Mon, If you don't breathe, there is no air. If you don't walk, there is no earth. If you don't speak, there is no word.

လမျီုမည်ဂှ် အရေဝ်မည်ရ။ အရေဝ်မည်ဂွံဗိုန်ဂှ် လိက်ရောၚ် ဗဗိုန်ပခိုၚ်ကဵု။
ဟိုတ်ဂှ်ရ လမျီုမည် ညံၚ်ဟဂွံတိတ်အာ နူမည်ဂှ် အရေဝ်မည် မည်ဟီုညိ ဂးညိ။ လိက်မည်ဂှ် မည်ကတ်ညိ ချူညိ။

Bookmark and Share

မကြိယာ ပြံၚ်ဗဒှ်မနာံ ( ၆ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Thursday, January 29, 2009

ကြိယာလ္ၚဵုတံဂှ် နူဒဒှ်ပိုဒ်ကြိယာ ခါရသ္ပပိုဒ်နာံ နာံဝိသှ်ေ အပြံၚ်အလှာဲဗီုပြၚ်ဒမံၚ်ဍေံ နွံတဴရ၊၊ သၟးညံၚ်ရဴမကြိယာ - မၚ် - ဂှ် ခါရသ္ပပိုဒ်နာံ နာံဝိသှ်ေမ္ဂး ဂတမကြိယာဂှ် ထပ်စုတ်အက္ခဝ် - ပ - မွဲမတုဲ မကြိယာ - မၚ် - ဂှ် ဒှ်အာပိုဒ်နာံ နာံဝိသှ်ေ ရဴဝွံမ္ဂး - ပမၚ်၊ ပၟၚ်၊၊ ဗီုပြၚ်တုန် - ပၟၚ်ဒြပ်၊ ပၟၚ်တိုက်၊ ပၟၚ်တရၚ်၊ ပၟၚ်သ္ၚိ(ဂစေံပၟၚ်သ္ၚိ)၊ ပၟၚ်လမျီုသၟိၚ်၊၊ ပ္ဍဲမနာံ နာံဝိသှ်ေ မစေန်ကၠုၚ်နူပိုဒ်ကြိယာမဖှ်သာ်ဂှ် ဍေံဂိုၚ်ကေတ်အဓိပ္ပဲါရဴဝွံမ္ဂး ပြဝ ပူဂဵု၊၊ ပ္ဍဲဒၞဲါဝွံ အဓိပ္ပဲါမနာံ နာံဝိသှ်ေမမိက်သ္ဂးဂှ် တၠအဲ ချပ်ညံၚ်ဒးညိ၊၊ မနာံ နာံဝိသှ်ေမဖှ်သာ်ဂှ် ဇၞတ်အဲမလ္ၚတ်ဂၠဲါလဝ် ချူထၜးကဵု ပ္ဍဲမုက်လိက်ဗလံက်ဏံရ၊၊
ပ္ဍဲဂတမကြိယာလ္ၚဵု ထပ်စုတ်အက္ခဝ် - ပ - မ္ဂး ဍေံဒှ်အာမနာံ၊ နာံဝိသှ်ေ
မကြိယာ
အက္ခဝ်ပ တဴဂတ
ဗီုပြၚ်
မၚ်ပမၚ်၊ ပၟၚ်ပၟၚ်ဒြပ်၊
*မဲပမဲ၊ ပၟဲပၟၚ်ပၟဲ
မိက်ပမိက်၊ ပၟိက်ပမိက်(ပၟိက်)ဂၞပ်စိုတ်
ဝေၚ်ပဝေၚ်၊ ပွေၚ်စာၚ်ပွေၚ်၊ ဒကာပ်ပွေၚ်၊ သၟာပွေၚ်၊ ဒြပ်ပွေၚ်၊ ရုပ်ပွေၚ်၊ ကၟာလစမဒှ်ပဝေၚ်(ပွေၚ်)ကောန်ဗြဴသၟီ၊ ဂၠုၚ်ပွေၚ်၊၊ ဗှ်ေတံ ပပဝေၚ်(ပွေၚ်)ကဵုအဲ၊ လ္ပပပဝေၚ်(ပွေၚ်)ညိ၊၊
ကဴပကဴ၊ ပ္ကဴထိုက်ဂၞုသဂါ မၠဵုသာရဖဳ၊ ဇၟာပ်ပ္ကဴသဴအဴ တဴပ္ဍဲဂြိုပ်ဇဳ၊ ကဴကွာဲသၟီရ တလကျာ်သြဳ၊ ကောန်တလလွဳ ဗြဴသဳဒါရ၊၊ (လိက်သၟီရာံ)
ဝေၚ်ပဝေၚ်၊ ပွေၚ်စာၚ်ပွေၚ်၊ ဒကာပ်ပွေၚ်၊ သၟာပွေၚ်၊ ဒြပ်ပွေၚ်၊ ရုပ်ပွေၚ်၊ ကၟာပွေၚ်
မန်ပမန်၊ ပၟန်ပၟန်၊ ဂါထာပၟန်၊၊ ဖာဲသၟီအိန်ကီု ပိုဲဒးဟီုကၠာ၊ စိုပ်ပယာံဟေၚ် ကေၚ်မကၠုၚ်အာ၊ ဂ္ညိဂ္ညာတ်ကေတ်ရ ဗြံက်ဗြကြိယာ၊ ကွာ်ပ္ၚောံပၠန် နာဲဝန်ဇာတာ၊ မန်သှ်တရၚ် ခၠၚ်ဒးပံက်အာ၊ ဒဿဂြဳဟေၚ် အောပ်ဒၟံၚ်သေၚ်ဟာ၊ ပမန်အိန်ဂှ် ပြဟ်ဍေံဂွံကၠာ၊ ဍေံဂွံပၠန်တုဲ ဒ္ၚဳသုဲတိတ်အာ၊ ဒဿဂြဳချပ် ကၞပ်အောပ်ဒၟံၚ်ကၠာ၊၊ (လိက်သၟီရာံ)
ဝါၚ်ပဝါၚ်၊ ပွါၚ်ဍောၚ်ပ္ကဴဒးပွါၚ်သၟိၚ်ထိုၚ်

*မဝေါဟာရ - မဲ (မွဲ) - ပ္ဍဲဒၞဲါဝွံ မဂိုၚ်ကေတ်လၟိဟ်သချာၚ်္မွဲ(၁) ဟွံသေၚ်၊၊ မဲ - ဒှ်မကြိယာ (သကမ္မကကြိယာ)တုဲ အဓိပ္ပဲါဍေံ တုပ်သၟဟ်ကဵု - ရံၚ်၊ ဗဵု၊ သ္ၚဳ(သ္ၚေဝ်)၊ မၠာ် - ၊၊ မဲ - မွဲမဓဝ် မချူကှ်ေစ အောန်လောန်၊၊ ပ္ဍဲပြကိုဟ်ကၞပ်ပရိယတ် ဗတ်ဘာသာမည်တံဂှ်တံဂှ် ညးချူကှ်ေ နွံတဴကီု၊၊
အပေက္ခ = ပွမမဲ (ပၟဲ)၊
အပေက္ခမာန = မမဲတဴ၊၊
ပေက္ခက = ညးမပၟဲတဴ၊ ညးမမၠာ်မွဲ၊ ညးမသ္ၚေဝ်မွဲ၊၊
ပေက္ခ = ပွမပၟဲတဴ၊၊
ပေက္ခန = ပွမမၠာ်မွဲ၊ ပွမသ္ၚေဝ်မွဲ၊၊
ပေက္ခိတ = ဂပ်ဝ်မၠာ်မွဲ၊ ဂပ်ဝ်သ္ၚေဝ်မွဲ၊၊

ပ္ဍဲဝေါဟာရမည်ဝွံ ပိုဒ်ကြိယာဖွက်မမိက်ကဵုမွဲမွဲ မထေက်ကြိုက်တောဲဖက်ကဵုမကြိယာ - မဲ - ဂှ် သ္ဒးတောဲဖက်တဴလၟိုန်၊၊ မဂလာန်မဖှ်သာ်ဂှ် ဇၞတ်မဆဵုညာတ် မိၚ်တဴဂၠိုၚ်ညိဂှ် ချူထၜးကဵုဂတဝွံရ၊၊
၁၊၊ မၚ်မွဲ
၂၊၊ ရံၚ်မွဲ
၃၊၊ စၟတ်မွဲ
၄၊၊ သ္ၚေဝ်မွဲ
၅၊၊ မၠာ်မွဲ
၆၊၊ သ္ၚဳဂၠိတ်မွဲ
၇၊၊ ရေတ်မွဲ
၈၊၊ ဗ္စာရဏာမွဲ

ပ္ဍဲမကြိယာဂမၠိုၚ် မဖှ်သာ်ဂှ် အဓိပ္ပဲါမမိက်သ္ဂး တၠပညာတံ ချပ်ညံၚ်ဒးညိ၊၊

Comments  

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၄၇ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Tuesday, January 27, 2009

Google Logo
ဗြရတ် ဍိုက်လတူစးချေံဟဇ္ဇနဲ ကလာၚ်သာၚ်တိုန်အာ တူသဗာန်အမှဲ
ဗြရတ်ကဵုချေံ ဂြိပ်ဒဴတိတ်အာနူဍုၚ်ကလော်မိဣဏၚ်ကၚ်ရဳ
လၟေၚ်ဒဒှ် တဝှ်ဒေသ၊ သၟီဗြရတ်အဴ ကောံဗြဴယက္ခ၊ စဴနူဥဒျာန် သန်ထာန်လစ၊ တိုၚ်ပၟိက်စိုတ် ဂွံအိုတ်တုဲရ၊ သၟီဒက်စၞာဲ ဥပ္ပဲါ၀ၚ်က၊ သၟိက်ဒဴစဴရ နူယက္ခဗြဴ၊ ချပ်ပ္ဍဲစိုတ်ပြဲ ရိုဟ်တ္ၚဲသြဟ်ပ္တဴ၊ ပ္ဍဲစိုတ်ဒမြဴ သၟိက်ဒဴစဴကၠုၚ်၊ ကလေၚ်နူဂြိုပ် ဃောမစိုပ်ဍုၚ်၊ သၟီဒက်စဏာဲ ဥပ္ပဲါသမုၚ်၊ ယွံနာဲဒေဝဳ မိကျာ်သြဳဍုၚ်၊ နူဂြိုပ်စဴကၠုၚ် စိုပ်ဍုၚ်သဘဴ၊ သုၚ်စဒြုဒြု ဗျုသီုလထဴ၊ အရက်သိဇာ ဍာ်တာသတ်ဗြဴ၊ သူရာလအိတ် သုၚ်ပ္တိတ်ဂမ္တဴ၊ အဟာရတုန် ဖျုန်တ္ၜိုၚ်ဖျုန်ဂၠဴ၊ *ကုက္ကတပၠန် ဖျုန်ကၠိက်ဖုဲနှဴ၊ သုၚ်ပ္တိတ်ဂမ္တဴ စဴနူဂြိုပ်ဝါ၊ ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ဒေဝဳယက္ခာ၊ ဂွံမိၚ်လဟီု အကြီုသိဇာ၊ ကော်သဏာဲဒဴ စကာတဴကၠာ၊ မၞးတံဂၠဲါနၚ် ဒြာဲမၚ်ဂၠဴဝါ၊ ဖျုန်စာၚ်တုန်ကီု သီုကဵုအဒါ၊ အရက်သိဟေၚ် စဳရေၚ်နၚ်ကၠာ၊ မၞးအာကေတ်နၚ် သီုပလၚ်ကာ၊ အရက်တုန်ပ္ညဳ ဓရဳဍာ်တာ၊ အမာတ်သေဏာ အာဂၠဲါနၚ်ဇဳ၊ စှ်ေကဵုစှ်ေကီု သီုနုၚ်ဓရဳ၊ စွံလဝ်မုက်ရုၚ် နုၚ်ကဵုနုၚ်ဖဳ၊ ကၠိက်သီုထၜေါံ ဂၠဴတောံပြေၚ်ဖျဳ၊ စာၚ်အဒါအြဝ် မြမောဝ်တဝဳ၊ ဗၠာဲတံသက်က် ဆန်အရက်ပ္ညဳ၊ အမာတ်သေဏာ *ညးမွဲၜါဗဳ၊ ညးစှ်အနဳ ဒဳကၠိက်မွဲဟေၚ်၊ ဖျုန်ဂၠဴသီုပြေၚ် ကဵုဂွံနၚ်ဇဳ၊ ပိသၞောဝ်ပြေၚ်ဖျဳ ညဳသာသၟဟ်သ္တး၊ ပြေၚ်လဝ်ညဳညပ် ပိထပ်ဆဒး၊ ကမၠောန်တံပၠန် ပိပန်မွဲထး၊ ဍာ်တာသီုဍေၚ် အရက်ပေၚ်ဟး၊ ပြေၚ်လဝ်ဒးရး လးသၞာတမိ၊ ဗြရတ်ကဵုနာဲ အမာဲသ္တုံဇွိ၊ တက်မံၚ်သမုၚ် ကၠုၚ်ကောံပေၚ်သ္ၚိ၊ ဝုတ်ဗၠာဲတြုံဗြဴ သီုထဴဗျုစိ၊ ကောံမံၚ်ပေၚ်တိ ပ္ဍဲသ္ၚိနန်မြု၊ သုၚ်စဂမြိၚ် မိၚ်ဆဗရု၊ ဗြဴအသာဗြဴ သုၚ်တဴထဥ၊ လ္ၚဵုဗၜူ ဒလူတိတ်ဂၠု၊ ကိတ်ဖျုန်ပြက်ပြက် ၚေက်တၚက်ဗု၊ သီုသုၚ်သီုသြောတ် မတ်ညံၚ်ကၞု၊ မတ်ညံၚ်မတ်ဂၠဴ ဗၜူတဴဂၠု၊ သ္တိက်လှိၚ်ညံၚ်ဆု ဇကုဟွံချဳ၊ လ္ၚာဗကပ် သ္တိက်တပ်သဍဳ၊ ကိတ်ေၚက်ကြေတ်ကြေတ် ပၠေတ်ဍေံဂအဳ၊ လ္ၚဵုကံချဳ ဟွံကသဳသက်က်၊ မိကဵုတြုံရတ် မှတ်သုၚ်အရက်၊ ဗြရတ်စဝ်ပ္ညုၚ် ဗ္ဒုၚ်ကဵုဗြဴဘက်၊ ဗ္ဒုၚ်ကဵုမိပ္ညုၚ် မိသုၚ်ဆက်ဆက်၊ မိဗၜူအရက် မတ်ဂၠက်သ္တၚ်လောတ်၊ သုၚ်ဗၜူဂၠိုၚ် ပခိုၚ်ဟွံမာန်သၟတ်၊ ညးဂမၠိုၚ်ကီု ယီုမံၚ်ဂမ်အတ်၊ လ္ၚဵုဂဟီ ဟွံတီမၞိဟ်သၟတ်၊ လ္ၚဵုဂှ်လောတ် မတ်ဒလန်သ္ဒ၊ လောတ်ဗၜူကြံ သီုထအံတ၊ ဗၜူသ္တိက်ခၠေါတ် လောတ်ညံၚ်ကဵုဇွ၊ .....

ဗြရတ်သၟီဗၠာဲ နာဲချေံအဿ၊ ညာတ်ကလော်ဒ္ဂူ သုၚ်ဗၜူသ္ဒ၊ ချေံတဆံၚ်ဇိုၚ် ပ္ဍဲရိုၚ်တလ၊ ပကိုၚ်ဗတ သၠောၚ်ပၠလတိုၚ်၊ လလောၚ်ကမြဴ ဒေါဝ်စးပ္တဴကိုၚ်၊ ရမျှာၚ်ဂဟှ်ေ ချေံနာဲနန်ဂွိုၚ်၊ ကဆံၚ်ဇိုၚ်ပြဲ ဂြိၚ်ဂြိၚ်ပ္ဍဲရိုၚ်၊ သလာ်လတိုၚ် ချေံနာဲက္ဍိုၚ်ဗၠဲ၊ သၟီလေဝ်စိုတ်က္တဴ ရဴမတ်တံၚ်ဂြဲ၊ ရဴမတ်ဂွဳစိုက် သီုပရိုက်ပြဲ၊ ပၞဴလေဝ်ကီု သီုသၠဆုသ္ကဲ၊ ယက္ခကၠံမွဲ လှိၚ်တဴနဲဇွ၊ ညာတ်မိကျာ်သြဳ ဏၚ်ကၚ်ရဳပၠ၊ ဗၜူသူရာ သ္တိက်လ္ၚာသ္ဒ၊ ပၠးလဝ်ဇိုၚ်တဲ နဲအိုတ်ဇိဝ၊ တုဲယောန်တိတ်အာ ကြာပုရိသ၊ တွာ်လုပ်ပ္ဍဲရိုၚ် ဂိုၚ်ဂဟက်ဂျ၊ ဗြရတ်သၟာန်ရ ယွံမချေံယာန်၊ အာရကောဗၠာဲ နာဲတလဇျှာန်၊ အာဟာကောအဲ ဟဇ္ဇနဲယာန်၊ ချေံမိၚ်နာဲသၟာန် ဂလာန်ပြဲဟေၚ်၊ ယွံညးမပြဲ ရုပ်နဲအိန်ခေၚ်၊ ပလီုစိုတ်ညိ မိသမုဲလေၚ်၊ ဒေံပတ္ၜူမာဲ နာဲမှတ်စဳရေၚ်၊ ပ္ဍဲထာန်ဒေသ ပိုဲရကလေၚ်၊ ဍုၚ်ကလော်ဟေၚ် ကလေၚ်ရာဇာ၊ ဗြရတ်ဂွံမိၚ် တွိၚ်ပါၚ်အဿာ၊ ချေံဂွံမိၚ်ကၠာ အာကလေၚ်ပြဟ်၊ နာဲယောန်လုပ်အာ မုက္ခဝါမြဟ်၊ ညာတ်မိသ္တိက်ဂၠဝ် ဒေါ၀်နန်မိဂှ်၊ သၟိက်လုပ်ဟောဝ်ၜှ် ဍောၚ်ဒကှ်ရတ်၊ ၜှ်ဖေက်ၚုဟ်အာ ဆေဝ်တာစိုတ်သၟတ်၊ ယဝ်နာဲၚုဟ်အဴ ညာတ်စုတ်ရဴမတ်၊ ဒှ်တြုံစနာဲ ဥပ္ပဲါဒဇောတ်၊ ဂွကဵုစိုတ်သၟတ် ဗြရတ်အလေၚ်၊ ဇိုၚ်ဂါံအာဟေၚ် မတ်ကလေၚ်သ္ၚဳ၊ တြုံပါရမဳ ဒ္ၚဳဂါံကလေၚ်၊ တွာ်စှ်ေအာဟေၚ် ဇရေၚ်ချေံယာန်၊ သၟီဂါံဍိုက်ယာန် ချေံယာန်နဳလာ၊ ချေံရတ်ကလာၚ် သာၚ်သောဝ်တူကျာ၊ တူဂၠံမတ်ဗြဲ ကလာၚ်သြဲအာ၊ ပိသလာ်အဵု ရမျှာၚ်ကြဵုဇာ၊ လလောၚ်ကမြဴ ကလာၚ်ဒဴအာ၊ သၟီကဵုချေံကၠာ ကလာၚ်အာတုန်၊၊ ၊၊
တၚ်တှ်ဝေါဟာရဂမၠိုၚ်~~~~~~~~~
ကုက္ကုတ =
(ပါဠိ၊ နာံ) စာၚ်၊
-----------------------------------------------------------
ဗဳ =
(နာံ) ပလၚ်၊ A small bottle. ညးၜါမွဲဗဳ = ညးၜါမွဲပလၚ်၊၊
-----------------------------------------------------------
ချဳ =
(အကမ္မကကြိယာ) သ္တိက်လှိၚ်ညံၚ်ဆု ဇကုဟွံချဳ၊၊
-----------------------------------------------------------
ကသဳ =
(သကမ္မကကြိယာ) ရုပ်မိဂှ် လေပ်ကသဳကၠေံ စိုတ်ဗၠာဲတံ၊၊
-----------------------------------------------------------
ကသဳ =
(နာံ) ကသဳတိ စမၠိုက်ၜဳ၊၊ ဝါကျ - တိချဳ ၜဳစလိုက်၊၊
-----------------------------------------------------------
သ္ဒ =
(ကြိယာဝိသှ်ေ) လောတ်လ္ၚာသ္ဒ၊ မတ်ဒလန်သ္ဒ၊၊ ချူ - သ္ဒ၊ ဟီု - ဒ၊၊ မဝေါဟာမၞုံပြယာဲမတုပ်ကဵု-သ္ဒ-ဝွံ = ထရံၚ်၊ ထြံၚ်၊၊ လောတ်လ္ၚာထြံၚ်၊ ချိုတ်ထြံၚ်၊

Comments  

မကြိယာ ပြံၚ်ဗဒှ်မနာံ ( ၅ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Saturday, January 17, 2009

ကြိယာလ္ၚဵုတံဂှ် နူဒဒှ်ပိုဒ်ကြိယာ ခါရသ္ပပိုဒ်နာံ နာံဝိသှ်ေမ္ဂး အပြံၚ်အလှာဲဗီုပြၚ်ဒမံၚ်ဍေံ နွံတဴရ၊၊ ဥပမာတုန်၊ မကြိယာ - အာတ် - ဂှ် ခါရသ္ပပိုဒ်နာံ နာံဝိသှ်ေမ္ဂး ဂတမကြိယာဂှ် ထပ်စုတ်အက္ခဝ် - လ- မွဲမတုဲ မကြိယာ - အာတ် - ဂှ် ဒှ်အာပိုဒ်နာံ နာံဝိသှ်ေ ရဴဝွံမ္ဂး - လအာတ် ၊၊ ပြဝလအာတ်၊ မၞိဟ်လအာတ် မကံက်အဓိပ္ပဲါဍေံရ၊၊ ပ္ဍဲမနာံ+ နာံဝိသှ်ေ မလၟောဝ်ကၠုၚ် နူပိုဒ်ကြိယာမဖှ်သာ်ဂှ် မဂွံအဓိပ္ပဲါမ္ဂး ပြဝ၊ ပူဂဵုရောၚ် သမ္တီ၊၊ ဗွဲစၟတ်တုန် အက္ခဝ် - လ - မၞုံဂတပိုဒ်မနာံ နာံဝိသှ်ေမဖှ်သာ်ဂှ် တၞံမူလဍေံတေံ ဒှ်အက္ခဝ် - ရ - ဟေၚ်၊၊ အာတ် = ရအာတ် > လအာတ် ၊၊ မကြိယာသၟေဟ်တံဂှ်လေဝ် နနဲဝွံဟေၚ် စၟတ်သမ္တီညိ၊၊
ပ္ဍဲဂတမကြိယာလ္ၚဵု ထပ်စုတ်အက္ခဝ် - လ - မ္ဂး ဍေံဒှ်အာမနာံ၊ နာံဝိသှ်ေ
မကြိယာ
အက္ခဝ်လ တဴဂတ
ဗီုပြၚ်
အာတ်လအာတ်တမၠၚ်လအာတ်
အာလအာလအာဟွံဂပ်ဝ်ဂှ် လ္ပအာညိ၊၊ တလုၚ်လအာ
အေၚ်လအေၚ်လအေၚ်စိုတ်မွဲ မၚ်မွဲဟွံမာန်မ္ဂး လလေၚ်ဒှ်ကုဇကု၊၊
ဂးလဂးလဟီုလဂးဍေံ ကလၚ်မိပ်ကွေံ၊၊
ညာတ်လညာတ်လညာတ်သ္ဇိုၚ်ညာတ်ဂှ် ဂွံညာတ်ကေတ်တုဲရ၊၊ ဗၠးလညာတ်ညး၊
ဂါံလဂါံလဂါံမိပ္ညုၚ် ဂါံကၠုၚ်ဍိုန်န် နွံတွိုန်ကျာ်သြဳ၊၊
ပိုက်လပိုက်ဒးလပိုက်ကျာဝေရံၚ်ဇမ္ကာတ်
မာန်လမာန်၊ လၟာန်လၟာန်နုၚ်ကွာန်နာၚ်သၠုၚ်ဟာ၊ ဟွံသေၚ်၊ လၟာန်ကအ်ကြေတ်ဍုၚ်သေံရောၚ်၊၊
မေန်လမေန်၊ လၟေန်ညးလၟေန်၊ လမေန်ဂံက်ဂေန်ဇိုၚ်ၜါ၊၊
ဗိုန်လဗိုန်လဗိုန်သစ္စအဲ ဗိုန်ဇၟံ ညံၚ်တိုၚ်တၟံအိန်တက္ခဳ၊
မိၚ်လမိၚ်၊ လၟိၚ်ယွံမိဒေံဗြဴတၠခရိုၚ်ထဝ် တေံသၟိၚ်ဝိဒေဟရးကဵုပစလစဏ္ဍဳဂှ် ညးသၟိက်သၞက်ကရောဲကြကောတ်မ္ဂးဂှ် ညးမဟီုတဴ ပိုဲသ္ဂောံမိၚ်၊ အတိုၚ်လမိၚ်ဂှ် ဒှ်ကွေံရဟာ၊၊ (သ္ကေံဇာတ်မှုဟ်သဓ)
ဗိုတ်လဗိုတ်လဗိုတ်ကျာဇမၞော်ဒြဟတ်
ယးလယး၊ လျးလျးဂိတု မယးတၟးတဴ ပ္ဍဲဂၠးအကး၊
လံ၊ လအ်လလံ၊ လအ်လလံဗၞတ်ၜါတ္ၚဲ အဲ လံဒၟံၚ်ညိဏီ၊၊
လးလလးလလးတိ
လေၚ်လလေၚ်ပၠေၚ်ညး ညးဟွံလေၚ်၊ ဇကုရ အာစိုပ်လလေၚ်၊၊
ဟီုလဟီုလဟီုဒးကတောဝ် ဗြဴဂေါ၀်သောဝ်ကဵု၊
အောန်လအောန်ညာတ်ညးအဵုဇိုတ် ဇကုဒှ်လအောန်စိုတ်၊၊
လောလလောမွဲလလောတၟံ၊
သာတ်လသာတ်မွဲလသာတ်ဍာ်၊
ဝေါၚ်စန်လွောၚ်စန်မိလွောၚ်စန်၊၊ ဟးကောန်သ္ဍိုက် ဗမြိုက်မတ်ၜါ၊ ကောန်ၜါခြာသာဲ ယာဲဂၠိုၚ်လ္ၚလ္ၚန်၊ ဗတ်နာဲနွံသွံ မိဟွံဝေါၚ်စန်၊ လနီမိအန် တန်ဒှ်ကဵုယာဲ၊၊ (လိက်ဝါရဝေါၚ်သ)
အိုတ်ရအိုတ်၊ ရအိတ်၊ လအိတ်ပ္ဍဲလအိတ်သာသနာ ဂမှဳမသၠောံသ္ၚာ ဟွံမွဲရ၊၊

ကြိယာမပြံၚ်ဗဒှ်မနာံ နာံဝိသှ်ေ နနဲမဖှ်သာ်ဂှ် ဗၞတ်မဆဵုညာတ်တဴဂၠိုၚ်ညိဂှ်ဟေၚ် ချူဗၟံက်ထၜးလဝ်ကဵု၊၊ မကြိယာသၟေဟ်တံဂှ်လေဝ် တၠပညာတံ စၚ်ခြၚ်ဂြၚ်တီကေတ် နဂမြၚ်ညာဏ်ဇကုဇကုအိုတ်ညိ၊၊

Comments  

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၄၆ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Friday, January 16, 2009

ဗြရတ်ကဵုမိဣဏၚ်ကၚ်ရဳ အာဝေၚ်ဂြိုပ်ဥဒျာန်
တူစးစိၚ် သၟီကဵုဗညာ၊ ကၚ်ရဳလဟိၚ် ဆာန်သၟီက္ဍၚ်အာ၊ စိၚ်ဂါံမွဲမွဲ နဲခေသရာ၊ ဂမြိၚ်သဓဵု ဗြုကြီုကြဵုဇာ၊ လလောၚ်တမ္ညဝ် ဒေါဝ်ဂြိုပ်ဒေါဝ်ဝါ၊ ပ္ၚောံထာန်အဟံ ဂြိုပ်တၞံတမၠာ၊ ညန်ဆိုက်ဥဒျာန် ပၞာန်ယက္ခာ၊ ရံၚ်ဆုဍိုပ်ဍဴ ဇဝ်ပ္ကဴပေၚ်ဗ္ဂာ၊ ပၞဴခတိုက် သတ်ပရိုက်ကၠာ၊ တၞးကဵုတၞး လဗးရေၚ်ဗ္ဂာ၊ ဗကေတ်စောန်ပြံက် လစံက်မွဲသာ၊ ဍေံဒညံက်ဒညာ် ညံၚ်တွာ်ကၠုၚ်အာ၊ လ္ၚဵုကော်မာ ဒေါံကၠာရုပ်ထဝ်၊ လ္ၚဵုဂြိုၚ်ပလှ်ေ ခအှ်ေသီုဇဝ်၊ လ္ၚဵုဇက်ကံ ပၠံရမျှာၚ်ကျဝ်၊ လ္ၚဵုဂြဴကြဵု သဓဵုတမ္ညဝ်၊ ဥဒျာန်လလောၚ် ဂြဴညံၚ်မြာ်ထဝ်၊ ညံၚ်ညးဇက်ဒြဝ် တမ္ညဝ်ဂမြိၚ်၊ လ္ၚဵုဇက်ဂၠိၚ် တွိၚ်ကၞာၚ်တၞး၊ လ္ၚဵုကြဵုကြီု သီုဂြိုၚ်တဟး၊ ကၞာၚ်ဂဟုဲဗျာၚ် တွာဲပါၚ်ဟးဟး၊ ပၞဴဂြိုၚ်သဓဵု ညံၚ်ကဵုထၜး၊ ဂြိုၚ်ကြီုကဵုညး ဟးဟာဲသဓဵု၊ ပရိုက်ဂြဴလ္တိုၚ် ပြိုၚ်ကံလဟဵု၊ ညံၚ်မြာ်ထဝ်ဂြဴ ၚဴဝှံက်ဗြုကြဵု၊ ကလာၚ်လဟိၚ် မိၚ်ဍေံသေက်ဇဵု၊ လုံဥဒျာန်ဇၞော် ဗြုကော်သဓဵု၊ ဂြဴတိုန်သြေဲသြေဲ ညံၚ်ရဴဝုတ်အဵု၊ သီုဥဒျာန်မွဲ ကရောဲလက်ကြဵု၊ မိၚ်ဍေံသေက်ဇဵု ကြဵုဇာမှောၚ်မှဴ၊ ဗဵုတွာ်ဂတ ပၠဍာန်တရဴ၊ ကမၠောန်ကြဴစိၚ် ဂမြိၚ်တွာ်တဴ၊ သၟီၜါတြုံဗြဴ လဇကြဴအိုတ်၊ သၟီဗၠာဲဍိုက်စး ဗၠးဒုဟ်ပေၚ်စိုတ်၊ မိဍိုက်ကံစိၚ် လွိၚ်ကရာၚ်ဗိုတ်၊ ညံၚ်အဆေဝ်သွဝ် ဒလဝ်ၝောံကိုတ်၊ စိၚ်ဂါံတွာ်ဍိုတ် ဗိုတ်ဒြၚ်လဝိၚ်၊ ဂါံအာမွဲမွဲ ညံၚ်နဲတဆိၚ်၊ လပှ်ဂၠါံလာဲ ဒၞဲါဗိုၚ်မဂၠိၚ်၊ ဗော်ဆုသၠသၠိၚ် လဝိၚ်ပိ၀ါ၊ ပ္တုံဖျေံကၞာၚ်ထိ တံဇိုၚ်မိကၠာ၊ . . . . .

သၟီသၟာန်ယက္ခိ ယွံမိကြုတ်ဏာ၊ မူဆုညးကော် ဇၞော်သန်အဒ္ညာ၊ ၚံက်ၚာ်ဒညံက် ညံၚ်မကော်ကၠာ၊ ဆူဆုကြုတ်ဏာ တီနာမညိ၊ ဏၚ်ကၚ်ရဳမိၚ် ဟီုပၟိၚ်စိ၊ ယွံသၟီကောဗၠာဲ နာဲတလသ္ၚိ၊ ဆုမၚ်ဂလ နာမကောမိ၊ ယဝ်နာဲထောံပ္တုံ စှ်ေပ္ဍဲဘုံတိ၊ ဒှ်ၜဝ်လာံထာ ကြာန်အာထိမြိ၊ အာကၠုၚ်ဟွံမာန် ထုဲကြာန်ပေၚ်ထိ၊ ရုက္ခဝွံစိ နွံဣဒ္ဓိက္ဍၚ်၊ မိဍိုက်ကံစိၚ် သၟီဍေက်ကေတ်နၚ်၊ လရိုအ်တိုန်ရော အြကျာ်ဓဝ်သၚ်၊ သၟီပြိုက်ထိုၚ်အဵု ပလောံဂဵုခၠၚ်၊ ဏၚ်ကၚ်ရဳမိၚ် သွိၚ်မုက်လိၚ်လှၚ်၊ ယွံလေဝ်ကောမၚ် လက်ကၠၚ်လရိုအ်၊ မူဍေံဒှ်အဵု ဟီုကဵုညိသွံ၊ တဲအဲလုက်ဒး ဟးထဝ်ကလောံ၊ ကောလုတ်ရမိ ညးဂိမံၚ်သွံ၊ သလှ်ေလုက်ဂွံ ယွံမိကောန်သၟီ၊ ကၚ်ရဳလက်ဆေတ် ၝိုဲကေတ်ညးဂၞိၚ်၊ သၟီလုက်ဒးညိ စံက်ဂးဂိသွိၚ်၊ မိဒေါန်ဂမြိၚ် ဍိုက်စိၚ်လဴအာ၊ . . . . .

ဆဵုဆုမွဲပၠန် ရုက္ခကညှာ၊ ကၞာၚ်ဂဟုဲဒၟံၚ် ညံၚ်ပံက်ဝါစာ၊ ညံၚ်ကော်ဒိုဟ်မိ ဂဟုဲကၞာၚ်ပိ၀ါ၊ တုဲသၟာန်တိုန်စိ ယွံမိကညှာ၊ တၞံဆုဂှ်မွဲ အဝဲဂေါဝ်ဂါ၊ နာမဍေံဂှ် တွံညိကြုတ်ဏာ၊ ဟီုဗွဲယုတ္တိ မိပမုသာ၊ ဂၞကျာ်ဂွံမိၚ် သွိၚ်မုက်တွံအာ၊ ယွံသၟီဗညာ နာဲသာကောမိ၊ နာမညးကော် ဆုဇၞော်ဣဒ္ဓိ၊ ရုက္ခဝွံက္ဍၚ် ထောံဒှ်ဗၚ်စိ၊ ဆုမၚ်ဂလ မူလအဒိ၊ နာမတုန်စိ အဒိညးကော်၊ ဍောတ်ဗၠာဲပလှ် ၜှ်ကေတ်သၠဇၞော်၊ ကြဵုဇာစလာၚ် ရမျှာၚ်ပြာထော်၊ မိကလေၚ်သ္ၚဳ ပၠေဝ်ရမျှာၚ်ဗော်၊ အြမူဒှ်ကွေံ ဍေံလရိုအ်ကော်၊ အြဗတာၚ်ဗော် လုက်ဒးစံက်ဂိ၊ တဲဒိဒးသွိၚ် စိၚ်အာဗၠးစိ၊ မိဍိုက်ဗလေတ် ကဵုဗၠေတ်တိတ်ိ၊ ကၚ်ရဳလက်တ္ၜေဟ် ဟာဲဗှ်ေဒိတှိ၊ လုက်ဒးဟွံဂွံ ဒေါံကောပဒိ၊ ဆုညံၚ်ကဵုဂျိ ဂိဒၟံၚ်တတ်တတ်၊ . . . . .

မိဗ္ဂေတ်က္ဍိုပ်စိၚ် ဗ္ဂေတ်ဂၞိၚ်ဗယောတ်၊ စိၚ်ဂါံမွဲမွဲ ပ္ဍဲဥဒျာန်ရတ်၊ ဆုနွံတဴကၠေတ် ဒးၜေတ်အာသၟတ်၊ ဆုဂြိုပ်ဂရာၚ် ရမျှာၚ်ဂမ်အတ်၊ ဂေတ်ဓဝုဲဒၟံၚ် ဍာဲညံၚ်ပၟတ်၊ လွိၚ်ကၞာၚ်သၠ ပိ၀ါပဝတ်၊ သၟီဗၠာဲညာတ်သၟတ် သၟာန်မိဍောတ်ဗြဴ၊ သ္ဍိုက်ကောမိ နာဲသ္ၚိၜတ်သြဴ၊ တၞံဆုဂှ်မွဲ အဝဲဍိုပ်ဍဴ၊ ဟီုကဵုကောညိ မိပဝဴပဴ၊ ဟီုညိဒေံဗြဴ ဍိုပ်ဍဴဂေါ၀်သ္ဇုၚ်၊ ဏၚ်ကၚ်ရဳမိၚ် မုက်လွိၚ်ကၠုၚ်၊ ယွံသော်က္ဍိုပ်မိ နွံဣဓိသၠုၚ်၊ ရုက္ခဝွံရ ပထမပ္ညုၚ်၊ နာမမူလ သုဝဏ္ဏဒၟုၚ်၊ မူလကော်ကၠုၚ် နူဍုၚ်တန်ရ၊ ဣဓိဇၞော်လောန် ၜှ်ကေတ်ပၠန်သၠ၊ ထောံပ္တုံပ္ဍဲတိ စံညိမွဲရ၊ ဒှ်ဗၚ်သီုဇြဟ် သၠဂှ်မူလ၊ ဂးသုဝဏ္ဏ နာမဍောၚ်မ္ၚဵု၊ နွံဆရးဏံ နာဲတံဂွံဆဵု၊ မိဆာန်နာဲလောန် ဟီုပျးပၠန်အဵု၊ ဗြရတ်ဍောၚ်မၠဵု က္တဵုတုဲၜှ်ကေတ်၊ ဂွံတုဲပြိုက်ထိုၚ် သၟီဂိုၚ်ဗလေတ်၊ အြယာဲဂိလောန် ကၞာၚ်ဗၠန်သၠဂေတ်၊ ဍောတ်ဗြဴသ္ၚဳမံၚ် ရံၚ်ဟွံညာတ်ပၠေတ်၊ လရိုအ်သွေတ်တ် ကၞာၚ်ဂေတ်ဗြုကြဵု၊ မူဍေံဒှ်ရော အြနာဲဍောၚ်မၠဵု၊ ဗြရတ်မိၚ်ကီု တုဲဟီုခၠေဝ်ကဵု၊ ယွံလေဝ်နာဲသ္ၚိ တဲဒိဒးအဵု၊ တဲအဲလုက်ဒး ဍေံဗြုသဓဵု၊ သၟီဗၠာဲဟီုအဵု ကဵုဗတာၚ်ဗော်၊ ကၚ်ရဳမိၚ်ကၠာ ဟွံထေဲမာသော်၊ ဟာဲဣၜတ်ၜတ် ခလောတ်ထောံသၞော်၊ ၝိုဲတံၜတ်လောန် ကောန်ဣဂြိုပ်ဇၞော်၊ သၟီလုက်ဒးညိ ဂိလရိုအ်ကော်၊ ဒးကဵုမုဲဇၞော် သၞော်ခလောတ်အိုတ်၊ . . . . .

တုဲဍိုက်အာဗျိၚ် စိၚ်မိတွာ်ဍိုတ်၊ စိုပ်ဥဒျာန်မွဲ လှဲလးပေၚ်စိုတ်၊ တၞံဆုဒှ်ဘုံ သီုစုံပြဲသ္တိုတ်၊ မိပ်သ္ၚိပ်လောန်တဲ ၜိုဟ်သြိုဟ်ပ္ဍဲစိုတ်၊ မိပ်ပ္ဍဲစရိုတ် အဵုဇိုတ်မှောဝ်ဇဴ၊ ညာတ်ဆုၜါသၞူ ဂကူဗၠးတဴ၊ မွဲဍေံဂွုသအး လစံက်လျးသ္ဍဴ၊ လစံက်ညံၚ်ချး လျးညံၚ်ပါၚ်ဂၠဴ၊ ဍေံဂရိုက်ဂရာၚ် ကဵုပါၚ်ကမြဴ၊ ကၞာၚ်ၜါဒညံက် ညံၚ်ညးကော်ခဴ၊ လရိုအ်ညံၚ်ကွဴ ကံဂြဴလတိုၚ်၊ လ္ၚဵုဍေံတအး ဟးဟာဲဍေံဂြိုၚ်၊ လ္ၚဵုဍေံထအှ်ေ ပလှ်ေကံလတိုၚ်၊ ဍေံလကဲဆက် ထညက်ကံဂြိုၚ်၊ လရိုအ်ညံၚ်က္ၜိုၚ် ပြိုၚ်ပါၚ်လဒု၊ ယမုဍေံအဵု ဟီုညိနာဲဇု၊ ကောမိၚ်စိုတ်သ္ဍိုက် ခတိုက်သစ္ဆု၊ နာမဍေံဝွံ ကောဇုသၟိက်တီ၊ ဟီုညိကျေဝ်လာဲ ယွံနာဲဂေါ၀်မြီ၊ ဟီုကဵုကောနာဲ ပြယျာဲခပ်သီ၊ ကောဂွံသမ္တီ ဂေါ၀်မြီစရာဲ၊ ဂၞကျာ်ဂွံမိၚ် ဟီုပၟိၚ်ကွာဲ၊ ဆုမွဲဒှ်ဂြိုပ် လတိုပ်ဂၠုဆာဲ၊ ဒဵုထပှ်ထပ် ကွပ်ကွပ်ဒၟံၚ်ဗ္ဒာဲ၊ အာကၠုၚ်ဟွံမာန် ဂၠံၚ်ဍာန်မဂၠဲါ၊ ဆုဝွံလေဝ်နာဲ လောန်ကာဲဂုန်တၟေၚ်၊ ကိတ္တိၚ်သၟီဆု ယမုဍေံဟေၚ်၊ ဆုဒယှ်ပၠန် တန်ပ္ဍဲတ္ကံကြေၚ်၊ ဆုမွဲဂးရ နာမဍေံတၟေၚ်၊ ဒိပ္ဗစက္ခု ယမုတွံပြေၚ်၊ မတ်ဂၠုယးဟေၚ် ကလေၚ်မွဲတဲ၊ ကၠက်ဗၠးညံၚ်ဇိုတ် အိုတ်ညးအိုတ်အဲ၊ ဗၠးဂၠိုၚ်တုဲရ ကၠံလ္ၚီဆပြဲ၊ စက္ခုဒိပ္ဗ ရုက္ခဝွံမွဲ၊ သမ္တီကောအဲ ဆုပြဲနွံဂုန်၊ သၟီဗၠာဲၜှ်ထေတ် ကေတ်ချံထိုၚ်တုန်၊ ဂွံသီုၜါဗော် ဆုဇၞော်နွံဂုန်၊ ဍေံလရိုအ်ကရေဲ သြေဲသြေဲဗြုန်ဗြုန်၊ ကၚ်ရဳမိၚ်တုန် သၟာန်ပ္ဍုန်သၟီဗၠာဲ၊ ယွံလေဝ်ကောအဲ မပြဲစရာဲ၊ မူကောပကီု ဟီုညိကောဗၠာဲ၊ သၟီဓဝ်စရာဲ ဒၞဲါဂှ်ခၠေဝ်ဏာ၊ ကောဗၠာဲဇွိတ်ဝေၚ် ဗဂေၚ်တဲၜါ၊ သၟိက်တီမွဲတဲ နဲဂှ်ဝေၚ်ကၠာ၊ မိလက်ဟီုဆေတ် ကွေတ်ညးဂြိုပ်ဝါ၊ သၟီဗၠာဲကမှ်ေ ဟွံကြိုက်ဗှ်ေဟာ၊ ဨကရာတ်ဗမက် ဂြဲဂြက်သာသာ၊ ဗှ်ေလရိုအ်ကြဵု ညံၚ်ကၠဵုဒေါဝ်ဖျာ၊ . . . .

ဍိုက်စိၚ်ဂေတ်အာ ကြာတၞံပရိုက်၊ ပၞဴမံၚ်ဗျောံ ကောံမွဲခတိုက်၊ သီုဂြဴသီုဂြိုၚ် ပြိုၚ်ရၚ်သ္ကံစိုက်၊ လ္ၚဵုဍေံထအး ဗၠးမံၚ်အခိုက်၊ လ္ၚဵုဍေံဂြဴ ညံၚ်ကွဴဂြဴရိုက်၊ ဂြဴညံၚ်ကဵုစာၚ် ရမျှာၚ်စလိုက်၊ နွံသီုဖအိုက် ဒှ်သ္ဍိုက်ယက္ခ၊ တုဲသၟာန်မိကၠာ ကၚ်ရဳမှာယျ၊ မူသတ်ဍုဟ်စိုက် ဂတိုက်သလှ၊ ဂေါ၀်ဂပ်က္ဍၚ်သန် ယွံနာဲနန်မြ၊ ဟီုကဵုကောရ ပကနှိက်မ၊ မိသ္ဍိုက်ဗြရတ် ဂဍောၚ်မတ်ကျ၊ ဒှ်တြုံသ္ဍိုက်ညး မိပျးကဵုရ၊ ဟွံတီဂးဘဴ ဗြဴစနာဲပၠ၊ ဒှ်ဗြဴဟိဏ္ဏ ပ္ဍဲလောကအဵု၊ ချပ်ပ္ဍဲစိုတ်ရောၚ် ကၚ်ရဳဍောၚ်မၠဵု၊ နာဲဒှ်တြုံသ္ၚိ သၟာန်မိသှ်ကဵု၊ နွံနာမကွေံ ယမုဍေံအဵု၊ ပၞဴဍောၚ်မၠဵု သီုကဵုပရိုက်၊ ဍေံသတ်ဗတိုက် ပရိုက်ဇိုၚ်ကြုၚ်၊ ဒှ်လမျီုဇၞော် ကလော်သီုဍုၚ်၊ ပရိုက်ဂြဴပြိုၚ် ပၞဴဂြိုၚ်သၠုၚ်၊ ပၞဴဂြိုၚ်သမုၚ် ဗော်ဍုၚ်ယက္ခ၊ ပ္ဍဲဍုၚ်ပိုဲပၠန် ထာန်ဂြိုပ်ရညှ၊ ညးဍုၚ်ဝွံရ ယက္ခသီုဖအိုတ်၊ ညးဂွံသစ္ဆု ကလော်ဂွံချိုတ်၊ ဒးလီုဇိဝ ဟဒးဍောၚ်စိုတ်၊ မိဟီုပျးသၟတ် ဗြဴရတ်ကြက်ဗိုတ်၊ ဗဵုကဵုဖဲမတ် ကောကၞတ်စိုတ်၊ မိပျးကဵုဇဳ ဗနဳဂြိုပ်အိုတ်၊ . . . .

ဂၟါ်စိၚ်ကလေၚ် သမုဲလေၚ်ဗိုတ်၊ ညးၜါမွဲစိၚ် လဗိၚ်စဴသ္တိုတ်၊ ဟီုအာဂြိုၚ်အာ ၜါမိကြက်ဗိုတ်၊ ညးၜါမိပ်စိုတ် ၜိုတ်ဂွံလွဳမာန်၊ ညးၜါမွဲစိၚ် သၟီကဵုသၞောဝ်ဒါန်၊ ကောသၟာန်လဖှ် မိသှ်ဂလာန်၊ လတူစးဇၟူ ပရူဥဒျာန်၊ မိသှ်ကောသၟာန် နဳဒါန်ပြယျာဲ၊ ပၞးကဵုပၞးဗ္ဒာဲ နာဲညးယာန်ဇၟူ၊ တေတ်တဲပလှ် ဒကှ်ရာၚ်အူ၊ မိတးဖရာဲ နာဲကောန်ဂကူ၊ မိတုပ်စမၠံၚ် အရံၚ်ဝိဇူ၊ စမၠံၚ်ထဝ်အူ ဇၟူတုပ်သၟီဗၠာဲ၊ သၟဟ်န်တူစး ဒလာဲပၞးနာဲ၊ ဂဍုတ်ဗမက် ဂြဲဂြက်ဒလာဲ၊ ကအီဂြိုၚ်စေံဏေံ လှေံစိုတ်သၟီဗၠာဲ၊ ဒလိန်ဒလာဲ နာဲကဵုမှာယျ၊ ဖံမံၚ်လဒု ဗရုကြံကြ၊ ပုက်တလုက်မံၚ် တက်ညံၚ်ဒေါၚ်ဗ္ၚ၊ ဂဟုဲသမုၚ် ဇက်စဴဍုၚ်ရ၊ စိၚ်တွာ်ယောန်ယောန် ဗၠန်တိုန်ဂတ၊ ကောကဵုမှာယျ စိုပ်ရမုက်ရုၚ်၊ ဗ္ဒေံစိၚ်ဗက် ပ္ဍဲတမၞက်သၠုၚ်၊ ညးၜါဂါံကၞာတ် ဒေါဝ်အမာတ်ဍုၚ်၊ ဒေါ၀်သေဏာသအဳ သဳကၠဳဒၟံၚ်ပ္ညုၚ်၊ သၟီကဵုဗြဴသွဝ် စိုပ်နန်ထဝ်သၠုၚ်၊ မိကဵုသၟီဍုၚ် သ္ဍိုက်သ္ဇုၚ်တဝ်ဂၠဝ်၊ တူဒေန်မၞိက် ပိုက်ပၞိက်ကၟဝ်၊ ရေၚ်ကာန်တဝ်ဂၠဝ် မွဲနန်ထဝ်တုန်၊၊ ၊၊
တၚ်တှ်ဝေါဟာရမည်ဂမၠိုၚ် ~~~~~
စေံဏေံ = (ကြိယာ) ဂဍုတ်ဗမက်၊ ဟီုဂဍုတ်ဗမက်ဂြိုၚ်ထအှ်ေ၊၊ to be jocular, sportive.
တမၞက် = (နာံ) တာဲတမၞက်၊ a halting place, a camp, a pavillion.
ကနိက်၊ ကနှိက်၊ ကၞိက် = (ကြိယာ) ပၞုက်၊ ဂြောပ်ဗ္ဒန်၊ to conceal, to keep back.
ဝဴပဴ = (ကြိယာ) ဟီုတမုန်တလန်၊ ဟီုမုသာ ဟွံလဴထၜး ဗွဲမပြာကတ်၊၊ မဂလာန် - ဝဴပဴ - ဝွံ လဟီုလဂး မစပ်ကဵုမၞိဟ်ဗြဴတံဟေၚ် ဟီုဂးတဴရ၊၊ ပၟာတုန် = ဗြဴဝဴပဴ၊ ဣဝဴပဴ (နာံ)၊၊ ဗှ်ေ လ္ပဝဴပဴ၊ (ဝါကျ)၊၊

Comments  

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၄၅ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Monday, January 12, 2009

ဗြရတ် လှေံလှန်မိဣဏၚ်ကၚ်ရဳ သၟိက်ဂွံအာဗဵုဝေၚ်ဂြိုပ်ဥဒျာန်
လာန်ဝွံပၠန် တန်လဝ်ကၠာရ၊ လၟေၚ်ပုံကီု ဟီုအာဂတ၊ ဗြရတ်ရာဇ ဒေသနန်ဗၠဲ၊ မိကဵုသၟီဓဝ် ဒေါဝ်ကမၠောန်ဂၠေဲါ၊ ဗြရတ်ဂၠိုက်ဂၠဲါ ပြယျာဲနဲကဲ၊ ဗြရတ်စေံဏေံ လှေံလှန်မွဲတဲ၊ ယွံနာဲသၞောဝ်ဒါန် ပၞာန်ဂြိုပ်ဇမ္ၚောဲ၊ ဍုၚ်ပိုဲဝွံဗျိၚ် ဂြိုပ်ဂၞိၚ်တ္ၜန်တ္ၜောဲ၊ ဃောဂွါံဟေမန် မိပ်လောန်မွဲတဲ၊ ပ္ဍဲဂြိုပ်လလောၚ် ဆာၚ်မံၚ်သဏောဲ၊ ဝေၚ်ဂြိုပ်ထဥ ဗရုညံၚ်ပေဲါ၊ အခါဝွံပြဲ ဂၠေဲါတိတ်ဥဒျာန်၊ ဏၚ်ကၚ်ရဳဗျိၚ် ဂွံမိၚ်ဂလာန်၊ မိမိၚ်တြုံရတ် ရေဝ်ရောတ်ဟီုပါန်၊ ပဒွိၚ်စရာဲ ယွံနာဲကြက်ဒါန်၊ ဂြိုပ်ပိုဲမိပ်သန် ဒတန်ဥဒျာန်၊ ဃောဍေံဍိုပ်ဍဴ ဍောၚ်ပ္ကဴရေၚ်ကာန်၊ ဃောပ္ကဴဃောရာၚ် ဃောပြာၚ်ဍောၚ်ဇဝ်၊ ဃောဂြိုၚ်ကမြဴ ဃောဂြဴတမ္ညဝ်၊ အခိၚ်ဍေံကြံၚ် ဂြဴညံၚ်မြာ်ထဝ်၊ တ္ၚဲယးဗဵုဒ္ၚေါဝ် ဥဒျာန်ဒေါဝ်ဂြိုပ်၊ ဗြရတ်မိၚ်ဆာဲ ဟီုတွာဲသော်က္ဍိုပ်၊ ဂၠိုၚ်ကဵုဗဒိုပ် ညံၚ်ဂြိုပ်ညးသွဝ်၊ လှေံလှန်ယက္ခာ ကညှာရုပ်ထဝ်၊ ပ္ဍဲဂြိုပ်အသဝ် ဗွဝ်ဥဒျာန်၊ ယးမိၚ်ကလာၚ် ရမျှာၚ်ကြဵုဇာ၊ ညးၜါစၚ်ခြၚ် တေၚ်ဗၚ်စန်စာ၊ ကော်အမာတ်ပန် ဖန်ဖက်သေဏာ၊ ကဵုစဳရေၚ်ပၞာန် ယာန်သေဏၚ်ဂါ၊ စိၚ်ချေံတဝဳ တိုက်ကွဳမွဲသာ၊ သီုသ္တုံဇွိပၠန် ပၞာန်ပန်ပြကာ၊ ဗၞုဟ်မိၚ်သ္ဇၚ်ဝပ် သီုခြပ်မဟာ၊ သေဏာတ်ဒေါန်အံၚ် သၞာ်ဂဒံၚ်သ္ကာ၊ ပၞာန်ချေံမွဲသာ သအဳဗ္ဂာရေၚ်ဗဝ်၊ ကောံမံၚ်သက်လက် သီုဂဟက်ထဝ်၊ ပၞာန်စိၚ်သအဳဗဝ် ဇၞော်အံသဝ်လောန်၊ သီုမဒက်လဝ် ဂဟးထဝ်သြန်၊ သအဳဗ္ဂာရေၚ်တဴ ရဴသၞံၚ်သၟန်၊ ပၞာန်တိုက်တုပ်တဴ ရဴသၟတ်ဒြုန်၊ သအဳဂၠက်တသုန် ဇိုၚ်နန်ပုည၊ ဗဵုပၞာန်ယက္ခ အဇပၞာန်မာ၊ စိၚ်ဖ္ဍိုက်ကၠာ ကောန်ရာဇာဝၚ်၊ ဇိုၚ်ပန်လပှ် ဗတမြဟ်ခၠၚ်၊ ကၟံၚ်ကတောဝ်ဒြၚ် လျးရတ်ခၠၚ်ဂဵု၊ ပၞာန်ပန်ပြကာ သအဳဗ္ဂာတသဵု၊ လုံဗနဳဗဵု ဂၠိုၚ်ကဵုတေဇ၊ ဗဵုပၞာန်ယက္ခ ကာလဂှ်ကၠာ၊ . . . . .

လတူစးစိၚ် ကောန်သၟီရာဇာ၊ ကယျိုၚ်လဝ်ခုတ် သၞာံဂြောပ်စုတ်ကၠာ၊ တုဲဂြောပ်စုတ်ပြဲ ပုံစက်မွဲသာ၊ ဒက်ဇုက်စရိုတ် ဗိုတ်မြသာံဖြာ၊ ကမၠံသၠဇြဲ ကွက်ပ္ဍဲက္တောဝ်ၜါ၊ ပ္ဍဲကၟံၚ်ဂေါ၀်ဂပ် ဂြောပ်လဝ်ဓဇာ၊ သီုဂတေဝ်ပး လးပြက်စုတ်ဏာ၊ ကမၠံဇာထဝ် ကွက်လဝ်က္တောဝ်ၜါ၊ က္ဍိုၚ်ဗ္တာၚ်သြံက် လဇံက်တဵုဏာ၊ သီုပေဝ်သဏောဲ တလောတ်မွဲသာ၊ ဒြဝ်ကျာံလဒု ကၞုသၚ်ခါ၊ ခပဵုခရာ သီုၜါမွဲရဲ၊ ပိၚ်မှၚ်ဒဗိုန် တလိုန်ဗက်ဂၠေဲါ၊ လေၚာဲတဆာံ ဗာတ်သၞာံသဏောဲ၊ ခပဵုဗြုထဲ ဒြၚ်စိၚ်မွဲသာ၊ ခပဵုဒြၚ်ပြေၚ် ဗြုတရေၚ်အာ၊ လလောၚ်ပြာထာ သအဳဗ္ဂာဂၠိုၚ်ဗော်၊ လလောၚ်ပြာထော် ဖံဇၞော်ဗြုမှုဲ၊ ထၜးကြာဇဵု ဗြုကြဵုဂဟုဲ၊ ဖံကြေပ်ဇတိုၚ် မန်ဒိုၚ်ဖံကၞုဲ၊ ဖံကၠေဝ်ဖံကြုက် မုက်ပန်ဂဟုဲ၊ မိၚ်ဗရုရောၚ် သလှောၚ်စိုတ်တုဲ၊ မံၚ်ဗြုဂဟုဲ ရမျှာၚ်မှုဲကၠုၚ်၊ ပြေၚ်လဝ်ဒးရး လဗးပေၚ်ဍုၚ်၊ ဝုတ်ဝုတ်ဗၠာဲဗၠာဲ တွာ်ဆာဲလ္ဂုၚ်၊ အမာတ်သေဏာ ဗညာမုက်သၠုၚ်၊ သေထဳသမ္ၚေဟ် တွာ်ပလှ်ေကၠုၚ်၊ ပေၚ်ပ္ဍဲမုက်ရုၚ် ဒုၚ်ဨကရာတ်၊ စိၚ်ဖဍိုက်နာဲ လုပ်ဗ္ဒာဲလဝ်ကၞာတ်၊ ဗဒဲါဟဝ်သၠုၚ် တွာ်ကၠုၚ်ဟွံညာတ်၊ ဂွံဍိုက်စိၚ်လောဲ စိၚ်ပြဲဂၞကျာ်၊ အမာတ်ပ္တီကၠာ သီုၜါလပါ်၊ ယွံလေဝ်ဂၞကျာ် ဨကရာတ်ဗြဴ၊ စဳရေၚ်တုဲသွံ က္ညဂွံရအဴ၊ ဂၞကျာ်မိၚ်ကၞာတ် ပါၚ်အမာတ်ဒဴ၊ ဂၞကျာ်မပၠေ ဨကရာတ်ဗြဴ၊ ဟီုပ္တီဗြရတ် တြုံကၞတ်ဘဴ၊ ယွံကောသ္ဍိုက်မိ က္ညညိရအဴ၊ . . . . .

ဗြရတ်မိၚ်ပါၚ် တွိၚ်ရမျှာၚ်ဗြဴ၊ ကြိယာတ္ၜတ်သြဴ တွိၚ်ဗိုက်တဴဟေၚ်၊ သၠိုက်ၝောံကိုတ်အဵု သီုကဵုဗြကၞေၚ်၊ သီုကဵုသၞာ်လွပ် ဒနပ်ထဝ်ဟေၚ်၊ တုပ်ညံၚ်အိန်ဗၠာဲ နာဲသမုဲလေၚ်၊ တူစးစိၚ်ရတ် ကၞတ်အိန်ခေၚ်၊ တုဲမိဟီုပြဟ် ကာလဂှ်ဟေၚ်၊ ကောယိုက်ဏာနာဲ ဗၠာဲသမုဲလေၚ်၊ ဏၚ်ကၚ်ရဳဟေၚ် ဇရေၚ်သၟီဗၠာဲ၊ တဲညံၚ်လောတ်ထဝ် ဟောဝ်မိန်ကေတ်နာဲ၊ ဒကှ်ၜါဍောၚ် မောဝ်လှောၚ်အမြာဲ၊ စက်ရံၚ်သြဳကၠာ ယက္ခာဗြဴဆာဲ၊ သၟီထိုၚ်ဃာန ဇိုန်ပတမှာဲ၊ သၟီဓဝ်ကဵုနာဲ မှတ်ပြယျာဲဂၞိၚ်၊ ယိုက်ဏာဂၞကျာ် ဃာနညာတ်ကၞိၚ်၊ ဃာနသၟီဗၠာဲ ဗ္ဒာဲမုက်ဍိုတ်ဆိၚ်၊ ကၚ်ရဳလဟိၚ် ဗန်ဂၞိၚ်ကောဇု၊ ကမၠောန်ဗက်ဂၠေဲါ ရှောဲဂြိုပ်လ္ၚု၊ တွာ်စှ်ေုမုက်ရၚ် ပၚ်ယဵုတဲဗု၊ ဂိုၚ်ဖျေံနူဂၞိၚ် လဟိၚ်ဒေံဇု၊ ဂါံတိုန်ဟဝ်သၠုၚ် အမာတ်ဍုၚ်စု၊ သေဏာသွတ်ဗျု စုသီုသ္တုံဇွိ၊ ပ္ဍဲတမၞက်သၠုၚ် စးစိၚ်ဒုၚ်မိ၊ စးစိၚ်ကဵုဟဝ် ကဵုတဝ်ဒၟံၚ်စိ၊ သၟီဗၠာဲဍိုက်ကၠာ စးမှာဟတ္ထိ၊ ကၚ်ရဳဍိုက်ကံ ဗၠာဲတံတွာ်တိ၊ ကမၠောန်ဗက်ဂၠေဲါ သီုရဲသ္တုံဇွိ၊ အမာတ်ပေၚ်တိ ဇက်ထိတမ္ညဝ်၊ ဗဵုပၞာန်ဇက်ဂၠေဲါ တဴမွဲသန်တဝ်၊ ဇက်ဂၠေဲါတသဵု ကြဵုဇာဖံထဝ်၊ ဗရုတမ္ညဝ် အံသဝ်ဂၞဴဂၚ်၊ ပိၚ်မှၚ်တလိုန် ဒဗိုန်ဒၚ်ဒၚ်၊ လုံအသံဗဵု သဓဵုခမၞၚ်၊ လလောၚ်ဂြိုပ်က္ဍၚ် ဒိၚ်ဒၚ်အသံ၊ လေၚာဲတလောတ် ဗြုတောတ်တဆံ၊ ပေဝ်ဒြဝ်လဒု ခဏောဲဗြုကြံ၊ ဖံဗြုဂြိၚ်ဂြိၚ် ဂမြိၚ်ညံၚ်ကံ၊ လလောၚ်ဂြိုပ်ဇၞော် ပြာထော်ဂမြံ၊ ဗြုကြဵုအသံ ညံၚ်ကံဂတး၊ ညးၜါတြုံဗြဴ တဴတူဂဟး၊ ဗဵုဂြိုပ်ဗဵုဂၞိၚ် သြိတ်စိၚ်ဒြေပ်ပြး၊ မိကဵုသၟီဗၠာဲ ဗ္ဒာဲစးကဵုစး၊ ကောသၟာန်မိသှ် ဟီုလဖှ်ပျး၊ ဗ္ဒာဲပၞးဆဒး ပၠန်ဂတးသွိၚ်၊ သၟီထိုၚ်ဃာန ဇာပ်ပၠလွိၚ်၊ ဂၞကျာ်ကဵုသၟီ ဇက်လဗိၚ်အာ၊ . . . . .
ဝေါဟာရမည်ဂမၠိုၚ် >~~~~~
ဂတေဝ်ပး = (နာံ) velvet (ဗၟာဟီု = ကတ္တီပါ၊) ယာတ်ဂတေဝ်ပး၊ ယာတ်ဗြေဝ်ဂတေဝ်ပး၊၊
လဗး = (နာံ) ကောန်ပၞာန် ညးဟွံသေၚ်ကဵုဗဵုပၞာန်ဂှ် ညးကော်စ လဗး၊၊ ဗဵုလဗး၊၊
လွပ်၊ ဝပ် = (နာံ) ပိုဒ်ကြိယာ - ရပ် - ဂှ် မဒှ်တၞံပိုဒ်နာံ - လွပ်၊ ၀ပ် - ဂှ်ရ၊၊ ကြိယာ - ရပ် - ဂှ် ပပိုဒ်နာံမ္ဂး ချတ်စုတ်အက္ခဝ်ဝ၊ ကၟက်ဝ အကြာအက္ခဝ်ရ ကဵုဂစိုပ်ကပ်ဂှ်တုဲ ဍေံဒှ်ပိုဒ်နာံ - ရဝပ် - မိက်ဂး၊၊ ရအက္ခဝ် နူ-ရဝပ်-ဂှ် ခါမဟီုအရေဝ်တေံ ရမျှာၚ်-လ-ရောၚ် မကလိတ်ကလောတ်တဴ ပ္ဍဲပါၚ်တုဲ ပ္ဍဲမချူကှ်ေကီုလေဝ် ဒှ်အာ-လ-အက္ခဝ်၊၊ ရဝပ် > လဝပ်၊ လွပ် > ဝပ် ၊၊
သၞာ်လွပ်၊ - သၞာ်မဂွံရပ် ပသ္ကံတဲဂှ် မည်တံဟီုစ = သၞာ်လွပ်၊၊
လေံလွပ်၊ - လေံမဂွံရပ်နၚ်ဏာ ပသ္ကံတဲဂှ် မည်တံဟီုစ = လေံလွပ်၊၊
ဍာ်လွပ်၊ - ဍာ်မဂွံရပ်စပ်သုၚ်စဂှ် မည်တံဟီု = ဍာ်လွပ်၊ဍာ်သွုၚ်၊၊
ဒးလွပ်ကလော်၊ - ယြဴညးမွဲ ကလော် ရပ်ရ၊ ကုညး ကလော်မရပ်ဂှ် မည်တံဟီုစ = ညး ဒးလွပ်ကလော်၊၊
သၟိၚ်ဂိတု ဒးလွပ်ရာဟု၊ - ယြဴကာလမွဲ သၟိၚ်ရာဟု ရပ်ၚိတ်သၟိၚ်ဂိတုရ၊၊ ကာလဂှ် သၟိၚ်ဂိတု ဒးလွပ်ရာဟု ၊ မည်တံဟီု၊၊ ( ကလေၚ်ၚဳရံၚ် ဒၞဲါ = မကြိယာ ပြံၚ်ဗဒှ်မနာံ (၁) = အဲမချူထၜးလဝ်ကဵုသၟဝ်တေံတုဲရ၊၊ )

Comments  

မကြိယာ ပြံၚ်ဗဒှ်မနာံ ( ၄ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Monday, January 05, 2009

ကြိယာကၟက်ဝလ္ၚဵုတံဂှ် နူဒဒှ်ပိုဒ်ကြိယာ ခါရသ္ပပိုဒ်နာံ နာံဝိသှ်ေမ္ဂး အပြံၚ်အလှာဲဗီုပြၚ်ဒမံၚ်ဍေံ နွံတဴရ၊၊ ဥပမာတုန်၊ မကြိယာ - ဇွောဝ် - ခါရပပိုဒ်နာံ နာံဝိသှ်ေမ္ဂး အက္ခဝ်ကၟက် - ဝ - ဂှ် မ္ဒးပြံၚ်ဗဒှ်အက္ခဝ်ကၟက် - မ ၊ အက္ခဝ် - မ - တုဲ မကြိယာ - ဇွောဝ် - ဂှ် ဒှ်အာပိုဒ်နာံ နာံဝိသှ်ေ ရဴဝွံမ္ဂး - ဇၟောဝ် ၊ ဇမောဝ် ၊၊ အဓိပဲါဂဂွံဍေံမာ အရာဍာ်မဇွောဝ်ဒၟံၚ်ဂှ် ဒှ်ဇမောဝ်ဍာ်ရ၊၊ ကြိယာကၟက်ဝမဖှ်သာ်ဂှ် ဇၞတ်အဲမလ္ၚတ်ဂၠဲါဂွံလဝ် ချူထၜးကဵု ပ္ဍဲမုက်လိက်ဗလံက်ဏံရ၊၊
ကၟက် - ဝ - မၞုံပ္ဍဲမကြိယာလ္ၚဵု ပြံၚ်ဗဒှ်အက္ခဝ်ကၟက်မ ( -ၟ ) အက္ခဝ် - မ - မ္ဂး ဍေံဒှ်အာမနာံ၊ နာံဝိသှ်ေ
မကြိယာ ကၟက်ဝ
ကၟက်မ -ၟ ၊ အက္ခဝ်မ
ဗီုပြၚ်
ဇွောဝ်ဇၟောဝ်၊ ဇမောဝ်ဇမောဝ်၊ ဇမောဝ်ဍာ်၊ ဇမောဝ်ဇွိုန်လပှ်
ကွဟ်၊ တွဟ်ကၟဟ်၊ တၟဟ်၊ ကမှ်၊ တမှ်ရပ်ကၟဟ် တွဟ်ထောံခၟိက်ဟန်ဗန်တံဂှ်ညိ၊၊
ကွာဲ၊ တွာဲကၟာဲ၊ တၟာဲ၊ တမာဲတမာဲပရၚ်၊ တၟာဲဇၟိန်
ကွိၚ်၊ တွိၚ်၊ (ပူတွိၚ်)ကၟိၚ်၊ တၟိၚ်၊ တမှိၚ်တမှိၚ်က္ဍိုပ်
ကွက်၊ တွက်ကၟက်၊ တၟက်၊ ကမှက်ကၟက်ကံ၊ ဂွါကၟက်ကံ
သွတ်သၟတ်ကောန်ၚာ်သၟတ် မဍောတ်သွတ်၊
*ကွာ၊ တွာကၟာ၊ ကမာကမာတောဝ်၊ ကမာတောဝ်မသ္ဂောံကွာတောဝ်၊၊
တွတ်တၟတ်၊ တမှတ်၊ တမှောတ်တွတ်ကေတ်ပုၚ်မွဲတမှောတ်
လွိုက်၊ လဝိုက်လမိုက်လမိုက်ကျာ၊

*မဝေါဟာရမည် - ကွာ - ဝွံ ညးမဟီုဂးစ ပ္ဍဲကလောန်တောဝ်တွုတ်၊၊ တောဝ်ဂှ် နူကဵုတၞံဍေံ စဵုကဵုဒှ်တောဝ်တွုတ် လၟေၚ်ကလောန်ဍေံ ဒှ်ရဴဝွံ -
၁၊၊ ဗာ်ဂူ၊
၂၊၊ တဵုတၞံတောဝ်
၃၊၊ သတ်
၄၊၊ တြံၚ်က္ဍုဟ်
၅၊၊ ၜှ်
၆၊၊ စဲဖကှ်
၇၊၊ ပိုဟ်
၈၊၊ ပန် (ပန်တောဝ်၊ တောဝ်မပန်လဝ်တုဲဂှ် ညးကော်စ တောဝ်ပွန်)
၉၊၊ ချဵု
၁၀၊၊ ကၠေၚ်
၁၁၊၊ ကွာ ( ကွာတောဝ် = အရာမကွာတောဝ်ဂှ် ညးကော်စ ကၟာ၊ ကၟာတောဝ်)
၁၂၊၊ ကြာတ်
၁၃၊၊ ဒရာ
၁၄၊၊ ဒလုၚ်
၁၅၊၊ ၜဝ်
၁၆၊၊ တုတ်

ရဴဂှ် ဒှ်လၟေၚ်ကလောန်တောဝ်တွုတ်၊၊ လၟေၚ်ဍေံဂှ် အဲ ချူဗဒှ်ကေတ်ဟွံသေၚ်၊၊ လၟေၚ်ဂလာန်ဂှ် နိသြဲကေတ်လိက်သာရဝါန် အ္စာကဝိအဂ္ဂဒိပ္ပ(သက္ကရာဇ် - ၁၁၁၈) မဆန်လဝ်ဂှ်တုဲ မဂွံတီကေတ်လၟေၚ်ကလောန်တောဝ်တွုတ်ဂှ်ရ၊၊ လိက်ညးမဆန်လဝ်ဂှ် ဒှ်ရဴဝွံ - -
ချပ်ကၠောန်ကြိယာ ကာလဂှ်ကီု၊ ဗာ်ဂူတုဲတဵု သတ်တွဵုဂြီု၊ တြံၚ်က္ဍုဟ်တုဲၜှ် စဲဖကှ်ကီု၊ ပိုဟ်တုဲဒးပန် ချပ်က္ဍန်စိုတ်၊ ပန်တုဲဒးချဵု ချဵုတုဲဒးကၠေၚ်၊ ကၠေၚ်တုဲဒးကွာ ချပ်အာစိုတ်လီု၊ ကွာတုဲဒးကြာတ် ချပ်ညာတ်ဝါတ်ကီု၊ ကြာတ်တုဲဒရာ ဗ္စာရဏာကီု၊ တုဲဂွံဒလုၚ် ချပ်ၚုၚ်မုက်လီု၊ ဒလုၚ်တုဲၜဝ် အသဝ်က္ဍၚ်က္ဍီု၊ ၜဝ်တုဲဂွံတုတ် ညာတ်လုတ်ဒၟံၚ်ကီု၊ ချပ်တုဲသ္တီုစိုတ် ဟိုတ်ကြိယာဗီု၊၊
--- ရဴဂှ် ညးဆန်လဝ်ပရူကၠောန်တောဝ်တွုတ်၊၊

ပ္ဍဲသ္ကေံဇာတ်မဟောသဓလေဝ် စပ်ကဵုကမာတောဝ်ဂှ်တုဲ တၠပညာမှုဟ်သဓ မ္ဒးစဳရေၚ်သၞောဝ် နွံတဴ၊၊ ပရူဂှ် ညးချူလဝ် ရဴဝွံ၊
သီုညးၜါ ကၠုၚ်စိုပ် ဗောဓိသတ်၊၊ ဗောဓိသတ် သၟာန်ကမၠတ်ကၠာ၊ တောဝ်ဝွံ ၝိုဲတွာရဟာ၊၊ နတဲအဲ အဲဍိက်ကွာရအဴ ဗြဴကမၠတ်ဂး၊၊ ဗောဓိသတ် သၟာန်ဗြဴတၠတောဝ်ပၠန်ရ၊ ဟာဲသၟတ်ဗြဴ တောဝ်ဝွံ ၝိုဲကွာရဟာ၊၊ အဲဍိက်ကွာရအဴ သၟတ်ဗြဴဂှ်ဂး၊၊ ဒှ်ရသာ်ဂှ် ၝိုဲတံ အာကေတ်နၚ်ကမာၝိုဲတံတုဲ အဲဂွံစဳရေၚ်ဒး၊ ဗောဓိသတ်ဂးရ၊၊ ဗြဴကမၠတ်မိၚ်တုဲ မုက်မတ်ဇွောဝ်တဴရ၊၊ ဗြဴတၠတောဝ် တွာ်စဴအာသ္ၚိဇကုတုဲ ဂွံကမာ တွာ်တိတ်ကၠုၚ်ရ၊၊ ဗောဓိသတ် ကဵုစုတ်ရံၚ်တောဝ်ဂှ် ဒးညံၚ်တရိုက်ဟေၚ်၊၊ ဗြဴကမၠတ်ဂှ် ကမာဟွံမွဲတုဲ ဗန်တဲ ကၞပ်ဇောဝ်ဒၟံၚ်ရ၊၊

သအာၚ်နူဂှ်တုန်၊ စပ်ကဵုပရူပညာမဟောသဓ မစဳရေၚ်ဂဗုတ်တောဝ်ဂှ်တုဲ ပ္ဍဲလိက်နယသမုဒြဳတေံလေဝ် ညးဆန်ဗဒှ်လဝ်လိက် နွံတဴကီုရ၊၊ ပရူဒဒှ်ဂှ် ညးဆန်လဝ် ရဴဝွံ၊၊
နွံကာလဒး မွဲတ္ၚဲဂးမာ၊ ဗြဴမွဲဂှ်ဟေၚ် စဴသ္ၚိသေၚ်ဟာ၊ တောဝ်ဇုက်မွဲထုဲ ရုပ်တုဲတွာ်အာ၊ သၟိက်သုၚ်ဍာ်သ္ကဲ စှ်ေပ္ဍဲကၟာ၊ စွံလဝ်တောဝ်သွံ ကမၠတ်ဂွံဏာ၊ တလဒြပ်ဗက် တံၚ်ဓဇက်ဏာ၊ ကၠုၚ်စိုပ်သီုၜါ မှာဗောဓိသတ်၊ ဒုၚ်စဳရေၚ်ကၠာ သီုညးၜါသၟတ်၊ မှာဗောဓိသတ် သၟာန်ကမၠတ်ရ၊ တောဝ်ဝွံမူလ ၝိုဲကွာရဟာ၊ နတဲအဲရ အဲဍိက်မကွာ၊ ဗြဴကမၠတ်ဂး ဂတညးကၠာ၊ ဗြဴတလတောဝ် ဟီုတိုန်မှောဝ်ဇာ၊ တောဝ်အဲနတဲ အဲဍိက်မကွာ၊ ၝိုဲတံညးၜါ ဒုၚ်ကမာတောဝ်၊ အဲညာတ်ကမာ တုဲပိုၚ်ခြာသၞောဝ်၊ ဗြဴကမၠတ်သွံ မုက်ဗ္ဂောဝ်ဟွံဂေါဝ်၊ ဗြဴတလတောဝ် ခေါ၀်ရောဝ်စဴအာ၊ ဗွဲမပြဟ်က္ဍၚ် ကေတ်နၚ်ကမာ၊ ဂိုၚ်စုတ်တောဝ်ကၠာ ပ္ဍဲကမာသၟတ်၊ ညိဟွံနှဳပြ တိုၚ်ဒေသဗၞတ်၊ မၞိဟ်စောရသၟတ် ဗြဴကမၠတ်တောဝ်၊ ကမာဟွံမွဲ ပ္ဍဲဂှ်ကၞပ်ဇောဝ်၊ ဗြဴတလတောဝ် ဇၞးဂေါဝ်ဒၟံၚ်ဂျ၊ ပ္ကီုကဵုဒန်သၟတ် မၞိဟ်ကမၠတ်စ၊၊
မဝေါဟာရမည် - ကွာ၊ တွာ၊ = ကၟာ၊ ကမာ - တံဂှ် အဓိပဲါဂဂွံဍေံ တၠပညာတံ သောၚ်ကၠးတဴ ပ္ဍဲစိုတ်ကီုရ၊၊

Comments  

Powered By Blogger