Mon, If you don't breathe, there is no air. If you don't walk, there is no earth. If you don't speak, there is no word.

လမျီုမည်ဂှ် အရေဝ်မည်ရ။ အရေဝ်မည်ဂွံဗိုန်ဂှ် လိက်ရောၚ် ဗဗိုန်ပခိုၚ်ကဵု။
ဟိုတ်ဂှ်ရ လမျီုမည် ညံၚ်ဟဂွံတိတ်အာ နူမည်ဂှ် အရေဝ်မည် မည်ဟီုညိ ဂးညိ။ လိက်မည်ဂှ် မည်ကတ်ညိ ချူညိ။

Bookmark and Share

မကြိယာ ပြံၚ်ဗဒှ်မနာံ ( ၆ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Thursday, January 29, 2009

ကြိယာလ္ၚဵုတံဂှ် နူဒဒှ်ပိုဒ်ကြိယာ ခါရသ္ပပိုဒ်နာံ နာံဝိသှ်ေ အပြံၚ်အလှာဲဗီုပြၚ်ဒမံၚ်ဍေံ နွံတဴရ၊၊ သၟးညံၚ်ရဴမကြိယာ - မၚ် - ဂှ် ခါရသ္ပပိုဒ်နာံ နာံဝိသှ်ေမ္ဂး ဂတမကြိယာဂှ် ထပ်စုတ်အက္ခဝ် - ပ - မွဲမတုဲ မကြိယာ - မၚ် - ဂှ် ဒှ်အာပိုဒ်နာံ နာံဝိသှ်ေ ရဴဝွံမ္ဂး - ပမၚ်၊ ပၟၚ်၊၊ ဗီုပြၚ်တုန် - ပၟၚ်ဒြပ်၊ ပၟၚ်တိုက်၊ ပၟၚ်တရၚ်၊ ပၟၚ်သ္ၚိ(ဂစေံပၟၚ်သ္ၚိ)၊ ပၟၚ်လမျီုသၟိၚ်၊၊ ပ္ဍဲမနာံ နာံဝိသှ်ေ မစေန်ကၠုၚ်နူပိုဒ်ကြိယာမဖှ်သာ်ဂှ် ဍေံဂိုၚ်ကေတ်အဓိပ္ပဲါရဴဝွံမ္ဂး ပြဝ ပူဂဵု၊၊ ပ္ဍဲဒၞဲါဝွံ အဓိပ္ပဲါမနာံ နာံဝိသှ်ေမမိက်သ္ဂးဂှ် တၠအဲ ချပ်ညံၚ်ဒးညိ၊၊ မနာံ နာံဝိသှ်ေမဖှ်သာ်ဂှ် ဇၞတ်အဲမလ္ၚတ်ဂၠဲါလဝ် ချူထၜးကဵု ပ္ဍဲမုက်လိက်ဗလံက်ဏံရ၊၊
ပ္ဍဲဂတမကြိယာလ္ၚဵု ထပ်စုတ်အက္ခဝ် - ပ - မ္ဂး ဍေံဒှ်အာမနာံ၊ နာံဝိသှ်ေ
မကြိယာ
အက္ခဝ်ပ တဴဂတ
ဗီုပြၚ်
မၚ်ပမၚ်၊ ပၟၚ်ပၟၚ်ဒြပ်၊
*မဲပမဲ၊ ပၟဲပၟၚ်ပၟဲ
မိက်ပမိက်၊ ပၟိက်ပမိက်(ပၟိက်)ဂၞပ်စိုတ်
ဝေၚ်ပဝေၚ်၊ ပွေၚ်စာၚ်ပွေၚ်၊ ဒကာပ်ပွေၚ်၊ သၟာပွေၚ်၊ ဒြပ်ပွေၚ်၊ ရုပ်ပွေၚ်၊ ကၟာလစမဒှ်ပဝေၚ်(ပွေၚ်)ကောန်ဗြဴသၟီ၊ ဂၠုၚ်ပွေၚ်၊၊ ဗှ်ေတံ ပပဝေၚ်(ပွေၚ်)ကဵုအဲ၊ လ္ပပပဝေၚ်(ပွေၚ်)ညိ၊၊
ကဴပကဴ၊ ပ္ကဴထိုက်ဂၞုသဂါ မၠဵုသာရဖဳ၊ ဇၟာပ်ပ္ကဴသဴအဴ တဴပ္ဍဲဂြိုပ်ဇဳ၊ ကဴကွာဲသၟီရ တလကျာ်သြဳ၊ ကောန်တလလွဳ ဗြဴသဳဒါရ၊၊ (လိက်သၟီရာံ)
ဝေၚ်ပဝေၚ်၊ ပွေၚ်စာၚ်ပွေၚ်၊ ဒကာပ်ပွေၚ်၊ သၟာပွေၚ်၊ ဒြပ်ပွေၚ်၊ ရုပ်ပွေၚ်၊ ကၟာပွေၚ်
မန်ပမန်၊ ပၟန်ပၟန်၊ ဂါထာပၟန်၊၊ ဖာဲသၟီအိန်ကီု ပိုဲဒးဟီုကၠာ၊ စိုပ်ပယာံဟေၚ် ကေၚ်မကၠုၚ်အာ၊ ဂ္ညိဂ္ညာတ်ကေတ်ရ ဗြံက်ဗြကြိယာ၊ ကွာ်ပ္ၚောံပၠန် နာဲဝန်ဇာတာ၊ မန်သှ်တရၚ် ခၠၚ်ဒးပံက်အာ၊ ဒဿဂြဳဟေၚ် အောပ်ဒၟံၚ်သေၚ်ဟာ၊ ပမန်အိန်ဂှ် ပြဟ်ဍေံဂွံကၠာ၊ ဍေံဂွံပၠန်တုဲ ဒ္ၚဳသုဲတိတ်အာ၊ ဒဿဂြဳချပ် ကၞပ်အောပ်ဒၟံၚ်ကၠာ၊၊ (လိက်သၟီရာံ)
ဝါၚ်ပဝါၚ်၊ ပွါၚ်ဍောၚ်ပ္ကဴဒးပွါၚ်သၟိၚ်ထိုၚ်

*မဝေါဟာရ - မဲ (မွဲ) - ပ္ဍဲဒၞဲါဝွံ မဂိုၚ်ကေတ်လၟိဟ်သချာၚ်္မွဲ(၁) ဟွံသေၚ်၊၊ မဲ - ဒှ်မကြိယာ (သကမ္မကကြိယာ)တုဲ အဓိပ္ပဲါဍေံ တုပ်သၟဟ်ကဵု - ရံၚ်၊ ဗဵု၊ သ္ၚဳ(သ္ၚေဝ်)၊ မၠာ် - ၊၊ မဲ - မွဲမဓဝ် မချူကှ်ေစ အောန်လောန်၊၊ ပ္ဍဲပြကိုဟ်ကၞပ်ပရိယတ် ဗတ်ဘာသာမည်တံဂှ်တံဂှ် ညးချူကှ်ေ နွံတဴကီု၊၊
အပေက္ခ = ပွမမဲ (ပၟဲ)၊
အပေက္ခမာန = မမဲတဴ၊၊
ပေက္ခက = ညးမပၟဲတဴ၊ ညးမမၠာ်မွဲ၊ ညးမသ္ၚေဝ်မွဲ၊၊
ပေက္ခ = ပွမပၟဲတဴ၊၊
ပေက္ခန = ပွမမၠာ်မွဲ၊ ပွမသ္ၚေဝ်မွဲ၊၊
ပေက္ခိတ = ဂပ်ဝ်မၠာ်မွဲ၊ ဂပ်ဝ်သ္ၚေဝ်မွဲ၊၊

ပ္ဍဲဝေါဟာရမည်ဝွံ ပိုဒ်ကြိယာဖွက်မမိက်ကဵုမွဲမွဲ မထေက်ကြိုက်တောဲဖက်ကဵုမကြိယာ - မဲ - ဂှ် သ္ဒးတောဲဖက်တဴလၟိုန်၊၊ မဂလာန်မဖှ်သာ်ဂှ် ဇၞတ်မဆဵုညာတ် မိၚ်တဴဂၠိုၚ်ညိဂှ် ချူထၜးကဵုဂတဝွံရ၊၊
၁၊၊ မၚ်မွဲ
၂၊၊ ရံၚ်မွဲ
၃၊၊ စၟတ်မွဲ
၄၊၊ သ္ၚေဝ်မွဲ
၅၊၊ မၠာ်မွဲ
၆၊၊ သ္ၚဳဂၠိတ်မွဲ
၇၊၊ ရေတ်မွဲ
၈၊၊ ဗ္စာရဏာမွဲ

ပ္ဍဲမကြိယာဂမၠိုၚ် မဖှ်သာ်ဂှ် အဓိပ္ပဲါမမိက်သ္ဂး တၠပညာတံ ချပ်ညံၚ်ဒးညိ၊၊

Powered By Blogger