Mon, If you don't breathe, there is no air. If you don't walk, there is no earth. If you don't speak, there is no word.

လမျီုမည်ဂှ် အရေဝ်မည်ရ။ အရေဝ်မည်ဂွံဗိုန်ဂှ် လိက်ရောၚ် ဗဗိုန်ပခိုၚ်ကဵု။
ဟိုတ်ဂှ်ရ လမျီုမည် ညံၚ်ဟဂွံတိတ်အာ နူမည်ဂှ် အရေဝ်မည် မည်ဟီုညိ ဂးညိ။ လိက်မည်ဂှ် မည်ကတ်ညိ ချူညိ။

Bookmark and Share

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၄၄ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Monday, December 29, 2008

ဗြရတ် ဂွံဆဵုညာတ်ကေတ် ဂဍောၚ်မတ်နော်မိယာဲ မစုတ်လဝ်ပ္ဍဲရဴတုဲ ဒှ်လၞီစံၚ်တူဂၠိုၚ်သောသၞာ
ကြိုက်သၟိက်ကဵုဒှ် တဝှ်စလာဲ၊ တိုၚ်ဒဒှ်ကီု ပိုဲဒးဟီုဂၠဲါ၊ လၟေၚ်စလာဲ ပိုဲဂၠဲါတွံနၚ်၊ ဗြရတ်တုန်စိ ကောံမိနန်ဒြၚ်၊ ၜါမွဲနန်ဗၠဲ ပ္ဍဲမပ္ကၚ်ရၚ်၊ ကောံဗြဴယက္ခဳ ဏၚ်ကၚ်ရဳက္ဍၚ်၊ ပ္ဍဲမဒၟံၚ်တဴ ဒကဴနန်ဒြၚ်၊ ဗြရတ်သၟီဗၠာဲ ဂေတ်ဂဲါပ္ဍဲဝၚ်၊ ဂေၚၚ်ဝေၚ်ပၠန် ၀ုတ်ဒိုဟ်ပန်ကၠၚ်၊ ဂေၚၚ်အာကိုပ် စိုပ်ပါၚ်တရၚ်၊ သၟီဒတဴသၠၚ် ပ္ဍဲတရၚ်ဗၠဲ၊ ထောံဏာမတ်ကွေံ ဆဵုဒးရဴမွဲ၊ ဍေံကွက်လဝ်က္ဍၚ် ပါၚ်တရၚ်ပြဲ၊ ဗြရတ်ညာတ်သ္ကဲ ပ္ဍဲစိုတ်သၚ်ကာ၊ သၟာန်တိုန်အနဳ ဏၚ်ကၚ်ရဳကၠာ၊ မူရဴဂှ်မွဲ ပ္ဍဲတရၚ်ဒွါ၊ ဟီုညိဒေံမ နာဲပမုသာ၊ ရဴစွံလဝ်ကၠာ ပ္ဍဲဒွါတရၚ်၊ ဟီုကဵုကောညိ ယွံမိပ္ကဴတၚ်၊ ဏၚ်ကၚ်ရဳမိၚ် မုက်မတ်လှိၚ်လှၚ်၊ နာဲယာန်ချေံရတ် ကောသၟတ်ကလၚ်၊ မတ်ညးထပှ် ဒှ်ရာဇာဝၚ်၊ မိပပရၚ် ပြၚ်နၚ်ကဵုအဲ၊ တေံဗြဴထပှ် ဒှ်ဒၟံၚ်ဝဳဝဲ၊ ပြၚ်နၚ်ကဵုကျာ ယွံကြုတ်ဏာအဲ၊ ဟိုတ်ဂှ်မိသ္ကဲ စွံပ္ဍဲတရၚ်၊ မိအံက်ဗြဴက္ဍၚ် ပြၚ်နၚ်ကဵုကျာ၊ ဗြရတ်ဂွံမိၚ် သွိၚ်မုက္ခဝါ၊ မုက်မတ်ဇြသ္ကဟ် မိၚ်ဒှ်ပူဆာ၊ ပ္ဍဲရဴဝွံဟေၚ် မတ်မိသေၚ်ဟာ၊ ချပ်တုဲဗြရတ် တြုံကၞတ်သာ၊ ဗြဲမတ်ဒတုံ ဘုံစက္ခုဒွါ၊ ဗှ်သၞာယာဲ လောံလာဲပူဆာ၊ လၞီစံၚ်တူ ဂၠိုၚ်သောသၞာ၊ ဗြရတ်ကုမ္မာ ကာလဂှ်သၟတ်၊ . . .

ဏၚ်ကၚ်ရဳဆာဲ ညာတ်နာဲဗြရတ်၊ မိသၟာန်တိုန်ရောၚ် ယွံဂဍောၚ်မတ်၊ မူဒှ်ကောဗၠာဲ ယွံနာဲဗြရတ်၊ ဍာ်ရမတ်နာဲ ဇွောဝ်ချာဲလယတ်၊ ပေၚ်ဂၠးသြိုဟ်နာဲ နူဗလာဲမတ်၊ မူဒှ်ပြဟ်သၟတ် ဍောတ်စိုတ်ကဵုမိ၊ ဟသေၚ်မိပ ပဝဒိတှိ၊ ဟွံရှ်ေသှ်ေသအး အိုတ်ညးသ္တုံဇွိ၊ ဟသေၚ်မိဟီု လီုစိုတ်ကောမိ၊ ဍိက်သ္ကံဆတ္တဝ် သၠုၚ်သဝ်ဍေံဗျိ၊ ဒေံဟွံလးလေၚ် တၟေၚ်စိုတ်နာဲသ္ၚိ၊ မိကြိုၚ်ဂၠဲါအာ သမ္ဘာတမိ၊ ဒေပ်ဗၠာဲအဟံ ပၠံစှ်ေပ္ဍဲတိ၊ ကောညာတ်ဒုဟ်မိ နာဲသ္ၚိယာံဟာ၊ ဟသေၚ်မိကီု ဓရီုစန်စာ၊ မိဟွံပ္တေက်ပုၚ် ဟွံပ္ဍုၚ်သွကၠာ၊ ဟသေၚ်မိဟီု ပလီုက္တောဝ်ၜါ၊ ဟိုတ်ဗညာ ကောယာံဟာနာဲ၊ သၟာန်လေဝ်ဟွံဗြု ဒဒုသြိုဟ်နာဲ၊ ဟသေၚ်ဥပ္ပဲါ မိစနာဲဟာ၊ ဟီုတ္ၜေဟ်ရာဲသာတ် ကဵုအမာတ်စာ၊ နာဲညာတ်ပဝ စိုတ်မသၚ်ကာ၊ ဟိုတ်ဂှ်ကြုတ်ဏာ မယာံဟာနာဲ၊ ဟသေၚ်မိပ ပဝစဏာဲ၊ ဟွံမွဲပ္ဍဲဂၠံ ဗတံကြေဝ်ဂဲါ၊ နာဲညာတ်ခါတ်မှာတ် ဂၞိန်ယာတ်ပြးချာဲ၊ ညာတ်ပတိပတ် ၀တ်ဗြဴသရာဲ၊ ဗြဴဝွံဟွံဆာဲ ဝေၚ်ကဵုဗၠာဲဘာ၊ ညာတ်သာ်ဂှ်ကၠာ နာဲသၚ်ကာစိ၊ ဟီုညိနာဲသ္ၚိ စိုတ်မိဟွံတန်၊ ဟီုကဵုညိကော အြနာဲလဂ္ဂန်၊ ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ဒ္ၚဳသၟာန်ဒက်ဒေါန်၊ လၞီဂၠိုၚ်တန် ၀န်စဝ်ဂၠိုၚ်အြ၊ တဲညံၚ်လောတ်ထဝ် မိဗန်လဝ်ကော၊ ယက္ခစံၚ်တူ လတူသြိုဟ်လော၊ ယီုမံၚ်ဟူဟူ လတူသြိုဟ်နာဲ၊ . . .

တုဲဗြရတ်ဂၠိန် ဗက်မိန်စရာဲ၊ ယွံမိကၚ်ရဳ ကျာ်သြဳကောဗၠာဲ၊ စိုတ်ပ္ဍဲမိဂှ် ဟွံဒှ်မာရာဲ၊ စိုတ်ဟွံစောန်ကၠိ ပ္ဍဲမိကျေဝ်လာဲ၊ ကောသ္ဍိုက်လအိတ် မိတ်ပရေၚ်ယာဲ၊ လာံသာစိုတ်နာဲ သၟီဗၠာဲဂၠါံဇွိတ်၊ ပဒဇပ်ညိ မိထဝ်ကလိတ်၊ လမၠံလုပ်မတ် ဍာ်ရမတ်တိတ်၊ နူစက္ခုဒွါ သီုၜါရမိတ်၊ ဒးလမၠံလအိတ် ဇွောဝ်တိတ်ရောၚ်နာဲ၊ ဏၚ်ကၚ်ရဳမိၚ် ကဵုသၟီကအီတွာဲ၊ မိပ်ပ္ဍဲစရိုတ် စိုတ်မိမြံမြာဲ၊ ကော်ကမၠောန်နာဲ ယာဲထေဲဂမ်အတ်၊ ဟာဲအကြဳဝန် ကမၠောန်ဍောတ်ဍောတ်၊ ဟွံပမၞိဟ်ကွေံ ပလှ်ေမုက်မတ်၊ စတုဲဆဝေၚ် ဗ္ဂေၚ်ဍုတ်လျတ်၊ ဗှ်ေဟွံမန လေပ်ဆကြကောတ်၊ စတုဲပလှ်ေ ညံၚ်ဗီုချေံသၟတ်၊ ဒးကဵုလေံဗတ် ဍောတ်ဍောတ်တံဏံ၊ ရပ်ဂွံလေံဒန် တက်ကမၠောန်တံ၊ ထဍေၚ်ကမၠောန် ဒေါဝ်နန်ထော်ဏံ၊ ကမၠောန်ဒြေပ်ဂဲါ ဂၞိန်လာဲဂြိုဟ်ချံ၊ ဗက်တက်ကမြဴ ဒြေပ်ဒဴဆံလံ၊ ဂၞိန်လာဲဂြိုဟ်ချံ ဍေံတံဒုၚ်ဂုန်၊ တလပိုန်ဗြဴ ကြဴယဝ်ဒှ်တုန်၊ လမျီုပိုဲဆာဲ တွာဲနာဲသီုဖျုန်၊ ဖေက်ၜိုၚ်ဖရံက် ညံၚ်ပံက်စးကုန်၊ ဒိုအ်တလဂုန် လ္တုန်ဝွံမွဲဝါ၊ ဏၚ်ကၚ်ရဳမိၚ် သွိၚ်ပါၚ်ဟီုအာ၊ ဗှ်ေတံတွံၚး ညံၚ်သအးညဳသာ၊ ကမၠောန်တွံၚး လးသီုသၞာ၊ တွံသီုပြာသာတ် ကြဴကြာတ်နာနာ၊ မိကဵုဗညာ မွဲသၞာထဝ်၊ ဆာန်လီဗတဲ မွဲဖုန်ကၟဝ်၊ ရေၚ်ကာန်နှဴရဴ တဴပ္ဍဲနန်ထဝ်၊ သၟီဗၠာဲဂိုၚ်ၜှ် ဍောၚ်ဒကှ်ကျဝ်၊ ကၞိၚ်ကဵုဃာန အဇထိုၚ်ထဝ်၊ ၜါမွဲသဝါန် ရေၚ်ကာန်တဝ်ဂၠဝ်၊ ဇြဟာန်တမိုဟ် ဖျုန်ဂြိုဟ်ဇတဝ်၊ သၟီကဵုဗြဴသွဝ် တဝ်ဂၠဝ်တဴတုန်၊၊
ဝေါဟာရမည်ဂမၠိုၚ် >~~~~~
သာ =
၁၊၊ (အကမ္မကကြိယာ)to be light, not heavy:
၂၊၊ (နာံ) borax: (ဗၟာဟီု = လက်ချား၊) သာ၊ သာအရိုၚ်၊၊
၃၊၊ (နာံ) a company, a following, a follower: ကျာ်တြဲကၞတ်သာ = the exalted Buddha the highest of all leaders: တြုံကၞတ်သာ = a man the highest of all leaders: နာဲသာ = the leader: ရဲသာ = the followers: သီုသာစှ်သုန် = with fifteen followers:
လာံသာ =
၁၊၊ (သကမ္မကကြိယာ) ပၠာံဗဇး၊ လှေံ၊ ပညးညံၚ်ဂွံမိပ်စိုတ်၊၊
၂၊၊ (အကမ္မကကြိယာ) သာယျာ၊ ရာၚ်ဆာဲ၊၊
ပတေက်၊ ပ္ဍုၚ် =
ပတေက်၊ ပ္ဍုၚ် မၞုံပ္ဍဲပိုဒ် - မိဟွံပ္တေက်ပုၚ် ဟွံပ္ဍုၚ်သွကၠာ - ဂှ် ဒှ်မကြိယာ(သကမ္မကကြိယာ)ရောၚ်၊၊ ဖျိန်ပုၚ် သီုမစုတ်တဴၜဵုဂှ် ဟွံပ္တေက်ပုၚ်၊ ဖျိန်သွ သီုဟွံစုတ်ၜဵုဂှ် ဟွံပ္ဍုၚ်သွ သၟိက်ဂး၊၊ ပုၚ်ဂှ် နွံရှ်ပ္ဍုၚ်၊ သွဂှ် ရှ်သာ၊၊
သဝါန် = (နာံ) ဒေန်၊ ဇံၚ်၊ ခါတ်၊၊
ထိုၚ် = (နာံ) သတ်သၠသၞေၚ် မတုပ်ညံၚ်ရဴသာဲ အဒဲါ၊၊ ထိုၚ်ဝွံ ဒမံၚ်ဍေံ နွံပ္ဍဲထၟောၚ်ဒုန်ရောၚ်၊၊

Comments  

မကြိယာ ပြံၚ်ဗဒှ်မနာံ ( ၃ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Tuesday, December 16, 2008

ကြိယာကၟက်လ္ၚဵု ရဴမကြိယာ[ကၠေၚ်]တံဂှ် နူဒဒှ်ပိုဒ်ကြိယာ ခါရသ္ပပိုဒ်နာံ နာံဝိသှ်ေမ္ဂး အပြံၚ်အလှာဲဗီုပြၚ်ဒမံၚ်ဍေံ နွံတဴရ၊၊ ဥပမာတုန်၊ မကြိယာ - ကၠေၚ် - ခါရပပိုဒ်နာံ နာံဝိသှ်ေမ္ဂး အက္ခဝ်ကၟက် - လ - ဂှ် မ္ဒးပြံၚ်ဗဒှ်အက္ခဝ်ကၟက် - န - ၊ အက္ခဝ် -န၊ဏ - တုဲ မကြိယာ - ကၠေၚ် - ဂှ် ဒှ်အာပိုဒ်နာံ နာံဝိသှ်ေ ရဴဝွံမ္ဂး - ကၞေၚ်၊ ကနေၚ်၊ ကဏေၚ်၊၊ လဂွံအဓိပ္ပဲါဍေံမာ ဇုက်မသ္ဂောံကၠေၚ်ဒက်စ၊ ပြဝမကၠေၚ်ဒက်၊၊ ကြိယာရဴဂှ် ဗၞတ်အဲမလ္ၚတ်တီကေတ်လဝ် ချူဗမံက်ထၜးကဵု ဗွဲသၟဝ်ဝွံရ၊၊
မကြိယာကၟက် - လ - လ္ၚဵု ပြံၚ်ဗဒှ်အက္ခဝ်န၊ ဏ၊ ကၟက်န ( -ၞ ) မ္ဂး ဍေံဒှ်အာမနာံ၊ နာံဝိသှ်ေ
မကြိယာ ကၟက်လ
အက္ခဝ်န၊ဏ၊ ကၟက်န -ၞ
ဗီုပြၚ်
ကၠေၚ်ကၞေၚ်၊ ကနေၚ်၊ ကဏေၚ်ခါသရာဲပန်ဂှ် စမတ်မွဲတုဲ ဒှ်ဒုဟ်တလန်ကေသာ၊၊ ဣဿာစိုတ်သၟီ ကတဵုဒှ်တုဲ နတဲၜါဂှ် သၟီကဵုကၠေၚ်လဗိုန်တုဲ နတဲသၟီဟေၚ် ရပ်ဗၞုဟ်တ္ၚဵုစုတ် တလန်ကေသာရ၊၊ သရာဲတလန်ကေသာတုန် နအစောံတၠပါရမဳ ဟိုတ်ဒှ်အဵု မုဟ်ဗၞုဟ် ဒးဇုက်ကနေၚ် ဒကုတ်အာ၊ တလန်ကေသာ ရပ်ဗၞုဟ် ဒြေပ်ဒဴအာရ၊၊ (ဥပ္ပန္နသုဓမ္မာဝတဳရာဇာဝံသကထာ၊) တၞေၚ်ဟတ်၊၊
ကၠောဝ်ကၞောဝ်၊ ကနောဝ်၊ ကဏောဝ်ခေတ်သၟီဟွံခိုဟ် ညးဂၞဴဍုၚ်ကွာန်တံ ကၠောဝ်ဗျဵု၊ ဍုၚ်ဒှ်ကၞောဝ်၊၊
ကၠပ်ကၞပ်၊ ကနပ်၊ ကဏပ်သၞေဝ်ကေဝ် မကၠပ်စဂွံတံဂှ် ဒှ်ကၞပ်ဖအိုတ်၊၊
ကၠေဟ်ကၞေဟ်၊ ကနေဟ်၊ ကဏေဟ်ကၞေဟ်လက်ကြာပ်၊ သ္ၚာကၞေဟ်၊၊
ကၠပ်ကၞပ်၊ ကနပ်၊ ကဏပ်သၞေဝ်ကေဝ် မကၠပ်စဂွံတံဂှ် ဒှ်ကၞပ်ဖအိုတ်၊၊
ဂၠတ်ဂၞတ်၊ရုပ်ဂၞတ် မပုတ်ဂၠတ်လဝ်နာနာသာ်၊၊
ဂၠေါၚ်၊ ဒၠေါၚ်ဂၞေါၚ်၊ ဒၞေါၚ်၊ ဂနောၚ်၊ ဒနောၚ်ဂၠေါၚ်(ဒၠေါၚ်)ၜှ်စသတ်ကြုက် နကဵုဂနောၚ်(ဒနောၚ်)၊၊
ကၠဟ်ကၞဟ်၊ ကနဟ်၊ တၞဟ်၊ တနဟ်ပဟိုတ်ကဵုဗမၞးတံ နာဲပိုဲမ္ဒးတိတ်ဒၟံၚ်ဝၚ်ဂပဝ်ရောၚ်၊ ဗှ်ေ ပၠေၚ်ကောန်နာဲပိုဲတုဲ လၟုဟ် ဗှ်ေကၠုၚ်ပၠန်ဟာ၊ သာ်ဝွံ ဇန်ဂမၠိုၚ်ဂးတုဲ ရပ်ကေတ်တိကလောံ လေံကနဟ် ခဍေၚ်ဗက် ဒဗိုတ်ကၠဟ်၊၊ ဗမၞးဇုဇက ဖေက်ဘဲတုဲ ဒြေပ်ဒဴအာရ၊၊ (သ္ကေံဇာတ်ဝေသန္တဝ်၊ ဇုဇကပဝ်၊ ပဉ္စမဝဂ်၊)
ကၠာတ်ကၞာတ်၊ တၞာတ်၊ ကနာတ်၊ တနာတ်ကၞာတ်(တၞာတ်)တ္ၜဴ၊၊
ကၠေက်ကၞေက်၊ ကနေက်ကၞေက်မတ်၊၊
ခၠၚ်ခၞၚ်လျးခၞၚ်မခၠၚ်သာတ်အာ၊၊
ဗၠအ်ဗၞအ်၊ ဗနအ်ဂဏ္ဌိကပတ္တ = ဗဗေၚ်ဒွက်၊ ဗဗေၚ်တက်သၞာဲဗနအ် (ဗဗေၚ်မဗၠအ်လဝ် မိက်ဂး၊)
တၠာဲတၞာဲ၊ တနာဲ၊ တဏာဲတရိုန်တဏာဲ မတၠာဲလကဲစှ်ေ၊၊
ဂၠက်ဂၞက်၊ ဂနက်ဂၞက်သရီု၊၊
ဂၠဟ်ဂၞဟ်၊ ဂနဟ်ယွံကျာ်ဂမျိုၚ် နာဲက္ဍိုၚ်ထာၚ်သွာ၊ မၞိဟ်သမၠီုကၠာ ပိုၚ်ခြာပလွဳ၊ ဒလောန်တောဝ်ဂှ် ပဂနဟ်ပ္ညဳ၊ တိဇမၞော်ဂှ် ဍေံဂၠဟ်ပ္တုံၜဳ၊ တိသုန္ဓရဳ ဒတုံၜဳဟာ၊၊ (လိက်နယသမုတ်ဒြဳ၊)
တၠဟ်၊ တလှ်ထၞဟ်၊ ထနဟ်ဗၞတ်မွဲထၞဟ် တလှ်တိတ်အာ၊၊
တၠီု၊ တလီု (တလီ)တၞီ၊ တနီတလီုဇကု ပ္ဍဲကၟာဍာ်၊၊ တၞီဍာ်၊၊
ဗၠၚ်ဗၞၚ်၊ ဗနၚ်ဇုက်ဗၞၚ်ခံက်၊၊

မကြိယာကၟက်လ မပြံၚ်ဗဒှ်မနာံ နာံဝိသှ်ေ နနဲရဴဂှ် နွံတဴ ဗွဲမဂၠိုၚ်၊၊ မကြိယာမဖှ်သာ်ဂှ် ဗၞတ်မဆဵုညာတ်တဴ ဂၠိုၚ်ညိဂှ်ဟေၚ် ချူဗမံက်ထၜးကဵုရ၊၊ ကြိယာသၟေဟ်တံဂှ်လေဝ် တၠပညာတံ ချပ်ဂြၚ်တီကေတ်အိုတ်ညိ၊၊

Comments  

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၄၃ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Thursday, December 11, 2008

ဗြရတ်ကဵုကလော်ဗြဴမိဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ရေၚ်ကာန်တဝ်ဂၠဝ် ပ္ဍဲကဵုနန်ထဝ်
ကြိုက်သၟိက်ကဵုဒှ် ကာလဂှ်အဴ၊ ရေၚ်ကာန်တုန်ဆန် ၜါမွဲနန်ပ္ကဴ၊ ဇြဟာန်တမိုဟ် ဖျုန်ဂြိုဟ်ဒမြဴ၊ စက်ရံၚ်သြဳလျး ခၠၚ်တမးတဴ၊ ဃောပုဏ္ဏမဳ လျးညံၚ်စဳသ္ဍဴ၊ တွာဲထိုၚ်ဃာန မိအဂ္ဂဗြဴ၊ ကောကနုဒ ပတ်ဒၟၜါအဴ၊ ပ္ဍဲလစသြိုဟ် ရာၚ်တမိုဟ်တဴ၊ ဗြရတ်ကုမ္မာ ကာလဂှ်အဴ၊ လပုဟ်တုပ်တဴ ရဴလပှ်ဇၟူ၊ ပ္ဍဲလစသြိုဟ် ရာၚ်တမိုဟ်အူ၊ တဲလပှ်ဇၟူ လၜက်ပူလဝ်၊ ပ္ဍဲဒၚ်ပၞးရော လောတ်ပဝူထဝ်၊ ညံၚ်ရဴပူလဝ် ပ္ဍဲဗြဴသွဝ်ကီု၊ သၟီကဵုမှာယျ ပမာဏဗီု၊ သၟဟ်သၟန်တဴကီု သီုၜါတြုံဗြဴ၊ ဇၟူကဵုစမၠံၚ် ၜတ်ညံၚ်ဍောၚ်ပ္ကဴ၊ မိစမၠံၚ်ဗြဴ လဟိၚ်တဴစိုတ်၊ တဲၜါမိန်လဝ် ဗဵုဒ္ၚေါ၀်လျးပၠိုတ်၊ မိတ်တူထဝှဲါ ကၞိၚ်နာဲကြက်ဗိုတ်၊ သၟီထိုၚ်ဃာန ဇာပ်ထသီုဖအိုတ်၊ ညးၜါပေၚ်စိုတ် အိုတ်ပ္ဍဲနန်ထဝ်၊ ကမၠောန်ပေၚ်က္ဍတ် လွဳလွတ်သၟီဓဝ်၊ ပိုက်ပၞိက်လွိၚ် ဖလှိၚ်ဗြဴသွဝ်၊ ကမၠောန်ယက္ခ အဇဂန္ဓဝ်၊ သီုလှ်ေဒယှ်ေ ပလှ်ေမုက်ဂေါဝ်၊ ညံၚ်ညးကေလှာ ၜါမွဲလ္ၚောဝ်၊ လှ်ေသီုကျာ်သြဳ ဗနဳနန်ထဝ်၊ ဗဗဵုဗြဴသွဝ် စက္ကဝဝ်ဗၠာဲ၊ ဒြဝ်ကျာံသပေါတ် တလောတ်လေၚာဲ၊ ဒြဝ်ဗြုလလောၚ် ဖံမံၚ်တလာဲ၊ ခဍေဝ်ကဵုကျာံ ရာဂါံဂၠိုၚ်ဒၞဲါ၊ သဏောဲကဵုဆေၚ် ဗပေၚ်စိုတ်နာဲ၊ ရမျှာၚ်ဂမ်အတ် စိုတ်လျတ်ဆာဲ၊ ဗာတ်ဗြုဂြိုဟ်လာဲ ညံၚ်သာဲလလောၚ်၊ ဒဗိုန်ဒိၚ်ဒိၚ် ပိၚ်မှၚ်ပေါၚ်ပေါၚ်၊ ဗာတ်တလာဗြု ဗရုဏောၚ်ဏောၚ်၊ ကမၠောန်လှ်ေဒျာန် ရမျှာၚ်ၜတ်သောၚ်၊ ပ္ဍဲဒေါ၀်နန်ဂၠေါၚ် ညံၚ်သဘၚ်ပေဲါ၊ လဟိၚ်သောတ တလနန်ဗၠဲ၊ မိၚ်ပေဝ်သဏောဲ ဝေၚ်ပေဲါသဘၚ်၊ ပ္ဍဲဒေါ၀်နန်ဒြၚ် ညံၚ်သဘၚ်သွဝ်၊ စသိုၚ်လဟိၚ် သၟီကဵုရုပ်ထဝ်၊ ရေၚ်ကာန်တဝ်ဂၠဝ် မွဲနန်ထဝ်တုန်၊၊
ဝေါဟာရမည်ဂမၠိုၚ် >~~~~~~
ဇၟူ = စိၚ်တြုံ၊ စိၚ်ကၟက်
စမၠံၚ် = စိၚ်ဗြဴ၊ စိၚ်ၝောံ
ပတ်ဒၟ = ဖျုန်တှ်ပ္ဍဲဂၠးသြိုဟ်မၞိဟ်ဗြဴ
အဇ = ညံၚ်ရဴ၊
ကေလှာ = ကောန်ခၞေါ၀်၊ ဍုၚ်ဇမၞော်ကောန်ခၞေါ၀်ဂှ် နွံယၟုကေလာသ၊
လှ်ေ (ကြိယာမသက္ကုပိုဒ်ကမ်) = ပလှ်ေ (ကြိယာမၞုံပိုဒ်ကမ်)
ဒဗိုန် = ရမျှာၚ်ဍေံ ဗြုဒိၚ်ဒိၚ်
ပိၚ်မှၚ် = ရမျှာၚ်ဍေံ ဗြုပေါၚ်ပေါၚ်
ဗာတ်တလာ = ရမျှာၚ်ဍေံ ဗြုဏောၚ်ဏောၚ်
ရေၚ်ကာန် + တဝ်ဂၠဝ် = ဝေါဟာရၜါမဝွံ ဆပြယာဲရတၟေၚ်၊ အဓိပဲါတုပ် >~~~~~~

Comments  

မကြိယာ ပြံၚ်ဗဒှ်မနာံ ( ၂ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Sunday, December 07, 2008

ကြိယာလ္ၚဵုတံဂှ် [ ကြိယာမၞုံပိုဒ်ကမ် - သကမ္မကကြိယာကီုလဝ်၊ ကြိယာမသက္ကုပိုဒ်ကမ် - အကမ္မကကြိယာကီုလဝ် ] နူဒဒှ်ပိုဒ်ကြိယာ ခါရသ္ပပိုဒ်နာံ နာံဝိသှ်ေမ္ဂး အပြံၚ်အလှာဲဗီုပြၚ်ဒမံၚ်ဍေံ နွံတဴရ၊၊ ဥပမာတုန်၊ မကြိယာ - စံၚ် - ဂှ် ခါရပပိုဒ်နာံ နာံဝိသှ်ေမ္ဂး သ္ဒးရၚ်စုတ်အက္ခဝ် - န၊ဏ - ၊ အက္ခဝ်ကၟက်န ( -ၞ ) တုဲ မကြိယာ - စံၚ် - ဂှ် ဒှ်အာပိုဒ်နာံ နာံဝိသှ်ေ ရဴဝွံမ္ဂး - စနံၚ်၊ စၞံၚ် - ၊ သ္ၚိစၞံၚ် = သ္ၚိ၊ ရုၚ်မစံၚ်ဇွ၊၊ ဒုန်စၞံၚ်၊ အှော်စၞံၚ် = ဒုန်၊အှော်မသ္ဂောံစံၚ်ဇွ၊၊ အတိုၚ်အဲမဟီုကၠုၚ်တုဲတေံရ မကြိယာလ္ၚဵု ရဴမကြိယာ - စံၚ် - ဝွံ ခါရသ္ပပို်ဒ်နာံ နာံဝိသှ်ေမ္ဂး သ္ဒးရၚ်စုတ်အက္ခဝ်ဝ၊ ကၟက်ဝ ( -ွ ) တုဲ ဒှ်အာ - စွံၚ် - လေဝ်နွံ၊၊ ဒှ်သာ်ဂှ်မာ စွံၚ်ဂှ် မကေတ်အဓိပဲါမွဲဗီုမ္ဂး -ပွ၊ ပြဝ- ၊ စၞံၚ်ဂှ် မဂွံအဓိပဲါမွဲတၞဟ်မ္ဂး - အရာဝတ္ထု၊ အပေါတ်မမိက်ကဵုမွဲမွဲရောၚ်၊၊

မကြိယာလ္ၚဵု ရၚ်စုတ်အက္ခဝ်န၊ ဏ၊ ကၟက်န ( -ၞ ) မ္ဂး ဍေံဒှ်အာမနာံ၊ နာံဝိသှ်ေ
မကြိယာ
အက္ခဝ်န၊ဏ၊ ကၟက်န -ၞ
ဗီုပြၚ်
စံၚ်စနံၚ်၊ စၞံၚ်အဏံတုန်ရ သီုမိမၜါ၊ မယူတလာ စဳရေၚ်ဏာရ၊ အှော်ဗွဝ်ထပ် ပြေၚ်လဝ်သဗ္ဗ၊ ဋ္ဌာန်သ္ၚိစဏံၚ် စံၚ်ဇွကောန်ရ၊၊
ကှ်ေကနေဟ်၊ ကၞေဟ်သၟာကၞေဟ် စံၚ်ဗဂဵုလဝ်ပၞာၚ်တုဲ ကှ်ေအက္ခဝ်ရ၊၊
ဇူဇနူ၊ ဇၞူဇြပ်ဇၞူ၊ ဋ္ဌာန်ဇၞူ၊ ဇၞူသမၞိၚ်၊
စန၊ စဏ၊ စၞအရာမစဂွံဂှ် ဒှ်စၞဖအိုတ်ရ၊၊ စၞမၞိဟ်ဂှ်ပုၚ်၊ စၞဂၠဴဂှ်ချောဲကၟတ်ရ၊၊
ပံက်ပနံက်၊ ပဏံက်၊ ပၞံက်ဒၞဲါညးမပံက်လဝ်ဂှ် ညးကော်စပၞံက်ရ၊၊ ကောန်ပၞံက်၊၊ (ပၞံက်ဝွံ လၟုဟ်ချူတဴ - ပၞော်)
ဒန်ဒနန်၊ ဒၞန်ဂတဵု ညးမဒန်စမွဲမွဲသာ်ဂှ် ဒှ်ဒၞန်ရ၊၊ သေံ လ္ပပသ္ကံ၊ တၟံ လ္ပပဒၞန်၊၊ တၟံပဒၞန်မ္ဂး မြရ ကၟေက်၊၊
တိုန် (တိန်)တနိန်၊ တၞိန်ဇိုၚ်တၞိန်၊ တၞိန်သောပါန်တံဂှ် ကၠောန်လဝ် တၞဟ်နသ္ဂောံတိုန်စှ်ေရ၊၊
ပေါဟ်၊ ပှော်ပနောဟ်၊ ပၞောဟ်တၠအဲ မရပ်လဝ်ပၞော်ဂှ် မုမွဲမပှော်ပၠန်ရော၊၊ လ္ပပှော်ဂစေံ နကဵုပၞောဟ်ညိ၊၊
ပုတ်ပနုတ်၊ ပၞုတ်ပၞုတ်မပုတ်ဂၞတ်ဝွံ ဟွံကေက်ဂှ်ရ အဲ သ္ဒးချူဇကေက်ဍေံ၊၊ တုပ်ပၟာညံၚ်ပါန်မုတ် မထတ်စိုတ်သၟိက်ပုတ်တၠိုဟ် ဆုဇမၞော်ကီု မုက်ပၞုတ်လေဝ်ကြဳ၊ ဂတေက်လေဝ်သွတ်၊ ဆုဂှ်ဇၞော်၊ ပါန်မုတ် သ္ဂောံပုတ်တလိုဟ်ဆုဂှ် ဝါတ်သန်၊၊ ( ဥပ္ပန္နဟံသာဝတဳရာဇာဝံသကထာ )
လီု (လိမ်)လနီ၊ လၞီတၠအဲ ဒၟါနူကလောန်ဇကု ဟွံအာစိုပ်ဒတုဲဂှ် စိုတ်လ္ပလီုညိဏီ၊၊ လၞီစိုတ်ဂၠိုၚ် ယဝ်သ္ဒဟ် ဟွံခိုဟ်ကဵုဇကုရောၚ်၊၊ အက္ခရဝိပ္ပတ္တိ - လၞီအက္ခဝ်၊၊
လာ်လနာ်၊ လၞာ်ဟိုတ်နူလပှ်မထဗတ်လျတ်တဴသြၚ် ဂၠိုၚ်ကဵုလှ်ေဂှ်ရ လၞာ်သြၚ်ၜဳ က္တဵုဒှ်၊၊
တၚ်တနၚ်၊ တၞၚ်တၞၚ်ဇိုၚ်တၞိန် ညးမတၚ်လဝ် နွံမုစိတၞၚ်ရော၊၊
ဇာၚ်ဇနာၚ်၊ ဇၞာၚ်သၟိက်ဂွံဂေတ်ဝေၚ် ဂေၚၚ်ဇိုၚ်ဝါ၊ ဂၠဲါဇာၚ်စက ပတဴယာကြာ၊ သီုညးၜါအဴ အာတဴအနဳ၊ တြုံရပ်ဂွံဇၞာၚ် ကွာ်လဗာၚ်အာ၊ ဗြဴလေၚ်တိုၚ်ပရှ်ေ ကွာ်ပလှ်ေအာ၊ ဒ္ၚဳအာစိုပ်ဟေၚ် ဇိုၚ်ဇရေၚ်လှာ၊၊ (လိက်သာရဝါန်)
စတ်စနတ်၊ စၞတ်စၞတ်ကံ၊ လေံစၞတ်ကံ၊၊ ကဏံ စတ်စုတ်ပ္ဍဲလေံစၞတ်တုဲ ပြာၚ်ကၠေံကဵုပၟတ်ရ၊၊
သာတ်သနာတ်၊ သၞာတ်သၞာတ်မသာတ်ဍာ်ဂၠုၚ်၊
တက်တနက်၊ တၞက်တက်နတၞက်ပသဲ၊
လိုန် (လိန်)လနိန်၊ လၞိန်အံၚ်ဇဲယျဝွံ စိုတ်ဒြိုဟ်သ္ကာတ်ဒဇန်သဟာသဳလောန်သန်၊ ဟွံဂိုဟ်လမျီုသတ် ဟွံဆာန်သက်က်ရောၚ်၊၊ ဂစိုတ်ကၠေံဂမှဳဂမၠိုၚ်တုဲ ဒဒှ်ဗဗေၚ်ပသဲသ္ၚာဖေဝ်ဂှ် ကေတ်ဏာရ၊၊ ဒှ်သ္ၚာယာတ်ယန်တံဂှ် ပကၠေံလၞိန်ဇိုၚ်ဖအိုတ်ရ၊၊ လ္ၚဵုပဖုန်၊ လ္ၚဵုပဒဲါသ္ၚာ၊ လ္ၚဵုပယာတ်ယာ၊၊ သ္ၚာပြးဇး အလုံဍာ်ၜဳကြုၚ် ဟီုအိုတ်ဟွံမာန်ရ၊၊ (ပြကိုဟ်ရာဇာဝၚ်မဒှ်တၞောဝ်ဒတောဝ်သၟိၚ်၊ ကျာ်ဇၞော်အစွောံ၊ သက္ကရာဇာ် ၁၁၂၈)
သံက်သနံက်၊ သၞံက်သၞံက်ဇြုံ၊၊
သူသနူ၊ သၞူနသၞူ မသူသ္ၚု၊၊
ပိုက် (ပိက်)ပနိက်၊ ပၞိက်နကဵုပၞိက် ပိုက်သဝိၚ်တဴလျလျ၊၊
ဒက်ဒနက်၊ ဒၞက်ဂစေံဒးဒၞက်ညးမဒက်ပါံလဝ်ဂှ်ရ၊၊
ဗာ်ဗနာ်၊ ဗဏာ်၊ ဗၞာ်ဆုဒကုတ်ဗဏာ်
ပါ်ပနာ်၊ ပၞာ်ပနာ်သတ်၊၊

မကြိယာ ရၚ်ထပ်စုတ်အက္ခဝ်န၊ဏ ကၟက်နတုဲ ဍေံမဒှ်အာပိုဒ်နာံ နာံဝိသှ်ေတံဂှ် တန်ဆဝွံကၠာရ၊၊

Comments  

မကြိယာ ပြံၚ်ဗဒှ်မနာံ ( ၁ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Tuesday, December 02, 2008

ကြိယာလ္ၚဵုတံဂှ် [ ကြိယာမၞုံပိုဒ်ကမ်-သကမ္မကကြိယာကီုလဝ်၊ ကြိယာမသက္ကုပိုဒ်ကမ်-အကမ္မကကြိယာကီုလဝ်၊ ] နူဒဒှ်ပိုဒ်ကြိယာ ခါရသ္ပပိုဒ်နာံ၊ နာံဝိသှ်ေမ္ဂး အပြံၚ်အလှာဲဒမံၚ်ဗီုပြၚ်ဍေံ နွံတဴရ၊၊ ဥပမာတုန်၊ မကြိယာ - သုၚ် - ဂှ် ခါရပပိုဒ်နာံ၊ နာံဝိသှ်ေမ္ဂး သ္ဒးချတ်ထပ်စုတ်အက္ခဝ် - ဝ - ၊ သာ်ဂှ်ဟွံသေၚ်မ္ဂး ချတ်ထပ်စုတ်အက္ခဝ်ကၟက် - ဝ - ၊၊ တုဲ မကြိယာ - သုၚ် - ဂှ် ဒှ်အာ - သဝုၚ်၊ သွုၚ် - မိက်ဂး၊၊ ပ္ဍဲမကြိယာမွဲ ထပ်စုတ်အက္ခဝ်ဝ၊ ကၟက်ဝတုဲ မဒှ်အာပိုဒ်နာံ၊ နာံဝိသှ်ေသာ်ဂှ်မ္ဂး ပိုဒ်ဂှ် ဗွဲမဂၠိုၚ် မၞုံပြဝံက်အဓိပ္ပဲါ - ပွ၊ပြဝ မိက်ဂးရ၊၊ မကြိယာဂှ်ရ ခါရမထပ်ချတ်စုတ်အက္ခဝ် - မ - ၊ အက္ခဝ်ကၟက် - မ - ယဝ်သ္ဒဟ် ဍေံဒှ်အာပိုဒ်နာံ၊ နာံဝိသှ်ေ ရဴဝွံမ္ဂး - သမုၚ်၊ သၟုၚ် - ရ၊၊ ပိုဒ်နာံ၊ နာံဝိသှ်ေမဖှ်သာ်ဂှ် ဗွဲမဂၠိုၚ် မၞုံပြဝံက်ဍေံ မကံက်အဓိပ္ပဲါ - ပူဂဵုမွဲမွဲ၊ အရာဝတ္ထုမွဲမွဲ၊၊ ပိုဲသ္ဒးသမ္တီလဝ် နွံမွဲ၊ ပ္ဍဲပိုဒ်နာံ၊ ပိုဒ်နာံဝိသှ်ေမၞုံကဵုအက္ခဝ်ဝ၊ ကၟက်ဝ၊ အက္ခဝ်မ၊ ကၟက်မ မလၟောဝ်ကၠုၚ်နူမကြိယာမဖှ်သာ်ဂှ်သာ်ဂှ် အခိုက်ညးတမၠာတေံ ညးတံ ချတ်စုတ်အက္ခဝ်ကၟက် (ရ) အကြာအကြာဂှ်၊၊ ဒၞဲါဂွံချတ်စုတ်အက္ခဝ်ကၟက် (ရ) ဂှ် ရံၚ်မွဲဗီုပြၚ်ဍေံဂတတေံတုဲ သ္ဂောံတီကေတ်ရ၊၊ သၟးညံၚ်ရဴမကြိယာ ပ = ပဝ၊ ပွ၊ ပြဝ၊၊ ဗုတ် = ဗဝုတ်၊ ဗွုတ်၊ ဗြဝုတ်၊၊ ဒုၚ် = ဒမုၚ်၊ ဒၟုၚ်၊ ဒြမုၚ်၊၊ တၟံပိုဒ်နာံတံဂှ် နွံကဵုအက္ခဝ်ကၟက် (ရ) ဖအိုတ်ရ၊၊ ဆဂး ခေတ်လၟုဟ် ချူကှ်ေစအောန်လောန်၊၊ သှ်ေတဴ ဗၞတ်ၜါပိဏီ မပ္တံကဵု ပြဝ၊ မြမောဝ်၊၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ မကြိယာလ္ၚဵုမၞုံကဵုအပြံၚ်အလှာဲဗီုပြၚ် ရဴအဲမဟီုဂးလဝ်ဂှ် သၟိက်ဂွံချူထၜးကဵုကုတၠဝါသနာလိက်ပတ်မည်တံ ပ္ဍဲမုက်လိက်ဗၠံက်လိက်ပတ်မည်ဏံရ၊၊
အပြံၚ်အလှာဲဗီုပြၚ်ဒမံၚ်မကြိယာလ္ၚဵု
မကြိယာ
နာံ၊ နာံဝိသှ်ေ
နာံ၊ နာံဝိသှ်ေ
အက္ခဝ်ဝ၊ ကၟက်ဝ
အက္ခဝ်မ၊ ကၟက်မ
သုၚ်သဝုၚ်၊ သွုၚ်သမုၚ်၊ သၟုၚ်
ဇိုတ်ဇဝိုတ်၊ ဇွိုတ်ဇမိုတ်၊ ဇၟိုတ်
တုတ်တဝုတ်၊ တွုတ်တမုတ်၊ တၟုတ်
ပုတ်ပဝုတ်၊ ပွုတ်ပမုတ်၊ ပၟုတ် (ပါန်မုတ်)
သာ်+သမာ်၊ သၟာ်
စာ်+စမာ်၊ စၟာ်
ဒုၚ်+ဒမုၚ်၊ ဒၟုၚ်
တိုပ်တဝိုပ်၊ တွိုပ်+
တုၚ်တဝုၚ်၊ တွုၚ်+
သှ်ေ+သမှ်ေ၊ သၟေဟ်
မံက်+မမံက်၊ မၟံက်
ထောၚ်+ထမောၚ်၊ ထၟောၚ်
ဇန်+ဇမန်၊ ဇၟန်
ဇိက်+ဇမိက်၊ ဇၟိက်
ဇိၚ်+ဇမိၚ်၊ ဇၟိၚ်
ကတ်ကွတ်+
ကဵုကွဵု၊ တွဵု၊ တဝဵု+
ကေတ်ကွေတ်၊ တွေတ်၊ တဝေတ်+
ဇက်ဇဝက်၊ ဇွက်+
ဗက်ဗဝက်၊ ဗွက်+
ဖက်ဖဝက်၊ ဖွက်+
တိၚ်တဝိၚ်၊ တွိၚ်+
တိုက်တဝိုက်၊ တွိုက်+
တော်+တမော်၊ တၟော်
ဂံၚ်+ဂမံၚ်၊ ဂၟံၚ်
ဂံက်+ဂၟံက်
ဒိုဟ် (ဒိဟ်)+ဒၟိဟ်
ဒေပ်+ဒၟေပ်
ဒုက်+ဒမုက်၊ ဒၟုက် (လေံဒၟုက်)
တောံတွောံတမောံ၊ တၟောံ
ရိုဟ် (ရိဟ်)+ရမိဟ်၊ (ရဂှ် ဒှ်အာလတုဲ) လမိဟ်၊ လၟိဟ်
ဒုန်+ဒမုန်၊ ဒၟုန်
ပေါတ်ပဝေါတ်၊ ပွောတ်၊ ပြဝေါတ်+
ပတ်ပဝတ်၊ ပွတ်၊ ပြဝတ်+
ဒးဒွး+
ဒက်ဒွက်+
ပဝ၊ ပွ၊ ပြဝ+
ဗုတ်ဗဝုတ်၊ ဗွုတ်၊ ဗြဝုတ်+
ခိုဟ် (ခိဟ်)+ခမိဟ်၊ ခၟိဟ်
လုတ်+လမုတ်၊ လၟုတ်
လီ၊ လေမ်၊ (လေမ်စၞာဲ)+လၟေမ်၊ (လၟေမ်စၞာဲ) = မာယာ
ကာန်ကဝါန်၊ ကွာန် (တၞံဓိတာန်ကဝါန်)+
ဇဵုဇဝဵု၊ ဇွဵု+
သေက်သဝေက်၊ သွေက်+
သေက်ဇဵုသွေက်ဇွဵု+
ပိုက်ပဝိုက်၊ ပွိုက် (ပွိုက်ကျာ)+
သှ်သဝှ်၊ သွဟ်+
ဗှ်ဗဝှ်၊ ဗွဟ်၊ ဗြဝှ်+
ဗဝ်ဗဝဝ်၊ ဗွဝ်၊ ဗြဝဝ်+
ယဵုယဝဵု၊ ယွဵု+
ယီုယဝီု၊ ယွီု+
ရပ်ရဝပ်၊ (ရ ဒှ်လတုဲ) လဝပ်၊ လွပ်+
ယာ်ယဝါ်၊ ယွာ် (ယွာ်သြောံ=pounding rice with a pestle)+
ယိုက်ယဝိုက်၊ ယွိုက် [carrying]+
ပေါန်ပဝေါန်၊ ပွောန်၊ (ကၠေၚ်ပွောန်)+
ဗာန်ဗဝါန်၊ ဗွာန် (ဂဥုဲဗွာန်မာ)+
စံၚ်စဝံၚ်၊ စွံၚ်+
ပံၚ်ပဝံၚ်၊ ပွံၚ်+
ပန်ပဝန်၊ ပွန်+
သာတ်သဝါတ်၊ သွာတ်+

ဗၞတ်ဆဝွံ ကေတ်ကၠာရ၊၊ ခါရမတမ္ၚအ် ဗတိုက်စိုတ်ပၠန်မ္ဂး အဲ သ္ဒးချူထၜးကဵု၊၊ လၟုဟ် မကြိယာတံဂှ် ဂၠိုၚ်လောန်အာဂှ်ရ သၟိက်ဂွံတန်ဒေါံကၠေံ ဆၜိုတ်ဏံရ၊၊

Comments  

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၄၂ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Wednesday, November 26, 2008

Google Logoဗြရတ် ဍိုက်လတူစးချေံဟဇ္ဇနဲ ကလာၚ်သာၚ်တိုန်အာ တူသဗာန်အမှဲ
ဗြရတ် စိုပ်အာ ထာန်ဒမံၚ်ကလော်ဗြဴမိဣဏၚ်ကၚ်ရဳ
ကာလသၟိက်ဒှ် တဝှ်သံၚ်သာ၊ သၟီတာပဿ တလပညာ၊ ကွက်လိက်တုဲပၠန် စဴပန္နသာ၊ ဗြရတ်ကုမ္မာ ပြဟ်ၚုဟ်အာရ၊ လာၚ်မုက္ခဝါ လၜိုဟ်ကာယျ၊ မြဳသာဲနာဍူ ပုၚ်မူသဗ္ဗ၊ တုဲကလံကၠာ ပန္နသာရ၊ ဗောဓိသတ္တ တလစရာဲ၊ ကျိုၚ်ကျဝ်ဂ္ညိဂ္ညာတ် ဨကရာတ်ဗၠာဲ၊ သၞာ်ရတ်ချတ်ဂၞိၚ် တွိၚ်ပ္တိုန်စရာဲ၊ ဂါံဍိုက်ချေံပြဲ ဟဇ္ဇနဲဗၠာဲ၊ လိုန်သဗာန်ကျာ မူပမာဗ္ဒာဲ၊ ညံၚ်ၜိုပ်ၜၚ်ဗၠာဲ ဆာဲတူကာသ၊ ပဝ်ပ္ၚောံခုတ် စိတ္တကုတ်ရ၊ ညံၚ်အိန်မာဃ တလသွဝ်ၜါ၊ မဍိုက်ယာန်ကၠာ ဨရာဝဏ္ဏ၊ မတိတ်ဝေၚ်ထာန် ဥဒျာန်လစ၊ ညံၚ်သူရိယျ ဍိုပ်ၜိုပ်ဒျအာ၊ ပ္ၚောံဍုၚ်ကၠာ ဒွါရဝတဳ၊ ကောံမိတ်လဂ္ဂန် ဂွံညန်မွဲဒ္ၚဳ၊ ပမာသာ်ဂှ် တုပ်အိုတ်သၟဟ်ညဳ၊ ဗြရတ်ဍောတ်ဗၠာဲ စရာဲကျာ်သြဳ၊ ဍိုက်ယာန်အဿ သၟီပယာယဳ၊ ပ္ၚောံနန်ဒြၚ် ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ၊ ဒေါဝ်ဂြိုပ်ကျာ်သြဳ ဗနဳပုပ္ဖ၊ ဍိုက်ယာန်အဿ သၟီပယာကြာ၊ ကလာၚ်သာၚ်ဟာန် လိုန်သဗာန်ကျာ၊ ချေံကဵုဗညာ အာတဴလျလျ၊ ကြာဟေမဝန် ထာန်အရညှ၊ အာတဴလျလျ ကာလဂှ်ပၠန်၊ သၟီရာဇာမန် ညံၚ်ကောန်ၜိုပ်ၜၚ်၊ ပရှ်ညံၚ်ကျာ နဲပါကဟၚ်၊ ပရှ်လောန်က္ဍၚ် ဒေါ၀်ဂၚ်ၜိၚ်ဒၟံၚ်၊ တူဂၠံအမှဲ ရံၚ်ညာတ်နဲသၞံၚ်၊ ကြာဂၠံမတ်ဗြဲ ပ္ဍဲစးအဿံၚ်၊ ညာတ်ညံၚ်ရဴသၞံၚ် အရံၚ်ဖျေဲဖျဴ၊ ညာတ်အာစောန်စောန် ပြာသာတ်နန်ပ္ကဴ၊ ဓုပ်ပြကာအဵု လျးဂဵုညံၚ်သ္ဍဴ၊ ကရိုန်တဏာဲ ဂဵုဍာဲဖျေဲဖျဴ၊ သ္ၚိကၠတ်နန်ဒြၚ် ဂဵုခၠၚ်ညံၚ်သ္ဍဴ၊ ဗတၚ်ဇာထဝ် ရုပ်သပဝ်နှဴ၊ သပဝ်ဗိုတ်နာ် ဂၠိုၚ်သာ်တ္ၜတ်သြဴ၊ ညးၜါရံၚ်ဗဵု ခၠၚ်လဟဵုတဴ၊ ပြာသာတ်ဒေံဗြဴ ရဴဒမၚ်ဍာ်၊ ဂေၚ်တဴပြာသာတ် ဂွံညာတ်ရုပ်ရဴ၊ ပ္ဍဲမုက်ရုၚ်ပ္ကဴ ယက္ခဗြဴအုံ၊ ပၠဣဓိပၠန် ရပ်ဒန်တဲသ္တုံ၊ ယက္ခဟောကၠံၚ် ဒတဴဒၟံၚ်အုံ၊ ကဵုပါၚ်ဟဟ ပၠရမျှာၚ်ကောံ၊ ထောံဇိုၚ်တဲစုံ သီုသ္တုံသီုဇွိ၊ တၚက်ေၚက်ဂွု ကိုဟ်တသုစိ၊ သလာ်ရံၚ်လ္ၚာ် တက်ဍာ်ယူတိ၊ ကလော်ဒိတှိ ပၠဣဓိလောန်၊ ဂွံညာတ်တဴကၠာ သီုညးၜါပၠန်၊ ချေံဟီုဂၠိုက်ဂၠဲါ ကဵုနာဲသာဇန်၊ လိက်ပ္ဍဲကံချေံ ထောံကဵုဍေံပၠန်၊ ဍေံဂွံညာတ်ကၠာ အက္ခရာဗျန်၊ ဂွံတီသ္ဇိုၚ်သာ တူကျာပိုဲတန်၊ ဂွံမိၚ်ရမျှာၚ် ပါၚ်ချေံပြဲလောန်၊ ဗြရတ်ထောံပၠန် လိက်ဇမန်ဗၠဲ၊ ယက္ခဂွံညာတ် ပါတ်တိုန်စိုတ်ပ္ဍဲ၊ ပံက်ညာတ်လိက်ကၠာ အက္ခရာနဲ၊ ဇၟန်ညဳသတပ် ပၠောပ်ဏာအပ္ဍဲ၊ ပၚ်ခၠံယဵုတဲ ပ္ဍဲကောန်ကျာ်သြဳ၊ ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ကျာ်သြဳနန်မြ၊ ဂွံမိၚ်လိက်ရ ယက္ခဒေဝဳ၊ တီပ္ဍဲလိက်ကိုပ် မိတ်အဲစိုပ်ပ္ညဳ၊ တွာ်တိတ်မုက်ရုၚ် တိတ်ဒုၚ်သဳကၠဳ၊ ယက္ခဒေဝဳ ကျာ်သြဳဗြဴရတ်၊ မိၚ်လိက်တုဲကၠာ သ္ၚဳအာမုက်မတ်၊ တုဲကော်ဗိန္ဒော ဟောရာကိုန်ဗတ်၊ ဟောရာကၠုၚ်စိုပ် ဖျေံက္ဍိုပ်ပဝတ်၊ ယွံနာဲနန်သ္ဍဴ ပိုၚ်တဴနန်ကၠတ်၊ မူပမိက်စိ ဟီုညိဗ္တာၚ်ၜတ်၊ ဂွံတီဗွဲစၟတ် အဇ္ၛတ်ညိနာဲ၊ . . .

ဏၚ်ကၚ်ရဳမိၚ် ဟီုပမိၚ်ဆာဲ၊ ယွံလေဝ်အစာ ဟောရာစရာဲ၊ လိက်မိအဲပ္ညုၚ် ကဵုကၠုၚ်ဆက်ကွာဲ၊ လိက်တွဵုတဲယာဲ လိက်နာဲဗှ်ရံၚ်၊ စုတ်တဲဍောတ်ဗၠာဲ ယာဲကဵုပလံၚ်၊ ယမုဗြရတ် ပြာကတ်ဒါန်ကြံၚ်၊ ထပ်တဲပ္ဍဲလိက် အဲသၟိက်ကဵုရံၚ်၊ ဂွံတီညိကွေံ ကော်ဖျေံဒမံၚ်၊ က္ညဗိန္ဒောရံၚ် ညံၚ်ဗၠးသၚ်ကာ၊ ဟောရာမိၚ်ဗက် ဖန်စက်ဇာတာ၊ ပိပန်ဒစာံ သက်ဖဍာံကာ၊ လိက်ဝွံအဒိ လှာဲတမိကၠာ၊ ခယျဝိဒ္ဒဳ ပ္ညဳယၟုအစာ၊ တုဲသ္ၚဳပၠန်မွဲ ပ္ဍဲစက်ဇာတာ၊ တန်အယုက်ဆံၚ် ဂြိုဟ်ပံၚ်ဟုဲဏာ၊ ပၟဝ်တရဴ ကြဴစစှ်ၜါ၊ ကိုန်ဇိုက်ဟွံတိတ် လအိတ်ဇာတာ၊ ပ္ဍဲမိဟ်သောရာ ပ္ဍဲဗြိုဟ်ရာဟု၊ ကြကတ်အၚာ သိုက်ကြာကန်စု၊ အဒိုတ်တူဝွံ စန်မြုဗိစ္ဆာ၊ ဂုရုမကဝ် ကုံလဝ်ဗုဒ္ဓါ၊ ဝွံသ္ၚိကၞေပ်ရ ဒစာံပြကာ၊ ဂြိုဟ်ဒစာံတုဲ ဒးကၞုဲရာဇာ၊ ကၞုဲအနုမာန် နွံညာန်သ္ကေက်သ္ကာ၊ ရသိဆက်ကွာဲ ပသရာဲကၠာ၊ ကြဴဝွံကၞုဲဝါ ဂွံဏာကောန်စိုတ်၊ ခိုၚ်ကဵုဇာတာ တိတ်နူကာဗိုတ်၊ လိက်ဝွံလှာဲအဴ ဘာ်တရဴအိုတ်၊ လိက်တၞံဟသေၚ် ဒးဟေၚ်ဂၞဲရိုတ်၊ ကာကာပ်မြိတ္တျု အမှုဂစိုတ်၊ လိက်ဝွံလှာဲအိုတ် ပ္ဍဲစိုတ်ဍိက်အဴ၊ လိက်ဝွံဟသေၚ် တၟေၚ်ရောၚ်နာဲဗြဴ၊ ပိုတ်ဗျန်ဟွံဆာဲ လွာ်ဘာ်တရဴ၊ ထာန်ဇိုၚ်လှာအဴ နာဲဗြဴယွံမိ၊ ညးလှာဲတုဲရ ဗြဴတလတိ၊ ဟွံစှ်ေပိုတ်ဗျန် ချူကၠောန်တမိ၊ ပပ္တေဟ်ညိယာဲ စရာဲနန်လွိ၊ လိက်လှာဲတမိ ယုတ္တိဟွံဝေၚ်၊ . . .

ဏၚ်ကၚ်ရဳမိၚ် သွိၚ်မုက်ကလေၚ်၊ မိဟီုတ္ၜေဟ်ကၠာ ဟောရာဂှ်ဟေၚ်၊ ဟာဲအဒိတှိ ဗှ်ေညိဟွံသေၚ်၊ ဗှ်ေပလီလှေံ ညံၚ်ပြေံကျာဟေၚ်၊ ဗှ်ေဗ္ဂေတ်တံၚ်ဂြဲ နဲညးဍိုက်ပြေၚ်၊ ဗှ်ေတံၚ်ကလေၚ် တုပ်ညံၚ်ပြေၚ်ဂၠဴ၊ ဟာဲအမုက်ဗၠး အဲဂဗးတဴ၊ ဟာဲအမုက်ဗာ် သ္ၚိဍာ်ပသြဴ၊ အဲဒလုက်ပၠန် ဇပန်ဍေံက္တဴ၊ အာကၠေံအဂၠဴ လထဴလုတ်ဝတ်၊ မံၚ်လံမဂး ဒးဂွမုက်မတ်၊ အာထောံကဵုပြဟ် ဗြံက်က္ဍဟ်ခလောတ်၊ ဟောရာခညောတ် သၟတ်ပၠန်စဴသ္ၚိ၊ . . .

ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ဒေဝဳယက္ခိ၊ တိတ်အာမုက်ရုၚ် ကၠုၚ်ဗိုၚ်သ္တုံဇွိ၊ ကမၠောန်ဗိုၚ်ဂၠေဲါ ပ္ဍဲတံဇိုၚ်မိ၊ သဘာ်တဲၜါ နာဲသာနန်လွိ၊ တုဲသ္ၚေဝ်တိုန်အာ တူအကာသိ၊ ညံၚ်မှာတလိ မိညာတ်ဒဇပ်၊ အတိက်ပ္တုဲလဝ် ဇတဝ်ဖြပ်ဖြပ်၊ ပ္ဍဲစိုတ်သမြပ် ဖြပ်ပ်ဇတဝ်၊ ရုပ်ညံၚ်မာဃ အိန်တလသွဝ်၊ ဍိုက်ယာန်ချေံပၠန် တဲသၞာ်သ္ဂန်လဝ်၊ စိုတ်မိဖြပ်ဖြပ် ဇတပ်ဇတဝ်၊ ဇြဟာန်တမိုဟ် ဖျုန်ဂြိုဟ်သ္ဗသအဝ်၊ ယက္ခဗြဴသွဝ် စိုတ်လၟောဝ်အာ၊ ပ္ဍဲဂွိုၚ်ကြုတ်ဏာ ဗျာပ်အာဇြဟာန်၊ ဘဝၚ်ပိတန် အဝဇ္ဇန်ထာန်၊ သမ္ပတိစ္ဆိုန် လဴတိုန်ဂစာန်၊ ဍောၚ်ဓဝ်ဝိညာန် ထုဲကြာန်ဗနှ်၊ သန္တဳဝတှဴ ဇၞော်တဴက္တဵုဒှ်၊ ဇဴတဒါရီု သီုစှ်ထပှ်၊ လညာတ်သ္ဇိုၚ်ညာတ် ဂွံညာတ်တုဲဂှ်၊ ဇဴသောဗနှ် မူဂှ်ပမာ၊ တမ္ၚာမွဲကၠာ ပ္ဍဲခန်လွာၜဳ၊ သဏန်ဒက်ဗျာၚ် ပ္ဍဲသၞေၚ်စာၚ်ဖဳ၊ ဍိုက်ဂၠုၚ်ဂၠဲါၚဳ ပလွဳပရာ၊ ဂရော်နာံထံၚ် ဒၞဲါခဏံၚ်ကၠာ၊ ကညာတ်သၞေၚ်စာၚ် သာၚ်တိုန်ညှာညှာ၊ ထမက်ကိတ်ပၠန် ဒးသဏန်ကၠာ၊ ကၠာတ်ပၠန်ဟွံတိတ် ၚိတ်ဗိုန်က္ဍၚ်အာ၊ တုဲဒးမံၚ်ဘဲ လုပ်တဲညးဖျာ၊ သၞေၚ်စာၚ်တုပ်ရုပ် ဂၚ်တုပ်သံၚ်သာ၊ သဏန်တုပ်ကီု အရီုတဏှာ၊ ကယျိုၚ်ဂညိ အပေါတ်ကြိယျာ၊ အကုသဵုဂှ် တွံဂးတမ္ၚာ၊ ဗြဴရတ်ယက္ခာ တုပ်ပမာပၠန်၊ . . .

နူမိညာတ်ဒး ပးရုပ်လဂ္ဂန်၊ ဇာပ်ပ္ဍဲသန္ထာန် ဇြဟာန်တန်တန်၊ လ္ၚာ်ရံၚ်ပၠန် လတူနန်လွိ၊ မိကော်တိုန်အာ ဖဳဒွါတသိ၊ အဵုသ္ဍိုက်မိ စှ်ေညိမူဒှ်၊ စှ်ေရကောဗၠာဲ နာဲယာန်ချေံပြဟ်၊ ဒေံတိတ်ဝါၚ်ဒုၚ် စှ်ေကၠုၚ်ထဝ်စှ်၊ က္ညစှ်ေကဵုပြဟ် လမုဟ်ညိနာဲ၊ မိကော်ကဴကဴ ရံၚ်တဴကောဗၠာဲ၊ ညာတ်ရုပ်စိုတ်ချဳ ဏၚ်ကၚ်ရဳဆာဲ၊ မတ်ကသဳစိုတ် စိုတ်ဒြေပ်ဂေတ်ဂဲါ၊ စှ်ေရကောဗၠာဲ နာဲဂဍောၚ်မတ်၊ ဗြရတ်ဂွံမိၚ် တွိၚ်ပါၚ်ဗြဴရတ်၊ ဟီုပ္တီချေံရော ယွံကောဗ္တာၚ်ၜတ်၊ ကောရံၚ်စှ်ေအဴ တေံမိဗြဴရတ်၊ ကော်ဒၟံၚ်ကောဂၞဴ ဒကဴနန်ကၠတ်၊ စှ်ေရဟာနာဲ ကောဗၠာဲချေံရတ်၊ ချေံဟီုတိုန်သၟတ် ယွံဒေံဍောတ်အဲ၊ ကောဒျာန်စှ်ေရ မတ်ပလၜဲ၊ ဒျာန်စှ်ေလျလျ ဒေသနန်ဗၠဲ၊ ဗ္ဒက်သိုန်ပိဝါ တူကျာအမှဲ၊ ဂေတ်ဍုၚ်မိအဵု ဗဵုဝေၚ်နန်ဗၠဲ၊ စိုပ်မုက်ရၚ်ကၞာတ် အမာတ်ရေၚ်ဂၠေဲါ၊ ဏၚ်ကၚ်ရဳပၠန် တလနန်ဗၠဲ၊ မိဗက်ထၜ တလအဝဲ၊ သဘာ်ဖျေံပြဲ နူချေံမွဲတန်၊ ဗြရတ်ညာတ်စိ ရုပ်မိတြဳဝန်၊ ညးၜါစိုပ်စပ် သ္တပ်သ္တးမွဲပၞောန်၊ ဂဇံမုက်ရုၚ် ဒုၚ်စမုက်ပၠန်၊ ချေံရတ်ဒးရး ဗလးမွဲတန်၊ အဟာရဗျန် ဂၠိုၚ်သန်ပြာကတ်၊ တရိုပ်ဗစ သၟီဗၠာဲဗြရတ်၊ တူနန်ထဝ်သၟတ် ကောံဗြဴတ္ၜတ်သြဴ၊ ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ကျာ်သြဳနန်ပ္ကဴ၊ ညးၜါမွဲဖုန် စိန်ဝုန်နှဴရဴ၊ ပ္ဍဲနန်ဇမၠိၚ် သၟီကဵုဒေံဗြဴ၊ တူနန်ထဝ်ပ္ကဴ ရေၚ်ကာန်တဴတုန်၊၊

Comments  

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၄၁ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Friday, November 14, 2008

Google Logo
ချေံကလာၚ် မၚ်ဗၠာဲဗြရတ်ဍိုက်အာ လတူသဗာန်အမှဲ
ဗြရတ် မဂွံဆဵုညာတ်ကေတ် ရသိမကေၚ်ဒှ်လဝ်လဲဇွာနူဘဴတမၠာ ပ္ဍဲဂြိုပ်ဟေမဝန်
ဗြရတ်ကုမ္မာ ကောန်ရာဇာဝၚ်၊ ညံၚ်မှာလီဗၠာဲ ချေံနာဲတုပ်က္ၜၚ်၊ ပ္ဍိုက်ဗၞိက်လွဳ ပဳတိအရၚ်၊ နုဘဴအဒ္ညာ တုပ်သၠယာက္ၜၚ်၊ ရပ်သၠသၞေဝ်စိုတ် ဟွံဖိုတ်ဘဝၚ်၊ ထာၚ်ပ္ကဴပညာ ဗ္ကေတ်ဏာဇၟာပ်ကၠၚ်၊ ဇက်တဝန်ရှောဲ ပ္ဍဲကာသဂၚ်၊ ဇက်တဝန်ခိုဟ် ဒိုဟ်မိတ်အရၚ်၊ တ္ကံတၟံတရၚ် ဟွံလၞၚ်ဂၠိန်၊ ညံၚ်တြဳဇှ်အိန် နာဲသိန္နရာတ်၊ သတြုတမ ဟဂံၚ်ပဝါတ်၊ ကောန်ဨကရာတ် နာဲပြာသာတ်ထဝ်၊ လျးရတ်ပြီုရုပ် လျးရုပ်ဆက်တ္ၜဝ်၊ ညံၚ်တ္ၚဲတိုန်သၟုက် က္ဍိုပ်ယုဂ္ဂန္ဓဝ်၊ ချေံကဵုသၟီဓဝ် အံသဝ်လောန်သန်၊ ဒေါဝ်ဟေမဝန် ကလာၚ်လန်ဂြး၊ မဒါန်အတိက် သၟိက်ပ္ညုၚ်ထၜး၊ ဒါန်အတိက်သၟတ် ပြာကတ်ဇၟာပ်ညး၊ မိတ်တၞံတမၠာ ကဵုခြာသ္ၚောဲသ္ဍး၊ ကဵုသ္ၚောဲတဝဵု တိကဵုအကး၊ ဂွံဒ္ၚေါ၀်လေၚ်လး သ္တးလးသာဓာ၊ ယဝ်ဒါန်ဟွံမွဲ ပ္ဍဲဘဴတမၠာ၊ စးကဵုစးဗ္ဒာဲ ဒလာဲလဝ်ကၠာ၊ ဟဂွံလးလေၚ် ရောၚ်ဟသေၚ်ဟာ၊ တဝှ်ကျာ်တြဲ နာဲဇြဲသာခါ၊ ဟီုတွံလဝ်ဟေၚ် ရောၚ်ဟသေၚ်ဟာ၊ နာဲက္ဍိုၚ်ထာၚ်သွာ ကောန်ရာဇာဝၚ်၊ ဍိုက်ချေံပြဲက္ဍၚ် ဒေါဝ်ဂၚ်ဟေမန်၊ သ္ၚဳမၠာ်ရံၚ်အာ ကြာဟေမဝန်၊ နွံဣသိမွဲ သဳလပြဲလောန်၊ အသၟာပိုတ် ဂွံညာတ်အိုတ်ပၠန်၊ ဒ္ၚဳဒျာန်စှ်ေအာ ခါဂှ်မွဲတန်၊ ချေံဂါံဟွံပြဟ် ဂါံတဆှ်အန်၊ ဒ္ၚဳလုပ်စိုပ်ပၠန် ထာန်ပဏ္ဏသာ၊ ***ဗျူပတန်လၟောၚ် ဒၟံၚ်ဇိုၚ်ကၟာ၊ . . .

ချေံအာဂၠဲါစ ဒေသဇိုၚ်လှာ၊ ဗြရတ်ရာဇ ဒါနတမၠာ၊ ဘဝနူတၞံ ပတံဝါသၞာ၊ ဗြရတ်တုန်စိ ကဵုဣသိကၠာ၊ ညးၜါဂှ်ပြဲ ဒှ်ဒၟံၚ်လဲဇွာ၊ ညးဗၠာဲအဲဗၠာဲ ကြဴတဲသြာဲအာ၊ နာမဣသိ အဒိကိုပ်ကၠာ၊ မၚ်ဗၠာဲသောတ နာမတမၠာ၊ တိတ်လန်ဝေၚ်ဂြိုပ် စိုပ်ဇြဲသာခါ၊ သမၞိၚ်ၜိုဟ်လောန် ပ္တန်ကာယဒွါ၊ သ္တိက်ဒလာဲပၠန် မွဲတန်လှိၚ်အာ၊ နွံကလော်မွဲ သစ္စပြဲဖာ၊ ခစဗဳသြဴ တရဴအခါ၊ ဂွံအဝဵုကၠာ ကန္တာကလော်၊ ဂွံပိုၚ်တံဇြဲ ပ္ဍဲဂှ်မွဲဗော်၊ ယြဴညးမွဲ လုပ်ဇူဇြဲဇၞော်၊ ဒးဒုၚ်စဏ ယက္ခမွဲဗော်၊ ယဝ်တီဓဝ်ဇၞော် ကလော်ဒေဝ၊ ဒေဝဓဝ်အဵု တွံကဵုဒးရ၊ ဂွံဗၠးဘဲကၠာ ကန္တာယက္ခ၊ ကလော်လုပ်ပြဲ ဇြဲနိဂြောဓ၊ ဂွံညာတ်ကေတ်ပၠန် ကောန်မနုဿ၊ နာဲလုပ်သ္တိက်လှိၚ် သမၞိၚ်ရုက္ခ၊ ဒှ်စဏပိုဲ ဟိုဲမနုဿ၊ ဒးဒုၚ်စဏ ရသၟုဲလေၚ်၊ ယဝ်နာဲတီရ ဒေဝဓဝ်ဟေၚ်၊ ပါၚ်ကျာ်တွံလဝ် ဒေဝဓဝ်တၟေၚ်၊ ယဝ်မတွံဒး ဂွံဗၠးဗွဲလွေၚ်၊ မသောတမိၚ် ဒွိၚ်တဴပ္ဍီုသြေၚ်၊ တုဲဟီုကလေၚ် ဒုၚ်ဂုန်သေၚ်ဟာ၊ ယွံသၟီကလော် မဇၞော်အဒ္ညာ၊ တွံဟွံဒးရ ဆနာဲမေတ္တာ၊ အာတ်အခေါၚ်စိ ကဵုညိမွဲဝါ၊ ဗၞတ်ထပှ်တ္ၚဲ အဲဂၠဲါအစာ၊ ယဝ်ဟွံဂွံရ အဲဒုၚ်စကၠာ၊ မဖျေံမေတ္တာ မွဲဝါညိနာဲ၊ ယက္ခဂွံမိၚ် တွိၚ်ပါၚ်မၚ်ဗၠာဲ၊ ကဵုအခေါၚ်ကၠာ ဗလးဏာဆာဲ၊ . . .

ကာလသၟိက်ဒှ် တဝှ်စလာဲ၊ ဗြရတ်ဝွံဂှ် က္တဵုဒှ်မၚ်ဗၠာဲ၊ မပဏ္ဍိတ နာမစရာဲ၊ ဂေၚၚ်တိတ်ကွေံ ဆဵုဒးသဟာဲ၊ ညာတ်မုက်သဟာဲ ဟွံဆာဲဂြိုၚ်ကအီ၊ မူဒှ်သဟာဲ နာဲဒှ်လၞီ၊ မူဒှ်ဇြသ္ကဟ် တွံညိသ္ဂောံတီ၊ ဟွံဂြိုၚ်ဟွံကအီ ဂွံတီညိဇွာ၊ မသောတမိၚ် ဟီုပၟိၚ်ကၠာ၊ ယွံလေဝ်သဟာဲ အဲဂၠဲါအစာ၊ ဒေဝဓဝ်ပြဲ နွံပ္ဍဲဂါထာ၊ ပဂုန်မွဲဝါ ညိရဇွာလဲ၊ မတီညိဟာ ယွံလေဝ်ဇွာအဲ၊ ယဝ်မတီဂုန် ဂုန်ဓဝ်မပြဲ၊ ပ္ကတ်ကဵုညိလဲ အဲဂွံဗၠးချိုတ်၊ တၞံဇြဲကလော် ဒှ်ဗော်အဟိုတ်၊ အဲလုပ်ဒးသ္ကဲ တံဇြဲဍေံသ္တိုတ်၊ ဍေံရပ်စပြဲ အဲပါန်သီုစိုတ်၊ မွဲသတ္တဟ တလစရိုတ်၊ ဗလးနၚ်အဲ ဂၠဲါဓဝ်ပြဲသ္တိုတ်၊ ယဝ်ဇွာတီသၟတ် ပ္ကတ်အဲဒဵုအိုတ်၊ အဲဂွံဗၠးချိုတ် ကၠေံစိုတ်ညိဇွာ၊ ပဏ္ဍိတမိၚ် တွိၚ်ပါၚ်ဂှ်မာ၊ အဲပ္ကတ်ကဵုဏာ ဒေဝါဓဝ်ဆာဲ၊ တုဲပကတ်ကဵုပၠန် လက်သန်ပြယျာဲ၊ သီုကဵုပါလိ သီုအဓိပဲါ၊ ဂွံဓဝ်ဂေါဝ်ဆာဲ ပၠန်ဒၞဲါကလော်၊ ယက္ခညာတ်ကီု သၟာန်သီုခဏော်၊ ဂွံဓဝ်ဟာနာဲ သီုပြယျာဲဗော်၊ ဂွံနၚ်ရအဴ သ္ဍဴသၟီကလော်၊ ယက္ခမိၚ်အိုတ် မိပ်စိုတ်သော်ရော်၊ ပ္ဍဲဂှ်ကလော် ဗော်သၟီယက္ခာ၊ ဍေံသြိုၚ်ပၞၚ် ဂေါ၀်က္ဍၚ်ပြဲဖာ၊ ဂညိလလဴ ပ္ကဴသြဴနာနာ၊ မၚ်ဗၠာဲသောတ ပဒှ်သာ်လွာ၊ ဂါံတိုန်ပၞၚ် ဂေါ၀်ခၠၚ်ရုပ္ပါ၊ ဒေဝဓဝ်ကၠာ လအာယောသော၊ အဲတွံကဵုစိ ပၚ်မှိၚ်ညိကော၊ ဟိရိအြတ္တပ္ပ သမ္ပန္နော၊ သုက္ကဓမ္မာ သမာဟိတော၊ သန္တောသပ္ပေါ ရိသောလောကေ၊ ဒေဝဓမ္မာ တိ၀ုစ္စရေ၊ ယွံကောယက္ခ ဒေဝဓဝ်ပၠေ၊ အဲတွံကဵုလေ သုတေပၚ်မှိၚ်၊ ကလော်ဂွံမိၚ် လဟိၚ်သောတ၊ ဒေဝဓဝ်ဂှ် ကြဳဇှ်ပြာထာ၊ ကလော်ဇြဲကွေံ စိုတ်ဍေံမေတ္တာ၊ ဖျုန်မနုဿ ဟဂံၚ်စကၠာ၊ တုဲဗလးဏာ ယက္ခာဂွံဓဝ်၊ တုဲဂွံဗၠးချိုတ် မိပ်စိုတ်မုက်ဂေါဝ်၊ ဂွံဗၠးဂစိုတ် ၜိုတ်ဂွံတိုန်သွဝ်၊ ဟိုတ်ဇွာပြာ်လဝ် ဂွံဓဝ်ဗၠးချိုတ်၊ ညးၜါဂှ်ပြဲ လသာဒဲအိုတ်၊ ဟိုတ်ဝါသနာ တမၠာဂၠိုၚ်ဂိုတ်၊ ကေၚ်ဂွံပတုဲလဝ် ဓဝ်သူစရိုတ်၊ မသောတချိုတ် အိုတ်ဇိဝိတာ၊ ဒှ်ဣသိဟေၚ် လမုဟ်သေၚ်ဟာ၊ နာဲပဏ္ဍိတ ဘဝတမၠာ၊ ကၠုၚ်ဒှ်ဗြရတ် သၟတ်ဨကန္တာ၊ . . .

ကၠုၚ်စိုပ်ဇရေၚ် ဣသိသေၚ်ဟာ၊ ကၠာတေံမွဲတဲ ဟိုတ်ဒှ်လဲဇွာ၊ ဣသိညာတ်ပြဟ် က္တဵုဒှ်မေတ္တာ၊ ဘဴလမုဟ်ဟေၚ် လှာဲလိက်သေၚ်ဟာ၊ ဣသိဂေၚၚ် ဂေၚ်အရှာံဘာ၊ ရပ်ဂွံကမှ် တုဲဂၠဲါတွံအာ၊ ထောံမတ်ရံၚ်ကၠာ ညာတ်အဿာဂ္ညိ၊ လိက်ကွက်ကံချေံ ညာတ်ဒးတၟေၚ်စိ၊ လုပ်သှ်ရံၚ်ပၠန် လိက်နန္ဒာမိ၊ ကဵုပလံၚ်ဏာ ပုတ္တာယက္ခိ၊ ဗစိုပ်ကောန်ပ္ညဳ ဏၚ်ကၚ်ရဳညိ၊ စိုပ်ရဗတံ ပ္ဍဲဂၠံနန်လွိ၊ စဗတံကွေံ ပကဵုသှ်ေညိ၊ စိုပ်ရတၚဲ ကောန်ပ္ဍဲစိုတ်မိ၊ စသီုဇုတ်ကၞာတ် ပကဵုညာတ်ညိ၊ သီုချေံဍေံမွဲ စဖဲကောန်မိ၊ ဒီုဗတံဂှ် ပကဵုဒှ်ညိ၊ ညံၚ်ကဵုအိုတ်စိ စညိကောန်အဲ၊ သာ်ဝွံဗစန် ဂကန်မိပြဲ၊ စညိကောန်အဲ မွဲပကဵုဗၠး၊ သာ်ဝွံဍေံဂး ပ္ဍဲဂၠးသၠတာ၊ . . .

ရသိဗှ်ကၠာ ပ္ဍဲသၠတာအဴ၊ က္တဵုဒှ်မေတ္တာ ကရုဏာဇဴ၊ လိက်တရေံဂှ် ကၠဟ်ထောံဆဴဆဴ၊ လိက်တမိအဴ ထဴကှ်ေစုတ်ရ၊ သာ်ဝွံလိက်ခုတ် အဲပ္တီပုတ္တ၊ အဲသဳနန္ဒာ မဒုၚ်နာမ၊ ဒှ်မိနာဲရ နာမအနဳ၊ ပ္တီကောန်ဗြဴအဲ ပ္ဍဲနန်ကျာ်သြဳ၊ ဒုၚ်ယမုက္ဍၚ် ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ၊ ***စိုပ်ကုံပရေၚ် မိဒးပြေၚ်ဖျဳ၊ ဍောတ်ဗၠာဲဗြရတ် ကၞတ်ကျာ်သြဳ၊ တၞောဝ်ရာဇာဝၚ် မိပြၚ်နၚ်ပ္ညဳ၊ ကဵုကၠုၚ်စိုပ်ကောန် ပ္ဍဲနန်ကျာ်သြဳ၊ ဍေံစိုပ်တၚဲ ဗွဲမဍိုန်ဒ္ၚဳ၊ ဝါၚ်ဒုၚ်တလုၚ် အမာတ်ဍုၚ်ဇဳ၊ မိထပ်နၚ်တဲ ကောန်ပြဲကျာ်သြဳ၊ ပဗ္ဒေက်ဖျဝ်ညိ မိကၠေံစိုတ်လွဳ၊ ဍေံစိုပ်ဗတံ ပ္ဍဲဂၠံကျာ်သြဳ၊ မိလွဳပရာ မွဲသၞာဒၞဳ၊ မိကၠေံစိုတ်လွဳ ကျာ်သြဳနန်လွိ၊ ကဵုပိုၚ်နန်ဒြၚ် ပ္ကၚ်ရၚ်ဖဴမိ၊ တြုံနွံဣဓိ မိတုပ်စိုတ်လောန်၊ ပြၚ်နၚ်ကဵုကောန် အသဝ်နန်ဗြဴ၊ တိုၚ်ဂလာန်ယာဲ မိပပဲါဒဴ၊ မိဂိုၚ်သြဟ်ပ္တဴ တြုံသ္ဍဴဘုမ္မိ၊ တိုၚ်ဂကန်မိ ဂိုၚ်လဝ်ညိကောန်၊ သာ်ဝွံလိက်ဒွက် အက္ခရဗျန်၊ ဣသိတုန်ပၠန် ခဏံကၠောန်ကဵု၊ ကွက်စုတ်ကံသၟတ် ချေံရတ်မ္ၚဵု၊ ကွက်စုတ်တုဲအဵု ဣသိက္တဵုစဴ၊ သန်ထာန်ဘာအဴ ပၠန်စဴအာတုန်၊၊

***ပြဝံက်မဝေါဟာရဂမၠိုၚ်
မဝေါဟာရ
ပြဝံက်အဓိပ္ပဲါ
ကုံပရေၚ် (နာံဝိသှ်ေ) မလိုက်ကၠုၚ်အဝဲမစှ်ေဒၞဲါဝဲါ၊၊ (adj) marriageable
ကုံပရေၚ် (ကြိယာ) စှ်ေဒၞဲါဝဲါဂွံ၊ စိုပ်အခိၚ်မစှ်ေဒၞဲါဝဲါ၊ လိုက်ကၠုၚ်အဝဲမစှ်ေဒၞဲါဝဲါ၊ စိုပ်အဝဲသၞက်ကရောဲ၊ စိုပ်အဝဲပရေၚ်အိန်ထံၚ်၊ စိုပ်ကၠုၚ်အဝဲမကေတ်တြုံ-ဗြဴ၊၊ (v) to be marriageable.
ကုံပရေၚ်= ကုံပြေၚ်၊ ကုံဗြေၚ် ရဴသာ်ဝွံ အခိုက်မချူ တၞဟ်ခြာတဴလေဝ် နွံကီုရ၊၊ အဓိပဲါတုပ် ဟွံတၟေၚ်၊ ဗၞတ်မချူဟေၚ် တၟေၚ်ညိရ၊၊
ဇူ=(အကမ္မကကြိယာ)၊ ဗျူ=(သကမ္မကကြိယ)၊ ဇၞူ=(နာံ)
ဍောၚ်=(အကမ္မကကြိယာ)၊ လမောၚ်၊ လၟောၚ်=(နာံ)၊၊
တန်=(အကမ္မကကြိယာ)၊ ပတန်=(သကမ္မကကြိယာ)၊၊ မကြိယာ - တန် -ဝွံ နွံအဓိပ္ပဲါမတုပ်သၟဟ်ကဵုမကြိယာ - တန်ကြန်၊ တေဝ်ကြေဝ်၊၊ ဟွံတုပ်သၟဟ်ကဵုမကြိယာ - တန်တဴ၊၊
ဇိုၚ်(နာံ) ဇိုၚ်မဒှ်အဝဲဇကု၊၊
ဇိုၚ်(ဝေါဟာမည်ခေတ်လၟုဟ် ကော်စ - ၀ိဘတ်၊ ဝေါဟာသေံ ဍေံတံ ကော်စ - ပုဗ္ဗပဒ ပိုဒ်ဂတ၊၊ ဝေါဟာအေၚ်ကလိတ် ဍေံတံ ကော်စ - Preposition ပိုဒ်တဴဂတ) ဇိုၚ်ကၟာ၊ ဇိုၚ်သြၚ်၊ ဇိုၚ်ဍုၚ်၊ ဇိုၚ်ဒဵု၊၊ ပြယာဲဝေါဟာရမတုပ်သၟဟ်ကဵုဍေံဂှ် ဇရေၚ်၊ ဗဒဲါ၊ ကရပ်၊ ညန်၊ ဆိုက်၊၊

Comments  

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၄၀ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Monday, November 03, 2008

Google Logo
ဗြရတ်ကဵုချေံကလာၚ် သတိက်ဗတံပ္ဍဲဂြိုပ်ဇမၞော်
သ္တိက်ဗတံဗြရတ်ကဵုချေံ ပ္ဍဲဂြိုပ်ဇမၞော်
ပ္ဍဲတံဆုအဵု ချေံကဵုဗညာ၊ ယွံကောချေံရတ် ဂၠဲါကၟတ်လှာ၊ ဂၠဲါစကၟတ် ပထတ်ကာယျဒွါ၊ ဟဇ္ဇနဲကၠာ ကောအာဂၠဲါၚဳ၊ အာရချေံရတ် ကောသၟတ်ပလွဳ၊ ဂၠဲါစချောဲရ ပထတ်ကာယျဇဳ၊ စဖဲတုဲပ္ညဳ ချေံကျာ်သြဳဗၠာဲ၊ ဒၟံၚ်ဒၞဲါ၀ွံဟေၚ် တၟေၚ်ပအာဂၠဲါ၊ ဂေတ်မံၚ်ဇိုၚ်လှာ ကြာလစဆာဲ၊ အဏံဗြရတ် ဗောဓိသတ်ဗၠာဲ၊ တ္ၚဲသဝ်စှ်ေဆာဲ ဒလာဲက္ဍိုပ်ဒဵု၊ ဗၠန်ထောံတ္ကံကြေၚ် ဇက်ဗၠေၚ်တသဵု၊ ဒရေပ်ကွဳရတ် ချေံအဿတဵု၊ ထဍဟ်လေံသၟေတ် စက်ဂေတ်သဓဵု၊ သိန္ဓဴတဆှ် ပရှ်ဇိုၚ်အဵု၊ ကၠောံပျးအမ္ဗာ စက်ၜါဗြုကြဵု၊ ထောံလဝ်တ္ကံကြေၚ် ကလေၚ်က္ဍိုပ်ဒဵု၊ စက်တ္ၚဲဍာဲဂဵု ဗၠန်ဒဵုသိန္န၊ လျးသၟီစနြ္ဒာ ဍိုန်အာသ္ၚိတ်ဇြ၊ ဂဍာ်ပဝ်စဴ ကွဴသီုကဝှ၊ မှတ်ဒၞဲါဓနီ ဟွံတီနန္တ၊ ဒိုၚ်ပံက်ပဝ်ဂၠေဲါ မှတ်ခပေဲါဂျ၊ အကၠဟ်အဘဴ စဴတိတ်သ္ၚိဇြ၊ လနေၚ်ထောံဇွောံ ကမံထောံက၊ ပဝ်ပ္ၚောံဟေၚ် ဇရေၚ်ရုက္ခ၊ တေဝ်တောတ်ဇိုၚ်ကွိုၚ် သ္တိက်ဇိုၚ်ပ္တဴသ္ဒ၊ ဇၚ်မှံၚ်သမုၚ် ကၠုၚ်သီုမသ၊ ပဝ်ပ္ၚောံဂၠေဲါ ဒက်ခပေဲါသၠ၊ ဒမြီုရုက္ခ ဍုန်ဂြကြဵုဇာ၊ အလိၚ်ကလၚ် ဇိုၚ်သြၚ်အောပ်မာ၊ ပ္ဍဲရာပ်ပ္ဍဲဗိုၚ် ဂၠိုၚ်ကဵုပြဝါ၊ သေက်ဇဵုကြံကြ ၜါဆမတာ၊ ကရေဲရမျှာၚ် ကဵုပါၚ်ဟောဒြာ၊ ပ္ဍဲဗိုၚ်ကြဵုဇာ ကြာတၞံကလိ၊ လျးတ္ၚဲလေဝ်အိုတ် ပၠိုတ်ဒတုံတိ၊ မၚ်ဂၠန်တလုဲ လဗုဲလှိၚ်ထိ၊ လပေါဝ်ခဍောပ် သၠဂြောပ်ပသ္ၚိ၊ ဓိတာန်ကလိ သြိုၚ်သ္ၚိဇိုၚ်လှာ၊ သီုစုံပြဝါ ဇိုၚ်လှာနာဒဳ၊ သ္တိက်သၠခဍောပ် ဂြောပ်ပကမှဳ၊ ပ္ကဴပြာၚ်ဍောၚ်ညဳ ဟွံကသဳဇကု၊ သြိုဟ်သြေၚ်သ္တိက်လှိၚ် ဟွံမိၚ်ဗရု၊ သြိုၚ်နန်သမၠုၚ် ဒုၚ်ကျာတူဆု၊ လှိၚ်ထာန်လ္ၚု တူဆုတိုန်ဇူ၊ တလုဲမိန်ကောန် ဒကုဲပၠန်တဆူ၊ ကောန်ကောံဒၟံၚ်ရေၚ် သၠဟေၚ်ဂြောပ်ဖူ၊ မိယာန်ထဝ်အူ တူကၞတ်ဆု၊ ကရၚ်နွံယၟု ဒက်မြုဇိုၚ်ဂၠံၚ်၊ ထကုဲဇိုၚ်သြၚ် သၠဂြောပ်အၚ်မံၚ်၊ လံဂွခမှက် လီၜက်လှိၚ်ခြံၚ်၊ တက်ဆောပ္ဍဲလှာ ပတ်ဒၟသ္ကာမံၚ်၊ တက်ဆောပ္ဍဲဂၠံၚ် ဒၟံၚ်တဴဟွံခြာ၊ စာၚ်တိုန်ဓနီ ဂြဴပတီအခါ၊ မြာ်ဍုန်တူဆု နန်မြုဟေမာ၊ သှ်ဒက်ဂၠိုက်ဂၠဲါ ပြယျာဲဂါထာ၊ ကလော်ကဵုပါၚ် ရမျှာၚ်ဟောဒြာ၊ ရဲဂြိုပ်ဂၠဲါဇြောတ် ဇိုၚ်မနုဿာ၊ တလကွာန်ပံက် ခြပ်လွံက်စှ်ၜါ၊ ကောံလုပ်ဂြၚ်ဍာဲ ဂၠဲါဇာပ်ဓုမာ၊ နွံကဵုရှ်သာ ပအဟာဂၞဴ၊ ဍိုက်္ၚှာန်ဝါတး တၟးညံၚ်သ္ဍဴ၊ ကိုတ်အကာသ ပၠလျးဂဵုတဴ၊ ဒေဝဒရေပ် ပၞာၚ်ဒြေပ်ညံၚ်သ္ဍဴ၊ ဒြေပ်ညံၚ်လလဳ ဖျဳဖျဳဖျဴဖျဴ၊ ဗၞဲက္ဍိုပ်သြဴ ပ္ဍေန်သ္ဍဴစဳပျး၊ ကြေဟ်ဇက်ယာယဳ ပထဝဳပြး၊ တ္ၚဲယးညာတ်ဍာန် ဂၠံၚ်ထာန်လဗး၊ ဂၠဲါစအဟာ ဇက်အာသၞး၊ ပေၚ်လုံဍာန်ပြး သဏးဂြိုပ်ယာန်၊ ကၠဗြန်ကၠသၠာ ဂၠဲါအဟာကြာန်၊ ဂၠဲါစအဟာ ၜါမွဲဆောဟာန်၊ ကၠဇၞော်သဓဵု ဗြုကြဵုဒေါ၀်ဍာန်၊ ဗၜဵုလဇ္ဇဳ ဂၠဲါသ္ၚဳဇိုၚ်ကွာန်၊ ဂၠဲါရပ်စစာၚ် ဒွါန်တိုန်ကၟဳ၊ . . .

***ဂိတုပၠလျး ပျးမတ်ဗစဳ၊ နက်သတ်တွာ်ဂၠေဲါ အမှဲဝိတှဳ၊ ဗိုၚ်သၟီစန္ဒြာ ဖျာဖျာဖျဳဖျဳ၊ တူဍာန်ဝိတှဳ ဗစဳခဏ၊ တေံရာသဳမိဟ် သၞေဟ်ပထမ၊ ရုပ်ဗၜေံထဝ် ဒြၚ်စဝ်ဓဂြ၊ တေံရာသဳဗြိုဟ် ဒိုဟ်အကာသ၊ ရုပ်ဂၠဴမူလ ဥဿဘထဝ်၊ တေံပ္ဍဲမေထုန် ရာသဳပ္ဍုန်လဝ်၊ ရုပ်ဗြဴဒမၠိ သီုသန္ဓိဂဝ်၊ တေံပ္ဍဲကြကတ် နက်သတ်နူကဝ်၊ ရုပ်ဂတာံထဝ် ဒေါဝ်သာဂရ၊ တေံရာသဳသိၚ် ရုပ်သၟီသဳဟ၊ တေတေံမွဲပၠန် ရာသဳကန်ရ၊ ရုပ်ကညာဏ ခၠၚ်ခဏတဴ၊ တေံရာသဳတူ ရုပ်ကြာဇူပ္ကဴ၊ တေံပ္ဍဲဗိစ္ဆာ ရာသဳဂ္ညိဂၠဴ၊ ပ္တုပ်ရုပ်အယဴ ခၠၚ်တဴခဏှ်၊ တေံပ္ဍဲဓနု ရာသဳဝွံဂှ်၊ ခၠၚ်ခဏပ္ဍီု တ္ၚဒြၚ်သီုလွဟ်၊ တေံပ္ဍဲမကဝ် ကမၚ်ဂဝ်မြဟ်၊ ဒွါကုံခါဂှ် ဒှ်နုၚ်ဂရဲ၊ တေံရာသဳမိန် သုဇ္ဇဒိန်တ္ၚဲ၊ ရုပ်ကကြၚ်ထဝ် ၜိၚ်သဝဝ်ဂၠေဲါ၊ သီုရုပ်စှ်ၜါ ဇၞော်သန်ၛာသြဲ၊ ပျးတဴမတ်ညး ရးဍုၚ်ကၠံမွဲ၊ ဇက်တဝဳဂၠေဲါ ရှောဲဒိုဟ်ပလိုတ်၊ . . .

မာတ်တ္ၚဲမဂၠု ဒမၠုဂၠိုၚ်ဂိုတ်၊ ပၞာန်သၟီဒမၠု သြံက်မြုဗိုၚ်သ္တိုတ်၊ အကြာဂြိုပ်ဇၞော် ဗော်သတ်အဟိုတ်၊ ပယျာံပန်သြိုတ် အိုတ်ဂွါံတဝဵု၊ သၟန်လျးဂဵု တွဵုဍာန်အမှဲ၊ လောန်ကၠုၚ်ပိယျာံ တိုၚ်ဂွါံမွဲတဲ၊ သၟန်လျးဂဵု တဝဵုအမှဲ၊ ဗၜေံကဵုပါၚ် စာၚ်လုပ်ခပေဲါ၊ ကောန်စာၚ်မွဲစွံ ဗက်ၝောံတွာ်ဂၠေဲါ၊ သၞံၚ်ရိဗလောဲ ကရောဲကဵုဇိုၚ်၊ သဳဟစဴပၠိုဟ် ဂိုဟ်တၟံထဝ်ဂွိုၚ်၊ မိကညာသ္တိက် စဵုဇနိက်ကျိုၚ်၊ သၠဒကေဝ်ဂွိုၚ် လုပ်ထိုၚ်ကၞပ်၊ အယဴလုပ်ခြပ် ကၞပ်လဒံသ္ၚဳ၊ တူတလိုဟ်ဗၞာ် ပၠံဇုက်ကျာ်သြဳ၊ ကၠမၚ်ဂဝ်သ္ဍောန် ယောန်အာဒ္ၚဳဒ္ၚဳ၊ နုၚ်ဂရဲဗၠေၚ် ဗြံဒစေၚ်နှဳ၊ ကကြၚ်စှ်ေအာ ဂၚ်ဂတာၜဳ၊ နက်သတ်ကၠံလ္ၚီ ဇက်ဂၠေဲါမြီဖဳ၊ တူကာသဍာန် သဗာန်ဝိတှဳ၊ အရှိုန်တိုန်ပျး အကးယာယဳ၊ နူတက်မွဲကၠာ စိုပ်ၜါဗဟဳ၊ လောန်တက်ၜါစိ တက်ပိအနဳ၊ လောန်တက်ပိပၠန် တက်ပန်ယာယဳ၊ အရှိုန်တိုန်ခၠၚ် ဗၜၚ်ဗစဳ၊ တူဍာန်ဝိတှဳ ဗစဳခဏ၊ . . .

သၟီသူရိယ တလကွဳထဝ်၊ သၟဟ်ကဵုက္ဍိုပ်ပၠန် တၟံယုဂ္ဂန္ဓဝ်၊ သီုစရိတ်ပန် သြန်သၠာ်သၠုဲထဝ်၊ ဗလးသံဒဝ် ဇက်စဝ်တိုန်ဟေၚ်၊ မှတ်ပျးတ္ကံကြေၚ် ထဍေၚ်အန္ဓာ၊ ဗၠန်သိန္နေရု ကၠောံဇံမုနာ၊ ထောံကၠေံအမ္ဗာ ဇက်အာတ္ကံကြေၚ်၊ စာၚ်ဗြဴဓဗက် ဗရုတက်သၞေၚ်၊ လိုက်ထောဝ်တေဝ်တောတ် ဂမ်အတ်ရိုဟ်ရေၚ်၊ ဖဝ်ရဂုတ်လ္ဗာၚ် စာၚ်ဍာ်ဂြဴဟေၚ်၊ ဍုန်ဆုတက်သၞေၚ် ဖျေၚ်ကံလတိုၚ်၊ ကွဴဗြုကြဵုဇာ ဇြုံဇၟာလုပ်သိုၚ်၊ ဒုတ်ဒူအဟုက် အောပ်ဂၠုက်ပ္ဍဲဗိုၚ်၊ သတြုဂဍာ် သအဵုသအာ်ပဝ်ကြိုၚ်၊ တတ္တောဟွံကော် လုပ်ခမှံက်ဂွိုၚ်၊ ဗော်ကွဴဂမၠိုၚ် လုပ်ဂွိုၚ်ဥမၚ်၊ သၞဂဍာ်အုံ လုပ်ဘုံလကၚ်၊ အောပ်ဗ္ဒးမံၚ်ကၞပ် ဂဒပ်မတ်ဂၚ်၊ ပ္ဍဲရာပ်လကၚ် ဍုန်ပၚ်မုက်ကၞပ်၊ ကမၠတ်အၚ်ဂဒပ် သမြပ်ဂမ်အတ်၊ ဂဍာ်ကွဴကီု ကော်ဟီုကောန်ဍောတ်၊ အက်အဴအက်အဴ ဂၠဲါစတဴသၟတ်၊ ဒၟံၚ်ကၠာကောန်ဍောတ် ဂွံသတ်ကလေၚ်၊ ကၠဗြုသဓဵု ခဵုကဵုဂၠဴပြေၚ်၊ ကၠသၠာကၠဗြန် ကော်ကောန်ဇရေၚ်၊ ကမံဂေတ်ဂဲါ ပဝ်ဂၠဲါကွိက်ဟေၚ်၊ သတ်တလသၞေၚ် ပဝ်ရေၚ်ဂြီုဂြီု၊ ဗရုသၞေၚ်ကီု ဗီုဟဝ်ကၠိုၚ်ဗြု၊ ကဝှပဝ်ကြၚ် မှတ်ဥမၚ်ဂၠု၊ လတူအမှဲ ပဝ်ဂၠေဲါရုရု၊ လျးခၠၚ်တသု သၟီသုရိယျ၊ . . .

ဗြရတ်ကုမ္မာ ပညာစဳခၠ၊ ထောံမတ်ညာတ်အာ နူအကာသ၊ နူတ္ၚဲပၠိုတ်ဗိုန် အရှိုန်တိုန်ပၠ၊ ဂွံတီကေတ်ဟေၚ် လၟေၚ်နာမ၊ ပ္ဍဲစိုတ်သ္ဇုၚ်ခၠၚ် ဗၜၚ်စိတ္တ၊ တ္ၚဲတိုန်တမး ပျးဇံမုန၊ ဂွံညာတ်ခိုဟ် ဒိုဟ်ကၠၚ်မူလ၊ ခၠၚ်စိုပ်လအိတ် ပ္ဍဲဂၠံစိတ္တ၊ ချိုန်ခဏဂှ် ပဒှ်ဒေသ၊ ချေံသိန္ဓဴဟေၚ် ကလေၚ်ကဵုမ၊ လုပ်ကၠုၚ်ကဵုနာဲ စရာဲရုပ္ပ၊ အဟာနာဍူ ပုၚ်မူစဏ၊ ဂိုၚ်ပပြဘိုက် ဆကြိုက်တန်ရ၊ သုၚ်ဍာ်ကြဴတဲ မွဲသက္ခဏ၊ တုဲဒးကာလ ကောန်ရာဇမၚ်၊ ဟီုကဵုချေံရတ် ဇြဟတ်ပြဲက္ဍၚ်၊ အာရအာရ က္ညညိကောမၚ်၊ က္ညရဒေံအဲ မွဲသတ္တပြၚ်၊ ယးဂတကိုပ် ဂွံစိုပ်နန်ဒြၚ်၊ ဂါံဍိုက်ချေံပြဲ သြဲတိုန်လၞၚ်၊ ကလာၚ်တိုန်အာ တူကာသဝၚ်၊၊ . . .

***ရုပ်ရာသဳစှ်ၜါ၊ The Zodiacal Signs
ရာသဳစှ်ၜါ
ရုပ်
ဂိတု
English
Latin
မိဟ်ဗၜေံစဲRamAries
ဗြိုဟ်ဂၠဴဥဿဘပသာ်BullTaurus
မေထုန်ဗြဴဂမၞဴဇှ်ေTwinsGemini
ကြကတ်ဂတာံထဝ်ဒဂိုန် (အသာတ်)CrabsCancer
သိၚ်ဇာဒိသိုၚ်ခ္ဍဲသဳ (သဝဏ်)LionLeo
ကန်ဗြဴကညာဘတ်VirginVirgo
တူကြာဇူ၀ှ်ScalesLibra
ဗိစ္ဆာအယဴကထိုန် (ကထိုက်)ScorpionScorpio
ဓနုတ္ၚဒြၚ်မြေက္ကသဵုArcherSagittarius
မကဝ်ကၠမၚ်ဂဝ်ပုဟ်He-goatCapricorn
ကုံနုၚ်ဂရဲမာ်WaterpotAquarius
မိန်ကကြၚ်ထဝ်ဖဝ်ရဂိုန်FishesPisces

Comments  

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၃၉ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Saturday, October 04, 2008

Google Logo
သတ်တိရစ္ဆာန်ပ္ဍဲဂြိုပ်ဇမၞော်
တရဴဂြိုပ်ဇမၞော်
လၟေၚ်ဒဒှ် တဝှ်ဖဵုဂုန်၊ လၟေၚ်ပုံတုန် ပိုဲဟီုပ္ဍုန်ဏာ၊ တိုန်ဍိုက်ချေဟ်ဂဲါ ဗြရတ်နာဲသာ၊ ညံၚ်နာဲဒေဝိန် ကၟိန်သွဝ်ၜါ၊ ချေဟ်နွံဒြဟတ် ထတ်စောံမြက်စာ၊ ပၠဣဓိပြဲ သလာ်သြဲအာ၊ ဒျာန်တိုန်မွဲမွဲ တူအမှဲကၠာ၊ နဣဓိဟာန် လှောၚ်သဗာန်ကျာ၊ ညံၚ်ပဝန်ကံ ဒြေပ်ဂမြံအာ၊ ဍောတ်ဗၠာဲချပ်စိ လေပ်ခၠေဝ်ညိဟာ၊ သလှ်ေပမာ တုဲသၟာန်အာရ၊ သၟာန်ဂွံတီရော ယွံကောအဿ၊ ယွံကောချေဟ်ယာန် ဒေံသၟာန်ညိမ၊ လိုန်သဗာန်ကျာ ကလာၚ်ကာသ၊ ဍုၚ်မှာယက္ခ တလဣဓိ၊ သ္ၚောဲဆိုက်တုန်ဂှ် ကောသှ်ကဵုညိ၊ ဂၠုစိုပ်မဂး ညံၚ်တမးစိ၊ သ္ၚောဲဆိုက်တုန်ကီု ဟီုကဵုသတိ၊ ဟီုကဵုဒေံညိ ဗွဲယုတ္တိရော၊ . . .

ချေဟ်ရတ်ဂွံမိၚ် တွိၚ်ပါၚ်ထောထော၊ ယွံလေဝ်ဒေံမ ပဒွိၚ်စံၚ်တူ၊ ယွံဗောဓိသတ် ကၞတ်အယော၊ ၜါသတ္တဟ ဆတဝါ်ကော၊ ယဝ်ညးအာရော ပ္ဍဲပယောဂှ်၊ ပိဂိတုပၠန် တဝါ်ဇန်သ္ဒဟ်၊ ဒေံလ္ပဒွိၚ် လှိၚ်စိုတ်ပူမှ်၊ ဍိုက်ပ္ဍဲစးကီု ပဟီုသၟာန်သှ်၊ ကောဂါံတဆှ် ဒှ်ၜါသတ္တ၊ စိုပ်ဍုၚ်ယက္ခ ရဒေံကျာ်သြဳ၊ စှ်ေလိုန်တိရ ဘုံပထဝဳ၊ ဗဵုဂြိုပ်ဆုဒုန် ဂၠးသုန္ဓရဳ၊ ဗဵုဝေၚ်ဂြိုပ်ဇဳ ဗနဳဟေမန်၊ ချေဟ်ဗောဓိသတ် မှတ်စှ်ေတဝန်၊ ဒျာန်စှ်ေညှာညှာ ချေဟ်နာဲသာဇန်၊ လိုန်ပထဝဳ ညဳသာညံၚ်ပၞောန်၊ တွာ်ဟွံခဍဳ ညဳသာသၟဟ်န်၊ . . .

ပ္ဍဲဟေမဝန် ဂၠိုၚ်သန်တၞံပ္ကဴ၊ တၞံဆုဍိုပ်ဍဴ ပ္ကဴသြဴရာၚ်ဂွု၊ ဗဵုရဒေံဗၠာဲ နာဲထဝ်ကမု၊ ကောဟီုပျးအဵု သီုကဵုယမု၊ တေံပ္ကဴသဘိက် ပၞိက်အံၚ်မှုဲဂွု၊ ပိုက်ပၞိက်ဂမြိၚ် လွိၚ်ကၞာၚ်ဂၠု၊ သဘိက်ယမု ဒေါ၀်မြုဟေမော၊ ဗဵုရဒေံဗၠာဲ ရာၚ်တွာဲထိမြော၊ တေတေံထုဲတ္ၜန် ပ္ကဴယန်သီုဆော၊ ဇုက်လီပူဂေတ် ဍောၚ်ဗကေတ်မြော၊ သၠကၞာၚ်ဓဝုဲ ဂဟုဲကြီုဟော၊ လ္ၚဵုခမှောံရာၚ် ပြာၚ်ဍောၚ်သီုဆော၊ ပ္ကဴယန်ဟေမော ကောပျးကဵုနာဲ၊ ပ္ကဴယန်ညးကော် ဇၞော်သန်စရာဲ၊ **ဖျိုက်စက္ခုမတ် ဗဵုရဍောတ်ဗၠာဲ၊ ကောဟီုပျးကဵု ဗဵုစိုတ်ပဂဲါ၊ မတ်ပလၜဲ ဒက်ခပေဲါနာဲ၊ ဇုက်ပူလီဗိုၚ် ခြိုၚ်ပ္ဍဲဂြိုပ်ချာဲ၊ ဇုက်ဂေတ်ဒှ်ဘုံ အုံဒၟံၚ်ဂဲါဝဲါ၊ သၠကမဳတ္ၜန် လွိၚ်ပၠန်ဂဲါ၊ ပံက်ထာၚ်ရာၚ်ဆာဲ ဒလာဲလ္ပောဲရတ်၊ ပၠးထာၚ်ပြာၚ်ဍောၚ် မောဝ်လှောၚ်စိုတ်ၜတ်၊ ပ္ကဴလပေဲါသၟတ် အဇ္ၛတ္တိက၊ လပေဲါမောဝ်လောန် ယွံကောန်တလ၊ လပေဲါညးကော် လုပ်ဗော်ရညှ၊ သမ္တီဒေံမ ကောရသှ်ကဵု၊ . . .

ဗြရတ်မိၚ်ကွေံ ပါၚ်ချေဟ်မ္ၚဵု၊ ပ္ကဴပ္ဍဲဂြိုပ်ဇၞော် ရာၚ်ဗြော်ဍာဲဂဵု၊ ရာၚ်ပၠးခမှောံ ပ္ဍဲဂၠံဥပ္ပဵု၊ ချေဟ်ပျးဗဗဵု ရာၚ်ဂဵုလကတ်၊ သာရဖဳအနာၚ် ဍောၚ်ပေါၚ်ရာၚ်ထတ်၊ ပၠးထာၚ်ရာၚ်ဂၠု ဂွုၜတ်တကတ်၊ အနာၚ်မောဝ်ၜိုဟ် ဖျုန်ဂြိုဟ်တမ္ညတ်၊ ဂဟုဲရမျှာၚ် ပ္ဍဲကၞာၚ်ကၞတ်၊ ကၞာၚ်ဓဝုဲပြီု ဗီုညးလှ်ေသၟတ်၊ သၠပလှ်ေဂဲါ လှ်ေတွာဲမုက်မတ်၊ ဍောၚ်ကသဝ်လျတ် လှ်ေဗတ်တဆိၚ်၊ ဒယှ်ေဒွက်ဇမၠိၚ် သွိၚ်ကၞာၚ်ကၞတ်၊ သၠကၞာၚ်ဂၠေဲါဂြီု ပြီုနာဲဗြရတ်၊ ပ္ဍဲကဵုကၞတ် တၞုၚ်ၜတ်ဂမြံ၊ အနာၚ်ဓရီု ကြီုကဵုအသံ၊ ပ္ဍဲကၞတ်ကၞာၚ် ကဵုရမျှာၚ်ကြံ၊ ဍိုက်ချေဟ်ဂေတ်ဂဲါ ယွံဗၠာဲအသံ၊ ပ္ဍဲကၞတ်တၞံ ရံၚ်စမ်ညိနာဲ၊ ဗြရတ်ဂွံမိၚ် တွိၚ်ပါၚ်ချေဟ်ဗၠာဲ၊ သ္ၚဳရံၚ်တူဆု ကၞာၚ်လရုဂဲါ၊ ကၞာၚ်လယှ်ဆာဲ ဂေတ်ဂဲါဂဟုဲ၊ စမ္ပာသ္ဇၚ်ထောဲ လပေဲါကြာန်ထုဲ၊ ပြဴပြာန်သဘိက် ၜုန္နရိက်မှုဲ၊ ပၠိုဟ်မြမောဝ်ဗျာၚ် ထိုက်ထာၚ်ဗရုဲ၊ ပိုက်ပၞိက်အံၚ်မှုဲ ကၞာၚ်ဒဝုဲဂေတ်၊ ထိုၚ်သာဲဇာပ်ဖူ တ္ၜူမာဲပဝ်ရေတ်၊ ခဏေၚ်စက်စာန် တာန်ဆံၚ်ခရေတ်၊ ထိုၚ်ထဝ်ပဝ်ဂေတ် ဍိတ်ဍိတ်ညှာညှာ၊ ဇာပ်ကသဝ်ပ္ကဴ ဒျာန်တဴသၞေၚ်ၜါ၊ ဒြဝ်သၞေၚ်လလောၚ် ညံၚ်ဖံခရာ၊ ဒြဝ်သၞေၚ်ဂဟုဲ မှုဲတာၚ်သဒ္ဒါ၊ သီုသာဲအဒဲါ ဂၠဲါဇာပ်မောဝ်ဇာ၊ ချေဟ်ရတ်ကဵုနာဲ ပယျာံဂြိုပ်ဖြာ၊ ဗဵုဂြိုပ်ဗဵုဂၞိၚ် လဟိၚ်စိတ္တာ၊ . . .

လုပ်စိုပ်ဂြိုပ်မွဲ နဲဂြိုပ်နန္ဒာ၊ ရုက္ခပေၚ်သူ တၞံအူရေၚ်ဗ္ဂာ၊ သစ္ဆုဂၠိုၚ်တဴ ကၞာၚ်ရဴကၞာ၊ သဳလောလဳိမှဴ သီုသတ်ဗြဴတာ၊ ပၞဟ်ဗဳဗၠတ် သီုသတ်မၠၚ်ကာ၊ ဗဗုၚ်ဒယာ် ပဏာ်သဂါ၊ မတ်ဗြဲကြေၚ်ပိုၚ် ဂၠိုၚ်ကဵုဘာသာ၊ တလုဲတလတ် ဗၠတ်သတ်ဝိကာ၊ ဒယာ်ဗဝး ပဏးမွဲသာ၊ ဗဳကွိတ်မၚ်ဂၠန် လကံလန်ဇာ၊ ဇၟာပ်သစ္ဆုကၠာ သအဳဗ္ဂာပေၚ်ထိ၊ လ္ၚဵုၜတ်ကြံၚ် ရံၚ်တိုန်နူတိ၊ ကၞုဲဂၚ်ဟောဝ်ၜှ် ပလှ်စစိ၊ ကၞာၚ်လယှ်ထုဲ ကၞုဲၜှ်ဖျဴသ္ၚိ၊ ပြဟ်စှ်ေပေၚ်ဂၠိ တိပထဝဳ၊ လ္ၚဵုက္ဍာတ်ဖျး ဟးသုန္ဓရဳ၊ ဗၜဵုဗဝါ ပအဟာဇဳ၊ ကၠဵုက္ၜၚ်ကၠဵုဂြိုပ် ကၠုၚ်စိုပ်တဝဳ၊ ဇၟာပ်သတ်ဂၠဲါၚဳ ဗနဳတၞံဆု၊ လ္ၚဵုစလ္ၚဵုဂၠဲါ သ္ၚာဲစေၚက်ဗု၊ လ္ၚဵုဂိုၚ်ဏာ အာတူကၞာၚ်ဆု၊ ကိတ်စပြက်ပြက် ၚေက်တၚက်ဗု၊ စဒၟံၚ်သစ္ဆု ဗရုရူရူ၊ ဗဗုၚ်သတ်စိုက် ခတိုက်ပေၚ်အူ၊ လတက်ယာတ်ချီု ဗကေတ်ဍီုဒ္ဂူ၊ ကၞာၚ်သၠသဓုံ ပ္ဍဲဘုံလတူ၊ ဗဗုၚ်ဂကူ လတူညးပၠေဝ်၊ ၜါကောချေဟ်လေဝ် ဗၚ်ဗေဝ်ကြာဂြိုပ်၊ သတြုသၞဝဲ မွဲဟွံထၜိုပ်၊ ဟဂံၚ်ကြတ်ဆေဝ် ညံၚ်ဒေဝကိုပ်၊ အာပ္ဍဲထာန်ဂြိုပ် ဟွံထၜိုပ်မွဲ၊ မှာဗောဓိသတ် ဍိုက်ဟဇ္ဇနဲ၊ ညံၚ်နာဲဗြဴပန် ကောန်နာဲက္ဍိုၚ်ဗၠဲ၊ ယးအာသဝ်ဒီု ဒမြီုတၞံဇြဲ၊ ချေဟ်ဟဇ္ဇနဲ ဇၞော်္ၚှာသြဲယျော၊ မတ်ဗဵုပါၚ်သှ် တၚ်တှ်သီုအြ၊ ဟီုအာဂြိုၚ်အာ ၜါဒေံကဵုကော၊ ပ္ဍဲဂြိုပ်လ္ၚု ထာန်မြုဟေမော၊ နာဲယာန်ချေဟ်ရော ဒျာန်လတူကျာ၊ တ္ၚဲသဝ်ယောန်ယောန် မွဲတန်ညးၜါ၊ ဇူပ္တန်ကာယျ ကာလဂှ်ကၠာ၊ . . .
ပြဝံက်မဝေါဟာရဂမၠိုၚ်
မဝေါဟာရ
ပြဝံက်အဓိပ္ပဲါ
ဖျိုက်မကြိယာ (ဖျိုက်)ဝွံ ဒှ်မကြိယာမၞုံကဵုပိုဒ်ကမ်။ မကြိယာ (သိုက်) ဂှ် ဒှ်မကြိယာမသက္ကုပိုဒ်ကမ်။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပိုဒ်ကဝိလတူတေံ အ္စာကဝိ ချူလဝ်သာ်ဝွံ၊ ( ပ္ကဴယန်ညးကော် ဇၞော်သန်စရာဲ၊ ဖျိုက်စက္ခုမတ် ဗဵုရဍောတ်ဗၠာဲ၊ ) သာ်ဂှ် ညးမဇန်လဝ်ရ။ အဓိပ္ပဲါမာ... ဍောၚ်ပ္ကဴယန်မၞုံကဵုစရာဲမဇၞော်သန်ဂှ် ကဵုတသိုက်ကုမတ်၊ ဗဵုညိရ ဍောတ်ဗၠာဲယျေ။ ဗီုပြၚ်တၞဟ်မွဲ ယဝ်သ္ဒးဇန်ထ္ၜးကဵုမ္ဂး... အရေဝ်ဇမ္ကာတ်မကြံၚ်မ္ၚိုဟ်ဂှ် ဟွံသိုက်ပ္ဍဲကတောဝ်ညးဂမၠိုၚ်ရ။ အရေဝ်မတ္ဍာတ်ကြောံဂှ် ဖျိုက်ကတောဝ်ညးဂမၠိုၚ်ရ။ ...

Comments  

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၃၈ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Wednesday, September 24, 2008

Google Logo
ချေံဟဇ္ဖနဲ မၚ်ဗၠာဲဗြရတ် မဂၠဲါၚဳဆဵုတုဲ ဒးဂၞပ်စိုတ်
ဗြရတ်ကုမ္မာ ဍိုက်ချေဟ်ဟဇ္ဇနဲတုဲ တိတ်အာဍုၚ်ယက္ခ မဒှ်ဒမံၚ်မိဣဏၚ်ကၚ်ရဳတေံ
လၟေၚ်ဒဒှ် တဝှ်လက်သန်၊ ပရူချေဟ်ပၠန် တန်လဝ်ကၠာရ၊ လၟေၚ်ပုံဒှ် တဝှ်ဒေသ၊ ပိုဲဟီုပၠန်ရ ဖဴဒေဝဇြဲ၊ ညာတ်ကေတ်ဗြရတ် ဍေံမှတ်ပဝဲ၊ ပိုဲပြာ်နူတၞံ တမ်အဒိဝဲ၊ နူအဒိဂှ် ထပှ်ဒေံၝဲ၊ ဝါကၞတ်တဲ ဍေံပဝဲသၞ၊ ပိုဲဒးပြာ်ပၠန် ပ္ဍဲဟေဝဏ္ဏ၊ ရပ်နၚ်ချေဟ်မွဲ ဟဇ္ဇနဲယျ၊ ချေဟ်ရတ်မ္ၚဵု တွဵုတဲဒေဝ၊ နွံဣဓိကၠာ ကလာၚ်ကာသ၊ ဒေဝဟီုဖျန် ယွံဂန္ဓက၊ ပသတိသၟတ် လွဳလွတ်ညိမ၊ စိုပ်ဍုၚ်ယက္ခာ ဗြဴကညှာဏ၊ ဍောတ်ဗၠာဲဝွံသၟတ် နာဂတ်ဂတ၊ ညးဂွံဒှ်ကျာ် ပြာ်သတ်လောက၊ နာဂတ်မွဲတဲ သီုအဲသီုမ၊ ၜးဘဴမူလ ဂတဝွံမာ၊ ပိုဲဂွံဆဵုသၟတ် ညိဟွံဆောတ်ကၠာ၊ မၞးပသတိ ညိသန္ဓဴဝါ၊ ချေဟ်ရတ်ဂွံမိၚ် ပဒွိၚ်ပူဆာ၊ လျိုၚ်ဍိက်ရ ကျာ်ပသၚ်ကာ၊ သၠုၚ်ပန်ဟတ် ချေဟ်ရတ်ပြာထာ၊ ဇမၠိၚ်ဒှ်တဴ တရဴဟတ်ကၠာ၊ နွံပရှ်သၟတ် ထတ်စောံမြက်စာ၊ ဒေဝစွံလဝ် စတဴဒေါ၀်ဖျာ၊ . . .

ပ္ဍဲကာလဂှ် ပဒှ်သာ်လွာ၊ ဗြရတ်ကုမ္မာ ထောံဏာမတ်စိ၊ တွာ်ရေတ်လုပ်ဗဵု နွံကဵုသိဒ္ဓိ၊ သီုကဵုဇိုၚ်ၜါ သပါသ္တုံဇွိ၊ သော်ကှ်ေဓရံၚ် စးညံၚ်ဂတဵုလွိ၊ ဗတကိုဟ်ဂွု ဗုကိုဟ်ဂေါ၀်ဂၠိ၊ သၠဇြဲပ္ဍဲကၞေၚ် သၚ်ရေၚ်သ္တုံဇွိ၊ ကံဓရံၚ်ပၠန် လက်သန်ပေၚ်ထိ၊ လက်သန်ချေဟ်စိ ပေၚ်ထိတဝဳ၊ သၚ်သီုပုၚ်ပဲါ စရာဲကျာ်သြဳ၊ ဂွံချေဟ်တုဲရ ဂန္ဓကပ္ညဳ၊ ဒတဲဏာပ္ညုၚ် မုက်ရုၚ်ပေၚ်သအဳ၊ အမာတ်သဳကၠဳ သအဳဂၠက်ပေၚ်ဂၠု၊ သၟီထောံမတ်ညာတ် ရုပ်သာ်သ္ဇုၚ်ဂွု၊ ဒုၚ်ကဵုသၞာ်မွဲ ရတ်ပြဲယမု၊ ပၚ်ယဵုတဲပ္ညုၚ် ဗ္ဒုၚ်ကေတ်သၞာ်ဝွံ၊ အပေါတ်နာဲဇု ၀ွံရတ်ဂကူ၊ ၝောံကိုတ်ရတ်ဟေၚ် ရေၚ်မတ်ဒဇူ၊ ဗြကၞေၚ်ရတ်ဂှ် တဝ်စရှ်အူ၊ ကယျိုၚ်ဗြရတ် ကၞတ်ဂကူ၊ ဒနပ်ရေၚ်မတ် မၞိက်ရတ်ဒဂူ၊ ပသေက်မသုန် နွံဂုန်တူရူ၊ ရုပ်ညံၚ်ထဝ်အူ ဂကူမပၠေဝ်၊ . . .

ယက္ခဗြဴညာတ် ဖဍာတ်အရေဝ်၊ ကှ်ေလိက်ဇမန် ဂကန်ကြာဇေဝ်၊ ကှ်ေပ္ဍဲသၠတာ ကေတ်ဏာကဵုပၠေဝ်၊ ကွက်ပ္ဍဲကံချေဟ် ထောံဖျေဟ်ပြဟ်လေဝ်၊ ဍေံဂွံလိက်ဒွက် ဟွံဆက်အရေဝ်၊ ဍိက်မွဲဟွံဆေဝ် ကေတ်ကဵုဨကော၊ ဍုၚ်ဏၚ်ကၚ်ရဳ ဗနဳယက္ခော၊ ကှ်ေလိက်တုဲကွေံ သီုလွေဟ်နန္ဒော၊ နန္ဒာဒေဝဳ စိုတ်ချဳလမော၊ သာ်ဝွံဗစန် ဂကန်ယက္ခော၊ လိက်အဲနန္ဒာ စကာယောသော၊ ပ္ဍဲကောန်ဗြဴရော ယက္ခောအနဳ၊ ဍေံဝွံမေခု သတြုယာဲပ္ညဳ၊ ဍေံအာစိုပ်ပၠန် ကောန်ဗြဴကျာ်သြဳ၊ မိဏၚ်ကၚ်ရဳ ကောန်ကျာ်သြဳသ္ၚိ၊ ဍေံစိုပ်တၚဲ ပ္ဍဲဂၠံနန်မိ၊ နာဲစကၠေံဍေံ ပကဵုသှ်ေညိ၊ ဍေံစိုပ်ဗတံ ပ္ဍဲဂၠံနန်လွိ၊ နာဲစကၠေံညိ မိဂကန်ဏာ၊ ဂွံလိက်ဗစန် ဂကန်မာတာ၊ နာဲပကဵုမှာ သမ္တီကၠာညိ၊ ကောန်ကျာ်သြဳမိ ပဝိုတ်ညိကောန်၊ သဳနန္ဒာပၠန် ဂကန်ယောသော၊ ကှ်ေလိက်တုဲရော ယောသောသေၚ်ဟာ၊ ကွက်ကံချေဟ်ကၠာ ကာလဂှ်အဴ၊ . . .

အာရကောန်ဂၞဴ အပၠဴဟေမော၊ ဂွံလောဲလောဲရော ဃောဂွါံဍေံဂြဴ၊ ဃောဍေံဝေၚ်ဂြိုၚ် ဃောတသိုၚ်ကဴ၊ ပ္ဍဲကဵုဥဒျာန် ထာန်ဂြိုပ်အပၠဴ၊ လ္ပဒွိၚ်ဒွဲါ နာဂွံပၞဴ၊ နွံကောံဒၟံၚ်တဴ ဃောဂြဴအသံ၊ လမုဟ်ဂွံလောဲ ဃောဍုဟ်ပ္ဍဲတၞံ၊ ဥတုဝွံဂှ် ဍေံပြဟ်ပေၚ်တံ၊ ဃောဍေံပလှ်ေ ဂရိုၚ်ဍေံကြံ၊ ဃောကဵုအသံ ညံၚ်ကံဂတး၊ ဥတုလၟုဟ် ဃောံဍေံပြဟ်ပြး၊ ဥတုဝွံဂြဴ ဂြိုၚ်တဴဟးဟး၊ လ္ၚဵုဍေံဂြဴ အြအဴအံအး၊ လွိၚ်ကၞာၚ်ဂၠု ဗြုညံၚ်ထၜး၊ လ္ၚဵုက္ဍာတ်ဖျး ဟးသုန္ဓရ၊ ဗြရတ်ကုမ္မာ ကလံရာဇ၊ ပၚ်တဲပ္တိုန်ယဵု ပ္ဍဵုတူသိသ၊ ဖျေံက္ဍိုပ်ပိဝါ ကဵုမှာရာဇ၊ သၠိုက်ၝောံကိုတ်သၟတ် သၞာ်ရတ်ခဂ္ဂ၊ ဂါံတိုန်ဍိုက်ချေဟ် လွေဟ်ပုဏ္ဏက၊ အယောၚ်အလာ ညံၚ်အိန်မာဃ၊ ချေဟ်တဆှ်အာ ညံၚ်လာဝက၊ ညံၚ်ပရှ်ကျာ အာတဴလျလျ၊ ဒိုဟ်ဥတ္တရ ဂတအာတုန်၊၊ ၊၊

Comments  

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၃၇ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Friday, September 19, 2008

သၟီနန္ဒကိတ္တိ စကာဗြရတ် ကဵုအာကေတ်သတ်ပရိုက်လေပ်ဂြဴ ပၞဴလေပ်ဂြိုၚ် ပ္ဍဲဂြိုပ်ဟေမဝန်တေံ
ကရာတ်မိၚ် ဒှ်တဴလှိၚ်လှောၚ်၊ ဒဝိၚ်ဂၠိုၚ်ဂိုတ် ပ္ဍဲစိုတ်သၟီဍောၚ်၊ ၚဳဂၞကျာ်ပ္ညဳ ဒေဝဳမွဲတောၚ်၊ ဇုတ်ဗြုကြောပ်ကြောပ် ဒဇပ်ရဴဒေါၚ်၊ သိက်ပရောအ္စာ ဂွံစကာရောၚ်၊ အာကေတ်မွဲတောၚ် ဂၠံၚ်ဍုၚ်ယက္ခဳ၊ ညးဂှ်သ္ဂောံအာ အစာနာဒဳ၊ ပ္ဍဲဍုၚ်ဝွံသၟဟ် ညးဂှ်မွဲညဳ၊ ဂွံအာကေတ်ပ္ညဳ မကျာ်သြဳရော၊ ညးဂှ်တြုံမွဲ ပ္ဍဲဟေဝဏ္ဏော၊ ယဝ်အာကေတ်ရော မွဲအြဂွံနၚ်၊ အဲဖျေံလာပ်ပၠန် ထဝ်သြန်စိၚ်ဒြၚ်၊ ပ္ဍိုက်ကဵုဂၠုၚ်က္ၜၚ် ဟွံဂၠၚ်ယောသော၊ ယဝ်ညးမွဲရော ယောသောကဵုဒှ်၊ ဂဥုဲပြဲက္ဍၚ် ကေတ်နၚ်ကဵုပြဟ်၊ တက်မံၚ်ဟုၚ်ဟုၚ် လုံဍုၚ်ဒိုဟ်စှ်၊ မွဲဟဂံၚ်ဒုၚ် အလုံဍုၚ်ဂှ်၊ သီုပန်ဒိုဟ်ဍုၚ် သမုၚ်ညံၚ်လွဟ်၊ တုဲကလေၚ်ပြဟ် နဲဂှ်ပ္တီသၟီ၊ ယွံတလတိ ဣဓိဇၞော်ဂၠိၚ်၊ အိုတ်လုံဍုၚ်ရ ဆဍိက်ပၟိၚ်၊ ညးသ္ဂံၚ်ဒုၚ်တဲ ဗၞတ်မွဲဟွံမိၚ်၊ ကၠုၚ်လ္ၚောဝ်ပ္တီသွိၚ် ကဵုသၟီရာဇာ၊ နန္ဒကိတ္တိ ဣဓိပြဲဖာ၊ တုဲသၟာန်ပၠန်ကၠာ အစာနာဒဳ၊ ယွံအစာအဲ မပြဲအိန်ရဳ၊ သိက်ချပ်ဒးရော ဟောရာနာဒဳ၊ ဗၠာဲတံနွံပ္ညဳ ပေၚ်သအဳနန်မြ၊ ရုဲစှ်ကေတ်မွဲ ပ္ဍဲပါသာဒ၊ ယဝ်အာဂွံပၠန် ပ္ဍဲဂြိုပ်ရည၊ ပရိုက်လေပ်ဂြဴ ပ္ဍဲဂၞဴဟေမ၊ ပၞဴလေပ်ဂြိုၚ် ဇိုၚ်ဂၞိၚ်ဒေသ၊ သီုၜါသာ်အဴ ဂွံဖျဴနၚ်ရ၊ ဇိုန်ကဵုဍုၚ်ဝွံ သီုနန်မြုပြ၊ ကဵုစဍုၚ်ရ မြုပြအတာ၊ . . .

ဟောရာဂွံမိၚ် ယွံသၟီရာဇာ၊ ဆရဲဝၚ်ပ္ဍဲ နွံမွဲပြာထာ၊ ဂွံအာမွဲတဲ နဲပရှ်ကျာ၊ ကေတ်ဂွံလောဲလောဲ ပ္ဍဲဍုၚ်ယက္ခာ၊ ပ္ဍဲဍုၚ်ဝွံဂှ် ညးဟွံသၟဟ်ၜါ၊ ဗြရတ်ကုမ္မာ ဗၠာဲမှာရာဇ၊ ဆဝွံမွဲရ တလဣဓိ၊ အာကေတ်ဂွံရ ယွံတလတိ၊ ပရိုက်လေပ်ဂြဴ ပၞဴဂြိုၚ်ဂျိ၊ အာဂွံလောဲရ လ္ပဒွိၚ်ညိ၊ ဂွံသီုၜါစိ ဗွဲယုတ္တိပ္ညဳ၊ သၟီမိၚ်ပါၚ်ကၠာ အစာနာဒဳ၊ ဒးဂနပ်မ ဗၠးရဒေဝဳ၊ တုဲကော်ဟီုပ္ညဳ ကျာ်သြဳနန်မြု၊ ယွံလေဝ်ဗြရတ် မုက်မတ်တသု၊ မိနာဲယဲက္ဍၚ် ဘိၚ်ဘၚ်မတ်ဂၠု၊ အံက်သၟိက်ဂွံကၠာ ၜါသာ်သစ္ဆု၊ ပရိုက်ပၞဴ ဂြဴဂြိုၚ်ဂြုဂြု၊ ပရိုက်လေပ်ဂြဴ ပၞဴဂြိုၚ်လဒု၊ ယွံထဝ်ကမု ဂၠုကောန်ဂကူ၊ ကဵုအာထာန်ဗော် ကလော်အသူ၊ ယဝ်ကေတ်ဂွံကၠာ သီုၜါဂကူ၊ ယွံလေဝ်ထဝ်အူ ဂကူရာဇေ၊ မိနာဲယဲက္ဍၚ် သ္တၚ်တူဒေန်လေဝ်၊ အာညိကောန်ဗၠာဲ နာဲပဗၠေတ်ဆေဝ်၊ ဟီုညိထဝ်လေဝ် ပပၠေဝ်ဇမ္ၚောဲ၊ ယဝ်ဂွံနၚ်ကီု ဍုၚ်သီုနန်ဗၠဲ၊ မဇိုန်ကဵုနာဲ စရာဲအဝဲ၊ ဆနာဲမွဲကီု စိုန်သ္ကီုညာန်လှဲ၊ လောန်နူနာဲသအး ဟၟဲညးမွဲမွဲ၊ ကောန်အဲညာန်ပြဲ နွံပ္ဍဲနန်ယာန်၊ . . .

ဗြရတ်မိၚ်ကၠာ ပါၚ်သၟီရာဇာန်၊ ယွံအံက်သၟီမ တလနန်ယာန်၊ ကောန်ဗၠာဲမဂး ဟွံစးဂလာန်၊ မအံက်စကာ အာဂြိုပ်ဓိ၀ါန်၊ ကောန်ဟွံဒည ကမၠသာန်သာန်၊ ဆဝွံဒှ်ညိ ယုတ္တိဍိက်ပါန်၊ မိကျာ်ဂန်အဲ တဴပ္ဍဲသန္ထာန်၊ ဒမၠုမတ်ကၠာ ဒၟံၚ်ကြာညးကွာန်၊ ဂွံပုၚ်မွဲဂၞဴ မိဇုဗြဴယာန်၊ ၀ါတ်တဴကွေံကြာန် လောန်လာန်ယောသော၊ ဗှ်မိဂၞဴအဴ ဟွံမွဲကလော၊ ဖေက်မိကၠၚ်ကၠောန် ကောန်ဟွံမွဲရော၊ မိမွဲဨကော ကလောဟွံမွဲ၊ ညးထပှ်ကၞာတ် ညာတ်ဆမတ်မွဲ၊ နူဂယးပြဟ် မိတှ်မၚ်အဲ၊ စမဳတဴကောန် ရံၚ်ပၠန်ရိုဟ်တ္ၚဲ၊ ယဝ်ကောန်ဟွံမွဲ ညံၚ်နဲကောန်ဂၠဴ၊ စမဳတဴၝောံ ကီုသွံလေဝ်အဴ၊ ဍိက်ဥပ္ပကာ မိမာတာဗြဴ၊ ဗစမိမာန် အဓာန်ဗွဲကြဴ၊ လံအဲဍိက်စိုပ် နူဂြိုပ်သဘဴ၊ ဗစမာန်အဵု ဍိက်ကေတ်ကဵုအဴ၊ ညံၚ်ကဵုဂွံဖျဴ တဴလယိုၚ်အဲ၊ . . .

ဨကရာတ်မိၚ် တွိၚ်ပါၚ်မွဲတဲ၊ လ္ပဒွိၚ်ရ တလအဝဲ၊ အဲဥပ္ပကာ သီုမေတ္တာပြဲ၊ ပုၚ်သွတွာၚ်ၜဲ အဲကဵုခဏံ၊ ဟဵုဂၞိန်ဂိုၚ်အိက် သ္ဂောံတိက်ဗတံ၊ ဒတဲဏာနၚ် ပ္ဍဲဥမၚ်ဂၠံ၊ လယိုၚ်အဲရ နာဲပဒွိၚ်စံ၊ ဗြရတ်ကောန်သၟီ ဂွံမိၚ်အသံ၊ ဟီုစကဵုမိ ယုတ္တိနူတံ၊ ပရာပရံ အတိုၚ်အသံနာဲ၊ ကဵုအာဍုၚ်ဗော် ကလော်တာဲဗြာဲ၊ ပ္ဍဲဂြိုပ်ဇၞော်ဆာဲ ဒမံၚ်ဒြာဲတ္ၜိုၚ်၊ ပရိုက်လေပ်ဂြဴ ပၞဴလေပ်ဂြိုၚ်၊ ယဝ်ဂွံနၚ်ဖျိုၚ် ကဵုပိုၚ်နန်မြ၊ ညးထပှ်မိၚ် ၀ိ၀ိၚ်သၠၚ်သ္ဒ၊ နာဲအာဍုၚ်ဇၞော် ကလော်ယက္ခ၊ မူကွတ်တဲနွံ ကုံရုံပ္ဍဲမ၊ နာဲဂွံပြိုၚ်စံ ဓမ္မယုဒ္ဓ၊ နာဲဟွံမွဲစိ ဣဓိဗလ၊ ဟွံမွဲညိည အက္ခရဟွံတီ၊ လိက်ဟွံလေပ်ညိ သိဒ္ဓိမန်ဏီ၊ ယာဲလေဝ်ဂၠုမတ် ကောန်ဍောတ်ဂေါဝ်မြီ၊ နာဲနွံရိုဟ်တ္ၚဲ ဂွံစဖဲကအီ၊ ကောန်အာတုဲသၟတ် အေၚ်အောတ်ချိုတ်လီ၊ ကောန်ဂၠုဟွံတီ ညံၚ်လၞီယာဲ၊ . . .

ဗြရတ်ဂွံမိၚ် တွိၚ်ပါၚ်မိအာဲ၊ ယွံမိဍာ်တှ် ပဗှ်ဒွိၚ်ဒွဲါ၊ နွံအသံဒဝ် သၟီဓဝ်စရာဲ၊ တမှောံပုၚ်ပိ မိဟွံဒးဂၠဲါ၊ တောံဗစယာဲ ပဒွိၚ်ဒွဲါညိ၊ ပအပ်လဝ်ကဵုယာဲ ဗြဴစရာဲပိ၊ သ္ၚုၜဵုနာထ အဟာရစိ၊ သီုဇွောံမတုန် ပ္ဍုန်ဗစမိ၊ ညးထပှ်မိၚ် ဒွိၚ်ဗၠးအာညိ၊ သာဓုကောန်မိ သိဒ္ဓိနာဲလွဳ၊ အာကဵုမြာညိ ထာန်ယက္ခိဏဳ၊ ဖဵုဗစယာဲ ကဵုနာဲဂွံဇဳ၊ ဂွံလောဲလောဲပ္ညဳ ကဵုဇဳကၠုၚ်ဟေၚ်၊ ကလံယာဲအဵု တဲပ္ဍဵုတူကၞေၚ်၊ ပဝတ်ကဵုမိ ဒဵုပိဝါဟေၚ်၊ ပၚ်ယဵုဇိုၚ်မိ ပသိဒ္ဓိတၟေၚ်၊ နော်နာဲဟွံဝေၚ် ပြေၚ်ဗၠဲဇမန်၊ ကလံနော်ကၠာ သီုမာတာပၠန်၊ တုဲတွာ်တိုန်အာ ကဵုရာဇာမန်၊ . . .

နန္ဒသၟီဗၠာဲ ညာတ်နာဲတြဳဝန်၊ ယွံလေဝ်ကောန်ဗၠာဲ အကာဲဒိုဟ်ပန်၊ မူဒၞဲါကေတ်ဏာ ဟီုညိကၠာကောန်၊ ယွံတလနန် ဂွံပိုၚ်ခန်လွာ၊ ချေံဒၞဲါမထတ် ဇြဟတ်မြက်စာ၊ သီုကဵုသၞာ်လွပ် စုတ်ကၞပ်ကၠာ၊ ချေံဒၞဲါဒြိုဟ်သ္ကာတ် ဍိက်အာတ်ကေတ်ဏာ၊ သီုကဵုသၞာ်မွဲ ဒၞဲါမပြဲဖာ၊ ဂွံရပ်နၚ်ဏာ အကြာသတြု၊ သၟီဂွံမိၚ်ပါၚ် ရမျှာၚ်နာဲဇု၊ ယွံလေဝ်ကောန်ဗၠာဲ နာဲထဝ်ကမု၊ နာဲရုဲကေတ်ပ္ညုၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်ဝေလု၊ ရုဲညံၚ်ဒးစိုတ် စရိုတ်ကောန်ဂၠု၊ မ္ၚးပ္ဍဲဝၚ် တၞၚ်ပေၚ်စု၊ ဆစိုတ်ကောန်ဂၠု နွံအနုဒိုဟ်၊ ဗြရတ်ဂွံမိၚ် ပါၚ်သၟီဇၞော်ခိုဟ်၊ ဂၠဲါရုဲဇၟာပ်ရိုၚ် ဇိုၚ်ဗတသွိုဟ်၊ ဇိုၚ်ဇၞော်တဲဇၞော် လုပ်ဗော်ချေံဒြိုဟ်၊ ဍေံပၠေၚ်တလ မုက်ကၠလကိုဟ်၊ ဂၠဲါရုဲပိတ္ၚဲ မွဲချေံဟွံခိုဟ်၊ ဆဵုဆဍေံဒြိုဟ် ဟွံခိုဟ်ဆမွဲ၊ ဂၠဲါချေံခိုဟ်ပြဲ မွဲကေတ်ဟွံဂွံ၊ တြုံထဝ်ကလောံ ဇူဒေါံဒၟံၚ်တုန်၊၊

ပြဝံက်မဝေါဟာရဂမၠိုၚ်
မဝေါဟာရဂမၠိုၚ်
ပြဝံက်အဓိပ္ပဲါ
လွပ်မဂလာန်ဝွံ ဒှ်နာံကြိုတ်၊ မလၟောဝ်စှ်ေကၠုၚ် နူကြိယာ (ရပ်)၊၊ အကြာအက္ခဝ်တမ်(ရ) ကဵုအက္ခဝ်ဂစိုတ်(ပ်)ဂှ် ဆတ်စုတ်အက္ခဝ်(ဝ)၊ ဟွံသေၚ်မ္ဂး ကၟက်(ဝ)တုဲ ဒှ်အာနာံကြိုတ်၊၊ ရပ် = ရ + ဝ + ပ် = ရဝပ်>လဝပ်>လွပ် ၊၊ ပြယိုက်တုန် ... သီုကဵုသၞာ်လွပ် စုတ်ကၞပ်ကၠာ၊ ချေံဒၞဲါဒြိုဟ်သ္ကာတ် ဍိက်အာတ်ကေတ်ဏာ၊ သီုကဵုသၞာ်မွဲ ဒၞဲါမပြဲဖာ၊ ဂွံရပ်နၚ်ဏာ အကြာသတြု၊၊

ပိုဒ်နာံကြိုတ်ဂမၠိုၚ် တဴလအိတ်ပိုဒ်နာံမ္ဂး ဍေံဒှ် ပိုဒ်နာံဝိသေသ်၊ (မပ္တံကဵု - သၞာ်လွပ်၊ ဍာ်လွပ်၊ အပေါတ်လွပ်၊ ) တဴဂတပိုဒ်နာံမ္ဂး ဍေံဒှ်ပိုဒ်နာံ၊ တွံအရထပြဝ၊ အကာရ၊ {Action, state, condition or quality of:}၊ (မပ္တံကဵု - လွပ်ကလော်၊)၊၊ ကြိယာသၟေဟ်တံလေဝ် နနဲဝွံကီု စၟတ်သမ္တီညိ၊၊
မကြိယာ မပကၠေံပိုဒ်နာံကြိုတ် အတိုၚ်နဲလတူဂှ် နွံတဴ ဗၞတ်မွဲၜါမဓဝ် ဟွံသေၚ်၊ နွံတဴ ဗၞတ်ကၠံမ လ္ၚီမ လက်မရောၚ် ကလောမည်တံ၊၊ ဆဂး ဇၟာပ်မကြိယာ ဒှ်သာ်ဂှ် ဖအိုတ်ဟွံသေၚ်၊၊ ဣဝွံ နဲကဲဍေံ၊(ပ္ဍဲမကြိယာမွဲမွဲဂှ် - အက္ခဝ်တၞံ + အက္ခဝ်ဝ၊ ကၟက်ဝ + အက္ခဝ်ဂစိုတ် = ဒှ်ပိုဒ်နာံကြိုတ်၊၊) ပန် - ပ + ၀ + န် = ပဝန်၊ ပွန် )၊၊ မဝေါဟာရမဖှ်သာ်ဂှ် အဲ ထမံက်ထၜးဏာကဵု ဗၞတ်မသုန်တြဴမရ၊၊
ပန်ပ + ၀ + န် + ပဝန်၊ ပွန်၊၊(ဒးပွန်၊ မွဲပွန်၊ = သုဝဏ္ဏသာံ ဒးပွန်ကမ်နိရာဲသၟီဗြဟ္မဒတ္တတုဲ သ္ၚဳလောတ်စှ်ေအာ လတူသြၚ်ဗ္တဳရ၊၊
တိုပ်တ + ၀ + -ိုပ် = တဝိုပ်၊ တွိုပ်၊၊(ဇွတွိုပ်၊ တွိုပ်ဇွ၊ ဓာတ်တွိုပ်၊ တွိုပ်ဓာတ်၊ = ကၠာနူတပူတဗဝ် ဟဂွံကေတ်ဖျဴနၚ်ဓာတ်သော်ကျာ်တြဲဂှ် ပ္ဍဲဒဵုသိၚ်္ဃုတ္တရတေံ ဓာတ်တွိုပ်ကျာ်တြဲပန်ဇကုမကလိစဴအာတုဲတေံ နွံတဴရ၊၊ = လ္ၚဗဗုတွိုပ် နာဲပိုဲတိုပ်လဝ်ပ္ဍဲသန္ထာန်နာဲပိုဲတုဲ ရာအဲဗြဴ ပလိုတ်လ္ၚစိုတ်နာဲပိုဲမာန်ရော၊၊(သ္ကေံဇာတ်ဝေသန္တဝ်၊ ခန်မဒ္ဒဳပဝ်)
ရေၚ်ရ + ၀ + ေ - ၚ် = ရဝေၚ် > လဝေၚ်၊ လွေၚ်၊ဗွဲလွေၚ်ၚ်၊၊ (ခေတ်လၟုဟ်= ဗွဲလၟေၚ်ၚ်)
ယီုယ + ၀ + -ီု = ယဝီု၊ ယွီု၊၊(အံၚ်ယဝီု၊ ယဝီုသ္ဂုတ် ချိုတ်အာရ၊၊)
ကဵုက(တ) + ၀ + -ဵု = ကွဵု (တဝဵု၊ တွဵု)၊၊(စိၚ်ဂၠုၚ်ဍုၚ်ခွါ ပိုန်ဟာန်စာသံက် တိဗ္ၚကခံက် ကၠေပ်ထဝ်ဗာန်ထဝ် လစိန်ဒြၚ်ဗံက် လကံက်မတ်မြ ဂၠိုၚ်သန်ဟေၚ် သၟီမဇိုန်ကဵုမဟောသဓရ၊၊ မဟောသဓ ကလိဂွံလာပ်သကာ ဂၠိုၚ်လောန်အာတုဲ သလှ်ေပၟာ က္တဵုဒှ်ပၠန်ရ၊၊ တွဵုသၟီဝွံ တွဵုသီုသ္ဍိုက်မၠိုက်ဟာ၊ တွဵုမၠေံဟာ၊ သိက်အဲသ္ဂောံတီညိရော၊၊(သ္ကေံဇာတ်မှုဟ်သဓ)၊၊
ဗိုၚ်ဗ + ၀ + -ိုၚ် = ဗဝိုၚ်၊ ဗွိုၚ်၊၊ဗွိုၚ်ပၞာန်ဗဵုလဗး ၁၈ အခေါဘနဳ ဗိုၚ်လဝ်ထပ်ဒၟံၚ်ညံၚ်တၟံသိန္နရာတ်ဝွံဂှ် သိက်သ္ပ အဲချပ်ဂွံဗလးကဵုလမျီုမရာတ်မာန်ဂှ်ရော၊၊(သ္ကေံဇာတ်မှုဟ်သဓ)၊၊
ရပ်ရ + ၀ + ပ် = ရဝပ် > လဝပ်၊ လွပ်၊၊ပတွဵုနူဂှ်တုဲ မိမၜါဂှ် ပတန်လဝ်ပ္ဍဲအဿမာပိုတ် နအလဵုဇကု လုပ်အာဂြိုပ် ဂၠဲါသစ္ဆုလၟုဟ်လၟတ် ဂွံဖျဴနၚ်တုဲ တွံၚးထာန်ဒမံၚ်မိမၜါ၊ စှ်ေအာကြုၚ်မိဂ္ဂသမ္မတနဒဳဂှ်တုဲ ဍာ်သွုၚ်ကီုသီုကဵုဍာ်လွပ် တုက်စုတ်ဗပေၚ်လဝ်၊၊ (သ္ကေံဇာတ်သုဝဏ္ဏသာံ)၊၊

Comments  

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၃၆ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Friday, September 12, 2008

ဂၞကျာ်သဳနန္ဒာ ပဥပ္ပဲါယဲတုဲ ဍေံသၟိက်ကဵုဗြရတ် အာကေတ် သတ်ပရိုက်လေပ်ဂြဴ ပၞဴလေပ်ဂြိုၚ် ပ္ဍဲဂြိုပ်ဟေမဝန် မဒှ်ဒတန်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳတေံ
လၟေၚ်ဒဒှ် တဝှ်ဖဵုဂုန်၊ ယက္ခဗြဴတုန် ရုန်မဵုစရာဲ၊ ဗြရတ်ကောန်ဗၠာဲ ဂၠဲါစဟွံဒး၊ ဍေံပဥပ္ပဲါ စနာဲဂၠိုၚ်ဒွး၊ ပဝဗၠးဒး ဍေံဂၠဲါချပ်တဴ၊ ဍေံပယဲပၠန် ကောန်လီုပ္ဍဲဂၞဴ၊ သၠးဟွံဂွံ လရိုအ်ညံၚ်ဂၠဴ၊ ညံၚ်အမိဿ ဍေံဂၠဲါပတဴ၊ မိတ်ခပဵုအဴ ဍာဲတဴသေသာတ်၊ ဍေံလေတ်စုတ်အဴ ပေၚ်တဴဂၞိန်ယာတ်၊ ကဵုကော်ဟောရာ စကာအမာတ်၊ နာဲအာပြဟ် ဒၟံၚ်လံဒှ်ဝါတ်၊ အမာတ်သေဏာ ဒြေပ်အာဆာတ်ဆာတ်၊ အဲဒှ်ယဲပၠန် ဇၞော်သန်ဝါတ်ဂါတ်၊ သေဏာအမာတ် ဆာတ်ဆာတ်ဒြေပ်အာ၊ ဗွဲပရဟ်စိ စိုပ်သ္ၚိဟောရာ၊ ဟီုဗစရ ကာလဂှ်ကၠာ၊ ယွံလေဝ်ဟောရာ ဒှ်အစာသၟီ၊ နွံအသံပၠန် နာဲနန်ဇမၠိၚ်၊ ဂၞကျာ်ယဲက္ဍၚ် လိၚ်လၚ်ဘိၚ်တ္ၜိၚ်၊ လပဒညိၚ် ယဲဂှ်ဒွိၚ်က္ဍၚ်၊ ဟောရာဂွံမိၚ် မုက်မတ်လိၚ်လှၚ်၊ ပြဟ်တိုန်စိုပ်ပြဲ မိယဲဘိၚ်ဘၚ်၊ ဖျေံက္ဍိုပ်တုဲက္ဍၚ် ရံၚ်ဗီုပြၚ်ဂှ်၊ တုဲသၟာန်တိုန်စိ မိတဝ်စရဟ်၊ မူကိစ္စကီု ဟီုညိထဝ်စှ်၊ ယက္ခဳဗြဴမိၚ် ဟီုပမိၚ်ပြဟ်၊ ယွံလေဝ်ဟောရာ ကၠာတေံယဲဒှ်၊ ဂွံဂဥုဲပြဟ် ဟွံဒှ်လမောၚ်၊ လမုဟ်မွဲတန် ပ္ဍဲကဵုနန်ဂၠေါၚ်၊ သတြုအဲပၠန် ဟွံဂွံခၠန်ယောၚ်၊ ကဵုအာမွဲတောၚ် ဂၠံၚ်ဍုၚ်ယက္ခာ၊ ကဵုကေတ်သစ္ဆု ပ္ဍဲမြုဂြိုပ်ဝါ၊ ပရိုက်လေပ်ဂြဴ တဴပ္ဍဲဂြိုပ်ဖာ၊ ပၞဴလေပ်ဂြိုၚ် မဂၠိုၚ်အဒ္ညာ၊ ဂွံဂဥုဲဂှ် ပြဟ်ဂွံဗၠးအာ၊ လပဘိၚ်ဘၚ် ညိပသၚ်ကာ၊ ဗြရတ်တြုံလွုဲ စကာတုဲကၠာ၊ ဂဥုဲဂှ်သွံ ကေတ်ဂွံလောဲသွာ၊ ညးတနှ်ဂး ဟွံဂးဝေါဟာ၊ ပ္ဍဲဍုၚ်ဝွံဂှ် ဟွံတုပ်သၟဟ်ၜါ၊ ဗြရတ်မွဲကၠာ ပညာပြဲလောန်၊ အာဂွံလောဲလောဲ ပ္ဍဲဟေမဝန်၊ သာ်ဝွံဒိုဟ်ညိ ပါၚ်သိဒ္ဓိမန်၊ ပရိုက်လေပ်ဂြဴ တဴဟေမဝန်၊ ပၞဴလေပ်ဂြိုၚ် နွံတဴဂၠိုၚ်သန်၊ သာ်ဝွံနာဲဒိုဟ် ဒးရးခိုဟ်သန်၊ . . .

ဟောရာဒဇန် ဒိုဟ်ကဵုပၠန်ပ္ညဳ၊ ထဝ်စှ်ကသာပ် ကဵုလာပ်အနဳ၊ ဂွံကသာပ်ရော ဗိန္ဒောလဇ္ဇဳ၊ ဒုၚ်ကသာပ်နာဲ စရာဲဍိုန်ဒ္ၚဳ၊ ပဒွိၚ်ဒေဝဳ ကျာ်သြဳနန်ထဝ်၊ အဲဍိက်ဆတ္တဝ် လဝ်ဟောရာဇၞော်၊ ဍိက်ဟီုမဂး ဟွံဒးဖေက်ဂၟံက်၊ ဇရေၚ်နန်ထော် ဍိက်ဒှ်ဇၞော်အိုတ်၊ ပၚ်တဲယဵုခၠံ ကလံမိသ္တိုတ်၊ ဟောရာဂွံဟေၚ် ယိုက်ဂၠေၚ်မွဲဂိုတ်၊ ဟောရာအဟိုတ် ယိုက်ဂိုတ်ဖျေံနၚ်၊ စိုပ်သ္ၚိကောန်ဗြဴ မုက်ညံၚ်ပ္ကဴတၚ်၊ ကအီကအဳဂြိုၚ်ဂြိုၚ် ဒြပ်ဂၠိုၚ်ဂွံနၚ်၊ ဗြဴဂိုၚ်ဒေပ်ရၚ် ဂၠိုၚ်ဂၠၚ်ကသာပ်၊ . . .

ယက္ခယဲက္ဍၚ် ဒေၚ်သၠၚ်မံၚ်လ္ၚာပ်၊ နန္ဒကိတ္တိ ညာတ်မိယဲသၠာပ်၊ သၟီသၟာန်ပ္တုန်ပအာ သိုက္ခမာလ္ၚာပ်၊ လတက်ယာတ်လှာပ် လ္ၚာပ်လ္ၚာဂြိုဟ်ချဳ၊ ဂၠါံဇွိတ်သပေါတ် လယတ်ခဍဳ၊ ရံက်ရက်လးလဝ် သၟဝ်သၞာပညဳ၊ ဂတးဇကု ဗီုဆုအနဳ၊ လောမံၚ်ကြောပ်ကြောပ် ပ္ၚပ်ဇုတ်ချဳ၊ ဇုတ်ကဝ်အိုတ်ရ ပမရံၚ်ၚဳ၊ ကောဟွံဆာန်ဒေံ မိယဲကၠၚ်ဟဳ၊ အစာနာဒဳ ကဵုၚဳရံၚ်စံ၊ ယဲအဲဍိက်ဗြဴ ဍေံလဴတိုန်ကြံ၊ အာဒုၚ်ဟောရာ အစာနူတၞံ၊ သၟီကဵုကော်ပြဟ် အစာဒှ်တံ၊ အစာမိၚ်ကၠာ ဒြေပ်အာညံၚ်ကံ၊ တိုန်စိုပ်ဒေန်ဂၠံ ဒှ်တၞံအဒိ၊ လုပ်စိုပ်မုက်ရၚ် ညးဝၚ်ပေၚ်ထိ၊ ယိုၚ်သမိပ်တဲ တဴပ္ဍဲမူဏိ၊ တလကျာ်သြဳ ပိုၚ်ပြဳဘုမ္မိ၊ မူနွံပမိက် ကော်ပိုဲဍိက်စိ၊ ကိစ္စသ္ဇိုၚ်သာ ကာပ္ဍဲနန်လွိ၊ ဒေဝဟီုညိ ပ္ဍဲသ္ၚိဒှ်ကၠုၚ်၊ . . .

ဨကရာဇ သၟီတလဍုၚ်၊ မိၚ်ပါၚ်ဟောရာ နာဒဳဟီုပ္ညုၚ်၊ ယွံအစာအဲ ဗၠဲဗိုတ်တၞုၚ်၊ ဂၞကျာ်ဒှ်ယဲ ပ္ဍဲနန်သမၠုၚ်၊ ဂပ္ဘဂေါဝ်သ္ဇုၚ် ကၠုၚ်မံၚ်သဏုဲ၊ ဇုတ်ညံၚ်ကဝ်အိုတ် ချိုတ်ယီုဒှ်ဂၠုဲ၊ ယဲဍေံကၠုၚ်ပြိုက် ဒဒိုက်စိုတ်ဂဂုဲ၊ ဇုတ်ကဝ်ကြိုဟ်ကြိုဟ် သွိုဟ်စိုပ်ဒတုဲ၊ သၟတ်ကဵုဂဥုဲ ညံၚ်ယဲဂွံဗၠး၊ ဟောရာဂွံမိၚ် တွိၚ်ပါၚ်နာဲညး၊ သ္ၚဳရံၚ်ဇၟာပ်ဒိုဟ် ပ္ဍဲပြကိုဟ်သအး၊ ပ္ဍဲကဵုဝိဘၚ် ပြကိုဟ်ခၠၚ်လျး၊ လောကပါဒါ ဘာသာဟွံဒး၊ လောကဝိဒူ မွဲသၞူတိတ်ပျး၊ ပ္ဍဲပြကိုဟ်ပ္ညပ် ပန်ကၞပ်ဂး၊ မွဲဍေံဟွံဒး ဗၠးမံၚ်ရအဴ၊ ယဲဝွံကြံလောန် ကောန်လီုပ္ဍဲဂၞဴ၊ ဂြိုဟ်ဒစာံဂှ် သၟီကၞုဲသြဟ်ပ္တဴ၊ ကၞုဲကၠတ်လလဴ ဂွံဖျဴကောန်စိုတ်၊ ဖျဴတွာဲရာံပ္ညဳ ဒဿဂြဳချိုတ်၊ ဂွံနၚ်မဂး ဗၠးညံၚ်ညးဇိုတ်၊ ဟွံဂွံမဂး လမျီုသ္ဒးအိုတ်၊ ပရိုက်လေပ်ဂြဴ တရဴသ္ၚောဲသ္တိုတ်၊ ပၞဴလေပ်ဂြိုၚ် ဂွံနၚ်ဂၠိုၚ်ဂိုတ်၊ ဂွံတုဲဗၠးချိုတ် ပြဲသ္တိုတ်ရသၟီ၊ ဗက်ရံၚ်ပၠန်ဗျိၚ် ကိုန်စိၚ်မွဲသာ၊ ဒတုံပ္ဍဲသၞ ဒးရဒြၚ်ၜါ၊ ယဲဟွံလောန်ဏီ တီဂဥုဲကၠာ၊ နာဒဳရံၚ်ကာ ရောဂါဂၠိုၚ်ဟေၚ်၊ ယဝ်ဂွံဖျုန်ကၠေၚ် ပရိုက်ပြေၚ်မွဲ၊ ရောဂပေက်ပြး ဂွံဗၠးနူယဲ၊ ပ္ဍဲဍုၚ်ယက္ခာ ဗော်ကန္တာဝဲ၊ ပ္ဍဲမြုခမၞၚ် လှောံဗြၜၚ်ပြဲ၊ ယဝ်စိုပ်မွဲတဲ ပ္ဍဲဍုၚ်ဂှ်ပ္ညဳ၊ နန်ထဝ်ဂဵုဂြၚ် ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ၊ ကေတ်ဂွံလောဲသွာ ပ္ဍဲယက္ခာပ္ညဳ၊ ကဵုအာကဵုပြဟ် ပလှ်နၚ်ဇဳ၊ ယမုပြဲက္ဍၚ် ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ၊ အစာနာဒဳ ဂွံဝဳဗၠးရောၚ်၊၊ ၊၊

Comments  

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၃၅ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Monday, September 01, 2008

ဗြရတ်ကုမ္မာ သၟီနန္ဒကိတ္တိ ပစကောန်ဗၠာဲ
ဍောတ်ဗၠာဲမိၚ်စိ မိယာံဒက်ဒေါန်၊ ပၚ်တဲတိုန်ယဵု ဟီုကဵုမိပၠန်၊ *ယွံမိသော်က္ဍိုပ် ကောန်စိုပ်ပ္ဍဲနန်၊ မိနော်လေဝ်ဖဲ ကောန်မွဲပြဲလောန်၊ ကောန်ဂွံသိုက်ဘိုက် ဒဒိုက်မိအန်၊ ဍုၚ်ဝွံမွဲတဲ ဟဂွံေၚာဲခၠန်၊ သီုနန်မြခိုၚ် *ဒှ်ပွိုၚ်ကောန်၊ ဟိုတ်ဂှ်မွဲတန် ကောန်တိုန်ခစ၊ ပုၚ်သွတုန်ပၠန် လယိုၚ်ကောန်ရ၊ ကောန်ဖျေံနၚ်ရော သီုဘောဇန၊ ကောန်ထောံမိဟေၚ် ဟွံသေၚ်မူလ၊ ရိုဟ်တ္ၚဲဟွံသ္ဂုတ် ဖလုတ်ဒေသ၊ ကောန်ပလံၚ်စိ မိပဒွိၚ်ထ၊ သဗှစဏ အဟာရဗျန်၊ ကောန်ဟွံကဵုအေၚ် ဂေၚၚ်ဂၠဲါလန်၊ ညံၚ်ဂွံစပၠန် လယိုၚ်ကောန်ကၠာ၊ သီုညးထပှ် သၟဟ်သၟန်မွဲသာ၊ မိၚ်လဟီုကောန် ဇွိတ်ပၠန်တဲၜါ၊ ဗက်မိန်ကောန်ဍောတ် ဇွိတ်မုက်မတ်ကၠာ၊ ဗန်ဆုၚ်ကၟိန်ဗၠာဲ ဂၠါံဂၠဲါမတ်ၜါ၊ ယွံလေဝ်ကောန်ဗၠာဲ နော်နာ်သေၚ်ဟာ၊ ညးထပှ်စု မတ်ဂၠုသပါ၊ သၟိက်ညာတ်မုက်နာဲ ကောန်ဗၠာဲထဝ်ဏှာ၊ ဟိုတ်ဂှ်တဲဂဲါ ဂၠါံဂၠဲါကၞိၚ်ၜါ၊ သၟိက်ညာတ်ရုပ်ကၠာ *ရောၚ်ကြုတ်ဏာမိ၊ ယာဲဗဵုဟွံဖဲ ပ္ဍဲနာဲဂေါ၀်ဂၠိ၊ နော်နာဲတုန်ပၠန် စိုတ်ဟွံတန်ညိ၊ အာရကောန်မိ သတိပလွဳ၊ နာဲပသတိ ပ္ဍဲသ္ၚိယက္ခဳ၊ ဍေံစနာဲအဵု ကဵုနာဲဍိုန်ဒ္ၚဳ၊ ဍေံလှေံလှန်ကီု ဟီုနၚ်ဏာဇဳ၊ ပညံၚ်ဆာန်ပ္ညဳ ဟီုပၠဳဇကု၊ နာဲပပ္တေဟ်ပၠန် ယွံမကောန်ဂၠု၊ ဍေံပစေံနေံ လှေံလှန်နာဲဇု၊ ပပ္တေဟ်ဇကု ပ္ဍဲကဵုမြုနန်၊ ဍေံဟီုနၚ်ဏာ ဝေါဟာလှေံလှန်၊ လ္ပပတှ်ေပြဟ် ဂှ်ဗြဴကုမ္ဘန်၊ အာရဂၠုယာဲ နာဲကၠုၚ်ညိပၠန်၊ ကၠုၚ်ရံၚ်ပိုဲသၟတ် ပယျတ်ကၠုၚ်ညန်၊ ကၠုၚ်ကဵုပုၚ်သွ အဟာရဗျန်၊ ပဝိုတ်ညိပၠန် ကောန်သမုဲလေၚ်၊ . . .

ဗြရတ်ကုမ္မာ *ကၠေံမာတာဟေၚ်၊ ကလံမိအဵု တဲပ္ဍဵုတူကၞေၚ်၊ တုဲမိန်ဏာဟေၚ် စာၚ်မွဲသေၚ်ဟာ၊ တွာ်အာယောန်ယောန် ကောန်တြုံထဝ်ဏှာ၊ ညံၚ်လအာရ သဳဟရာဇာ၊ ဒဝုဲတဲပၠန် ယောန်ယောန်ဂါံအာ၊ ဇန်တံဗဵုကၠံၚ် မတ်ရံၚ်ဟောဒြာ၊ တွာ်လုပ်ပ္ဍဲဝၚ် မုက်ရၚ်ရာဇာ၊ လပုဟ်တဲယဵု ပ္ဍဵုတူသိသာ၊ ပ္ဍဲဒေါဝ်အမာတ် ပူရိသာတ်ဗ္ဂာ၊ ဂါံလောပ်ထောံထောံ ဟွံဂွံရောံညှာ၊ သၟီထောံမတ်ညာတ် ပါတ်ဓဝ်မေတ္တာ၊ ယွံသၟတ်ဗၠာဲ စရာဲရုပ္ပါ၊ စိုပ်ကၠုၚ်နန်ရတ် ဂဍောၚ်မတ်ၜါ၊ သၟီကော်ဟီုရ ကာလဂှ်ကၠာ၊ သဳနန္ဒာညာတ် ရုပ်သာ်ပြဲဖာ၊ ပ္ဍဲစိုတ်ဍေံဟေၚ် တီကေတ်သေၚ်ဟာ၊ ကောန်ဗြဴထပှ် ဒှ်စၟတ်ဟွံမှာ၊ သတြုအဲဟေၚ် ဍောတ်ဝွံသေၚ်ဟာ၊ ချပ်ပ္ဍဲစိုတ်ရ သ္ၚာဲစသာသာ၊ ဒၟံၚ်ပ္ဍဲနန်လွိ ပိတ္ၚဲဟွံခြာ၊ စညံၚ်ဂွံကၠာ ပအဟာဂၞဴ၊ ဍေံချပ်တုဲပ္ညဳ ယက္ခိဏဳဗြဴ၊ ဍေံဖ္ဍာတ်အရေဝ် ယွံလေဝ်ကောန်ဂၞဴ၊ ပိုဲပစကောန် ပ္ဍဲဒေါဝ်နန်ပ္ကဴ၊ ဍောတ်မွဲဟွံမွဲ ကောန်အဲတြုံဗြဴ၊ ပစကောန်အဲ ညံၚ်နဲကောန်ဂၞဴ၊ မနာဲမွဲအဴ ကောန်ဂၞဴဟွံမွဲ၊ ဍေံပဆာန်လောန် ဒၟံၚ်ပ္ဍဲခန်ဗၠဲ၊ *ဍေံတုတ်ယာတ်ဂ မတောဝ်ရေၚ်ဂၠေဲါ၊ ယာတ်လတက်ရ *ဗၜၚ်ပၠပြဲ၊ ဍေံကဵုဗြရတ် ဟေံကောန်ဍောတ်အဲ၊ လတက်ရိုဟ်တ္ၚဲ မိဗဵုဖဲမတ်၊ မသ္တိက်ပ္ဍဲနန် ဒမံၚ်ကောန်ဍောတ်၊ ကောန်သ္တိက်ဒၞဲါလဵု ဟီုကဵုယာဲသၟတ်၊ ပအာသ္တိက်ၚာဲ နာဲကောန်ၚာ်သၟတ်၊ ကောံဗၠာဲဂမၠိုၚ် ဝေၚ်ဂြိုၚ်တဴသၟတ်၊ ယာတ်မတောဝ်ယာဲ သွက်နာဲဗြရတ်၊ နာဲလတက်သၟတ် ကောန်ဍောတ်မိဂၞဴ၊ လတက်ရိုဟ်တ္ၚဲ သၠိၚ်ပ္ဍဲနန်ပ္ကဴ၊ ရိုဟ်တ္ၚဲပဝိုတ် ဖျေံစိုတ်ကောန်ဂၞဴ၊ ယာတ်ဂဂေါ၀်လောန် ကောန်အဲသြဟ်ပ္တဴ၊ တွဵုတဲမိဂၞဴ လ္တက်တဴပဝိုတ်၊ ...

သဝ်တ္ၚဲဂှ်ကၠာ ကောံပဝါအိုတ်၊ ဗၠာဲတံတုန်ပၠန် သ္တိက်ပ္ဍဲနန်ဗိုတ်၊ သ္တိက်မံၚ်ပေၚ်ဗဝ် ပ္ဍဲဒေါဝ်နန်သ္တိုတ်၊ ညာတ်ညးလှိၚ်အိုတ် ဟွံဝိုတ်သတိ၊ ယာတ်ညးလတက် လှာဲဆက်ဏာစိ၊ ယာတ်ဇကုသအး လှာဲကဵုညးညိ၊ သ္တိက်လှိၚ်အိုတ်စိ ပ္ဍဲသ္ၚိနန်ပ္ကဴ၊ ယောန်တိတ်ကၠုၚ်ညိ ယက္ခိဏဳဗြဴ၊ ညာတ်ယာတ်မတောဝ် မဂေါ၀်ခၠၚ်တဴ၊ ရပ်ဝးကံကြောပ် ပၠောပ်အပ္ဍဲအဴ၊ ဝးကံသုၚ်ဆီ ဂဟီကမြဴ၊ ရိုဟ်တ္ၚဲမွဲမွဲ စပ္ဍဲနန်ပ္ကဴ၊ ဇုတ်ဍေံစွံလဝ် သၟဝ်ဒေန်ထဝ်အဴ၊ ယက္ခိဏဳဗြဴ စဖဲတဲဟေၚ်၊ တ္ၚဲယးတုဲညာတ် သမ္ၚာတ်ပ္ဍီုသြေၚ်၊ စဟွံဒးသၟတ် သတြုအဲဟေၚ်၊ ယက္ခလ္ၚုၚ်လ္ၚ စဒးညးတၟေၚ်၊ စဒးညးသအာၚ် မဒါန်စဳရေၚ်၊ ဒါနဍေံဟေၚ် ဒးညးတၟေၚ်ကၠာ၊ သဝ်တ္ၚဲညံၚ်ဂွံ ပဇွောံအဟာ၊ တုဲဍေံကော်ဟီု ဗီုနွံမေတ္တာ၊ ယွံကောန်ဗြရတ် ဍောတ်ဗၠာဲကုမ္မာ၊ ဖာဲလဵုနာဲသ္တိက် ဂၠိက်ယာတ်ကဵုဏာ၊ ယာတ်မတောဝ်ပြဲ ကၞၚ်သောဲဗဂါ၊ အဲကဵုလဝ်ဟေၚ် ပကဵုဝေၚ်ခြာ၊ လတက်ရိုဟ်တ္ၚဲ အဲကဵုသေၚ်ဟာ၊ ဍောတ်ဗၠာဲဗြရတ် ဗောဓိသတ္တာ၊ ဟီုပလန်ဏာ ယွံမာတာမိ၊ ဂလီုလတက် ယာတ်စက်တမိ၊ မွဲတ္ၚဲဟွံဝေၚ် ပရေၚ်တဲမိ၊ ညးဟွံမွဲဆက် ဂွံလတက်ညိ၊ ဒှ်တွဵုတဲမိ ညိဟွံကဵုချဳ၊ လတက်ရိုဟ်တ္ၚဲ အဲမှတ်ပလွဳ၊ တ္ၚဲယးတုဲသွံ လၜက်စွံပ္ညဳ၊ အဲဍိက်ပလွဳ ကျာ်သြဳမိဇု၊ ယက္ခိအိုတ်စိုတ် ဍေံဟွံချိုတ်ဝွံ၊ စလေဝ်ဟွံဒး ဗၠးအာဇကု၊ ကသပ်ဍေံအိုတ် ပ္ဍဲအိုတ်လ္ၚု၊ ပသ္ဂောံစပၠန် ကောန်ဣသတြု၊ ယက္ခိဏဳဗျု စိုတ်နုဒတူ၊ ပ္ဍဲနန်ထဝ်အူ စံၚ်တူတဴတုန်၊၊ ၊။


ပြဝံက်မဝေါဟာရဂမၠိုၚ်
မဝေါဟာရဂမၠိုၚ်
ပြဝံက်အဓိပ္ပဲါ
ယာတ်ဂယာတ်လတက်အခိၚ်သ္တိက်ဗတံ၊ Blanket
သော်က္ဍိုပ်မဝေါဟာရဝွံ ကေတ်အဓိပ္ပဲါတသော်မၞုံပ္ဍဲက္ဍိုပ်တေံ ဟွံသေၚ်၊၊ ညးဇမၞော်မၞုံကဵုဂုန်မပြဲ၊ ညးမဒးဂၞပ်သ္ဍိုက်မၠိုက်တံဂှ် ညးကော်စ(သော်က္ဍိုပ်)၊၊ A term of endearment; a word or an expression that is used to show affection: 'Darling' is a term of endearment.ပမာဂလာန်အေၚ်ကလိတ်ဂှ်ကီုရ ဂလာန်မန်သော်က္ဍိုပ်ဝွံလေဝ် ဒှ်ဂလာန်မဒးဂၞပ်သ္ဍိုက်မၠိုက်မွဲရ၊၊ မဂလာန်မခိုဟ်ဆာဲမဖှ်သာ်ဂှ် ခါဗှ်လိက်သၠပတ်မည်တေံ မဂွံဆဵုညာတ်ကေတ်ပယျတ်ပယျတ်၊၊ ၜိုန်ဂှ်လေဝ် လိက်ပတ်မည်ခေတ်ပစ္စုပ္ပန်ဏံ မဂလာန်ဂှ် မကေတ်အဓိပ္ပဲါရဴဂှ် ဟွံမွဲ၊၊
ပွိုၚ်မဂလာန်ဝွံ ဒှ်ပိုဒ်နာံကြိုတ်(ကိတနာမ်) မလၟောဝ်စှ်ေနူပိုဒ်ကြိယာ(ပိုၚ်)၊၊ ကြိယာ(ပိုၚ်)၀ွံ ထပ်စုတ်အက္ခဝ်(၀)၊ ဟွံသေၚ်သာ်ဂှ် ထပ်စုတ်အက္ခဝ်ကၟက်(၀)မ္ဂး ဒှ်အာပိုဒ်နာံကြိုတ်၊၊ ပဝိုၚ်၊ ပွိုၚ် မိက်ဂး၊၊ ပမာတုန်... ပယျဵုဒၞက်မည်တံ မပိုၚ်လဝ်ဂှ် ဒှ်ပွိုၚ်ဍုၚ်မည်ရ၊၊
ကြုတ်ဏာမဂလာန်ဝွံ မြိပတ်စှ်ေကၠုၚ်နူပါဠိ ကရုဏာ၊၊
ကၠေံကၠေံ(သကမ္မကကြိယာ)=တိတ်အာ၊၊ ပမာတုန်... ဗြရတ်ကုမ္မာ ကၠေံမာတာဟေၚ်၊၊ (ဗြရတ်တိတ်အာနူမိ မိက်ဂး)၊၊ ကၠေံလဝ်ဘာ (တိတ်အာနူဘာ)၊၊ to leave.
ကၠေံ(အကမ္မကကြိယာ)=ကၠေံခၞၚ်အာ၊ ကၠေံဗ္ဒန်အာ၊၊ ပမာတုန်... သြန်အဲ ကၠေံအာ ဗၞတ်မသုန်ကၠံဒကေဝ်၊၊ to be lost.
ကၠေံ(သကမ္မကကြိယာ)=ဂစာန်၊၊ ပမာတုန်... ကၠေံစိုတ်၊၊ to exert oneself: to try hard.
ဗၜၚ်(အကမ္မကကြိယာ)=အးၚး၊ ဟွံကၠိခ္ဍက်စောန်ပြံက်၊ သ္ဇုၚ်ကေဝ်၊၊ ပမာတုန်... ယာတ်လတက်ရ ဗၜၚ်ပၠပြဲ၊၊ to be clear, pure.

Comments  

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၃၄ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Friday, August 15, 2008

ဗြရတ် လံၚ်ဗဇဵုစာၚ်ကဵုသၟီနန္ဒကိတ္တိ
လၟေၚ်ဒဒှ် ပိုဲဟီုတွံပ္ဍုန်၊ ဗြရတ်ဂှ်တုန် တိုၚ်ဂုန်ပြဲဖာ၊ တွာ်ဒေါဝ်သဗာန် နယာန်ပါဒါ၊ ယိုက်ကေတ်စာၚ်မွဲ ဍောဲဍောဲတွာ်အာ၊ ပ္ၚောံနန်ထဝ် သၟီဓဝ်ရာဇာ၊ ကောန်ဍုၚ်ဗက်ဂၠေဲါ စာၚ်မွဲမွဲကၠာ၊ တမံတဲဟေၚ် ယိုက်ကေတ်သေၚ်ဟာ၊ ဗက်ကြဴဗြရတ် တြုံကၞတ်သာ၊ ညံၚ်သၟီသဳဟ လျလျဂါံအာ၊ ဇန်တံဗဵုကၠံၚ် ညံၚ်ခေသရာ၊ မတ်ဟွံလၜဲ စာၚ်မွဲမိန်ဏာ၊ လုပ်စိုပ်မုက်ရၚ် သ္ၚိဗတၚ်ဇာ၊ အမာတ်တံသၟာန် ဂလာန်သ္ဇိုၚ်သာ၊ ယွံသၟတ်ဗၠာဲ စာၚ်နာဲလံၚ်ဟာ၊ လုပ်ကၠုၚ်စိုပ်ကၠာၚ် စာၚ်ပြဝါဂမၠိုၚ်၊ ယွံညးမဆာဲ နာဲတလက္ဍိုၚ်၊ နွံအသံပၠန် သၟီနာဲနန်ဂွိုၚ်၊ သၟိက်ဗဇဵုစာၚ် လံၚ်ပကာန်ပြိုၚ်၊ နွံအသံနာဲ ဍိက်ဗၠာဲဟွံပိုၚ်၊ ဒးကၠုၚ်ပ္ကာန်ပြိုၚ် ဟွံပိုၚ်ရောၚ်နာဲ၊ အမာတ်မိၚ်ပြဟ် ဂလာန်ဂှ်ဆာဲ၊ အရေဝ်ဍိုန်ၜတ် ဍောတ်နွံစရာဲ၊ လဇကၠာနာဲ ဍောတ်ဗၠာဲဍိုန်ဒ္ၚဳ၊ မၚ်ဨကရာတ် မန္ဓာတ်ကျာ်သြဳ၊ ညးဟွံတိတ်ဏီ ခပ်သီပိုၚ်ပြဳ၊ လဇညိကၠာ ဗၞတ်ၜါဗဟဳ၊ နန္ဒကိတ္တိ နွံဣဓိလွဳ၊ တိတ်ဂဇံရုၚ် ဒုၚ်တဴသဳကၠဳ၊ ထောံမတ်ညာတ်အာ တြုံပါရမဳ၊ သီုဗော်ပြဝါ တုပ်ရာဇာသဳ၊ သၟီရံၚ်စမဳ အိန်ရဳသ္တပ်သ္တး၊ ယွံလေဝ်ဍောတ်ဗၠာဲ နာဲမစဳကၠး၊ စာၚ်နာဲစာၚ်အဲ လံၚ်မွဲဗလး၊ ဒေါဝ်သဘၚ်ပေဲါ စာၚ်အဲကဵုမၞး၊ ညံၚ်ကၠုၚ်ဒါတ်တဲ ဒေါဝ်ပေဲါဇနး၊ . . .

ဗြရတ်မိၚ်အဵု ပၚ်တဲယဵုပၠး၊ သၟီဒါတ်တဲခုတ် ပိလစုတ်ဒး၊ စာၚ်သၟီဗလး ကၠာညးဂြဴမံၚ်၊ စာၚ်ဍောတ်ဗၠာဲဂး ခြးသုန္ဓရံၚ်၊ တက်သၞေၚ်လဒု ညံၚ်ဗရုမံၚ်၊ တက်သၞေၚ်ပိ၀ါ ကြဵုဇာသလံၚ်၊ စာၚ်သၟီဒြေပ်ကၠုၚ် စာၚ်ဏံဒုၚ်ဒၟံၚ်၊ စာၚ်သၟီပြဟ်ပြေဟ် သလာ်ပှ်ေဒံၚ်၊ စာၚ်ဗြရတ်ဗၠာဲ ဂၠဲါဆောဒန်ဍံၚ်၊ ဒးလေံဇိုၚ်ၜါ လောတ်လ္ၚာထရံၚ်၊ ခြုဟ်ဒလိုက်က္တဵု ခဵုလုပ်ပ္ဍဵုပၠံၚ်၊ စာၚ်ဍောတ်ဗၠာဲဗၠေတ် တက်ဂေတ်ပလံၚ်၊ လေံဇိုၚ်ဒဏ္ဍံၚ် တက်ပလံၚ်ဏာ၊ စာၚ်သၟီဇုဲဇာဲ ဂဲါကၠုၚ်ဂဲါအာ၊ စာၚ်ဗြရတ်ကွေံ ပှ်ေဒးပါၚ်ဟာ၊ စာၚ်သၟီဍောၚ်လောန် ရပ်ပၠန်မွဲဝါ၊ စာၚ်ညးညးရပ် ချပ်ကဵုဍာ်ကၠာ၊ ကဵုတုဲပညုၚ် သ္ၚုဗ္ဒုၚ်ကဵုကၠာ၊ စာၚ်ဗြရတ်ဆက် ထတ်စောံမြက်စာ၊ ဂြဴလတိုၚ်ဒၟံၚ် ညံၚ်ခေသရာ၊ ဨကရာတ်သၟတ် ကဵုဗြရတ်ကၠာ၊ ဗလးပၠန်ဟေၚ် တက်ပြီုသၞေၚ်ၜါ၊ ညးခြေံအဲခြေံ ဗလေံဇိုၚ်ၜါ၊ လုပ်ဇဵုဖြးဖြး ဒးဒန်လောတ်ဇၟာ၊ ဒးဒန်ဇိုၚ်ၜါ လောတ်လ္ၚာသ္ဒ၊ စာၚ်သၟီဂေတ်ဂဲါ ဂၠဲါပဏံက်ထ၊ စာၚ်ဗြရတ်တက် လောတ်ဗတက်သ္ဒ၊ စာၚ်ဨကရာတ် ၚံက်ၚာ်ဒးကျ၊ စာၚ်ဗြရတ်ဇၞး ညးဒးဂြိုၚ်ခ၊ . . .

သၟီတိတ်ဒေါဝ်ပေဲါ ဒတဲတဲမ၊ တံၚ်ပၠောပ်ဏာကျဝ် ဒေါဝ်အမာတ်ရ၊ တိုန်တူဒေန်မြ သၟီတလဍုၚ်၊ စိုက်လဝ်ပုၚ်ဂွဳ ညဳသာသၟဟ်ပ္ညုၚ်၊ အမာဲဂၠိုၚ်သာ် ဍာ်လဵုမသ္ဇုၚ်၊ ပအပ်စုတ်တဲနာဲ ဍောတ်ဗၠာဲယဵုဒုၚ်၊ ရုပ်သာ်ဂေါ၀်သ္ဇုၚ် သၟုၚ်နာဲမန္ဓာတ်၊ ဟဂံၚ်ဒိုဟ်ဟေၚ် ဂဇံရေၚ်ကၞာတ်၊ တုဲရံၚ်ဗဵုဒ္ၚေါ၀် ဒေါ၀်ပူရိသာတ်၊ သၟီဨကရာတ် ပါတ်ပ္ဍဲစိုတ်ဟေၚ်၊ ညာတ်ထသပါ ဖဳဒွါပ္ဍီုသြေၚ်၊ ညံၚ်သပါသြိုဟ် ဖျိုန်ဂြိုဟ်ဟွံဝေၚ်၊ တုဲသၟီဖျန်ဟေၚ် သမုဲလေၚ်ဗၠာဲ၊ နာဲပအာပၠန် ဂေၚ်လန်ဂေတ်ဂဲါ၊ မပဂေၚ်လန် မံၚ်ပ္ဍဲနန်ဆာဲ၊ မအံက်စွံပၠန် ပစကောန်ဗၠာဲ၊ ပကောန်ကဵုနာဲ ပဗၠာဲပ္ဍဲသ္ၚိ၊ ကဵုပဗၠာဲကောံ ဇရေၚ်သ္တုံဇွိ၊ ပုၚ်ထပှ်ဂွဳ စဳရေၚ်ကဵုစိ၊ ဗြရတ်ကုမ္မာ နာဲသာဗောဓိ၊ လ္ၚောဝ်ပတီရ ယွံတလတိ၊ ယွံမရှာတ်သၟီ ပၚ်မှိၚ်ဍိက်ညိ၊ ဍိက်ဒိုက်ဂတ်ပၠန် ကၠောန်ဗစမိ၊ ရိုဟ်တ္ၚဲဂေတ်ဂဲါ ဂၠဲါလံၚ်စစိ၊ ဂွံဇၞးဖဲညိ ဘုမ္မိစရာဲ၊ ယဝ်အဲဍိက်ကျ ဒးပဍိက်နာဲ၊ မိဒးကၠၚ်ကၠောန် ဒှ်ပၠန်ဗြဴကၟာဲ၊ ဟိုတ်ဂှ်ဍိက်အဴ ဗစတဴယာဲ၊ . . .

သၟီမိၚ်ပါၚ်နာဲ ညံၚ်သာဲသဂြာ၊ ယွံလေဝ်ဍောတ်ဗၠာဲ မဆာဲရုပ္ပါ၊ ပဒွိၚ်ပုၚ်သွ စဏအဟာ၊ ကေတ်ဏာပ္ဍဲနန် ဖာပ်ပၠန်မာတာ၊ ကေတ်ဏာရိုဟ်တ္ၚဲ မွဲတ္ၚဲၜါဝါ၊ ဇကုနာဲစိ ပသ္တုံဇွိၜါ၊ ဗြရတ်ကုမ္မာ မိၚ်ရာဇာဟီု၊ ယွံမရှာတ်သၟီ လပဒွိၚ်ကီု၊ ယးဂတဆာဲ ဍိက်တိုန်ကွာဲပြီု၊ တိုန်တွာဲဇကု ပ္ဍဲနန်မြုကီု၊ တြုံသဏာဂီု ဟီုကဵုသၟီစိ၊ ခိုဟ်သန်ရနာဲ ပဗၠာဲပ္ဍဲသ္ၚိ၊ ပဒွိၚ်ကဵုမိ ပ္ဍဲသ္ၚိနွံဗဝ်၊ ပုၚ်သွနွံတုန် ကဖျုန်ဗဝ်သအဝ်၊ ကေတ်ဏာရုပ်ထဝ် ဂၠိုၚ်ဗဝ်တသုန်၊ အာဖာပ်ဗစ မိတလဂုန်၊ အဟာရတုန် ကဖျုန်ပုၚ်သွ၊ ပဒိုက်စိုတ်ပၠန် ကောန်ဂၠုဣတ၊ ဗြရတ်တုန်ရ တိက္ခပညာ၊ ပၚ်တဲတယျောဝ် လ္ၚောဝ်ရာဇာ၊ ကလံသၟီကၠာ ဘုမ္မိပါလ၊ ပုၚ်ဂွဳဍာ်လဵု ဂၠိုၚ်ကဵုရသ၊ နူနန်ထဝ်ဟေၚ် ဂၠေၚ်ဏာလျလျ၊ ဗစမိကီု သီုနော်နာဲရ၊ စာၚ်မိန်ပ္ဍဲဂၞိၚ် ကောန်သၟီရာဇာ၊ စှ်ေစိုပ်ခမၞၚ် ထာန်ဥမၚ်ဂ၊ . . .

ညးတရဴအဵု တရိုပ်ကဵုစ၊ ညးမွဲမွဲဂွဳ ညဳသာအိုတ်ရ၊ ဍာ်မွဲမွဲလဵု ကဵုဇဳသဗ္ဗ၊ မိနော်စဖဲ ရိုဟ်တ္ၚဲဖျုန်က၊ ကြဳဇှ်ကောန်မွဲ ဂွံဖဲစဏ၊ ဂုန်နာဲရုပ္ပ ကောန်တလဂုန်၊ မောဒနာအိုတ် ပ္ဍဲကဵုစိုတ်တုန်၊ ပ္ဍဲဂှ်ဗြရတ် တောတ်သၟာန်မိပ္ဍုန်၊ ယွံလေဝ်မိဂၞဴ မူရဴဟိုတ်တုန်၊ ညးစွံဥမၚ် ဒေၚ်သၠၚ်ဂြာံသြုန်၊ မတ်စက္ခုဒွါ ညးဂၠံက်ဏာတုန်၊ မိပထမုန် ဂုန်ဒုဟ်ဂှ်ညိ၊ ညးထပှ်ပ္ကာန် မိၚ်ကောန်သၟာန်မိ၊ လၟာဂၞဴယာဲ ဟွံစၞာဲညိ၊ ဨကရာဇ နန္ဒကိတ္တိ၊ ဒှ်မအံက်နာဲ ရကောန်ဗၠာဲမိ၊ ဨကရာတ်ဂှ် ဒှ်မနာဲစိ၊ ဂွံဗြဴတမိ မိဒးမဇျှဟ်၊ ပ္တေဟ်ဣဝဴပဴ ယက္ခဳဗြဴဂှ်၊ ဍေံပစဏာဲ ဥပ္ပဲါယဲဒှ်၊ ဂွံမတ်ပိုဲကီု သီုညးထပှ်၊ ဂွံတုဲဗၠးပြဟ် ဗိန္ဒောတွံဟေၚ်၊ သီုညးထပှ် ထဍဟ်ဏာရေၚ်၊ နော်နာဲဖျုန်ဂြိုဟ် ၜါဒိုဟ်ကၠက်ဟေၚ်၊ ယာဲမတ်မွဲဒိုဟ် ကဵု်လကိုဟ်ဍေၚ်၊ ဂၠံက်အနိၚ်ဟေၚ် ညံၚ်ဗီုပြေၚ်ဂၠဴ၊ ကောန်တဴဒၟံၚ်ရ ပ္ဍဲဂဗ္ဘဂၞဴ၊ စွံပ္ဍဲဥမၚ် ဒးဒေၚ်သၠၚ်တဴ၊ ကၠၚ်ကၠောန်ယဲသြ အဟာရဂၞဴ၊ ဂြိုပ်ထပှ်ဂိတု ပ္ဍဲဥမၚ်အဴ၊ လမုဟ်ဖဲတဴ ဂုန်ကောန်ဂၞဴသၟတ်၊ . . .

ဗြရတ်မိၚ်ကၠာ ထသပါထတ်၊ လၞီသ္ၚီသြိုတ် ဇိုတ်ဍာ်ရမတ်၊ ကာလဂှ်ပၠန် ပ္တန်ကၠေံစိုတ်သၟတ်၊ ချပ်ဗ္စာရဏာ မှာဗောဓိသတ်၊ အဲခစကၠာ ဂွံတီပြာကတ်၊ ယွံမိဍာ်တှ် သီုထပှ်သၟတ်၊ ကောန်တိုန်ခကၠာ ပ္ဍဲရာဇာဝတ်၊ တိုန်ခစနာဲ တွာဲသကုသၟတ်၊ အာတ်အခေါၚ်မိ ယုတ္တိကောန်ဍောတ်၊ ပဆေဝ်တာညိ မိဂဍောၚ်မတ်၊ ခရာဇာဝတ် သၟတ်ကေတ်ဍုၚ်ခွါ၊ ဍုၚ်ဝွံမွဲတဲ ဒဵုအဲဂွံမြာ၊ ဒှ်မအဲဟေၚ် ညိဟွံဝေၚ်ခြာ၊ တူအဲမွဲတဲ ညးဟွံမွဲၜါ၊ မိဂွံသိုက်လှိၚ် သမၞိၚ်ပါသာ၊ သီုနော်နာဲဂှ် ထပှ်သေၚ်ဟာ၊ ကဵုအခေါၚ်ကၠာ မာတာယွံမိ၊ ညးထပှ်မိၚ် တွိၚ်ပါၚ်ကောန်စိ၊ တက်သြိုဟ်ဆာံဆာံ ယာံတဴတသိ၊
ဟးမဂၠုယာဲ နာဲသ္ဍိုက်မိ၊
နာဲထောံပိုဲစိ မိဒးကၠၚ်ကၠောန်၊
သိက်စိုတ်နာဲရော အြဣတကောန်၊
ပနာဲဒဇန် ကဵုမိပၠန်ရော၊၊ ၊၊

ဟးကောန်ဇြဟာန် ဟွံဆာန်မိရော၊
ကဵုပိုဲဨကော ရောဂဍောၚ်မတ်၊
စက္ခုလီုသၟဟ် သီုထပှ်သၟတ်၊
ကဵုပိုဲကၚ်ဇတ် ထပှ်မတ်မွဲ၊
ကဵုပိုဲဒေါံသ္ၚီ လၞီတူယဲ၊
တြဳဇှ်ကောန်အဲ ဂွံဖဲဖအိုတ်၊
လသာထောံယာဲ နာဲတလၚ်ဗိုတ်၊
ပသာ်လဝ်စိုတ် ဗိုတ်ထောံမိဂၞဴ၊
နာဲကဵုမိဂၞဴ ဂၠက်သ္ၚဴပၠန်ရော၊၊ ၊၊

ဟးထဝ်ဒကောၚ် ဍောၚ်စန္ဒိမော၊
ထောံလဝ်ယာဲရော ဂၠိုၚ်အြသုၚ်ဂျိ၊
ချိုတ်ထောံရောၚ်ပြဲ နာဲပျဲစိုတ်မိ၊
တက်သြိုဟ်တသိ မိယာံလောတ်လော၊
ပ္ဍဲဂၠံဥမၚ် ဘိၚ်ဘၚ်စိတ္တော၊
ဒှ်မိယိုက်လဝ် ဂၠံဂဝ်နာဲရော၊
နာဲတီမဇျှဟ် မတ်ဂၠုသီုဆော၊
သီုထပှ်ရော မွဲအြဍောတ်ဇၞော်၊
မိဒးကၠၚ်ဗော် ဂရော်ဥမၚ်၊
ကဵုမိကြံဒိုဟ် ဖျုန်ဂြိုဟ်ဒေၚ်သၠၚ်၊
ဟးရာဇာဝၚ် မိဒးကၠၚ်လော၊
မိဒှ်ဨကော လောတ်လောရကောန်၊၊ ၊၊

Comments  

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၃၃ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Saturday, July 26, 2008

စလာဲဒဒှ်ဗြရတ်
လၟေၚ်ဒဒှ် ဟီုတွံမွဲဝါ၊ ဗြဴဒဒေံဍောတ် ထတ်သောသၞာ၊ လွဳတဴကောန်ရ ကာလဂှ်ကၠာ၊ ဇၞော်အာဖောၚ်ဖောၚ် ညံၚ်ဍောၚ်ပ္ကဴသွာ၊ အယုက်စိုပ်တုန် မသုန်အခါ၊ ဇၞတ်လွဳပရာ ဂေါဝ်ဂါစရာဲ၊ ရုပ်ညံၚ်ပ္ကဴဍောၚ် ဒၟံၚ်ကရောံယာဲ၊ ဇၞော်အာညိညိ အဒိဒှ်ဗၠာဲ၊ ကောံကောန်ညးဍုၚ် ဝေၚ်ကၠုၚ်ကွဳဆာဲ၊ ဓနေံကရောဲ ဂၠိုၚ်နဲဥပ္ပဲါ၊ ဗၠာဲညးဍုၚ်ကောံ ဝေၚ်ကရောံနာဲ၊ ရိုဟ်ရိုဟ်တ္ၚဲဆာဲ ဒၞဲါဝေၚ်ဂွံဇၞး၊ ဓနေံကရောဲ ဂွံပေဲါဇမၞး၊ ရိုဟ်တ္ၚဲမဂး ညးဒးကဵုနာဲ၊ ဇၞးတုဲကေတ်နၚ် ပပရၚ်ယာဲ၊ ပုၚ်ထပှ်စွံ ဟဂွံချဳဒၞဲါ၊ ဍာ်လဵုမွဲတုန် တီဂုန်နံက်နာဲ၊ ရိုဟ်ရိုဟ်တ္ၚဲဆာဲ နာဲဗတာၚ်ဗော်၊ ပ္ဍဲဍုၚ်ဝေၚ်သၟတ် ဟွံဂၠဲါဍောတ်ဇၞော်၊ ပ္ဍဲဍုၚ်လန်ဇဳ ဂၠဲါၚဳဇၟာပ်သြော်၊ ဇၟာပ်ညးဝေၚ်ရ ကျဗတာၚ်ဗော်၊ ရုပ်ဂေါဝ်သော်ရော် ဇၟာပ်ဗော်ဒေဝါန်၊ ...

ဒေဝတဴၜါ ကိုပ်ကၠာကွေံကြာန်၊ ဂွံညာတ်ကေတ်ရ တြုံတလဒါန်၊ ညာတ်ညးထပှ် က္တဵုဒှ်ဇြဟာန်၊ ယက္ခဒက်ဝဲ ပ္ဍဲဂြိုပ်ဓိ၀ါန်၊ ပိုဲပြာ်ဗလး ပိုဲဒးသ္ဍိုက်ဆာန်၊ ပ္ဍဲဥမၚ်ဂှ် ဗြဴထပှ်ပ္ကာန်၊ ဝဳဝဲဗက်ကၠုၚ် ဒးဒုၚ်ကွေံကြာန်၊ ဂွံစသီုဝါတ် မတ်ဟွံညာတ်ပ္ကာန်၊ ဒေဝရာဇာန် တဴထာန်ရညှာ၊ ပၠေၚ်ရုပ်လနေၚ် တလသၞေၚ်ၜါ၊ တုဲဂိုၚ်နၚ်ဟေၚ် ကောန်စာၚ်သေၚ်ဟာ၊ ဒျာန်ပဝ်ကၠုၚ်ဟေၚ် လလးသၞေၚ်ၜါ၊ ကောန်စာၚ်ဍောတ်မွဲ ဂိုၚ်နၚ်ဗွဲသွာ၊ ပဝ်ကၠုၚ်ပြာပ်ညန် မွဲတန်သေၚ်ဟာ၊ ဍောတ်ဗၠာဲရံၚ်သ္ၚဳ တူဝိတှဳကျာ၊ ဒှ်ကောန်စာၚ်ဟေၚ် လနေၚ်ဂိုၚ်ဏာ၊ ဗကိုတ်ကဵုပါၚ် ရမျှာၚ်ကြဵုဇာ၊ လနေၚ်လကိုတ် ဗိုတ်ထောံဖျေံကၠာ၊ လနေၚ်ပဝ်ဒဴ လလဴသၞေၚ်ၜါ၊ ထောံကၠေံကောန်စာၚ် ပဝ်ကလာၚ်အာ၊ တုဲနာဲဒြေပ်ပြဟ် လပှ်ဂိုၚ်ဏာ၊ ဗစလဝ်သၟတ် လွဳလွတ်လဝ်ကၠာ၊ ဒှ်ကောန်စာၚ်ကၟက် ထတ်စောံမြက်စာ၊ ဂွံမသုန်ဂိတု ဗရုသၞေၚ်ၜါ၊ တက်သၞေၚ်သဓဵု ရမျှာၚ်ကြဵုဇာ၊ ဗရုသၞေၚ်ၜါ ကြဵုဇာလဒု၊ ဗြရတ်လွဳတဴ ဗစတဴသ္ၚု၊ ဖျုၚ်ဍာ်ဗစ စိုပ်ရသဝ်ဂၠု၊ ...

ဗြရတ်ဍောတ်ဗၠာဲ နာဲကြက်ဇံမု၊ လီလေဝ်မိရ ဂြိုၚ်ခယာဲဇု၊ မိမိန်စွံဗ္ဒာဲ တူထဝဲါဝွံ၊ ဗလိမဴတှ် ဍာ်ရှ်ကမု၊ ဂြိုၚ်မံၚ်ပအာဲပအာဲ ကဵုယာဲမတ်ဂၠု၊ ဗြဴတရဴဆာဲ နော်နာဲဇကု၊ မိၚ်ဂြိုၚ်ဗရု သာ်ဝွံသၟာန်ပၠန်၊ ယွံဒေံဍောတ်ဗြဴ ရဴတောဝ်ပဝန်၊ မူညးမွဲဆာဲ ဂြိုၚ်ကဵုနာဲပၠန်၊ ဟီုတီညိအဴ ဒေံဗြဴလဂ္ဂန်၊ မိပတလန် လဂ္ဂန်ဒေံဍောတ်၊ ဒေံဒဒေံမိၚ် တွိၚ်ပါၚ်ၝဲသၟတ်၊ ယွံၝဲတရဴ ကောန်ဂၞဴဒေံဍောတ်၊ ကောန်ဖျုန်ဂြိုဟ်ရောၚ် ယွံဂဍောၚ်မတ်၊ ကောန်အဲအဆတ် သၟတ်ရၝဲဂၠု၊ ညးတရဴအိုတ် မိၚ်စိုတ်လ္ၚု၊ မိၚ်ဒေံဟီုဂှ် ဗှ်ကောန်ဇကု၊ ယောန်ကၠုၚ်ဂြုဂြု စိုပ်ဒေံဇုပၠန်၊ တဲဗက်ဂၠဲါနာဲ ဂဲါဝဲါလီၜန်၊ ဆဵုဒေံဗျောံမံၚ် ကမၠံတှ်ဂန်၊ ဆဵုဒးကၟိန်ဗၠာဲ ဂၠါံဂၠဲါဆုၚ်ဗန်၊ ဗြရတ်က္ညဟ်ထောံ လရိုအ်သြောန်သြောန်၊ ယာဲဇုဟီုပၠာဲ နော်နာဲရောၚ်ကောန်၊ နာဲပဖေက်ပၠန် ၝဲရောၚ်ကောန်ဗၠာဲ၊ ဗြရတ်တုန်ကီု မိၚ်လဟီုယာဲ၊ ဒုၚ်ယိုက်နော်နာဲ ၝဲယာဲသေၚ်ဟာ၊ သီုနော်တရဴ ယိုက်တဴနာဲကၠာ၊ စွံတူထဝဲါ ဂၠါံဂၠဲါတဲၜါ၊ ဇွိတ်ဂၠဲါမုက်မတ် စံၜတ်သာသာ၊ ဒုၚ်ဗန်မိန်မံ ဆံလံဇွိတ်အာ၊ ညးတရဴဂၠိန် ဆုၚ်ကၟိန်ကၞိၚ်ၜါ၊ ယွံသိုက္ခမာ ယာဲမြာရကောန်၊ ဇၞော်တိုန်ဒှ်ဗၠာဲ ယာဲဟွံကၠၚ်ကၠောန်၊ ဒါနပိုဲသွံ ကၠုၚ်ဂွံနာဲပၠန်၊ မိဆုၚ်သီုဗန် စွံပ္တန်မူဏိ၊ မိယဵုထၜ ကောန်တလတိ၊ နော်နာဲဂးကၠာ ဒါနပိုဲစိ၊ နော်နာဲတရဴ ဟွံညာတ်တဴညိ၊ ဟွံညာတ်ရုပ်ပၠန် ကၟိန်ကျာ်ဂန်မိ၊ ဆုၚ်တဲသ္တုံဇွိ ကောန်မိစရာဲ၊ ဗစနော်ညိ ကောန်ဣတယာဲ၊ ဂၠုမတ်သီုၜါ စက္ခာနော်နာဲ၊ ကၠုၚ်အာဟွံညာတ် ဆတွာ်ဂဲါဝဲါ၊ ဗစနော်နာဲ သီုယာဲဇြဟာန်၊ ကၠေံစိုတ်ညိကောန် ရန်ကဵုနဳဗာန်၊ ဗ္စမိထပှ် သၟဟ်ကဵုဂွံဇျှာန်၊ ဒှ်အရှန်ကၠာ မြာမဂ္ဂညာန်၊ ဂွံဒှ်ကျာ်သၟတ် ဟံၚ်သတ်ဇၟာပ်ထာန်၊ ဂွံစိုပ်နဳဗာန် ဓာန်ဂတဝွံ၊ ဗြရတ်ဂွံမိၚ် ပဒွိၚ်မိဇု၊ မိညးထပှ် ဒှ်မတ်ဒမၠု၊ ကောန်ဗစယာဲ နော်နာဲမတ်ဂၠု၊ ကောန်ဂၠဲါကဵုစိ သီုနော်မိဇု၊ ဒဵုစိုပ်မစ္စု ယာဲဇုပဒွိၚ်၊ လယိုၚ်ကောန်ဗၠာဲ ယာဲသ္တိက်ကဵုလှိၚ်၊ ဒဵုလမျီုအိုတ် ဖျေံစိုတ်ပဒွိၚ်၊ ကောန်နွံဒၟံၚ်စိ ဒဵုမြုသ္ၚိသၟီ၊ မိတံပဒွိၚ် လှိၚ်စိုတ်ညိနာဲ၊ ...

ပ္ဍဲဂှ်ဗြရတ် ကၞတ်စရာဲ၊ ဟီုတုဲယာကြာ တွာ်အာဂေတ်ဂဲါ၊ မိန်ကေတ်စာၚ်မွဲ နဲကောန်အိန်ဗၠာဲ၊ ညးဍုၚ်တံညာတ် ရုပ်သာ်ဂေါဝ်ဆာဲ၊ မိန်စာၚ်ဂြဴကၠုၚ် လုံဍုၚ်တွာ်ဂဲါ၊ ကော်ဒိုဟ်ဂြုဂြု အနုအိန်ဗၠာဲ၊ ဗၠာဲညးဍုၚ်တံ ကော်ယမုနာဲ၊ မိန်စာၚ်မွဲမွဲ ရဲဍုၚ်တွာ်ဂဲါ၊ ကၠုၚ်ကောံအိုတ်သၟတ် ကောံဗြရတ်ဗၠာဲ၊ ကၠုၚ်လံၚ်ဗဇဵု စာၚ်ပယျဵုနာဲ၊ ယွံလေဝ်ဗြရတ် လံၚ်သၟတ်ဟာၝာဲ၊ ယွံလေဝ်ကောတံ တ္ၚဲဏံလံၚ်ဆာဲ၊ လံၚ်ကဵုနာဲရ သွက်ဗစယာဲ၊ ဗစနော်နာဲ လံၚ်နာဲပဒွိၚ်၊ ယဝ်ရအဲကျ ပဍိက်ကောန်သၟီ၊ ယဝ်ကောကျအဲ ပ္ဍဲဒေါ၀်ပေဲါဗျိၚ်၊ ပုၚ်ထပှ်ဂွဳ ကဵုအဲညဳသွိၚ်၊ နာဲပဒညိၚ် သွိၚ်နၚ်ကဵုအဲ၊ ဒါတ်တဲညးၜါ ဒေါဝ်ကၞာပေဲါ၊ ညးဂမၠိုၚ်ကၠာ ပဝါကၠံမွဲ၊ လံၚ်ကျဇၞးမာ ပေၚ်ကၞာပေဲါ၊ ကၠုၚ်ဗဵုပေဲါစာၚ် တမံသွာၚ်ဂၠေဲါ၊ ဗြရတ်ဒါတ်တဲ နဲခေသရာ၊ တုပ်ညံၚ်သၟီရ သဳဟရာဇာ၊ ဟွံဇမိုက်အဵု ကဵုသုနက္ခာ၊ ဗလးစာၚ်တုပ် ခြေံလုပ်သီုၜါ၊ စာၚ်ညးစာၚ်အဲ အဒေါဝ်ပေဲါကၠာ၊ စာၚ်ဗောဓိသတ် ဇြဟတ်လောန်အာ၊ ဂွံမွဲဍာ်ဟေၚ် တက်သၞေၚ်ကြဵုဇာ၊ လုပ်မွဲဝါပၠန် ဒွံဒန်ဇိုၚ်ၜါ၊ ဇိုၚ်တေတ်လွိၚ် တိၚ်ဒးလောတ်ဇၟာ၊ ဟွံချဳဂရာၚ် သၟန်ပါၚ်ဟာ၊ ညးဍုၚ်ကျအာ ကာလဂှ်စိ၊ မုက်ၜါလပုဟ် သ္ကဟ်တဴညံၚ်ဂျိ၊ ဒးကဵုပုၚ်ပ္ညဳ ထပှ်ဂွဳဂ္ညိ၊ ရဲဍုၚ်ဂးရ ယးဂတစိ၊ လဳယးပေဲါဇၞော် မုက်ထော်နန်လွိ၊ ယးဂတပြဲ အဲရထောံသ္ၚိ၊ ပဒွိၚ်ကောမိ ဒိုက်စိုတ်ညိနာဲ၊ ဂွံပုၚ်ဂွဳတုဲ တြုံလွုဲစရာဲ၊ ထပှ်ဂွဳရ ပပရၚ်ယာဲ၊ လုပ်စိုပ်ဥမၚ် ပုၚ်ဂွဳနၚ်တွာဲ၊ ဗစနော်နာဲ သီုယာဲကျာ်သြဳ၊ ပ္ဍဲပုၚ်ဂွဳရ သဗှနွံဇဳ၊ သီုဖျုန်ကပြဲ ညးမွဲမွဲဂွဳ၊ မိဇကုကီု သီုနော်နာဲဇဳ၊ စဟာပ်ဖဲညဳ တြဳဇှ်ကောန်ဗၠာဲ၊ ညးထပှ်ကၠာ မောဒနာတွာဲ၊ သာဓုသာဓု အနုဒိုဟ်ဆာဲ၊ သတြုစှ်ဒိုဟ် ဂြိုဟ်ကၠုၚ်ကဵုနာဲ၊ ကဵုဒးပေက်ချာဲ ဇၟာပ်ဒၞဲါအိုတ်သီု၊ ကဵုနာဲဂွံဇၞး လုံရးနဳဂီု၊ ဗ္စယာဲထပှ် နူဒှ်မၞိဟ်ကီု၊ ဟဂွံအေၚ်အောတ် မုက်မတ်ဟွံလီု၊ တြုံသဏာဂီု စိုန်သ္ကီုပညာ၊ ပ္ဍဲဂၠံဥမၚ် ပ္ဍေန်သ္ဍဴခၠၚ်အာ၊ ညံၚ်လျးအရှိုန် တွိုန်သူရိယျာ၊ သ္ဇုၚ်ခၠၚ်တမး ပျးစက္ကဝါ၊ ဗကေတ်ဍီုဍံက် အပြံက်နဳလာ၊ ညံၚ်သာ်ကၠေၚ်ၚုဲ သၠုဲသၠာ်ဗဒါ၊ စက်ဒတန်ကဝ် ကွဳထဝ်ဇရာ၊ ကၠောံပျးလဒံ ညးတ္ကံအမ္ဗာ၊ ထောံအမ္ဗာဟေၚ် ထဍေၚ်အန္ဓာ၊ ကၠောံပျးဇံမု ဒမၠုဒဴအာ၊ အနုဒိုဟ်ဂှ် ခၠၚ်မြဟ်တူကျာ၊ ယးတမးအာ စက္ကဝါအိုတ်၊ ...

မာတ်တ္ၚဲယးအာ စန်စာပ္ဍဲစိုတ်၊ တုဲဟီုပ္တီယာဲ နော်နာဲသီုဖအိုတ်၊ ကောန်အာဂၠဲါၚဳ ပုၚ်ဂွဳအမြိုတ်၊ ဟီုတုဲတွာ်အာ ပ္ၚောံဖျာပလိုတ်၊ ဇန်တံဗဵုကၠံၚ် ဂၠိက်က္ၜံၚ်ပိုတ်၊ ရုပ်ညံၚ်ညးချူ ထဝ်ဥူရကိုတ်၊ မိန်နၚ်စာၚ်မွဲ ရုပ်နဲကြက်ဗိုတ်၊ ညးညာတ်မေတ္တာ သ္ဍိုက်အာဖအိုတ်၊ လ္ၚဵုကဵုတွာၚ် ပါၚ်သုဘာသိုတ်၊ လ္ၚဵုကမၠေၚ် စဒဵုပေၚ်စိုတ်၊ လ္ၚဵုစိုက်ဂွဳ ကဵုညဳသာအိုတ်၊ ပပရၚ်ယာဲ နော်နာဲပ္ဍဲစိုတ်၊ တုဲတွာ်လုပ်ပေဲါ ဂၠဲါရဲဖအိုတ်၊ ညာတ်ဍေံကၠုၚ်သ္တိုတ် မိပ်စိုတ်ကအီတွာဲ၊ လမုဟ်ပိုဲကျ စာၚ်ဗှ်ေရနာဲ၊ ဍေံ(တံ)စၞာဲ ဂဲါလုပ်နန်ထဝ်၊ ပိုဲအာဝေၚ်က္ဍၚ် မုက်ရၚ်သၟီဓဝ်၊ နာဲအာကီုဟာ ပဝါသအဳဗဝ်၊ ညံၚ်ခေသရာ ဇာဒိသိုၚ်ကျဝ်၊ ဟွံဇမိုက်သတ် ပ္ဍဲဂြိုပ်ဆတ္တဝ်၊ ဗြရတ်ဍောတ်ဗၠာဲ စရာဲညးသွဝ်၊ လုပ်စိုပ်ခမၞၚ် ပ္ဍဲဝၚ်သၟီဓဝ်၊ စာၚ်ဂြဴလတိုၚ် ပ္ဍဲဇိုၚ်နန်ထဝ်၊ လုပ်အာစိုပ်ပ္ညဳ ဗၠာဲသၟီသအဳဗဝ်၊ ဇရေၚ်နန်ထဝ် မၞိဟ်သအဳဗဝ်အုံ၊ ဍေံသၟာန်တိုန်နာဲ ဗၠာဲသၟီအလုံ၊ ယွံလေဝ်ဒေံအဲ ညံၚ်ဇြဲသဓုံ၊ စာၚ်မလံၚ်ဟာ ပ္ဍဲပြဝါစုံ၊ ယဝ်လံၚ်ကေတ်နၚ် ဒေါဝ်သဘၚ်အုံ၊ လံၚ်ရသီုစုံ ဆနွံပ္ဍဲဂၠိက်၊ ခိုဟ်ရလေဝ်ယ ဆနွံပၟိက်၊ ယဝ်ကောကျအဲ ဒေါ၀်ပေဲါဂမ်အိက်၊ ယဝ်ရဒေံကျ ကေတ်ဏာပဍိက်၊ ယဝ်ကောကျအဲ ပုၚ်မွဲထိုၚ်ဂၠိက်၊ ထပှ်ဂွဳဗျာၚ် ဖျုန်စာၚ်ခရိက်၊ ဒေံကျပဍိက် ပဇမိက်ဇိုၚ်၊ ယဝ်ကောကျအဲ ပုၚ်ဂွဳအဲဂိုၚ်၊ ဒါတ်တဲညးၜါ ကြာဗဵုဂမၠိုၚ်၊ ဒါတ်တဲပိဝါ ညးၜါလံၚ်ပြိုၚ်၊ တက်ကၞက်ဖိုၚ် ခြိုၚ်ဇုက်ကၠောံဒိုဟ်၊ ဇန်တံကၠုၚ်ကိုဟ် နုဒိုဟ်ပေၚ်ဂၠု၊ မ္ၚးဇုက်ဝွံ ဗြုမံၚ်တမ္ညဝ်၊ ဝေၚ်ပေဲါလက်ဖျာ သအဳဗ္ဂာရေၚ်ဗဝ်၊ အမာတ်မုက်သၠုၚ် တွာ်ကၠုၚ်ရံၚ်ကျောဝ်၊ အိုတ်အလုံဍုၚ် ဂၠေဲါကၠုၚ်ဗဵုဒ္ၚေါဝ်၊ ပေဲါစာၚ်ဇၞော်ရ ညးပအံသဝ်၊ ကောန်ၚာ်ဍောတ်မွဲ ရုပ်ပြဲညံၚ်ထဝ်၊ လံၚ်ပဍိက်ရ သိက်စိုတ်မလဝ်၊ ညာတ်မုက်ရုပ်ထဝ် ဗဵုကျောဝ်ဓမဳ၊ ...

နန္ဒကိတ္တိ သီုမိကျာ်သြဳ၊ တိတ်ဗဵုဝေၚ်ပ္ညုၚ် သမုၚ်စိုတ်ချဳ၊ တိတ်ဗဵုပေဲါစာၚ် ဗၠာဲဗတာၚ်ကြဳ၊ သၟီဂွံညာတ်အဵု နွံကဵုကျာ်သြဳ၊ ရံၚ်လက်သန်ဇဳ ကျာ်သြဳပြဲဖာ၊ ဗြရတ်ကုမ္မာ လုပ်အာပ္ဍဲဝိုၚ်၊ ဗလးစာၚ်ကၠာ ဖျေံဏာဇဵုပြိုၚ်၊ ညးဖျေံအဲဖျေံ ဗလးဒေါဝ်ဝိုၚ်၊ စာၚ်ၜါဇဵုပြိုၚ် တသိုၚ်ကျဇၞး၊ စာၚ်ဍောတ်ဗၠာဲကီု ဒြဟတ်တီုသအး၊ ဒြဟတ်ဂၠိုၚ်လောန် တက်ပၠန်ဖြးဖြး၊ ဇိုၚ်ၜါလီၚ် တိၚ်ဒးလောတ်နး၊ ဒန်ဇိုၚ်ဗလး ဒးသြိုဟ်ပါ်ချိုတ်၊ တလစာၚ်ရပ် ဖြပ်ဖြပ်ဂဖိုတ်၊ ပြဟ်ရပ်ဂိုၚ်ဏာ ကၠာလမျီုဟအိုတ်၊ ဗြရတ်ဂွံဇၞး ညးထိုၚ်သးသ္တိုတ်၊ ပုၚ်ထပှ်ဂွဳ ဂွံညဳသာအိုတ်၊ သွက်မိတုန်ကီု သီုနော်နာဲသ္တိုတ်၊ မိပ်ပ္ဍဲကောန်စိုတ် သူစရိုတ်သ္ဇုၚ်၊ ပုၚ်ဂွဳဂိုၚ်စိုက် ယိုက်ဏာဒေါ၀်ဍုၚ်၊ ပၚ်တဲယဵုဒုၚ် ကဵုသၟီဍုၚ်စိ၊ နန္ဒကိတ္တိ နာဲသ္ၚိမန္ဓာတ်၊ သၟီဇၞော်ရံၚ်ကျောဝ် ဒေါ၀်ပူရိသာတ်၊ သၟီဂွံညာတ်သအး ရုပ်မဒးကၞာတ်၊ ဒစၚ်ဗၜၚ် ရုပ်ခၠၚ်သေသာတ်၊ သၟီဇၞော်ဂွံညာတ် ညံၚ်တ္ၚဲပါတ်တိုန်၊ ညာတ်မုက်ဗြရတ် မုက်မတ်နွံကွိုန်၊ သီုကော်ဒိုဟ်အာ ကာလဂှ်ဗိုန်၊ တ္ၚဲယးဂတ ဆတ္ၚဲမတိုန်၊ ညိလပဇြိုန် တိုန်ကၠုၚ်ညိနာဲ၊ ဗဇဵုစာၚ်စိ မွဲဟာန်ညိၝာဲ၊ စာၚ်အဲနွံမွဲ အဝဲဂေါ၀်ဆာဲ၊ ဂွံဆောလောဲသွာ ဃောကာလဗၠာဲ၊ စာၚ်အဲစာၚ်နာဲ ဂၠဲါဝေၚ်တက်ဆော၊ မူနာဲသ္ဂောံလံၚ် ပွံၚ်နွံရော၊ ဍောတ်ဗၠာဲဂွံမိၚ် တွိၚ်ပါၚ်ရာဇော၊ လပုဟ်တဲယဵု ပ္ဍဵုလ္တူသိသော၊ ယွံတလတိ ပၚ်မှိၚ်ညိရော၊ ထဝ်သြန်ၜဲမး ဂၠးသြိုဟ်ဨကော၊ ဟမွဲဂၠးသြိုဟ် ရိုဟ်တ္ၚဲတွာ်ဟော၊ ကျတုဲပဍိက် ပမိက်ရာဇာ၊ ပဍိက်တုန်ရော ဨကောရကျာ်၊ ယဝ်ဍိက်ဇၞးပ္ညဳ ပုၚ်ဂွဳဍိက်အာတ်၊ ပုၚ်ထပှ်ဂွဳ နွံဇဳရာဲသာတ်၊ ယဝ်ဍိက်ဇၞးကၞာတ် အာတ်ကဵုဒါန်ညိ၊ ယဝ်အဲဍိက်ကျ ပဍိက်ပ္ဍဲသ္ၚိ၊ ဍိက်ဂးလဝ်ကီု အိုတ်သီုဒမၠိ၊ ဍိက်ကလံစိ ယးညိတိုန်ကၠုၚ်၊ လ္ၚောဝ်ရာဇ သၟီတလဍုၚ်၊ တဲဇွိစာၚ်ပ္ညုၚ် သ္တုံရပ်ပုၚ်ဂွဳ၊ တြုံတလလွဳ ဒ္ၚဳဒ္ၚဳတွာ်ကၠုၚ်၊ ပ္ၚောံဥမၚ် ရုပ်ဗၜၚ်သ္ဇုၚ်၊ စိုပ်နော်တရဴ သီုမိဂၞဴပ္ညုၚ်၊ ပၚ်တဲတယျောဝ် ကောန်လ္ၚောဝ်ဒုၚ်၊ သီုထပှ်ညဳ ပအပ်ကဵုဂွဳပုၚ်၊ နော်နာဲတရဴ သီုမိဂၞဴပ္ညုၚ်၊ မိသီုနော်ကၠုၚ် ဂွံပုၚ်လှဲလး၊ အိုတ်တမံညး ဒေါံစှ်ေဒလာဲ၊ ဂွံစဖဲညဳ ပုၚ်ဂွဳကောန်ဗၠာဲ၊ သ္တိက်ပ္ဍဲဥမၚ် ဗှ်ဒးကၠၚ်ကၟာဲ၊ ကြဳဇှ်ကောန်မွဲ ဖဲဟွံဒးဂၠဲါ၊ စမှ်ကာလ ဂၠဲါဗစယာဲ၊ တုဲဖျေံမေတ္တာ ရာဒနာတွာဲ၊ ယွံလေဝ်ကောန်ဗၠာဲ စရာဲၜတ်သောၚ်၊ ဖဵုဗစယာဲ နော်နာဲမွဲတောၚ်၊ ဒၞဲါအာကဵုညး ဂွံဇနးရောၚ်၊ သတြုကဵုပဲါ ဒၞဲါအာဟွံယောၚ်၊ ဍောတ်ဗၠာဲယဵုရောၚ် အခေါၚ်သေၚ်ဟာ၊ ...

နာဲညးစက်ထဝ် ဂပဝ်အမ္ဗာ၊ ပ္ၚောံတကံကြေၚ် ဇက်ကလေၚ်အာ၊ အရှိုတ်တိုန်ပျး လျးသြန်အပၠာ၊ နာဲယာန်စက်ထဝ် စဝ်သိန္ဓဴၜါ၊ ဗပန်လ္ၚီဆက် ပျးစက္ကဝါ၊ ဗ္ဂန်ချေံသိန္ဓဴ ဗက်ဗ္ဒဴအန္ဓာ၊ ကၠောံပျးတ္ကံဝွံ ဇမ္မုဒိပ္ပါ၊ မာတ်ညးတမး လျးဓမ္မတာ၊ အိုတ်သတ်ကၠံမွဲ တဴပ္ဍဲဂြိုပ်ဝါ၊ ကဴဝဴဗြုကြီု ဗဂီုပူပါ၊ တေဝ်တောတ်ဇၚ်မှံၚ် သံၚ်စှ်ေဍာ်လှာ၊ စာၚ်ကၠိုက်လိုက်ထောဝ် ကဵုပါၚ်မှောဝ်ဇာ၊ စာၚ်ဂြဴလဒု ဗရုသၞေၚ်ၜါ၊ တတ္တောကလုက် အဟုက်စန်စာ၊ ကဝှကလဲ တူဇြဲသာခါ၊ ဂဍာ်သၞသၞောဲ ရှောဲဂၠဲါအဟာ၊ မြာ်ထဝ်ကြဵုဇာ ဂြဴအာလဒု၊ ပ္ဍဲဂြိုပ်ဆုကြိက် သ္တိက်ဒီုထဥ၊ သၟီသူရိယျ လျးခၠၚ်တသု၊ ဂပဝ်သိန္နရာ ကွဳဇရာဗြု၊ ဗက်ဗ္ဒဴဒမၠု ဇံမုတ္ကံကြေၚ်၊ လိုန်ယုဂ္ဂန္ဓဝ် ကွဳထဝ်ခဏေၚ်၊ ကၠေံယုဂ္ဂန္ဓဝ် ပျးလဝ်တ္ကံကြေၚ်၊ ယးတမးဟေၚ် တ္ကံကြေၚ်ခၠၚ်အာ၊ ဍောတ်ဗၠာဲဗြရတ် တြုံကၞတ်သာ၊ ယဵုတဲလၜေါ် နော်သီုမာတာ၊ ရပ်ဂွံစာၚ်မွဲ တွာ်ဂါံသြဲအာ၊ ပ္ၚောံရာဇာ ဂါံတွာ်အာတုန်၊၊ ၊၊

Comments  

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၃၂ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Thursday, July 17, 2008

မိပ္ကဴတၚ် ရိုဟ်ရေၚ်တဴကဵုကောန်ဂၠုဗြရတ်
ဟးဣတဇု ဂၠုမဂေါဝ်လောန်၊
ဝဳပက်ယာဲပၠန်ဒးခြာခၠန်သ္ဍး၊
ကလိဂွံနာဲ


ဝါယာဲခြုပ်ခြး၊
သြိုဟ်မိဒကးၜါလွးရကောန်၊၊ *
အဵုဣတယာဲနာဲမွဲဂေါဝ်လောန်၊
အံက်နာဲဒဇန်မွဲတန်ဂၠံက်မတ်၊
ပ္ဍဲဂၠံၚ်ဥမၚ်ကဵုယာဲကၚ်ဇတ်၊
လၞီလောန်ဗၞတ်ကၚ်ဇတ်သန်ကောန်၊၊ *
အဵုထဝ်ကမုဂၠုမဂေါဝ်လောန်၊
ဝဳပက်ယာဲပၠန်ဂၠိုၚ်လောန်ပြာကတ်၊
ဝဳဝဲဇၞော်ကၠးကၠုၚ်ဒးဖတ်ဖတ်၊
ဗှ်တိုန်စိုတ်ဍောတ်ချိုတ်သၟတ်ရကောန်၊၊ *
အဵုထဝ်ပဏာဲနာဲမွဲဂေါဝ်လောန်၊
ကလိဂွံပၠန်ကောန်ထဝ်ကမု၊
ဗှ်မိဒးကၠၚ်ပ္ဍဲဥမၚ်ဂၠု၊
စိုတ်ယာဲလ္ၚုစုတိရကောန်၊၊ *
ဗှ်သၟီအံက်မပဝဒဇန်၊
ပ္တေဟ်ဣလုပၠန်ပ္ကီုဒန်ဂၠံက်မတ်၊
သီုၝဲတရဴဒှ်တဴကၚ်ဇတ်၊
ဇဝေါဝ်ရမတ်ချိုတ်သၟတ်ရကောန်၊၊ *
ဟးကောန်ဗြရတ်ရုပ်ဗတ်ညးသောန်၊
နူညာတ်မုက်ကောန်မိပ်စိုတ်လောန်ကာဲ၊
ဗှ်အံက်နာဲပပဝစဏာဲ၊
ဒဒိုက်လောံလာဲယာဲချိုတ်ရကောန်၊၊ *
ဟးသမ္ပာန်ထဝ်ရုပ်မဂေါ၀်လောန်၊
ဗှ်အံက်သၟီမန်ဒဇန်ယဲသြ၊
ထောံလဝ်ယာဲဇုပ္ဍဲဥမၚ်ဂ၊
မိဒးလ္ၚုၚ်လ္ၚယာဲချိုတ်ရကောန်၊၊ *
ကလိဂွံနာဲစိုတ်ယာဲမိပ်လောန်၊
ဗှ်မိစောန်လောန်ကၠုၚ်ညာတ်ကောန်ဂၠု၊
ဒမာအံက်နာဲယာဲဗျောံလ္ၚု၊
အိုတ်သ္ကန်ဒၞဲါဝွံစုတိရကောန်၊၊ *

ဒေံဍောတ်ပ္ကဴတၚ် လၞီက္ဍၚ်လောန်၊ ကလိဂွံပၠန် ကောန်ဂၠုသာ်ဗၠဲ၊ ဟးထဝ်ဒကောၚ် ဂဍောၚ်မတ်အဲ၊ တလအဝဲ ပ္ဍဲဂၠံဥမၚ်၊ ဗှ်ဂတဵုလွိ သ္ၚိရတ်ဒေန်ဒြၚ်၊ ဟးရာဇာဝၚ် မိဒးကၚ်ဇတ်၊ ဟးကောန်အသဝ် ရုပ်ထဝ်ထမၞတ်၊ ဟးဒကောၚ်ရတ် ရုပ်ဗတ်ညးသောန်၊ ဟးဂၠုလစောန် ကောန်ရာဇာဝၚ်၊ ဟးထဝ်ကမု မဂၠုနန်ဒြၚ်၊ ပ္ဍဲဂၠံဥမၚ် ဂၠုကမၠၚ်ယာဲ၊ ဟးမဂေါဝ်လောန် ကောန်ထဝ်ပဏာဲ၊ ဟးကြက်စလန် မဂၠုကောန်ဗၠာဲ၊ ဟးထဝ်ပဏာဲ နာဲတလဒါန်၊ မိအာန်တၞာန် လောန်လာန်သန်ကောန်၊၊

ဗြဴဒဒေံဍောတ် ရေဝ်ရောတ်ကဵုကောန်၊ ယဝါံသြောန်န် စောန်လောန်ရိၚ်က္တၚ်၊ ဗှ်ကောဗညာ မိဒးခြာဒၚ်၊ ကောအဲဘာတ်ထောံ စွံပ္ဍဲဥမၚ်၊ ဗှ်ဒးဟဳကၠၚ် ပ္ဍဲဥမၚ်ဟေၚ်၊ သီုၝဲတရဴ ယာံတဴရိုဟ်ရေၚ်၊ မိကဵုကောန်ဍောတ် ရမတ်ပြဟ်ဍေၚ်၊ ပ္ဍဲဥမၚ်အဴ ယာံတဴရိုဟ်ရေၚ်၊ မိလွဳလွတ်လဝ် ကောန်ထဝ်အလေၚ်၊ ပ္ဍဲဥမၚ်ဟေၚ် ရိုဟ်ရေၚ်တဴတုန်၊၊ ၊၊
ယၟုသၟတ်ဗြဴထပှ် သၟီမစွံလဝ် ပ္ဍဲဂၠံဥမၚ်ဂှ် နူကဵုတၞံတေံ ချူထၜးလဝ်ကဵုတုဲဒၟံၚ်ရ၊၊ လၟုဟ် မွဲလှ်ေပၠန် သၟိက်ဂွံပပြာကတ် ကုတၠဝါသနာတံတုဲ အဲ ရိုဟ်ထၜးကဵု၊၊ ပသာ်ယၟုညးထပှ်ဂှ်ရော...
၁၊ မိၜိုဟ်စိုတ်၊
၂၊ မိဍောၚ်စမ္ၚာ၊
၃၊ မိဍောၚ်စမ္ပာ၊
၄၊ မိဍောၚ်လၚ်ဟေၚ်၊
၅၊ မိဍောၚ်ပုပ္ဖ၊
၆၊ မိဍောၚ်ကသဝ်၊
၇၊ မိပ္ကဴတၚ်၊
ပ္ဍဲညးထပှ်ဂှ် မိပ္ကဴတၚ် ဒှ်ဒေံဒဒေံ ဍောတ်အိုတ်၊၊ ဗြရတ်ကုမ္မာပ္ဍဲပုံအဂီုဝွံ ဒှ်ကောန်ဂၠုမိပ္ကဴတၚ်ဂှ်၊၊

Comments  

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၃၁ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Friday, July 11, 2008

ဗြရတ်ကုမ္မာ က္တဵုဒှ်မၞိဟ်
ဂၞကျာ်ထပှ် ပဒှ်သာ်လွာ၊ ဒၟံၚ်ပ္ဍဲဥမၚ် လိၚ်လၚ်လောတ်ဇၟာ၊ သ္မမစံၚ်တူ သ္မမပူဆာ၊ လၞီဂၠိုၚ်အြ ဂၠိုၚ်သောသၞာ၊ သ္မမဇွောဝ်လၚ် ဘိၚ်ဘၚ်လ္ၚာပ်လ္ၚာ၊ သ္မမဇြဟိတ် လအိတ်ပူဆာ၊ သ္မမလ္ၚာပ်လ္ၚာ ထသပါအဴ၊ သ္မမဇြဟိတ် လအိတ်ဂၠက်သ္ၚဴ၊ ညးထပှ်အဴ တဴပ္ဍဲဥမၚ်၊ သီုမဒေၚ်သၠၚ် ကၠၚ်ကာဲကနာဲ၊ ဗှ်ကဵုသၟီဗၠာဲ ဒဇန်ရာဲသာတ်၊ သီုမသ္ဗသ္ပာတ် ဟွံညာတ်ဒိုဟ်ကၠၚ်၊ ဒဒိုက်လောန်တဲ တဴပ္ဍဲဥမၚ်၊ သၠးကောန်ကၠာ ဗြဴရာဇာဝၚ်၊ ကောန်လရိုအ်အဴ ကဴကဴယာံကြၚ်၊ ဒေံတရဴမိၚ် မုက်မတ်လိၚ်လၚ်၊ သြာ်စၝဲဂၠု ဗရုဝၚ်ဝၚ်၊ သြာ်ဒဳၜါဗြက် သွက်ထပှ်အရၚ်၊ ပရံညဳသာ ပအဟာက္ဍၚ်၊ သီုၝဲတရဴ သၟဟ်တဴဗီုပြၚ်၊ စဖျုန်ကောန်အိုတ် ၜိုဟ်စိုတ်ခမၞၚ်၊ .....

ဒေံဒဒေံပြဲ မတ်မွဲယးခၠၚ်၊ ညးပရံသွံ စွံလဝ်သောဒၚ်၊ ဂိုၚ်ဒေပ်စွံလဝ် ပ္ဍဲဒေါ၀်ဥမၚ်၊ ညးတရဴရ ပအဟာက္ဍၚ်၊ ဒေံဍောတ်ဘိၚ်ဘၚ် ဗျဵုထၚ်လောန်အာ၊ ဒေံညာတ်ညးစ မိထသပါ၊ ဗြဲမတ်ဒဇူ နူစက္ခုဒွါ၊ ပ္ဍဲပုဏ္ဏမဳ နာဍဳပြဲဖာ၊ မြိုတ်ဒဇိုက်ခိုဟ် ပ္ဍဲဗြိုဟ်ပြာထာ၊ ဗေသာခသၟတ် ကွိုန်နက္ခတ္တာ၊ ဗၠးဒုဟ်နာထ ပ္ဍဲစက်ဇတာ၊ လက်သန်ဇၞော်စိ သီုပိစှော်ၜါ၊ တ္ၚဲဗြဴဗတိ နွံသိဒ္ဓိကာ၊ သၠးဂဝ်စိ မိသုက္ခမာ၊ ဂွံကောန်တြုံမွဲ နဲဍောၚ်ပုပ္ဖါ၊ ရုပ်သာ်အဝဲ ပြဲလက္ခဏာ၊ ကောန်သုက္ခမာ ဒှ်ကြာဒဒိုက်၊ ကၠုၚ်က္တဵုဒှ်ပြဲ ပ္ဍဲဥမၚ်တိုက်၊ ညးတရဴမိၚ် တွိၚ်ပါၚ်ဗြိုက်က်၊ ယွံလေဝ်ဒေံဍောတ် ကၞတ်ဒဒိုက်၊ ကောန်ဒေံသြာ်စ သ္ဂောံပပြဘိုက်၊ ဂၠေဲါကၠုၚ်ဂြုဂြု မတ်ဂၠုနရိုက်၊ နၚ်ကောန်ဒေံဍောတ် ဇုတ်ၜတ်ပိုဲသ္ဍိုက်၊ သ္ၚာဲစဗြိုက်က် သ္ဍိုက်ကာယဒွါ၊ ဗျဵုဂၞဴသမၠာန် လောန်လာန်သေၚ်ဟာ၊ ဒေံဒဒေံပြဲ မတ်မွဲညာတ်ကၠာ၊ ကောန်ဇကုသွံ ဗလေတ်ထောံမာ၊ ဖျုန်ကောန်ညးအဴ တရဴသေၚ်ဟာ၊ ဖျုန်ကောန်ညးအဵု ပရံကဵုဏာ၊ ဂွံတုဲစကၠာ ပအဟာဂၞဴ၊ ကိတ်စဟွံညှာ ပ္ဍုၚ်အာဒေံဗြဴ၊ မံၚ်သံၚ်မသ ဗှ်ေကဵုစတဴ၊ စတုဲဒှ်ပၠန် ခၠန်ဗၠေၚ်ကရဴ၊ ကိတ်စဟွံညှာ ပ္ဍုၚ်အာဒေံဗြဴ၊ ဒၞဲါညးညးမံၚ် သ္တိက်ထရံၚ်တဴ၊ ဒေံဒဒေံအဴ လွဳတဴကောန်ဍောတ်၊ ဟဂွံဗြုဗြန် သောန်သောန်ကရောတ်၊ ဖျီုဖအံဗမဴ လွဳတဴကောန်ဍောတ်၊ ခုတ်ယမုအဴ ကောန်ဂၞဴအဆတ်၊ ဗြရတ်ကုမ္မာ ခုတ်နာမသၟတ်၊ ယမုကောန်ဍောတ် ဗြရတ်ကောန်သၟီ၊ ပ္ဍဲဥမၚ်ဂၠု သက္ကုလဟိၚ်၊ မတုဲတေံမိ ပ္ဍဲသ္ၚိဒြၚ်စိၚ်၊ ပိုန်ဟာန်ဇၞော်ကၠး ညိဟွံဒးဒွိၚ်၊ တူပြာသာတ်ရတ် နန်ကၠတ်ဒြၚ်စိၚ်၊ မိဂွံလဟိၚ် သိုက်လှိၚ်ရကောန်၊၊
ပြဝံက်မဝေါဟာရဂမၠိုၚ်
မဝေါဟာရဝါစၚ်္ဂပြဝံက်အဓိပ္ပဲါကေုာံဇၟန်ဝါကျ
ရာဲသာတ်ကြိယာto be severed from, to be different from
နာံဝိသေသ်uncommon, rare. (Mon-English Dictionary) ***ဝေါဟာမန် ရာဲသာတ် ဝွံ ဍေံဒှ်ပိုဒ်ကြိယာမ္ဂး မုအဓိပ္ပဲါမဒှ်၊ ဒှ်ပိုဒ်နာံဝိသေသ်မ္ဂး မုအဓိပ္ပဲါမဒှ်ဂှ် တၠပညာတံ ဗှ်ရံၚ် မဂလာန်အေၚ်ကလိတ်လတူဂှ်တုဲ ချပ်ဂြၚ်ကေတ်ညိရ၊၊
တဴအကမ္မကကြိယာတန်၊ မံၚ် ၊၊ တဴပ္ဍဲဥမၚ် = တန်ပ္ဍဲဥမၚ်၊ တန်တဴပ္ဍဲဥမၚ်၊ မံၚ်ပ္ဍဲဥမၚ် မိက်ဂး၊၊ ***ပိုဒ်ကြိယာ - တဴ - ဏံ ယဝ်ပပိုဒ်နာံမ္ဂး ဂတဍေံ လံၚ်ထပ်စုတ်အက္ခဝ်-ဒ-မွဲမတုဲ ဒှ်အာပိုဒ်ကြိုတ်နာံ - ဒတဴ မ္ဂးရောၚ်၊၊ ပဒတဴ-ဂလာန်ဝွံ စဳစတ်မ္ဂး ပ-ဂှ် ဒှ်ကြိယာ၊ ဒတဴ-ဂှ် ဒှ်ကြိုတ်နာံ၊၊ နိဿဲကေတ်နဲဝွံတုဲ သၟေဟ်ဒၟံၚ်တံဂှ် တၠပညာတံ တီကေတ်ရ၊၊
ဂၠုနာံဝိသေသ်မဇၞော်အိုတ်၊ မဇၞော်နူညးဂမၠိုၚ်၊၊ မဒှ်ကၠာအိုတ်၊ မဒှ်ကၠာနူညးဂမၠိုၚ် ၊၊ ၝဲဂၠု = ၝဲဇမၞော်၊ ကောဂၠု = ကောဇမၞော်၊၊ ဒါန်ဂၠု = ဒါန်မဂွံကဵုကၠာတဲ၊၊
မဴသကမ္မကကြိယာကောန်ၚာ် မဴတှ်
ဗမဴဒွိကမ္မကကြိယာမိထဝ်ရေၚ် ဗမဴတှ် ကဵုကောန်ၚာ်၊ ( မိထဝ်ရေၚ် ဗမဴတှ် ကုကောန်ၚာ်၊၊)

Comments  

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၃၀ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Tuesday, July 08, 2008

သၟတ်ဗြဴထပှ် မတ်ကၠက်အာတုဲ ညးအာစွံလဝ် ပ္ဍဲဥမၚ်
ကြီုဗြဴထပှ် ဟီုတွံမွဲတန်၊ လၟေၚ်လက်သန် ဟီုပၠန်မွဲဝါ၊ ညးဂၠံက်မတ်တုဲ ဟွံသဏုဲခြာ၊ ညးတရဴသၟတ် ဂၠံက်သီုမတ်ၜါ၊ ဒေံဒဒေံပြဲ မွဲဒိုဟ်သေၚ်ဟာ၊ သၟီကဵုအသံ နူဂၠံဖျေံဏာ၊ ပ္ဍဲဥမၚ်စု မတ်ဂၠုသပါ၊ ပကဵုအၚ်အောတ် သၟတ်လွဳပရာ၊ နွံသီုဂပ္ဘ မိထသပါ၊ ညးထပှ်ဂၠေဲါ ဒတဲဖျေံဏာ၊ ညးပၠောပ်ဥမၚ် ဒေၚ်သၠၚ်လ္ၚာပ်လ္ၚာ၊ ရမတ်ဒဇူ နူစက္ခုဒွါ၊ သီုမကၚ်ဇတ် ဗြဲမတ်ဖြာဖြာ၊ ကၚ်ဇတ်လ္ၚာပ်လ္ၚာ ပူဆာလောံလာဲ၊ ဗှ်ဨကရာတ် စိုတ်နာဲသ္ကာတ်သြာဲ၊ ပ္တေဟ်ဣဝဴပဴ ပတဴစနာဲ၊ ကောဟးကောဗၠာဲ နာဲက္ဍိုၚ်မာလဳ၊ နာဲကဵုဂၠံက်မတ် ပ္တေဟ်ဗြဴလဇ္ဇဳ၊ အဒိနာဲဆာန် ပ္ကာန်က္ဍိုပ်မွဲဒၞဳ၊ လမုဟ်ဟဲဗြဟ် ညိဟွံဗှ်သ္ၚဳ၊ မိဒးကၠၚ်ဟဳ ဗနဳဥမၚ်၊.....

ကောဟးကောမၚ် မိကၠၚ်ဨကော၊
ကံဘဝရော ပ္ဍဲကောနာဲသ္ၚိ၊
နိဿၚ်စံၚ်တူ တ္ၜူမာဲသုၚ်ဂျိ၊
ဗှ်သၟီကောမိ ဟွံဗှ်ညိရော၊၊

ဂဂဵုဂဟီ အကးသ္ၚီဒေံါ၊
သတ်ကြုက်မြာၚ်သွံ ဍုၚ်ဒေံါညံၚ်ထဝ်၊
စဵုထနှေၚ်ဂွါၚ် ဗြုတာၚ်တမ္ညဝ်၊
ဗှ်ဒးလၚ်ဇွောဝ် ကာဲကဝ်သန်သွံ၊၊

ရံၚ်တူအမှဲ မတ်ဗြဲကလောံ၊
ဗဳကွိတ်ဂတောံ ထောံပ္တုံဗဳသ္တဳ၊
စောန်လောန်သေဝ်ဂြေဝ် သြိုဟ်ပဒေသြဳ၊
ဗှ်ဒးကၠၚ်ဟဳ သ္ကန်နှဳရသွံ၊၊

သၟီနာဲက္ဍိုၚ်စက် အံသဝ်သ္ဇက်ပ္တောံ၊
မတုဲတေံသွံ ဂွံမံၚ်မွဲနန်၊
သၟီဗၠာဲဇိုန်လဝ် လွဵုသီုထဝ်သြန်၊
ဗှ်ကောဒဇန် စံၚ်တူသန်သွံ၊၊

တလက္ဍိုၚ်ဗၠဲ မပြဲသ္ဇက်ပ္တောံ၊
မတုဲတေံသွံ စွံတူနန်ဒြၚ်၊
လမုဟ်ဒေၚ်ဗျောံ ပ္ဍဲဂၠံဥမၚ်၊
ဒဒိုက်ရိၚ်က္တၚ် လၚ်ဇွောဝ်သန်သွံ၊၊

နာဲက္ဍိုၚ်သေတ တေဇဂၠိုၚ်စွံ၊
မတုဲတေံသွံ ပ္တိုန်စွံတူနန်၊
လမုဟ်ကၠုၚ်ဒး ဒွက်ပးလွောၚ်စန်၊
ဗှ်ကျာ်သြဳနန် လောံလာဲသန်သွံ၊၊

တလက္ဍိုၚ်ထဝ် အံသဝ်သ္ဇက်ပ္တောံ၊
မတုဲတေံသွံ စွံပ္ဍဲနန်ထဝ်၊
လမုဟ်ဒးကၠၚ် တူယဲလၚ်ဇွောဝ်၊
ဂုန်စက္ကဝဝ် လၚ်ဇွောဝ်သန်သွံ၊၊

ဟးစက္ကဝဝ် အံသဝ်သ္ဇက်ပ္တောံ၊
မတုဲတေံသွံ စွံပ္ဍဲနန်လွိ၊
လမုဟ်ကၠုၚ်ဒး ဒွက်ပးသုၚ်ဂျိ၊
ဂုန်သၟီကောမိ သုၚ်ဂျိသန်သွံ၊၊

နန္ဒကိတ္တိ ဣဓိဂၠိုၚ်စွံ၊
မတုဲတေံသွံ သ္ဂောံဒ္ၚေါ၀်လးလေၚ်၊
လမုဟ်ကၠုၚ်ဒှ် ရမတ်ပြဟ်ဍေၚ်၊
ဟးကသူကၞေၚ် လေၚ်ကွေံဟေၚ်သွံ၊၊

သၟီတလနန် ဂၠိုၚ်သန်သ္ဇက်ပ္တောံ၊
မတုဲတေံသွံ ကေၚ်ဂွံသာဓာ၊
ပ္တေဟ်ဣလုဝဲ ကောအဲဗညာ၊
ဝေၚ်ပၞာန်လ္ၚာပ်လ္ၚာ စံၚ်နှာသန်သွံ၊၊

သၟီတလဒါန် နွံညာန်သ္ဇက်ပ္တောံ၊
မတုဲတေံသွံ စွံတူနန်ကၠတ်၊
ပ္တေဟ်ဗြဴဒဇန် ဂၠံက်ထောံကွောန်မတ်၊
ဒဇဳဒဇောတ် ကၚ်ဇတ်သန်သွံ၊၊


အဓိပ္ပဲါမဝေါဟာရ...

  • ဟွံသဏုဲခြာ ( ကြိယာဝိသှ်ေ ) = ဟွံကဵုလဇုဲလဇ၊ ဓဝဲါဂှ်၊ ပြဟ်ဟ်ပြေဟ်ဟ်၊ ( immediately )
  • စံၚ်တူ၊ ပူဆာ၊ ထသပါ၊ သပါထ၊ ကၚ်ဇတ်၊ လောံလာဲ၊ လ္ၚာပ်လ္ၚာ၊ သ္ဗသ္ပာတ်၊ သ္ပာတ်သ္ဗ၊ တူယဲ၊ လၚ်ဇွောဝ်၊ လွောၚ်စန်၊ စံၚ်နှာ၊ ကာဲကဝ်၊ ( အကမ္မကကြိယာ ) = ကြိယာဂမၠိုၚ်ဝွံ လအာအဓိပ္ပဲါဍေံ တုပ်သၟဟ်အိုတ်ရ၊၊ Synonym
  • ကာန် ( အကမ္မကကြိယာ )၊ ပကာန်- ပ္ကာန် ( သကမ္မကကြိယာ ) = ပ္ဍဲညးၜါကဵုဒှ် ပ္ဍဲညးဂမၠိုၚ်ကဵုဒှ် ပ္ဍဲအရာဝတ္ထုၜါၜါကဵုဒှ် ပြဝမပြိုၚ်ပ ရေၚ်သ္ကံ၊ ပြိုၚ်ပ တုပ်တုပ်၊ ပြိုၚ်ကၠောန် ရေၚ်သ္ကံ၊ ပြိုၚ်ကၠောန် တုပ်တုပ်၊ ပြိုၚ်မံၚ် ရေၚ်သ္ကံ၊ ပြိုၚ်မံၚ် တုပ်ပ်၊၊ ...{ ပ္ကာန်က္ဍိုပ်မွဲဒၞဳ၊ ( သကမ္မကကြိယာ ) = က္ဍိုပ်ၜါမ ကဵုတိက်မွဲဒၞဳ၊၊ ညးၜါရေၚ်ကာန်သာဓာ ( အကမ္မကကြိယာ ) = ညးၜါ မံၚ်တုပ်တုပ်၊ ညဳသာ၊ လေၚ်လး၊ သၞေံသၞဴညးသ္ကံ၊၊}
    ... ((( ပိုဒ်ကြိယာ ကာန် ၀ွံ သၟိက်ပပိုဒ်နာံမ္ဂး ကြဴအက္ခဝ်ကဂှ် ထပ်စုတ်အက္ခဝ် ၊ ဟွံသေၚ်မ္ဂး သၟဝ်အက္ခဝ်ကဂှ် ကွက်စုတ်အက္ခဝ်ကၟက် တုဲ ဒှ်အာပိုဒ်နာံရ၊၊ ကာန် = ကဝါန်၊ ကွာန်၊၊ ပိုဒ်နာံမလၟောဝ်စှ်ေကၠုၚ်နူပိုဒ်ကြိယာမွဲမွဲဂှ် ညးကော်စ ကိတနာံ ဗတ်ပါဠိ၊ ကြိုတ်နာံ ဗတ်သံၚ်သာကြိုတ်၊၊ ကျာ်တြဲ ပပရိနိဗ္ဗာန် သၟဝ်တၞံဓိတာန်ကဝါန် ပ္ဍဲဂြိုပ်ဥဒျာန်သၟီမလ္လာ၊ = တၞံဓိတာန်ကဝါန် ဟီုဂှ် တၞံဓိတာန်ၜါတၞံ ရေၚ်မံၚ် မိက်ဂး၊၊ ပိုဒ်နာံ ကဝါန် မတုပ်ကဵုပိုဒ်ကြိုတ်နာံ ကဝါန် လတူဂှ် နွံမွဲမ၊ တၞံကဝါန်၊၊ ကဝါန်ဝွံ လၟောဝ်စှ်ေကၠုၚ်နူပိုဒ်ကြိယာဟွံသေၚ်၊ လဵုမာဲဇကုဍေံဂှ် ဒှ်ဒၟံၚ်ပိုဒ်နာံဒတုဲရ၊၊...)))
  • လောပ်၊ လုပ် ( သကမ္မကကြိယာ - ကမ်မွဲ ) ပ္လောပ် - ပၠောပ်၊ ပ္လုပ် - ပၠုပ် ( ဒွိကမ္မကကြိယာ - ကမ်ၜါ ) = ညးပၠောပ်ဥမၚ်၊၊ စၟတ် ... ပ္ဍဲဂတပိုဒ်အကမ္မကကြိယာ ယဝ်သထပ်စုတ်အက္ခဝ် မ္ဂး ပိုဒ်အကမ္မကကြိယာဂှ် ဒှ်အာပိုဒ်သကမ္မကကြိယာ၊ ကြိယာမသက္ကုပိုဒ်ကမ်ဂှ် ဒှ်အာကြိယာမၞုံပိုဒ်ကမ်မွဲ မိက်ဂး၊၊ ပ္ဍဲဂတပိုဒ်သကမ္မကကြိယာ ယဝ်သထပ်စုတ်အက္ခဝ် မ္ဂး ပိုဒ်သကမ္မကကြိယာဂှ် ဒှ်အာပိုဒ်ဒွိကမ္မကကြိယာ၊ ကြိယာမၞုံပိုဒ်ကမ်မွဲဂှ် ဒှ်အာကြိယာမၞုံပိုဒ်ကမ်ၜါ မိက်ဂး၊၊ ကြိယာမဖှ်သာ်ဂှ် ပ္ဍဲဝေါဟာရမည်ပိုဲ နွံတဴဂၠိုၚ်သန်၊၊
ပမာတုန် ...
ဗီုဒၟံၚ်ကြိယာဂကူကြိယာဗီုဒၟံၚ်ကြိယာ မလံၚ်စုတ်အက္ခဝ် ပဂကူကြိယာ
လောတ်အကမ္မကကြိယာပ္လောတ် - ပၠောတ်သကမ္မကကြိယာ
ကေၚ်သကမ္မကကြိယာပ္ကေၚ် - ပကေၚ်ဒွိကမ္မကကြိယာ
ကတ်သကမ္မကကြိယာ ပ္ကတ် - ပကတ်ဒွိကမ္မကကြိယာ
ကြိယာသၟေဟ် မၞုံနဲကဲမဖှ်သာ်ဂှ် တၠပညာတံ ချပ်ဂြၚ်တီကေတ်ညိ၊၊
(((...ပ္ဍဲအရာမချူလိက် ညံၚ်သ္ဂောံဒးကဵုနဲသဒ္ဒါမည်စၟတ်ဂှ် ချူအိုတ်ညိ၊၊ ကြိယာမွဲမွဲမ ဒှ်ကြိယာမသက္ကုပိုဒ်ကမ်ဟာ၊ ကြိယာမၞုံပိုဒ်ကမ်ဟာဂှ် ချပ်ဂြၚ်ကေတ် နကဵုဂမြၚ်ညာဏ်ဇကုညိတုဲ ချူညိ၊၊ ပ္ဍဲဝါကျမွဲမွဲ ပိုဒ်ကြိယာ ညံၚ်ဟဂွံဗၠေတ်အာဂှ် စွံသတိညိ၊၊ ကြိယာဗၠေတ်မ္ဂး အဓိပ္ပဲါ၀ါကျမမိက်သ္ဂးဂှ် လီုလာ်အာရောၚ်၊၊...)))

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၂၉ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Thursday, July 03, 2008

မတ်ဂၞကျာ်ထပှ် ဂၠံက်ကေတ်တုဲ ကလော်ဗြဴသဳနန္ဒာ ပြၚ်ဏာကဵုဣဏၚ်ကၚ်ရဳ
လၟေၚ်ဒဒှ် တဝှ်ဖဵုဂုန်၊ ပိုဲဟီုပျးတုန် တိုၚ်ဂုန်သံၚ်သာ၊ ယက္ခိဏဳအဴ ဗြဴသၟာ်ဗဒါ၊ ဒတောဝ်ဝဲသၟဟ် ညးထပှ်ကၠာ၊ ဍေံဗ္ဒဟ်ဥပ္ပဲါ စၞာဲဂၠိုၚ်ရာ၊ ညံၚ်ဒှ်ယဲရော ဂၠိုၚ်သန်ရောဂါ၊ ဗြဴသၟာ်ဗဒါ ယက္ခဳပါပ၊ ဍေံချပ်ပၠေၚ်ပြဟ် ဗြဴထပှ်ရ၊ ညံၚ်ဒှ်ရောဂ ဍေံပမာယာ၊ ဍေံကဵုကော်ရော ဗိန္ဒောဟောရာ၊ ပြဟ်တိုန်စိုပ်အာ ကာလဂှ်ရ၊ တော်ဂၞန်ရံၚ်မွဲ ပ္ဍဲကဵုယုဂ္ဂ၊ အယုက်ဍေံစုံ ဒတုံပါပ၊ ရာဟုဍိုက်လာပ် ဂြိုဟ်လုပ်ပြက်စ၊ အစာသဝ်ရ ဆကဵုဂဥုဲ၊ အယုက်သုန်အာ ဇာတာလီုသ္ဂုဲ၊ စန်လက်ဟွံခိုဟ် ဂြိုဟ်လီုသဏုဲ၊ သဝ်ကဵုဂဥုဲ စတုဲဟွံဒး၊ ယဲလေဥပ္ပဲါ သဝ်စၞာဲပြး၊ ဓာတ်ကျာလီုချာဲ ဖေက်လှာဲဂတး၊ မိဗြဴယက္ခ ရောဂဇၞော်ကၠး၊ အစာသဝ်ဗ္ဂန် ချပ်ပၠန်ဂတး၊ ကဵုဓာတ်မဂး ဒးညိပၠန်ဟာ၊ ဖျုန်ကၠိက်ဖျုန်ဂၠဴ နှဴမဆာလာ၊ သဳလောလဳမှဴ ဗြာတ်တ္ၜဴဗြဴတာ၊ ဆနွံပ္ဍဲဓာတ် ညာတ်ပ္ဍဲပရာ၊ ကဵုစတုဲသွံ ယဲဟွံသက်သာ၊ ယဲဂှ်တူအာ နူကၠာရိုဟ်တ္ၚဲ၊ ရံက်ရက်လးလဝ် သၟဝ်သၞာပြဲ၊ ယက္ခိသ္တိက်လော ပၠောဇကုအပ္ဍဲ၊ ဗြုတဴကြောပ်ကြောပ် ဒဇပ်လောန်တဲ၊ ဇုတ်ဇၞော်ခလှောတ် ၜေါတ်ဇုတ်သကဲ၊ ချိုတ်ကွေံရအဲ တ္ၚဲဝွံရကော၊

နန္ဒကိတ္တိ ညာတ်မိသ္တၚ်လော၊ ဇုတ်ဗြုကြောပ်ကြောပ် ဒဇပ်စိတ္တော၊ ဖေက်စုတိရော ဇြဟာန်ကောဂၞဴ၊ သၟီဇွိတ်သပေါတ် မတ်ရံၚ်ကြက်လှဴ၊ ညာတ်စိုတ်ဒဇောတ် မတ်ညံၚ်ကကၠဴ၊ လရိုအ်ကမြဴ ညံၚ်ဂၠဴဒးကံ၊ သၟီညာတ်သ္ၚိတ်သ္ၚဲ ယဲဍေံဒှ်ကြံ၊ ယွံလေအမာတ် ၀ါတ်ကွေံယဲကံ၊ အာကော်ဟောရာ အစာသဝ်စံ၊ ကဵုတိုန်ပြဟ်ကွေံ အဲဖျေံအသံ၊ သေဏာတဆှ် ညံၚ်ပရှ်ကံ၊ စိုပ်သ္ၚိဗိန္ဒော ဟောရာအဟံ၊ ယွံလေအစာ မဟာသၚ်ဃံ၊ နွံတဴအသံ ဂၠံပါၚ်နာဲညး၊ ကဵုတိုန်အာပြဟ် လမုဟ်ညိမၞး၊ သဝ်လေပ်ဗိန္ဒော ဟောရာစဳကၠး၊ မိၚ်တုဲမဂး မၞးဒြေပ်တိုန်ရ၊ တိုန်စိုပ်နန်ကၠတ် သုဒဿဏ၊ လပုဟ်တဲယဵု ပ္ဍဵုတူသိသ၊ ယွံတလတိ ဘုမ္မိပါလ၊ မူနွံပမိက် ကော်ပိုဲဍိက်ရ၊ နန္ဒကိတ္တိ က္ဍိုၚ်ဂ္ညိသေတ၊ ယွံဗမၞးတြ တုလဝေါၚ်သာ၊ ဂၞကျာ်ဇၞော်ရ ရောဂကၠုၚ်ပါ၊ ဟိုတ်ဂှ်ဒးကော် ဗော်သဝ်ဟောရာ၊ နာဲဗိန္ဒောဇၞော် လုပ်ဗော်မဟာ၊ က္ညသြဟ်ပ္တဴစိ ရံၚ်ညိအစာ၊

ဟောရာသ္ၚဳမွဲ ပ္ဍဲစက်ဇာတာ၊ ပြကိုဟ်ကၞပ် ပညပ်သၚ်ချာ၊ ပ္ဍဲပြကိုဟ်ရ တဗ္ဗျဂုန္နာ၊ စာရကတ္တ သာရသၚ်ဃာ၊ ဓုဝေါၚ်ကိန်ဆာန် မှေန်ထဝ်ပ္ကာန်ဏာ၊ တိတ်ပ္ဍဲမန်တပ် ကၞပ်တမၠာ၊ ပြက္ကဒိန်ကၠာ ဗျာကရဏဳ၊ စက္ခုပါလ တာပဿညဳ၊ ဝေတ်ဒျကုလာ သာဒိပ္ပဏဳ၊ ဇောတရတ်ဆက် ညံၚ်အိန်တက္ခဳ၊ မတုပ်အနဳ သဝ်ဇဳဝက၊ ဥတုပိဒွန် ဓာတ်ပန်ကာလ၊ တဝါ်ယာကြာ နက်သတ်ကာလ၊ တီအိုတ်ကၞောတ် သ္ဇက်တောံၜတ်စ၊ ဟောရာမပ တလတြဳဇှ်၊ ကဵုဂဥုဲပြဟ် ယဲဂှ်ဟွံသာ၊ နွံမွဲနဲပၠန် ဂြန်ညးတမၠာ၊ ဂွံစမဂး ဗၠးရလောဲသွာ၊ ဂြန်အိန်တက္ခဳ ပ္ညဳယမုကၠာ၊ ဂွံလေဝါတ်လောန် နွံပ္ဍဲနန္ဒာ၊ အိုတ်စိုတ်ဍိက်ကၠာ ဂြန်အစာဝွံ၊ ကေတ်လေဝါတ်လောန် တန်ပ္ဍဲဇကု၊ နွံပ္ဍဲနန်မြု ယမုဂကူ၊ ဂွံတုဲမဂး ဟွံဒးစံၚ်တူ၊ ဂွံညိဟာအဴ ရဴဍောၚ်ဝိဇူ၊ ဂဥုဲဝွံဂှ် ဒှ်နူဂကူ၊

နန္ဒကိတ္တိ ညာတ်မိလောတ်လော၊ တုဲဟီုတိုန်ပြဟ် ပ္ဍဲဂှ်ထောထော၊ ယွံလေဟောရာ အစာဗိန္ဒော၊ ဇကုလဝ်ကၠာ စိတ္တာအဲရော၊ စိုတ်ဂၠံက်ကဵုမာန် ဗြဴယာန်ဟေမော၊ မိတ်သ္ဍိုက်အဲ ယဲသ္တၚ်လောတ်လော၊ ဟီုမူဒှ်ရော ဗိန္ဒောယွံမ၊ ဟီုညိဗိန္ဒော ပ္ဍဲပယောဂ၊

ယွံကြက်ဂကူ တၞောဝ်မှာရာဇ၊ ယဲဝွံထတ်လောန် ဒးသ္ကန်ဇိ၀၊ ဂွံပြဟ်ဗၠးလောဲ မွဲသတ္တဟ၊ ဍိက်ဗိန္ဒောတၞံ တမ်ပထမ၊ ယဝ်ပ္တေဟ်ဍိက်ရ တၠဂွံလမျီု၊ ယဝ်ဟွံပ္တေဟ်အဲ အိုတ်သ္ကန်ဒဲလီု၊ ယဝ်ရပ္တေဟ်ဂှ် ဗၠးပြဟ်စိုန်သ္ကီု၊ ဂဍောၚ်မတ်ဂှ် ညးထပှ်ကီု၊ ယဝ်ဂွံမဂး ဂွံဗၠးဘဲကီု၊ ယဝ်သ္ဂောံညံၚ်ဟီု လမျီုဂွံဗၠး၊ နန္ဒကိတ္တိ ဣဓိဇၞော်ကၠး၊ မတ်ညးထပှ် ဂွံပြဟ်ရမၞး၊ ဂွံရပဒွိၚ် သာ်ဝွံသၟီဂး၊ ဂဥုဲဝွံသအး ဗၠးရအစာ၊ ဂွံလမုဟ်ရ ပဒွိၚ်ပူဆာ၊

သၟီကဵုကော်ဗၠာဲ သရာဲတံကၠာ၊ ယွံသရာဲအဲ ဗၠာဲမွဲအသာ၊ မၞးတိုန်နန်သၟတ် ဂၠံက်သီုမတ်ၜါ၊ ဒေံဒဒေံပြဲ မွဲဒိုဟ်ဂၠံက်ဏာ၊ ဂၠံက်ဆမွဲဒိုဟ် မွဲကဵုခိုဟ်ကၠာ၊ ညးတရဴဂှ် ဂၠဟ်ကေတ်သီုၜါ၊ ပဒညညှာ အာသီုၜါပိ၊ တေံဗြဴထပှ် ပဒှ်ယုတ္တိ၊ ဟိုတ်ဝဳဝဲပၠန် ပစ္စုပန်စိ၊ ပါဏာတိပါ ပ္တုဲကၠာအဒိ၊ ၀ဳဝဲဆေဝ်ကြတ် ညးဂၠံက်မတ်မိ၊ ဟိုတ်စၚ်ကက္ဍတ် မတ်ၜါသ္တုံဇွိ၊ ဟိုတ်စၚ်ကလိုဟ် သီုၜါဒိုဟ်ဂၠိ၊ ၀ဳဝဲဗက်စိ မိဒးဒုၚ်ရောၚ်၊ ဟိုတ်ဂှ်ညးဂၠံက် ခေါ်မတ်မွဲတောၚ်၊ သီုဂၠံမတ်ၜါ ညံၚ်စမ္ပာဍောၚ်၊ ညးဂၠံက်ဏာရောၚ် မွဲတောၚ်သေၚ်ဟာ၊ ၀ဳပက်စိုတ်ရောၚ် မိဍောၚ်စမ္ပာ၊ ဟိုတ်ဒးပ္တုဲလဝ် ပ္ဍဲဓဝ်ပါဏာ၊ ၀ဳဝဲဗက်ကၠုၚ် မိဒးဒုၚ်ကၠာ၊ ကြဴမိဗၠးဘဲ နူဝဲသေၚ်ဟာ၊ ကြဴဂွံတန်သိုက် ဟွံဒိုက်ၜါဝါ၊ ဗၠးဝဳဝဲပၠန် တန်မွဲသၞာ၊ ကြဴမိမြာ တူပြာသာတ်နန်၊ ဟိုတ်ဝဲဂှ်သၟတ် အဇျှတ်ဗိုန်က္ညန်၊ ညးဂၠံက်မတ်နာဲ အကာဲလက်ဂန်၊ ဒးဒုၚ်တဴပၠန် လဂ္ဂန်ကြုတ်ဏာ၊ သရာဲသၟီဇၞော် ဍေံဂၠံက်ဟွံညှာ၊ ညးတရဴစိ သ္တုံဇွိသီုၜါ၊ ဒေံဒဒေံပြဲ မွဲဒိုဟ်ဂၠံက်ဏာ၊ တုဲလုပ်ကွာဲရ ဓမ္မရာဇာ၊ မတ်ညးထပှ် သၟဟ်န်သေၚ်ဟာ၊ သီုထပှ်သွံ ဂွံရအစာ၊ ဗိန္ဒောရာဇာ သဝ်ဟောရာစိ၊ ဍေံဂွံတုဲမာ ပၠောပ်ဏာတွာဲမိ၊ သဳနန္ဒာသွံ ဂွံမတ်သ္တုံဇွိ၊ ဍေံဗနုဟ်ကၠာ သၟီကျာလဲမိ၊ ၀ါယျောစိုပ်ပြဟ် ပ္ဍဲဂှ်ဟဂၠိ၊ ယွံသဟာဲအဲ ထပှ်မွဲမိ၊ ဂဍောၚ်မတ်ဍေံ ဂွံကွေံဒမၠိ၊ အဲပြၚ်ဏာညိ ကဵုမိကၚ်ရဳ၊ ဍေံစုတ်ရဴပြဲ ပအပ်တဲကျာပ္ညဳ၊ ဝါယောဂွံမွဲ ခဍတ်တဲချဳ၊ ပြဟ်အာစိုပ်က္ဍၚ် ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ၊ ကောန်ဗြဴယက္ခဳ ဒေဝဳအဂ္ဂ၊ ပြဟ်အာစိုပ်ရ ကောန်ယက္ခတုန်။ ။

မိသဳနန္ဒာ ဗြဴယက္ခာပ္ဍုန်၊ ဂွံမတ်ညးဂှ် သီုထပှ်တုန်၊ ယက္ခမဵုရုန် ဂုန်ယဲဥပ္ပဲါ၊ ဂွံဗၠးဗွဲပြဟ် ဒှ်ယဲစၞာဲ၊ သၟီဓဝ်ကဵုနာဲ ဟွံသြာဲသဝ်ဂၠု၊ တူဒေန်ဒြၚ်စိၚ် သၟီကဵုနာဲဇု၊ စသိုၚ်တဴစု တူနန်မြုထဝ်၊ လီၜန်တဝ်ဂၠဝ် မွဲနန်ထဝ်ဂျ၊ စသိုၚ်သုခ ကာလဂှ်ပၠန်။ ။ပြဝံက်မဝေါဟာရဂမၠိုၚ်
မဝေါဟာရ၀ါစၚ်္ဂပြဝံက်အဓိပ္ပဲါဇၟန်ဝါကျ
တူအကမ္မကကြိယာက္ဍၚ်၊ ဂၠိုၚ်၊ယဲဂှ်တူအာ = ယဲဂှ်က္ဍၚ်အာ၊ ယဲဂှ်ဂၠိုၚ်အာ၊[ Her illness becomes more serious than ever, or is getting worse everyday.]
တူအကမ္မကကြိယာခိုဟ်(နူညးတၞဟ်၊နူအရာမွဲမွဲသာ်)၊ဇြဟတ်ဍေံ တူအာနူအဲ၊ [ He surpasses me in strength.]
တူအကမ္မကကြိယာပၟတ်မဂဵုသၠံၚ်ဒၟံၚ်၊ပၟတ်= ပၟတ်တူ၊ သ္ၚိတူ၊ ပၟတ်ဂြိုပ်တူ၊ ကွာန်တူ၊
ဒဇပ်အကမ္မကကြိယာဂတဝ်၊ ၜိုဟ်ဂတဝ်၊ ( လ္ၚဵုချူ- ဇတဝ်၊ ဒဇပ်ဇတဝ်-ဒဇပ်ဂတဝ်၊ ) ...
ပြက္ကဒိန်နာံသံသာကြိုတ်= ကြက္ကဒိန်၊ ညးလ္ၚဵုတံချူ-ပက္ခဒိန်။အ္စာကဝိမၚ်ရောဂေါဝွံ ညးချူဟီုဂး မဝေါဟာရ ပြက္ကဒိန်
လဲနာံညးမကၠောန်ကလောန်မွဲစွံ၊ ညးမၞုံအဆံၚ်မသၟဟ်ကဵုဇကု၊ ညးမဒှ်သ္ကံရဲ ပ္ဍဲမကၠောန်ကလောန်မွဲမွဲ၊ Partner, counterpartလဲအဲ = My partner, my counterpart

Powered By Blogger