Mon, If you don't breathe, there is no air. If you don't walk, there is no earth. If you don't speak, there is no word.

လမျီုမည်ဂှ် အရေဝ်မည်ရ။ အရေဝ်မည်ဂွံဗိုန်ဂှ် လိက်ရောၚ် ဗဗိုန်ပခိုၚ်ကဵု။
ဟိုတ်ဂှ်ရ လမျီုမည် ညံၚ်ဟဂွံတိတ်အာ နူမည်ဂှ် အရေဝ်မည် မည်ဟီုညိ ဂးညိ။ လိက်မည်ဂှ် မည်ကတ်ညိ ချူညိ။

Bookmark and Share

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၃၉ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Saturday, October 04, 2008

Google Logo
သတ်တိရစ္ဆာန်ပ္ဍဲဂြိုပ်ဇမၞော်
တရဴဂြိုပ်ဇမၞော်
လၟေၚ်ဒဒှ် တဝှ်ဖဵုဂုန်၊ လၟေၚ်ပုံတုန် ပိုဲဟီုပ္ဍုန်ဏာ၊ တိုန်ဍိုက်ချေဟ်ဂဲါ ဗြရတ်နာဲသာ၊ ညံၚ်နာဲဒေဝိန် ကၟိန်သွဝ်ၜါ၊ ချေဟ်နွံဒြဟတ် ထတ်စောံမြက်စာ၊ ပၠဣဓိပြဲ သလာ်သြဲအာ၊ ဒျာန်တိုန်မွဲမွဲ တူအမှဲကၠာ၊ နဣဓိဟာန် လှောၚ်သဗာန်ကျာ၊ ညံၚ်ပဝန်ကံ ဒြေပ်ဂမြံအာ၊ ဍောတ်ဗၠာဲချပ်စိ လေပ်ခၠေဝ်ညိဟာ၊ သလှ်ေပမာ တုဲသၟာန်အာရ၊ သၟာန်ဂွံတီရော ယွံကောအဿ၊ ယွံကောချေဟ်ယာန် ဒေံသၟာန်ညိမ၊ လိုန်သဗာန်ကျာ ကလာၚ်ကာသ၊ ဍုၚ်မှာယက္ခ တလဣဓိ၊ သ္ၚောဲဆိုက်တုန်ဂှ် ကောသှ်ကဵုညိ၊ ဂၠုစိုပ်မဂး ညံၚ်တမးစိ၊ သ္ၚောဲဆိုက်တုန်ကီု ဟီုကဵုသတိ၊ ဟီုကဵုဒေံညိ ဗွဲယုတ္တိရော၊ . . .

ချေဟ်ရတ်ဂွံမိၚ် တွိၚ်ပါၚ်ထောထော၊ ယွံလေဝ်ဒေံမ ပဒွိၚ်စံၚ်တူ၊ ယွံဗောဓိသတ် ကၞတ်အယော၊ ၜါသတ္တဟ ဆတဝါ်ကော၊ ယဝ်ညးအာရော ပ္ဍဲပယောဂှ်၊ ပိဂိတုပၠန် တဝါ်ဇန်သ္ဒဟ်၊ ဒေံလ္ပဒွိၚ် လှိၚ်စိုတ်ပူမှ်၊ ဍိုက်ပ္ဍဲစးကီု ပဟီုသၟာန်သှ်၊ ကောဂါံတဆှ် ဒှ်ၜါသတ္တ၊ စိုပ်ဍုၚ်ယက္ခ ရဒေံကျာ်သြဳ၊ စှ်ေလိုန်တိရ ဘုံပထဝဳ၊ ဗဵုဂြိုပ်ဆုဒုန် ဂၠးသုန္ဓရဳ၊ ဗဵုဝေၚ်ဂြိုပ်ဇဳ ဗနဳဟေမန်၊ ချေဟ်ဗောဓိသတ် မှတ်စှ်ေတဝန်၊ ဒျာန်စှ်ေညှာညှာ ချေဟ်နာဲသာဇန်၊ လိုန်ပထဝဳ ညဳသာညံၚ်ပၞောန်၊ တွာ်ဟွံခဍဳ ညဳသာသၟဟ်န်၊ . . .

ပ္ဍဲဟေမဝန် ဂၠိုၚ်သန်တၞံပ္ကဴ၊ တၞံဆုဍိုပ်ဍဴ ပ္ကဴသြဴရာၚ်ဂွု၊ ဗဵုရဒေံဗၠာဲ နာဲထဝ်ကမု၊ ကောဟီုပျးအဵု သီုကဵုယမု၊ တေံပ္ကဴသဘိက် ပၞိက်အံၚ်မှုဲဂွု၊ ပိုက်ပၞိက်ဂမြိၚ် လွိၚ်ကၞာၚ်ဂၠု၊ သဘိက်ယမု ဒေါ၀်မြုဟေမော၊ ဗဵုရဒေံဗၠာဲ ရာၚ်တွာဲထိမြော၊ တေတေံထုဲတ္ၜန် ပ္ကဴယန်သီုဆော၊ ဇုက်လီပူဂေတ် ဍောၚ်ဗကေတ်မြော၊ သၠကၞာၚ်ဓဝုဲ ဂဟုဲကြီုဟော၊ လ္ၚဵုခမှောံရာၚ် ပြာၚ်ဍောၚ်သီုဆော၊ ပ္ကဴယန်ဟေမော ကောပျးကဵုနာဲ၊ ပ္ကဴယန်ညးကော် ဇၞော်သန်စရာဲ၊ **ဖျိုက်စက္ခုမတ် ဗဵုရဍောတ်ဗၠာဲ၊ ကောဟီုပျးကဵု ဗဵုစိုတ်ပဂဲါ၊ မတ်ပလၜဲ ဒက်ခပေဲါနာဲ၊ ဇုက်ပူလီဗိုၚ် ခြိုၚ်ပ္ဍဲဂြိုပ်ချာဲ၊ ဇုက်ဂေတ်ဒှ်ဘုံ အုံဒၟံၚ်ဂဲါဝဲါ၊ သၠကမဳတ္ၜန် လွိၚ်ပၠန်ဂဲါ၊ ပံက်ထာၚ်ရာၚ်ဆာဲ ဒလာဲလ္ပောဲရတ်၊ ပၠးထာၚ်ပြာၚ်ဍောၚ် မောဝ်လှောၚ်စိုတ်ၜတ်၊ ပ္ကဴလပေဲါသၟတ် အဇ္ၛတ္တိက၊ လပေဲါမောဝ်လောန် ယွံကောန်တလ၊ လပေဲါညးကော် လုပ်ဗော်ရညှ၊ သမ္တီဒေံမ ကောရသှ်ကဵု၊ . . .

ဗြရတ်မိၚ်ကွေံ ပါၚ်ချေဟ်မ္ၚဵု၊ ပ္ကဴပ္ဍဲဂြိုပ်ဇၞော် ရာၚ်ဗြော်ဍာဲဂဵု၊ ရာၚ်ပၠးခမှောံ ပ္ဍဲဂၠံဥပ္ပဵု၊ ချေဟ်ပျးဗဗဵု ရာၚ်ဂဵုလကတ်၊ သာရဖဳအနာၚ် ဍောၚ်ပေါၚ်ရာၚ်ထတ်၊ ပၠးထာၚ်ရာၚ်ဂၠု ဂွုၜတ်တကတ်၊ အနာၚ်မောဝ်ၜိုဟ် ဖျုန်ဂြိုဟ်တမ္ညတ်၊ ဂဟုဲရမျှာၚ် ပ္ဍဲကၞာၚ်ကၞတ်၊ ကၞာၚ်ဓဝုဲပြီု ဗီုညးလှ်ေသၟတ်၊ သၠပလှ်ေဂဲါ လှ်ေတွာဲမုက်မတ်၊ ဍောၚ်ကသဝ်လျတ် လှ်ေဗတ်တဆိၚ်၊ ဒယှ်ေဒွက်ဇမၠိၚ် သွိၚ်ကၞာၚ်ကၞတ်၊ သၠကၞာၚ်ဂၠေဲါဂြီု ပြီုနာဲဗြရတ်၊ ပ္ဍဲကဵုကၞတ် တၞုၚ်ၜတ်ဂမြံ၊ အနာၚ်ဓရီု ကြီုကဵုအသံ၊ ပ္ဍဲကၞတ်ကၞာၚ် ကဵုရမျှာၚ်ကြံ၊ ဍိုက်ချေဟ်ဂေတ်ဂဲါ ယွံဗၠာဲအသံ၊ ပ္ဍဲကၞတ်တၞံ ရံၚ်စမ်ညိနာဲ၊ ဗြရတ်ဂွံမိၚ် တွိၚ်ပါၚ်ချေဟ်ဗၠာဲ၊ သ္ၚဳရံၚ်တူဆု ကၞာၚ်လရုဂဲါ၊ ကၞာၚ်လယှ်ဆာဲ ဂေတ်ဂဲါဂဟုဲ၊ စမ္ပာသ္ဇၚ်ထောဲ လပေဲါကြာန်ထုဲ၊ ပြဴပြာန်သဘိက် ၜုန္နရိက်မှုဲ၊ ပၠိုဟ်မြမောဝ်ဗျာၚ် ထိုက်ထာၚ်ဗရုဲ၊ ပိုက်ပၞိက်အံၚ်မှုဲ ကၞာၚ်ဒဝုဲဂေတ်၊ ထိုၚ်သာဲဇာပ်ဖူ တ္ၜူမာဲပဝ်ရေတ်၊ ခဏေၚ်စက်စာန် တာန်ဆံၚ်ခရေတ်၊ ထိုၚ်ထဝ်ပဝ်ဂေတ် ဍိတ်ဍိတ်ညှာညှာ၊ ဇာပ်ကသဝ်ပ္ကဴ ဒျာန်တဴသၞေၚ်ၜါ၊ ဒြဝ်သၞေၚ်လလောၚ် ညံၚ်ဖံခရာ၊ ဒြဝ်သၞေၚ်ဂဟုဲ မှုဲတာၚ်သဒ္ဒါ၊ သီုသာဲအဒဲါ ဂၠဲါဇာပ်မောဝ်ဇာ၊ ချေဟ်ရတ်ကဵုနာဲ ပယျာံဂြိုပ်ဖြာ၊ ဗဵုဂြိုပ်ဗဵုဂၞိၚ် လဟိၚ်စိတ္တာ၊ . . .

လုပ်စိုပ်ဂြိုပ်မွဲ နဲဂြိုပ်နန္ဒာ၊ ရုက္ခပေၚ်သူ တၞံအူရေၚ်ဗ္ဂာ၊ သစ္ဆုဂၠိုၚ်တဴ ကၞာၚ်ရဴကၞာ၊ သဳလောလဳိမှဴ သီုသတ်ဗြဴတာ၊ ပၞဟ်ဗဳဗၠတ် သီုသတ်မၠၚ်ကာ၊ ဗဗုၚ်ဒယာ် ပဏာ်သဂါ၊ မတ်ဗြဲကြေၚ်ပိုၚ် ဂၠိုၚ်ကဵုဘာသာ၊ တလုဲတလတ် ဗၠတ်သတ်ဝိကာ၊ ဒယာ်ဗဝး ပဏးမွဲသာ၊ ဗဳကွိတ်မၚ်ဂၠန် လကံလန်ဇာ၊ ဇၟာပ်သစ္ဆုကၠာ သအဳဗ္ဂာပေၚ်ထိ၊ လ္ၚဵုၜတ်ကြံၚ် ရံၚ်တိုန်နူတိ၊ ကၞုဲဂၚ်ဟောဝ်ၜှ် ပလှ်စစိ၊ ကၞာၚ်လယှ်ထုဲ ကၞုဲၜှ်ဖျဴသ္ၚိ၊ ပြဟ်စှ်ေပေၚ်ဂၠိ တိပထဝဳ၊ လ္ၚဵုက္ဍာတ်ဖျး ဟးသုန္ဓရဳ၊ ဗၜဵုဗဝါ ပအဟာဇဳ၊ ကၠဵုက္ၜၚ်ကၠဵုဂြိုပ် ကၠုၚ်စိုပ်တဝဳ၊ ဇၟာပ်သတ်ဂၠဲါၚဳ ဗနဳတၞံဆု၊ လ္ၚဵုစလ္ၚဵုဂၠဲါ သ္ၚာဲစေၚက်ဗု၊ လ္ၚဵုဂိုၚ်ဏာ အာတူကၞာၚ်ဆု၊ ကိတ်စပြက်ပြက် ၚေက်တၚက်ဗု၊ စဒၟံၚ်သစ္ဆု ဗရုရူရူ၊ ဗဗုၚ်သတ်စိုက် ခတိုက်ပေၚ်အူ၊ လတက်ယာတ်ချီု ဗကေတ်ဍီုဒ္ဂူ၊ ကၞာၚ်သၠသဓုံ ပ္ဍဲဘုံလတူ၊ ဗဗုၚ်ဂကူ လတူညးပၠေဝ်၊ ၜါကောချေဟ်လေဝ် ဗၚ်ဗေဝ်ကြာဂြိုပ်၊ သတြုသၞဝဲ မွဲဟွံထၜိုပ်၊ ဟဂံၚ်ကြတ်ဆေဝ် ညံၚ်ဒေဝကိုပ်၊ အာပ္ဍဲထာန်ဂြိုပ် ဟွံထၜိုပ်မွဲ၊ မှာဗောဓိသတ် ဍိုက်ဟဇ္ဇနဲ၊ ညံၚ်နာဲဗြဴပန် ကောန်နာဲက္ဍိုၚ်ဗၠဲ၊ ယးအာသဝ်ဒီု ဒမြီုတၞံဇြဲ၊ ချေဟ်ဟဇ္ဇနဲ ဇၞော်္ၚှာသြဲယျော၊ မတ်ဗဵုပါၚ်သှ် တၚ်တှ်သီုအြ၊ ဟီုအာဂြိုၚ်အာ ၜါဒေံကဵုကော၊ ပ္ဍဲဂြိုပ်လ္ၚု ထာန်မြုဟေမော၊ နာဲယာန်ချေဟ်ရော ဒျာန်လတူကျာ၊ တ္ၚဲသဝ်ယောန်ယောန် မွဲတန်ညးၜါ၊ ဇူပ္တန်ကာယျ ကာလဂှ်ကၠာ၊ . . .
ပြဝံက်မဝေါဟာရဂမၠိုၚ်
မဝေါဟာရ
ပြဝံက်အဓိပ္ပဲါ
ဖျိုက်မကြိယာ (ဖျိုက်)ဝွံ ဒှ်မကြိယာမၞုံကဵုပိုဒ်ကမ်။ မကြိယာ (သိုက်) ဂှ် ဒှ်မကြိယာမသက္ကုပိုဒ်ကမ်။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပိုဒ်ကဝိလတူတေံ အ္စာကဝိ ချူလဝ်သာ်ဝွံ၊ ( ပ္ကဴယန်ညးကော် ဇၞော်သန်စရာဲ၊ ဖျိုက်စက္ခုမတ် ဗဵုရဍောတ်ဗၠာဲ၊ ) သာ်ဂှ် ညးမဇန်လဝ်ရ။ အဓိပ္ပဲါမာ... ဍောၚ်ပ္ကဴယန်မၞုံကဵုစရာဲမဇၞော်သန်ဂှ် ကဵုတသိုက်ကုမတ်၊ ဗဵုညိရ ဍောတ်ဗၠာဲယျေ။ ဗီုပြၚ်တၞဟ်မွဲ ယဝ်သ္ဒးဇန်ထ္ၜးကဵုမ္ဂး... အရေဝ်ဇမ္ကာတ်မကြံၚ်မ္ၚိုဟ်ဂှ် ဟွံသိုက်ပ္ဍဲကတောဝ်ညးဂမၠိုၚ်ရ။ အရေဝ်မတ္ဍာတ်ကြောံဂှ် ဖျိုက်ကတောဝ်ညးဂမၠိုၚ်ရ။ ...

Comments  

Powered By Blogger