Mon, If you don't breathe, there is no air. If you don't walk, there is no earth. If you don't speak, there is no word.

လမျီုမည်ဂှ် အရေဝ်မည်ရ။ အရေဝ်မည်ဂွံဗိုန်ဂှ် လိက်ရောၚ် ဗဗိုန်ပခိုၚ်ကဵု။
ဟိုတ်ဂှ်ရ လမျီုမည် ညံၚ်ဟဂွံတိတ်အာ နူမည်ဂှ် အရေဝ်မည် မည်ဟီုညိ ဂးညိ။ လိက်မည်ဂှ် မည်ကတ်ညိ ချူညိ။

Bookmark and Share

ရမျာၚ်တုပ် ချူဟွံတုပ် အဓိပ္ပဲါတၞဟ်ခြာ ပ္ဍဲဝေါဟာပိုဲမည်

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Tuesday, March 25, 2008

ပ္ဍဲတ္ၚဲဝွံ သၟိက်ဂွံပသောၚ်ကလး မဂလာန်ဝေါဟာရမည်တုဲ လၟေၚ်ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳဂှ် ဟွံချူထၜးဏီရ၊၊ စပ်ကဵုမဂလာန် ဝေါဟာရမည် ( ဗတိုက် ) တုဲ ဇၞတ်အဲမတီဂှ် အဲ ချူကလးဏာညိ၊၊ မဂလာန်ဝွံ အ္စာကၞေဟ် အ္စာကသူလိက်ပိုဲမည် ခေတ်လၟုဟ်ဏံ မကှ်ေမချူတဴ ပ္ဍဲကဵုလိက်ကၞပ် လိက်မဂ္ဂဇြေန် လိက်ပရိုၚ် ပ္ဍဲမပ္တံ Website, Blogger, တံဂှ်တံဂှ် ဂွံဆဵုညာတ်ကေတ်ကီုရ၊၊ ပ္ဍဲကဵုဝါကျမမိက်သ္ဂးအဓိပ္ပဲါ(ဗတိုက်)ဟွံသေၚ်ကီုလေဝ် မဂလာန်(ဗတိုက်)ဝွံ မွဲမဓဝ်ဟေၚ် ချူဒၟံၚ်အိုတ်ရ၊၊ ပၟာတုန်၊
ပ္ဍဲရးမန်တေံ ဒမၠဗၟာတံ ဗတိုက်ဒၟံၚ်ကွာန်မန် အရိုဟ်တ္ၚဲ၊၊
၀ါကျသာ်ဂှ် အ္စာလိက်ပိုဲမည်တံခေတ်လၟုဟ် ချူရောၚ်ဂှ် ဒှ်ဗိုန်၊၊

မကြိယာမၞုံရမျာၚ်စမုၚ်ကဵုမကြိယာ(ဗတိုက်)ဂှ် နွံတဴမွဲမ၊၊ ကြိယာဂှ် ( ဂတာ် ) မဒှ်တဴ၊၊ မကြိယာ(ဂတာ်)၀ွံ လဆောဝ်ညးချူကှ်ေ (သတာ်၊ ဗတာ်)ကီု၊၊ အဓိပ္ပဲါဍေံဂှ်
ဂတာ်ပၠံၚ်ၜးကေတ် ဗွဲအနိၚ်၊ ကေတ်ဏာအနိၚ်အထက် သၟိက်ဂး၊၊
ဟိုတ်ဂှ်ရ ၀ါကျလတူဂှ် ကြိုက်ကဵုသ္ဒးချူတဴသာ်ဝွံ၊
ပ္ဍဲရးမန်တေံ ဒမၠဗၟာတံ ဂတာ်ဒၟံၚ်ကွာန်မန် အရိုဟ်တ္ၚဲ၊၊
သာ်ဂှ် ယဝ်သချူမ္ဂး ခိုဟ်သန်၊ အဓိပ္ပဲါမကြိယာမမိက်သ္ဂးလေဝ် တၞဟ်ခြာ၊ ဟွံတ္ၜန်တ္ၜောဲတဴရ၊၊ မကြိယာညံၚ်သ္ဂောံတၞဟ်ခြာတဴမဖှ်သာ်ဂှ် အဲ ဖန်ဗဒှ်ကေတ်ရ ဟွံသေၚ်၊၊ ပ္ဍဲလိက်သၠပတ် လိက်ကၞပ် အ္စာလိက်ပိုဲမည်တမၠာတံ မပ္တံကျာ်ဇၞော်အ္စာအသွောံ မချူလဝ်တံဂှ်တံဂှ် ဗှ်လ္ၚတ်ရံၚ်မ္ဂး သ္ဂောံတီကေတ်ဟေၚ်ရ၊၊


ကြိယာၜါမဝွံ ၜတ်ကၞာတ်စမ်ညိ၊၊ ဒဒှ်မၞုံအဓိပ္ပဲါဟွံတုပ်ရေၚ်သ္ကံဂှ် မဂွံတီကေတ်ရောၚ်၊၊
(၁) ဂတာ် [ သတာ် ၊ ဗတာ် ]
(၂) ဗတိုက်


ပ္ဍဲကြိယာၜါသာ်ဂှ် ကြိယာမုက်ဂၞန် (၁) ဂှ် နွံပြဝံက်သာ်ဝွံ၊၊ ပၠံၚ်ၜးကေတ် ဗွဲအနိၚ်၊ ကေတ်ဏာအနိၚ်အထက်၊ ၜိုတ်ဂၠံက်ကေတ်ဏာအနိၚ် သီုတၠဒြပ်ဟွံတီ၊၊
၀ါကျတုန်၊
ဒမၠ ဂတာ်စ၊ ( ဒမၠ ဒလစဒြပ်ညး )၊၊
ထၜးကဵုအသက်သဳမွဲရ၊၊ ပ္ဍဲကဵုလိက်ပုံသာရဝါန်တေံ မိကပဴဂဴကဵုမိကပဴထံၚ် ညးၜါၝဲကဵုဒေံ ၜိၚ်ဝေၚ်ဒၟံၚ်ဍာ်ၜဳတုဲ ကျာံသာရဝါန် ကၠုၚ်ကၠတ်ကေတ်ဏာမိကပဴဂဴ ညးမွဲသအာၚ်တံသီုဟဂွံတီကေတ်၊ ခါမတီကေတ်ဂှ်တုဲ ဗီုမိအံက်ကပဴဂဴ ကပဴထံၚ် မလရိုအ်ယာံကရေဝ်ကရောတ်ဂှ် အ္စာကဝိ ဇန်လဝ်ကဝိသာ်ဝွံ၊
၀ိပက်တမၠာ ကၠုၚ်ဒးဟာကောန်၊ သ္ဍးကၠေံနန်ထဝ် တ္ၚဲသဝ်သောန်သောန်၊ သြၚ်ဗတဳသြန် သၟန်ဂၚ်္ဂါ၊ ကောန်စှ်ေဝေၚ်ဍာ် ကျာံဂတာ်ဏာ၊
မိယာံပူဆာ လ္ၚာပ်လ္ၚာသန်ကောန်၊ အဵုဂဍောၚ်ယာဲ အဵုနာဲဂေါဝ်လောန်၊ တိုၚ်မိအိုတ်သ္ကန် ဂုဏ်ကောန်သော်က္ဍိုပ်၊ ရမတ်ညံၚ်ဗြဲ တူယဲဟိၚ်ဟိုပ်၊ ဍာ်ရမတ်ကြိုပ် ဟိၚ်ဟိုပ်သန်ကောန်၊၊
သအာၚ်နူဂှ်ပၠန်၊
လဆောဝ်ဒှ်ဗၠာဲ စရာဲဂေါဝ်ဂါ၊ သၟီယီုသတာ် တံၚ်သဘာ်ဏာ၊ လဆောဝ်ရေၚ်ကာန် မွဲဟာန်သမ္ဘာ၊ ယီုဟွံသ္ၚဳမွဲ ဒဇက်ဂြဲဏာ၊၊
ဇၟန်ကဝိမဖှ်သာ်ဂှ်သာ်ဂှ် နွံတဴဂၠိုၚ်ဂၠၚ်၊၊

ကြိယာမုက်ဂၞန် (၂) ဂှ် အဓိပ္ပဲါဍေံ တိတ်ဒှ်ၜါသာ်ပၠန်၊
(က) တဝ်စၞေဟ်၊ ဗတိုက်ပၞာန်၊ တ္ၚီုဗတိုက်ရေၚ်သ္ကံ၊
(ခ) ဆဝ်ပ္ၚုဟ်၊

ပ္ဍဲၜါသာ်ဂှ် (က)ဂှ် သာ်ဝွံ သ္ဒးဇန်ဝါကျ၊
သၟိၚ်ဗၟာအံၚ်ဇေယျ တသိုၚ်ကၠုၚ်ဗတိုက်ကေတ်ဍုၚ်မန်၊၊
ပၞာန်မန်ကဵုပၞာန်ဗၟာ တဝ်စၞေဟ်ဗတိုက်ဒၟံၚ်တၟာလံ၊ ကေတ်ဇၞးညးသ္ကံဟွံဂွံဏီ၊၊
မန်ပိုဲ ညံၚ်သ္ဂောံစၟိန်ပြမာန်ကၟိန်ဍုၚ်ဟံသာဝတဳပၠန်ဂှ် သ္ဒးတဝ်စၞေဟ် သ္ဒးဗတိုက်ပတိတ်ထောံသၞတံ နူကဵုတိဍာ်မန်ပိုဲ၊၊

(ခ)ဂှ် သာ်ဝွံ သ္ဒးဇန်ဝါကျ၊
အဲ ညာတ်ဒးရုပ်မိဂေါ၀်တ္ၜတ်သဴဒၟံၚ်တုဲ ဇြဟာန်ဗတိုက်စိုတ် ၜိုတ်ရပ်ကေတ်ကၞေဟ် ချူကှ်ေလိက်မွဲတၞး ဗစိုပ်ဏာမိဂွိုၚ်လဂ္ဂန်ရ၊၊
မာံထဝ်အး ညာတ်ခမဳသၚ်ဂမၠိုၚ်မဂေၚၚ်စဴပိဏ္ဍပါတ်၊ သဒ္ဓါဗတိုက်စိုတ်တုဲ လံၚ်ဏာပိဏ္ဍပါတ် ပတုဲသရၚ်ဓဝ်ကုသဵုရ၊၊

***ယွံတၠပညာလိက်ပတ်မည်ပိုဲဂမၠိုၚ် လဟီုအဲမဟီုပသောၚ်ကလးဏာကဵုအတိုၚ်လတူဂှ် ဗၠေတ်ကီု ဒွးကီု တော်ဆဂြၚ်တီကေတ်ရ၊၊

Comments  

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၂၅ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Sunday, March 23, 2008

ဂွံမိၚ်ကေတ်ပရိုၚ်သၟတ်ဗြဴဝုတ်ထပှ် ဒှ်ဂၞကျာ်သၟီနန္ဒကိတ္တိတုဲ ကလော်ဗြဴမိသဳနန္ဒာ လ္ၚုၚ်လ္ၚသြေၚ်ဇှ်၊ ပၠေၚ်ဗဒှ်ရုပ်သၟတ်ဝုတ်ကညာတုဲ အာတန်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲတၞံဇြဲ
လၟေၚ်ဒဒှ် တဝှ်လက်သန်၊ ဂၞကျာ်ထပှ် သီုမသၟဟ်သၟန်၊ ဂကောံသၟီဗၠာဲ နာဲညးက္ဍိုၚ်သြန်၊ ဝဳပက်ဗက်ဂြဲ ပ္ဍဲပစ္စုပ္ပန်၊ အကုသဵုကံ ခနှံလဝ်ပၠန်၊ ဝဳဝဲမသုန် ဗက်ကၠုၚ်တုန်ဆန်၊ ကံပြုပြေၚ်ပၠန် ဇၟာပ်ဇန်လိုက်ဗာ၊ ကဵုဒးပရိုက် ဒဒိုက်သနာ၊ ပါၚ်ကျာ်နာဲညး ဇမၞးပၞာန်မာ၊ ဂြၚ်တွံလဝ်ဟေၚ် ရောၚ်ဟသေၚ်ဟာ၊ ဟိုတ်ဂှ်မၞးတံ တမံလိုက်ဗာ၊ ပ္ဍဲဝဳဝဲတုန် မသုန်ပြကာ၊ မှတ်ဝေၚ်အိုတ်ကၠာ ပမှာသတိ၊ ဂွံဗၠးဝဳဝဲ ဗွဲကြဴဒမၠိ၊ သမ္တီအိုတ်ညိ ယုတ္တိဂါမ၊.....


ပိုဲဟီုထၜး ပျးဏာဂတ၊ တေံကလော်ဝဲ ပ္ဍဲဂြိုပ်ဟေမ၊ မိသဳနန္ဒာ ချပ်အာလ္ၚုၚ်လ္ၚ၊ ညးထပှ်သ္ကဲ ကဵုအဲမူလ၊ ဍေံတံကဵုအဲ ဒက်လဝ်ဝဲသၞ၊ ဍေံမိၚ်ပရိုၚ် ဂၠိုၚ်ကဵုဘောဂ၊ ဂွံဒှ်ဂၞကျာ် တူနန်သာ်မြ၊ သီုညးထပှ် သၟဟ်န်ခယျ၊ အဲသအာခၠေဝ်တုန် ဂုန်ဣပါပ၊ ဍေံပျဲလဝ်အဲ ဂျိက္တာန်ယဲသြ၊ အဲခၠေဝ်ဂုန်အဴ မိဗြဴဣတ၊ တုဲဍေံချပ်ရ မိယက္ခဗြဴ၊ တုဲဍေံဂကန် ကဵုမိကောန်ဂၞဴ၊ ယွံလေဝ်ကောန်ဍောတ် ထတ်သန်နုဘဴ၊ မိအာဗက်အဴ ဣဗြဴထပှ်၊ မိဏၚ်ကၚ်ရဳ ကျာ်သြဳဒိုဟ်စှ်၊ တုဲသၟာန်မိဟေၚ် လမေၚ်ဒဒှ်၊ မိအာတုဲအဵု ကလေၚ်ကဵုပြဟ်၊ မိပမံၚ်လံ ကောန်ဏံဗနှ်၊ ကလေၚ်ကဵုပြဟ် ကောန်ဒးဗှ်ဒွိၚ်၊ သဳနန္ဒာပၠန် ဂကန်လဝ်အိၚ်၊ ယွံသေဏာတံ မၞးတံပၚ်မှိၚ်၊ ကောန်ဗြဴအဲရ ဒ္ၚဳကဵုပသၟီ၊ ကဵုပိုၚ်နန်ကၠတ် သ္ၚိရတ်ဒြၚ်စိၚ်၊ ဒှ်ဨကရာတ် ပိုၚ်ပြာတ်နန်သွိၚ်၊ ပိုၚ်နန်ဇမၠိၚ် ဂွံဒှ်သၟီအဴ၊ ဒှ်ဨကဗြဴ ပိုၚ်တဴသေဏာ၊ အမာတ်ပန်စိ သ္တုံဇွိသေၚ်ဟာ၊ သီုအမာတ်ဒ္စါံ ဗိန္ဒောသ္ဍာံကာ၊ သရာဲဂံၚ်က္ဍၚ် ရပ်သ္ဇၚ်တဲၜါ၊ အပ္ဍဲမ္ၚးကီု သီုရုၚ်ဗစာ၊ ကောန်အဲဟီုဝေတ် ကဵုကေစ္စကၠာ၊ ယဝ်စးပါၚ်သ္ကဲ ပ္ကီုဘဲနာနာ၊ ပအပ်စုတ်တဲကၞာတ် ဗာဇ္ဇခါတ်ကၠာ၊ စးပါၚ်ကောန်သွံ ဗာ်ထောံပညှာ၊ မိၚ်ဟာသေဏာ သီုၜါသ္တုံဇွိ၊ သေဏာမိၚ်ကီု လဟီုနာဲစိ၊ ပဒွိၚ်ရအဴ ဗြဴတလတိ၊ လယိုၚ်ပိုဲရ လပဒွိၚ်ညိ၊ ပိုဲဍိက်မၚ်မွဲ ရိုဟ်တ္ၚဲဒမၠိ၊ လပဒွိၚ်ညိ ယွံမိကျာ်သြဳ၊ ပိုဲမၚ်မွဲက္ဍၚ် ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ၊ တဝဳဗဝိုၚ် ပိုဲဍိက်ဗိုၚ်သအဳ၊ ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ကျာ်သြဳနန်လွိ၊ လပဒွိၚ်ညိ မိသဳနန္ဒာ၊ ပအပ်ဍုၚ်တုဲကၠာ ကာလဂှ်ရ၊ တုဲမိကျိုၚ်ကျဝ် ဗဝဝ်ယဿ၊ ပက္ခာန်ခါသာ နာနာသဗှ၊ စှ်ေနူနန်ကၠတ် သုဒဿဏ၊ တွာ်ပ္ၚောံရ ပုဗှဒိေဿ၊ မွဲသတ္တဟ ထာဏဝနေ၊ ညန်ထာန်ဝွံလေ ပဒေသရး၊ စိုပ်ထာန်ဂှ်သအး တ္ၚဲယးဗၜၚ်၊ အရှိုန်ထမး အကးလျးခၠၚ်၊ စိုပ်ဒေသက္ဍၚ် သြၚ်လစဗၠဲ၊ ဒကှ်သီုၜါ သွာမသုန်ဂၠေဲါ၊ မစ္ဆဂၠိုၚ်နဲ ၜိၚ်ဂၠေဲါတက်ဆော၊ ဍာ်သ္ဇုၚ်ညံၚ်ကၠေၚ် ကၜိၚ်ဝေၚ်ဟော၊ ယက္ခိဏဳရော ဒွိယောဘာဝ၊ တုဲဍေံပၠေၚ်ပ္တုပ် ရုပ်မနုဿ၊ ခနှောဝ်ဒေဝ ကျရုပ်ဍေံအဴ၊ တမိက်မသုန် နွံဂုန်တရဴ၊ ပေၚ်လက်သန်ဗြဴ တရဴစှော်ပန်၊ ရုပ်မဒးကၞာတ် ညံၚ်ပြာသာတ်သြန်၊ ကလိရုပ်ညး လုံရးတ္ကံပန်၊ ဗစဳသရန် လက်သန်ပြာထာ၊ ဃောစှ်သုန်သၞာံ ဒးဂွါံအခါ၊ သ္ဍိုက်မၠိုက်သာဓာ သ္ဂေဟ်ရုပ္ပါရီု၊ လျးရုပ်အိုတ်သီု ခၠၚ်ပ္ဍီုခဏ၊ တောဝ်ချဵုသာ်လွာ ဂၠးဇိုၚ်ပါဒ၊ သၞေံဂွုခၠၚ် ကၞုသၚ်ခ၊ ဂဒံဗြာတ်ရ အဇအၚဝ်၊ ညံၚ်ညးတက်ဒါတ် ဂဒံဗြာတ်ထဝ်၊ တၚ်က္ၜံၚ်ဨရာ သာ်လွာသောန်လဝ်၊ ဒဳက္ၜံၚ်တံၚ်ယျ ကဒလိထဝ်၊ ဂၞိၚ်ဂတ်သၞာၚ် ခၠၚ်သာၚ်ဂပဝ်၊ ဒကှ်ၜါဍောၚ် ရာၚ်ပေါၚ်ကသဝ်၊ ညံၚ်ခဍေဝ်ထဝ် ဂပ်ဝ်ဒးရး၊ ကၞၚ်ကံၜါကီု ခၠၚ်ပ္ဍီုလစး၊ ညံၚ်ဇဵုတ္ၚရာံ ၀ိုၚ်သ္ဍာံဒးရး၊ သြိုဟ်ဂတဵုပး စၞိန်စးဒဂူ၊ သပါတဲဂှ် ညံၚ်လပှ်ဇၟူ၊ သၟန်ပါၚ်အူ ဇာၚ်ၚုချူပြီု၊ ထမိပ်ထမၚ် လျးခၠၚ်သာ်ပ္ဍီု၊ ကောန်မတ်ဗစဳ ဒြာဲဨကၠုၚ်ပြီု၊ သၟန်ပါၚ်ကီု ညံၚ်ဗီုကြောတ်ထဝ်၊ က္တောဝ်ဝိုၚ်ဒးရး သၟးအၚဝ်၊ ကၞေၚ်ဂၠးဥပ္ပဵု လျးဂဵုသဝဝ်၊ ရုပ်ညံၚ်ကောန်ဗြီု ကုသဵုပြီုလဝ်၊ လျးဂဵုသဝဝ် အၚဝ်ပမာ၊ မွဲသာ်ဂ္ညိလဝ် အၚဝ်နဳလာ၊ မွဲသာ်အဇ သာ်မြသာံဖြာ၊ ဗၜၚ်ခဏ လုံကာယဒွါ၊ ဒျိုၚ်ညံၚ်သာ်ယန် ဗ္တာၚ်ကဏ္ဏကာ၊ သမြီသာ်ထဝ် လျးဆက်ၜဝ်အာ၊ နူဇိုၚ်ဒဵုသော် ဗော်လက္ခဏာ၊ ဒုဟ်ကဵုဂၠဲါအာ အလုံကာယ၊ သ္ကဵုဒှ်ဗယိ ဟွံမွဲညိည၊ ဍေံပၠေၚ်ဗ္ဒဟ်ရ ယက္ခနန္ဒာ၊ ပဒတဴပၠန် သြၚ်ပဉ္စမာ၊ ပ္ဍဲနိဂြောဓ ထာဏသာခါ၊ တိုန်တန်ဒၟံၚ်ကၠာ ဗြဴယက္ခာတုန်၊၊ ၊၊

Comments  

Powered By Blogger