်ၝောံတဝဳ၊ သၞံၚ်ကၞုဟ်လၞၚ် ပ္ဍဲဂၚ်ဝိတှဳ၊ ဂၠဴကၟက်ဂၠဴဗြဴ လျးတဴဖျဳဖျဳ၊ ဇြုံကၠန်သေထဳ ဖျဳဖျာညံၚ်သ္ဍဴ၊ ယိုက်ဂၞံက်သဓဵု သိၚ်ဃဵုဇက်စဴ၊ လျးညံၚ်ပ္ဍေန် ကၠဵုကဝေန်တဴ၊ သၞံၚ်ၜါရေၚ်ဆက် သီုကဵုကၟက်ဗြဴ၊ သဳဟရာဇာ သီုၜါဂၠိန်နှဴ၊ ယောဂဳဓနဴ သမ္ၚေဟ်ဗြဴမာ၊ ယက္ခဂှ်သၟတ် ရပ်လေံဗတ်သ္ကာ၊ မတ်ဂဵုသလံၚ် ဒှ်တဴသၞံၚ်ၜါ၊ ဗၜေံမြာ်ထဝ် က္ဍဝ်ဂၠုၚ်လှဴဂါ၊ ဂတာံမဂ္ဂ ပါံၚာၚ်ပၠသ္ကာ၊ သၞံၚ်ချေဟ်တုန်ကၠာ အဿာယမု၊ စိၚ်လပှ်ဂဲါ ဂၠဲါဗိုၚ်သစ္ဆု၊ ကျာံဂၠဲါနာံထံၚ် ဗ္ဒဟ်မံၚ်အမှု၊ ကၞုဲဂၚ်သီုၜါ သ္ဍောန်ရုက္ခာဂၠု၊ သၟီကဵုချေဟ်အဵု ဗဵုစိုတ်လ္ၚု၊ တူဍာန်အမှဲ ဇက်ဂၠေဲါထဥ၊ ရာသဳစှ်ၜါ ဇက်အာဂြုဂြု၊ ပ္ဍဲပထဝဳ ဇက်တဝဳဂၠု၊ ဗဵုအာနကျတ် မှတ်ဍုၚ်ဇကု၊ ဂၠေဲါစှ်ေရုရု ဇံမုဂကူ၊ သူရိယျဟေၚ် ဗၠေၚ်ထာန်ဇနူ၊ ကၠောံပျးတ္ကံကြေၚ် ပၠလျးတၟေၚ်အူ၊ လေံကလးလျတ် မှတ်ဇက်ဟွံဇူ၊ ချေဟ်ရတ်ဇနူ ဂကူအမ္ဗာ၊ လိုန်ယုဂ္ဂန္ဓဝ် ဇက်ဂၠိန်စဝ်အာ၊ ကၠောံပျးတ္ကံကြေၚ် ထဍေၚ်အန္ဓာ၊ အရှိုန်တမး အကးဖျဳဖျာ၊ ဇန်တံကမၠေဝ် အရေဝ်ဟောဒြာ၊ သၚ်ဗျုသၚ်ဗၠာဲ သှ်ဇျှာဲဂါထာ၊ ပ္ဍဲဖဴသမုၚ် သ္ဇုၚ်တွာၚ်သူရာ၊ ရေသူတံကၠာ ကၠောန်ရာမွဲတဲ၊ ဒဇဲဒမာတ် ပုတ်ဒါတ်ပသဲ၊ ဒေါၚ်ပၠဳဇိုၚ်ဍုၚ် ၜုၚ်မံၚ်ရိုဟ်တ္ၚဲ၊ ဗော်သောန်ရပ်မိဟ် စဝ်ဖျေဟ်ဂွံမွဲ၊ ပါန်မုတ်ဃောပုတ် ဗရုပၞုတ်သောဲ၊ ရေသူဃောတောတ် ချူမတ်ဗိုတ်ဗၠဲ၊ ဗြဴဖျာတွာ်ဂၠေဲါ လုပ်ပ္ဍဲဒမံၚ်၊ ဂဍာ်ဟောဒြာ အာဂၠဲါမံၚ်သံၚ်၊ ကမံဂၠဲါကျောဝ် ပ္ဍဲဒေါ၀်နာံထံၚ်၊ စာၚ်ပဝ်စှ်ေဂၠေဲါ ခြးစပ္ဍဲဂၠံၚ်၊ အဒါသမုၚ် တိတ်ကၠုၚ်ဒမံၚ်၊ ရုရုသံၚ်သံၚ် ဗြုမံၚ်ကမြဴ၊ ကွဳပြေၚ်တဆှ် ကြဴဂှ်ကွဳဂၠဴ၊ ဗရုသမုၚ် ကၠုၚ်ၚ်စဴစဴ၊ လလောၚ်ကမြဴ အလုံဂၞဴဍုၚ်၊ တ္ၚဲယးတမး အကးခၠၚ်သ္ဇုၚ်၊ ဗြရတ်စိုပ်ဍုၚ် အကးသ္ဇုၚ်ခၠၚ်၊ ဒျာန်စှ်ေညှာညှာ စိုပ်အာဥမၚ်၊ ချေဟ်ဒတဴဒၟံၚ် ဂွုကိုဟ်ညံၚ်တၚ်၊ တုဲဆၚ်စှ်ေကွေံ နူချေဟ်ပြဲက္ဍၚ်၊ »

မိဂွံညာတ်ကောန် ညန်ပါၚ်ဥမၚ်၊ ညံၚ်ကောန်အိန်ဗၠာဲ နာဲရာဇာဝၚ်၊ လျးတမးခၠၚ် ဗၜၚ်တဴလျး၊ ဒြေပ်လုပ်ယိုက်ကောန် ဗန်ဆုၚ်ဒေါဝ်စး၊ ဟီုပ္တီၝဲသအး ယွံညးမပြဲ၊ လၟာဂၞဴပ္ညုၚ် စိုပ်ကၠုၚ်ရၝဲ၊ ညးတရဴမိၚ် လွိၚ်ကၠုၚ်တဲ၊ ဂၠဲါဂၠါံခြုပ်ခြး ဒးညးဒးအဲ၊ ကံယာဲရောၚ်ကောန် ဒဒိုက်လောန်တဲ၊ ဗြရတ်ဗလဲ ဂၠေဲါသီုသကံ၊ စိုပ်ကၠုၚ်ကၟိန်ဗၠာဲ နာဲမွဲတမံ၊ ညးတရဴပ္ညုၚ် ဆုၚ်က္ဍိုပ်ဆုၚ်ကံ၊ မိစမဳကိုပ် ဒဵုစိုပ်တ္ၚဲဏံ၊ ဒွိၚ်ဒၟံၚ်ဂြိုဟ်ချံ ဒဵုတ္ၚဲဏံပၠန်၊ ကၠုၚ်စိုပ်မွဲတဲ ဒွိၚ်ဟဲရကောန်၊ ဇဝေါ၀်ရမတ် ညံၚ်ဗြဲဝဿန်၊ လမုဟ်ကောန်ဗၠာဲ စိုပ်ကၠုၚ်ယာဲပၠန်၊ စိုတ်ယာဲသ္ဂောံတန် ဗၠးပၠန်သ္ၚောံ၊ ဟွံဒးနုစတ် ဟွံဒးဇတ်ဇောံ၊ ဟွံဒးစံၚ်တူ တ္ၜူမာဲဒေၚ်ဗျောံ၊ ဟွံဒးသ္ၚောံ ဟွံဒးဟောံဇြ၊ ဟွံဒးစံၚ်တူ တ္ၜူမာဲစိတ္တ၊ ယာဲဗၠးဟောံဇြ ရလေဝ်ကောန်ဗၠာဲ၊ ဍာ်ရမတ်စိ ဒမၠိလောန်ကာဲ၊ သ္ကဟ်ဇတ်ရကောန် ယွံထဝ်သောန်ယာဲ၊ မိသ္ဂောံသိုက်လှိၚ် ဟွံဒးဒွိၚ်ဒွဲါ၊ ဂၠုမိစိုပ်မိ ၜိုဟ်စိုတ်ညိနာဲ၊ ဂုန်မကောန်ဗၠာဲ ယာဲသ္ဂောံသိုက်တန်၊ မတ်မိကၠုၚ်ဂၠု မိၚ်ဗရုကောန်၊ ဆရမျှာၚ်ပၠန် ပါၚ်ကောန်စရာဲ၊ ရုပ်ဂၠုကောဗၠာဲ ညိနာဲရောညာတ်၊ ဝဲရောၚ်ကောန်ဗၠာဲ သြိုဟ်ယာဲညံၚ်ပါ်၊ ကြုပ်ကြးဒေါံသ္ၚီ လနီလနာ်၊ မိၚ်ရမျှာၚ်ဆာဲ ရုပ်နာဲရောညာတ်၊ သြိုဟ်မိညံၚ်သ္ပာ် ဂွံညာတ်ညိရော၊ ညးတရဴသ္ပောတ် မုက်မတ်သီုသော၊ »

ဗြရတ်ဂွံမိၚ် ပဒွိၚ်စိတ္တော၊ နော်နာဲတရဴ ပက္တဴစံၚ်တူ၊ နော်တရဴရော အြပဒွိၚ်ညိ၊ ကောန်ဝဳဗလး ညံၚ်ဂွံဗၠးစိ၊ လျိုၚ်ကောန်ရ လ္ပဒွိၚ်ညိ၊ တုဲတုၚ်မတ်ပြဟ် ကဵုဍာ်တှ်စိ၊ မတ်တေၚ်ပေၚ်တိ ရံၚ်ညာတ်စိစောန်၊ ဒိဗ္ဗစက္ခု ဂဥုဲဝွံပၠန်၊ ဖုဲနှဴကုမတ် ဍောတ်ဗၠာဲစုတ်ပၠန်၊ စုတ်မတ်နော်နာဲ သီုယာဲမွဲတန်၊ သီုထပှ်ပၠန် မွဲတန်ညာတ်အိုတ်၊ နော်တရဴဂၠိန် အဵုကၟိန်ပြဲသ္တိုတ်၊ ဂဍောၚ်မတ်ယာဲ နော်နာဲပေၚ်စိုတ်၊ နော်ဂွံညာတ်အိုတ် ပေၚ်စိုတ်ယာဲဇု၊ ရုပ်သာ်ၜတ်သောၚ် မုက်ညံၚ်ဂိတု၊ ဂွံပြာ်လဝ်ယာဲ နော်နာဲမိဇု၊ နူတ္ၚဲဝွံအဵု ဒဵုလီုမစ္စု၊ ကဵုဂွံသိုက်လှိၚ် သမၞိၚ်နန်မြု၊ အယုက်သီုပိုန် ကဵုမောဝ်တိုန်ဂၠု၊ ဖဵုဂွံလွဳရ ဗၠိုၚ်ဗၠဇကု၊ ကဵုနိဗ္ဗု မြုတာဝတိၚ်၊ ကဵုဂွံစသိုၚ် ဂွံပိုၚ်လဟိၚ်၊ ကဵုဂွံပိုၚ်ပၠန် ထာန်နန်ဇမၠိၚ်၊ ကဵုဂွံပိုၚ်က္ဍၚ် တူနန်ဒြၚ်စိၚ်၊ ကဵုဂွံသိုက်လှိၚ် တာဝတိၚ်ညိ၊ ကြဳဇှ်ကောန်ဍောတ် မတ်ဂၠုသ္တုံဇွိ၊ ဂွံယးအာပၠန် ဂွံညာတ်ကောန်မိ၊ ဂွံညာတ်ကောန်ယာဲ နာဲတၠဣဓိ၊ ကဵုဂွံသိုက်ဂၠိ ညိရကောန်အဲ၊ ဗြရတ်ဂေါဝ်သ္ဇုၚ် ယဵုတလုၚ်တဲ၊ ဒုၚ်မောဒနာ နာဲသာနန်ဗၠဲ၊ ကလံနော်ကၠာ သီုမာတာမွဲ၊ ဟီုပ္တီမိအဴ နော်တရဴပြဲ၊ ကောန်တိုန်နန်ဗၠဲ ပ္ဍဲပါသာဒ၊ ပရိုက်ပၞဴ ဂွံဖျဴနၚ်ရ၊ ကောန်တိုန်တွာဲပၠန် ပ္ဍဲကၠတ်နန်မြ၊၊ . . . » »
တၚ်တှ်ဝေါဟာရမည်ဂမၠိုၚ် ... »»
သၟာဲသၟ
(အကမ္မကကြိယာ) » အိုဟ်၊ ဂြုဲ၊ လီုလာ်၊၊
မၠာ်
(သကမ္မကကြိယာ) » မၠာ်မတ်၊၊
(နာံ) » လမၠာ်၊၊ လမၠာ်လၜဲ၊၊

Comments  

မကြိယာ ပြံၚ်ဗဒှ်မနာံ ( ရ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Tuesday, March 03, 2009

ကြိယာလ္ၚဵုတံဂှ် နူဒဒှ်ပိုဒ်ကြိယာ ခါရသ္ပပိုဒ်နာံ နာံဝိသှ်ေမ္ဂး အပြံၚ်အလှာဲဗီုပြၚ်ဒမံၚ်ဍေံ နွံတဴရ၊၊ မကြိယာ နဲမပြံၚ်လှာဲဗဒှ်မနာံ နာံဝိသှ်ေဂှ် ပ္ဍဲမလောန်ကၠုၚ်တုဲတေံ အဲ ချူထၜးလဝ်ကဵု ဗၞတ် ( ၆ ) နဲ တုဲရ၊၊ သီုနဲဝွံပၠန်မ္ဂး ဒှ် ( ရ ) နဲရ၊၊ နဲဝွံဂှ် အက္ခဝ်(ဒ) ထပ်စုတ်ဂတမကြိယာတုဲ ကြိယာဂှ် ဒှ်အာမနာံ နာံဝိသှ်ေ၊၊ သၟးညံၚ်ရဴမကြိယာ - တန် - ခါရသ္ပပိုဒ်နာံ နာံဝိသှ်ေမ္ဂး ဂတမကြိယာဂှ် ထပ်စုတ်အက္ခဝ်(ဒ) မွဲမတုဲ မကြိယာ - တန် - ဂှ် ဒှ်အာမနာံ နာံဝိသှ်ေ ရဴဝွံမ္ဂး - ဒတန် ၊၊ (တန် = ဒတန်) ၊၊ ပြဝံက်အဓိပ္ပဲါမကြိယာ(တန်)ကီု၊ ပြဝံက်အဓိပ္ပဲါမနာံ နာံဝိသှ်ေ(ဒတန်)ကီု တၠပညာတံ ပံက်ကေတ် နဂမြၚ်ညာဏ်ဇကုဇကုညိ၊၊ တၟံတၟံမကြိယာမပြံၚ်ဗဒှ်မနာံ နာံဝိသှ်ေ နနဲဝွံမာန်ဂှ် ဆဗၞတ်မထေက်ကြိုက်ဟေၚ် စၞဟ်ထ္ၜးကဵုရ၊၊
ပ္ဍဲဂတမကြိယာလ္ၚဵု ထပ်စုတ်အက္ခဝ် - ဒ - မ္ဂး ဍေံဒှ်အာမနာံ၊ နာံဝိသှ်ေ
မကြိယာ
အက္ခဝ်ဒ တဴဂတ
ဗီုပြၚ်
တန်ဒတန်ကျာ်စေတဳလ္ဂုၚ် ဒှ်ဒတန်ဓာတ်သော်ဒ္စာံတၞုၚ်၊၊
ဒှ်ဒဒှ်ဒဒှ်တၠပညာလိက်ပတ်မည်ဂှ် ရာဒနာမိက်အိုတ်ညိ၊၊
မံၚ်ဒမံၚ်၊ ဒၟံၚ်ဒမံၚ်အဲလၟုဟ်ဏံဂှ် မဟ္ၚာဲ၊၊
တုဲဒတုဲတၞဟ်နဒတုဲမြမောဝ်ဂကူမည် ကျာ်ဇၞော်အစွောံ ချူကှ်ေလဝ် သၠပတ် ဗွဲမဂၠိုၚ်၊၊
တိတ်ဒတိတ်သၟိၚ်မှာဇနက် မစိုန်ဒှ်တဴဒတိတ်ဇမၞော်မပြဲဂှ် တိတ်ကၠုၚ်တုဲ ဂၞကျာ်သိ၀လိဒေဝဳ သီုမှာဇန်ဂမၠိုၚ် ဗက်တိတ်ကၠုၚ်ကီုရ၊၊ (သ္ကေံဇာတ်မှာဇနက်)
ဒိုက်ဒဒိုက်ဍုၚ်မည်ဟွံမွဲတုဲ မည်တံ ဒိုက်တဴစိုတ်က္ဍၚ်၊၊ ဒဒိုက်ဝွံ ဆလံသ္ဂောံအိုတ်ရော၊၊
ကုတ်ဒကုတ်အှော်မွဲဒကုတ်၊ ဆုမွဲဒကုတ်၊၊
ကေဝ်ဒကေဝ်သၠဒကေဝ်၊၊ ပဒကေဝ်ညာန်တုဲ ချပ်ပတုဲကာညိ၊၊
ဝိုၚ်ဒဝိုၚ်ညာတ်ပၞာန်ဒဝိုၚ် ဂၠိုၚ်ဗဵုလဗး၊ (လိက်သၟီသိ၀ိ)
စးဒစးဒစးဂလာန်၊၊ ဒစးဍာ်ဇၟောဝ်၊၊
စဵုဒစဵုဒစဵုဗဒၚ်၊၊
စှ်ေဒစှ်ေဗြဴဒစှ်ေသွဝ်၊၊
တိုန်ဒတိုန်ပၞာန်မာ ဗဟေက်ဥတြာသ ကတဵုဒှ် ဗြူပေက်ဒဴအာရ၊၊ တ္ၚဲလေဝ်ယး တဳလမၞုံကုပိုန်ကျာ်တြဲ ဂွံဇၞးပၞာန်မာရ၊၊ နူမညာတ်ဒတိုန်တ္ၚဲ ဒလာဲတဴဗောဓိ ဒဵုထပှ်တ္ၚဲဟေၚ်၊၊ (သၠပတ်တဖုဿဘလ္လိက)
တိက်ဒတိက်ကျာ်နဳဗာန်ဒတိက်၊(လၟုဟ် = ကျာ်နဳဗာန်သတိက်)
ဝါတ်ဒဝါတ်ဒှ်ဒဝါတ်ရၚ်သ္ကံ၊
တဴဒတဴအဲ ပဒတဴ ပ္ဍဲဍုၚ်ဟံၚ်သာဝတဳ၊၊
တူဒတူဒတူဒလာဲ၊၊
စာ်ဒစာ်ဒတူဒစာ်၊၊
လာဲဒလာဲဒတူဒလာဲ၊၊
ပုန်ဒပုန်ပၞာန်ဒပုန်၊၊ (လၟုဟ် = ပၞာန်သပုန်)

မကြိယာသၟေဟ်တံ နွံဗဝ်သအဝ်ဏီ၊၊ ဒၞဲါဏံ ဟွံဆက်ချူထၜးကဵုရ၊၊ နဂမြၚ်ညာဏ်ဇကုဟေၚ် ချပ်ဂြၚ်ဗစာကေတ်ညိ၊၊

Comments  

Powered By Blogger