Mon, If you don't breathe, there is no air. If you don't walk, there is no earth. If you don't speak, there is no word.

လမျီုမည်ဂှ် အရေဝ်မည်ရ။ အရေဝ်မည်ဂွံဗိုန်ဂှ် လိက်ရောၚ် ဗဗိုန်ပခိုၚ်ကဵု။
ဟိုတ်ဂှ်ရ လမျီုမည် ညံၚ်ဟဂွံတိတ်အာ နူမည်ဂှ် အရေဝ်မည် မည်ဟီုညိ ဂးညိ။ လိက်မည်ဂှ် မည်ကတ်ညိ ချူညိ။

Bookmark and Share

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၄၄ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Monday, December 29, 2008

ဗြရတ် ဂွံဆဵုညာတ်ကေတ် ဂဍောၚ်မတ်နော်မိယာဲ မစုတ်လဝ်ပ္ဍဲရဴတုဲ ဒှ်လၞီစံၚ်တူဂၠိုၚ်သောသၞာ
ကြိုက်သၟိက်ကဵုဒှ် တဝှ်စလာဲ၊ တိုၚ်ဒဒှ်ကီု ပိုဲဒးဟီုဂၠဲါ၊ လၟေၚ်စလာဲ ပိုဲဂၠဲါတွံနၚ်၊ ဗြရတ်တုန်စိ ကောံမိနန်ဒြၚ်၊ ၜါမွဲနန်ဗၠဲ ပ္ဍဲမပ္ကၚ်ရၚ်၊ ကောံဗြဴယက္ခဳ ဏၚ်ကၚ်ရဳက္ဍၚ်၊ ပ္ဍဲမဒၟံၚ်တဴ ဒကဴနန်ဒြၚ်၊ ဗြရတ်သၟီဗၠာဲ ဂေတ်ဂဲါပ္ဍဲဝၚ်၊ ဂေၚၚ်ဝေၚ်ပၠန် ၀ုတ်ဒိုဟ်ပန်ကၠၚ်၊ ဂေၚၚ်အာကိုပ် စိုပ်ပါၚ်တရၚ်၊ သၟီဒတဴသၠၚ် ပ္ဍဲတရၚ်ဗၠဲ၊ ထောံဏာမတ်ကွေံ ဆဵုဒးရဴမွဲ၊ ဍေံကွက်လဝ်က္ဍၚ် ပါၚ်တရၚ်ပြဲ၊ ဗြရတ်ညာတ်သ္ကဲ ပ္ဍဲစိုတ်သၚ်ကာ၊ သၟာန်တိုန်အနဳ ဏၚ်ကၚ်ရဳကၠာ၊ မူရဴဂှ်မွဲ ပ္ဍဲတရၚ်ဒွါ၊ ဟီုညိဒေံမ နာဲပမုသာ၊ ရဴစွံလဝ်ကၠာ ပ္ဍဲဒွါတရၚ်၊ ဟီုကဵုကောညိ ယွံမိပ္ကဴတၚ်၊ ဏၚ်ကၚ်ရဳမိၚ် မုက်မတ်လှိၚ်လှၚ်၊ နာဲယာန်ချေံရတ် ကောသၟတ်ကလၚ်၊ မတ်ညးထပှ် ဒှ်ရာဇာဝၚ်၊ မိပပရၚ် ပြၚ်နၚ်ကဵုအဲ၊ တေံဗြဴထပှ် ဒှ်ဒၟံၚ်ဝဳဝဲ၊ ပြၚ်နၚ်ကဵုကျာ ယွံကြုတ်ဏာအဲ၊ ဟိုတ်ဂှ်မိသ္ကဲ စွံပ္ဍဲတရၚ်၊ မိအံက်ဗြဴက္ဍၚ် ပြၚ်နၚ်ကဵုကျာ၊ ဗြရတ်ဂွံမိၚ် သွိၚ်မုက္ခဝါ၊ မုက်မတ်ဇြသ္ကဟ် မိၚ်ဒှ်ပူဆာ၊ ပ္ဍဲရဴဝွံဟေၚ် မတ်မိသေၚ်ဟာ၊ ချပ်တုဲဗြရတ် တြုံကၞတ်သာ၊ ဗြဲမတ်ဒတုံ ဘုံစက္ခုဒွါ၊ ဗှ်သၞာယာဲ လောံလာဲပူဆာ၊ လၞီစံၚ်တူ ဂၠိုၚ်သောသၞာ၊ ဗြရတ်ကုမ္မာ ကာလဂှ်သၟတ်၊ . . .

ဏၚ်ကၚ်ရဳဆာဲ ညာတ်နာဲဗြရတ်၊ မိသၟာန်တိုန်ရောၚ် ယွံဂဍောၚ်မတ်၊ မူဒှ်ကောဗၠာဲ ယွံနာဲဗြရတ်၊ ဍာ်ရမတ်နာဲ ဇွောဝ်ချာဲလယတ်၊ ပေၚ်ဂၠးသြိုဟ်နာဲ နူဗလာဲမတ်၊ မူဒှ်ပြဟ်သၟတ် ဍောတ်စိုတ်ကဵုမိ၊ ဟသေၚ်မိပ ပဝဒိတှိ၊ ဟွံရှ်ေသှ်ေသအး အိုတ်ညးသ္တုံဇွိ၊ ဟသေၚ်မိဟီု လီုစိုတ်ကောမိ၊ ဍိက်သ္ကံဆတ္တဝ် သၠုၚ်သဝ်ဍေံဗျိ၊ ဒေံဟွံလးလေၚ် တၟေၚ်စိုတ်နာဲသ္ၚိ၊ မိကြိုၚ်ဂၠဲါအာ သမ္ဘာတမိ၊ ဒေပ်ဗၠာဲအဟံ ပၠံစှ်ေပ္ဍဲတိ၊ ကောညာတ်ဒုဟ်မိ နာဲသ္ၚိယာံဟာ၊ ဟသေၚ်မိကီု ဓရီုစန်စာ၊ မိဟွံပ္တေက်ပုၚ် ဟွံပ္ဍုၚ်သွကၠာ၊ ဟသေၚ်မိဟီု ပလီုက္တောဝ်ၜါ၊ ဟိုတ်ဗညာ ကောယာံဟာနာဲ၊ သၟာန်လေဝ်ဟွံဗြု ဒဒုသြိုဟ်နာဲ၊ ဟသေၚ်ဥပ္ပဲါ မိစနာဲဟာ၊ ဟီုတ္ၜေဟ်ရာဲသာတ် ကဵုအမာတ်စာ၊ နာဲညာတ်ပဝ စိုတ်မသၚ်ကာ၊ ဟိုတ်ဂှ်ကြုတ်ဏာ မယာံဟာနာဲ၊ ဟသေၚ်မိပ ပဝစဏာဲ၊ ဟွံမွဲပ္ဍဲဂၠံ ဗတံကြေဝ်ဂဲါ၊ နာဲညာတ်ခါတ်မှာတ် ဂၞိန်ယာတ်ပြးချာဲ၊ ညာတ်ပတိပတ် ၀တ်ဗြဴသရာဲ၊ ဗြဴဝွံဟွံဆာဲ ဝေၚ်ကဵုဗၠာဲဘာ၊ ညာတ်သာ်ဂှ်ကၠာ နာဲသၚ်ကာစိ၊ ဟီုညိနာဲသ္ၚိ စိုတ်မိဟွံတန်၊ ဟီုကဵုညိကော အြနာဲလဂ္ဂန်၊ ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ဒ္ၚဳသၟာန်ဒက်ဒေါန်၊ လၞီဂၠိုၚ်တန် ၀န်စဝ်ဂၠိုၚ်အြ၊ တဲညံၚ်လောတ်ထဝ် မိဗန်လဝ်ကော၊ ယက္ခစံၚ်တူ လတူသြိုဟ်လော၊ ယီုမံၚ်ဟူဟူ လတူသြိုဟ်နာဲ၊ . . .

တုဲဗြရတ်ဂၠိန် ဗက်မိန်စရာဲ၊ ယွံမိကၚ်ရဳ ကျာ်သြဳကောဗၠာဲ၊ စိုတ်ပ္ဍဲမိဂှ် ဟွံဒှ်မာရာဲ၊ စိုတ်ဟွံစောန်ကၠိ ပ္ဍဲမိကျေဝ်လာဲ၊ ကောသ္ဍိုက်လအိတ် မိတ်ပရေၚ်ယာဲ၊ လာံသာစိုတ်နာဲ သၟီဗၠာဲဂၠါံဇွိတ်၊ ပဒဇပ်ညိ မိထဝ်ကလိတ်၊ လမၠံလုပ်မတ် ဍာ်ရမတ်တိတ်၊ နူစက္ခုဒွါ သီုၜါရမိတ်၊ ဒးလမၠံလအိတ် ဇွောဝ်တိတ်ရောၚ်နာဲ၊ ဏၚ်ကၚ်ရဳမိၚ် ကဵုသၟီကအီတွာဲ၊ မိပ်ပ္ဍဲစရိုတ် စိုတ်မိမြံမြာဲ၊ ကော်ကမၠောန်နာဲ ယာဲထေဲဂမ်အတ်၊ ဟာဲအကြဳဝန် ကမၠောန်ဍောတ်ဍောတ်၊ ဟွံပမၞိဟ်ကွေံ ပလှ်ေမုက်မတ်၊ စတုဲဆဝေၚ် ဗ္ဂေၚ်ဍုတ်လျတ်၊ ဗှ်ေဟွံမန လေပ်ဆကြကောတ်၊ စတုဲပလှ်ေ ညံၚ်ဗီုချေံသၟတ်၊ ဒးကဵုလေံဗတ် ဍောတ်ဍောတ်တံဏံ၊ ရပ်ဂွံလေံဒန် တက်ကမၠောန်တံ၊ ထဍေၚ်ကမၠောန် ဒေါဝ်နန်ထော်ဏံ၊ ကမၠောန်ဒြေပ်ဂဲါ ဂၞိန်လာဲဂြိုဟ်ချံ၊ ဗက်တက်ကမြဴ ဒြေပ်ဒဴဆံလံ၊ ဂၞိန်လာဲဂြိုဟ်ချံ ဍေံတံဒုၚ်ဂုန်၊ တလပိုန်ဗြဴ ကြဴယဝ်ဒှ်တုန်၊ လမျီုပိုဲဆာဲ တွာဲနာဲသီုဖျုန်၊ ဖေက်ၜိုၚ်ဖရံက် ညံၚ်ပံက်စးကုန်၊ ဒိုအ်တလဂုန် လ္တုန်ဝွံမွဲဝါ၊ ဏၚ်ကၚ်ရဳမိၚ် သွိၚ်ပါၚ်ဟီုအာ၊ ဗှ်ေတံတွံၚး ညံၚ်သအးညဳသာ၊ ကမၠောန်တွံၚး လးသီုသၞာ၊ တွံသီုပြာသာတ် ကြဴကြာတ်နာနာ၊ မိကဵုဗညာ မွဲသၞာထဝ်၊ ဆာန်လီဗတဲ မွဲဖုန်ကၟဝ်၊ ရေၚ်ကာန်နှဴရဴ တဴပ္ဍဲနန်ထဝ်၊ သၟီဗၠာဲဂိုၚ်ၜှ် ဍောၚ်ဒကှ်ကျဝ်၊ ကၞိၚ်ကဵုဃာန အဇထိုၚ်ထဝ်၊ ၜါမွဲသဝါန် ရေၚ်ကာန်တဝ်ဂၠဝ်၊ ဇြဟာန်တမိုဟ် ဖျုန်ဂြိုဟ်ဇတဝ်၊ သၟီကဵုဗြဴသွဝ် တဝ်ဂၠဝ်တဴတုန်၊၊
ဝေါဟာရမည်ဂမၠိုၚ် >~~~~~
သာ =
၁၊၊ (အကမ္မကကြိယာ)to be light, not heavy:
၂၊၊ (နာံ) borax: (ဗၟာဟီု = လက်ချား၊) သာ၊ သာအရိုၚ်၊၊
၃၊၊ (နာံ) a company, a following, a follower: ကျာ်တြဲကၞတ်သာ = the exalted Buddha the highest of all leaders: တြုံကၞတ်သာ = a man the highest of all leaders: နာဲသာ = the leader: ရဲသာ = the followers: သီုသာစှ်သုန် = with fifteen followers:
လာံသာ =
၁၊၊ (သကမ္မကကြိယာ) ပၠာံဗဇး၊ လှေံ၊ ပညးညံၚ်ဂွံမိပ်စိုတ်၊၊
၂၊၊ (အကမ္မကကြိယာ) သာယျာ၊ ရာၚ်ဆာဲ၊၊
ပတေက်၊ ပ္ဍုၚ် =
ပတေက်၊ ပ္ဍုၚ် မၞုံပ္ဍဲပိုဒ် - မိဟွံပ္တေက်ပုၚ် ဟွံပ္ဍုၚ်သွကၠာ - ဂှ် ဒှ်မကြိယာ(သကမ္မကကြိယာ)ရောၚ်၊၊ ဖျိန်ပုၚ် သီုမစုတ်တဴၜဵုဂှ် ဟွံပ္တေက်ပုၚ်၊ ဖျိန်သွ သီုဟွံစုတ်ၜဵုဂှ် ဟွံပ္ဍုၚ်သွ သၟိက်ဂး၊၊ ပုၚ်ဂှ် နွံရှ်ပ္ဍုၚ်၊ သွဂှ် ရှ်သာ၊၊
သဝါန် = (နာံ) ဒေန်၊ ဇံၚ်၊ ခါတ်၊၊
ထိုၚ် = (နာံ) သတ်သၠသၞေၚ် မတုပ်ညံၚ်ရဴသာဲ အဒဲါ၊၊ ထိုၚ်ဝွံ ဒမံၚ်ဍေံ နွံပ္ဍဲထၟောၚ်ဒုန်ရောၚ်၊၊

Powered By Blogger