Mon, If you don't breathe, there is no air. If you don't walk, there is no earth. If you don't speak, there is no word.

လမျီုမည်ဂှ် အရေဝ်မည်ရ။ အရေဝ်မည်ဂွံဗိုန်ဂှ် လိက်ရောၚ် ဗဗိုန်ပခိုၚ်ကဵု။
ဟိုတ်ဂှ်ရ လမျီုမည် ညံၚ်ဟဂွံတိတ်အာ နူမည်ဂှ် အရေဝ်မည် မည်ဟီုညိ ဂးညိ။ လိက်မည်ဂှ် မည်ကတ်ညိ ချူညိ။

Bookmark and Share

ဒဒိုက်ကောန်ၜိုပ်

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Friday, April 11, 2008

ဗှ်ကဵုဒဒိုက်ကောန်ၜိုပ်မစိုပ်အာဍုၚ်သအာၚ်တုဲ အဲ ဆန်ဗဒှ်လဝ်ကဝိလၚ်္ကာ ဗွဲမထေက်ကြိုက်ကဵုညာဏ်ရ။ လၟေၚ်ဒဒှ်စလာဲဂှ် ဒှ်သာ်ဝွံရ။ ပ္ဍဲကဵုဒိတ္ထဳအေၚ်ကလိတ် ( April 10, 2008 ) ညးဂၞဴဍုၚ်ဂမၠိုၚ် နူကဵုဍုၚ်ဗၟာတေံ ဗၞတ် ၁၂၁ တၠဂှ် ကၠုၚ်ကၠောန်စကလောန် သွက်ဗုၚ်ဂၞဴ ပ္ဍဲဍုၚ်သေံ။ ဒဒိုက်မကၠတ်လုပ်ဍုၚ်သေံဂှ် ညးညးအဲအဲ တီဒၟံၚ်ဖအိုတ်ရ။ ဗှ်ကဵုဒဒိုက်မကၠတ်လုပ်ဍုၚ်ညးတုဲ ဗွဝ်ပိုန်ဒြပ်ထဝ်သြန်လှုဲလှာ် မဂၠဲါပ္ကောံပကေဝ်လဝ် သီုလၟောၚ်စိုတ်လၟောၚ်ကာယတံဂှ် လ္ပကဵုဒှ်လလေၚ်ဖဵုအိုတ်ညိ ကောန်ၜိုပ်တံ။ ပ္ဍဲညး ၁၂၁ တၠ မကၠတ်လုပ်ဍုၚ်သေံ မဍိုက်အာကွဳစက်ဖ္ဍိုက်ကဂှ် ဟိုတ်နူရဲမကူသာန်သွံရာန်မၞိဟ်တံ ဖ္ဍိုက်ပၞုက်လဝ် ပ္ဍဲတလာကကွဳစက် ဟွံမွဲကဵုပၞော်ယွီုတုဲ ဗၞတ် ၅၄ တၠ မ္ဒးအိုတ်အာလမျီု နကဵုပရိုက်ဘဲယဝီုသ္ဂုတ်။ ညးဂမ္စိုတ်တံဂှ် ဗွဲမဂၠိုၚ် ဒှ်ကောန်မန်ပိုဲတံ မကၠုၚ်နူတွဵုရးဍုၚ်မန်။ ပ္ဍဲ ၅၄ တၠဂှ် မၞိဟ်တြုံ ၁၇၊ မၞိဟ်ဗြဴ ၃၇။ ညးဟွံချိုတ် မသှ်ေဒၟံၚ်တံဂှ် ဗၠာဲသၟိၚ်သေံတံ စာံဂိုၚ်လဝ်ရ။


ဟာဟၜိုပ်အိုဲ ပိုဲမန်ကလော၊
ဒဒိုက်ယောသော ဟောဟောစိုတ်သၠာန်၊
ဘဝကၠၚ်ဟဳ ညံၚ်သွးၜဳကြာန်၊
စိုတ်ပ္ဍဲအာန်တၞာန် သိက်ပလိုတ်မာန်ရော၊၊


ဟးကောန်ၜိုပ်ထဝ် မုအသဝ်ရော၊
ဒဒိုက်ဂၠိုၚ်ဟော စိုတ်သောသၞာသန်၊
ဘဝဂွံဆာဲ ဒးကၠၚ်ဂၠဲါသြန်၊
ဟိုတ်ကုသဵုအန် ညးပၠန်ရီုမွဲရော၊၊


ဟာဲကောန်ၜိုပ်ဟာဲ မုဂွံဆာဲရော၊
ဟိုတ်ဍုၚ်ဟၟဲရော ပူဆာဂၠိုက်သ္ၚောံ၊
ဘဝဂွံသၠုၚ် ဒဒိုက်ကၠုၚ်ကောံ၊
ဒှ်လၞီစိုတ်သ္ၚောံ မုသ္ဇက်ဟီုနွံရော၊၊


ဟိုဲကောန်ၜိုပ်ဟိုဲ ပိုဲမန်ကလော၊
ဟိုတ်နူကၠၚ်ဟော စိုတ်လမောချဳ၊
ဂွံဂျိုၚ်လမျီု ဗီုညးဖဲသအဳ၊
ကန္တာဝိတ္ထဳ ဒးတတ်ၜဳရော၊၊


ဂွံစိုပ်ဍုၚ်သေံ အေံမံၚ်သီုဂွန်၊
ဒဒိုက်တန်တန် ဗ္လေတ်ပၠန်ဟွံဗၠေတ်၊
ဒးအိုတ်သ္ကန်ဒဲ အကြာဘဲခေတ်၊
သိက်ဂွံဗလေတ် ဂွံဗၠေတ်ဗၠးပၠန်၊၊


ဝိပက်တမၠာ ပါဗက်ကၠုၚ်ဟာ၊
ဟိုတ်နူကၠၚ်အာ ဍုၚ်ဟံသာရောၚ်၊
ညးပမွဲသွတ် မုက်မတ်ဟွံသၠောၚ်၊
လၞီခပ်သီရောၚ် ဒှ်ဟွံယောၚ်မှာ၊၊


ဒြပ်ဇကုဂှ် ဒှ်ဒြပ်ညးပၠန်၊
ဗွဝ်ပိုန်ထဝ်သြန် ၚဳလန်ပကောံ၊
ပလက်ကၞေၚ်ဇွောဝ် ညံၚ်ဂြောဝ်တမောံ၊
ၜိုတ်ဂိုတ်ပကောံ ဆောံလေၚ်တန်တန်၊၊


လမျီုကောန်ၜိုပ် ၜိုပ်တံဆာန်ကွေံ၊
ညံၚ်ဟၟဲၚုဟ်မး ဒးဒှ်ရောၚ်ဟေၚ်၊
စဵုသ္ကန်ဒးအိုတ် ချိုတ်အာသေၚ်လေၚ်၊
ညးဗိုတ်ထဝေၚ် ဟွံကလေၚ်ၚဳပၠန်၊၊


ဟးကောန်ၜိုပ်ဟိုဲ အိုဲကောန်ၜိုပ်ဟး၊
မံၚ်ဍုၚ်ညးကွေံ ထေၚ်ဂးညးဆာန်၊
ညးလီလှေံလှန် ညးပဒၞန်ဗြာန်၊
ဒှ်စၞဒၞန်ဗြာန် မုညးဂွံဆာန်ရော၊၊

ဒြပ်လေဝ်ညးကေတ် ညးဝေတ်ထဗး၊
ညးဂြိုၚ်ဟးဟး ဟးဟာဲအဵုဇိုတ်၊
ဇကုမွဲသွံ ရမတ်ဟွံပိုတ်၊
ၜိုန်ပၠာံကၠေံစိုတ် ဟွံဝိုတ်လးလး၊၊


ညံၚ်ညးဆာန်ဍူ ညးဒူၜုၚ်ရောၚ်၊
ညံၚ်ညးမဆာန် ညးလာန်ဟွံယောၚ်၊
ညံၚ်ညံၚ်ဆာန်ဆာန် ညးသၟာန်သၟုက်ရောၚ်၊
ညးလှေံတက်ၜုၚ် ဒးဗ္ဒုၚ်စးရောၚ်၊
ဗၟာဒုက်ဟိၚ်ဟိုပ် စိုပ်သေံဟွံယောၚ်၊
သေံၜုၚ်သာညိ ဟွံဂိမွဲတောၚ်၊
ညံၚ်သေံမဆာန် ဍေံလာန်ဂိရောၚ်၊
ဓဇန်ဍေံအဵု ရုန်မဵုကီုရောၚ်၊၊


ဟးဒဒိုက်ဟး ပဂွံဗၠးရော၊
ယွံမန်ကလော ယောသောစံၚ်သၞာ၊
ဟံသာဇၞူၜိုပ် ကိုပ်အဒိကၠာ၊
မွဲဟွံမိက်အာ အိုတ်ဝါသနာရော၊၊

လိက်မန်နွံရှ် လ္ပကဵုဗျဟ်အာ

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Tuesday, April 08, 2008

ကောန်မန်အဲဒှ်ကတ်ဗှ်ဝေါဟာ၊
နူလိက်သၠပတ်ဗတ်မန်ဘာသာ၊
ဟွံသြုၚ်မွဲမတၟံအက္ခရာ၊
စမဳစဳစတ်မတ်ဟွံလ္ၜဲကၠာ၊
ၜိုန်ပသာ်ဂှ်စိုတ်ဒှ်သောသၞာ၊
ဝေါဟာလ္ၚဵုသွံ ဂွံတီကေတ်မှာ၊
လ္ၚဵုဂှ်ပၠန်စိ ညိဟွံတီကၠာ၊
သိက်ဒှ်ကုအဲ ပ္ဍဲစိုတ်ဗစာ၊
ဗှ်လိက်မန်ကွေံနွံသၠေဟ်ပမာ၊
ဟိုတ်တၞံဍေံဂှ်ဟွံဗှ်လ္ၚတ်အာ၊
မန်ဟွံလေပ်မန် တန်ဒှ်အဲကၠာ၊
သာ်ဂှ်အဲချပ် ဒဇပ်စိတ္တာ၊၊
ဝေါဟာပိုဲမန်နွံဂၠိုၚ်သန်ကၠာ၊
ကဝိမန်အဵုဂဵုမြဟ်ပညာ၊
ညးတံချူကှ်ေဟွံသှ်ေဝါစာ၊
ဗှ်က္ဍၚ်တီက္ဍၚ်လောန်က္ဍၚ်ရသာ၊
တဳဇှ်ကွတ်တဲ နဲကွိတမၠာ၊
ဗှ်တုဲဗှ်ပၠန်ဟွံခၠန်ခြာတုန်၊၊
ဗှ်ဝါတ်ကွေံရကာပ်ဗျတမၠာ၊
ဗှ်ဟွံစှ်ေဟေၚ်ဖျေၚ်မုက္ခဝါ၊
လိက်မန်စိစောန်နဲဇၟန်ပ္ကဴကၠာ၊
အဇမဒှ်သက်ကုရှ်သာ၊
ဟိုတ်ဂှ်သေၚ်ဟာဝေါဟာပိုဲမန်၊
ညးမန်တံရပမွဲသွတ်သန်၊
လိက်ညးဗှ်ခိုဟ်တီကၠိုဟ်ဟွံခၠန်၊
ခါလိက်ဇကုဗြုဂးဝါတ်သန်၊၊
ညးလ္ၚဵုဂးတဴမရဴဝွံရ၊
ဝေါဟာလ္ၚဵုသ္တိုတ်ခေတ်အိုတ်အာတြ၊
ချူဗတ်မန်ဂးညးဟွံတီရ၊
ယဝ်သ္ဂောံချူဏာဘာသာညးရ၊
မန်ဂမၠိုၚ်အဵုတီတွဵုကာလ၊
သမ္ၚာတ်ကွေံရမနောဒွါအဲ၊
သိက်လဵုဒှ်ပၠန်မန်လ္ၚဵုမွဲရဲ၊၊
လိက်ကၞပ်မပြဲနဲမန်တမၠာ၊
ဟွံပံက်ဟွံဗှ်ဂှ်ရောၚ်ခိုဟ်ဟာ၊
ချူစွံလဝ်ရပ္ဍဲသၠရိုတ်တာ၊
ၜိုန်အဲဟွံကတ်ဗတ်မန်ဝေါဟာ၊
လိက်မန်ဟွံကၠေံပ္တေဟ်စဂွံဟာ၊၊
လိက်ညးဗှ်အီခပ်သီဒၞဲါရာ၊
ဗှ်ကလိတ်ပါၚ်ရမျာၚ်သာက္ဍာ၊
ခိုဟ်ကွေံထိုၚ်သးဂးပ္ဍဲစိုတ်ကၠာ၊
ခါဗှ်လိက်ရမညဘာသာ၊
လတာ်ဂၠဟ်ေၚက်ယဝီုဂြေက်အာ၊
ဟွံကလိတ်ပၠန်ပ္ဍဲသၟန်ပါၚ်ကၠာ၊
ဗှ်ဝါတ်ကွေံဏးဟးလိက်မညာ၊
ဟီုဗျိဍိတ်ဍိတ်ပ္ဍဲစိတ္တဒွါ၊
သိက်လဵုဒှ်ရောကလောမန်ဟိုဲ၊၊

Comments  

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၂၆ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Friday, April 04, 2008


သၟီနန္ဒကိတ္တိ ဒုၚ်ဖျဴနၚ်မိသဳနန္ဒာ

လၟေၚ်ဒဒှ် တဝှ်စလာဲ၊ ကြီုဒဒှ်ရ ယက္ခဗြဴကၟာဲ၊ ပၠေၚ်ပ္တုပ်သက်သၟိဟ် ရုပ်မၞိဟ်ဂေါဝ်ဆာဲ၊ ပ္ဍဲဇမ္မုဒိတ် လအိတ်ကဵုဂၠဲါ၊ ကဵုတုပ်ရုပ်ညဳ ယက္ခဳဗြဴကၟာဲ၊ ကၠံဍုၚ်ကဵုဂၠဲါ ရုပ်စရာဲတ္ၚဲ၊ ကေတ်နၚ်ဂိုၚ်ပ္တုပ် ရုပ်ဟွံတုပ်မွဲ၊ ပဒတဴပြဲ ပ္ဍဲဇြဲသာခ၊ ဂဇံဒၟံၚ်သၠၚ် ဇိုၚ်သြၚ်လစ၊ ထာန်ပေါက္ခရ ဒေသကမာ၊ ကာလသၟိက်ဒှ် တဝှ်သံၚ်သာ၊ ပဒေသရး ပ္ဍဲဍုၚ်ဂးမာ၊ နန္ဒကိတ္တိ သိဒ္ဓိရာဇာ၊ ဂွံဗြဴထပှ် ဒှ်သြၚ်ကမာ၊ ရေၚ်ကာန်သၟဟ်န် တန်မွဲသၞာ၊ ဃောမစသိုၚ် ကၟိန်က္ဍိုၚ်သွာ၊ စိုပ်ဃောသန်ဇျှာ ကာလစဏု၊ ဂဟောဂွါံရ ဂိမှဥတု၊ ဂမ္တဴလောန်တဲ ပ္ဍဲတ္ကံဇံမု၊ ဗြဴထပှ်ခိုဟ် မိက်လၜိုဟ်ဇကု၊ ကော်ဗြဴဣလု ဍိက်ဇကုဂှ်၊ ကဵုတုက်ဍာ်ကၠာ ကမာဒကှ်၊ ဗြဴဣလုဂှ် လေၚ်နုၚ်ကၠဟ်ထဝ်၊ ဇကုမွဲကၠာ တွာ်အာဆတ္တဝ်၊ ဃောသန်ဇျှာဟေၚ် ပယာံစေၚ်သဝ်၊ ဣလုဗြဴသွဝ် တွာ်စဝ်စှ်ေအာ၊ တွာ်စှ်ေရိုၚ်ရိုၚ် စိုပ်ဇိုၚ်ကမာ၊ ဟောဝ်နုၚ်ဍာ်ဆက် ညာတ်ရုပ်ယက္ခာ၊ သၟဝ်ဍာ်တေံဟေၚ် ဂွံညာတ်သေၚ်ဟာ၊ ဣလုအိက်အာ် စိုတ်သၟာ်ဣိဿာ၊ သလှ်ေရုပ်ဍေံ စှ်ေပ္ဍဲကၟာ၊ ရုပ်ညံၚ်ကျာ်သၠာ် ဒးတုက်ဍာ်ကၠာ၊ ဇီုထောံနုၚ်ဟေၚ် ကလေၚ်စဴအာ၊ နူမွဲဝါပၠန် စိုပ်ပိပန်ဝါ၊ ဇီုနုၚ်ဇီုဍေၚ် တရေၚ်စဴအာ၊ ဂွံထိုၚ်သၞာံအဴ ကြဴဝွံမွဲဝါ၊ ရုပ်သာ်အဲကၠာ ဂေါ၀်ဂါက္ဍၚ်ပြ၊ ကဵုထိုၚ်သၞာံအဵု ကဵုတုက်ဍာ်ရ၊ ဟွံကြိုက်ကဵုအဲ တ္ၚဲဝွံမူလ၊ ဟွံထေက်ကဵုအဲ ကော်တံၚ်လှောဲရ၊ အဵုဣတံၚ်လှောဲ ဗှ်ေကၠုၚ်ဂြဲစ၊ ဗြဴဣလုပြဲ ဣတံၚ်လှောဲပၠ၊ ညးဂြဲအဲဂြဲ ပ္ဍဲသြၚ်လစ၊ သဳနန္ဒာရ ယက္ခဗြဴကၟာဲ၊ ဍေံဂွံညာတ်အဴ ဂြိုၚ်တဴဟးဟာဲ၊ ဗြဴဣလုဆံၚ် လ္ၚာ်ရံၚ်နာဲ၊ ဂွံညာတ်ရ ကာလဂှ်ဆာဲ၊ ရုပ်ဂေါဝ်လောန်တဲ အဝဲစရာဲ၊ နူတိဒဵုသွဝ် ကဵုအာဒ္ၚေါဝ်ဂၠဲါ၊ ညံၚ်ကဵုရုပ်နာဲ ဂၠဲါဟွံတိတ်ရ၊ ဣလုဗြဴလွုဲ သုဲစဴထာဏ၊ တွာ်စဴတရေၚ် ဗိုတ်ထောံဍေၚ်ဒြ၊ ပြဟ်စဴစိုပ်ရ ဒေသနန်ထဝ်၊ ပ္တီသၟီမဟာ နာဲသာသၟီဓဝ်၊ ယွံတလတိ ဣဓိဇၞော်မောဝ်၊ ဍိက်ဗြဴတိတ်အာ ဇိုၚ်ကမာထဝ်၊ ဂွံညာတ်ကေတ်သၟတ် ဗြဴရတ်အသဝ်၊ ရုပ်သာ်ဂေါဝ်ပၠေဝ် ညံၚ်အဆေဝ်သွဝ်၊ စရာဲသ္ဇက်ပ္တုပ် ရုပ်ကောန်ခနှောဝ်၊ ထိုက်ကဵုပ္ကၚ်ရၚ် နန်ဗတၚ်ထဝ်၊ ဍိက်ဗြဴပ္တီလဝ် နာဲနန်ထဝ်ရောၚ်၊၊ ၊၊


ခဏဂွံမိၚ် သၟီနာဲနန်ဂၠေါၚ်၊ ပ္ဍဲစိုတ်သလှောၚ် အသောၚ်ပမာ၊ ညံၚ်စက္ကဝဝ် ဂေၚ်တ္ကံသၟဝ်ကျာ၊ တြဳဇှ်ဂုန်ရတ် စက္ကရတ္တာ၊ ဂေၚၚ်လန်အာ ဇၟာပ်ရာဒေသ၊ တုဲအာစိုပ်ခုတ် တ္ကံဥတ္တရ၊ ဂွံနၚ်ဗြဴရတ် သၟတ်ဨကန္တ၊ ရေၚ်ကာန်လုံလ ခယသာဓာ၊ နဲဂှ်ဂိုၚ်ပ္တုပ် ဗီုဥပ္ပမာ၊ မိၚ်ဣလုဟီု သီုကရုတ်ဏာ၊ စရိုတ်သၟီဓဝ် ဟဳဂပဝ်အာ၊ ချိုန်ခဏဂှ် ဗဒှ်သာ်လွာ၊ ကော်အမာတ်စာ သေဏာပတိ၊ မကမွဲလ္ၚီ ဗဵုပၞာန်မြီဂၠိ၊ မၞးတိတ်ဒုၚ်ညိ မိသုက္ခမာ၊ အခေၚ်ပၞာန်ပန် စဳရေၚ်ဖန်ဏာ၊ အမာတ်တိက္ခ တလပညာ၊ ယဵုအသံနာဲ သၟီဗၠာဲဗညာ၊ ပၞာန်ပန်ပြကာ ညံၚ်လအာသွဝ်၊ တိုက်ကွဳချေံစိၚ် ဂမြိၚ်တမ္ညဝ်၊ အလာံဍုတ်မြာ် ယာတ်ဗြေဝ်သာ်ထဝ်၊ ဗၞုဟ်ဒေါန်ဇမၠိၚ် လွိၚ်ဗဝ်သအဝ်၊ သေဏာတ်ဒေါန်အံၚ် တ္ၚဂဒံၚ်ထဝ်၊ ဇၞော်သန်အံသဝ် သအဳဗဝ်တၞၚ်၊ သရာဲဒြိုဟ်စာ တဲၜါရပ်သ္ဇၚ်၊ အေန်ဇာလဒု သဏးတုရၚ်၊ ဂြိၚ်ဂြိၚ်ဂြံဂြံ အသံၜဳဂၚ်၊ ပၞာန်ပန်ပြကာ ဇက်အာခမၞၚ်၊ ဖံစိန်ဖံဟဝ် ဖံထဝ်ခမြၚ်၊ ဖံကၠေဝ်ဖံမန် ဗြုဇရန်က္ဍၚ်၊ ဖံကြေပ်ဇတိုၚ် မန်ဒိုၚ်ခမၞၚ်၊ ဖံဒုတြဘိ တိတမ္ညတ်က္ဍၚ်၊ ခရာလဒု သြေဲကၞုသၚ်၊ သြဳသြဳဂြိၚ်ဂြိၚ် ဒဗိုန်ပိၚ်မၚ်၊ ဂၠိုၚ်ကဵုအဆၚ် အခြၚ်နာနာ၊ ပ္ၚောံဥဒျာန် ထာန်ပဉ္စမာ၊ မြီမြီညှာညှာ ဇက်အာလျလျ၊ ပ္ၚောံဥဒျာန် သန်ထာန်လစ၊ ပြဟ်အာစိုပ်ရ ကာလဂှ်ကၠာ၊ ဗဵုပၞာန်တဝဳ သၟဟ်န်ညဳသာ၊ ဗ္ဒောံဗဵုပၞာန် ထာန်ပဥ္စမာ၊ သအဳဂၠက်တဴကၠာ ကာလဂှ်တုန်၊၊

Comments  

Powered By Blogger