Mon, If you don't breathe, there is no air. If you don't walk, there is no earth. If you don't speak, there is no word.

လမျီုမည်ဂှ် အရေဝ်မည်ရ။ အရေဝ်မည်ဂွံဗိုန်ဂှ် လိက်ရောၚ် ဗဗိုန်ပခိုၚ်ကဵု။
ဟိုတ်ဂှ်ရ လမျီုမည် ညံၚ်ဟဂွံတိတ်အာ နူမည်ဂှ် အရေဝ်မည် မည်ဟီုညိ ဂးညိ။ လိက်မည်ဂှ် မည်ကတ်ညိ ချူညိ။

Bookmark and Share

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၂ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Wednesday, October 24, 2007

ဒတိတ်ဒဒှ်သၟတ်ဗြဴဝုတ်ထပှ် မအံက် အာပၠေဲထောံပ္ဋဲအဒေါဝ်ဂြိုပ်ဂၞိၚ် မွဲလှ်ေပၠန်တုဲ ဒှ်လၞီတူယဲ ယာံရေဝ်ရောတ်
လၟေၚ်ဒဒှ် တဝှ်ဒေသ၊ ကောန်ထပှ်ရ ပဒှ်သာ်လွာ၊ ဗှ်ကဵုအံက်ဂၞဴ မဒဴစဴအာ၊ ညးထပှ်ကၠာ သိၚ်သာတူယဲ၊ ပ္ဋဲသြၚ်ကၟာ အံက်ဒဴအာပြဲ၊ လၞီတူယဲ ပ္ဋဲကာလဂှ်၊ ညံၚ်ကောန်စာၚ်ကွေံ ဒးလေံကနှ်၊ ဇတဝ်ဖြပ်ဖြပ် ဒဇပ်က္ဋဟ်က္ဋဟ်၊ ချိုန်ခဏဂှ် ရမတ်ပြဟ်ဏှဳ၊ ဒှ်တဴဇွောဝ်လၚ် စံၚ်တူကၠၚ်ဟဳ၊ ဗှ်မအံက်ပၠန် ဒဇန်ဒေါသဳ၊ ကဵုကောန်ကၠၚ်ဟဳ သ္ကန်ဏှဳရရော။ ။
ယွံလေဝ်အံက်မ တလအယော၊ ဒဴထောံကောန်ရော ဂၠိုၚ်ဒေါဗနဟ်၊
ကဵုကောန်ဇွောဝ်လၚ် ကဵုကၠၚ်ပှ်လှ်၊ ပရံၚ်ဗဵုဒှ် ကောန်ထပှ်ရော။

ယွံမအံက်အဲ မပြဲတေဇော၊ ကဵုကောန်ခြာဆော တောရောသုၚ်ဂျိ၊
ပ္တေဟ်ဣလုဝဲ ဗက်သ္ၚောဲနူသ္ၚိ၊ ဇိ၀ိတိနြ္ဒိ ဟွံဂၠိရရော။

ဒဇန်အံက်မ ပဝယောသော၊ ဒေါဝ်ဂြိုပ်ဟေမော ဂၠိုၚ်အြဝဲသၞ၊
အံက်ပၠေဲလလဴ ပ္တေဟ်ဗြဴပါပ၊ ဒဇန်အံက်မ သိက်ကောန်သ္ပရော။

ဟးအံက်ကျာ်ဂန် ဒဇန်ယောသော၊ ပၠေဲထောံကောန်ရော ဟေမောဂြိုပ်ဂျိ၊
သိက်ကောန်သ္ပဒး ယာံကြးတသိ၊ ကောန်လီုဇိဝိ ဒေါဝ်ဂြိုပ်ဂျိရော။

ကောန်ဗြဴထပှ် ရုပ်သၟဟ်သီုဆော၊ ဒေါဝ်ဂြိုပ်ဂျိရော ကလောဟွံမွဲ၊
ပ္တေဟ်ဗြဴပါပ ကၠုၚ်ဒှ်သၞဝဲ၊ ကြာဆုရေဝ်ရဲ သ္ကန်ဒဲရရော။

အံက်တလဂုန် မဟာပုညော၊ ဂုန်ဇၞော်ဂၠိုၚ်အြ ကောန်ခၠေဝ်ရောမာန်၊
ဒေါ၀်ဂြိုပ်လ္ၚု ကၠုၚ်ဒှ်သုသာန်၊ ပ္ဋဲဂြိုပ်ဓိထာန် သိက်ချပ်မာန်ရော။

နူဘုံနရက် ဒဵုဘဝဂ္ဂေါ၊ အိုတ်ဇန်လောကော ကောန်ရောဆာန်က္ဋၚ်၊
အံက်ဒေပ်ဒဇန် ဟွံပၠန်ချပ်ဂြၚ်၊ မအံက်ကၞပ်သၠၚ် ဗဵုနိဿၚ်ရော။

နူတၞံမက်ပန် ဖဵုပန်အဂ္ဂေါ၊ လောကုတ္တဵုရော ဒစာံအြဗျိၚ်၊
သွက်ဂွံမက်ဖဵု ကုသဵုဇၞော်ဂၠိၚ်၊ နဳဗာန်လဟိၚ် အံက်ဟွံဒွိၚ်ရော။

နဳဗာန်ထာန်ဒိပ် ဗနိပ်အယော၊ ၜိုတ်စိုတ်လောန်ရော ဇၞးဆောမစ္စု၊
လၟုဟ်အံက်ဂၞဴ ပ္တေဟ်ဗြဴဣလု၊ ကျပၞာန်မစ္စု ဒဵုဗျုရရော။ ။

ပရူဒဒှ်သၟတ်ဗြဴဝုတ်ထပှ် မကြၚ်ကြောဝ်ဒၟံၚ် ပ္ဋဲဂြိုပ်ဂၞိၚ်
ပ္ဋဲကာလဂှ် ပဒှ်သာ်လွာ၊ ကောန်ဗြဴထပှ် သၟဟ်န်ညဳသာ၊ အံက်ပၠေဲလလဴ ကလေၚ်စဴအာ၊ ဒေါ၀်ဂြိုပ်ဟေမာ ကြာဒမြီုဆု၊ လၞီသ္ၚဳသြိုတ် စိုတ်ဂၠိုက်လ္ၚု၊ ကြာဒမြီုဆု လ္ၚုစံၚ်ဏှာ၊ ပိုဲအိုတ်မၞးတံ တၟံလိုက်ဗာ၊ အကုသဵုကံ ခနှံလဝ်ကၠာ၊ ကံဂှ်တုန်ဟေၚ် စဳရေၚ်ကဵုမာ၊ ဒဒိုက်ဇၞော်ကၠး ဒးဒုၚ်သေၚ်ဟာ၊ ကုသဵုကံသွံ ယဝ်ဂွံပတုဲကၠာ၊ ကုသဵုကံဟေၚ် မပြုပြေၚ်ဏာ၊ ဇိုန်ကဵုတသိုက် ဇၟာပ်ဇန်လိုက်ဗာ၊ အိုတ်ပိုဲမဒၟံၚ် ပ္ဋဲခြိုၚ်သံၚ်သာ၊ ချပ်ဗ္စာရဏာ နပညာညိ၊ တေံကောန်ဗြဴပြဲ ထပှ်မွဲမိ၊ ပ္ဋဲဒေါဝ်ဂြိုပ်ဂျိ သ္ၚိကၟီကၠဗြန်၊ ဂတးချပ်ပၠန် နညာန်ပညာ၊ ကံဘဝပိုဲ ဒှ်ကဵုပိုဲကၠာ၊ ပဒွိၚ်ပူဆာ အေၚ်ကၠာဒေံတံ၊ မအံက်ဒဇန် ထောံကောန်သကံ၊ ဒဴစဴသ္ၚိလံ ထာန်ဏံစွံလဝ်၊ ကဵုကောန်ဒးကၠၚ် တူယဲလၚ်ဇွောဝ်၊ ကဵုကောန်ကြံသ္ဒိုဟ် ဖျုန်ဂြိုပ်သ္ဗသအဝ်၊ ကဵုကောန်လၚ်ဇွောဝ် ဇဝေါဝ်ရမတ်၊ ကဵုကောန်ကြိုၚ်ကြၚ် လၞီကၚ်ဇတ်၊ ကဵုကောန်ကြၚ်ကြောဝ် ဇွော်ဍာ်ရမတ်၊ လၞီကၚ်ဇတ် ထတ်သောသၞာ၊ ၝဲဒေံထပှ် ပ္ဋဲဂှ်သေၚ်ဟာ၊ ဗျဵုပုၚ်သွဟေၚ် ဂဇံရေၚ်ဗ္ဂာ၊ သီုညးထပှ် ကာလဂှ်ကၠာ၊ ယောန်စှ်ေကၟာ ဂၠံက်လွာလကိုန်၊ ၝဲဂၠံက်ဂွံအဴ ညးတရဴဗိုန်၊ တုဲဒေံတရဴ ကြဴတုဲယိုက်ပ္တိုန်၊ ဂွံပအဟာ ရိုဟ်လွာလကိုန်၊ သီုသတ်ဒကှ် ဒှ်စၞသွိုန်၊ ရိုဟ်လွာလကိုန် ဂွံပတိုန်ဒြဟတ်၊ သီုညးထပှ် ကာလဂှ်သၟတ်၊ ယိုက်ဂုန်ဒေဝတဴ နုဘဴပြာကတ်၊ ဘုမ္မဇဵုရ ရုက္ခဇဵုသၟတ်၊ လ္ၚောဝ်ပဝတ် တဲၜတ်တသု၊ သီုညးထပှ် သၟဟ်န်မံၚ်စု၊ တဲပ္ဋဵုသိသ ဒေဝတၞံဆု၊ ပ္ဋဲထာန်ဂြိုပ်ဏံ ပ္ဋဲတ္ကံဇံမု၊ ဗိုၚ်ရီုဆောံမ ဒေဝတၞံဆု၊ ပိုဲညးထပှ် သၟဟ်န်ဒၞဲါဝွံ၊ ပကဵုမံဘဲ ပါ၀ဲသတြု၊ ဗိုၚ်ရီုဂြုဂြု တ္ၚဲဝွံညိအဴ၊ ပ္ကဴဒကှ်ၜါ ပ္ကဴသွာပူဇဴ၊ လပုဟ်တဲခၠံ ကလံရဴဂဴ၊ ကလံဂြိုပ်ယာန် ပနာန်ဗဳသြဴ၊ ဘုမ္မိရုက္ခ အိုတ်ဒေဝတဴ၊ ပိုဲစိုပ်ဒဒိုက် ဗိုၚ်ဖျိုက်ညိအဴ၊ လကိုဟ်ဓနဴ ဗဳသြဴသီုဖအိုတ်၊ ပကဵုဆိုက်မွဲ ရဲသတ်အဟိုတ်၊ ညးထပှ်ကၠာ ပတ္တဏာအိုတ်၊ တဲပ္ဋဵုသိသ သ္ပလဝ်ၝောံကိုတ်၊ ယဵုဂုန်သီုဖအိုတ် ဟွံဝိုတ်ညိဟေၚ်၊ တဲပ္ဋဵုသိသ ထပတူကၞေၚ်၊ ညးထပှ်ကၠာ တွာ်အာရေၚ်ရေၚ်၊ တွာ်အာဗဵုအာ ကြာဝါထံၚ်ထေၚ်၊ ကြာဂြိုပ်လ္ၚု အရှာံဆုကြေၚ်၊ ဆုဂၠိုၚ်ကဵုသာ် ကြိက်ပြာ်ဗပေၚ်၊ မိတွာ်အာဟေၚ် စိုပ်ဂြိုပ်ကြေၚ်အဴ၊ မတ်ဗြဲကြေၚ်ပိုၚ် အိက်တ္ၜိုၚ်နှဴရဴ၊ ဂိုၚ်လပှ်စ ပအဟာဂၞဴ၊ လဆောဝ်ဂၞဴပေၚ် လဆောဝ်အေၚ်တဴ။

လညာတ်ကသဳကၞာၚ်ပ္ကဴတံဂှ် အဇညံၚ်မကော်ဘိက်ကဵုဂၠေါၚ်စရှ်ဝေၚ်ကီု မဒှ်တဴပ္ဋဲစိုတ်သၟတ်ဗြဴဝုတ်ထပှ်
ထပှ်မွဲဂၞဴ တရဴဂြိုပ်ဂျိ၊ ဍောၚ်တုဲမိဇူ သၟဝ်တၞံရုက္ခိ၊ ဍောၚ်တုဲတွာ်အာ ပ္ကဴသအဳဗ္ဂာထိ၊ ဍောၚ်ပ္ကဴပၠိုဟ်ထာၚ် လွိၚ်ကၞာၚ်ဂၠိ၊ ကၞာၚ်လယှ်ဗြော် ညံၚ်ကော်တသိ၊ ယွံကညှာသၟဟ် ထပှ်မွဲမိ၊ ပ္ကဴပိုဲမောဝ်လှောၚ် ဂၠေါၚ်စရှ်ညိ၊ ဂွံၜိုဟ်စိုတ်သအး ဂွံဗၠးစိုတ်ကၠိ၊ လၜိုဟ်ကာယျ က္ညဒေံါကၠာမိ၊ ညးထပှ်အဴ ညာတ်ဍောၚ်ပ္ကဴစိ၊ ညံၚ်ကော်ဟီုအိုတ် ဒှ်ပ္ဋဲစိုတ်မိ၊ ကၞၚ်ပ္ကဴလယှ် ပ္ကဴပြဟ်ပေၚ်ထိ၊ ပ္ကဴပြဟ်ပေၚ်တိ ထိမြိပေၚ်သူ၊ ညံၚ်တခဲါကော် ပြးဗြော်လတူ၊ လပှ်ကေတ်ပ္ညုၚ် မိဒုၚ်သမူ၊ ဖျိုက်ဃနဟေၚ် တွာ်ရေၚ်ဟွံဇူ၊ ဍောၚ်ပ္ကဲရာၚ်အူ ဇနူဂြိုပ်ဇၞော်။

လညာတ်ကသဳကၞာၚ်ဆုဒုန်တံဂှ်လေဝ် အဇညံၚ်မကော်ဘိက်ကဵုဂၠေါၚ်ၜှ်ပလှ်လပှ်စသစ္ဆုကီု မဒှ်တဴပ္ဋဲစိုတ်သၟတ်ဗြဴဝုတ်ထပှ်ပၠန်
စိုပ်ဂြိုပ်ဆုဒုန် ဂစေံဍုန်ဗြော်၊ ပဏှ်ပဏး ပေၚ်သ္ၚးဂြိုပ်ဇၞော်၊ ပၞဟ်မွဲဗော် ကလုက်ကော်ဂး၊ ယွံညးထပှ် အဝဲသၟဟ်သ္တး၊ မိတွာ်တရဴ ဍောၚ်တဴမဂး၊ သတ်ပၞဟ်သအး ဂွံနွံရသ၊ ဖျေံလဝ်စရိုၚ် စဵုဗိုၚ်ဇလ၊ ခြံဇာကသာဲ နာဲအဲကၠုၚ်စ၊ ပြိုက်သာဲကၟဝ် ရှ်သ္ကဝ်ရောက၊ မိပဖေက်ဂၟံက် ပိုဲကော်ကဵုစ၊ ပၞဟ်ဓရိုဟ်ကသာဲ သၞာဲခလောတ်သ္ဒ၊ ဍုဟ်သရိုဟ်ကွေံ ဒတုံစှ်ေဂၠ၊ ကၟဝ်လသာတိတ် မဗကေတ်ဂျ၊ မောဝ်ပ္ဋးတမာဲ တွာဲမိရုပ္ပ၊ က္ညလုပ်စညိ မိပဒည။

သတ်ဓရေဲ ညာတ်ပၞဟ်မကော်ဘိက်မိနာဲတံဂှ်တုဲ ဟွံဒုၚ်ကမျ ကော်ဘိက်တဴကီု
ဓရေဲညာတ်ကီု ကော်ဟီုပၠန်ရ၊ ဟာဲပၞဟ်အရိုၚ် ဗှ်ေဂၠိုၚ်ရောဂ၊ ကၠုၚ်နူဇမ္ၚောဲ ဒုၚ်တ္ၚဲသ္ပာတ်သ္ဗ၊ ဗှ်ေကဵုဒုက္ခ ကဵုပအဟာ၊ ကဵုစပဏှ် ညိဟွံဒှ်ကာ၊ ဂၞဴပုဖဍံၚ် တေၚ်ညံၚ်ဖံကၠာ၊ အေၚ်ညိမိတံ ပသပံသာ၊ ပိုဲဓရေဲပၠန် က္ဋာတ်လောန်သေၚ်ဟာ၊ စညိစညိ မိသိုက္ခမာ၊ က္ဋာတ်က္ဋာတ်ဖျးဖျး ဒးကဵုယဲကျာ၊ သီုကျာဲကတိုက် ပြိုက်ထိုၚ်စုတ်ဗာ၊ က္ညယိုက်က္ညယိုက် သ္ဋိုက်ညးဂြိုပ်ဝါ၊ က္ညဒေံါညိကၠာ ပအဟာညိ။

သတ်မၠၚ်ကာ ဂွံမိၚ်ဓရေဲကော်တုဲ ဟွံဖျဝ်မာန ဘိက်ကော်တဴ မိဗြဴဝုတ်ထပှ်တံဂှ်ကီု
မၠၚ်ကာဂွံမိၚ် ဟီုပြိၚ်တသိ၊ ဟာဲဓရေဲအရိုၚ် တဴဍိုၚ်ဂြိုပ်ဂျိ၊ ဓရေဲအဟိုတ် ဒေပ်စိုတ်ဒိတှိ၊ တွာ်ပ္ဋဲဂမ္တဴ စဂၞဴအာစိ၊ ဗှ်ေပၠေၚ်ဗြဴရတ် ဒှ်သၟတ်ယုတ္တိ၊ နာဲပစညိ ယွံမိကျာ်သြဳ၊ ပိုဲသတ်မၠၚ်ကာ ဂၠိုၚ်ရှ်သာပ္ညဳ၊ ညးပပြာကတ် ဇၞော်ဍောတ်ပလွဳ၊ အမြာဲနွံရှ် မြမောဝ်သၟဟ်ညဳ၊ က္ညပပြဘိုက် သိုက်က်သဳသဳ၊ စညိဒေဝဳ ကျာ်သြဳသ္ဖုၚ်ဂွု၊ ပိုဲပတမာဲ တွာဲနာဲဒေံဇု၊ စညိစညိ မိၜတ်တသု။

သတ်မၚ်ဂုတ်လေဝ် ဟွံဒုၚ်ကမျကုသတ်မၠၚ်ကာတုဲ ကော်ဘိက်သၟတ်ဗြဴဝုတ်တံကီု
မၚ်ဂုတ်မိၚ်ကီု ကော်ဟီုဂြုဂြု၊ ဟာဲမၠၚ်ကာအရိုၚ် ဗှ်ေတသိုၚ်ယၟု၊ ယဝ်စဗှ်ေဂၠိုၚ် ဂၞဴခိုၚ်မတ်ဗု၊ သတ်မၠၚ်ကာဝွံ ဂၞဴပုဓူဓူ၊ ယွံဂဍောၚ်မတ် ကၞတ်ဂကူ၊ မၚ်ဂုတ်က္ဋာတ်ၜိုဟ် ရှ်ခိုဟ်တူရူ၊ လုပ်ပတေဝ်လၟောၚ် ဍောၚ်တုဲမိဇူ၊ က္ညစညိနာဲ တွာဲကောန်ဂကူ၊ မၚ်ဂုတ်သိန်လှူ နူဥတ္တရေ၊ ပတမာဲစိ စညိထဝ်လေဝ်၊ ပိုဲပလှ်ပြီု စသီုအိန်ရဳ၊ စညိထဝ်ဂွဳ ကျာ်သြဳဒးကၞာတ်၊ က္ဋာတ်အတူက္ဋာတ် ဓယာ်ဒးကျ၊ ရှ်သာလောန်ရ စညိရၝာဲ၊ သြန်မွဲအလေဝ် ဟွံပြေဏီနာဲ၊ က္ညစညိရ ပိုဲပတမာဲ။

ဒူရေန်လေဝ် ပဂရိုၚ်ပွေၚ် ပမွဲသွတ် ကုမၚ်ဂုတ်တုဲ ကော်ဘိက်တဴ သၟတ်ဗြဴဝုတ်တံဂှ်ကီု
ဒူရေန်မိၚ်ကေတ် မၚ်ဂုတ်တိတ်တွာဲ၊ ဍေံပအရိုၚ် ဂြိုၚ်မံၚ်ဟးဟာဲ၊ ထိုၚ်သးဇကု ထာန်လ္ၚုအောပ်ဗ္ဒာဲ၊ ဟွံပၠဇကု သစ္ဆုတိတ်တွာဲ၊ အန်သန်အမြာဲ ဟွံဆာဲစညိ၊ ပ္တိုန်အယောခုတ် မၚ်ဂုတ်ဒိတှိ၊ ပိုဲဒူရေန်ရ ဇလထိမြိ၊ အမြာဲမောဝ်လှောၚ် မုဟ်ညံၚ်ကဵုဂျိ၊ သမူအမြာဲ ဒၞဲါပၞုက်စိ၊ အမြာဲကၠံၚ်သ္ကိုပ် ဒးတုဲက္ဋိုပ်ဂိ၊ ပိုဲပတမာဲ ကေတ်နၚ်တွာဲမိ၊ ဇလစဵုဗိုၚ် စရိုၚ်ထိမြိ၊ ပံါလဝ်သီုကြိုဟ် ၀ုတ်ဒိုဟ်သ္တုံဇွိ၊ ပိုဲထၜိဟ်တွာဲ ပတမာဲညိ၊ စညိထဝ်စှ် ရှ်သာလောန်စိ၊ ကၟဝ်ဇၞော်လောန် စရံၚ်ပၠန်ညိ၊ သီုက္ဋာတ်သီုကြောံ ပ္တောံကၠေၚ်တၟိ၊ က္ညနာဲဒေံါညိ မိတံမွဲသာ။

ညးထပှ်မိၚ် တွိၚ်ပါၚ်မွဲဂှ်မာ၊ ညံၚ်ညးကော်ဗျာၚ် တွာဲပါၚ်ဝါစာ၊ မဒှ်ပ္ဋဲက္တောဝ် ဗြဴသွဝ်သေၚ်ဟာ၊ ဒှ်ဂြိုပ်ဥဒျာန် ပနာန်ရုက္ခာ၊ သဳလောလဳမှဴ ပၞဴမၠၚ်ကာ၊ ပၞဟ်ပဏး ဗဝးကြုက်ဖာ၊ ဓရေဲမံၚ်ဗ္ဂာ မွဲသာမၚ်ဂုတ်၊ ဒူရေန်က္ဋာတ်ကြောံ ညးသ္ဖက်ပ္တောံခုတ်၊ ညးထပှ်ကိုပ် လန်ဂြိုပ်မၚ်ဂုတ်၊ ပ္ကဴဂေါစမုတ် တုတ်တုတ်သ္ၚာ၊ လုပ်အရှာံပ္ကဴ ရဴညးပြေၚ်ဏာ၊ တၞံကဵုတၞံဆက် ရိုဟ်ၜက်ကၞာၚ်သ္ကာ၊ သ္ၚဴမောဝ်လှောၚ် ပြာၚ်ဍောၚ်ရာၚ်ဗ္ဂာ၊ အဂၞုဒဇေၚ် အံၚ်ရေၚ်မွဲသာ၊ ပ္ကဴကှ်ေပြာန်ပြီု ပ္ကဴရီုသဂါ၊ ၜုဏ္ဏရိက်အဴ ဍောၚ်ပ္ကဴဇဳသွာ၊ အနာၚ်တဝ်သွဝ် ဒလာဲထဝ်ဗ္ဂာ၊ အၚ်ရေၚ်မွဲသာ ရပ်ဏာအံၚ်မှုဲ၊ ဓိထာန်ပ္ကဴစက် ရပ်ဗဝက်ရုဲ၊ ပ္ကဴပၠုဲသၚ်ပၠုဲ ဂဟုဲဍောၚ်ဇဝ်၊ မၠဵုသဝ်သဝ် ပြိုက်လဝ်လဵုဍာ်၊ ဍံက်စမ္ပာကျိုၚ် ဇိုၚ်ဒပ်လံတွာ်၊ မာဲပ္ဋူမွဲသာ် တွာ်လုပ်ကာလ၊ နွံဘဲစောရာ ပ္ဋူလုံကာယျ၊ သၞာပ်ဗိုက်ယာတ်ကြာဲ စမှာဲကၞာၚ်သၠ၊ မေလံၚ်ဖုန်ရ ပၠယာသာခါ၊ လးကၟဝ်ဖုန်ဟီု ဇီုပတုန်ပအာ၊ ပ္ကဴပေါပ်ဇဳသွာ သ္ဂေဟ်ဂန္ဓာရီု၊ ကၞာၚ်ဗျာၚ်တယျောဝ် ပြာၚ်ဍောၚ်မောဝ်ထီု၊ တလာဲလၜက် ညံၚ်ညးဒက်ပြီု၊ လစောတ်လမောဝ် တွာဲမိတၞောဝ်ဗြီု၊ ထိုၚ်သာဲအဒဲါ ပဝ်ဂၠဲါဇာပ်ပြီု၊ ဒြဝ်သၞေၚ်လဒု ဗြုဒၟံၚ်သြီုသြီု၊ မတုပ်ပမာ တွိၚ်သဒ္ဒါရီု၊ ဥဒျာန်နန္ဒာ တုပ်ပမာဗီု။

ပရူဒဒှ်ဂြိုပ်ဂၞိၚ် အခိၚ်ပယျာံတ္ၚဲသဝ်၊ ဗ္တံဒမၠု
အကြာဂြိုပ်ဇီု ကြာဒမြီုဆု၊ သြေဲသြေဲဂမြိၚ် မိၚ်စၚ်ရေတ်ဗြု၊ ကွဴဂြဴလဒု တူဆုသမၠုၚ်၊ သဍိအဂၠေါန် ဖျီုကောန်ဇိုၚ်ကြုၚ်၊ ဗဂီုဗြုဒုၚ် တူဆုသၠုၚ်သဝ်၊ ဍေဝ်ခြီစလာၚ် ရမျာၚ်တမ္ညဝ်၊ မြာ်ထဝ်ဇဝဴ ဂြဴလဒက်သအဝ်၊ စာၚ်ဍာ်စာၚ်ကၠိုက် ဗြုရိုက်တမ္ညဝ်၊ ပယျာံတ္ၚဲသဝ် စဝ်ဒိုဟ်ပလိုတ်၊ ညးထပှ်ညဳ ကၠၚ်ဟဳပ္ဋဲစိုတ်၊ သီုညးဖအိုတ် ပ္ဋဲစိုတ်ကၠၚ်ဟဳ၊ ပ္ဋဲတံရုက္ခ ညိဟဂံၚ်ချဳ၊ လျးသၞံၚ်ဗစဳ ဖျဳဖျဳဖျာဖျာ၊ ကလော်ကဵုပါၚ် ရမျာၚ်ဟောဒြာ၊ ပြိုတ်ဗြုတသဝ် မၚ်ထဝ်ပသာ၊ ကိုတ်အကာသ ပၠလျးတူကျာ၊ လျးဂဵုညံၚ်သ္ဋဴ ရဴမစဳဏာ၊ ကလော်စရဲ ပၞာၚ်တဲၜါၜါ၊ မိဖေက်လ္ၚာပ်လ္ၚာ မတ်ၜါဟွံရံၚ်၊ ကၠဇၞော်ကၠဗြန် တုန်ဆန်လလောၚ်၊ ဗြုကြဵုဇာသၟတ် ကၠံၚ်ဂမ်အတ်ဒၟံၚ်၊ ကၠဗြန်ဗြုဆံၚ် ရမျာၚ်ညံၚ်ကံ၊ ဗၜဵုကၠသၠာ ဂၠဲါအဟာစံ၊ မၚ်ဂဝ်ဗဝါ ကာလဗတံ၊ ဂၠဲါအဟာသၟတ် အိုတ်သတ်လ္ၚီကၠံ၊ ဗၜဵုဍိုက်္ၚာန် ဒျာန်သၞေၚ်ပဝ်စံ၊ ဂၠဲါစအဟာ ပၠးယာသၞေၚ်ကြံ၊ ပါၚ်ကဵုအသံ ဗတံဒမ္ၚု၊ ဂၠဲါစအဟာ ပွါမဏ္ဍု၊ ပ္ဋဲပေါက္ခရ ဟွံပၠဇကု၊ ပွါမဏ္ဍု ဒေပ်ဇကုဇူ၊ ကၠဇၞော်တွာ်ဂဲါ ပ္ၚောံကၠာဲဂူ၊ ဗၜဵုလုပ်ဂၠုက် ပၞုက်က္ဋိုပ်စူ၊ တိတ်ဒုၚ်သမူ ကဝေန်ထူဒၟံၚ်၊ ကမၠတ်ဆၚ်အံၚ် သံၚ်ရာပ်တကၚ်၊ ပ္ဋဲခြုံဥမၚ် ပြၚ်ဇကုလ္ဒပ်၊ ကဏာဲညးရပ် ဖြပ်ဖြပ်ဂြိုက်သ္ၚု၊ ဂအဳဒးဘဲ ဂဒဲဒုဒု၊ မံၚ်ဒးထဏိက် ဍိက်ညးတ္ကံဝွံ၊ နတုံနသၞူ ညးသူလဒု၊ ဒုၚ်ကာဇကု ညးသူသ္ၚုၜဵု၊ ရဲတမ္ၚာပ္ညုၚ် ဍိုက်ဂၠုၚ်လဟဵု၊ ဗက်ဂၠဲါမစ္ဆာ ဖျေံဇာတွဵု၊ ဗြဴဖံက်သေဝ်ပါန် ရာန်ကဂဒဵု၊ ဒမာတ်ဒဇဲ ကြာၚ်ပသဲကြဵု၊ ဇက်ဒမုၚ်အဵု သဓဵုနဳဂီု၊ သၟာသောန်ဒါတ် ခါတ်မာတ်ဂဒီု၊ လ္ၚဵုဇက်သောန် ကၠောန်မံၚ်သြီုသြီု၊ သၚ်ဗျုသၚ်ဗၠာဲ သှ်္ၚာဲကြဵုကြီု၊ ဖ္ဋောတ်မေတ္တာ ဘာဝနာပြီု၊ သှ်္ၚာဲဂြီုဂြီု အကြီုဂါထာ၊ စာၚ်ဂြဴလတိုၚ် ဇိုၚ်ဂၞိၚ်ဇီုဖြာ၊ စာၚ်ကၠိုက်လိုက်ထောဝ် ဗြုတဴမှောဝ်ဇာ၊ မြာ်ထဝ်ဂြဴကြီု ဇိုၚ်လဂီုဖြာ၊ စာၚ်ဍာ်ခတ်ကြံ တက်ဖံဂလာ၊ ဖျုန်ကဂဒဵု ဖေက်ကၠဵုဂွံဏာ၊ ကွက်ထောံကွက်ထောံ ပစွံဆာဗၠာ၊ ကၠီုမွဲတီညာတ် ၜုၚ်ဗာတ်တလာ၊ ဗြုတဴသိုက်သိုက် အခိုက်စှ်ၜါ၊ ဖဝ်ရဂုတ်သ္ပောတ် တလောတ်ညှာညှာ။

သၟတ်ဗြဴဝုတ်ထပှ် တၞဟ်နဂွံပအဟာတုဲ ရပ်စက ပ္ဋဲကၟာ
နာဲယာန်စက်ထဝ် စဝ်သိန္ဓဴၜါ၊ မၞုံကြဳဇှ်ကၠံ ယာန်ဓမ္မတာ၊ ဗပန်လ္ၚီဆက် လျးစက္ကဝါ၊ သိန္ဓဴလ္ၚီဂၞန် ဗ္ဂန်စက်ဇရာ၊ လေံကလးထဝ် လွိၚ်ဆဝ်ဏာ၊ ကၠောံပျးအမ္ဗာ ခၠၚ်အာဂ္ညိဂညာတ်၊ လျးထဝ်အပၠာ လွဳမာန်ပြာသာတ်၊ ဂေါ၀်ဂပ်ဒးကၞာတ် ပြာသာတ်မတၟေၚ်၊ ပ္ၚောံဒေသ ထာဏတ္ကံကြေၚ်၊ သၟိက်ပျးမတ်ဇန် ဇက်ပၠန်ကလေၚ်၊ အရှိုန်တိုန်ပျး လျးတၟးဟေၚ်၊ ကၠောံပျးတ္ကံကြေၚ် လျးတၟေၚ်သာ်ဗၠဲ၊ တ္ၚဲယးတၟး ညာတ်ဇၟာပ်ညးအဲ၊ ညးထပှ်ကောံ ဒၟံၚ်ပ္ဋဲတၞံဇြဲ၊ မိဂွံလှဲလး တမးစိုတ်ပ္ဋဲ၊ မိဒကောၚ်ဗၠဲ ယဵုတဲပူဇဴ၊ ကလံတၞံဇြဲ အဲပရဲတဴ၊ သီုညးထပှ် သၟဟ်န်မွဲဂၞဴ၊ တုဲဂံါတိတ်အဴ မိဗြဴကညှာ၊ ဂံါတွာ်မွဲမွဲ ၝဲဒေံမွဲသာ၊ တွာ်သီုလၟောၚ် ဍောၚ်ဇူဟဲအာ၊ သစ္ဆုစၞ ဂၠဲါပအဟာ၊ ကြုက်ပၞဟ်သၟတ် သီုသတ်မၠၚ်ကာ၊ ဓယာဲဓရေဲ လဳမှဴဗြဴတာ၊ လပှ်စအာ ဗြဴသောတာပန်၊ ဇၞတ်မကြိုၚ်အာ ဇိုၚ်ဝါဇခန်၊ ဃောဂိမှန္တ ကာလဂှ်ပၠန်၊ ဆဵုကၟာမွဲ ပ္ဋဲဝါဂှ်ပၠန်၊ ဍာ်ကွိက်ဇတ်သ္ကဟ် ကပနှ်တ္ၜန်၊ ကက္ဋတ်လေဝ်ကီု သီုကအနန်၊ က္ဋတ်ပနှ် က္ဋိုပ်ဒှ်ညံၚ်သြန်၊ သီုညးထပှ် ပြဟ်စှ်ေရပ်ပၠန်၊ တဲဂၠံါရပ်ဂန် ဗိုန်က္ညန်သဘဴ၊ ပြဟ်ရပ်ဂွံနၚ် တုဲစၚ်ခတဴ၊ ၝဲတရဴဂှ် ပဒှ်သဘဴ၊ စၚ်သီုမတ်ၜါ ကၠိုဟ်အာဆဴဆဴ၊ စၚ်တလိုဟ်သၟတ် မတ်ကက္ဋတ်အဴ၊ ဒဒေံဍောတ်မွဲ မပြဲနုဘဴ၊ မိစၚ်မွဲတဲ မတ်မွဲကၠိုဟ်တဴ၊ ဂွံကတုဲအဴ ပေၚ်ခတဴအိုတ်၊ ဂွံပေၚ်ခတဴ ဂိုၚ်ဖျဴသီုစိုတ်၊ သီုညးထပှ် ပြဟ်ဂၠေၚ်ယိုက်ဂိုတ်၊ ဂွံတုဲစံၚ်စ ပအဟာအိုတ်၊ ထပှ်မွဲဂၞဴ စတဴညံၚ်စိုတ်၊ စကတုဲအိုတ် စိုတ်ဂွံတန်အာ၊ ဒလာဲစှ်ေစိ တိပသၞာ၊ ဒဒိုက်နာထ ကာလဂှ်ကၠာ၊ ရိုဟ်ဆုပဒၞဳ ဒ္ၚဳမိလှိၚ်အာ၊ လၟောၚ်ဟဲသွာ ဂွံသမာဓိ၊ ညးထပှ်ကောံ သၟဝ်တၞံရုက္ခိ၊ ဒလာဲစှ်ေတိ မိညးထပှ်၊ ပ္ဋဲကာလဂှ် ပြဟ်လှိၚ်အာတုန်။ ။

ဍုၚ်ကလော် သၟီယက္ခကန္တာကေုာံဂၞကျာ်မိသဳနန္ဒာ မပ္ကၚ်ရၚ်။
ကလိဂွံကောန်ဝုတ်မွဲ ခုတ်ယၟု မိဏၚ်ကၚ်ရဳ

ဂလာန်ဝွံပၠန် တန်လဝ်ကၠာရ၊ လၟေၚ်ပုံကၠာ ဟီုအာဂတ၊ တိုၚ်ဒဒှ်ရ ယက္ခဗြဴကၟာဲ၊ လၟေၚ်ဒဒှ် တဝှ်စလာဲ၊ ယက္ခဗြဴကၟာဲ တိုၚ်ဒၞဲါမူလ၊ နွံဍုၚ်ဇၞော်မွဲ ပ္ဍဲဂြိုပ်ရည၊ ယၟုဍုၚ်သၟတ် ဟွံပြာကတ်ရ၊ ဒှ်ဍုၚ်ကလော် ဇၞော်သန်တေဇ၊ သၟီမပ္ကၚ်ရၚ် နန်မၚ်ဂလ၊ မဒုၚ်နာမ ယက္ခကန္တာ၊ ဂွံပကၚ်ရၚ်ဟေၚ် ဍုၚ်ဂှ်သေၚ်ဟာ၊ အဂ္ဂဒေဝဳ ဂးသဳနန္ဒာ၊ ဒၟံၚ်တဴသၟဟ်န် တန်မွဲသၞာ၊ ဇၞော်သန်နုဘဴ သၟီတြုံဗြဴၜါ၊ ဂွံပိုၚ်ဂြိုပ်ရော စှ်ယောဇနာ၊ ဂၠိုၚ်သၞာံအခါ ကာလဂှ်ရ၊ ညးၜါသၟဟ်န် တန်မွဲဘာဂ၊ ဒှ်သၟီကလော် မဇၞော်တေဇ၊ မိသဳနန္ဒာ ဗြဴမှာယက္ခ၊ ရန်ဇနစပ် တန်အာဂပ္ဘ၊ ဟွံဂွံလံပြဟ် ပေၚ်စှ်မာသ၊ သၠးဂပ္ဘ ကာလဂှ်ကၠာ၊ ရုပ်သာ်အဝဲ ပြဲလက္ခဏာ၊ မက္တဵုဒှ်ပၠန် ကောန်သိုက္ခမာ၊ ခုတ်ယၟုရ နာမကောန်ကၠာ၊ မိဏၚ်ကၚ်ရဳ ကျာ်သြဳပြဲဖာ၊ က္တဵုဒှ်ပ္ဍဲနန် ကောန်ဗြဴယက္ခာ၊ ကံအတိက်ဂှ် သ္ကဵုပှ်လှ်ခြာ၊ ယက္ခကန္တာ ပ္ဍဲကာလဂှ်၊ က္တဵုဒှ်ယဲပၠန် ဇၞော်သန်ကြဳဇှ်၊ လှာဲနာံရုပ်အဴ သ္ကန်ဇဴကလှ်၊ စုတိအာသၟဟ် ကာလဂှ်ရ၊ မိသဳနန္ဒာ ဗြဴမှာယက္ခာ၊ ကော်အမာတ်စာ သေဏာတံရ၊ စဳရေၚ်ယိုက်ဇွ သၟီယက္ခဗၠာဲ၊ သဳနန္ဒာဂှ် ဒှ်ဒၟံၚ်ဗြဴကၟာဲ၊ ဂွံပိုၚ်ကလော် ဍုၚ်ဇၞော်လောန်ကာဲ၊ သဳနန္ဒာဆာဲ ဗြဴကၟာဲယက္ခဳ၊ ကောန်ဗြဴဂှ်စိ မိဏၚ်ကၚ်ရဳ၊ ယက္ခိဏဳဗြဴ ပဒၟံၚ်တဴလွဳ၊ ဂၠဲါစရိုဟ်တ္ၚဲ ပ္ဍဲဂြိုပ်ပ္ဍဲၜဳ၊ တ္ၜိုၚ်ပှ်ဒြာဲမၚ် ဍေံဂၠဲါနၚ်ဇဳ၊ ပန်ဒိုဟ်သ္ၚိပ္ညဳ နွံဇဳရာဲသာတ်၊ မၞိဟ်သီုဒြာဲတ္ၜိုၚ် ကြိုၚ်လဝ်ပေၚ်ထာတ်၊ သီုပန်ဒိုဟ်ကျဝ် ကြိုၚ်လဝ်ပေၚ်စာတ်၊ ဝးကၠေံဂၞိၚ်ဇိုၚ် သတ်ဂၠိုၚ်ကဵုသာ်၊ သတ်ဒဵုသတ်ဍာ် ဝးသီုပါ်စဲ၊ ရိုဟ်တ္ၚဲဟွံပိုတ် စအိုတ်မွဲမွဲ၊ ယက္ခိဏဳဗြဴ ဂၠဲါတဴရိုဟ်တ္ၚဲ၊ ပ္ဍဲစာတ်ပေၚ်ချံ ဟွံယံမွဲတဲ၊ ယက္ခဳဗြဴဝဲ စပ္ဍဲနန်ကၠတ်၊ ကရောံကောန်ဍောတ် ပ္ဍဲနန်ကၠတ်တုန်။ ။

ကလော်ဗြဴမိသဳနန္ဒာ ဂွံညာတ်ကေတ် သၟတ်ဗြဴဝုတ်ထပှ် ပ္ဍဲအဒေါ၀်ဂြိုပ်ဂၞိၚ်။
လၟေၚ်ဒဒှ် တဝှ်ဖဵုဂုန်၊ လၟေၚ်ပုံတုန် ပိုဲဟီုပ္ဍုန်ဏာ၊ ကညှာထပှ် ပဒှ်သာ်လွာ၊ ပ္ဍဲမလှိၚ်သ္ၚံ သၟဝ်တၞံရုက္ခာ၊ လကိုတ်ၚုဟ်အာ ကာလဂှ်သၟတ်၊ စကဖဲဂှ် ဂွံဒှ်ဒြဟတ်၊ တုဲဂံါတွာ်အာ ကာလဂှ်သၟတ်၊ စမဳရံၚ်ကၠာ ညာတ်အာပ္ဍဲမတ်၊ ခၠၚ်တၟးအာ ဒေါဝ်ဝါဂှ်သၟတ်၊ ခံက်ဗ္ၚဍေံသ္တး ဒးရးပြာကတ်၊ နဲကၞၚ်သ္ၚာ ရံၚ်အာဒးသၞတ်၊ ပ္ဍဲဇုက်ဗၞၚ်ပေၚ် ကမၠေၚ်ဗိုန်ဗတ်၊ ကမၠေၚ်ဖုဲလ္ၚဴ တဴပ္ဍဲပုက်သၟတ်၊ တုဲခၜိဟ်ဟေၚ် ခပေၚ်ရောၚ်ဒေံဍောတ်၊ ညးထပှ်ပၠန် စမိပ်လောန်ဗၞတ်၊ တုဲညးထပှ် ကာလဂှ်သၟတ်၊ ပ္ဍဲဂှ်ဗြဴရတ် ပထတ်ကာယျ၊ ဇူတဴဟေၚ်ရ ထာဏဝါဂှ်၊ ကာလသၟိက်ဒှ် တဝှ်ဒေသ၊ သဳနန္ဒာအဴ ဗြဴမှာယက္ခ၊ သၟိက်ဂေတ်ဂေၚ်ထာန် ဥဒျန်လစ၊ ကျိုၚ်ကျဝ်တဴရ ကာလဂှ်သၟတ်၊ မြမောဝ်လၜိုဟ် ဗဗိုဟ်ကြကောတ်၊ ရပ်ဒ္ၚေါ၀်ထံၚ် ဖျေၚ်ရံၚ်မုက်မတ်၊ ပၠေၚ်ရုပ်မၞိဟ်ရ မနုဿသၟတ်၊ ရံၚ်ကျောဝ်စမဳ ဓဇဳဂွံၜတ်၊ သ္ၚဳတုဲသ္ၚဳပၠန် ကလေဲကောန်မတ်၊ ဂိုဟ်ကောတြုံရတ် ဃောၜတ်ဒးသြာဲ၊ ၀ါဃောဒိပ်ဒဲါ ဃောတွာဲလမျီု၊ ထောံလဝ်ဗြဴရတ် ကောန်ဍောတ်မွဲကီု၊ ဗှ်ကောလမျီု စိုတ်လီုကွေံအဲ၊ ဂးတုဲဒေၚာဝ် သောဝ်ကၠေံနူတဲ၊ ယက္ခဏဳဝဲ တွာ်သြဲတိတ်ဂြိုပ်၊ ဂံါတွာ်မွဲမွဲ သ္ၚောဲနူဗဒိုပ်၊ စမဳရံၚ်အာ ဇိုၚ်ဝါဇိုၚ်ဂြိုပ်၊ ဂွံညာတ်ကေတ်ပြဟ် ထပှ်မွဲက္ဍိုပ်၊ ပဒတဴကိုပ် ဇိုၚ်ဂြိုပ်အသဝ်၊ ရုပ်သာ်အဝဲ နဲအဆေဝ်သွဝ်၊ သီုညးထပှ် သၟဟ်န်ရုပ်ဂေါဝ်၊ ယက္ခိဏဳဗြဴ ညာတ်တဴရံၚ်ကျောဝ်၊ ညံၚ်ကောန်ကနှောဝ် အဆေဝ်သွဝ်ကျ၊ ဍေံကၠုၚ်စိုပ်ရ ထာဏပိုဲကိုပ်၊ ဗြဴသီုထပှ် ပြဟ်ဍေံကၠုၚ်စိုပ်၊ ယွံကောန်သော်က္ဍိုပ် ကၠုၚ်စိုပ်ထာန်ဏံ၊ မူဍုၚ်မူကွာန် သန်ထာန်နာဲတံ၊ ဟီုကဵုယာဲညိ မိသီုသကံ၊ ညးထပှ်မိၚ် သွိၚ်တဲယဵုခၠံ၊ ယွံမွဲတမံ ဍိက်ကလံတွာဲ၊ ပိုဲဒှ်ကောန်ကၠၚ် ဒှ်ကမၠၚ်ယာဲ၊ မိသွီုပယျဲ ရိုဟ်တ္ၚဲဇြေဟ်ဇြာဲ၊ မအံက်ပၠေဲထောံ ပ္ၚောံဗိုၚ်လာဲ၊ ယာဲသွီုစဏာဲ ဂၠဲါလက်ဒေါန်ဗြု၊ အံက်ပၠေဲလလဴ အပၠဴဂြိုပ်ဆု၊ အာကၠုၚ်ဟွံဒး တဟးမတ်ဂၠု၊ တွာ်ပ္ဍဲကန္တာ ဂြိုပ်ၜါဂိတု၊ ၝဲဒေံကောံစု စိုပ်ထာန်ဝွံရောၚ်။ ။

သဳနန္ဒာမိၚ် ဝိဝိၚ်မွဲတောၚ်၊ သၟာန်ဂွံတီအိုတ် ပ္ဍဲစိုတ်သလှောၚ်၊ ယွံကောန်ထပှ် မဒှ်မွဲဂၠေါၚ်၊ ရုပ်သာ်စရာဲ ဂေါ၀်ဆာဲၜတ်သောၚ်၊ ဒၟံၚ်ဖဴယာဲရ ပဒှ်လၟောၚ်၊ ယာဲပစကောန် ဟွံကဵုကၠောန်ဍောၚ်၊ ဒၟံၚ်ပ္ဍဲနန်ဂၠေါၚ် ကဵုရံၚ်သ္တုံဇွိ၊ ပစဏးယာဲ နာဲပိုၚ်နန်သ္ၚိ၊ ပစကောန်အဲ ထပှ်မွဲမိ၊ ကဵုနာဲစဳစတ် အပေါတ်ပ္ဍဲသ္ၚိ၊ ကောန်တှ်မွဲစိ မိဂွံဗိုၚ်ရံၚ်၊ ညံၚ်စဴနန်ဂၠေါၚ် အာဒၟံၚ်ဖဴအဲ၊ ညးထပှ်မိၚ် လဟိၚ်စိုတ်ပ္ဍဲ၊ ညံၚ်သာဲပြိုက်က္တောဝ် ဇွောဝ်လုပ်လောဲလောဲ၊ ဟွံတီညိည ဒှ်ယက္ခဝဲ၊ ဗှ်ဒုၚ်ဒဒိုက် ပရိုက်တ္ၚဲဗြဲ၊ ဂွံစိုပ်နန်ဗၠဲ ပ္ဍဲစိုတ်လှဲလး၊ မံၚ်နတသိုက် ဒဒိုက်ဂွံဗၠး၊ ညးထပှ်ဂး ဗက်စဴဍေံရ။

စဴစိုပ်နန်ကၠတ် သုဒဿဏ၊ ကောံဗြဴယက္ခ တလနန်ထဝ်၊ ညးထပှ်အဵု ဍေံကဵုကျိုၚ်ကျဝ်၊ ဥုပ်တဴပၠးဂၠး ညံၚ်ဗီုညးသွဝ်၊ ပက်ခါန်ခါသာ သီုယာတ်ကြာထဝ်၊ ညံၚ်အဆေဝ်သွဝ် ဗဝဝ်ဟိရိ၊ ဒဒေံဍောတ်စိ မိမွဲပြဲအိုတ်၊ ယွံကောန်ယာဲ နာဲဗပေၚ်စိုတ်၊ မိဆာန်တုပ်သၟဟ် ဒှ်ပ္ဍဲစရိုတ်၊ ညံၚ်ကောန်ပ္ဍဲသြိုဟ် ဖျုန်ဂြိုဟ်သီုဖအိုတ်၊ ယဝ်ရမိချိုတ် အိုတ်သီုဂွံပိုၚ်၊ ဂးတုဲယက္ခ ဗြဴတလက္ဍိုၚ်၊ ဂွံဗြဴထပှ် မိပ်စိုတ်မြဟ်ကျိုၚ်၊ ယွံလေဝ်ကောန်တံ တ္ၚဲဏံဒဝိုၚ်၊ မိသၟိက်တိတ်ဝေၚ် ဂေၚၚ်ဂြိုပ်ဍိုၚ်၊ စိုတ်နာဲပဂၠိုၚ် ဂပဝ်ဇိုၚ်တဲ၊ ထပှ်တ္ၚဲကိုပ် မိစိုပ်နန်ဗၠဲ၊ ယာဲအာဟွံလံ မိတံမၚ်မွဲ၊ မံၚ်ပ္ဍဲဗဒိုပ် ပကြိုပ်တူယဲ၊ နာဲပကၠုၚ်အာ ခန်လွာထာန်သ္ၚောဲ၊ ရိုဟ်ဒဒှ်တ္ၚဲ ကောန်အဲထပှ်၊ ဗမံက်ပလိုတ် အိုတ်ဒိုဟ်တံဂှ်၊ ဒိုဟ်သမၠုၚ်ကျာ သၟဝ်ကျာတွံ၊ သီုဒိုဟ်ဒစာံ တိုၚ်ဂွံါဒဒှ်၊ ပအာကၠုၚ်သၟဟ် ဒိုဟ်တံဂှ်ညိ၊ ယဝ်ပ္ဍုန်ပုၚ်ရ နာဲပသတိ၊ ဟေန်ဍာ်ပုၚ်စိ ပ္ဍဲတိပပ၊ တိုၚ်ဂကန်မိ ယုတ္တိဂါမ၊ တိုၚ်ဂကန်ရ နာဲပပညိ၊ ပစဏာဲတုန် ထမုန်ကဵုမိ၊ မံၚ်ရကောန်ဂၞဴ ဗြဴကျာ်သြဳသ္ၚိ၊ ဂကန်ဖျန်တုဲ ဗြဴလွုဲယက္ခိ၊ စှ်ေနူနန်ရ ယက္ခဒိတှိ၊ လုပ်အာဂြိုပ်ပၠန် ဟေမဝန်စိ၊ ဒှ်ဗြဴကလော် ဇၞော်ကဵုဣဓိ၊ ဂၠဲါရပ်စကၠာ ဒြာဲဝါဂြိုပ်ဂျိ၊ ဝးကံသုၚ်ဆီ သမ္တီရှ်ဂ္ညိ၊ ဂေၚန်ကိတ်ပြက် တၚက်ကိုဟ်ဂၠိ၊ ထပှ်မွဲသ္ၚိ မိဖျန်စွံလဝ်၊ ဟွံကဵုဂေတ်ဂဲါ ဂၠဲါရေတ်ဂပဝ်၊ ဟွံကဵုဂေၚၚ် ဂေၚ်ဝေၚ်ရံၚ်ကျောဝ်၊ သၚ်ကာပ္ဍဲစိုတ် စရိုတ်ဗြဴသွဝ်၊ မိရုပ်ညံၚ်ထဝ် ဂေတ်ဂပဝ်ဝေၚ်၊ သီုညးထပှ် ကောံသၟဟ်ဂေတ်ဂေၚ်၊ တွာ်အာဗဵုအာ သီုပွါဂေၚၚ်၊ ထောံမတ်သ္တုံဇွိ ပ္ဍဲသ္ၚိစာတ်ပေၚ်၊ ဇိုၚ်ကဝ်ဂၞိၚ်ကဝ် ၀းလဝ်ညံၚ်ပၠေၚ်၊ ဍေံဝးလဝ်ပေၚ် ဂေၚၚ်ညာတ်သၟတ်၊ ညးထပှ်အဴ ညာတ်တဴကၚ်ဇတ်၊ ဍေံတံညာတ်ပြဟ် ညးထပှ်သၟတ်၊ ဓဝ်မေတ္တာကၞာတ် စိုတ်ပါတ်လျတ်၊ တုဲကော်ဟီုပၠန် ယွံကောန်ဍောတ်ဍောတ်၊ ဍုၚ်ကလော်သၟတ် အ္ၚတ္တိက၊ မူနာဲမံၚ်ပ ယက္ခကန္တာ၊ ဍုၚ်ကလော်ရောၚ် ဂဍောၚ်မတ်ၜါ၊ ရံၚ်ပိုဲညိပၠန် ယွံကောန်ထဝ်ဏှာ၊ ဍေံဝးဇိုၚ်တဲ ဂၞိၚ်ကဝ်မွဲသာ၊ ဒဳကဝ်တဲဗၠတ် ဇၞော်သွတ်ဂၠိုၚ်ရာ၊ မွဲတ္ၚဲညးမွဲ စနဲတ္ၜိုၚ်မြာ၊ ပိုဲဝွံမ္ဂး ယးတ္ၚဲဏံဟာ၊ ဍေံဝးစကၠာ ပအဟာဂၞဴ၊ ဖျုန်ဇုတ်ၜတ်ၜတ် ညံၚ်စသတ်ဗြဴ၊ နာဲပဘိၚ်ဘၚ် ဒေၚ်သၠၚ်ကောန်ဗြဴ၊ ညာတ်တုဲပဗြု ဇကုမှတ်လလဴ၊ ညံၚ်ဂွံဗၠးစဴ လလဴဇကု၊ နာဲတံပဗြု ဗလးဇကုညိ။

ညးထပှ်မိၚ် တွိၚ်ပါၚ်ဂှ်စိ၊ ရံၚ်အာနုဒိုဟ် ဇုတ်ကိုဟ်ပေၚ်တိ၊ ဇုတ်တ္ၜိုၚ်ဇုတ်ဒြာဲ ဂၠိုၚ်ဒၞဲါညာတ်စိ၊ ဒဇပ်ပ္ဍဲစိုတ် ညံၚ်အိုတ်ဇိဝိ၊ တုဲတွာ်ကလေၚ် ဇရေၚ်နန်လွိ၊ ပအုဲသရေၚ်သၟတ် ကောန်ဍောတ်ယက္ခိ၊ ညးထပှ်ပ္ညုၚ် ဖျိန်ပုၚ်သွက်မိ၊ ဟေန်ဍာ်က္ဍဵုစိ စိုပ်တိဟွံလံ၊ သၟတ်ပ္ဍဲသရေၚ် ညာတ်ဟေၚ်ဆံလံ၊ ဂွံသမူပုၚ် လတာ်ဒုၚ်ခၠံ၊ ကၠာန်စပ္ဍဲတိ မိညာတ်ဂြိုဟ်ချံ၊ ဍေံဖဲဟွံလံ ဗုၚ်ချံပေၚ်တေၚ်၊ သ္တိက်ပ္ဍဲသရေၚ် ဗုၚ်တေၚ်လှိၚ်ကၞပ်၊ ဟွံချဳဒဇပ် လှိၚ်ကၞပ်တဴရ၊ လတေံဗြဴဂျ ယက္ခနန္ဒာ၊ ဂေၚၚ်အာကိုပ် ထာန်ဂြိုပ်ဟေမာ၊ ဂၠဲါစဒြာဲတ္ၜိုၚ် ဂွံဂၠိုၚ်ကဵုရာ၊ အဟာပေၚ်ဂၞဴ ကလေၚ်စဴအာ၊ တွာ်စဴဖြာဖြာ ကြာဂြိုပ်လ္ၚု၊ ဗြဴကလော်လွပ် ချပ်ပၠေၚ်ဇကု၊ ချပ်ပၠေၚ်ကၠေံရ မနုဿဝွံ၊ တွာ်စဴယောန်ယောန် ပ္ၚောံနန်မြု၊ မုက်ၜတ်တသု စိုပ်နန်မြုထဝ်၊ ကောန်ထပှ်ကၠုၚ် ၀ါၚ်ဒုၚ်တမ္ညဝ်၊ ဗန်ဇိုၚ်ဗန်တဲ ဂြဲတှ်တံၚ်လဝ်၊ လ္ၚဵုဂှ်ပၠန် တံၚ်ပ္တိုန်နန်ထဝ်၊ စိုပ်ဒေန်ဂဇံ မိန်မံဗဵုဒ္ၚေါ၀်၊ လ္ၚဵုဖုံဍာ် ဂၞိန်ယာတ်စဲလဝ်၊ လ္ၚဵုဂိုၚ်ထပ် သီုကွပ်စွံလဝ်၊ စွံပ္ဍဲနန်ထဝ် ဒေပ်လဝ်ကဵုယာဲ၊ လုပ်ဝေၚ်ဂကောံ ညေံညံဟွံသြာဲ၊ ယက္ခဆာန်လောန် ကောန်ထပှ်ဆာဲ၊ ဆုၚ်ဗန်စံက်ထေံ မိလှေံစိုတ်နာဲ၊ ယက္ခဗြဴကၟာဲ ဆာန်နာဲရုပ်ထဝ်၊ ယွံကောန်ဂၠုယာဲ စရာံညးသွဝ်၊ တ္ၚဲယးဂတ နာဲပလၚ်ဇွောဝ်၊ ယာဲတိတ်ဝေၚ်ဂြိုပ် စိုပ်ဝၚ်ဂပဝ်၊ ပြဟ်မိကလေၚ် ကၠာဟွံစေၚ်သဝ်၊ ကၠာတ္ၚဲဟွံဓဝ် မိစဝ်စိုပ်နန်၊ မံၚ်ကဵုခိုဟ်ညိ မိဂၞဴဂကန်၊ ယက္ခကျိုၚ်ကျဝ် ဗဂေါဝ်ရုပ်ပၠန်၊ နာဲတံမကြၚ် ဇၟာပ်ကၠၚ်ဂေၚ်လန်၊ ယိုက်ဒေံဍောတ်မွဲ ဝေၚ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲနန်၊ ဝေၚ်ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ် ဒေါ၀်ဗော်ကမၠောန်၊ မိသဳနန္ဒာ ယက္ခာဒဇန်၊ မိဂကန်ဖျန် လန်တိတ်ဂြိုပ်ဝါ၊ လုပ်စိုပ်ဂြိုပ်ဇၞော် ဒှ်ဗော်ယက္ခာ၊ ထဍေၚ်ဒြာဲတ္ၜိုၚ် ဗတာဲဂၠိုၚ်ရာ၊ ရပ်ဂွံသြာ်ပြက် ၚေက်တၚက်သ္ကာ၊ သ္ၚာဲစကြောပ်ကြောပ် ရပ်ဇိုၚ်တဲၜါ၊ သုၚ်ဆီဂၚတ် ဇြောတ်ဖျေံသာသာ၊ စတဴသေၚ်ဟာ ဗြဴမှာယက္ခ၊ ဒေါ၀်ဂြိုပ်ဟေမ ကာလဂှ်တုန်။ ။
pika26

Comments  

မဝေါဟာမည် သွက်တၠဝါသနာလိက်ပတ်မည်ပိုဲတံ သ္ဂောံလ္ၚတ်ဂၠိုက်ဂၠဲါ

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Wednesday, October 17, 2007


ဂၞန်မဝေါဟာရဂမၠိုၚ်ဝါစၚ်္ဂ
ပြဝံက်အဓိပ္ပဲါ
တုန်ဆန် ကြိယာဝိသေသ် ...
သာ်လွာနာံ ...
လ္ၚာပ်လ္ၚာကြိယာ ...
ဗဒေသဳ၊ ပဒေသဳနာံ ...
အယောနာံ ...
ဂဟောကြိယာ ...
ပှ်လှ်ကြိယာ ...
နိဿၚ်ကြိယာ ...
သၚ်ဗျုနာံ ...
၁၀သၚ်ဇာနာံ ...
၁၁သၞုဲကြိယာ( ပ္ဋဲအဘိဓာန် Mon-English dictionary, Robert Halliday ဂှ် နွံပြဝံက်ဍေံ သာ်ဝွံရ။) To drop, to fall away, to fall out, to miscarry.
၁၂ယဲသြနာံ...
၁၃သ္ပာထ၊ ထသ္ပာကြိယာ...
၁၄ဒေၚ်ဗျောံကြိယာ...
၁၅ဗဗောဓနာံ...
၁၆ဂြေၚ်သ္မနာံဟာ၊ ကြိယာဟာဂှ် ဟွံချိုတ်ပၠိုတ်...
၁၇အာန်တၞာန်ကြိယာ...
၁၈ကသိလလဴနာံ...
၁၉ဟောဒြာကြိယာဝိသေသ်...
၂၀ပါယျာကြိယာ...
၂၁ဂြိုပ်အပၠဴနာံ...
၂၂ဂၠံက် ၊ သ္တဵု ၊ ဣဥူ ၊ မၚူ ၊ မၚ ၊ ဗၚ်ယ ၊ လမုတ ၊ ပလ ၊ ဘဝးနာံဒှ်ယၟုယၟာသတ်ဆုတၞံဆုတံဂှ်တံဂှ်


မဝေါဟာရဂမၠိုၚ်၀ါစၚ်္ဂပြဝံက်အဓိပ္ပဲါ
စလာဲနာံပရူပရာကတဵုဒဒှ်မွဲမွဲ
သၞာၚ်ဒှ်ပိုတ်နာံဟာ။ လၟောဝ်စှ်ေနူကြိယာ´သာၚ်` မပ္တံ´သာၚ်သောဝ်၊ မံက်သာၚ်`ဟာ...
ဆေဝ်ရေဝ်၊ ဆေရေ ကြိယာသၟဟ်၊ တုပ်သၟဟ်
ဒတ်ဂပန် နာံဂြိုပ်ဝါၜဳသၠိုက်
ရာဲပတ်ဒၟ နာံ...
ကပလော နာံ...
ကဂရး နာံ...
သမုၚ် ကြိယာတုပ် ( အဝဲလစှ်ေ )။ သမုၚ်သာံဖြာ = တုပ်ကဵုသာ်မၞိက်သာံဖြာ
ဒကှ်၊ ဥပ္ပဵု၊ ဗၞူ၊ သွာ၊ လိုၚ်ပြေၚ်၊ ဓရှ်၊ ၀ုန်၊ ဟၚ်ရံ၊ ဒွေၚ်၊ ဗရံက်၊ ဒမိဟ်၊ ပဏိဟ်၊ တ္ၚိုက်ဂလာ နာံယၟုဍောၚ်ပ္ကဴတံဂှ်တံဂှ်
ပြယေန်၊ ပြယံက်၊ သ္ၚိဇာ နာံ...
မြထ္ၜူ၊ အမၠံက်၊ မေဖံက်၊ သေဏာတ်၊ ဒေါန်အံၚ်၊ ဗၞုဟ်၊ ဂဒံၚ် နာံယၟုလွဟ်လက်နက်တံဂှ်တံဂှ်
ရိုၚ် နာံလၟုဟ်ချူစ ´ ရုၚ်`။ ရိုၚ်စိၚ် ရိုၚ်ချေံ - ရုၚ်စိၚ် ရုၚ်ချေံ
သရက်၊ ရေသူ၊ သၞူ နာံယၟုသၟာကွတ်မွဲမွဲ။ ညးဍေံဂှ်ရော
ဒေါၚ်ပၠဳ နာံ...
လေဝေါၚ် နာံ...
သမုၚ် နာံလၟောဝ်စှ်ေနူပိုတ်ကြိယာ`သုၚ်´။ ညးမသုၚ်။ သမုၚ်သူရာ = ညးမသုၚ်သူရာ
သမာကြေက် နာံ...
အိန်သ္ဂီု၊ သ္ကိုပ်ဂြိုပ်၊ ဂ္ညိဂၠဴ ကြိယာ...
သနာဂီု ကြိယာ...
တြုံသယာထဴ နာံ...
မိန္ဓာ နာံ ဗြဴဒှ်မိန္ဓာ၊ မုမွဲမဒှ်ဂှ်ရော
တမှိၚ်၊ ( စမှိၚ် ) နာံ...
နာတ်တြ နာံ...
ဂနၚ် နာံ...
နန်လွိ၊ ဂတဵုလွိ နာံ...
အနဳ ကြိယာဝိသေသ်...


( အဓိပ္ပဲါမဝေါဟာမန်ဂမၠိုၚ်ဝွံ တၠဝါသနာလိက်ပတ်မန်ပိုဲတံ တီတဴချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ် ယဝ်သဒှ် လဴထ္ၜးစကုအဲကီုညိ။ Email: saraimon@gmail.com )

Comments  

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရီ ( ၁ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Thursday, October 04, 2007

ဂလာန်ဗစန်၊ ပ္ဍဲပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳဝွံ ဗီုမအခဝ်လ္ၚဵုကဝိမၚ်ရောဂေါ မချူကှ်ေလဝ်တံဂှ် တၞဟ်ခြာနူကဵုမအခဝ်ခေတ်လၟုဟ်ဏံ ညိည နွံတဴရ။ ပမာတုန်- ( သြ ) အခဝ်ဝွံ ပ္ဍဲလိက်ပတ်ပိုဲမချူကှ်ေလၟုဟ်ဏံ သွဵုလေဝ်ဒှ်မာန်၊ သဗျန်လေဝ်ဒှ်မာန်၊ သကၟက်ရ (ပတိတ်ရမျာၚ်-သရ) လေဝ်ဒှ်မာန်။ ( သြ )အခဝ်ဝွံ ယဝ်ဒှ်သွဵုမ္ဂး ကဝိမၚ်ရောဂေါ ချူကှ်ေလဝ်ဗီုပြၚ်တၞဟ်ခြာဒၟံၚ်ညိကီုရ။ စၞး( သြ ) သွဵုဂှ် ညးချူ ( အြ ) သွဵု သာ်ဝွံရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲပုံဝွံ တၠဝါသနာလိက်ပတ်မန်ပိုဲတံ ဆက်ဗှ်အာဂတတေံပၠန်မ္ဂး သ္ဂောံဆဵုကေတ် ( အြ ) သွဵုမဖှ်သာ်ဝွံဏီရောၚ်ဂှ် အဲ မိက်ဂွံစွံဂလာန်ဗစန်သာ်ဝွံရ။

အကြီုဍုၚ်ဗာရနသဳ ပ္ဍဲပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ
ဍုၚ်မွဲအဟံ ဒှ်တဴအံသဝ်၊ ဒဒှ်စလာဲ ပိုဲဂၠဲါဟီုလဝ်၊ ပၚ်မှိၚ်ညိရ ထံၚ်သောတက္တောဝ်၊ သၞာၚ်သာၚ်သၠုၚ် ဆေဝ်ရေဝ်ဍုၚ်သွဝ်၊ ဇမၠိၚ်လၞၚ် ပန်ကၠၚ်ဓဝ်ဓဝ်၊ အနာံစှ်ၜါ ယောဇနာက္ဋဝ်၊ ဒတ်ဂပန်ညဳ ရးတဝဳဗဝ်၊ ထၜိုၚ်ကၟာၚ် မံက်သာၚ်ဂတဝ်၊ ရာဲပတ်ဒၟဗ္ဂာ ထမှောၚ်ဇာထဝ်၊ ပြယေန်ရာၚ်ခၠၚ် ပတၚ်ရေၚ်ဗဝ်၊ ကပလောပြး ကဂရးကျဝ်၊ ကၟာၚ်ထပှ်ထပ် သမြပ်သဝဝ်၊ သ္တိၚ်ဒရိၚ်ဗျာၚ် မံက်သာၚ်ဂတဝ်၊ ဖျေံရောံပမၚ် လဗိုန်မၚ်လဝ်၊ အဆၚ်အဆၚ် သ္ၚိကၠတ်ဒြၚ်ထဝ်၊ ချေံအသာချေံ မံၚ်ပလှ်ေဗဝ်၊ စိၚ်အသာစိၚ် လွိၚ်ဒြၚ်စဝ်၊ ကွဳအသာကွဳ တွဳဗဝ်သအဝ်၊ ဟွံတီကဵုဗၞတ် လမိဟ်ဆတ္တဝ်၊ ထၜိုၚ်သ္ဇိုဟ်လှဲ နူဗစဲကဝ်၊ ကၞုဟ်ကၠဴရေၚ်ဗဝ် ဒြဟ်ဗွဝ်ကျာံ၊ ဍာ်သ္ဇုၚ်ကၠိုဟ်သၞာံ သမုၚ်သာံဖြာ၊ ဒကှ်ဥပ္ပဵု သီုကဵုဗၞူသွာ၊ လိုၚ်ပြေၚ်ဓရှ် ဍောၚ်ဒကှ်ၜါ၊ ဂုန်ဟၚ်ရံဒွေၚ် တၞံတရေၚ်ဗ္ဂာ၊ ဗရံက်ဒမိဟ် ရေၚ်စှ်ေဇိုၚ်လှာ၊ ပဏိဟ်ပြာၚ်ထိုက် တ္ၚိုက်ဂလာ၊ ဇၞော်ကဵုအဒ္ညာ ဒယှ်ပြာကတ်၊ ကတဵုဒှ်လၟိုန် ဗစဲပိုန်သတ်၊ ညိဟွံဒးဒွိၚ် စိၚ်ရတ်ချေံရတ်၊ နန်ထဝ်တုန်သၟတ် ကၠတ်ထဝ်ရေၚ်ဖိ၊ ပြယံက်ဂညိ ပြယေန်သ္ၚိဇာ၊ တဏာဲဗြော်သ္တေၚ် ကွက်ရေၚ်တဲလှာ၊ ကဂရးမြော ကပလောဗ္ဂာ၊ မြထ္ၜူအမၠံက် မေဖံက်အကြာ၊ သေဏာတ်ဒေါန်အံၚ် ဗၞုဟ်ဂဒံၚ်ဗ္ဂာ၊ စိၚ်ဇၟူစှ်ေကၠေၚ် ဗဂေၚ်ဒြၚ်ၜါ၊ သ္ဒိုၚ်ကတောဝ်သၟတ် မတ်ဗဟူရာ၊ ချေံမခိုဟ်ဇိုၚ် ပ္ဍဲရိုၚ်မံၚ်ဗ္ဂာ၊ သရာဲဂၠိုၚ်ဂၠၚ် ရပ်သ္ဇၚ်တဲၜါ၊ ဇရာံဖလူ တိုက်ထဝ်သြန်ဗ္ဂာ၊ သကိုပ်ပၞာန်ဇၞော် အမာတ်ဇၞော်ကၠာ၊ သီုဒဴဗညာ သေဏာပတိ၊ သေထဳသမ္ၚေဟ် သ္ဂေဟ်ရတ်နိဓိ၊ ပိုန်နဲဂၠးတိ ဝိသုန္ဓရာ၊ တၞောဝ်သိုက္ခမာ နွံဇာသြဲလျး၊ သ္ဂေဟ်ယဿပတ် ပိုန်ကၞတ်ညး၊ တြဳဇှ်ဇၞော်ကၠး ဍုၚ်ပိုန်ရးလှဲ၊ သၟီကၠံမွဲဂှ် ဒှ်သကေံတဲ၊ ဍုၚ်ဗိုန်ရးလှဲ ဒၟံၚ်တဴဗွဲလွေၚ်၊ ကၠံမွဲဘာသာ ဒၟံၚ်ဗ္ဂာတရေၚ်၊ သီုဝေါဟာပန် တ္ၜန်တ္ၜောဲယိုက်ဂၠေၚ်၊ သၟဟ်သၟန်ဇၟာပ်တန် သဗာန်ဒ္ဂူသ္တေၚ်၊ သရက်ရေသူ မွဲသၞူဗ္ဂာရေၚ်၊ ချူမတ်ဒါတ်ထဝ် ဒရိၚ်ဗဝ်သ္တေၚ်၊ သွံဗၞိက်ဗဂါ ဖျာဆက်တရေၚ်၊ ကျိုၚ်ကျဝ်အာကၠုၚ် သ္ဇုၚ်ဂွုယာတ်ဖေၚ်၊ ၀တ်ညးဍုၚ်ဇၞော် ဗော်ကၞိၚ်ကိုဟ်သ္တေၚ်၊ ဂၠဲါဟီုဟွံမာန် နဳဒါန်မတၟေၚ်၊ ရာၚ်ဆာဲသန်ဟေၚ် ကသူကၞေၚ်သတ်၊ မနွံဂုန္နာ ဂကူပြာကတ်၊ ပါန်မုတ်ပါန်ခဳ ဗဳသ္ကဝ်လေပ်သၞတ်၊ ပရန်ဒက်ပ္တုပ် ရုပ်ဗုဒ္ဓရတ်၊ ဒေါၚ်ပၠဳသေသာတ် ဒမာတ်လေပ်ကွတ်၊ လ္ၚဵုတာန်တပ် လ္ၚဵုဗဂပ်ဟတ်၊ လမာန်သြၚ်ကြုၚ် မာန်နုၚ်ဇၞော်သွတ်၊ ယန်သေဝ်ဇမိၚ် တၞိၚ်ဒးဗၞတ်၊ ကၠောန်ဗၞိက်ရေက်တၚ် ဇၟာပ်တလၚ်ကွတ်၊ သၟာတွိၚ်တွိုက် အခိုက်ပြာကတ်၊ သၟာမြမောဝ် မွဲတၞောဝ်လေပ်ကွတ်၊ ဇခဳစရၚ် တတ်အၚ်ရပ်ခတ်၊ ကဝိကာပ်ဗျ ဆန္ဒလောန်ဗၞတ်၊ သၟာဂနန် ကတ်ဂၞန်ပြာကတ်၊ သဝ်လေပ်ဗိန္ဒော ဟောရာကိုန်သၟတ်၊ ဗဟူသိပ္ပ ဂၠိုၚ်တလကွတ်၊ ဓဝ်ယာလောန်ဗၞတ် ကမၠတ်မတာ၊ လၟေၚ်လၟေၚ် ပရေၚ်သံၚ်သာ၊ လမေန်ကုန်ကွ သဗ္ဗဂၠိုၚ်ရာ၊ မတ်ဂၠုသ္ဋိုၚ်ကၠဴ နွံတဴသ္ဇိုၚ်သာ၊ လေဝေါၚ်လဗၚ် ကာပ်ဗျပၠၚ်ကျာ၊ အဘိက်ခဍန် အဘိန်ကညှာ၊ သမၠီုတမြံ မၞိဟ်သ္ပံသာ၊ ဗြဴသရာဲဍုၚ် သမုၚ်သူရာ၊ ဗျဵုစာၚ်ပးခတ် ကွတ်သ္ပံသာ၊ မၞိဟ်ဒွိုက်မၞိဟ်စန် မၞိဟ်ဘန်မၞိဟ်ကျာ၊ မၞိဟ်မရုန်မဵု မၞိဟ်ဗျဵုအကြာ၊ လဗၚ်အကြု ယမုဂၠိုၚ်ရာ၊ သမာကြေက်ကီု မၞိဟ်သီုသုဇာ၊ ကတ်ကြာဲဂရောတ် ၜံက်ဇြောတ်ကၠေံကျာ၊ သၟာပတ်ပကေၚ် ဣသိသေၚ်ဟာ၊ မၞိဟ်မဒှ်တၞောဝ် ဒတောဝ်ဂဟာ၊ သာံဗြဴသလောၚ် ဗြဴဒှ်ဒေါၚ်ယာ၊ ဗဵုလဗးသ္တီု အိန်သ္ဂီုသာဓာ၊ သပ္ပရိုဟ်ကီု သနာဂီုဗ္ဂာ၊ တြုံသယာထဴ ဗြဴဒှ်မိန္ဓာ၊ လေပ်သၞဲနိမိတ် ပြောဟိတ်အစာ၊ ဗြဴဒှ်ပြဘာတ် သေသာတ်မွဲသာ၊ ကပ္ပဳယျသၚ် ဂနၚ်လိုက်ဗာ၊ ဗမၞးဝေါၚ်သ ဘာရဒွဇာ၊ အခဝ်မသုန် ဂုန်ဒစိတ်မြာ၊ နွံသိတ်ထပှ် ဓုတၚ်စှ်ၜါ၊ ဗိုတ်ပိဗေဒၚ် ကၠောံသြၚ်ပြာထာ၊ သၚ်အရဳယ နွံဓုရၜါ၊ သဳပန်ဓဝ်ပန် ဟွံဂွံခၠန်ခြာ၊ ပ္ဍဲသတ်တြုံဗြဴ သြဟ်ပ္တဴမေတ္တာ၊ ညံၚ်သွဝ်တမှိၚ် တာဝတိၚ်သာ၊ ဟွံမွဲကနှောဝ် သ္ဂေဟ်သွဟ်ဓဝ်ယာ၊ ဟွံမွဲဒမၠ ကမၠတ်မတာ၊ ဒယှ်ပြာထာ ညံၚ်လအာသွဝ်၊ ဟိုတ်ဂွံမၚ်မွဲ သတ်ဗဗွဲဓဝ်၊ ဒယှ်တမ္ညဝ် ဇၞော်အံသဝ်ဆန်၊ ဖဳတဝဳတ္ၜန် ဟွံတီနန္တ၊ အိန်သ္ဂီုဂ္ညိဂ္ညာတ် ဂၠုၚ်က္ၜၚ်နာတ်တြ၊ မှာနာဂရ ဗာရနသဳ၊ သက္ကုကသဳ ပိုန်သီုတြဳဇှ်၊ အလုံဒိုဟ်စှ် ဒယှ်ကမြဴ၊ သ္ကိုပ်ဂြိုပ်ဂ္ညိဂၠဴ ရာၚ်ဆာဲတဴဟေၚ်။ ။

သၟီမပ္ကၚ်ရၚ်ဍုၚ်ဗာရနသဳ ပ္ဍဲပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ
ဍုၚ်ဂှ်အဟံ ဗဗွဲဓမ္မ၊ ဂၠိုၚ်အဆက်ရောၚ် တၞောဝ်လှောဝ်ဝေါၚ်သ၊ ဒုၚ်ယမုကီု ဗြီုမဒတ္တ၊ မနိစိတြ အနက္ဃဗြဴ၊ ပ္ကၚ်ရၚ်မၚ်တဴ ဇၞော်နုဘဴလွဳ၊ ဗိုန်ဒၟံၚ်အနဳ ပဉ္စသဳလာ၊ ဒါန်ဝါသဏာ တာဓိကာရ၊ သၟီၜါတြုံဗြဴ ပ္ကၚ်ရၚ်တဴရ၊ ဗစဳခဏ ဇၞော်တေဇက္ဋၚ်၊ ဒယှ်ကၠဴထၚ် ဒေါဝ်ဂနၚ်ပိုန်၊ ညံၚ်လျးအရှိုန် ဒတိုန်စရာဲ၊ သၟီတြုံဗြဴၜါ သာဓာရာၚ်ဆာဲ၊ ပ္ကၚ်ရၚ်နန်ထဝ် ဗွဝ်စရာဲ၊ စသိုၚ်အရီု သီုၜါဂေါဝ်ဆာဲ၊ ကောံဗြဴမှောၚ်မှ ညိဟွံဂွံသြာဲ၊ စှ်တရဴလ္ၚီ သအဳမြီဂေါ၀်ဆာဲ၊ စသိုၚ်အာဲကၟာဲ သၟီနာဲနန်လွိ၊ ဒေါ၀်မၞိဟ်သွးဗော် ဇၞော်ကဵုဣဓိ၊ ပ္ကၚ်ရၚ်တဴစိ နန်ဘိသေခ၊ ဍုၚ်ဒတန်ကဝ် ဗွဝ်ယဿ၊ ပ္ကၚ်ရၚ်တဴရ ကာလဂှ်တုန်။ ။

ပရူသမ္ၚေဟ်ၜါတြုံကဵုဗြဴ မကလိဂွံကောန်ဗြဴဝုတ်ထပှ်
ကိုက်သၟိက်ကဵုဒှ် တဝှ်စလာဲ၊ လၟေၚ်ပုံကီု ပိုဲဒးဟီုဂၠဲါ၊ ဒဒှ်စလာဲ ပိုဲဂၠဲါဟီုတွံ၊ ဇရေၚ်ဍုၚ်ဂှ် ပသာ်ဒှ်လွာ၊ နွံနဳဂီုမွဲ ပ္ဍဲထာန်ဂှ်ကၠာ၊ မိပ်သ္ၚိပ်ရာၚ်ဆာဲ လောန်ကာဲပြိုက်ဖာ၊ ပ္ဍဲကာလဂှ် ဗဒှ်သာ်လွာ၊ ဂဟပ္ပတိမွဲ ပ္ဍဲကွာန်ဂှ်ကၠာ၊ ညးၜါတြုံဗြဴ ဒၟံၚ်တဴညဳသာ၊ သ္ဋိုက်မၠိုက်သၟဟ်န် တန်မွဲသၞာ၊ သီုတြုံဗြဴၜါ ကာလဂှ်ရ၊ ဇၞတ်မဒၟံၚ်တဴ လကဴဟေမ၊ ဂဟပ္ပတိအဴ ဗြဴအနက္ဃ၊ ရန်ဇနစပ် တန်အာဂပ္ဘ၊ ဟွံဂွံလံကၠာ ပေၚ်စှ်မာသ၊ သၠးဂပ္ဘ ကာလဂှ်ကၠာ၊ ဂွံကောန်ဗြဴမွဲ ပြဲသန်ရုပ္ပါ၊ မိပ်စိုတ်စရိုတ် အဵုဇိုတ်မှောဝ်ဇာ၊ ဇၞတ်လွဳပရာ ကာလဂှ်ပၠန်၊ ဇၞော်အာဖောၚ်ဖောၚ် ညံၚ်ဍောၚ်ပ္ကဴယန်၊ ပိအခါပၠန် ပ္တန်အယုက်ကၠာ၊ ဟွံဂွံလံပြဟ် နဲဂှ်သေၚ်ဟာ၊ စှ်ဂိတုဒး သၠးဂပ္ဘါ၊ လၟေၚ်လၟေၚ် ပရေၚ်လိုက်ဗာ၊ ကောန်ဗြဴထပှ် သၟဟ်န်ညဳသာ၊ က္တဵုဒှ်မွဲဂၞဴ ဗြဴသိုက္ခမာ၊ ဇၞတ်လွဳပရာ ၜါတြုံကဵုဗြဴ၊ ဇၞော်အာဖောၚ်ဖောၚ် တုပ်ညံၚ်ဍောၚ်ပ္ကဴ၊ ရုပ်သာ်ၜတ်သြဴ ညံၚ်ရဴညးသောန်၊ သီုကောန်ထပှ် ညဳသာသၟဟ်န်၊ ခုတ်ယမုပၠန် ကောန်ဂၠုသေၚ်ဟာ၊ မိၜိုဟ်စိုတ်ကၠာ နာမယမု၊ ဒစှ်ေဂှ်ရ ယၟုဍောၚ်စမ္ပာ၊ မိဍောၚ်လၚ်ဟေၚ် မွဲရသေၚ်ဟာ၊ မွဲဍောၚ်ပုပ္ဖ ခုတ်နာမကၠာ၊ မွဲဍောၚ်ကသဝ် ခုတ်လဝ်သေၚ်ဟာ၊ ဒဒေံမွဲကၠာ နာမပ္ကဴတၚ်၊ ကောန်ဗြဴထပှ် စရာဲသၟဟ်ခၠၚ်၊ နွံကဵုအိန်ရဳ ကျာ်သြဳဇၟာပ်တၚ်၊ ထမှိက်မသုန် ဂုန်တရဴကၠၚ်၊ ဍိုက်ပေၚ်ဇၟာပ်တၚ် လၟေၚ်လက်သန်၊ ပေၚ်လက်သန်ဗြဴ တရဴစှော်ပန်၊ ဂပ်ဂေါ၀်လောန်ထောန် ကောန်ဗြဴထပှ်၊ ထပှ်မွဲဂၞဴ ကောန်ဗြဴက္တဵုဒှ်၊ ၜါတြုံဗြဴဂှ် ဗဒှ်သာ်လွာ၊ ဗဵုဒ္ၚေါဝ်တဴပၠန် ရုပ်ကောန်ဗြဴကၠာ၊ ပ္ဍဲစိုတ်ညးၜါ ပသာ်လွာသ္ဒဟ်၊ ဇြဟာန်တပိုဟ် တလိၚ်ဒိုဟ်စှ်၊ စိုတ်ညးၜါဂှ် ပသာ်ဒှ်ဗီု၊ လုံတ္ကံပန်ဟာန် အိုတ်ထာန်မဇ္ဇျီု၊ ညံၚ်ဂွံပိုၚ်လဝ် အသၟဝ်တဲကီု၊ ပ္ဍဲစိုတ်သ္ဋိုက်ဆာန် ဇြဟာန်ဂလီု၊ နဲဂှ်တုပ်ဗီု ပ္ကီုနၚ်ပမာ၊ ဒှ်ပ္ဍဲစိုတ်အဴ တြုံကဵုဗြဴၜါ၊ သီုကောန်ထပှ် သၟဟ်လက္ခဏာ၊ သၟဟ်န်ညဳသာ ကာလဂှ်တုန်။ ။


သမ္ၚေဟ်ဗြဴကလိသ္ကန်အာတုဲ သမ္ၚေဟ်တြုံကေုာံကောန်ဗြဴဝုတ်ထပှ် ဒှ်တဴကၠၚ်ဟဳ
လၟေၚ်ဒဒှ် တဝှ်ဖဵုဂုန်၊ ၜါတြုံကဵုဗြဴ ဒၟံၚ်တဴမွဲဖုန်၊ ဂၠိုၚ်သၞာံအခါ ကာလဂှ်တုန်၊ ညးၜါမွဲဖုန် တုန်ဆန်ကၠုၚ်အာ၊ ကြိုက်သၟိက်ကဵုဒှ် တဝှ်သံၚ်သာ၊ ၜါတြုံကဵုဗြဴ တဴမွဲသၞာ၊ ကံအတိက်ဟေၚ် ဗက်ကၠုၚ်သေၚ်ဟာ၊ က္တဵုဒှ်ယဲပၠန် ဂၠိုၚ်သန်ရောဂါ၊ ဗြဴမွဲဇကု မစ္စုတံၚ်ဏာ၊ ကာလဂှ်ကၠာ ပသာ်လွာသ္ဒဟ်၊ တြုံယာံရေဝ်ရောတ် ရမတ်က္ဋဟ်ဟ်၊ သီုကောန်ထပှ် ဒှ်တဴကၠၚ်ဟဳ၊ ယာံတဴရေဝ်ရောတ် ရမတ်ပြဟ်ဏှဳ၊ ထဴအိုတ်ကသပ် ဗန်တဲကၞပ်သ္ၚဳ၊ သီုကောန်ထပှ် အဝဲသၟဟ်ညဳ၊ တက်သြိုဟ်ဆာံဆာံ ဂတေဝ်ယာံဖဳ၊ စံၚ်တူပူဆာ လ္ၚာပ်လ္ၚာကၠၚ်ဟဳ၊ ယာံတဴရေဝ်ရောတ် ရမတ်ပြဟ်ဏှဳ၊ ဗှ်ဗဒေသဳ ကၠၚ်ဟဳတဴတုန်။ ။

ဟးလအိတ်ရုပ် တုပ်သြဳစန္ဒော၊
တူဍာန်ဝါယျော ဇက်လမောပျး၊
တဝါ်လုတ်အာ ပါရာဟုဂြး၊
သြိုဟ်ကောဒကး ၜါလွးရရော။ ။

ဟးဂွိုၚ်ကျာ်သြဳ ဗနဳအယော၊
ကောကဵုနာဲရော ဂဟောသၟဟ်န်၊
ကောန်ဗြဴထပှ် က္တဵုဒှ်မွဲဒွန်၊
ဂုန်ကျာ်သြဳနန် အိုတ်သ္ကန်ရရော။ ။

ဟးဇံမုနတ် တ္ၜတ်သြဴအယော၊
ဟကေၚ်ခြာဆော ကောကဵုနာဲအဲ၊
ထောံကောန်ထပှ် ဟွံဗှ်ညိမွဲ၊
ဂုန်မိထဝ်ရဲ အိုတ်ဒဲရရော။ ။

အဵုတလသ္ၚိ ဆဒေံကဵုကော၊
ဒဇန်ဒေံရော ထောံကောယောန်ဒဴ၊
ကဵုကၠၚ်ပှ်လှ် ထပှ်မွဲဂၞဴ၊
ကောဂုန်ဒေံဗြဴ သ္ကန်ဇဴရရော။ ။

ဒဇန်ဒေံဗြဴ နာဲဒဴထောံကော၊
ဗၞတ်မွဲပါၚ်ရော ကောသ္ဂောံခၠေဝ်သှ်၊
ဒဇန်ဒေံပ ပဝမ္ၚဟ်၊
ပသ္ဂောံခၠေဝ်သှ် မွဲပါၚ်သ္ဒဟ်ရော။ ။

ဟးမိတ်ဂွိုၚ်အဲ မပြဲအယော၊
ကလၚ်လဝ်ကော ကဵုကောဒေၚ်ဗျောံ၊
ကောသ္ဒးဇြဟိတ် ဂုန်မိတ်ထၜေံါ၊
မူခါသ္ဂောံကောံ ဗၠးဟုံဇြရော။ ။

ဟးလအိတ်ရုပ် တုပ်သြဳစန္ဒော၊
ကလၚ်လဝ်ကော ကဵုကောသုၚ်ဂျိ၊
နိဿၚ်သ္ဗသ္ကဟ် နာဲဟွံဗှ်ညိ၊
ကဵုကောသုၚ်ဂျိ ဂုန်မိရရော။ ။


အစဳရေၚ်စွံၚ်ဇွသမ္ၚေဟ်ဗြဴ
ပ္ဍဲကာလဂှ် ပဒှ်လက်သန်၊ ယထဴဂှ်ပၠန် လ္ၚုလ္ၚန်လောံလာဲ၊ သ္မမစံၚ်တူ ပူဆာဂုန်နာဲ၊ သ္မမဇြဟိတ် ဂုန်မိတ်စရာဲ၊ သ္မမစံၚ်တူ ပူဆာလောံလာဲ၊ လ္ၚစိုတ်ဂဵုဍာဲ လောံလာဲဟောံဇြ၊ ဂတးချပ်ရ ကာလဂှ်ကၠာ၊ ဆသတ်မဒၟံၚ် ပ္ဍဲခြိုၚ်သံၚ်သာ၊ ဒဒိုက်ထပှ် တဝှ်ဗုဒ္ဓါ၊ ပါၚ်ကျာ်နာဲညး ဇမၞးပၞာန်မာ၊ သုက္ခံဒုက္ခံ ဒုရေသံၚ်သာ၊ မွဲဂှ်ဇာတိ မွဲသ္ၚိဇရာ၊ မွဲဗျာဓိရ မာရဏကၠာ၊ ဝွံအတ်ၛှတ္တ ဒှ်ပန်ပြကာ၊ မၠေံဒးရေၚ်ကာန် ဆာန်ဒးသြာဲခြာ၊ ဝတှုသၟိက်ဂွံ ဟွံဂွံသေၚ်ဟာ၊ ဝွံဒဒိုက်ကၠာ အဘာရပိ၊ ကၠာတေံပန်ဂၠိ ကြဴဝွံပိရ၊ ဒဒိုက်ထပှ် တဝှ်ဗုဒ္ဓ၊ တမံအဲညး ဒဴဟွံဗၠးရ၊ ချပ်ဂြၚ်တော်ဆ ပ္ဍဲစိတ္တဇဴ၊ ညာန်ဘာန်တြုံသာၚ် ညံၚ်ဗီုပၞာၚ်သ္ဋဴ၊ စဳပျးကၠေံသၟတ် ပ္ဍဲအတ္တဘဴ၊ ယးတမးတဴ ညံၚ်ရဴပၞာၚ်စဳ၊ တြုံတလလွဳ တုဲစဳရေၚ်လဝ်၊ သွက်ဂွံစံၚ်ဇွ အဂ္ဂဗြဴသွဝ်၊ စဳရေၚ်လဝ်ကၠာ ဂဝ်တလာထဝ်၊ သ္ၚိကၞံၚ်ဟေၚ် ပြဟ်စဳရေၚ်လဝ်၊ သွက်ဂွံကဵုဒါန် ရာန်နၚ်ဗဝ်သ္အဝ်၊ ဖျေံဇွဗြဴသွဝ် စဳရေၚ်လဝ်ရ၊ ကဵုနိမန်နၚ် မဟာသၚ်္ဃ၊ သၚ်ဗျုသၚ်ဇာ သ္ကဵုအာဂတ၊ ညးဂမၠိုၚ်ကၠာ တွာ်အာကြဴရ၊ အာစိုပ်သုသာန် ထာန်မာရဏ၊ ပ္တိုန်သ္ၚိကနှံၚ် ဒၞဲါညးစံၚ်ဇွ၊ တူထာန်ဂှ်ရ ဇွပ္တိုန်စွံလဝ်၊ က္ညနၚ်သၚ်အဵု ကဵုဒါန်သဳဓဝ်၊ ပဉ္စသဳလ ဂုန်ပအံသဝ်၊ ဒဂိုန်သဳတုဲ ဟွံသၞုဲက္ဍဝ်၊ ပတိုန်ပၟတ်ကျဝ် ဂဵုသဝဝ်ဂြၚ်၊ တူအိုတ်လှၚ်လှၚ် ညံၚ်လၚ်ဂတာ၊ သြိုဟ်ပမတ်ကၠာ ပၠိုတ်အာဗတ်သၟ၊ လပှ်ဇုတ်မာ ကာလဂှ်ရ၊ ဇုတ်စုတ်သၠဇြဲ ကြဴကြာတ်ယဲသြ၊ ဍာ်မိတ်ကီုအဴ ဍာ်သတ်ဗြဴရ၊ အဵုတလသ္ၚိ ကောမိဟောံဇြ၊ ဇုတ်နာဲစိုပ်တိ မိဝိုတ်အဲရ၊ ကဵုကောဒေၚ်ဗျောံ ကဵုကောဟောံဇြ၊ ကဵုကောလ္ၚာပ်လ္ၚာ ဂၠိုၚ်သပါထ၊ ကဵုကောဒေၚ်လ္ၚုၚ် သုၚ်ဗဗောဓ၊ ကဵုကောဇြာဲသ္ကဟ် ဗှ်နာဲမှာဲယျ၊ စံၚ်တူဟောံဇြ ဂၠိုၚ်ထသပါ၊ ကဵုကောသိၚ်သာ လ္ၚာပ်လ္ၚာတူယဲ၊ ကဵုကောသ္ၚိတ်သ္ၚဲ တူယဲဒေၚ်ဗျောံ၊ ကဵုကောဇြဟိတ် ဂုန်မိတ်ထၜေံါ၊ ကဵုကောဇြဟောံ လောံလာဲသ္ၚိတ်ဇြ၊ ကဵုကောစံၚ်တူ ဂၠိုၚ်အြဂြေၚ်သ္မ၊ ကောအိုတ်ဂန္ဓ ဂုန်နာဲရရော။ ။

ယထဴ ဂွံမိတ်တၟိတုဲ မဒးပၠေဲကၠေံကောန်ဗြဴဝုတ်ထပှ်
ပ္ဋဲဂှ်ယထဴ ယာံတဴလောတ်လော၊ တိုပ်ဇုတ်တုဲရော ကလောဝေါၚ်သ၊ ကလေၚ်စဴရ ထာဏသ္ၚိထာန်၊ လၞီလောန်လာန် အာန်တၞာန်စိုတ်၊ ရိုဟ်ဒဒှ်တ္ၚဲ တူယဲလျးပၠိုတ်၊ စံၚ်နှာပ္ဋဲစိုတ် ဟိုတ်နူဗြဴယာန်၊ စိုတ်အာန်တၞာန် လောန်လာန်က္ဋၚ်သန်၊ ပ္တန်စိုတ်ဟတန် ဂၠိုၚ်သန်စံၚ်နှာ၊ ဂၠဲါမိတ်တၟိ လုံသ္ၚိဂၠဲါအာ၊ ဆဵုလဗြဴမွဲ ပ္ဋဲကွာန်ဂှ်ကၠာ၊ ဂလာန်စံက်ထေံ လှေံလှန်နၚ်ဏာ၊ ဟဂွံလံပြဟ် ကာလဂှ်ကၠာ၊ စိုတ်သၟဟ်ဒှ်မွဲ ပ္ဋဲဂှ်သေၚ်ဟာ၊ ဒှ်မွဲဂကောံ မွဲဂၠံညးၜါ၊ သၟဟ်သၟန်ညဳသာ သမ္ဘာတၟိ၊ စိုတ်သၟဟ်ဒှ်မွဲ ညးၜါမွဲသ္ၚိ၊ ဒုၚ်ဖျဴနၚ်စိ သ္ၚိဇကုပၠန်၊ ကသိလလဴ ဒၟံၚ်တဴသၟဟ်န်၊ ညဳသာလောန်ထောန် တန်မွဲသၞာ၊ ကၠောန်စဂူဗ္ၚ ပဇွောံအဟာ၊ လံလောန်ကာဖာ ကာလဂှ်ပၠန်၊ သီုကောန်ထပှ် အဝဲသၟဟ်န်၊ ဍေံဂွံညာတ်အိုတ် ပ္ဋဲစိုတ်ဍေံစောန်၊ ဗြဴသၟာ်ဒဇန် စိုတ်ပၠန်ဣိဿာ၊ ဍေံဂၠဲါချပ်ပၠေၚ် သၟိက်ကဵုလေၚ်အာ၊ ပုၚ်တွာၚ်စဏ သဗှအဟာ၊ သစ္ဆုတုန်အဴ ဗြာတ်တ္ၜဴနာနာ၊ ကောန်ဍေံတုန်ရော စဖဲဟောဒြာ၊ ကောန်ဗြဴထပှ် ပဒှ်သာ်လွာ၊ ဟီုတ္ၜေဟ်ဒေါန်လက် ပါၚ်ညံၚ်စက်ကျာ၊ စကာညံၚ်ဍိက် ဗြဴဒၟိက်မိစ္ဆာ၊ ကောန်ထပှ်ရ ဗဵုစညးကၠာ၊ ၚိတ်ဆဍာ်ပါၚ် ရမျာၚ်သာသာ၊ ဗှ်သၞာအဴ မိဂၞဴသေၚ်ဟာ၊ ရမတ်ဇွောဝ်ဍုက် ပေၚ်မုက္ခဝါ၊ စံၚ်တူပူဆာ လ္ၚာပ်လ္ၚာသုၚ်ဂျိ၊ ညာတ်ညးစဂှ် ဗှ်တိုန်စိုပ်မိ၊ ပ္ဋဲစိုတ်ညံၚ်ဂျိ ဗှ်မိကျာ်ဂန်၊ လၞီလောန်တဲ ပ္ဋဲစိုတ်လ္ၚုလ္ၚန်၊ ယာံတဴသြောန်သြောန် ကောန်ဗြဴထပှ်၊ ပ္ဋဲဂှ်လထဴ စဴစိုပ်သ္ၚိပြဟ်၊ ပ္ဋဲကာလဂှ် ပဒှ်သာ်လွာ၊ လဗြဴစုတ်ရ ပုၚ်သွအဟာ၊ ပရာပ်ကဵုထဴ လဗြဴပၠၚ်ကျာ၊ တုဲထဴဟာပ်ပုၚ် ကောန်ကၠုၚ်ဟောဒြာ၊ ဗဵုမအံက်စ ကာလဂှ်မာ၊ မအံက်ညာတ်ကောန် ကော်ပၠန်နၚ်ကၠာ၊ ယွံကောန်ထပှ် သၟဟ်လက္ခဏာ၊ ညံၚ်ကၠုၚ်ဟာပ်စ ကောံမညိကၠာ၊ ချိုန်ဂွံမိၚ်ပြဟ် ကောန်ထပှ်မာ၊ လုပ်ကၠုၚ်ဟာပ်စ ကောံမဟောဒြာ၊ ဂွံစဟာပ်ဖဲ ပ္ဋဲဂှ်သေၚ်ဟာ၊ ဍေံဂွံညာတ်ကၠာ ဗြဴခါခနှဳ၊ ဒှ်စိုတ်ဒိတှိ တုပ်မိကာကဳ၊ ညံၚ်နဲဂဍာ် စိုတ်သၟာ်လဇ္ဖဳ၊ ဆဵုကောန်ညးရ သြာ်စဖျုန်ဒဳ၊ ကောန်ဍေံမွဲတဲ ရိုဟ်တ္ၚဲဍေံလွဳ၊ ဗြဴခါခနှဳ စိုတ်ချဳလရု၊ ကောန်ထပှ်ကောံ ဒေၚ်ဗျောံလ္ၚု၊ ဍေံကဵုကောန်ဍေံ စပလှ်ေစု၊ ညးထပှ်ညာတ် သမ္ၚာတ်စိုတ်ဂၠု၊ ဗှ်ကဵုယာဲဇု ဍာ်စက္ခုဒွါ၊ ရမတ်ဒဇူ နူဂၠံမတ်ၜါ၊ ဍေံကော်စကာ ဟွံညှာတာညိ၊ လက်ညံၚ်ရဴဍိက် ဗြဴဒၟိက်ဒိတှိ၊ ဍေံကဵုတုက်ဍာ် ယာ်သြောံဒမၠိ၊ ဟွံဂွံဍုန်သ္ၚိ ညိဟွံဂွံဇူ၊ ပါ်အှော်တောံပုၚ် တၞုၚ်တဲတူ၊ ဍေံဒေါန်လဖှ် လက်ပျဟ်ဂကူ၊ စလေဝ်ဟွံဖဲ စိုတ်ပ္ဋဲဒတူ၊ ဍောၚ်တုဲတိုန်ဇူ ဍေံယူသ္ၚိထာန်၊ ဍေံတက်ပရာန် လုံကွာန်ကမၠေဝ်၊ ဍေံတက်ၜုၚ်ခုတ် ပၠုတ်သြန်ဒကေဝ်၊ ဂွံစမွဲဗုၚ် တက်ၜုၚ်ကမၠေဝ်၊ မအံက်စိုပ်ကၞာတ် ဖဍာတ်အရေဝ်၊ ညံၚ်ဍောၚ်ဂွံပြေ အရေဝ်မွဲမွဲ၊ ဣလုလှေံလှန် ဟွံဒေါန်မွဲတဲ၊ ဗဵုမစပုၚ် ရံၚ်ကၠုၚ်နူသ္ၚောဲ၊ မညာတ်ကောန်ဂှ် ရမတ်ပြဟ်ဂၠေဲါ၊ လုပ်စကောန်တံ တၟံညးအဲ၊ မိၚ်မကော်ပၠန် ကောန်ထပှ်ပြဲ၊ လုပ်စဖဴမ ရောၚ်ဂွံစဖဲ၊ ဂွံစညံၚ်စိုတ် ၜိုတ်စလောဲလောဲ၊ ဣလုကရောဲ တ္ၚဲဂှ်တုန်ရော၊ ဟာဲအမုက်ဗၠး ဂဗးကဵုလော၊ ဗှ်ေဆာန်ကောန်ဗှ်ေ စှ်ေအာသီုအြ၊ ပကၠုၚ်မံၚ်ပ ဓနမတ်ရော၊ စှ်ေရလေဿာ သီုဆောအာတဴ၊ ဟာဲအမုက်ဂၠဴ လထဴဗာလာ၊ အာဒၟံၚ်ဖဴကောန် လှန်ပသမ္ဘာ၊ အာကၠေံပြဟ်ရ ပကၠုၚ်ပါယျာ၊ ယဝ်ဗှ်ေဆာန်အဲ ပၠေဲထောံလောဲသွာ၊ ထာန်ဂြိုပ်တေံဟေၚ် ပၠေဲထောံသေၚ်ဟာ၊ ပြဟ်ကေတ်ဏာ ကြာဂြိုပ်အပၠဴ၊ ပၠေဲထောံတုဲအဵု ပကဵုဂွံစဴ၊ ထဴမိၚ်ပါၚ်ဗြဴ ညံၚ်ရဴဂျိကံ၊ သ္တိက်လေဝ်ဟွံလှိၚ် ထဴမိၚ်အသံ၊ ကောန်သပါသြိုဟ် ဖျုန်ဂြိုဟ်တၞံ၊ ဂိုဟ်အတူဂိုဟ် ဒိုဟ်ဒေၚ်ပ္ဋဲဂၠံ၊ လထဴကၞပ်သ္ၚံ ပ္ဋဲဂၠံဒဵုယး၊ ဖေက်လဗြဴကီု ဟဂံၚ်ဟီုဂး၊ အရှိုန်တိုန်ဂြၚ် တ္ၚဲခၠၚ်တၟး၊ လထဴကော်ပၠန် ကောန်ရုပ်ထဝ်ဂၠး၊ ယွံလေဝ်ကောန်တံ တၟံအဲညး၊ ဘောဇိုန်မပြဲ ဗွဲမဒးရး၊ စဳရေၚ်ညိမၞး တ္ၚဲယးဂတ၊ ယးပိုဲအာဝေၚ် ဂေၚၚ်ဒေသ၊ ပိုဲတိတ်လန်ဂြိုပ် က္ဋိုပ်တၟံလတ၊ ဂၠဲါစဗဳဗၠတ် ဓရေဲသတ်ချ၊ ဂၠံက်သ္တဵုဣဥူ မၚူမၚ၊ သဳလောလဳမှဴ ပၞဴဗၚ်ယ၊ သတ်လမုတ ပလဘဝး၊ ဟီုကဵုကောန်ဂှ် သီုထပှ်ပျး၊ ဣလုမိၚ်အိုတ် မိပ်စိုတ်လှဲလး၊ ပ္ဋဲဂှ်လဗြဴ ဂြိုၚ်တဴဟးဟး၊ ကေတ်နၚ်ကဵုတ္ၜဴ ထဴဗျုညာတ်ဒး၊ ထပှ်ဒကုတ် ကုတ်လဝ်သၟဟ်သ္တး၊ လထဴမုက်ဗၠး သာ်ဝွံသ္ဂးပၠန်၊ မွဲမွဲဒကုတ် ပကဵုယုတ်ခၠန်၊ တ္ၜဴဝွံတုန်ပၠန် ကေတ်ရကောန်တံ၊ ညးထပှ်အဴ ဂွံတ္ၜဴဗိုန်ဇၟံ၊ ညိဟွံကဵုလံ ယံယံတွာ်အာ၊ ထဴသီုကောန်ပြဲ ထပှ်မွဲသာ၊ ညးထပှ်အဴ ဂွံတ္ၜဲတုဲမာ၊ လက်ကရဴမ တွာ်တုဲစအာ၊ ပ္ၚောံဂြိုပ်ဖြာ တွာ်ဗက်အာရ၊ ဇၞတ်မအာတဴ ဗက်ကြဴဣတ၊ ကနှာတ်တ္ၜဴဗြော် ဇနော်ဟေမ၊ ပြးအလုံဍာန် ပဏာန်ရုက္ခ၊ ထောံဂၞိၚ်ဂွံဍိုၚ် ဂၠိုၚ်ကဵုဒေသ၊ ထောံဂြိုပ်ဂမြိၚ် ပ္ဋဲဗိုၚ်စိၚ်ကၠ၊ တွာ်အာလျလျ ထာဏဂြိုပ်ဇၞော်၊ မကဵုကောန်ပြဲ ထပှ်မွဲဗော်၊ လုပ်စိုပ်ဂြိုပ်ဇၞော် ကော်ပ္ကောံကောန်ရ၊ ယွံလေဝ်ကောန်တံ မဇၟံညာဏ၊ ဇိုၚ်လ္ဂောဝ်ပ္ညုၚ် သြၚ်ကြုၚ်မူလ၊ သှ်ပုၚ်ဂွဳရ ဟာပ်စမွဲဗော်၊ စပုၚ်ဂွဳရော ဃောဟာပ်လၟံက်၊ မဍေံလီလှေံ ပၠေံဒဴမွဲကော်၊ ယွံကောန်ထပှ် သၟဟ်န်မွဲဗော်၊ ပဒွိၚ်ကောန်ဂၞဴ မအာတြဴဇၞော်၊ ဇိုၚ်ဂၞိၚ်ဇိုၚ်ၜော် လုပ်ဗော်ကိစ္စ၊ တုဲမပၠန်ကၠုၚ် တလုၚ်ဒေသ၊ ဒၟံၚ်ရကောန်ဍောတ် ရုပ်ဍောၚ်ပဒၟ၊ ထဴဖေက်ဗြဴရ ပၠေဲထောံကောန်ဂၞဴ၊ လလဴဇကု အဗျုလထဴ၊ ဖေက်ဗြဴဣလု ဒုဒုတွာ်စဴ၊ ကၠေံလဝ်ကောန်ဗြဴ ပၠန်စဴသ္ၚိရ၊ စိုပ်သ္ၚိတုဲပၠ ခဏတိုန်ဇူ၊ ဣလုမိပ်စိုတ် စရိုတ်သ္ဖုၚ်ဒ္ဂူ၊ ညံၚ်ကၠုၚ်စိုပ်ရ ပုၚ်သွပေၚ်အူ၊ စပုၚ်တုဲဇူ ဆာန်ဍူထဴဗျု၊ ဣဗျုလှေံလှန် ဍေံဟွံဒေါန်ဗြု၊ ဍေံဟီုတုဲပျး ဂွံဗၠးဇကု၊ က္ဋာတ်ညံၚ်ရှ်သာဲ ကအီတွာဲထဴဗျု၊ လထဴကအီဏှု ဣလုစိုတ်မိပ်၊ ပ္ဋဲထာန်ဗနိပ် ဇိပ်ကၠိပ်သၞာ၊ သ္တၚ်ကာယဒွါ ကာလဂှ်တုန်။ ။


သၟတ်ဗြဴဝုတ်ထပှ် မအံက်ဂၞဴ ပၠေဲလဝ်ဒေါ၀်ဂြိုပ်တုဲ ဒှ်ဒဒိုက်ကၠၚ်ဟဳ
လၟေၚ်ဒဒှ် တဝှ်ဒေသ၊ မအံက်ဂှ်တၟုဲ စိုပ်သ္ၚိတုဲရ၊ တေံကောန်ထပှ် ပဒှ်ဒေသ၊ ပ္ဋဲထာန်ဂြိုပ်ဝါ ခန်လွာကၟီကၠ၊ ဟွံညာတ်မအံက် သမ္ၚံက်စိတ္တ၊ ကော်ဂၠဲါအာရ ကာလဂှ်ပၠန်၊ အဵုမအံက်အဲ မပြဲလက်သန်၊ ကၠုၚ်ပၠေဲလဝ်ကောန် သန္ထာန်ဂြိုပ်ဂျိ၊ ဒဒိုက်လ္ၚီကိုတ် ညံၚ်အိုတ်ဇိဝိ၊ ဒေါ၀်ဂြိုပ်ဂမျိ သ္ၚိကၟီကၠဗြန်၊ ဒဇန်အံက်ဂၞဴ ကၠုၚ်ဒဴထောံကောန်၊ လၞီသ္ၚဳဒိုဟ် ဖျုန်ဂြိုဟ်သောန်န်၊ အနုဒိုဟ်ဆာဲ ကောန်ဂၠဲါကောန်လန်၊ ဗၟံက်ပလိုတ် အိုတ်သီုဒိုဟ်ပန်၊ ဒိုဟ်သမၠုၚ်ကျာ သၟဝ်ကျာပၠန်၊ ဗာယပ်တုန်စိ နေရတိဗ္ဂန်၊ အဂၞဲဨသာန် ထာန်ဂှ်ဂၠဲါလန်၊ သီုဒိုဟ်ဒစာံ ပဏာံတန်န်၊ ကောန်ဗက်ဂၠဲါလန် မွဲတန်ဟွံညာတ်၊ ဒဇန်အံက်မ ပဝရာဲသာတ်၊ ထောံကောန်ထပှ် မူဂှ်မညာတ်၊ ဒဒိုက်ခပ်ပြာတ် ဟွံညာတ်ကောန်ဗြဴ၊ ဒဒေံဍောတ်မွဲ သီုၝဲတရဴ၊ ဒဇန်အံက်ဂၞဴ ဒဴစဴကၠေံသ္ၚိ၊ ကောန်ဒးဒေၚ်လ္ၚုၚ် ကောန်ဒးသုၚ်ဂျိ၊ တိုၚ်ဒးသ္ကန်လီု လမျီုဇိဝိ၊ တေံဒဇန်ကၠာ ပိသာ်ဇာတိ၊ ဒဇန်ပူစိ အဒိကိုပ်ကၠာ၊ ဒဇန်ပူကွက် ဆက်နူတမၠာ၊ တက်သၞေၚ်ကရဴ ဒဴထောံကောန်ၜါ၊ ဒဇန်ဗျက္ဃာ တမၠာမူလ၊ အဟာနာဲအန် ကောန်ကတိုၚ်စ၊ ဝွံဒဇန်ကၠာ ၜါသာ်မူလ၊ ဒဇန်တံၚ်ရက် ဗက်ကဵုဒေသ၊ ဂလက်လဝ်ကောန် ဟွံသ္ၚဳပၠန်ရ၊ ပ္ဋဲလတိုၚ်ကျဝ် တိုပ်လဝ်ကောန်ဂျ၊ တေံဒဇန်ပိ ယုတ္တိဂါမ၊ လၟုဟ်အံက်အဲ ဂုန်ပြဲတေဇ၊ တိရစ္ဆာဏ ပမဒဇန်၊ မအံက်မွဲပၠန် ပေၚ်အာပန်ရ၊ အြပဗတ်သ္ပ မအံက်ကျာ်ဂန်၊ ကၠုၚ်ပၠေဲလဝ်လေ ကြာဟေမဝန်၊ ဂုန်အံက်ကျာ်ဂန် အိုတ်သ္ကန်ရရော။ ။

သၟတ်ဗြဴဝုတ်ထပှ် ဗက်စဴတနှာတ်တ္ၜဴတုဲ ကလေၚ်စိုပ်အာသ္ၚိပၠန်
ကောန်ဗြဴထပှ် သၟဟ်န်ယာံလော၊ ဒေါဝ်ဂြိုပ်ဟေမော ယာံလောကမဝ်၊ တုဲညးထပှ် ပ္ဋဲဂှ်ဆတ္တဝ်၊ ဒေါ၀်ဂြိုပ်လဂေါ၀် လောကမဝ်တဴ၊ ပ္ဋဲဂှ်ၝဲဇၞော် ချပ်တော်ဆအဴ၊ ကာလတိတ်ပ္ညုၚ် ပိုဲစကၠုၚ်တ္ၜဴ၊ ပယာံဒေံဗြဴ ပိုဲဗက်စဴရ၊ ဆဵုတနှာတ်တ္ၜဴ တရဴမဂ္ဂ၊ သီုညးထပှ် သၟဟ်န်စိတ္တ၊ ဗက်စဴအာရ ကာလဂှ်ပၠန်၊ ဗက်တနှာတ်တ္ၜဴ တွာ်စဴတန်တန်၊ ထောံဟေမဝန် ဒ္ၚဳပၠန်စဴအာ၊ တွာ်စဴဂြီုဂြီု သီုရောံပြဝါ၊ သီုညးထပှ် သၟဟ်န်ညဳသာ၊ ဗက်တနှာတ်တ္ၜဴ တွာ်စဴညှာညှာ၊ သန်ထာန်သ္ၚိကၠာ ပြဟ်အာစိုပ်တုန်။ ။

ဗြဴဣလု ဂွံညာတ်ကေတ်သၟတ်ဗြဴဝုတ်ထပှ် မပၠန်စဴကၠုၚ်သ္ၚိတုဲ ကဵုယထဴ အာပၠေဲကၠေံမွဲဝါပၠန်
ပ္ဋဲကာလဂှ် ပဒှ်ဖဵုဂုန်၊ ဗြဴဣလုတုန် စိုတ်ဍေံရုန်မဵု၊ ညာတ်ကောန်ထပှ် က္တဵုဒှ်ဓိကဵု၊ ဒေါသလဟဵု သီုမခဵုခါတ်၊ ခေဲါဂၞတ်ခါတ်မှာတ် ဟွံညာတ်ဒိုဟ်ကၠၚ်၊ ဍေံဟီုတ္ၜေဟ်တဴ လက်တဴခမၞၚ်၊ ဟွံညာတ်ဒိုဟ်ကၠၚ် ဒေါသလၚ်သ္ကာတ်၊ ဣလုလက်ဗ္ဂပ် ပအပ်ကဵုထဴကၞာတ်၊ ဟာဲအမုက်ဗၠး ဗှ်ေဂးရာဲသာတ်၊ ဗှ်ေပၠေဲကဵုဗၠး တမျးဂြိုပ်ဗြာတ်၊ အာပၠေဲထောံကၞာတ် ဟွံကဵုညာတ်မုက်၊ ဍေံပၠန်စိုပ်ဒၞဲါ ဟာဲဓမ္မလုက်၊ တွာ်စုက်စုက် အမုက်ဟွံညာတ်၊ ဟာဲအမုက်ဗာ် ဗှ်ေဟွံညာတ်စံ၊ ညးထပှ်ပ္ညုၚ် တွာ်ကၠုၚ်ဗျောံဗျောံ၊ မတ်ဗှ်ေကၠက်မံၚ် ဗှ်ေမၠာ်ရံၚ်စံ၊ ထဴဗြဴမိၚ်ဟီု က္တောဝ်ဗီုဒးကံ၊ ယွံလေဝ်လဗြဴ ပလဴအသံ၊ တ္ၚဲယးဂတ နာဲပဒွိၚ်စံ၊ နာဲပတဏံ ကၞပ်သ္ၚံညိယာဲ၊ လ္ပဒွိၚ်ဒွဲါ နာဲပဟီုဂး၊ ယးဂတအာ ကၠာဟွံတမး၊ ဖျိန်ပုၚ်ကဵုပြဟ် ပဒှ်ဣိဿး၊ လဗြဴဂွံမိၚ် တွိၚ်တိုန်ဖြးဖြး၊ ပဒွိၚ်အဲဖျိန် စိန်ကၠာဟွံယး၊ စာၚ်ဂြဴမွဲဝါ အာရထဴဂး၊ ပုၚ်ထပှ်ဂွဳ ညဳသာသၟဟ်သ္တး၊ ကၠာဟွံတမး ညးထပှ်ဂၠေဲါ၊ ဗက်ကြဴမအံက် ညံက်ညံက်တွာ်သြဲ၊ တွာ်ပ္ဋဲဗတံ ဂြံဂြံမွဲမွဲ၊ စာၚ်ဂြဴကြဵုကြီု ဗဂီုကရောဲ၊ လိုက်ထောဝ်စလာၚ် ကဵုပါၚ်မွဲမွဲ၊ ကၠဵုကၠိၚ်ဗဂဲ ဗြုနဲညးကော်၊ ကၠဇၞော်ကဵုပါၚ် ရမျာၚ်ပြာထော်၊ ကိုတ်တူအကး ပၠလျးဗြးဗြော်၊ ကလော်သြဲတဴ ပၞာၚ်သ္ဋဴလေံကြော်၊ လလောၚ်ပြာထော် ဖေက်ဂၟံက်သေၚ်ဟာ၊ ကောန်ထပှ်ညာတ် သမ္ၚာတ်စိတ္တာ၊ ဗၞဲက္ဋိုပ်သြဴ ပ္ဋေန်သ္ဋဴဖြာဖြာ၊ သ္ၚိသာပၠလျး တမးလုံဝါ၊ လဵုလိၚ်စဳပၞာၚ် ဗျာၚ်ကၠုၚ်ဗျာၚ်အာ၊ ဖျေဲဖျဴလလဳ ညံၚ်သ္ဋဴစဳဏာ၊ မၚ်ဂၠန်တလုဲ ဒကုဲဗၠးအာ၊ ပၠးသၠလးထာန် ဒၟံၚ်တဴဟာန်ဇာ၊ ကၠဇၞော်ကၠသၠာ လုပ်အာဇီုကၠာဲ၊ တ္ၜိုၚ်ပှ်မၚ်ဒြာဲ လုပ်ကၠာဲလဒပ်၊ အရှိုန်တိုန်ခၠၚ် လျးဗၜၚ်ထပ်၊ ပၠလျးသမြပ် ထပ်တိုန်ဂတ၊ သၟီသူရိယ တလကွဳထဝ်၊ နူဂၚ်ဍာ်တှ် သၟဟ်ယုဂ္ဂန္ဓဝ်၊ သီုစရိုတ်ပန် သၠုဲသၠာ်သြန်ထဝ်၊ ဗလးသံဒဝ် စဝ်တိုန်ဂတ၊ မာတ်ညာတ်တမး လျးသူရိယျ၊ ရာဇာအန္ဓ ဟဂံၚ်ပၠမုက်၊ လလဴကသုက် ဂၠုက်လုပ်ကြာထီု၊ မာတ်တ္ၚဲယးကီု အိုဿီုဂြိုပ်ဝါ၊ လထဴကဵုကောန် သၟဟ်န်မွဲသာ၊ ဗက်ကြဴမဂၠေဲါ မွဲမွဲညှာညှာ၊ တွာ်အာဂြီုဂြီု သီုရောံပြဝါ၊ ဒေသဂှ်ကၠာ နူတမၠာရ၊ ဆဵုလစမွဲ ပ္ဋဲထာန်ဟေမ၊ ဒကှ်ရာၚ်ဂဵု ဥပ္ပဵုရာၚ်ဂျ၊ ကြုဲကြၚ်ဟၚ်ရံ ဂၠံထဝ်နိဇ္ဖ၊ ပ္ဋဲသြၚ်လစ အဇပမာ၊ ညံၚ်နန္ဒာဝိုန် ကွိုန်ပေါက္ခရာ၊ ညံၚ်လစကၠာ သၟီအိန်မာဃ၊ ရာၚ်ဆာဲက္ဋၚ်ပြ ကာလဂှ်မာ၊ ဒိုအ်ရကောန်တံ ထာန်ဏံညိကၠာ၊ သှ်စပုၚ်ဂွဳ ညဳညဳသာသာ၊ ညးထပှ်ဟေၚ် ဂဇံရေၚ်ဗ္ဂာ၊ ဟာပ်ပုၚ်ဂွဳကောံ သီုရောံပြဝါ၊ ဂဇံဒၟံၚ်ဟေၚ် ဇရေၚ်ကၟာ၊ ပ္ဋဲကာလဂှ် ပဒှ်သာ်လွာ၊ လထဴဖေက်ဗြဴ ချပ်တဴစန်စာ၊ သၟိက်ဒဴထောံဟေၚ် ကောန်တံသေၚ်ဟာ၊ ထဴကွာ်ဂဲါအာ ဒၟံၚ်ကၠာကောန်တံ၊ မဍေံဗလေတ် ခရေတ်ဇိုၚ်တၟံ၊ ဂေတ်စဴဟံယံ ဟွံသ္ပံသာ၊ ဇိုၚ်ဂံါလလဴ လထဴဗာလာ၊ ပြဟ်စိုပ်သ္ၚိကၠာ ကာလဂှ်တုန်။ ။

Comments  

ဂလာန်ဗတိုက်ဖအောဝ်

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Wednesday, October 03, 2007

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳဝွံ နူပိုဲမဍောတ်သွတ်တေံ မကေၚ်မိၚ်လဝ်မွဲဒကုတ်မွဲဒကဴကီုရ။ ဆဂး အခြၚ်မဒှ်ဒၟံၚ်ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳရဂှ် ဟွံတီ။ ခါမဂွံဗှ်ကေတ်လိက်ဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳဝွံ နူတမ်ဒဵုကၞောတ်တုဲ ဟွံဂွံထိုၚ်သး အစောံ စရာဲကၞေဟ်ညးဂှ် မံၚ်ဟွံမာန်။ ဟိုတ်ဂှ်ရ တၞဟ်နသၟိက်ကဵုတၠဝါသနာလိက်ပတ်မန်ပိုဲတံ သ္ဂောံတီကေတ်ညိကီုလဝ်စိုတ်တုဲ ဗၞတ်မဂွံအခိၚ်ဂှ် ဆက်ပတိုန်ထ္ၜးဏာ ပ္ဍဲကဵုဗၠံက်အဲဏံရ။ စပ်ကဵုအဓိပဲါဝေါဟာရမန်လ္ၚဵုတံဂှ် အဲ သၟိက်ဂွံအာတ် အရီုအဗၚ်တၠဝါသနာလိက်ပတ်မန်ပိုဲတံကီုရ။ မဝေါဟာမန် ပိုဲဟွံတီကေတ်အဓိပဲါဍေံ ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်ဂှ် နွံတဴဗဝ်သအဝ်။ ဝေါဟာတံဂှ် ဍေံဟွံဂတာပ်ခေတ်တုဲ ညးဟွံရပ်စပ်ချူကှ်ေအိုတ်မွဲ၊ ဂလာန်လဟီုသာ်ဝွံ သက်ကဵုယုတ္တိဟေၚ်။ ဝေါဟာမန်တံဂှ်တံဂှ် မန်တံခေတ်လၟုဟ် ဟွံချူကှ်ေဟီုဂးမွဲဂှ် ဟိုတ်တၞံဍေံ တၞဟ်သအာၚ်ဟွံသေၚ်ရ။ ဝေါဟာတံဂှ် ဟွံဂတာပ်ခေတ်ဂှ်ရ ညးခေတ်လၟုဟ်တံ ဟွံတီ ဂးသာ်ဝွံတုဲ ဟွံချူကှ်ေဟီုဂးအိုတ်မွဲရောၚ် ညးလ္ၚဵုတံဟီု။ ဗွဲစၟတ် ဟိုတ်ဍေံ သာ်ဂှ်ဟွံသေၚ်။ မန်တံ ဗွဲဗဳသ္တာ ဟွံလေပ်လဝ် ဟွံတီလဝ် အရေဝ်မန် ဝေါဟာမန်။ ဂှ်ရောၚ် ဒှ်ဟိုတ်တၞံဍေံရ။ လ္ပပဗယိကဵုမဝေါဟာမန်တံဂှ်ညိ။ ပဗယိကဵုဇကုပၠန်ညိ။ ဝေါဟာမန် မန်တံ ဟွံဟီုဂးချူကှ်ေဂှ် မန်တံပၠန်ရ ဒှ်လလေၚ်ဇမၞော်မွဲဂှ် ဗှ်ဗၞုဟ်တဴ လၟိုန်ကာလညိ။ ဟိုတ်ဒၟါဂှ်ရ မဝေါဟာမန်လ္ၚဵု ပိုဲဟွံတီကေတ်အဓိပဲါဍေံဂှ် အဲ သၟိက်ကဵုတၠဝါသနာလိက်ပတ်မန်ပိုဲတံ ဘိုၚ်ရီုဂၠိုက်ဂၠဲါ သၟာန်သၟုက် ကုညးမန်ဇမၞော်အယုက်တံဂှ်တံဂှ်ရ။

Powered By Blogger