Mon, If you don't breathe, there is no air. If you don't walk, there is no earth. If you don't speak, there is no word.

လမျီုမည်ဂှ် အရေဝ်မည်ရ။ အရေဝ်မည်ဂွံဗိုန်ဂှ် လိက်ရောၚ် ဗဗိုန်ပခိုၚ်ကဵု။
ဟိုတ်ဂှ်ရ လမျီုမည် ညံၚ်ဟဂွံတိတ်အာ နူမည်ဂှ် အရေဝ်မည် မည်ဟီုညိ ဂးညိ။ လိက်မည်ဂှ် မည်ကတ်ညိ ချူညိ။

Bookmark and Share

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၄ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Thursday, December 27, 2007

ပရူဒဒှ်သၟီနန္ဒကိတ္တိ
နွံဍုၚ်မွဲပၠန် ဇၞော်သန်အံသဝ်၊ ပဒေသရး ညးဟီုခုတ်လဝ်၊ ထပှ်ထပ်ကျဝ် ကၟာၚ်ဗဝ်သအဳ၊ ပြာသာတ်သ္ၚိရတ် နန်ကၠတ်တဝဳ၊ ဂၠိုၚ်ကဵုဘာသာ ဝေါဟာပန်ဇဳ၊ ပန်သာ်ဗရု စတုဓနဳ၊ ဗဵုကၠံၚ်တမဳ ရးတဝဳဗဝ်၊ ပဒေသရး ညးဟီုခုတ်လဝ်၊ ဂၠိုၚ်ရတ်ဗွဝ် အံသဝ်ဘောဂ၊ သၟီမပ္ကၚ်ရၚ် နန်မၚ်္ဂလ၊ နန္ဒကိတ္တိ မဂ္ညိနာမ၊ ဂၞကျာ်ဇၞော်ရ အဂ္ဂဟေသဳ၊ ဓဝ်စှ်ပ္ကၚ်ရၚ် မၚ်မွဲအနဳ၊ ရိုဟ်တ္ၚဲလမိုန် သွိုန်ပဉ္စသဳ၊ စှ်တရဴလ္ၚီ မှောၚ်မှမြီသအဳ၊ သၟီတလလွဳ သြဳအတူလ၊ ပ္ကၚ်ရၚ်မၚ်မွဲ ဗဗွဲဓမ္မ၊ တူပြာသာတ်ပိ သ္ၚိဘိသေခ၊ ပ္ကၚ်ရၚ်တဴရ ကာလဂှ်ပၠန်၊ သၟီဇၞော်ကိတ္တိ ပ္ကၚ်ရၚ်သ္ၚိနန်၊ ဂၠိုၚ်သၞာံအခါ ကာလဂှ်ပၠန်၊...
ပ္ဍဲကာလဂှ် ပဒှ်လက်သန်၊ ဂၞကျာ်ကဵုသၟီ ပ္ဍဲသမၞိၚ်နန်၊ ကံနူတမၠာ သၟိက်ကဵုခြာခၠန်၊ က္တဵုဒှ်ယဲပၠန် ပ္ဍဲနန်ဂေဟာ၊ ဇၞော်ကဵုဒြဟတ် ထတ်သောသၞာ၊ သဝ်လေပ်ဗိန္ဒော နဳဒါန်ရောဂါ၊ ကဵုကော်နၚ်ကၠာ ပ္ဍဲကာလဂှ်၊ ကဵုလွဳပရာ နာဲသာဒိုဟ်စှ်၊ ဂၠိုၚ်တ္ၚဲစမှ် ယဲဂှ်ဟွံသာ၊ ဂၞကျာ်ဇၞော်ဝွံ မစ္စုတံၚ်ဏာ၊ သၟီဒးဒေၚ်ဗျောံ ဟောံဇြလ္ၚာပ်လ္ၚာ၊ သ္တိက်ရောဟွံလှိၚ် စံၚ်တူသိၚ်သာ၊ ဗှ်မိတ်ဇြဟာန် ဆာန်တုဲသြာဲအာ၊ ဒေၚ်ဗျောံတူယဲ ပ္ဍဲမနောဒွါ၊ ဂၠိုၚ်သောသၞာ သၟီဇၞော်ရာဇာန်၊ မှောၚ်မှကမၠောန် အိုတ်ပ္ဍဲသန္ထာန်၊ ညံၚ်ဇွမတဴ လကဴသုသာန်၊ က္ဍုဟ်ဇအိုန်သန် ပ္ဍဲဂၠံသန္ထာန်၊ သၟီတလဒါန် အာန်တၞာန်စိုတ်၊ ဗှ်မိတ်အလေၚ် ဟွံကေၚ်ခြာဂိုတ်၊ ရိုဟ်ဒဒှ်တ္ၚဲ မွဲတ္ၚဲဟွံပိုတ်၊ ဇြဟောံဂၠိုၚ်ဂိုတ် ပ္ဍဲစိုတ်သၟီဗၠာဲ၊ ရိုဟ်ဒဒှ်တ္ၚဲ တူယဲဇြေဟ်ဇြာဲ၊ ဗှ်မိတ်ဇြဟာတ် ဆာန်တုဲဒးသြာဲ၊ ဗှ်ဒးခြာဒိုဟ် ဖျုန်ဂြိုဟ်ညံၚ်လာဲ၊ လ္ၚစိုတ်ဂဵုဍာဲ နာဲညးနန်ထဝ်၊ သက္ကုလဟိၚ် ပ္ဍဲဂှ်သၟီဓဝ်၊ ဒဒိုက်လောံလာဲ လၞီကာဲကဝ်၊ ပဝိုတ်ဟွံဝိုတ် ပ္ဍဲစိုတ်သၟီဓဝ်၊ သီုမလၚ်ဇွောဝ် တူနန်ထဝ်တုန်။

လၟေၚ်ဒဒှ် တဝှ်လက်သန်၊ ဒေဝတဴၜါ နူကၠာတေံဂှ်၊ ဗ္ဒဟ်ရုပ်စာၚ်ပြဲ ရုပ်စိၚ်မွဲတန်၊ ဒေဝတဴၜါ ညဳသာသၟဟ်န်၊ ဗှ်သဏာပၠန် ကောန်ဗြဴထပှ်၊ ဒဒှ်ပြာ်လဝ် ရုပ်ထဝ်စရှ်၊ ဒိုက်သိုက်ခပ်သီ ဟွံတီဒဒှ်၊ ဒေဝၜါဂှ် ပြဟ်ဗ္စာရဏာ၊ ဂွံညာတ်ကေတ်သၟဟ် ကောန်ထပှ်ကၠာ၊ ကောံဒေဝဇြဲ ပ္ဍဲသြၚ်ကမာ၊ ဂွံညာတ်ကေတ်ကၠာ ပ္ဍဲကာလဂှ်၊ ကၠုၚ်ပၠောပ်စိုတ်ဆာဲ သၟီနာဲဒိုဟ်စှ်၊ နန္ဒကိတ္တိ ဣဓိတြဳဇှ်၊ ကၠုၚ်ပၠောပ်စိုတ်ပြဟ် ခါဂှ်ဒွေတဴ၊ ပၠောပ်စိုတ်တုဲဟေၚ် ပြဟ်ကလေၚ်စဴ၊ သန်ထာန်ဒွေတဴ ပၠန်စဴအာတုန်။

ဍိက်ဗြဴမွဲမၞုံယၟုဣလု သၟီနန္ဒကိတ္တိ စကာကဵုတုက်ဍာ်လ္စတုဲ မဂွံဆဵုအာသၟတ်ဗြဴဝုတ်ထပှ် ပ္ဍဲလ္တူကၞာၚ်ဇြဲ
အဏံသၟီဗၠာဲ နာဲညးမညှ၊ ဒေဝတဴၜါ ပၠောပ်စိုတ်ရာဇ၊ ချိုန်ပၠောပ်စိုတ်တုဲ တြုံလွုဲအဂ္ဂ၊ ကြံသလှောၚ်ဖူ ဥူမတ်စိတ္တ၊ ပ္ဍဲစိုတ်ပူဆာ စံၚ်နှာဂြံဂြ၊ သၟီဓဝ်ရာဇ ကာလဂှ်ကၠာ၊ ညံၚ်မဒးပ္ညဳ ရာဲသဳကၠေၚ်ဖာ၊ ပ္တန်စိုတ်ဟွံမာန် ဍာန်မနောဒွါ၊ စံၚ်တူပူဆာ မဟာရာဇ၊ နွံဍိက်ဗြဴမွဲ ပ္ဍဲနန်ဂေဟ၊ မဒုၚ်ယမု ဣလုနာမ၊ ကဵုတုက်ဍာ်ရ ပြဟ်သၟီစကာ၊ ကဵုတုက်ဍာ်ဟေၚ် လစသေၚ်ဟာ၊ လေၚ်နုၚ်ကၠဟ်ထဝ် ဒ္ၚဳတွာ်စဝ်အာ၊...
ပ္ဍဲကာလဂှ် ပဒှ်သာ်လွာ၊ တေံဗြဴထပှ် သၟဟ်န်ညဳသာ၊ တိတ်နူဂွိုၚ်ဇြဲ သကဲကမာ၊ လတူကၞာၚ်ဇြဲ ပ္ဍဲဘုံသာခါ၊ ဂဇံတဴကၠာ ညဳသာသၟဟ်န်၊ ကၞပ်သ္ၚဳတဴရ ကာလဂှ်ပၠန်၊ ဗြဴဣလုမာ တွာ်အာယောန်န်၊ စိုပ်လစပၠန် ယောန်စှ်ေတုက်ဍာ်၊ ဂွံညာတ်ရုပ်သၟဟ် ညးထပှ်ဖျာ်၊ ဍေံမစဳရံၚ် ရုပ်ညံၚ်ကျာ်သၠာ်၊ စိုတ်ဣလုရောၚ် သလှောၚ်လံက်လာ်၊ သလှ်ေရုပ်ဍေံ ညာတ်ကွေံပ္ဍဲဍာ်၊ ရုပ်ညံၚ်ကျာ်သၠာ် တုက်ဍာ်ကဵုနုၚ်၊ ဟွံကြိုက်ကဵုအဲ ဒှ်ပ္ဍဲစိုတ်ပ္ညုၚ်၊ ဣလုသအဵုသအာ် ဇီုထောံဍာ်နုၚ်၊ ကလေၚ်စဴကၠုၚ် ပညုၚ်သန်ထာန်၊ ဟွံညာတ်ဍာ်နုၚ် တွာ်ကၠုၚ်ဒေါ၀်ဍာန်၊ တၟေၚ်ပ္ဍဲစိုတ်ပၠန် ကမၠောန်တံသၟာန်၊ ယွံလေဝ်ဣလု တ္ၚဲဝွံကွေံကြာန်၊ ကဵုတုက်ဍာ်သွံ ဟွံဂွံသာန်သာန်၊ တဲသၟးပကာန် ဗှ်ေတွာ်ဟာန်စဴ၊ ဟွံဖေက်ဘဲဒန် သၟီနာဲနန်ပ္ကဴ၊ ဣလုမိၚ်အဴ စိုတ်ကမြဴသန်၊ ဂွံဍာ်နုၚ်ပြဲ အာမွဲဝါပၠန်၊ ဂွံညာတ်ရုပ်မာ နဲကၠာမွဲတန်၊ ပ္ဍဲစိုတ်လ္ၚုလ္ၚန် ကလေၚ်ပၠန်ရ၊ ဗွဲပရှ်ကၠာ စိုပ်ပါသာဒ၊ ဂွံနုၚ်မွဲတန် ဍေံအာပၠန်ရ၊ ညံၚ်ကြဴတေံကီု ဍေံဇီုထောံဂၠ၊ နုၚ်ပါ်ပၠန်ရ ဒေသကမာ၊ ဣလုဂှ်ဟေၚ် ကလေၚ်စဴအာ၊ ကမၠောန်တံအဵု ကဵုဍေၚ်မွဲကၠာ၊ ဍေံပ္ၚောံအာ ဍာ်ကမာပၠန်၊ ရုပ်ညံၚ်ကျာ်သၠာ် ဍေံဂွံညာတ်ပၠန်၊ ဇီုထောံဍာ်ဍေၚ် တွာ်တရေၚ်လန်၊ ဍေၚ်ဒကးဂၠိုၚ် ဟွံခိုၚ်မွဲတန်၊ ကဵုထိုၚ်သၞာံပၠန် မွဲတန်တွာ်အာ၊ ကၠဵုဍေံနွံမွဲ ဣတံၚ်လောဲကၠာ၊ စှ်ေဍာ်ကမာ ဇၟာလာဂဗက်၊ ဍေံညာတ်ရုပ်ပၠန် မွဲတန်သက်လက်၊ သလှ်ေရုပ်ဍေံ စိုတ်ဍေံဒှ်ဗက်၊ ဍေံတံၚ်ဒဇက် ဗြက်ထိုၚ်ဒကး၊ ဍေံကဵုကၠဵုသွံ တံၚ်ဟွံဗလး၊ တေံတူကၞာၚ်ဇြဲ အဝဲပၠေဝ်သအး၊ ညးထပှ်အဴ ဂြိုၚ်တဴဟးဟး၊ ဣလုဂွံမိၚ် လွိၚ်မုက်ဂတး၊ ဍေံမၠာ်ရံၚ်မွဲ တူဇြဲသာခး၊ ညးထပှ်ပြဲ အဝဲပၠေဝ်သအး၊ ဣလုညာတ်ဒး ပြဟ်ဂတးစဴ၊ စဴပ္တီရာဇ တလနန်ပ္ကဴ၊ ယွံနာဲနန်သ္ဍဴ ဒကဴလစ၊ ဍိက်ဂွံညာတ်ကၠာ တူဇြဲသာခ၊ ရုပ်အဆေဝ်သွဝ် ကောန်ခနှောဝ်ကျ၊ ဂစိုတ်ဒးချိုတ် ဒးအိုတ်ဇိ၀ိ၊ ဍိက်ဟွံတလန် ကဵုနာဲနန်မြ၊ မဟာရာဇ တလနန်ထဝ်၊ ရုပ်သာ်အဝဲ နဲကောန်ခနှောဝ်၊ သီုထပှ်ဟေၚ် ဂဇံရေၚ်ကျဝ်၊ ဇိုၚ်လစဗျာၚ် ပ္ဍဲကၞာၚ်ဇြဲထဝ်၊ ဍိက်စဴပ္တီလဝ် နာဲနန်ထဝ်ရောၚ်။ ။

သၟီနန္ဒကိတ္တိ သီုပၞာန်ပန်ကၞိပ် အာဒုၚ်ဖျဴသၟတ်ဗြဴဝုတ်ထပှ်
နန္ဒကိတ္တိ နာဲသ္ၚိနန်ထဝ်၊ မိၚ်ဣလုဟီု အကြီုရုပ်ထဝ်၊ ပ္ဍဲစိုတ်သၟီဓဝ် ချဳလၟောဝ်အာ၊ မိၚ်ဣလုဟီု သီုကရုတ်ဏာ၊ ပ္ဍဲစိုတ်သၟီကၠာ မူပမာဗီု၊ ညံၚ်ရဴဒိုက်ဂတ် မြာဂွံရတ်ကီု၊ သီုတ္ကံပန်ဟာန် အိုတ်ထာန်မဇျှီု၊ ညံၚ်ဂွံပိုၚ်အာ စက္ကဝါကီု၊ သၟီဓဝ်တၞောဝ်ဗြီု ပ္ကီုနၚ်ပမာ၊ သၟီကဵုကော်ကၠာ သေဏာဒိပ္ပ၊ ဒကိုပ်ပၞာန်ဇၞော် အမာတ်ဇၞော်ရ၊ သၟီကဵုစဳရေၚ် ပၞာန်ပန်အၚ်္ဂ၊ အမာတ်တိက္ခ တလပညာ၊ တဲစှ်ပၚ်ပ္ကောံ ညံၚ်ခမှောံသွာ၊ ဗွဲပြဟ်စှ်ေအာ လသာနန်မ္ၚဵု၊ ပၞာန်ပန်ကၞိပ် မွဲဒမြိပ်အဵု၊ ပၞာန်ပန်တွဵု ဂၠိုၚ်ဗဵုထိတ္ၜန်၊ ပၞာန်စိၚ်ဗျိၚ်ဒၟံၚ် ညံၚ်သၞံၚ်သမန်၊ သီုမဒက်လဝ် ဂဟးထဝ်သြန်၊ ပၞာန်ချေံမွဲဗော် အံသဝ်ဇၞော်လောန်၊ ညံၚ်လလဳဇုက် တူက္ဍိုပ်ယုဂ္ဂန်၊ မဒက်လဝ်ဂၠိ ဂဒံၚ်သြန်ထဝ်၊...
ပၞာန်ကွဳမွဲသာ သအဳဗ္ဂာရေၚ်ဗဝ်၊ အလာံဍုတ်မြာ် ယာတ်ဗြေဝ်ကြာထဝ်၊ သီုမဗ္ဂန်လဝ် ချေံတၞောဝ်သိန္ဓဴ၊ ပၞာန်တိုက်တုပ်တဴ ရဴသၟန်ဒြုန်၊ သအဳဂၠက်တသုန် ဇိုၚ်နန်ပုည၊ အမာတ်တိက္ခ တလပညာ၊ ဗွဲပြဟ်တိုန်အာ နန်ပါသာဒ၊ ပ္တီဨကရာတ် နာဲပြာသာတ်မြ၊ ယွံတလတိ ဘုမ္မိပါလ၊ ပၞာန်ပန်ပြကာ မှာသေဏၚ်္ဂ၊ တုဲဒှ်အိုတ်ရ ယွံတလနန်၊ သၟီကော်ဟောရာ ကာလဂှ်ပၠန်၊ ဟောရာမိၚ်ဗိုန် ပြဟ်တိုန်စိုပ်နန်၊ ပၚ်တဲယဵုတွာဲ ကဵုသၟီနာဲမန်၊ ယွံတလနန် အဂ္ဂပညာ၊ မူနွံပၟိက် ကော်ပိုဲဍိက်ကၠာ၊ သၟီဇၞော်ဂွံမိၚ် တွိၚ်ပါၚ်ဟောရာ၊ ယွံဟောရာအဲ မပြဲသာ်လွာ၊ အဲသၟိက်ဂေတ်ဂေၚ် ဂေၚၚ်ဂြိုပ်ဝါ၊ တိတ်ဝေၚ်ဥဒျာန် ထာန်ပဥ္စမာ၊ လၟေၚ်ဒဒှ် တွံညိဟောရာ၊ ပ္ဍဲဂှ်အစာ ဟောရာကိုန်စက်၊ တုဲဖျေံဂနန် တန်လဝ်က္ဍက်က္ဍက်၊ ဥတ်သြိုဟ်ဂိုတ်နး စ္ဍးစန်လက်၊ ဂွံညာတ်ကေတ်ဗက် ပ္ဍဲစက်ဇာတာ၊ အဒိုတ်မိဟ်တန် စန်ပ္ဍဲဗြိုဟ်ကၠာ၊ အ္ၚာသိၚ်သၟတ် ကန်ဗုဒ္ဓဝါ၊ ရာဟုနာံစိၚ် ကုံပသၟီကၠာ၊ ဂုရုမကဝ် သ္ၚိသဝ်ဗိစ္ဆာ၊ ကြကတ်သိုက်ကြာ တိုၚ်လအာဗျိၚ်၊ ကိုန်လအာဇိုက် ညးဒိုက်ဒှ်သၟီ၊ ကြိကုန်ကိုန်ဒြ ညိလပဒွိၚ်၊ တဝါ်ယာကြာ တိုၚ်လအာသၟီ၊ မရှာတ်ပဒွိၚ် လဟိၚ်လာဘ၊ ဂွံသတ်ဇိုၚ်ၜါ နာဲသာနန်မြ၊ က္ညအာပြဟ်ရ လပသၚ်ကာ၊ နန္ဒကိတ္တိ ဣဓိရာဇာ၊ မိၚ်ပါၚ်ဟောရာ ပ္ဍဲကာလဂှ်၊ ညံၚ်ဂွံလမုဟ် ဒှ်ပ္ဍဲစိုတ်မ၊ တုဲသၟီကျိုၚ်ကျဝ် ဗွဝ်ယဿ၊ သၠိုက်ၝောံကိုတ်သၟတ် ရတ်အနက္ဃ၊ သၞာဲခဏံၚ်ဟေၚ် ဗြကၞေၚ်ထဝ်ဂျ၊ ဂၞပ်ရေၚ်မတ် သၞာ်ရတ်အဂ္ဂ၊ ကၠေံပါသာဒ သၟီဂါံက္ညအာ၊ ဂါံဍိုက်ကွိုတ်ဇၟူ တြုံအတူလာ၊ ပ္ၚောံဥဒျာန် ထာန်ပဥ္စမာ၊ မြီမြီညှာညှာ ပၞာန်ဇက်အာရ၊ အမာတ်သေဏာ သအဳဗ္ဂာရေၚ်ဂျ၊ ပၞာန်ပန်ကၞိပ် မွဲဒမြိပ်ပၠ၊ ဗဵုဂမၠိုၚ်အဴ ဗွဲကြဴဂတ၊ ၜါလ္ပာ်လဂူ သ္တုံဇွိမူလ၊ ဍိုန်ဍိုန်လျလျ ဇက်ဂတအာ၊ ပါၚ်အသံဗဵု ဗရုကြဵုဇာ၊ ညံၚ်ရဴလအိတ် မှာသၟိတ်ဒြာ၊ ဖံစိတ်ဖံဟဝ် ဖံထဝ်ဂလာ၊ ဖံပုက်ကလုက် မန်ဒိုၚ်မုက်ၜါ၊ ဖံကၠေဝ်မုက်ပန် ဇရန်ဇရာ၊ ဖံကြေဝ်ဇတိုၚ် မန်ဒိုၚ်မုက်ၜါ၊ ဖံပဏံၚ်ခၠၚ် အခြၚ်နာနာ၊ ဖံဒုတြဘိ တိညံၚ်ကယျာ၊ ထၜးကြာဇဵု ခပဵုခရာ၊ မြီမြီညှာညှာ ဝေၚ်အာသဘၚ်၊ သြဳသြဳဂြိၚ်ဂြိၚ် ဒဗိုန်ပိၚ်မၚ်၊ လလောၚ်ကမြဴ အသံဂၞဴဂၚ်၊ သၟီရာဇာဝၚ် သဘၚ်နာနာ၊ ဗရုဂမြံ အသံကြဵုဇာ၊ မြီမြီဇက်အာ အကြာဂြိုပ်က္ဍိုၚ်၊ ဂြီုဂြီုကာန်ကာန် ဗဵုပၞာန်ဂမၠိုၚ်၊ အကြာဂြိုပ်ဆု ဖံဗြုလတိုၚ်၊ ဟုပ်ဟုပ်ရိုၚ်ရိုၚ် ဒ္ၚဳဇက်ကြိုၚ်အာ၊ စမဳညာတ်ပၠန် ဥဒျာန်နန္ဒာ၊ ဗဵုဂမၠိုၚ်ကၠာ ဇက်အာကမြဴ၊ ဗရုဖံမံၚ် ဗဵုဇက်ကၠံၚ်တဴ၊ ဗြုကၠံၚ်တမှဴ အပၠဴဟေမ၊ အာစိုပ်ဥဒျာန် သန်ထာန်လစ၊ သၟီဇၞော်ဂေတ်ဂေၚ် ဂေၚၚ်ဒေသ၊ စမဳညာတ်အာ တၞံဇြဲသာခ၊ ထောံမတ်ညာတ်ရ ပ္ဍဲခဏဂှ်၊ သီုစုံပြဝါ ကညာထပှ်၊ သၟဝ်တၞံဇြဲဂှ် သၟဟ်န်တဴရ၊ ရုပ်သာ်အဝဲ ပြဲလက္ခဏ၊ သီုထပှ်ဂေါဝ် အဆေဝ်သွဝ်ကျ၊ မဟာရာဇ သၟီတလနန်၊ ဗ္ဒောံလဝ်ဗဵုပၞာန် ထာန်လစသြန်၊ သၟိက်တီမွဲတန် သၟီနာဲနန်မြ၊ ပြဟ်ဂါံလုပ်အာ ထာန်ကညှာဏ၊ စိုပ်ဗွဲပရှ် ကာလဂှ်ရ၊ သၟာန်ဂွံတီစိ ယုတ္တိဂါမ၊ ယွံမိအဂ္ဂ ရုပ္ပဂေါဝ်လောန်၊ ဟးအဆေဝ်သွဝ် ဗွဝ်လက်သန်၊ သီုထပှ်ပၠန် သၟဟ်န်ရုပ္ပါ၊ ဟွံသေၚ်ကောန်အိန် နာဲဒေဝိန္ဒာ၊ ဟသေၚ်ခနဴ တဴလတူကျာ၊ ဟသေၚ်ခနှောဝ် ဂန္ဓဝ်ကေလာ၊ ဟသေၚ်ကောန်နာ် လတာ်ဒှ်ၜါ၊ ဟီုကဵုအဲညိ ယွံမိကညာ၊ မူဍုၚ်မူကွာန် သန်ထာတ်အရာ၊ မိမနာဲရောၚ် တၞောဝ်လှောၚ်ဝေါၚ်သာ၊ ဟီုမိၚ်ညိကၠာ ယွံကညှာဍောတ်၊ ဂွံမိၚ်ကေတ်အဴ ပ္ဍဲဂှ်ဗြဴရတ်၊ မိၚ်သၟီမသၟာန် ဂလာန်မစၟတ်၊ ဟီုတိုန်အဆတ် ဗွဲသၟတ်ယုတ္တိ၊ ယွံဨကရာတ် နာဲပြာသာတ်ပိ၊ ဂးကောန်အိန်စိ ညိပိုဲဟွံဒှ်၊ ဂးကောန်ဓနဴ ဝေၚ်တဴဒိုဟ်စှ်၊ ဂးသာ်ဂှ်ဟေၚ် ဟွံသေၚ်ဒဒှ်၊ ဂန္ဓဝ်တံဂှ် ပိုဲဟွံဒှ်ပၠန်၊ ကောန်ခနှောဝ်ဗြဴ တဴပ္ဍဲတၟံသြန်၊ နာဲဂးကောန်နာ် လတာ်ပိပန်၊ သ္ၚောဲသ္ဍးခြာခၠန် လဂ္ဂန်ကောမိ၊ ပိုဲဍိက်တုန်ပၠန် ကောန်မၞိဟ်ဇာတိ၊ မိပိုဲဍိက်ဂှ် ခြာပှ်လှ်စိ၊ ယီုတံၚ်ဂြဲဏာ ဒးမှာဇိ၀ိ၊ မပိုဲပၠေဲထောံ စွံပ္ဍဲဂြိုပ်ဂျိ၊ ထပှ်မွဲမိ သုၚ်ဂျိလောတ်လော၊ ဇၞတ်မကြၚ်ကၠုၚ် ဒေါ၀်ဓုၚ်ဟေမှော၊ ညးထပှ်ပ္ညုၚ် တွာ်ကၠုၚ်သီုဆော၊ စိုပ်လစဝွံ လ္ၚုစိတ္တော၊ ကၠုၚ်ဂဇံကောံ သၟဝ်တၞံရုက္ခော၊ ဟွံမွဲကလော ကၠၚ်ဨကောဝ၊ သီုမဒေၚ်ဗျောံ စံၚ်တူဟောံဇြ၊ ဟိုတ်ဂှ်ပိုဲကောံ သၟဝ်တၞံရုက္ခ၊ သီုမဒေၚ်ဗျောံ စံၚ်တူဟောံဇြ၊ ဂဇံဒေၚ်သၠၚ် ဇိုၚ်သြၚ်လစ၊ ကၠၚ်ဨကောဝ ရကောရာဇာ၊ နန္ဒကိတ္တိ ရာဇာဓိရာ၊ မိၚ်လဟီုမိ မိသိုက္ခမာ၊ သၟီစိုတ်စပ်အာ ကာလဂှ်ဗိုန်၊ မိၚ်လဟီုမိ ပါၚ်သိဒ္ဓိကွိုန်၊ ပ္ဍဲစိုတ်က္တဵုဒှ် လပှ်အလိုန်၊ ဘဝၚ်ပိတန် အဝဇ္ဇန်တိုန်၊ သက္ကုသ္ဍဝ် ၀ိညာန်တဝ်ဇြိုန်၊ သမ္ပတိတ်ဆိုန် တိုန်ဒုၚ်လဝ်ရဟ်၊ သန္တဳဝတှဴ နွံသဘဴသၟဟ်၊ ဇဴတဒါရီု သီုစှ်ထပှ်၊ လဟီုသ္ဇိုၚ်မိၚ် ဂွံမိၚ်တုဲဂှ်၊ ဓဝ်သောမနုဟ် မူဂှ်တုပ်ဗီု၊ ညံၚ်ၚဴတညၚ် ပ္ဍဲဥမၚ်ထီု၊ ကဵုရမျာၚ်ကီု ဗြုတဴကြဵုဇာ၊ သၟီနာဲဒိုဟ်စှ် နဲဂှ်ပမာ၊ ပ္ဍဲစိုတ်သၟီအဴ သၟိက်ဒုၚ်ဖျဴဏာ၊ တုဲဟီုတိုန်ရ ခဏဂှ်ကၠာ၊ ယွံမိကညာ သာ်လွာဂဵုမြဟ်၊ မိတ်ဂွိုၚ်ထဝ်စှ် ထပှ်မွဲမိ၊ ကောသၟိက်ဒုၚ်ဖျဴ ဒကဴနန်လွိ၊ သီုထပှ်ညဳ ပကျာ်သြဳသ္ၚိ၊ ကဵုပိုၚ်ကမၠောန် ပ္ဍဲဒေါဝ်နန်လွိ၊ ကောကဵုဒှ်ဇၞော် ပိုၚ်ဗော်သ္တုံဇွိ၊ ကဵုစဳရေၚ်စိ သ္ၚိဘိသေခ၊ တူဂတဵုလွိ ဒမၠိကာလ၊ ပသာ်စိုတ်နာဲ မိတ်သဟာဲယျ၊ တုပ်စိုတ်ညိဟာ မိကညာဏ၊ ပသာ်စိုတ်ရ နာဲမှာဲယျရော။ ။

Comments  

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ (၃)

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Tuesday, November 20, 2007

သၟတ်ဗြဴဝုတ်ထပှ် ဒဴတိတ်နူနန်ကလော်ဗြဴမိသဳနန္ဒာ
လၟေၚ်ဒဒှ် တဝှ်လက်သန်၊ အဏံပ္ဍဲနန် တန်ပ္ဍဲဂေဟ၊ ညးထပှ်ကၠာ စန်စာတဴရ၊ ယွံလေဝ်ဒေံတံ မဇၟံရုပ္ပ၊ ၝဲရောၚ်ဇၞော်အိုတ် စိုတ်ၝဲဒည၊ သိက်စိုတ်ဒေံတံ ၝဲချံဂန္ဓ၊ မိပိုဲဝွံဂှ် ဒှ်ဗြဴယက္ခ၊ စမၞိဟ်ရိုဟ်တ္ၚဲ ပ္ဍဲစာတ်ပေၚ်သ္ဒ၊ ရိုဟ်တ္ၚဲမွဲမွဲ ဝးကံနဲက၊ ဖေက်စပိုဲပၠန် ဒးသ္ကန်ဇိဝိ၊ လမုဟ်မွဲတဲ စိုတ်ပြဲဏီရ၊ ကြဴပိုဲဒးဘဲ တဝဲသြာ်စ၊ ပိုဲဒၟံၚ်လံလ တီရနဲကဲ၊ အာရဒေံတံ တမံညးအဲ၊ လဟီုမိဂှ် ကၠုၚ်ပြဟ်မွဲတဲ၊ ဒဵုထပှ်တ္ၚဲ နဲဂှ်စိုပ်သ္ၚိ၊ ထပှ်တ္ၚဲကၠာ အာဂးဒမၠိ၊ ဗွဲပြဟ်တုန်အဵု စိုပ်ဂတဵုလွိ၊ အာလမုဟ်ရ မွဲသတ္တစိ၊ ပိုဲဒဴကဵုပြဟ် ထပှ်မွဲမိ၊ တီထမုန်စိ မိယက္ခဗြဴ၊ ဂၞိန်ယာတ်ပၠးဂၠး ဒၞဲါဒးမတ်အဴ၊ လဗိုန်ဇကု ၝဲဂၠုစိုတ်က္တဴ၊ စှ်ေနူသ္ၚိကၠတ် မှတ်ဂြိုပ်အပၠဴ၊ ဇိုၚ်တဲပရှ် ဒြေပ်ထအှ်ဒဴ၊ တွာ်အာဆဴဆဴ တရဴသ္ၚောဲလောန်၊ ထပှ်တ္ၚဲဖျာ် တဝါ်မၞိဟ်ပၠန်၊ တွာ်အာမွဲမွဲ ပ္ဍဲဟေမဝန်၊ ညိဟွံထၜိုပ် အာစိုပ်ပြဟ်သန်၊ စိုပ်ဂြိုပ်မွဲပၠန် မိပ်သ္ၚိပ်လောန်အာ၊ စိုပ်ဂြိုပ်ဓိဝါန် ဗၠးထာန်ယက္ခာ၊ ဂွံပိုက်လမောၚ် ထောၚ်ပ္ဍဲခန္ဓာ၊ ဗၠးတဝဵုကၠာ ဗြဴယက္ခာတုန်။ ။


လၟေၚ်ဒဒှ် တဝှ်ဖဵုဂုန်၊ လၟေၚ်ပုံတုန် ပိုဲဟီုပ္ဍုန်ဏာ၊ အကြီုယက္ခာ သဳနန္ဒာဆာဲ၊ မိသ္တိက်ပ္ဍဲဂြိုပ် ဖျေံက္ဍိုပ်ဒလာဲ၊ ဒ္ၚဳမိလှိၚ်အာ ယက္ခာဗြဴကၟာဲ၊ ညာတ်နိမတ်သွပ် ဒဇပ်လောန်ကာဲ၊ ဒန္တာဗြဴရတ် ခလောတ်ပြဟ်ချာဲ၊ ထပှ်တၞုၚ် ကၠုၚ်ပြဟ်ဂစာဲ၊ ညံၚ်ၚေက်သအုဲလာဲ ပြဟ်ချာဲဒုဒု၊ ဂၠဲါလေဝ်ဟွံဂွံ ဂိုဟ်ၚေက်ကိုဟ်ဗု၊ မိၚုဟ်တိုန်အဵု က္တဵုမွဲဗရု၊ ဒွိၚ်ကဵုကောန်ဂှ် ထပှ်ဇကု၊ ပ္ဍဲစိုတ်သမ္ၚု ဇကုဒြဴဒြဴ၊ တွာ်စဴယံယံ ဟွံပၠံတရဴ၊ ပရှ်ဇိုၚ်ဂါံ လာံပါံတွာ်စဴ၊ မိတွာ်ဆဴဆဴ ပ္ၚောံစဴသ္ၚိ၊ ဂါံဇိုၚ်သ္တုံကၠာ ကၠောံအာဇိုၚ်ဇွိ၊ စမဳညာတ်စိ နန်လွိဂေါဝ်ဆာဲ၊ ယက္ခလီၜန် ပ္ဍဲနန်ဗက်ဂၠဲါ၊ သဳနန္ဒာဆာဲ နာဲစိုပ်နန်လွိ၊ ညးထပှ်အဴ ဒြေပ်ဒဴထောံမိ၊ ယက္ခဂိုဟ်သၟတ် ညံၚ်မတ်သ္တုံဇွိ၊ ဒေၚ်ဗျောံလ္ၚုၚ်လ္ၚ စိုတ်ၜါဆဂျိ၊ ဒှ်အဲလွဳတဴ တရဴသၞာံစိ၊ ဟွံလက်ဟွံဒေါန် စိုတ်ဟွံစောန်ကၠိ၊ ဂြိုပ်စှ်သၞာံညဳ လွဳမံၚ်ပ္ဍဲသ္ၚိ၊ ယာဲဟွံပျဲပျာံ ဟွံကဵုယာံညိ၊ လေံလဂုၚ်စး ဟွံကဵုဒးညိ၊ ညံၚ်သပါသြိုဟ် ကောန်ဖျုန်ဂြိုဟ်မိ၊ ညံၚ်ဗီုကောန်ဂၞဴ လလဴတသိ၊ စှ်တရဴသၞာံ ဂွါံအယုက်စိ၊ နာဲဟွံဗှ်ညိ ကဵုမိဨကော၊ ယက္ခသ္ၚဳကၞပ် ဖြပ်ဖြပ်ယာံလော၊ ၀ိုတ်သတိဗၠေၚ် ပ္ဍီုသြေၚ်စိတ္တော၊ တက်သြိုဟ်ဆာံဆာံ ဂတေဝ်ယာံလော၊ သဳနန္ဒာရော လောတ်လောပ္ဍဲသ္ၚိ၊ သမ္ၚဟ်တိုန်သွံ မိဂွံသတိ၊ ဟဝ်ဒမုၚ်ဍုၚ် ကၠုၚ်နူအဒိ၊ သၠုၚ်ပိတာ နူတမၠာစိ၊ ဒှ်တိုန်ဘုံထိ ပိဘုံသေၚ်ဟာ၊ မွဲဘုံဖံမွဲ စွံပ္ဍဲဟဝ်ကၠာ၊ ဘုံဒေါဝ်တုန်သၟဟ် ဘုံကၞတ်မာ၊ စွံဖံမွဲမွဲ ပ္ဍဲဘုံအကြာ၊ မိသဳနန္ဒာ ဒြေပ်ဇၟာတိုန်ဂျ၊ စိုပ်ဘုံကၞတ် ဖျေၚ်မတ်သ္ၚဳရ၊ သ္ၚဳပန်ဒိုဟ်သ္ဍာံ ဒစာံဒိုဟ်ပၠ၊ ဒိုဟ်ဗမံက်ဆက် ဗွဲဒက္ခိဏ၊ ဒိုဟ်ပလိုတ်ခုတ် ကၠောံဥတ္တရ၊ ဍေံညာတ်ကေတ်ကၠာ မွဲသာဘာဂ၊ လောန်ပွိုၚ်ဍေံကွေံ ဍေံဖေက်ဒည၊ ညာတ်တွာ်အာကောံ ကြာတၞံရုက္ခ၊ ဍေံစှ်ေနူဟဝ် ဟွံလဝ်မန၊ ပၠဣဓိရ ယက္ခထဍေၚ်၊ နဣဓိကၠာ ညန်အာဗွဲလွေၚ်၊ ယက္ခစိုတ်ဗၠေၚ် ထဍေၚ်ဗက်တုန်။ ။

ဒေဝတဴၜါ ပၞုက်သၟတ်ဗြဴဝုတ်ထပှ် တၞဟ်နသ္ဂောံဗၠးပရိုက်လွပ်ကလော်ဗြဴမိသဳနန္ဒာ
ပ္ဍဲကာလဂှ် ပဒှ်သာ်လွာ၊ နွံတၞံဇြဲမွဲ ပ္ဍဲထာန်ဂှ်ကၠာ၊ ဒေဝတဴမာ ၜါမွဲလၟေၚ်၊ ဂွံအဝဵုပြဲ ပ္ဍဲဇြဲဇရေၚ်၊ ညာတ်ယက္ခဟေၚ် ထဍေၚ်ညးထပှ်၊ က္တဵုဒှ်မေတ္တာ ဒေဝၜါဂှ်၊ ပိုဲဒးသ္ဍံၚ်သွာ အာပြာ်လမှ်၊ ပၠေၚ်ဗ္ဒဟ်ရုပ်ၜါ ပိုဲအာကဵုသၟဟ်၊ မွဲရုပ်စာၚ်ဗြဴ ရဴဝွံက္တဵုဒှ်၊ မွဲရုပ်စိၚ်အဵု ဇၞော်ကဵုကြဳဇှ်၊ ပၠေၚ်ဗ္ဒဟ်ရုပ်ဟာန် နာဲယာန်သၞေဟ်ပြဟ်၊ ဗ္ဒဟ်ရုပ်စာၚ်ဗြဴ ရဴနွံကောန်တှ်၊ ဇကုဇၞော်လောန် ဒေါန်ဗြုက္ဍဟ်ဟ်၊ ခရာသၞေၚ်ဂှ် ဒှ်တၟာစက်ကွဳ၊ မွဲရုပ်စိၚ်ဗိုန် သီုကွိုန်အိန်ရဳ၊ ဟတှိစိၚ်ဗြဴ တဴဇိုၚ်ဂၠံၚ်ပ္ညဳ၊ ပ္ဍဲဍာန်ဒၟံၚ်ကၞပ် ဂဒပ်သ္ၚဳ၊ ထပှ်မွဲဂၞဴ ညာတ်ဗြဴယက္ခဳ၊ ပရှ်ဇိုၚ်အဴ ဒြေပ်ဒဴတဝဳ၊ ညာတ်ဍေံစိုတ်ချဳ ဒ္ၚဳညာတ်စာၚ်ဗြဴ၊ ဒြေပ်လုပ်သီုသ္ကံ တဲခၠံပူဇဴ၊ .....
ယွံမိစာၚ်ဟိုဲ ပြာ်ပိုဲညိအဴ၊ ကလော်ဗြဴဟေၚ် ထဍေၚ်ညံၚ်ဂၠဴ၊ ပြာ်လဝ်ကောန်ဂၞဴ စာၚ်ဗြဴယွံမိ၊ စာၚ်ဗြဴမိၚ်ဟေၚ် ပြဟ်ကေတ်နၚ်စိ၊ ယွံလေဝ်ကောန်အဲ ထပှ်မွဲမိ၊ လုပ်ဗ္ဒသြိုဟ်ယာဲ ပဒွိၚ်ဒွဲါစိ၊ ပြဟ်လုပ်ကၠုၚ်ညိ မိဂဒပ်နာဲ၊ ညးထပှ်ကောံ ပ္ဍဲဂၠံသၞေၚ်ယာဲ၊ ညံၚ်စာၚ်ဂ္ဒပ်ကောန် ဃောဟန်ခမှာဲ၊ လရိုအ်ကံက်ကံက် ၜံက်ချောဲဂစာဲ၊ ဂဒပ်လဝ်နာဲ ကောန်ယာဲထပှ်၊ ယက္ခဗြဴဟေၚ် ထဍေၚ်ဗက်ပြဟ်၊ မတ်ဍေံဟွံပေၚ် ဒြေပ်ဟေၚ်တဆှ်၊ ကၠေံအာပ္ဍဲမတ် ကောန်ဍောတ်ထပှ်၊ ယက္ခသ္ၚဳမွဲ ပ္ဍဲထာဏဂှ်၊ ဟွံညာတ်ကောန်သၟဟ် ထပှ်မွဲမ၊ ညာတ်ဆစာၚ်ဗြဴ ဗြုတဴကြံကြ၊ ဓဂြလဝ်သၞေၚ် တၟာပြေၚ်ဟွံက၊ လရိုအ်ကံက်ကံက် ညံၚ်ဗီုၜံက်စ၊ နန္ဒာယက္ခ ဖေက်ရစာၚ်ၜံက်၊ ဒတဴတုဲသၟာန် စာၚ်ထမှဴတ္ၚံက်၊ ယွံစာၚ်ၝောံဇၞော် ဗော်စာၚ်ပစံက်၊ ညံၚ်ဂဒပ်ကောန် ဇၞော်လောန်ဖေက်ဂၟံက်၊ စမှဴခြးၜံက် ဒညံက်ဒၟံၚ်တဴ၊ ကောန်အဲထပှ် ဒြေပ်တဆှ်ဒဴ၊ ညာတ်ညိကီုဟာ ကုက္ကတာဗြဴ၊ ဟီုစညိအဴ နာဲတဴဇိုၚ်ဂၠံၚ်၊ စာၚ်ၝောံတေံမိၚ် ဟွံဂွံသွိၚ်ရံၚ်၊ ဟာဲဗြဴယက္ခ ပကၠုၚ်သၟာန်စံ၊ ဟွံဆဵုဟွံညာတ် ဒတဴနှာတ်မံၚ်၊ ဒးကဵုတၚ်က္ၜံၚ် ထပက်သြံၚ်ဂြိုဟ်၊ ဟွံတီတဲဟာ က္လေၚ်အာဗြိုဟ်ဟ်၊ တက်ကဵုဓရဟ် က္ဍဟ်ကဵုတလိုဟ်၊ စဴအာဗြိုဟ်ဟ် ယဝ်ဂိုဟ်လမျီု၊ ဗှ်ေပကၠုၚ်သၟာန် ဂလာန်အိုဿီု၊ စဴအာကဵုပြဟ် က္ဍဟ်လသာလီု၊ ကောန်မဣဓီု ပဟီုကရောတ်၊ သဳနန္ဒာမိၚ် တွိၚ်စာၚ်ဗြဴသၟတ်၊ လီုတဴမုက်မတ် ဗြဴရတ်ယက္ခာ၊ ရမတ်ဒဇူ နူစက္ခုဒွါ၊ မူညံၚ်မတုပ် ဗီုဥပ္ပမာ၊ စာၚ်ဗြဴတုပ်ရ သဳဟရာဇာ၊ ဟွံစမုက်အဵု ကဵုသုနက္ခာ၊ မိသဳနန္ဒာ ဖေက်အာစာၚ်ဂှ်၊ ညံၚ်သုနက္ခ ဖေက်သဳဟသၟဟ်၊ ပမာသာ်ဂှ် တုပ်သၟဟ်ညဳသာ၊ မိကလော်အဴ ဖေက်စာၚ်ဗြဴကၠာ၊ ကလေၚ်စဴအာ၊ ပ္ဍဲကာလဂှ်၊ ဗွဲပရှ်သ္ဍာံ ဇိုၚ်ဂါံတဆှ်၊ သဳနန္ဒာဂှ် ပြဟ်စိုပ်နန်ကၠတ်၊ တိုန်တူဟဝ်သၠုၚ် ရံၚ်ကၠုၚ်အိုတ်မတ်၊ ဍေံဟွံညာတ်သၟတ် ပၠောတ်ဇကုဂၠဝ်၊ လတူဒေန်ထဝ် သ္တိက်ဂၠဝ်တဴတုန်။ ။

စာၚ်ဗြဴမဒှ်ဒေဝတဴ ထဍေၚ်ကၠေံကလော်ဗြဴတုဲ သၟတ်ဗြဴဝုတ်ထပှ် မဂွံဗၠးပရိုက်ဘဲလွပ်။ ကလော်ဗြဴမိသဳနန္ဒာ ဆံၚ်ဗက်ရပ် သၟတ်ဗြဴဝုတ်ထပှ်ပၠန်တုဲ ဆဵုဂဗဒး စိၚ်ဒေဝတဴ။
တေံကလော်ဗြဴ စဴအာတုဲရ၊ အဏံတုန်အဴ စာၚ်ဗြဴဒေဝ၊ ပၠးကၠေံသၞေၚ်ရ ကာလဂှ်ကျဝ်၊ ညာတ်ညးထပှ် ရုပ်သၟဟ်ထဝ်၊ အာရရုပ်ထဝ် မိတဝ်စရှ်၊ နာဲညးထပှ် ခါဂှ်ဂွံမိၚ်၊ လပှ်ဨရာ သပါတဲဗျိၚ်၊ တူဒလာၚ်ကၞေၚ် စွံပြေၚ်လဝ်သွိၚ်၊ ကလံမိဂၞဴ ကောန်ဗြဴဗၠးဒွိၚ်၊ ကောန်ဂွံသိုက်လှိၚ် ဗၠးဒွိၚ်ရမိ၊ ဂးသာ်ဂှ်ဟေၚ် ပ္ဍဵုကၞေၚ်ဒဵုတိ၊ သာဓုသာဓု သတြုပဲါညိ၊ အန္တရာဲယေ ၀ိနာသေတိ၊ ဇၟာပ်သတြုကၠာ ပကဵုပါမြိ၊ တိုၚ်ဂနပ်စိုတ် ကဵုဒှ်အိုတ်ညိ၊ သတြုသ္တုံဇွိ ကဵုပဲါညိကောန်၊ ဗြဴကုက္ကတာ မောဒနာပၠန်၊ မောဒနာတုဲ ဟွံသဏုဲခၠန်၊ ညးထပှ်မာ တွာ်အာယောန်ယောန်၊ မိစာၚ်ဗြဴပၠန် ကၠေံဗဒန်အာ၊ .....
ညးထပှ်ကၠာ ကြာဟေမဝန်၊ ကြိုၚ်ဂနိၚ်အာ ကာလဂှ်ပၠန်၊ ဆဵုအၚ်ဆဵုလှာ ဆဵုဝါဇခန်၊ ဆဵုဂြိုပ်ဆဵုဂၞိၚ် ဂမြိၚ်တန်တန်၊ ဆဵုတၟံသမၠုၚ် ဒဵုလဂုၚ်ညန်၊ ဆဵုဇီုလဂေါ၀် ကြၚ်ကြောဝ်အာပၠန်၊ ဇခန်ဇခန် ဂၠိုၚ်သန်ပြကာ၊ ဇၞတ်အာတဴသၟဟ် ညးထပှ်ကၠာ၊ ထပှ်တ္ၚဲမာ ခြာနူစာၚ်ဗြဴ၊ အာတဴဒေါ၀်ဂြိုပ် ဗဒိုပ်တရဴ၊ ဍောၚ်ၜိုတ်ဇူတဴ တရဴဂှ်ပၠန်၊ ဇူဖဲက္တဵုအာ ကြာဟေမဝန်၊ ဂါံတွာ်မွဲတဲ နဲကောန်ၜိုပ်ၜၚ်၊ တွာ်အာသိုက်က် ဒဒိုက်ရိၚ်က္တၚ်၊ လဆောဝ်ပေၚ်ဂၞဴ လဆောဝ်လဴကြၚ်၊ လဆောဝ်အေၚ်အောတ် သစ္ဆုဂွံနၚ်၊ ဂွံပပြဘိုက် ဒဒိုက်ကောန်ကၠၚ်၊ ဆဒးဂေၚ်ကြၚ် ကောန်ကမၠၚ်ယာဲ၊ တွာ်ဍောၚ်တုဲဇူ ဇနူဗိုၚ်လာဲ၊ သၟဝ်တၞံဆုရ ရုက္ခမိဗ္ဒာဲ၊ လပုဟ်တဲယဵု တူကၞေၚ်ယဵုကွာဲ၊ သီုထပှ်ဗ္ဒာဲ တံဒၞဲါရုက္ခ၊ ညံၚ်က္ၜၚ်မအာ ဂၚ်ဗာလဝ၊ ဟွံတီဒိုဟ်ကၠၚ် ဒေါဝ်ဂၚ်ဟေမ၊ ညးထပှ်ရ ဂတအာတဴ၊ ...
သဳနန္ဒာဂှ် သမ္ၚဟ်တိုန်အဴ၊ တူဟဝ်တိုန်မံၚ် ဍေံရံၚ်ဗက်တဴ၊ သီုပန်ဒိုဟ်သ္ဍာံ ဒစာံဒိုဟ်နှဴ၊ တုဲဍေံညာတ်အာ မိကညာဗြဴ၊ သဳနန္ဒာအဴ စှ်ေတဴနူဟဝ်၊ ပၠဣဓိသာၚ် ညံၚ်ကလာၚ်ပဝ်၊ ပရှ်ညံၚ်စက် ဍေံဗက်ကြတ်သ္ဂဝ်၊ စောန်စောန်ညာတ်တဴ ဗြဴထပှ်ကျဝ်၊ ညးထပှ်ဟေၚ် ကလေၚ်ရံၚ်ကျောဝ်၊ ညာတ်ဍေံဒြေပ်ဗက် ပလက်ဍေၚ်ဇွောဝ်၊ ဗြဴထပှ်ကျဝ် လၚ်ဇွောဝ်ဒြေပ်ပြး၊ ဂွံညာတ်စိၚ်ဗြဴ ဒဴလုပ်အောပ်ဗ္ဒး၊ ရီုဍိက်ညိအဴ စိၚ်ဗြဴယွံမၞး၊ ယွံမိဟတှိ သိဒ္ဓိပြဲသအး၊ ပြာ်ပိုဲမွဲဝါ ယက္ခာဗက်ပြး၊ ယဝ်မိဟွံရီု လမျီုဂတး၊ လမျီုပိုဲပြဲ ဟွံမွဲလှာဲၜး၊ ဍောၚ်လပဂး ပြာ်ဗလးညိ၊ စိၚ်မိၚ်ပါၚ်ပြဲ ထပှ်မွဲမိ၊ ပြာ်ညးထပှ် ဗ္ဒဟ်ကြုတ်ဏာညိ၊ ဟွံပြာ်မဂး သ္ဒးလီုဇိဝိ၊ ဒှ်အရှန်မွဲ ဂွံဇြဲဗောဓိ၊ ပစၞးမိ ပြာ်ညိမွဲဝါ၊ ဒေဝစိၚ်ဗြဴ မိၚ်တဴသေၚ်ဟာ၊ ယွံမိကောန်ဂၞဴ ဗြဴသိုက္ခမာ၊ လပဒွိၚ်ဒွဲါ ယာဲဟီုဆေဝ်တာ၊ လုပ်မံၚ်ဂၠံသာၚ် ပ္ဍဲပါၚ်ပြဲဖာ၊ မိခၜံလဝ် ကောန်ဗြဴထဝ်ဏှာ၊ ပ္ဍဲပါၚ်လုပ်သ္တိက် စဵုဇနိက်ဇာ၊ ညံၚ်လုပ်ရကောန် ဍေံညန်စိုပ်ကၠုၚ်၊ စိၚ်ဗြဴပံက်ဟာ ပါၚ်တၟာန၊ ညးထပှ်ပ္ညပ် ဒြေပ်လုပ်အောပ်ဗ္ဒ၊ ပ္ဍဲဂၞဴစိၚ်အဴ ဒၟံၚ်တဴသ္ၚိတ်ဇြ၊ ...
ဒေံဒဒေံမွဲ ယာတ်ဍောတ်ပြဲဂၠ၊ လကဲတိတ်ဒၟံၚ် ရံၚ်ဒှ်မွဲသ္ဍ၊ ကလော်ဗြဴပၠန် နန္ဒာယက္ခ၊ ဍေံညာတ်ရ ကာလဂှ်ကၠာ၊ ဒၞဲါ၀ွံတုန်ကွေံ ကောန်ဍေံကၠေံအာ၊ သီုထပှ်မာ ကၠေံအာပ္ဍဲမတ်၊ ဗက်ဂၠဲါအဆတ် ကောန်ဍောတ်ရုပ္ပ၊ ဗြဴမှာယက္ခ မိညာတ်ဆစိၚ်ၚ်၊ ကၠေံအာမွဲတဲ ပ္ဍဲဒၞဲါဝွံအိၚ်၊ သ္ၚဳရံၚ်နမတ် မုဟ်ယာတ်ဍောတ်ဂၠိၚ်၊ တိတ်ဂၠိၚ်လကဲ အပ္ဍဲပါၚ်စိၚ်၊ ဂါံတွာ်လုပ်သၟာန် နာဲယာန်ဂြိုပ်ဂၞိၚ်၊ နာဲတဴဇိုၚ်ဂၠံၚ် ဒှ်ဒၟံၚ်လဟိၚ်၊ နာဲတံဒှ်သၟီ စိၚ်ဗြဴဆဒ္ဒန်၊ အဲညာတ်ညိရ နာဲပထလန်၊ ကောန်အဲထပှ် ရုပ်သာ်သၟဟ်န်၊ ဆဵုညာတ်ကီုဟာ ဗြဴမှာဆဒ္ဒန်၊ ဟီုစညိပၠန် မိဆဒ္ဒန်ဗြဴ၊ စိၚ်ဗြဴဂွံမိၚ် သွိၚ်လက္ကရဴ၊ ကတောဝ်ခ္ဍေါပ်ကၠေံ ဇိုၚ်ထေံတိအဴ၊ ပါၚ်လပှ်ဂၠံက် တဲထံက်လက္ကရဴ၊ မုက်ပလှ်ေတဴ စိၚ်ဗြဴဟတှိ၊ လပှ်ဂၠါံဂဲါ ဂၠဲါရပ်တၟံတိ၊ အဇဗိုတ်ကၠဟ် လေံတနှ်ဂ္ညိ၊ အုဲတိလယှ် က္ဍိုပ်က္ဍဟ်ကၠိုက်ကၠိ၊ ကရေဲရမျာၚ် ကဵုပါၚ်ညံၚ်ဂျိ၊ ဟိုဲဗြဴယက္ခိ ညိဟွံတီဟေၚ်၊ ဂၠံၚ်အဲဝွံအဵု သီုကဵုဂၠဴပြေၚ်၊ မၞိဟ်ကဵုဒှ်ပြဲ ဆဵုအဲထဍေၚ်၊ အဲဟွံဆဵုဟေၚ် ပကလေၚ်သၟာန်၊ ဗှ်ေပကၠုၚ်ဒြဟ် ပဗ္ဒဟ်ဂလာန်၊ ဗှ်ေပကၠုၚ်ပၠေဝ် အရေဝ်ဟီုကြာန်၊ ပဗ္ဒဟ်ဂလာန် ဗှ်ေပသၟာန်ညိ၊ ဟာဲဣပါပ ယက္ခဗြဴဂျိ၊ ကလေၚ်ကၠေံပၠန် ဗှ်ေသ္ကန်ဇိဝိ၊ အဲသြာ်ဒဳၜါ ချိုတ်ဗၠိုက်ကြာတိ၊ စိၚ်ဗြဴထဍေၚ် ဝးကၞာၚ်ကြေၚ်စိ၊ ကလော်ယက္ခိ ဖေက်ညိဟသေၚ်၊ ဟာဲမိစိၚ်ဗြဴ တဴပ္ဍဲဂြိုပ်ကြေၚ်၊ မုသာစဏာဲ ဂၠဲါဟီုတၟေၚ်တၟေၚ်၊ ဗှ်ေမုသာဟေၚ် ပါၚ်ညံၚ်ပြေၚ်ဂၠဴ၊ ယာတ်ဍောတ်လကဲ ဗှ်ေလဝ်ပ္ဍဲဂၞဴ၊ ယာတ်လကဲဒၟံၚ် ရံၚ်ရစိၚ်ဗြဴ၊ ဗှ်ေဟီုဟွံဓဝ် ဒေပ်လဝ်ဝဴပဴ၊ နူဝွံဆတ္တဝ် အဲလဝ်ကသဴ၊ ပါၚ်ကဵုလကဲ ဂတဗွဲကြဴ၊ ကလော်ဗြဴချဴ ညံၚ်ရဴသာ်ဂှ်၊ ကဵုပါၚ်လကဲ နဲဂှ်ကဵုဒှ်၊ ဇၟာပ်ဘဝဂှ် ကဵုဗှ်ေဒှ်ညိ၊ ကဵုလဝ်ကသဴ ဗြဴမှာယက္ခိ၊ ဒဵုလၟုဟ်စိ ညိဟွံမှာဆာဲ၊ ဒးကသဴဗျိၚ် ပါၚ်စိၚ်တလာဲ၊ တိတ်လကဲဒၟံၚ် ညံၚ်ကဵုသ္ၚိသာဲ၊ ကောန်ဗြဴထပှ် ဒဒှ်ပျဲယာဲ၊ ဒဒှ်အဲလွဳ ကျာ်သြဳဂေါဝ်ဆာဲ၊ အဲကဵုကောန်ဂှ် ဒှ်ဝဲရနာဲ၊ ဍေံဒတောဝ်ဝဲ ပ္ဍဲစိၚ်ဂှ်ဆာဲ၊ ဒဒှ်လွဳနာဲ ယာဲဒးကၚ်ဇတ်၊ ကဵုဂွံဂၠံက်သၟတ် မတ်ညးထပှ်၊ ကဵုဂွံဂၠံက်ပြဟ် ဘဴလၟုဟ်ညိ၊ တုဲကလေၚ်စဴ ဗြဴမှာယက္ခိ၊ ဍေံတ္ၜေဟ်ဟီုဗျိ ဟတှိစိၚ်ဂှ်၊ အဲကလေၚ်စဴ ရဗြဴတၚ်စှ်၊ မုဟ်ယာတ်ဍောတ်ဂှ် ကဵုဒှ်ပါၚ်စိၚ်၊ အဲစဴရၝာဲ ဟာဲမုဟ်ပါၚ်ဂၠိၚ်၊ စိၚ်ဗြဴမိၚ်ဟေၚ် ထဍေၚ်ဂြိၚ်ၚ်၊ ဍေံဒြေပ်တဆှ် ပြဟ်လောန်နူစိၚ်၊ နန္ဒာဟိၚ်ဟိုပ် စိုပ်နန်ဇမၠိၚ်၊ ဒေါဝ်ကမၠောန်ဍိက် ပိုက်ပၞိက်လွိၚ်၊ တူနန်ဒြၚ်စိၚ် သိုက်လှိၚ်တဴတုန်။ ။

သၟတ်ဗြဴဝုတ်ထပှ် ကြိုၚ်ကြၚ်အာစိုပ် ဇရေၚ်ဍုၚ်ဗြၜၚ်တုဲ သတိက်ဗတံ ပ္ဍဲဂွိုၚ်ဇြဲမွဲတၞံ။
လၟေၚ်ဒဒှ် တဝှ်သဘဴ၊ အဏံစိၚ်ဗြဴ ဒၟံၚ်တဴဇိုၚ်ဂၞိၚ်၊ ကလော်ဒြေပ်ဒဴ ကမြဴဂမြိၚ်၊ ကၠာတ်ပ္တိတ်ဗွဲပြဟ် ကာလဂှ်ဗျိၚ်၊ ဗြဴရတ်ထပှ် ဂွံဒှ်လဟိၚ်၊ ၜိုဟ်စိုတ်လှဲလး ညိဟွံဒးဂွိၚ်၊ ကြၚ်ပ္ဍဲဂြိုပ်ဂၞိၚ် ဗၠးဒဝိၚ်ဇၞော်၊ ဗွဲဒိုဟ်ပုဗ္ဗ ဂတဗမံက်၊ နွံဍုၚ်မွဲရ ဗြၜၚ်ညးကော်၊ ဗဒေသရး ဂၠိုၚ်ကဵုသွးဗော်၊ စိုပ်ထာန်ဂှ်ပၠန် တန်ဂွံဒှ်ဇၞော်၊ ထပှ်မွဲဗော် ဍောတ်ဇၞော်ညဳသာ၊ အာရပဒွိၚ် ယာဲစိၚ်ပ္ညုၚ်ဏာ၊ ဗက်ပါၚ်ယာဲစိၚ် ပဒွိၚ်ဒွဲါကၠာ၊ ပၚ်တဲယဵုပ္ကောံ ညံၚ်ခမှောံသွာ၊ ယွံမိကျာ်ဂန် ဂုန်အနန္တာ၊ ကောန်ကလံရ ပါၚ်ပဍောၚ်သွာ၊ လပုဟ်တဲစှ် နဲဒကှ်ၜါ၊ ကလံရမိ ဖျေံက္ဍိုပ်ပိ၀ါ၊ ယာဲစိၚ်မိၚ်ဗိုန် ဟီုတိုန်ဟွံညှာ၊ သာဓုသာဓု နုမောဒနာ၊ တိုၚ်ပၟိက်သွံ ကဵုနာဲဂွံမြာ၊ တိုၚ်ပတ္တဏာ ကဵုဂွံမြာညိ၊.....
ညးထပှ်ဟေၚ် ဖျေၚ်ရံၚ်ဟတှိ၊ ကၠေံဗဒန်အာ သၚ်ကာစိုတ်မိ၊ စိၚ်ဟွံသေၚ်မာ ဒေဝါရုက္ခိ၊ ဒေဝတဴဂှ် တန်ဒှ်ဒမၠိ၊ ကၠုၚ်ပြာ်ပိုဲစိ ယွံလေဝ်ဒေံတံ၊ ပၚ်တဲတယျောဝ် လ္ၚောဝ်တမံ၊ တဲၜါယဵုခၠံ ကလံတုဲအာ၊ ပ္ဍဲဒေါ၀်ဂြိုပ်ဂၞိၚ် ဗရိၚ်ဇိုၚ်ဝါ၊ ဗဵုဆုဒုန်အဴ ဗဵုပ္ကဴနာနာ၊ ဂမုၚ်ဓိတာန် ပ္ကဴပြာန်စမ္ၚာ၊ မိဂါံတွာ်အာ အကြာဂြိုပ်ဆု၊ ဍောၚ်ပ္ကဴရာၚ်ဗွဝ် တဝ်သွဝ်ဇုက်ဂၞု၊ ဒဇေၚ်ဍိုက်္ၚာန် ထာန်ဂြိုပ်လမ္ၚု၊ ပ္ကဴကြေၚ်ဇမ္မု အဂၞုရာၚ်ဗ္ဂာ၊ အနာၚ်ရာၚ်ပြီု ပ္ကဴရီုမွဲသာ၊ အၚ်ရေၚ်သ္ဇၚ်ထောဲ လပေဲါစမ္ပာ၊ ညးထပှ်ကၠာ တွာ်အာဟွံဇူ၊ ပ္ဍးတမှာဲပိုဟ် ဖျုန်ဂြိုဟ်ဒတူ၊ ပ္ကဴကလံနန် ခၠန်ထောံဇနူ၊ ပ္ကဴသ္ဍိုက်အိန် ကမိန်လတူ၊ ဗပေၚ်ဇာတ်ကၠံၚ် ရာၚ်ညံၚ်သိန်လှူ၊ ပ္ကဴညးပုဗှ လှောၚ်ပၠရာၚ်အူ၊ ပ္ကဴညးဇံမု ရာၚ်ဂၠုသရူ၊ ထိုၚ်သာဲဇၟာပ်ဖူ ဂၠိုၚ်အြဇရေၚ်၊ ပ္ကဴညးအမ္ဗာ ရာၚ်ဗ္ဂာတရေၚ်၊ ညးဥတ္တရ စိတ္တကၠိုက်လ္ၚေၚ်၊ ဍောၚ်ပ္ကဴဂှ်အဵု ဟွံကၠုၚ်တဵုပြေၚ်၊ ညးထပှ်ဟေၚ် ရေၚ်ရေၚ်တွာ်တဴ၊ ဂွံအရီုကျဝ် မြမောဝ်ဍောၚ်ပ္ကဴ၊ သီုစိုတ်လိုက်လဴ တွာ်တရဴပၠန်၊.....
တုဲမိအာစိုပ် ဂြိုပ်ဟေမဝန်၊ ဗဵုသတ်ဇိုၚ်ပန်လီၜန်သီုဆော၊ တ္ၜိုၚ်ဒြာဲကလိၚ် စိၚ်သြိတ်လမော၊ ဇက်ဂၠေဲါခမၞၚ် စိၚ်ဒြၚ်သီုဆော၊ ဂြဲစဗိုၚ်လာဲ ပယာဲဟေမော၊ ညးထပှ်ရော ဂၠိုၚ်အြစိုတ်က္တဴ၊ ပြေၚ်ပြဝါအဴ ဂၠဴဥဿဘ၊ ဗဵုသြိတ်ကလိၚ် ဗဵုစိၚ်ဗဵုကၠ၊ ဗၜေံဒြာဲဝါ ဒြာဲသာရဒ၊ ဗဝါမၚ်ဂဝ် ဗက်ကျောဝ်သတ်ချ၊ ဒြာဲဨဒြာဲကျာ လုံဝါသလ၊ ဒေါ၀်ဂြိုပ်စိၚ်ကၠ တွာ်ဂတအာ၊ သီုညးထပှ် သၟဟ်န်ညဳသာ၊ သတ်တလသၞေၚ် ဍုန်တဴရေၚ်ဗ္ဂာ၊ တ္ၚေက်ထဝ်တ္ၚေက်ဒြၚ် ဂနၚ်ဂြိုပ်ဖြာ၊ စာၚ်ကၠိုက်လိုက်ထောဝ် ဗြုတဴမှောဝ်ဇာ၊ တက်သၞေၚ်ဂြဴကြီု ပ္ဍဲလဂီုဖြာ၊ လလောၚ်ထဥ ဗော်သကုဏာ၊ ညးထပှ်ကၠာ ဗဵုအာလဟိၚ်၊ တွာ်အာဗဵုအာ ခန်လွာဂြိုပ်ဂၞိၚ်၊ စိုပ်အရှာံတုန် ဆုဒုန်ဂမြိၚ်၊ သၟဟ်ကဵုဥဒျာန် ဂြိုပ်ထာန်လဟိၚ်၊ သတ်ဆုရေၚ်သ္တိၚ် ဍုဟ်ဗျိၚ်သီုတၞံ၊ ပၞဟ်မိန်ကျာဲ တမာဲလဝ်ဗံ၊ ဓရေဲဍုဟ်ဆက် သတ်ကွက်ကမၠံ၊ ဒူရေန်ဍုဟ်ဂျ ဇလဗိုၚ်ခြံ၊ ကွိတ်သီုဗဳဗၠတ် သတ်ညံၚ်မကံ၊ သဳလောလဳမှဴ ပၞဴဍုဟ်ဗြံ၊ ဗဗုၚ်ဒဟာ် ပဏာ်ပေၚ်တၞံ၊ လကီုလကံ ကသံဗဝး၊ ပၞဟ်ပဏး ဗဝးကြုက်ဖာ၊ မေံကၞုဲဗဗုၚ် သတ်ပ္ဍုၚ်မွဲသာ၊ သတ်ဇူဟွံဖဲ သတ်ပသဲမာ၊......
သတ်မွဲပါၚ်ဂၠုၚ် သရုၚ်ဂၚ်ဂါ၊ သတ်ဒးနရက် သတ်ပၠက်ညးကၠာ၊ သတ်ၜိုဟ်လောန်ပ္ညုၚ် သတ်သၠုၚ်လောန်အာ၊ သတ်မွဲတုန်သၟတ် ထတ်သန်ရဟ်သာ၊ ကြံၚ်ဖျိုတ်ဍုဟ်ဖျး ညးညာတ်ဟောဒြာ၊ သုက်ဍာ်က္ဍာတ်ကျဝ် တုပ်နဲသ္ကဝ်တာ၊ သစ္ဆုနာနာ ထာဏအဟံ၊ သစ္ဆုဂၠိုၚ်တၞံ ဍုဟ်ဗြံဖလ၊ ကၞုဲဂၚ်ဟောဝ်ၜှ် ပြဟ်နူသာခ၊ ညးထပှ်ရ လပှ်စအာ၊ ၚးကၞုဲဂၚ်သွံ ဂွံပအဟာ၊ ဍောၚ်တုဲဇူကောံ သီုရောံပြဝါ၊ ပပြဘိုက်ဖဲ ဍောၚ်ဟဲတုဲအာ၊ ညးထပှ်ကၠာ ကာလဂှ်ရ၊.....
စက်တ္ၚဲထဲစှ်ေ ဒိုဟ်တ္ကံအမ္ဗ၊ ကၠေံလဝ်တ္ကံဝွံ ဇမ္မုဒိပ္ပ၊ ပါန်ခဳချူဗ္ဂောဝ် ပယျောဝ်ကာသ၊ ဂစေံပဝ်သၟတ် နန်ကၠတ်ရုက္ခ၊ ကဝှပဝ်တိတ် ဂမိတ်ဂၠဲါစ၊ ဗြဴဖံက်သေဝ်ပန် ပၠန်စဴသ္ၚိရ၊ ဂၠဴသ္ကံဂမၠိုၚ် လုပ်ခြိုၚ်တလ၊ သရက်ဒက်ထိုၚ် ဂိုၚ်စုတ်ဗံန၊ ရေသူသီပၠန် ထဝ်သြန်ကာပ်သ၊ ဒေါၚ်ပၠဳဟွံၜုၚ် ဃောဟာပ်ပုၚ်သွ၊ ဒမာတ်ဟွံကေပ် ဂိုၚ်ဒေပ်ကာယ၊ ဒဇဲဂၞိၚ်ကွိုၚ် ဂိုၚ်ဝါစဳမြ၊ ပါန်ပုတ်တပ်ပၞုတ် ဟွံပုတ်ပ္ကဴသၠ၊ ပါန်ခဳဒေပ်ဂၞါ ဍာ်ဒွါဒသ၊ သၟာခတ်ပး ဗၠးနူဒွက်ရ၊ သမုၚ်ထောံပေန် အေန်ဇာကြံကြ၊ လဗၚ်ကမၠတ် ဗ္ဂံၚ်မတ်သုၚ်စ၊ မံၚ်ဗၠးထဏိက် ဆုဍိက်တလ၊ ဂအဳသလး ဗၠးနူဘဲလ္ၚ၊ တဏာဲဟွံဂုံ တုံဟွံသူစ၊ ဂြောဝ်ဒေပ်ထမှာဲ အမာဲဖျုန်က၊ စာၚ်တိုန်သ္ၚိဒၞဲါ ဟွံအာဂၠဲါစ၊ မၚ်ဂၠန်တလုဲ ဒကုဲလှိၚ်သ္ဒ၊ လပေါဝ်ထအာပ် သၟိက်တိက်လ္ၚာပ်ထ၊ ဇိုန်ဗဳတခါတ် ဂလီုယာတ်သၠ၊ မာတ်ဒးကာလ ဂၞကျာ်ထပှ်၊ ဂါံတွာ်ညှာညှာ ပ္ဍဲကာလဂှ်၊ သီုညးထပှ် ဒှ်တဴဒေၚ်ဗျောံ၊ စမဳရံၚ်မွဲ ညာတ်ဇြဲသဓောံ၊ ညးထပှ်ကောံ လောံလာဲဟောံဇြ၊ ဗွဲပြဟ်လုပ်အာ သၟဝ်ဇြဲသာခ၊.....
ဇရေၚ်ဇြဲဂှ် ပဒှ်ဒေသ၊ နွံလစမွဲ ပြဲသန်တေဇ၊ ဍာ်သ္ဇုၚ်တဴပၠန် ကၠေၚ်ကၠန်ဟွံက၊ ပ္ဍဲဍာ်လစ ပဥ္စမာလဳ၊ ဒကှ်ဥပ္ပဵု ရာၚ်ဂဵုတဝဳ၊ သ္ကံက်ဟၚ်ရံဒွေၚ် ဗၞူရေၚ်ဖဳ၊ လစံၚ်ရာၚ်ဂဵု ဥပ္ပဵုတဝဳ၊ ဇိုၚ်ပေါက္ခရ လစကျာ်သြဳ၊ ပ္ကဴဍာ်ပ္ကဴကၞဳ ရာၚ်တဝဳစု၊ ညးထပှ်ကၠာ ကြာသမၞိၚ်ဆု၊ ပ္ဍဲသၟဝ်တၞံဇြဲ တူယဲလမ္ၚု၊ သီုၝဲဒေံဝွံ လ္ၚုဂၠိုၚ်အြ၊ ပ္ဍဲပဉ္စမာ လၜိုဟ်ကာယော၊ သီုၝဲဒေံပြဲ ထပှ်မွဲအြ၊ တုဲဂါံစှ်ေအာ ပ္ဍဲကမာရော၊ မိပက်ပ္တိုန်ဍာ် ဂၠိုၚ်သာ်အယော၊ လာၚ်မုက္ခဝါ ဗရဲကာယျော၊ ပ္တိုန်ကျာသြဳရော အယောသ္ဇုၚ်ဂွု၊ တိုန်ၜးလှာဲကၠာ ကြိယာဇကု၊ ဗၠးနူကၠိကၠိုက် ဒှ်သ္ဍိုက်ဇံမု၊ သီုညးထပှ် တွံသၟဝ်တၞံဆု၊ သၟဝ်တၞံဇြဲဂှ် ထပှ်ဇကု၊ သ္တိက်ဒီုတဴသၟတ် ဖေက်ဘဲသတြု၊ သီုထပှ်စု သာ်ဝွံဟီုပါန်၊ သီုဖအိုတ်ရ ပအဒိထာန်၊ ယွံဒေဝပြဲ ပၟၚ်ဇြဲယာန်၊ ပိုဲညးထပှ် ကၠိုက်ကၠဟ်ဂျိက္တာန်၊ မပိုဲပၠေဲထောံ ကၠောံဂြိုပ်ဓိဝါန်၊ စဴသ္ၚိဟွံစိုပ် ဗဒိုပ်သန္ထာန်၊ ဆဵုကလော်ဗြဴ နုဘဴလောန်လာန်၊ ပိုဲဒၟံၚ်ဖဴဍေံ ညံၚ်ကောန်ကွေံကြာန်၊ ပိုဲတီကလော် ဗော်ယက္ခပ္ကာန်၊ ဖေက်တုဲဒြေပ်ဒဴ လဴဇိုၚ်ဂစာန်၊ ဒြေပ်ကၠုၚ်ဒေါ၀်ဂြိုပ် ဂၠိုပ်ဗဒိုပ်ထာန်၊ ဍေံဗက်ဂစာန် မွဲဟာန်စိုပ်ကၠုၚ်၊ ပိုဲဆဵုစာၚ်ဗြဴ မိဂၞဴပြာ်ဒုၚ်၊ ဗၠးဘဲယက္ခ မွဲဝါရပ္ညုၚ်၊ ကြဴပိုဲတွာ်ကၠုၚ် သရုၚ်ကန္တာ၊ ကလော်ဗြဴဆံၚ် ဗက်ညံၚ်နဲကၠာ၊ ဆဵုစိၚ်ဗြဴမွဲ သကဲဂြိုပ်ဖြာ၊ ပိုဲအာလွဵု ကဵုစိၚ်သေၚ်ဟာ၊ လုပ်ပ္ဍဲပါၚ်အဴ စိၚ်ဗြဴဂှ်ကၠာ၊ ဂွံဗၠးဘဲဟေၚ် ကလော်သေၚ်ဟာ၊ လမုဟ်ပိုဲစိုပ် ဗဒိုပ်ဝွံမာ၊ ဒေဝတဴဇြဲ ပိုၚ်ဇြဲသာခါ၊ ကျာ်ဖျေံမေတ္တာ ရီုမွဲဝါညိ၊ ဂးတုဲဗြဴရတ် ပတ္တဏာစိ၊ သတြုဝဲသၞ ပကဵုပါမြိ၊ ဗိုၚ်ရီုဗၚ်စိ ပိုဲဍိက်ညိအဴ၊ တုဲဒေဝဇြဲ ပ္ဍဲဂှ်သဘဴ၊ မိၚ်ညးထပှ် ပါန်ဒြဟ်ဇဝဴ၊ ဒေဝတဴဇြဲ မပြဲနုဘဴ၊ ပ္ဍဲဂွိုၚ်ဇြဲအဴ ဖျဴစွံလဝ်ရ၊ ဗၠးပရိုက်ဘဲ သတြုဝဲသၞ၊ မၚ်မွဲတဴရ ကာလဂှ်တုန်။

သၟတ်ဗြဴဝုတ်ထပှ် သ္တိက်ဒီုဒၟံၚ် ပ္ဍဲဂွိုၚ်တၞံဇြဲမွဲတၞံ ဇရေၚ်ဍုၚ်ဗြၜၚ်။
ပ္ဍဲကာလဂှ် ပဒှ်သဘဴ၊ တ္ၚဲလေဝ်ပၠိုတ်အာ လောန်ကာလသွဴ၊ ပ္ဍဲဂွိုၚ်ဇြဲရ လုပ်ပဒတဴ၊ ပ္ဍဲစိုတ်ဒမြဴ သီုဗြဴထပှ်၊ ကၠၚ်ဟဳပှ်လှ် ရမတ်ပြဟ်တိတ်၊ လ္ၚစိုတ်ဂဵုဍာဲ လောံလာဲဇြဟိတ်၊ ပယာံပန်ဂၠု လ္ၚုဆိတ်ဆိတ်၊ ဂစေံတူဆု ဗရုဟွံတိတ်၊ သ္ၚဳဒဝ်တရၚ် သ္ဍဴခၠၚ်ဖမၠိတ်၊ ကၟာဲဖလှိၚ်ကောန် သြောန်န်ဍိတ်တ်၊ တံၚ်ဇုက်သရေၚ် ဒွက်ရိုဟ်ရေၚ်ပ္တိတ်၊ ဟတ်ဂေတ်ဍိတ်တ် ပတိတ်တောဝ်တွဵု၊ ဂမှဳဂြီုဂြီု ဂၠဲါဟီုမ္ၚဵု၊ သြဟ်ပ္တဴမေတ္တာ ရာဒနာကဵု၊ ဗမၞးချပ်ဂြၚ် ဓုတၚ်ဂုန်ဖဵု၊ ထယာထဴအဵု ခပဵုကၞု၊ ဖဍောတ်ကြာကွာန် ဒုၚ်ဒါန်သၠာ်သ္ၚု၊ ထဴဗော်ဇရာ မိန္ဓာညးဗျု၊ ဂၠဲါဒွတ္တိံသ ဇွပ္ဍဲဇကု၊ ဒေါၚ်ပၠဳဇိုၚ်ဍုၚ် ၜုၚ်မံၚ်ဒုဒု၊ မာတ်တ္ၚဲမဂၠု မလ္ၚုက္ဍၚ်၊ စၚ်ရိတ်စလာၚ် တာၚ်ပ္တိတ်အခြၚ်၊.....
ကၟာဲယာံရေဝ်ရောတ် အပေါတ်မကၠၚ်၊ ထောံသ္ၚိဂၠဲါသၟတ် ကမၠတ်လဗၚ်၊ ဗဂဲဗက်ဇၟာ ကၞိကြာဗဒၚ်၊ ဒမြံသ္ကာတ်သြာဲ ဗၜဵုဂၠဲါကြၚ်၊ တတ္တောဗြုဂါၚ် ကလေတ်ပါၚ်က္ဍၚ်၊ ဒဳဒုတ်ပမိၚ် တွိၚ်ပါၚ်ဂမြၚ်၊ သတြုဂဍာ် သအဵုသအာ်ပဝ်ကြၚ်၊ ဇြုံဂၠဲါကၞိကြိုၚ် ကၠေံဂွိုၚ်ဥမၚ်၊ သ္ၚိသလျးဂဵု ကလဵုလိၚ်ခၠၚ်၊ ရုဲကၞပ်ကလၚ် မၚ်မွဲရပ်ဗ္ဂာ၊.....
တက်မွဲသရုၚ် ညန်ကၠုၚ်တက်ၜါ၊ လှိၚ်လ္ၚုသ္ၚိတ် ဒသဒိသာ၊ ဘုတ်ဒေဝတဳ ဂၠဲါသ္ၚဳအဟာ၊ ပြိုတ်ဗြုတသဝ် မၚ်ထဝ်ပသာ၊ ပ္ဍဲသုသာန်ဇၞော် ကလော်စန်စာ၊ လ္ၚဵုဒက်ဒေါန် ပအုဲကောန်ညှာညှာ၊ တလကွာန်ဍာဲ ဂၠဲါစဂုဓာ၊ ဘုမ္မဒေဝါ ဂၠဲါအဟာလွဵု၊ မဇၞော်ဇျှာသြဲ ပ္ဍဲကာသဇဵု၊ ကလော်ဒရေပ်ပၞာၚ် တဲလဗာၚ်ဂဵု၊ ကိုဟ်ဒတုံဗြော် လျးဇၞော်တၚ်ဃဵု၊ မာတ်စိုပ်သန်ဇျှာ သဂါပယဵု၊ သၞံၚ်သၟန်ဂဵု လျးလဟဵုဟော၊ ပၚ်လာဲဍိတ်တ် ပိုက်ပ္တိတ်ဝါယျော၊ လမၠာၚ်က္ဍဟ်က္ဍဟ် လမှ်အပေါ၊ ပ္ကဴထာၚ်သၟိက်ပံက် ကအီဗရံက်မြော၊ သၟီစှ်မြဟ်ကျိုၚ် ပၠလျးဂၠိုၚ်အြ၊ ဗၞဲက္ဍိုပ်သြဴ ပ္ဍေန်သ္ဍဴတေဇော၊ ပ္ဍဲပထဝဳ ကြေတ်ယာယဳဟော၊ ကောန်ကောန်ၝောံၝောံ ကလောံသီုဆော၊ စတုဒိသော ဃောမလှိၚ်ကၞပ်၊ ကောန်ဗြဴထပှ် ပ္ဍဲဂှ်ဂြၚ်ချပ်၊ ဂွံဗၠးဘဲလ္ၚ ဗြဴယက္ခလွပ်၊ ပိုဲအိုတ်ကသပ် ချပ်တုဲဒဴကၠုၚ်၊ ဒေဝဇြဲကၠာ စိတ္တာသ္ဍိုက်သ္ဇုၚ်၊ ဗၠးဒဒိုက်ပ္ညုၚ် ဗၠးဒုၚ်တ္ၚဲဗြဲ၊ မိပ်သ္ၚိပ်လောန်တဲ ဂွိုၚ်ဇြဲဒွေတဴ၊ ရာၚ်ဆာဲဂ္ညိဂၠဴ ယာန်ဒွေတဴဂှ်၊ သီုညးထပှ် တန်ဒၟံၚ်သၟဟ်တုန်။

Comments  

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၂ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Wednesday, October 24, 2007

ဒတိတ်ဒဒှ်သၟတ်ဗြဴဝုတ်ထပှ် မအံက် အာပၠေဲထောံပ္ဋဲအဒေါဝ်ဂြိုပ်ဂၞိၚ် မွဲလှ်ေပၠန်တုဲ ဒှ်လၞီတူယဲ ယာံရေဝ်ရောတ်
လၟေၚ်ဒဒှ် တဝှ်ဒေသ၊ ကောန်ထပှ်ရ ပဒှ်သာ်လွာ၊ ဗှ်ကဵုအံက်ဂၞဴ မဒဴစဴအာ၊ ညးထပှ်ကၠာ သိၚ်သာတူယဲ၊ ပ္ဋဲသြၚ်ကၟာ အံက်ဒဴအာပြဲ၊ လၞီတူယဲ ပ္ဋဲကာလဂှ်၊ ညံၚ်ကောန်စာၚ်ကွေံ ဒးလေံကနှ်၊ ဇတဝ်ဖြပ်ဖြပ် ဒဇပ်က္ဋဟ်က္ဋဟ်၊ ချိုန်ခဏဂှ် ရမတ်ပြဟ်ဏှဳ၊ ဒှ်တဴဇွောဝ်လၚ် စံၚ်တူကၠၚ်ဟဳ၊ ဗှ်မအံက်ပၠန် ဒဇန်ဒေါသဳ၊ ကဵုကောန်ကၠၚ်ဟဳ သ္ကန်ဏှဳရရော။ ။
ယွံလေဝ်အံက်မ တလအယော၊ ဒဴထောံကောန်ရော ဂၠိုၚ်ဒေါဗနဟ်၊
ကဵုကောန်ဇွောဝ်လၚ် ကဵုကၠၚ်ပှ်လှ်၊ ပရံၚ်ဗဵုဒှ် ကောန်ထပှ်ရော။

ယွံမအံက်အဲ မပြဲတေဇော၊ ကဵုကောန်ခြာဆော တောရောသုၚ်ဂျိ၊
ပ္တေဟ်ဣလုဝဲ ဗက်သ္ၚောဲနူသ္ၚိ၊ ဇိ၀ိတိနြ္ဒိ ဟွံဂၠိရရော။

ဒဇန်အံက်မ ပဝယောသော၊ ဒေါဝ်ဂြိုပ်ဟေမော ဂၠိုၚ်အြဝဲသၞ၊
အံက်ပၠေဲလလဴ ပ္တေဟ်ဗြဴပါပ၊ ဒဇန်အံက်မ သိက်ကောန်သ္ပရော။

ဟးအံက်ကျာ်ဂန် ဒဇန်ယောသော၊ ပၠေဲထောံကောန်ရော ဟေမောဂြိုပ်ဂျိ၊
သိက်ကောန်သ္ပဒး ယာံကြးတသိ၊ ကောန်လီုဇိဝိ ဒေါဝ်ဂြိုပ်ဂျိရော။

ကောန်ဗြဴထပှ် ရုပ်သၟဟ်သီုဆော၊ ဒေါဝ်ဂြိုပ်ဂျိရော ကလောဟွံမွဲ၊
ပ္တေဟ်ဗြဴပါပ ကၠုၚ်ဒှ်သၞဝဲ၊ ကြာဆုရေဝ်ရဲ သ္ကန်ဒဲရရော။

အံက်တလဂုန် မဟာပုညော၊ ဂုန်ဇၞော်ဂၠိုၚ်အြ ကောန်ခၠေဝ်ရောမာန်၊
ဒေါ၀်ဂြိုပ်လ္ၚု ကၠုၚ်ဒှ်သုသာန်၊ ပ္ဋဲဂြိုပ်ဓိထာန် သိက်ချပ်မာန်ရော။

နူဘုံနရက် ဒဵုဘဝဂ္ဂေါ၊ အိုတ်ဇန်လောကော ကောန်ရောဆာန်က္ဋၚ်၊
အံက်ဒေပ်ဒဇန် ဟွံပၠန်ချပ်ဂြၚ်၊ မအံက်ကၞပ်သၠၚ် ဗဵုနိဿၚ်ရော။

နူတၞံမက်ပန် ဖဵုပန်အဂ္ဂေါ၊ လောကုတ္တဵုရော ဒစာံအြဗျိၚ်၊
သွက်ဂွံမက်ဖဵု ကုသဵုဇၞော်ဂၠိၚ်၊ နဳဗာန်လဟိၚ် အံက်ဟွံဒွိၚ်ရော။

နဳဗာန်ထာန်ဒိပ် ဗနိပ်အယော၊ ၜိုတ်စိုတ်လောန်ရော ဇၞးဆောမစ္စု၊
လၟုဟ်အံက်ဂၞဴ ပ္တေဟ်ဗြဴဣလု၊ ကျပၞာန်မစ္စု ဒဵုဗျုရရော။ ။

ပရူဒဒှ်သၟတ်ဗြဴဝုတ်ထပှ် မကြၚ်ကြောဝ်ဒၟံၚ် ပ္ဋဲဂြိုပ်ဂၞိၚ်
ပ္ဋဲကာလဂှ် ပဒှ်သာ်လွာ၊ ကောန်ဗြဴထပှ် သၟဟ်န်ညဳသာ၊ အံက်ပၠေဲလလဴ ကလေၚ်စဴအာ၊ ဒေါ၀်ဂြိုပ်ဟေမာ ကြာဒမြီုဆု၊ လၞီသ္ၚဳသြိုတ် စိုတ်ဂၠိုက်လ္ၚု၊ ကြာဒမြီုဆု လ္ၚုစံၚ်ဏှာ၊ ပိုဲအိုတ်မၞးတံ တၟံလိုက်ဗာ၊ အကုသဵုကံ ခနှံလဝ်ကၠာ၊ ကံဂှ်တုန်ဟေၚ် စဳရေၚ်ကဵုမာ၊ ဒဒိုက်ဇၞော်ကၠး ဒးဒုၚ်သေၚ်ဟာ၊ ကုသဵုကံသွံ ယဝ်ဂွံပတုဲကၠာ၊ ကုသဵုကံဟေၚ် မပြုပြေၚ်ဏာ၊ ဇိုန်ကဵုတသိုက် ဇၟာပ်ဇန်လိုက်ဗာ၊ အိုတ်ပိုဲမဒၟံၚ် ပ္ဋဲခြိုၚ်သံၚ်သာ၊ ချပ်ဗ္စာရဏာ နပညာညိ၊ တေံကောန်ဗြဴပြဲ ထပှ်မွဲမိ၊ ပ္ဋဲဒေါဝ်ဂြိုပ်ဂျိ သ္ၚိကၟီကၠဗြန်၊ ဂတးချပ်ပၠန် နညာန်ပညာ၊ ကံဘဝပိုဲ ဒှ်ကဵုပိုဲကၠာ၊ ပဒွိၚ်ပူဆာ အေၚ်ကၠာဒေံတံ၊ မအံက်ဒဇန် ထောံကောန်သကံ၊ ဒဴစဴသ္ၚိလံ ထာန်ဏံစွံလဝ်၊ ကဵုကောန်ဒးကၠၚ် တူယဲလၚ်ဇွောဝ်၊ ကဵုကောန်ကြံသ္ဒိုဟ် ဖျုန်ဂြိုပ်သ္ဗသအဝ်၊ ကဵုကောန်လၚ်ဇွောဝ် ဇဝေါဝ်ရမတ်၊ ကဵုကောန်ကြိုၚ်ကြၚ် လၞီကၚ်ဇတ်၊ ကဵုကောန်ကြၚ်ကြောဝ် ဇွော်ဍာ်ရမတ်၊ လၞီကၚ်ဇတ် ထတ်သောသၞာ၊ ၝဲဒေံထပှ် ပ္ဋဲဂှ်သေၚ်ဟာ၊ ဗျဵုပုၚ်သွဟေၚ် ဂဇံရေၚ်ဗ္ဂာ၊ သီုညးထပှ် ကာလဂှ်ကၠာ၊ ယောန်စှ်ေကၟာ ဂၠံက်လွာလကိုန်၊ ၝဲဂၠံက်ဂွံအဴ ညးတရဴဗိုန်၊ တုဲဒေံတရဴ ကြဴတုဲယိုက်ပ္တိုန်၊ ဂွံပအဟာ ရိုဟ်လွာလကိုန်၊ သီုသတ်ဒကှ် ဒှ်စၞသွိုန်၊ ရိုဟ်လွာလကိုန် ဂွံပတိုန်ဒြဟတ်၊ သီုညးထပှ် ကာလဂှ်သၟတ်၊ ယိုက်ဂုန်ဒေဝတဴ နုဘဴပြာကတ်၊ ဘုမ္မဇဵုရ ရုက္ခဇဵုသၟတ်၊ လ္ၚောဝ်ပဝတ် တဲၜတ်တသု၊ သီုညးထပှ် သၟဟ်န်မံၚ်စု၊ တဲပ္ဋဵုသိသ ဒေဝတၞံဆု၊ ပ္ဋဲထာန်ဂြိုပ်ဏံ ပ္ဋဲတ္ကံဇံမု၊ ဗိုၚ်ရီုဆောံမ ဒေဝတၞံဆု၊ ပိုဲညးထပှ် သၟဟ်န်ဒၞဲါဝွံ၊ ပကဵုမံဘဲ ပါ၀ဲသတြု၊ ဗိုၚ်ရီုဂြုဂြု တ္ၚဲဝွံညိအဴ၊ ပ္ကဴဒကှ်ၜါ ပ္ကဴသွာပူဇဴ၊ လပုဟ်တဲခၠံ ကလံရဴဂဴ၊ ကလံဂြိုပ်ယာန် ပနာန်ဗဳသြဴ၊ ဘုမ္မိရုက္ခ အိုတ်ဒေဝတဴ၊ ပိုဲစိုပ်ဒဒိုက် ဗိုၚ်ဖျိုက်ညိအဴ၊ လကိုဟ်ဓနဴ ဗဳသြဴသီုဖအိုတ်၊ ပကဵုဆိုက်မွဲ ရဲသတ်အဟိုတ်၊ ညးထပှ်ကၠာ ပတ္တဏာအိုတ်၊ တဲပ္ဋဵုသိသ သ္ပလဝ်ၝောံကိုတ်၊ ယဵုဂုန်သီုဖအိုတ် ဟွံဝိုတ်ညိဟေၚ်၊ တဲပ္ဋဵုသိသ ထပတူကၞေၚ်၊ ညးထပှ်ကၠာ တွာ်အာရေၚ်ရေၚ်၊ တွာ်အာဗဵုအာ ကြာဝါထံၚ်ထေၚ်၊ ကြာဂြိုပ်လ္ၚု အရှာံဆုကြေၚ်၊ ဆုဂၠိုၚ်ကဵုသာ် ကြိက်ပြာ်ဗပေၚ်၊ မိတွာ်အာဟေၚ် စိုပ်ဂြိုပ်ကြေၚ်အဴ၊ မတ်ဗြဲကြေၚ်ပိုၚ် အိက်တ္ၜိုၚ်နှဴရဴ၊ ဂိုၚ်လပှ်စ ပအဟာဂၞဴ၊ လဆောဝ်ဂၞဴပေၚ် လဆောဝ်အေၚ်တဴ။

လညာတ်ကသဳကၞာၚ်ပ္ကဴတံဂှ် အဇညံၚ်မကော်ဘိက်ကဵုဂၠေါၚ်စရှ်ဝေၚ်ကီု မဒှ်တဴပ္ဋဲစိုတ်သၟတ်ဗြဴဝုတ်ထပှ်
ထပှ်မွဲဂၞဴ တရဴဂြိုပ်ဂျိ၊ ဍောၚ်တုဲမိဇူ သၟဝ်တၞံရုက္ခိ၊ ဍောၚ်တုဲတွာ်အာ ပ္ကဴသအဳဗ္ဂာထိ၊ ဍောၚ်ပ္ကဴပၠိုဟ်ထာၚ် လွိၚ်ကၞာၚ်ဂၠိ၊ ကၞာၚ်လယှ်ဗြော် ညံၚ်ကော်တသိ၊ ယွံကညှာသၟဟ် ထပှ်မွဲမိ၊ ပ္ကဴပိုဲမောဝ်လှောၚ် ဂၠေါၚ်စရှ်ညိ၊ ဂွံၜိုဟ်စိုတ်သအး ဂွံဗၠးစိုတ်ကၠိ၊ လၜိုဟ်ကာယျ က္ညဒေံါကၠာမိ၊ ညးထပှ်အဴ ညာတ်ဍောၚ်ပ္ကဴစိ၊ ညံၚ်ကော်ဟီုအိုတ် ဒှ်ပ္ဋဲစိုတ်မိ၊ ကၞၚ်ပ္ကဴလယှ် ပ္ကဴပြဟ်ပေၚ်ထိ၊ ပ္ကဴပြဟ်ပေၚ်တိ ထိမြိပေၚ်သူ၊ ညံၚ်တခဲါကော် ပြးဗြော်လတူ၊ လပှ်ကေတ်ပ္ညုၚ် မိဒုၚ်သမူ၊ ဖျိုက်ဃနဟေၚ် တွာ်ရေၚ်ဟွံဇူ၊ ဍောၚ်ပ္ကဲရာၚ်အူ ဇနူဂြိုပ်ဇၞော်။

လညာတ်ကသဳကၞာၚ်ဆုဒုန်တံဂှ်လေဝ် အဇညံၚ်မကော်ဘိက်ကဵုဂၠေါၚ်ၜှ်ပလှ်လပှ်စသစ္ဆုကီု မဒှ်တဴပ္ဋဲစိုတ်သၟတ်ဗြဴဝုတ်ထပှ်ပၠန်
စိုပ်ဂြိုပ်ဆုဒုန် ဂစေံဍုန်ဗြော်၊ ပဏှ်ပဏး ပေၚ်သ္ၚးဂြိုပ်ဇၞော်၊ ပၞဟ်မွဲဗော် ကလုက်ကော်ဂး၊ ယွံညးထပှ် အဝဲသၟဟ်သ္တး၊ မိတွာ်တရဴ ဍောၚ်တဴမဂး၊ သတ်ပၞဟ်သအး ဂွံနွံရသ၊ ဖျေံလဝ်စရိုၚ် စဵုဗိုၚ်ဇလ၊ ခြံဇာကသာဲ နာဲအဲကၠုၚ်စ၊ ပြိုက်သာဲကၟဝ် ရှ်သ္ကဝ်ရောက၊ မိပဖေက်ဂၟံက် ပိုဲကော်ကဵုစ၊ ပၞဟ်ဓရိုဟ်ကသာဲ သၞာဲခလောတ်သ္ဒ၊ ဍုဟ်သရိုဟ်ကွေံ ဒတုံစှ်ေဂၠ၊ ကၟဝ်လသာတိတ် မဗကေတ်ဂျ၊ မောဝ်ပ္ဋးတမာဲ တွာဲမိရုပ္ပ၊ က္ညလုပ်စညိ မိပဒည။

သတ်ဓရေဲ ညာတ်ပၞဟ်မကော်ဘိက်မိနာဲတံဂှ်တုဲ ဟွံဒုၚ်ကမျ ကော်ဘိက်တဴကီု
ဓရေဲညာတ်ကီု ကော်ဟီုပၠန်ရ၊ ဟာဲပၞဟ်အရိုၚ် ဗှ်ေဂၠိုၚ်ရောဂ၊ ကၠုၚ်နူဇမ္ၚောဲ ဒုၚ်တ္ၚဲသ္ပာတ်သ္ဗ၊ ဗှ်ေကဵုဒုက္ခ ကဵုပအဟာ၊ ကဵုစပဏှ် ညိဟွံဒှ်ကာ၊ ဂၞဴပုဖဍံၚ် တေၚ်ညံၚ်ဖံကၠာ၊ အေၚ်ညိမိတံ ပသပံသာ၊ ပိုဲဓရေဲပၠန် က္ဋာတ်လောန်သေၚ်ဟာ၊ စညိစညိ မိသိုက္ခမာ၊ က္ဋာတ်က္ဋာတ်ဖျးဖျး ဒးကဵုယဲကျာ၊ သီုကျာဲကတိုက် ပြိုက်ထိုၚ်စုတ်ဗာ၊ က္ညယိုက်က္ညယိုက် သ္ဋိုက်ညးဂြိုပ်ဝါ၊ က္ညဒေံါညိကၠာ ပအဟာညိ။

သတ်မၠၚ်ကာ ဂွံမိၚ်ဓရေဲကော်တုဲ ဟွံဖျဝ်မာန ဘိက်ကော်တဴ မိဗြဴဝုတ်ထပှ်တံဂှ်ကီု
မၠၚ်ကာဂွံမိၚ် ဟီုပြိၚ်တသိ၊ ဟာဲဓရေဲအရိုၚ် တဴဍိုၚ်ဂြိုပ်ဂျိ၊ ဓရေဲအဟိုတ် ဒေပ်စိုတ်ဒိတှိ၊ တွာ်ပ္ဋဲဂမ္တဴ စဂၞဴအာစိ၊ ဗှ်ေပၠေၚ်ဗြဴရတ် ဒှ်သၟတ်ယုတ္တိ၊ နာဲပစညိ ယွံမိကျာ်သြဳ၊ ပိုဲသတ်မၠၚ်ကာ ဂၠိုၚ်ရှ်သာပ္ညဳ၊ ညးပပြာကတ် ဇၞော်ဍောတ်ပလွဳ၊ အမြာဲနွံရှ် မြမောဝ်သၟဟ်ညဳ၊ က္ညပပြဘိုက် သိုက်က်သဳသဳ၊ စညိဒေဝဳ ကျာ်သြဳသ္ဖုၚ်ဂွု၊ ပိုဲပတမာဲ တွာဲနာဲဒေံဇု၊ စညိစညိ မိၜတ်တသု။

သတ်မၚ်ဂုတ်လေဝ် ဟွံဒုၚ်ကမျကုသတ်မၠၚ်ကာတုဲ ကော်ဘိက်သၟတ်ဗြဴဝုတ်တံကီု
မၚ်ဂုတ်မိၚ်ကီု ကော်ဟီုဂြုဂြု၊ ဟာဲမၠၚ်ကာအရိုၚ် ဗှ်ေတသိုၚ်ယၟု၊ ယဝ်စဗှ်ေဂၠိုၚ် ဂၞဴခိုၚ်မတ်ဗု၊ သတ်မၠၚ်ကာဝွံ ဂၞဴပုဓူဓူ၊ ယွံဂဍောၚ်မတ် ကၞတ်ဂကူ၊ မၚ်ဂုတ်က္ဋာတ်ၜိုဟ် ရှ်ခိုဟ်တူရူ၊ လုပ်ပတေဝ်လၟောၚ် ဍောၚ်တုဲမိဇူ၊ က္ညစညိနာဲ တွာဲကောန်ဂကူ၊ မၚ်ဂုတ်သိန်လှူ နူဥတ္တရေ၊ ပတမာဲစိ စညိထဝ်လေဝ်၊ ပိုဲပလှ်ပြီု စသီုအိန်ရဳ၊ စညိထဝ်ဂွဳ ကျာ်သြဳဒးကၞာတ်၊ က္ဋာတ်အတူက္ဋာတ် ဓယာ်ဒးကျ၊ ရှ်သာလောန်ရ စညိရၝာဲ၊ သြန်မွဲအလေဝ် ဟွံပြေဏီနာဲ၊ က္ညစညိရ ပိုဲပတမာဲ။

ဒူရေန်လေဝ် ပဂရိုၚ်ပွေၚ် ပမွဲသွတ် ကုမၚ်ဂုတ်တုဲ ကော်ဘိက်တဴ သၟတ်ဗြဴဝုတ်တံဂှ်ကီု
ဒူရေန်မိၚ်ကေတ် မၚ်ဂုတ်တိတ်တွာဲ၊ ဍေံပအရိုၚ် ဂြိုၚ်မံၚ်ဟးဟာဲ၊ ထိုၚ်သးဇကု ထာန်လ္ၚုအောပ်ဗ္ဒာဲ၊ ဟွံပၠဇကု သစ္ဆုတိတ်တွာဲ၊ အန်သန်အမြာဲ ဟွံဆာဲစညိ၊ ပ္တိုန်အယောခုတ် မၚ်ဂုတ်ဒိတှိ၊ ပိုဲဒူရေန်ရ ဇလထိမြိ၊ အမြာဲမောဝ်လှောၚ် မုဟ်ညံၚ်ကဵုဂျိ၊ သမူအမြာဲ ဒၞဲါပၞုက်စိ၊ အမြာဲကၠံၚ်သ္ကိုပ် ဒးတုဲက္ဋိုပ်ဂိ၊ ပိုဲပတမာဲ ကေတ်နၚ်တွာဲမိ၊ ဇလစဵုဗိုၚ် စရိုၚ်ထိမြိ၊ ပံါလဝ်သီုကြိုဟ် ၀ုတ်ဒိုဟ်သ္တုံဇွိ၊ ပိုဲထၜိဟ်တွာဲ ပတမာဲညိ၊ စညိထဝ်စှ် ရှ်သာလောန်စိ၊ ကၟဝ်ဇၞော်လောန် စရံၚ်ပၠန်ညိ၊ သီုက္ဋာတ်သီုကြောံ ပ္တောံကၠေၚ်တၟိ၊ က္ညနာဲဒေံါညိ မိတံမွဲသာ။

ညးထပှ်မိၚ် တွိၚ်ပါၚ်မွဲဂှ်မာ၊ ညံၚ်ညးကော်ဗျာၚ် တွာဲပါၚ်ဝါစာ၊ မဒှ်ပ္ဋဲက္တောဝ် ဗြဴသွဝ်သေၚ်ဟာ၊ ဒှ်ဂြိုပ်ဥဒျာန် ပနာန်ရုက္ခာ၊ သဳလောလဳမှဴ ပၞဴမၠၚ်ကာ၊ ပၞဟ်ပဏး ဗဝးကြုက်ဖာ၊ ဓရေဲမံၚ်ဗ္ဂာ မွဲသာမၚ်ဂုတ်၊ ဒူရေန်က္ဋာတ်ကြောံ ညးသ္ဖက်ပ္တောံခုတ်၊ ညးထပှ်ကိုပ် လန်ဂြိုပ်မၚ်ဂုတ်၊ ပ္ကဴဂေါစမုတ် တုတ်တုတ်သ္ၚာ၊ လုပ်အရှာံပ္ကဴ ရဴညးပြေၚ်ဏာ၊ တၞံကဵုတၞံဆက် ရိုဟ်ၜက်ကၞာၚ်သ္ကာ၊ သ္ၚဴမောဝ်လှောၚ် ပြာၚ်ဍောၚ်ရာၚ်ဗ္ဂာ၊ အဂၞုဒဇေၚ် အံၚ်ရေၚ်မွဲသာ၊ ပ္ကဴကှ်ေပြာန်ပြီု ပ္ကဴရီုသဂါ၊ ၜုဏ္ဏရိက်အဴ ဍောၚ်ပ္ကဴဇဳသွာ၊ အနာၚ်တဝ်သွဝ် ဒလာဲထဝ်ဗ္ဂာ၊ အၚ်ရေၚ်မွဲသာ ရပ်ဏာအံၚ်မှုဲ၊ ဓိထာန်ပ္ကဴစက် ရပ်ဗဝက်ရုဲ၊ ပ္ကဴပၠုဲသၚ်ပၠုဲ ဂဟုဲဍောၚ်ဇဝ်၊ မၠဵုသဝ်သဝ် ပြိုက်လဝ်လဵုဍာ်၊ ဍံက်စမ္ပာကျိုၚ် ဇိုၚ်ဒပ်လံတွာ်၊ မာဲပ္ဋူမွဲသာ် တွာ်လုပ်ကာလ၊ နွံဘဲစောရာ ပ္ဋူလုံကာယျ၊ သၞာပ်ဗိုက်ယာတ်ကြာဲ စမှာဲကၞာၚ်သၠ၊ မေလံၚ်ဖုန်ရ ပၠယာသာခါ၊ လးကၟဝ်ဖုန်ဟီု ဇီုပတုန်ပအာ၊ ပ္ကဴပေါပ်ဇဳသွာ သ္ဂေဟ်ဂန္ဓာရီု၊ ကၞာၚ်ဗျာၚ်တယျောဝ် ပြာၚ်ဍောၚ်မောဝ်ထီု၊ တလာဲလၜက် ညံၚ်ညးဒက်ပြီု၊ လစောတ်လမောဝ် တွာဲမိတၞောဝ်ဗြီု၊ ထိုၚ်သာဲအဒဲါ ပဝ်ဂၠဲါဇာပ်ပြီု၊ ဒြဝ်သၞေၚ်လဒု ဗြုဒၟံၚ်သြီုသြီု၊ မတုပ်ပမာ တွိၚ်သဒ္ဒါရီု၊ ဥဒျာန်နန္ဒာ တုပ်ပမာဗီု။

ပရူဒဒှ်ဂြိုပ်ဂၞိၚ် အခိၚ်ပယျာံတ္ၚဲသဝ်၊ ဗ္တံဒမၠု
အကြာဂြိုပ်ဇီု ကြာဒမြီုဆု၊ သြေဲသြေဲဂမြိၚ် မိၚ်စၚ်ရေတ်ဗြု၊ ကွဴဂြဴလဒု တူဆုသမၠုၚ်၊ သဍိအဂၠေါန် ဖျီုကောန်ဇိုၚ်ကြုၚ်၊ ဗဂီုဗြုဒုၚ် တူဆုသၠုၚ်သဝ်၊ ဍေဝ်ခြီစလာၚ် ရမျာၚ်တမ္ညဝ်၊ မြာ်ထဝ်ဇဝဴ ဂြဴလဒက်သအဝ်၊ စာၚ်ဍာ်စာၚ်ကၠိုက် ဗြုရိုက်တမ္ညဝ်၊ ပယျာံတ္ၚဲသဝ် စဝ်ဒိုဟ်ပလိုတ်၊ ညးထပှ်ညဳ ကၠၚ်ဟဳပ္ဋဲစိုတ်၊ သီုညးဖအိုတ် ပ္ဋဲစိုတ်ကၠၚ်ဟဳ၊ ပ္ဋဲတံရုက္ခ ညိဟဂံၚ်ချဳ၊ လျးသၞံၚ်ဗစဳ ဖျဳဖျဳဖျာဖျာ၊ ကလော်ကဵုပါၚ် ရမျာၚ်ဟောဒြာ၊ ပြိုတ်ဗြုတသဝ် မၚ်ထဝ်ပသာ၊ ကိုတ်အကာသ ပၠလျးတူကျာ၊ လျးဂဵုညံၚ်သ္ဋဴ ရဴမစဳဏာ၊ ကလော်စရဲ ပၞာၚ်တဲၜါၜါ၊ မိဖေက်လ္ၚာပ်လ္ၚာ မတ်ၜါဟွံရံၚ်၊ ကၠဇၞော်ကၠဗြန် တုန်ဆန်လလောၚ်၊ ဗြုကြဵုဇာသၟတ် ကၠံၚ်ဂမ်အတ်ဒၟံၚ်၊ ကၠဗြန်ဗြုဆံၚ် ရမျာၚ်ညံၚ်ကံ၊ ဗၜဵုကၠသၠာ ဂၠဲါအဟာစံ၊ မၚ်ဂဝ်ဗဝါ ကာလဗတံ၊ ဂၠဲါအဟာသၟတ် အိုတ်သတ်လ္ၚီကၠံ၊ ဗၜဵုဍိုက်္ၚာန် ဒျာန်သၞေၚ်ပဝ်စံ၊ ဂၠဲါစအဟာ ပၠးယာသၞေၚ်ကြံ၊ ပါၚ်ကဵုအသံ ဗတံဒမ္ၚု၊ ဂၠဲါစအဟာ ပွါမဏ္ဍု၊ ပ္ဋဲပေါက္ခရ ဟွံပၠဇကု၊ ပွါမဏ္ဍု ဒေပ်ဇကုဇူ၊ ကၠဇၞော်တွာ်ဂဲါ ပ္ၚောံကၠာဲဂူ၊ ဗၜဵုလုပ်ဂၠုက် ပၞုက်က္ဋိုပ်စူ၊ တိတ်ဒုၚ်သမူ ကဝေန်ထူဒၟံၚ်၊ ကမၠတ်ဆၚ်အံၚ် သံၚ်ရာပ်တကၚ်၊ ပ္ဋဲခြုံဥမၚ် ပြၚ်ဇကုလ္ဒပ်၊ ကဏာဲညးရပ် ဖြပ်ဖြပ်ဂြိုက်သ္ၚု၊ ဂအဳဒးဘဲ ဂဒဲဒုဒု၊ မံၚ်ဒးထဏိက် ဍိက်ညးတ္ကံဝွံ၊ နတုံနသၞူ ညးသူလဒု၊ ဒုၚ်ကာဇကု ညးသူသ္ၚုၜဵု၊ ရဲတမ္ၚာပ္ညုၚ် ဍိုက်ဂၠုၚ်လဟဵု၊ ဗက်ဂၠဲါမစ္ဆာ ဖျေံဇာတွဵု၊ ဗြဴဖံက်သေဝ်ပါန် ရာန်ကဂဒဵု၊ ဒမာတ်ဒဇဲ ကြာၚ်ပသဲကြဵု၊ ဇက်ဒမုၚ်အဵု သဓဵုနဳဂီု၊ သၟာသောန်ဒါတ် ခါတ်မာတ်ဂဒီု၊ လ္ၚဵုဇက်သောန် ကၠောန်မံၚ်သြီုသြီု၊ သၚ်ဗျုသၚ်ဗၠာဲ သှ်္ၚာဲကြဵုကြီု၊ ဖ္ဋောတ်မေတ္တာ ဘာဝနာပြီု၊ သှ်္ၚာဲဂြီုဂြီု အကြီုဂါထာ၊ စာၚ်ဂြဴလတိုၚ် ဇိုၚ်ဂၞိၚ်ဇီုဖြာ၊ စာၚ်ကၠိုက်လိုက်ထောဝ် ဗြုတဴမှောဝ်ဇာ၊ မြာ်ထဝ်ဂြဴကြီု ဇိုၚ်လဂီုဖြာ၊ စာၚ်ဍာ်ခတ်ကြံ တက်ဖံဂလာ၊ ဖျုန်ကဂဒဵု ဖေက်ကၠဵုဂွံဏာ၊ ကွက်ထောံကွက်ထောံ ပစွံဆာဗၠာ၊ ကၠီုမွဲတီညာတ် ၜုၚ်ဗာတ်တလာ၊ ဗြုတဴသိုက်သိုက် အခိုက်စှ်ၜါ၊ ဖဝ်ရဂုတ်သ္ပောတ် တလောတ်ညှာညှာ။

သၟတ်ဗြဴဝုတ်ထပှ် တၞဟ်နဂွံပအဟာတုဲ ရပ်စက ပ္ဋဲကၟာ
နာဲယာန်စက်ထဝ် စဝ်သိန္ဓဴၜါ၊ မၞုံကြဳဇှ်ကၠံ ယာန်ဓမ္မတာ၊ ဗပန်လ္ၚီဆက် လျးစက္ကဝါ၊ သိန္ဓဴလ္ၚီဂၞန် ဗ္ဂန်စက်ဇရာ၊ လေံကလးထဝ် လွိၚ်ဆဝ်ဏာ၊ ကၠောံပျးအမ္ဗာ ခၠၚ်အာဂ္ညိဂညာတ်၊ လျးထဝ်အပၠာ လွဳမာန်ပြာသာတ်၊ ဂေါ၀်ဂပ်ဒးကၞာတ် ပြာသာတ်မတၟေၚ်၊ ပ္ၚောံဒေသ ထာဏတ္ကံကြေၚ်၊ သၟိက်ပျးမတ်ဇန် ဇက်ပၠန်ကလေၚ်၊ အရှိုန်တိုန်ပျး လျးတၟးဟေၚ်၊ ကၠောံပျးတ္ကံကြေၚ် လျးတၟေၚ်သာ်ဗၠဲ၊ တ္ၚဲယးတၟး ညာတ်ဇၟာပ်ညးအဲ၊ ညးထပှ်ကောံ ဒၟံၚ်ပ္ဋဲတၞံဇြဲ၊ မိဂွံလှဲလး တမးစိုတ်ပ္ဋဲ၊ မိဒကောၚ်ဗၠဲ ယဵုတဲပူဇဴ၊ ကလံတၞံဇြဲ အဲပရဲတဴ၊ သီုညးထပှ် သၟဟ်န်မွဲဂၞဴ၊ တုဲဂံါတိတ်အဴ မိဗြဴကညှာ၊ ဂံါတွာ်မွဲမွဲ ၝဲဒေံမွဲသာ၊ တွာ်သီုလၟောၚ် ဍောၚ်ဇူဟဲအာ၊ သစ္ဆုစၞ ဂၠဲါပအဟာ၊ ကြုက်ပၞဟ်သၟတ် သီုသတ်မၠၚ်ကာ၊ ဓယာဲဓရေဲ လဳမှဴဗြဴတာ၊ လပှ်စအာ ဗြဴသောတာပန်၊ ဇၞတ်မကြိုၚ်အာ ဇိုၚ်ဝါဇခန်၊ ဃောဂိမှန္တ ကာလဂှ်ပၠန်၊ ဆဵုကၟာမွဲ ပ္ဋဲဝါဂှ်ပၠန်၊ ဍာ်ကွိက်ဇတ်သ္ကဟ် ကပနှ်တ္ၜန်၊ ကက္ဋတ်လေဝ်ကီု သီုကအနန်၊ က္ဋတ်ပနှ် က္ဋိုပ်ဒှ်ညံၚ်သြန်၊ သီုညးထပှ် ပြဟ်စှ်ေရပ်ပၠန်၊ တဲဂၠံါရပ်ဂန် ဗိုန်က္ညန်သဘဴ၊ ပြဟ်ရပ်ဂွံနၚ် တုဲစၚ်ခတဴ၊ ၝဲတရဴဂှ် ပဒှ်သဘဴ၊ စၚ်သီုမတ်ၜါ ကၠိုဟ်အာဆဴဆဴ၊ စၚ်တလိုဟ်သၟတ် မတ်ကက္ဋတ်အဴ၊ ဒဒေံဍောတ်မွဲ မပြဲနုဘဴ၊ မိစၚ်မွဲတဲ မတ်မွဲကၠိုဟ်တဴ၊ ဂွံကတုဲအဴ ပေၚ်ခတဴအိုတ်၊ ဂွံပေၚ်ခတဴ ဂိုၚ်ဖျဴသီုစိုတ်၊ သီုညးထပှ် ပြဟ်ဂၠေၚ်ယိုက်ဂိုတ်၊ ဂွံတုဲစံၚ်စ ပအဟာအိုတ်၊ ထပှ်မွဲဂၞဴ စတဴညံၚ်စိုတ်၊ စကတုဲအိုတ် စိုတ်ဂွံတန်အာ၊ ဒလာဲစှ်ေစိ တိပသၞာ၊ ဒဒိုက်နာထ ကာလဂှ်ကၠာ၊ ရိုဟ်ဆုပဒၞဳ ဒ္ၚဳမိလှိၚ်အာ၊ လၟောၚ်ဟဲသွာ ဂွံသမာဓိ၊ ညးထပှ်ကောံ သၟဝ်တၞံရုက္ခိ၊ ဒလာဲစှ်ေတိ မိညးထပှ်၊ ပ္ဋဲကာလဂှ် ပြဟ်လှိၚ်အာတုန်။ ။

ဍုၚ်ကလော် သၟီယက္ခကန္တာကေုာံဂၞကျာ်မိသဳနန္ဒာ မပ္ကၚ်ရၚ်။
ကလိဂွံကောန်ဝုတ်မွဲ ခုတ်ယၟု မိဏၚ်ကၚ်ရဳ

ဂလာန်ဝွံပၠန် တန်လဝ်ကၠာရ၊ လၟေၚ်ပုံကၠာ ဟီုအာဂတ၊ တိုၚ်ဒဒှ်ရ ယက္ခဗြဴကၟာဲ၊ လၟေၚ်ဒဒှ် တဝှ်စလာဲ၊ ယက္ခဗြဴကၟာဲ တိုၚ်ဒၞဲါမူလ၊ နွံဍုၚ်ဇၞော်မွဲ ပ္ဍဲဂြိုပ်ရည၊ ယၟုဍုၚ်သၟတ် ဟွံပြာကတ်ရ၊ ဒှ်ဍုၚ်ကလော် ဇၞော်သန်တေဇ၊ သၟီမပ္ကၚ်ရၚ် နန်မၚ်ဂလ၊ မဒုၚ်နာမ ယက္ခကန္တာ၊ ဂွံပကၚ်ရၚ်ဟေၚ် ဍုၚ်ဂှ်သေၚ်ဟာ၊ အဂ္ဂဒေဝဳ ဂးသဳနန္ဒာ၊ ဒၟံၚ်တဴသၟဟ်န် တန်မွဲသၞာ၊ ဇၞော်သန်နုဘဴ သၟီတြုံဗြဴၜါ၊ ဂွံပိုၚ်ဂြိုပ်ရော စှ်ယောဇနာ၊ ဂၠိုၚ်သၞာံအခါ ကာလဂှ်ရ၊ ညးၜါသၟဟ်န် တန်မွဲဘာဂ၊ ဒှ်သၟီကလော် မဇၞော်တေဇ၊ မိသဳနန္ဒာ ဗြဴမှာယက္ခ၊ ရန်ဇနစပ် တန်အာဂပ္ဘ၊ ဟွံဂွံလံပြဟ် ပေၚ်စှ်မာသ၊ သၠးဂပ္ဘ ကာလဂှ်ကၠာ၊ ရုပ်သာ်အဝဲ ပြဲလက္ခဏာ၊ မက္တဵုဒှ်ပၠန် ကောန်သိုက္ခမာ၊ ခုတ်ယၟုရ နာမကောန်ကၠာ၊ မိဏၚ်ကၚ်ရဳ ကျာ်သြဳပြဲဖာ၊ က္တဵုဒှ်ပ္ဍဲနန် ကောန်ဗြဴယက္ခာ၊ ကံအတိက်ဂှ် သ္ကဵုပှ်လှ်ခြာ၊ ယက္ခကန္တာ ပ္ဍဲကာလဂှ်၊ က္တဵုဒှ်ယဲပၠန် ဇၞော်သန်ကြဳဇှ်၊ လှာဲနာံရုပ်အဴ သ္ကန်ဇဴကလှ်၊ စုတိအာသၟဟ် ကာလဂှ်ရ၊ မိသဳနန္ဒာ ဗြဴမှာယက္ခာ၊ ကော်အမာတ်စာ သေဏာတံရ၊ စဳရေၚ်ယိုက်ဇွ သၟီယက္ခဗၠာဲ၊ သဳနန္ဒာဂှ် ဒှ်ဒၟံၚ်ဗြဴကၟာဲ၊ ဂွံပိုၚ်ကလော် ဍုၚ်ဇၞော်လောန်ကာဲ၊ သဳနန္ဒာဆာဲ ဗြဴကၟာဲယက္ခဳ၊ ကောန်ဗြဴဂှ်စိ မိဏၚ်ကၚ်ရဳ၊ ယက္ခိဏဳဗြဴ ပဒၟံၚ်တဴလွဳ၊ ဂၠဲါစရိုဟ်တ္ၚဲ ပ္ဍဲဂြိုပ်ပ္ဍဲၜဳ၊ တ္ၜိုၚ်ပှ်ဒြာဲမၚ် ဍေံဂၠဲါနၚ်ဇဳ၊ ပန်ဒိုဟ်သ္ၚိပ္ညဳ နွံဇဳရာဲသာတ်၊ မၞိဟ်သီုဒြာဲတ္ၜိုၚ် ကြိုၚ်လဝ်ပေၚ်ထာတ်၊ သီုပန်ဒိုဟ်ကျဝ် ကြိုၚ်လဝ်ပေၚ်စာတ်၊ ဝးကၠေံဂၞိၚ်ဇိုၚ် သတ်ဂၠိုၚ်ကဵုသာ်၊ သတ်ဒဵုသတ်ဍာ် ဝးသီုပါ်စဲ၊ ရိုဟ်တ္ၚဲဟွံပိုတ် စအိုတ်မွဲမွဲ၊ ယက္ခိဏဳဗြဴ ဂၠဲါတဴရိုဟ်တ္ၚဲ၊ ပ္ဍဲစာတ်ပေၚ်ချံ ဟွံယံမွဲတဲ၊ ယက္ခဳဗြဴဝဲ စပ္ဍဲနန်ကၠတ်၊ ကရောံကောန်ဍောတ် ပ္ဍဲနန်ကၠတ်တုန်။ ။

ကလော်ဗြဴမိသဳနန္ဒာ ဂွံညာတ်ကေတ် သၟတ်ဗြဴဝုတ်ထပှ် ပ္ဍဲအဒေါ၀်ဂြိုပ်ဂၞိၚ်။
လၟေၚ်ဒဒှ် တဝှ်ဖဵုဂုန်၊ လၟေၚ်ပုံတုန် ပိုဲဟီုပ္ဍုန်ဏာ၊ ကညှာထပှ် ပဒှ်သာ်လွာ၊ ပ္ဍဲမလှိၚ်သ္ၚံ သၟဝ်တၞံရုက္ခာ၊ လကိုတ်ၚုဟ်အာ ကာလဂှ်သၟတ်၊ စကဖဲဂှ် ဂွံဒှ်ဒြဟတ်၊ တုဲဂံါတွာ်အာ ကာလဂှ်သၟတ်၊ စမဳရံၚ်ကၠာ ညာတ်အာပ္ဍဲမတ်၊ ခၠၚ်တၟးအာ ဒေါဝ်ဝါဂှ်သၟတ်၊ ခံက်ဗ္ၚဍေံသ္တး ဒးရးပြာကတ်၊ နဲကၞၚ်သ္ၚာ ရံၚ်အာဒးသၞတ်၊ ပ္ဍဲဇုက်ဗၞၚ်ပေၚ် ကမၠေၚ်ဗိုန်ဗတ်၊ ကမၠေၚ်ဖုဲလ္ၚဴ တဴပ္ဍဲပုက်သၟတ်၊ တုဲခၜိဟ်ဟေၚ် ခပေၚ်ရောၚ်ဒေံဍောတ်၊ ညးထပှ်ပၠန် စမိပ်လောန်ဗၞတ်၊ တုဲညးထပှ် ကာလဂှ်သၟတ်၊ ပ္ဍဲဂှ်ဗြဴရတ် ပထတ်ကာယျ၊ ဇူတဴဟေၚ်ရ ထာဏဝါဂှ်၊ ကာလသၟိက်ဒှ် တဝှ်ဒေသ၊ သဳနန္ဒာအဴ ဗြဴမှာယက္ခ၊ သၟိက်ဂေတ်ဂေၚ်ထာန် ဥဒျန်လစ၊ ကျိုၚ်ကျဝ်တဴရ ကာလဂှ်သၟတ်၊ မြမောဝ်လၜိုဟ် ဗဗိုဟ်ကြကောတ်၊ ရပ်ဒ္ၚေါ၀်ထံၚ် ဖျေၚ်ရံၚ်မုက်မတ်၊ ပၠေၚ်ရုပ်မၞိဟ်ရ မနုဿသၟတ်၊ ရံၚ်ကျောဝ်စမဳ ဓဇဳဂွံၜတ်၊ သ္ၚဳတုဲသ္ၚဳပၠန် ကလေဲကောန်မတ်၊ ဂိုဟ်ကောတြုံရတ် ဃောၜတ်ဒးသြာဲ၊ ၀ါဃောဒိပ်ဒဲါ ဃောတွာဲလမျီု၊ ထောံလဝ်ဗြဴရတ် ကောန်ဍောတ်မွဲကီု၊ ဗှ်ကောလမျီု စိုတ်လီုကွေံအဲ၊ ဂးတုဲဒေၚာဝ် သောဝ်ကၠေံနူတဲ၊ ယက္ခဏဳဝဲ တွာ်သြဲတိတ်ဂြိုပ်၊ ဂံါတွာ်မွဲမွဲ သ္ၚောဲနူဗဒိုပ်၊ စမဳရံၚ်အာ ဇိုၚ်ဝါဇိုၚ်ဂြိုပ်၊ ဂွံညာတ်ကေတ်ပြဟ် ထပှ်မွဲက္ဍိုပ်၊ ပဒတဴကိုပ် ဇိုၚ်ဂြိုပ်အသဝ်၊ ရုပ်သာ်အဝဲ နဲအဆေဝ်သွဝ်၊ သီုညးထပှ် သၟဟ်န်ရုပ်ဂေါဝ်၊ ယက္ခိဏဳဗြဴ ညာတ်တဴရံၚ်ကျောဝ်၊ ညံၚ်ကောန်ကနှောဝ် အဆေဝ်သွဝ်ကျ၊ ဍေံကၠုၚ်စိုပ်ရ ထာဏပိုဲကိုပ်၊ ဗြဴသီုထပှ် ပြဟ်ဍေံကၠုၚ်စိုပ်၊ ယွံကောန်သော်က္ဍိုပ် ကၠုၚ်စိုပ်ထာန်ဏံ၊ မူဍုၚ်မူကွာန် သန်ထာန်နာဲတံ၊ ဟီုကဵုယာဲညိ မိသီုသကံ၊ ညးထပှ်မိၚ် သွိၚ်တဲယဵုခၠံ၊ ယွံမွဲတမံ ဍိက်ကလံတွာဲ၊ ပိုဲဒှ်ကောန်ကၠၚ် ဒှ်ကမၠၚ်ယာဲ၊ မိသွီုပယျဲ ရိုဟ်တ္ၚဲဇြေဟ်ဇြာဲ၊ မအံက်ပၠေဲထောံ ပ္ၚောံဗိုၚ်လာဲ၊ ယာဲသွီုစဏာဲ ဂၠဲါလက်ဒေါန်ဗြု၊ အံက်ပၠေဲလလဴ အပၠဴဂြိုပ်ဆု၊ အာကၠုၚ်ဟွံဒး တဟးမတ်ဂၠု၊ တွာ်ပ္ဍဲကန္တာ ဂြိုပ်ၜါဂိတု၊ ၝဲဒေံကောံစု စိုပ်ထာန်ဝွံရောၚ်။ ။

သဳနန္ဒာမိၚ် ဝိဝိၚ်မွဲတောၚ်၊ သၟာန်ဂွံတီအိုတ် ပ္ဍဲစိုတ်သလှောၚ်၊ ယွံကောန်ထပှ် မဒှ်မွဲဂၠေါၚ်၊ ရုပ်သာ်စရာဲ ဂေါ၀်ဆာဲၜတ်သောၚ်၊ ဒၟံၚ်ဖဴယာဲရ ပဒှ်လၟောၚ်၊ ယာဲပစကောန် ဟွံကဵုကၠောန်ဍောၚ်၊ ဒၟံၚ်ပ္ဍဲနန်ဂၠေါၚ် ကဵုရံၚ်သ္တုံဇွိ၊ ပစဏးယာဲ နာဲပိုၚ်နန်သ္ၚိ၊ ပစကောန်အဲ ထပှ်မွဲမိ၊ ကဵုနာဲစဳစတ် အပေါတ်ပ္ဍဲသ္ၚိ၊ ကောန်တှ်မွဲစိ မိဂွံဗိုၚ်ရံၚ်၊ ညံၚ်စဴနန်ဂၠေါၚ် အာဒၟံၚ်ဖဴအဲ၊ ညးထပှ်မိၚ် လဟိၚ်စိုတ်ပ္ဍဲ၊ ညံၚ်သာဲပြိုက်က္တောဝ် ဇွောဝ်လုပ်လောဲလောဲ၊ ဟွံတီညိည ဒှ်ယက္ခဝဲ၊ ဗှ်ဒုၚ်ဒဒိုက် ပရိုက်တ္ၚဲဗြဲ၊ ဂွံစိုပ်နန်ဗၠဲ ပ္ဍဲစိုတ်လှဲလး၊ မံၚ်နတသိုက် ဒဒိုက်ဂွံဗၠး၊ ညးထပှ်ဂး ဗက်စဴဍေံရ။

စဴစိုပ်နန်ကၠတ် သုဒဿဏ၊ ကောံဗြဴယက္ခ တလနန်ထဝ်၊ ညးထပှ်အဵု ဍေံကဵုကျိုၚ်ကျဝ်၊ ဥုပ်တဴပၠးဂၠး ညံၚ်ဗီုညးသွဝ်၊ ပက်ခါန်ခါသာ သီုယာတ်ကြာထဝ်၊ ညံၚ်အဆေဝ်သွဝ် ဗဝဝ်ဟိရိ၊ ဒဒေံဍောတ်စိ မိမွဲပြဲအိုတ်၊ ယွံကောန်ယာဲ နာဲဗပေၚ်စိုတ်၊ မိဆာန်တုပ်သၟဟ် ဒှ်ပ္ဍဲစရိုတ်၊ ညံၚ်ကောန်ပ္ဍဲသြိုဟ် ဖျုန်ဂြိုဟ်သီုဖအိုတ်၊ ယဝ်ရမိချိုတ် အိုတ်သီုဂွံပိုၚ်၊ ဂးတုဲယက္ခ ဗြဴတလက္ဍိုၚ်၊ ဂွံဗြဴထပှ် မိပ်စိုတ်မြဟ်ကျိုၚ်၊ ယွံလေဝ်ကောန်တံ တ္ၚဲဏံဒဝိုၚ်၊ မိသၟိက်တိတ်ဝေၚ် ဂေၚၚ်ဂြိုပ်ဍိုၚ်၊ စိုတ်နာဲပဂၠိုၚ် ဂပဝ်ဇိုၚ်တဲ၊ ထပှ်တ္ၚဲကိုပ် မိစိုပ်နန်ဗၠဲ၊ ယာဲအာဟွံလံ မိတံမၚ်မွဲ၊ မံၚ်ပ္ဍဲဗဒိုပ် ပကြိုပ်တူယဲ၊ နာဲပကၠုၚ်အာ ခန်လွာထာန်သ္ၚောဲ၊ ရိုဟ်ဒဒှ်တ္ၚဲ ကောန်အဲထပှ်၊ ဗမံက်ပလိုတ် အိုတ်ဒိုဟ်တံဂှ်၊ ဒိုဟ်သမၠုၚ်ကျာ သၟဝ်ကျာတွံ၊ သီုဒိုဟ်ဒစာံ တိုၚ်ဂွံါဒဒှ်၊ ပအာကၠုၚ်သၟဟ် ဒိုဟ်တံဂှ်ညိ၊ ယဝ်ပ္ဍုန်ပုၚ်ရ နာဲပသတိ၊ ဟေန်ဍာ်ပုၚ်စိ ပ္ဍဲတိပပ၊ တိုၚ်ဂကန်မိ ယုတ္တိဂါမ၊ တိုၚ်ဂကန်ရ နာဲပပညိ၊ ပစဏာဲတုန် ထမုန်ကဵုမိ၊ မံၚ်ရကောန်ဂၞဴ ဗြဴကျာ်သြဳသ္ၚိ၊ ဂကန်ဖျန်တုဲ ဗြဴလွုဲယက္ခိ၊ စှ်ေနူနန်ရ ယက္ခဒိတှိ၊ လုပ်အာဂြိုပ်ပၠန် ဟေမဝန်စိ၊ ဒှ်ဗြဴကလော် ဇၞော်ကဵုဣဓိ၊ ဂၠဲါရပ်စကၠာ ဒြာဲဝါဂြိုပ်ဂျိ၊ ဝးကံသုၚ်ဆီ သမ္တီရှ်ဂ္ညိ၊ ဂေၚန်ကိတ်ပြက် တၚက်ကိုဟ်ဂၠိ၊ ထပှ်မွဲသ္ၚိ မိဖျန်စွံလဝ်၊ ဟွံကဵုဂေတ်ဂဲါ ဂၠဲါရေတ်ဂပဝ်၊ ဟွံကဵုဂေၚၚ် ဂေၚ်ဝေၚ်ရံၚ်ကျောဝ်၊ သၚ်ကာပ္ဍဲစိုတ် စရိုတ်ဗြဴသွဝ်၊ မိရုပ်ညံၚ်ထဝ် ဂေတ်ဂပဝ်ဝေၚ်၊ သီုညးထပှ် ကောံသၟဟ်ဂေတ်ဂေၚ်၊ တွာ်အာဗဵုအာ သီုပွါဂေၚၚ်၊ ထောံမတ်သ္တုံဇွိ ပ္ဍဲသ္ၚိစာတ်ပေၚ်၊ ဇိုၚ်ကဝ်ဂၞိၚ်ကဝ် ၀းလဝ်ညံၚ်ပၠေၚ်၊ ဍေံဝးလဝ်ပေၚ် ဂေၚၚ်ညာတ်သၟတ်၊ ညးထပှ်အဴ ညာတ်တဴကၚ်ဇတ်၊ ဍေံတံညာတ်ပြဟ် ညးထပှ်သၟတ်၊ ဓဝ်မေတ္တာကၞာတ် စိုတ်ပါတ်လျတ်၊ တုဲကော်ဟီုပၠန် ယွံကောန်ဍောတ်ဍောတ်၊ ဍုၚ်ကလော်သၟတ် အ္ၚတ္တိက၊ မူနာဲမံၚ်ပ ယက္ခကန္တာ၊ ဍုၚ်ကလော်ရောၚ် ဂဍောၚ်မတ်ၜါ၊ ရံၚ်ပိုဲညိပၠန် ယွံကောန်ထဝ်ဏှာ၊ ဍေံဝးဇိုၚ်တဲ ဂၞိၚ်ကဝ်မွဲသာ၊ ဒဳကဝ်တဲဗၠတ် ဇၞော်သွတ်ဂၠိုၚ်ရာ၊ မွဲတ္ၚဲညးမွဲ စနဲတ္ၜိုၚ်မြာ၊ ပိုဲဝွံမ္ဂး ယးတ္ၚဲဏံဟာ၊ ဍေံဝးစကၠာ ပအဟာဂၞဴ၊ ဖျုန်ဇုတ်ၜတ်ၜတ် ညံၚ်စသတ်ဗြဴ၊ နာဲပဘိၚ်ဘၚ် ဒေၚ်သၠၚ်ကောန်ဗြဴ၊ ညာတ်တုဲပဗြု ဇကုမှတ်လလဴ၊ ညံၚ်ဂွံဗၠးစဴ လလဴဇကု၊ နာဲတံပဗြု ဗလးဇကုညိ။

ညးထပှ်မိၚ် တွိၚ်ပါၚ်ဂှ်စိ၊ ရံၚ်အာနုဒိုဟ် ဇုတ်ကိုဟ်ပေၚ်တိ၊ ဇုတ်တ္ၜိုၚ်ဇုတ်ဒြာဲ ဂၠိုၚ်ဒၞဲါညာတ်စိ၊ ဒဇပ်ပ္ဍဲစိုတ် ညံၚ်အိုတ်ဇိဝိ၊ တုဲတွာ်ကလေၚ် ဇရေၚ်နန်လွိ၊ ပအုဲသရေၚ်သၟတ် ကောန်ဍောတ်ယက္ခိ၊ ညးထပှ်ပ္ညုၚ် ဖျိန်ပုၚ်သွက်မိ၊ ဟေန်ဍာ်က္ဍဵုစိ စိုပ်တိဟွံလံ၊ သၟတ်ပ္ဍဲသရေၚ် ညာတ်ဟေၚ်ဆံလံ၊ ဂွံသမူပုၚ် လတာ်ဒုၚ်ခၠံ၊ ကၠာန်စပ္ဍဲတိ မိညာတ်ဂြိုဟ်ချံ၊ ဍေံဖဲဟွံလံ ဗုၚ်ချံပေၚ်တေၚ်၊ သ္တိက်ပ္ဍဲသရေၚ် ဗုၚ်တေၚ်လှိၚ်ကၞပ်၊ ဟွံချဳဒဇပ် လှိၚ်ကၞပ်တဴရ၊ လတေံဗြဴဂျ ယက္ခနန္ဒာ၊ ဂေၚၚ်အာကိုပ် ထာန်ဂြိုပ်ဟေမာ၊ ဂၠဲါစဒြာဲတ္ၜိုၚ် ဂွံဂၠိုၚ်ကဵုရာ၊ အဟာပေၚ်ဂၞဴ ကလေၚ်စဴအာ၊ တွာ်စဴဖြာဖြာ ကြာဂြိုပ်လ္ၚု၊ ဗြဴကလော်လွပ် ချပ်ပၠေၚ်ဇကု၊ ချပ်ပၠေၚ်ကၠေံရ မနုဿဝွံ၊ တွာ်စဴယောန်ယောန် ပ္ၚောံနန်မြု၊ မုက်ၜတ်တသု စိုပ်နန်မြုထဝ်၊ ကောန်ထပှ်ကၠုၚ် ၀ါၚ်ဒုၚ်တမ္ညဝ်၊ ဗန်ဇိုၚ်ဗန်တဲ ဂြဲတှ်တံၚ်လဝ်၊ လ္ၚဵုဂှ်ပၠန် တံၚ်ပ္တိုန်နန်ထဝ်၊ စိုပ်ဒေန်ဂဇံ မိန်မံဗဵုဒ္ၚေါ၀်၊ လ္ၚဵုဖုံဍာ် ဂၞိန်ယာတ်စဲလဝ်၊ လ္ၚဵုဂိုၚ်ထပ် သီုကွပ်စွံလဝ်၊ စွံပ္ဍဲနန်ထဝ် ဒေပ်လဝ်ကဵုယာဲ၊ လုပ်ဝေၚ်ဂကောံ ညေံညံဟွံသြာဲ၊ ယက္ခဆာန်လောန် ကောန်ထပှ်ဆာဲ၊ ဆုၚ်ဗန်စံက်ထေံ မိလှေံစိုတ်နာဲ၊ ယက္ခဗြဴကၟာဲ ဆာန်နာဲရုပ်ထဝ်၊ ယွံကောန်ဂၠုယာဲ စရာံညးသွဝ်၊ တ္ၚဲယးဂတ နာဲပလၚ်ဇွောဝ်၊ ယာဲတိတ်ဝေၚ်ဂြိုပ် စိုပ်ဝၚ်ဂပဝ်၊ ပြဟ်မိကလေၚ် ကၠာဟွံစေၚ်သဝ်၊ ကၠာတ္ၚဲဟွံဓဝ် မိစဝ်စိုပ်နန်၊ မံၚ်ကဵုခိုဟ်ညိ မိဂၞဴဂကန်၊ ယက္ခကျိုၚ်ကျဝ် ဗဂေါဝ်ရုပ်ပၠန်၊ နာဲတံမကြၚ် ဇၟာပ်ကၠၚ်ဂေၚ်လန်၊ ယိုက်ဒေံဍောတ်မွဲ ဝေၚ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲနန်၊ ဝေၚ်ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ် ဒေါ၀်ဗော်ကမၠောန်၊ မိသဳနန္ဒာ ယက္ခာဒဇန်၊ မိဂကန်ဖျန် လန်တိတ်ဂြိုပ်ဝါ၊ လုပ်စိုပ်ဂြိုပ်ဇၞော် ဒှ်ဗော်ယက္ခာ၊ ထဍေၚ်ဒြာဲတ္ၜိုၚ် ဗတာဲဂၠိုၚ်ရာ၊ ရပ်ဂွံသြာ်ပြက် ၚေက်တၚက်သ္ကာ၊ သ္ၚာဲစကြောပ်ကြောပ် ရပ်ဇိုၚ်တဲၜါ၊ သုၚ်ဆီဂၚတ် ဇြောတ်ဖျေံသာသာ၊ စတဴသေၚ်ဟာ ဗြဴမှာယက္ခ၊ ဒေါ၀်ဂြိုပ်ဟေမ ကာလဂှ်တုန်။ ။
pika26

Comments  

မဝေါဟာမည် သွက်တၠဝါသနာလိက်ပတ်မည်ပိုဲတံ သ္ဂောံလ္ၚတ်ဂၠိုက်ဂၠဲါ

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Wednesday, October 17, 2007


ဂၞန်မဝေါဟာရဂမၠိုၚ်ဝါစၚ်္ဂ
ပြဝံက်အဓိပ္ပဲါ
တုန်ဆန် ကြိယာဝိသေသ် ...
သာ်လွာနာံ ...
လ္ၚာပ်လ္ၚာကြိယာ ...
ဗဒေသဳ၊ ပဒေသဳနာံ ...
အယောနာံ ...
ဂဟောကြိယာ ...
ပှ်လှ်ကြိယာ ...
နိဿၚ်ကြိယာ ...
သၚ်ဗျုနာံ ...
၁၀သၚ်ဇာနာံ ...
၁၁သၞုဲကြိယာ( ပ္ဋဲအဘိဓာန် Mon-English dictionary, Robert Halliday ဂှ် နွံပြဝံက်ဍေံ သာ်ဝွံရ။) To drop, to fall away, to fall out, to miscarry.
၁၂ယဲသြနာံ...
၁၃သ္ပာထ၊ ထသ္ပာကြိယာ...
၁၄ဒေၚ်ဗျောံကြိယာ...
၁၅ဗဗောဓနာံ...
၁၆ဂြေၚ်သ္မနာံဟာ၊ ကြိယာဟာဂှ် ဟွံချိုတ်ပၠိုတ်...
၁၇အာန်တၞာန်ကြိယာ...
၁၈ကသိလလဴနာံ...
၁၉ဟောဒြာကြိယာဝိသေသ်...
၂၀ပါယျာကြိယာ...
၂၁ဂြိုပ်အပၠဴနာံ...
၂၂ဂၠံက် ၊ သ္တဵု ၊ ဣဥူ ၊ မၚူ ၊ မၚ ၊ ဗၚ်ယ ၊ လမုတ ၊ ပလ ၊ ဘဝးနာံဒှ်ယၟုယၟာသတ်ဆုတၞံဆုတံဂှ်တံဂှ်


မဝေါဟာရဂမၠိုၚ်၀ါစၚ်္ဂပြဝံက်အဓိပ္ပဲါ
စလာဲနာံပရူပရာကတဵုဒဒှ်မွဲမွဲ
သၞာၚ်ဒှ်ပိုတ်နာံဟာ။ လၟောဝ်စှ်ေနူကြိယာ´သာၚ်` မပ္တံ´သာၚ်သောဝ်၊ မံက်သာၚ်`ဟာ...
ဆေဝ်ရေဝ်၊ ဆေရေ ကြိယာသၟဟ်၊ တုပ်သၟဟ်
ဒတ်ဂပန် နာံဂြိုပ်ဝါၜဳသၠိုက်
ရာဲပတ်ဒၟ နာံ...
ကပလော နာံ...
ကဂရး နာံ...
သမုၚ် ကြိယာတုပ် ( အဝဲလစှ်ေ )။ သမုၚ်သာံဖြာ = တုပ်ကဵုသာ်မၞိက်သာံဖြာ
ဒကှ်၊ ဥပ္ပဵု၊ ဗၞူ၊ သွာ၊ လိုၚ်ပြေၚ်၊ ဓရှ်၊ ၀ုန်၊ ဟၚ်ရံ၊ ဒွေၚ်၊ ဗရံက်၊ ဒမိဟ်၊ ပဏိဟ်၊ တ္ၚိုက်ဂလာ နာံယၟုဍောၚ်ပ္ကဴတံဂှ်တံဂှ်
ပြယေန်၊ ပြယံက်၊ သ္ၚိဇာ နာံ...
မြထ္ၜူ၊ အမၠံက်၊ မေဖံက်၊ သေဏာတ်၊ ဒေါန်အံၚ်၊ ဗၞုဟ်၊ ဂဒံၚ် နာံယၟုလွဟ်လက်နက်တံဂှ်တံဂှ်
ရိုၚ် နာံလၟုဟ်ချူစ ´ ရုၚ်`။ ရိုၚ်စိၚ် ရိုၚ်ချေံ - ရုၚ်စိၚ် ရုၚ်ချေံ
သရက်၊ ရေသူ၊ သၞူ နာံယၟုသၟာကွတ်မွဲမွဲ။ ညးဍေံဂှ်ရော
ဒေါၚ်ပၠဳ နာံ...
လေဝေါၚ် နာံ...
သမုၚ် နာံလၟောဝ်စှ်ေနူပိုတ်ကြိယာ`သုၚ်´။ ညးမသုၚ်။ သမုၚ်သူရာ = ညးမသုၚ်သူရာ
သမာကြေက် နာံ...
အိန်သ္ဂီု၊ သ္ကိုပ်ဂြိုပ်၊ ဂ္ညိဂၠဴ ကြိယာ...
သနာဂီု ကြိယာ...
တြုံသယာထဴ နာံ...
မိန္ဓာ နာံ ဗြဴဒှ်မိန္ဓာ၊ မုမွဲမဒှ်ဂှ်ရော
တမှိၚ်၊ ( စမှိၚ် ) နာံ...
နာတ်တြ နာံ...
ဂနၚ် နာံ...
နန်လွိ၊ ဂတဵုလွိ နာံ...
အနဳ ကြိယာဝိသေသ်...


( အဓိပ္ပဲါမဝေါဟာမန်ဂမၠိုၚ်ဝွံ တၠဝါသနာလိက်ပတ်မန်ပိုဲတံ တီတဴချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ် ယဝ်သဒှ် လဴထ္ၜးစကုအဲကီုညိ။ Email: saraimon@gmail.com )

Comments  

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရီ ( ၁ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Thursday, October 04, 2007

ဂလာန်ဗစန်၊ ပ္ဍဲပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳဝွံ ဗီုမအခဝ်လ္ၚဵုကဝိမၚ်ရောဂေါ မချူကှ်ေလဝ်တံဂှ် တၞဟ်ခြာနူကဵုမအခဝ်ခေတ်လၟုဟ်ဏံ ညိည နွံတဴရ။ ပမာတုန်- ( သြ ) အခဝ်ဝွံ ပ္ဍဲလိက်ပတ်ပိုဲမချူကှ်ေလၟုဟ်ဏံ သွဵုလေဝ်ဒှ်မာန်၊ သဗျန်လေဝ်ဒှ်မာန်၊ သကၟက်ရ (ပတိတ်ရမျာၚ်-သရ) လေဝ်ဒှ်မာန်။ ( သြ )အခဝ်ဝွံ ယဝ်ဒှ်သွဵုမ္ဂး ကဝိမၚ်ရောဂေါ ချူကှ်ေလဝ်ဗီုပြၚ်တၞဟ်ခြာဒၟံၚ်ညိကီုရ။ စၞး( သြ ) သွဵုဂှ် ညးချူ ( အြ ) သွဵု သာ်ဝွံရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲပုံဝွံ တၠဝါသနာလိက်ပတ်မန်ပိုဲတံ ဆက်ဗှ်အာဂတတေံပၠန်မ္ဂး သ္ဂောံဆဵုကေတ် ( အြ ) သွဵုမဖှ်သာ်ဝွံဏီရောၚ်ဂှ် အဲ မိက်ဂွံစွံဂလာန်ဗစန်သာ်ဝွံရ။

အကြီုဍုၚ်ဗာရနသဳ ပ္ဍဲပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ
ဍုၚ်မွဲအဟံ ဒှ်တဴအံသဝ်၊ ဒဒှ်စလာဲ ပိုဲဂၠဲါဟီုလဝ်၊ ပၚ်မှိၚ်ညိရ ထံၚ်သောတက္တောဝ်၊ သၞာၚ်သာၚ်သၠုၚ် ဆေဝ်ရေဝ်ဍုၚ်သွဝ်၊ ဇမၠိၚ်လၞၚ် ပန်ကၠၚ်ဓဝ်ဓဝ်၊ အနာံစှ်ၜါ ယောဇနာက္ဋဝ်၊ ဒတ်ဂပန်ညဳ ရးတဝဳဗဝ်၊ ထၜိုၚ်ကၟာၚ် မံက်သာၚ်ဂတဝ်၊ ရာဲပတ်ဒၟဗ္ဂာ ထမှောၚ်ဇာထဝ်၊ ပြယေန်ရာၚ်ခၠၚ် ပတၚ်ရေၚ်ဗဝ်၊ ကပလောပြး ကဂရးကျဝ်၊ ကၟာၚ်ထပှ်ထပ် သမြပ်သဝဝ်၊ သ္တိၚ်ဒရိၚ်ဗျာၚ် မံက်သာၚ်ဂတဝ်၊ ဖျေံရောံပမၚ် လဗိုန်မၚ်လဝ်၊ အဆၚ်အဆၚ် သ္ၚိကၠတ်ဒြၚ်ထဝ်၊ ချေံအသာချေံ မံၚ်ပလှ်ေဗဝ်၊ စိၚ်အသာစိၚ် လွိၚ်ဒြၚ်စဝ်၊ ကွဳအသာကွဳ တွဳဗဝ်သအဝ်၊ ဟွံတီကဵုဗၞတ် လမိဟ်ဆတ္တဝ်၊ ထၜိုၚ်သ္ဇိုဟ်လှဲ နူဗစဲကဝ်၊ ကၞုဟ်ကၠဴရေၚ်ဗဝ် ဒြဟ်ဗွဝ်ကျာံ၊ ဍာ်သ္ဇုၚ်ကၠိုဟ်သၞာံ သမုၚ်သာံဖြာ၊ ဒကှ်ဥပ္ပဵု သီုကဵုဗၞူသွာ၊ လိုၚ်ပြေၚ်ဓရှ် ဍောၚ်ဒကှ်ၜါ၊ ဂုန်ဟၚ်ရံဒွေၚ် တၞံတရေၚ်ဗ္ဂာ၊ ဗရံက်ဒမိဟ် ရေၚ်စှ်ေဇိုၚ်လှာ၊ ပဏိဟ်ပြာၚ်ထိုက် တ္ၚိုက်ဂလာ၊ ဇၞော်ကဵုအဒ္ညာ ဒယှ်ပြာကတ်၊ ကတဵုဒှ်လၟိုန် ဗစဲပိုန်သတ်၊ ညိဟွံဒးဒွိၚ် စိၚ်ရတ်ချေံရတ်၊ နန်ထဝ်တုန်သၟတ် ကၠတ်ထဝ်ရေၚ်ဖိ၊ ပြယံက်ဂညိ ပြယေန်သ္ၚိဇာ၊ တဏာဲဗြော်သ္တေၚ် ကွက်ရေၚ်တဲလှာ၊ ကဂရးမြော ကပလောဗ္ဂာ၊ မြထ္ၜူအမၠံက် မေဖံက်အကြာ၊ သေဏာတ်ဒေါန်အံၚ် ဗၞုဟ်ဂဒံၚ်ဗ္ဂာ၊ စိၚ်ဇၟူစှ်ေကၠေၚ် ဗဂေၚ်ဒြၚ်ၜါ၊ သ္ဒိုၚ်ကတောဝ်သၟတ် မတ်ဗဟူရာ၊ ချေံမခိုဟ်ဇိုၚ် ပ္ဍဲရိုၚ်မံၚ်ဗ္ဂာ၊ သရာဲဂၠိုၚ်ဂၠၚ် ရပ်သ္ဇၚ်တဲၜါ၊ ဇရာံဖလူ တိုက်ထဝ်သြန်ဗ္ဂာ၊ သကိုပ်ပၞာန်ဇၞော် အမာတ်ဇၞော်ကၠာ၊ သီုဒဴဗညာ သေဏာပတိ၊ သေထဳသမ္ၚေဟ် သ္ဂေဟ်ရတ်နိဓိ၊ ပိုန်နဲဂၠးတိ ဝိသုန္ဓရာ၊ တၞောဝ်သိုက္ခမာ နွံဇာသြဲလျး၊ သ္ဂေဟ်ယဿပတ် ပိုန်ကၞတ်ညး၊ တြဳဇှ်ဇၞော်ကၠး ဍုၚ်ပိုန်ရးလှဲ၊ သၟီကၠံမွဲဂှ် ဒှ်သကေံတဲ၊ ဍုၚ်ဗိုန်ရးလှဲ ဒၟံၚ်တဴဗွဲလွေၚ်၊ ကၠံမွဲဘာသာ ဒၟံၚ်ဗ္ဂာတရေၚ်၊ သီုဝေါဟာပန် တ္ၜန်တ္ၜောဲယိုက်ဂၠေၚ်၊ သၟဟ်သၟန်ဇၟာပ်တန် သဗာန်ဒ္ဂူသ္တေၚ်၊ သရက်ရေသူ မွဲသၞူဗ္ဂာရေၚ်၊ ချူမတ်ဒါတ်ထဝ် ဒရိၚ်ဗဝ်သ္တေၚ်၊ သွံဗၞိက်ဗဂါ ဖျာဆက်တရေၚ်၊ ကျိုၚ်ကျဝ်အာကၠုၚ် သ္ဇုၚ်ဂွုယာတ်ဖေၚ်၊ ၀တ်ညးဍုၚ်ဇၞော် ဗော်ကၞိၚ်ကိုဟ်သ္တေၚ်၊ ဂၠဲါဟီုဟွံမာန် နဳဒါန်မတၟေၚ်၊ ရာၚ်ဆာဲသန်ဟေၚ် ကသူကၞေၚ်သတ်၊ မနွံဂုန္နာ ဂကူပြာကတ်၊ ပါန်မုတ်ပါန်ခဳ ဗဳသ္ကဝ်လေပ်သၞတ်၊ ပရန်ဒက်ပ္တုပ် ရုပ်ဗုဒ္ဓရတ်၊ ဒေါၚ်ပၠဳသေသာတ် ဒမာတ်လေပ်ကွတ်၊ လ္ၚဵုတာန်တပ် လ္ၚဵုဗဂပ်ဟတ်၊ လမာန်သြၚ်ကြုၚ် မာန်နုၚ်ဇၞော်သွတ်၊ ယန်သေဝ်ဇမိၚ် တၞိၚ်ဒးဗၞတ်၊ ကၠောန်ဗၞိက်ရေက်တၚ် ဇၟာပ်တလၚ်ကွတ်၊ သၟာတွိၚ်တွိုက် အခိုက်ပြာကတ်၊ သၟာမြမောဝ် မွဲတၞောဝ်လေပ်ကွတ်၊ ဇခဳစရၚ် တတ်အၚ်ရပ်ခတ်၊ ကဝိကာပ်ဗျ ဆန္ဒလောန်ဗၞတ်၊ သၟာဂနန် ကတ်ဂၞန်ပြာကတ်၊ သဝ်လေပ်ဗိန္ဒော ဟောရာကိုန်သၟတ်၊ ဗဟူသိပ္ပ ဂၠိုၚ်တလကွတ်၊ ဓဝ်ယာလောန်ဗၞတ် ကမၠတ်မတာ၊ လၟေၚ်လၟေၚ် ပရေၚ်သံၚ်သာ၊ လမေန်ကုန်ကွ သဗ္ဗဂၠိုၚ်ရာ၊ မတ်ဂၠုသ္ဋိုၚ်ကၠဴ နွံတဴသ္ဇိုၚ်သာ၊ လေဝေါၚ်လဗၚ် ကာပ်ဗျပၠၚ်ကျာ၊ အဘိက်ခဍန် အဘိန်ကညှာ၊ သမၠီုတမြံ မၞိဟ်သ္ပံသာ၊ ဗြဴသရာဲဍုၚ် သမုၚ်သူရာ၊ ဗျဵုစာၚ်ပးခတ် ကွတ်သ္ပံသာ၊ မၞိဟ်ဒွိုက်မၞိဟ်စန် မၞိဟ်ဘန်မၞိဟ်ကျာ၊ မၞိဟ်မရုန်မဵု မၞိဟ်ဗျဵုအကြာ၊ လဗၚ်အကြု ယမုဂၠိုၚ်ရာ၊ သမာကြေက်ကီု မၞိဟ်သီုသုဇာ၊ ကတ်ကြာဲဂရောတ် ၜံက်ဇြောတ်ကၠေံကျာ၊ သၟာပတ်ပကေၚ် ဣသိသေၚ်ဟာ၊ မၞိဟ်မဒှ်တၞောဝ် ဒတောဝ်ဂဟာ၊ သာံဗြဴသလောၚ် ဗြဴဒှ်ဒေါၚ်ယာ၊ ဗဵုလဗးသ္တီု အိန်သ္ဂီုသာဓာ၊ သပ္ပရိုဟ်ကီု သနာဂီုဗ္ဂာ၊ တြုံသယာထဴ ဗြဴဒှ်မိန္ဓာ၊ လေပ်သၞဲနိမိတ် ပြောဟိတ်အစာ၊ ဗြဴဒှ်ပြဘာတ် သေသာတ်မွဲသာ၊ ကပ္ပဳယျသၚ် ဂနၚ်လိုက်ဗာ၊ ဗမၞးဝေါၚ်သ ဘာရဒွဇာ၊ အခဝ်မသုန် ဂုန်ဒစိတ်မြာ၊ နွံသိတ်ထပှ် ဓုတၚ်စှ်ၜါ၊ ဗိုတ်ပိဗေဒၚ် ကၠောံသြၚ်ပြာထာ၊ သၚ်အရဳယ နွံဓုရၜါ၊ သဳပန်ဓဝ်ပန် ဟွံဂွံခၠန်ခြာ၊ ပ္ဍဲသတ်တြုံဗြဴ သြဟ်ပ္တဴမေတ္တာ၊ ညံၚ်သွဝ်တမှိၚ် တာဝတိၚ်သာ၊ ဟွံမွဲကနှောဝ် သ္ဂေဟ်သွဟ်ဓဝ်ယာ၊ ဟွံမွဲဒမၠ ကမၠတ်မတာ၊ ဒယှ်ပြာထာ ညံၚ်လအာသွဝ်၊ ဟိုတ်ဂွံမၚ်မွဲ သတ်ဗဗွဲဓဝ်၊ ဒယှ်တမ္ညဝ် ဇၞော်အံသဝ်ဆန်၊ ဖဳတဝဳတ္ၜန် ဟွံတီနန္တ၊ အိန်သ္ဂီုဂ္ညိဂ္ညာတ် ဂၠုၚ်က္ၜၚ်နာတ်တြ၊ မှာနာဂရ ဗာရနသဳ၊ သက္ကုကသဳ ပိုန်သီုတြဳဇှ်၊ အလုံဒိုဟ်စှ် ဒယှ်ကမြဴ၊ သ္ကိုပ်ဂြိုပ်ဂ္ညိဂၠဴ ရာၚ်ဆာဲတဴဟေၚ်။ ။

သၟီမပ္ကၚ်ရၚ်ဍုၚ်ဗာရနသဳ ပ္ဍဲပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ
ဍုၚ်ဂှ်အဟံ ဗဗွဲဓမ္မ၊ ဂၠိုၚ်အဆက်ရောၚ် တၞောဝ်လှောဝ်ဝေါၚ်သ၊ ဒုၚ်ယမုကီု ဗြီုမဒတ္တ၊ မနိစိတြ အနက္ဃဗြဴ၊ ပ္ကၚ်ရၚ်မၚ်တဴ ဇၞော်နုဘဴလွဳ၊ ဗိုန်ဒၟံၚ်အနဳ ပဉ္စသဳလာ၊ ဒါန်ဝါသဏာ တာဓိကာရ၊ သၟီၜါတြုံဗြဴ ပ္ကၚ်ရၚ်တဴရ၊ ဗစဳခဏ ဇၞော်တေဇက္ဋၚ်၊ ဒယှ်ကၠဴထၚ် ဒေါဝ်ဂနၚ်ပိုန်၊ ညံၚ်လျးအရှိုန် ဒတိုန်စရာဲ၊ သၟီတြုံဗြဴၜါ သာဓာရာၚ်ဆာဲ၊ ပ္ကၚ်ရၚ်နန်ထဝ် ဗွဝ်စရာဲ၊ စသိုၚ်အရီု သီုၜါဂေါဝ်ဆာဲ၊ ကောံဗြဴမှောၚ်မှ ညိဟွံဂွံသြာဲ၊ စှ်တရဴလ္ၚီ သအဳမြီဂေါ၀်ဆာဲ၊ စသိုၚ်အာဲကၟာဲ သၟီနာဲနန်လွိ၊ ဒေါ၀်မၞိဟ်သွးဗော် ဇၞော်ကဵုဣဓိ၊ ပ္ကၚ်ရၚ်တဴစိ နန်ဘိသေခ၊ ဍုၚ်ဒတန်ကဝ် ဗွဝ်ယဿ၊ ပ္ကၚ်ရၚ်တဴရ ကာလဂှ်တုန်။ ။

ပရူသမ္ၚေဟ်ၜါတြုံကဵုဗြဴ မကလိဂွံကောန်ဗြဴဝုတ်ထပှ်
ကိုက်သၟိက်ကဵုဒှ် တဝှ်စလာဲ၊ လၟေၚ်ပုံကီု ပိုဲဒးဟီုဂၠဲါ၊ ဒဒှ်စလာဲ ပိုဲဂၠဲါဟီုတွံ၊ ဇရေၚ်ဍုၚ်ဂှ် ပသာ်ဒှ်လွာ၊ နွံနဳဂီုမွဲ ပ္ဍဲထာန်ဂှ်ကၠာ၊ မိပ်သ္ၚိပ်ရာၚ်ဆာဲ လောန်ကာဲပြိုက်ဖာ၊ ပ္ဍဲကာလဂှ် ဗဒှ်သာ်လွာ၊ ဂဟပ္ပတိမွဲ ပ္ဍဲကွာန်ဂှ်ကၠာ၊ ညးၜါတြုံဗြဴ ဒၟံၚ်တဴညဳသာ၊ သ္ဋိုက်မၠိုက်သၟဟ်န် တန်မွဲသၞာ၊ သီုတြုံဗြဴၜါ ကာလဂှ်ရ၊ ဇၞတ်မဒၟံၚ်တဴ လကဴဟေမ၊ ဂဟပ္ပတိအဴ ဗြဴအနက္ဃ၊ ရန်ဇနစပ် တန်အာဂပ္ဘ၊ ဟွံဂွံလံကၠာ ပေၚ်စှ်မာသ၊ သၠးဂပ္ဘ ကာလဂှ်ကၠာ၊ ဂွံကောန်ဗြဴမွဲ ပြဲသန်ရုပ္ပါ၊ မိပ်စိုတ်စရိုတ် အဵုဇိုတ်မှောဝ်ဇာ၊ ဇၞတ်လွဳပရာ ကာလဂှ်ပၠန်၊ ဇၞော်အာဖောၚ်ဖောၚ် ညံၚ်ဍောၚ်ပ္ကဴယန်၊ ပိအခါပၠန် ပ္တန်အယုက်ကၠာ၊ ဟွံဂွံလံပြဟ် နဲဂှ်သေၚ်ဟာ၊ စှ်ဂိတုဒး သၠးဂပ္ဘါ၊ လၟေၚ်လၟေၚ် ပရေၚ်လိုက်ဗာ၊ ကောန်ဗြဴထပှ် သၟဟ်န်ညဳသာ၊ က္တဵုဒှ်မွဲဂၞဴ ဗြဴသိုက္ခမာ၊ ဇၞတ်လွဳပရာ ၜါတြုံကဵုဗြဴ၊ ဇၞော်အာဖောၚ်ဖောၚ် တုပ်ညံၚ်ဍောၚ်ပ္ကဴ၊ ရုပ်သာ်ၜတ်သြဴ ညံၚ်ရဴညးသောန်၊ သီုကောန်ထပှ် ညဳသာသၟဟ်န်၊ ခုတ်ယမုပၠန် ကောန်ဂၠုသေၚ်ဟာ၊ မိၜိုဟ်စိုတ်ကၠာ နာမယမု၊ ဒစှ်ေဂှ်ရ ယၟုဍောၚ်စမ္ပာ၊ မိဍောၚ်လၚ်ဟေၚ် မွဲရသေၚ်ဟာ၊ မွဲဍောၚ်ပုပ္ဖ ခုတ်နာမကၠာ၊ မွဲဍောၚ်ကသဝ် ခုတ်လဝ်သေၚ်ဟာ၊ ဒဒေံမွဲကၠာ နာမပ္ကဴတၚ်၊ ကောန်ဗြဴထပှ် စရာဲသၟဟ်ခၠၚ်၊ နွံကဵုအိန်ရဳ ကျာ်သြဳဇၟာပ်တၚ်၊ ထမှိက်မသုန် ဂုန်တရဴကၠၚ်၊ ဍိုက်ပေၚ်ဇၟာပ်တၚ် လၟေၚ်လက်သန်၊ ပေၚ်လက်သန်ဗြဴ တရဴစှော်ပန်၊ ဂပ်ဂေါ၀်လောန်ထောန် ကောန်ဗြဴထပှ်၊ ထပှ်မွဲဂၞဴ ကောန်ဗြဴက္တဵုဒှ်၊ ၜါတြုံဗြဴဂှ် ဗဒှ်သာ်လွာ၊ ဗဵုဒ္ၚေါဝ်တဴပၠန် ရုပ်ကောန်ဗြဴကၠာ၊ ပ္ဍဲစိုတ်ညးၜါ ပသာ်လွာသ္ဒဟ်၊ ဇြဟာန်တပိုဟ် တလိၚ်ဒိုဟ်စှ်၊ စိုတ်ညးၜါဂှ် ပသာ်ဒှ်ဗီု၊ လုံတ္ကံပန်ဟာန် အိုတ်ထာန်မဇ္ဇျီု၊ ညံၚ်ဂွံပိုၚ်လဝ် အသၟဝ်တဲကီု၊ ပ္ဍဲစိုတ်သ္ဋိုက်ဆာန် ဇြဟာန်ဂလီု၊ နဲဂှ်တုပ်ဗီု ပ္ကီုနၚ်ပမာ၊ ဒှ်ပ္ဍဲစိုတ်အဴ တြုံကဵုဗြဴၜါ၊ သီုကောန်ထပှ် သၟဟ်လက္ခဏာ၊ သၟဟ်န်ညဳသာ ကာလဂှ်တုန်။ ။


သမ္ၚေဟ်ဗြဴကလိသ္ကန်အာတုဲ သမ္ၚေဟ်တြုံကေုာံကောန်ဗြဴဝုတ်ထပှ် ဒှ်တဴကၠၚ်ဟဳ
လၟေၚ်ဒဒှ် တဝှ်ဖဵုဂုန်၊ ၜါတြုံကဵုဗြဴ ဒၟံၚ်တဴမွဲဖုန်၊ ဂၠိုၚ်သၞာံအခါ ကာလဂှ်တုန်၊ ညးၜါမွဲဖုန် တုန်ဆန်ကၠုၚ်အာ၊ ကြိုက်သၟိက်ကဵုဒှ် တဝှ်သံၚ်သာ၊ ၜါတြုံကဵုဗြဴ တဴမွဲသၞာ၊ ကံအတိက်ဟေၚ် ဗက်ကၠုၚ်သေၚ်ဟာ၊ က္တဵုဒှ်ယဲပၠန် ဂၠိုၚ်သန်ရောဂါ၊ ဗြဴမွဲဇကု မစ္စုတံၚ်ဏာ၊ ကာလဂှ်ကၠာ ပသာ်လွာသ္ဒဟ်၊ တြုံယာံရေဝ်ရောတ် ရမတ်က္ဋဟ်ဟ်၊ သီုကောန်ထပှ် ဒှ်တဴကၠၚ်ဟဳ၊ ယာံတဴရေဝ်ရောတ် ရမတ်ပြဟ်ဏှဳ၊ ထဴအိုတ်ကသပ် ဗန်တဲကၞပ်သ္ၚဳ၊ သီုကောန်ထပှ် အဝဲသၟဟ်ညဳ၊ တက်သြိုဟ်ဆာံဆာံ ဂတေဝ်ယာံဖဳ၊ စံၚ်တူပူဆာ လ္ၚာပ်လ္ၚာကၠၚ်ဟဳ၊ ယာံတဴရေဝ်ရောတ် ရမတ်ပြဟ်ဏှဳ၊ ဗှ်ဗဒေသဳ ကၠၚ်ဟဳတဴတုန်။ ။

ဟးလအိတ်ရုပ် တုပ်သြဳစန္ဒော၊
တူဍာန်ဝါယျော ဇက်လမောပျး၊
တဝါ်လုတ်အာ ပါရာဟုဂြး၊
သြိုဟ်ကောဒကး ၜါလွးရရော။ ။

ဟးဂွိုၚ်ကျာ်သြဳ ဗနဳအယော၊
ကောကဵုနာဲရော ဂဟောသၟဟ်န်၊
ကောန်ဗြဴထပှ် က္တဵုဒှ်မွဲဒွန်၊
ဂုန်ကျာ်သြဳနန် အိုတ်သ္ကန်ရရော။ ။

ဟးဇံမုနတ် တ္ၜတ်သြဴအယော၊
ဟကေၚ်ခြာဆော ကောကဵုနာဲအဲ၊
ထောံကောန်ထပှ် ဟွံဗှ်ညိမွဲ၊
ဂုန်မိထဝ်ရဲ အိုတ်ဒဲရရော။ ။

အဵုတလသ္ၚိ ဆဒေံကဵုကော၊
ဒဇန်ဒေံရော ထောံကောယောန်ဒဴ၊
ကဵုကၠၚ်ပှ်လှ် ထပှ်မွဲဂၞဴ၊
ကောဂုန်ဒေံဗြဴ သ္ကန်ဇဴရရော။ ။

ဒဇန်ဒေံဗြဴ နာဲဒဴထောံကော၊
ဗၞတ်မွဲပါၚ်ရော ကောသ္ဂောံခၠေဝ်သှ်၊
ဒဇန်ဒေံပ ပဝမ္ၚဟ်၊
ပသ္ဂောံခၠေဝ်သှ် မွဲပါၚ်သ္ဒဟ်ရော။ ။

ဟးမိတ်ဂွိုၚ်အဲ မပြဲအယော၊
ကလၚ်လဝ်ကော ကဵုကောဒေၚ်ဗျောံ၊
ကောသ္ဒးဇြဟိတ် ဂုန်မိတ်ထၜေံါ၊
မူခါသ္ဂောံကောံ ဗၠးဟုံဇြရော။ ။

ဟးလအိတ်ရုပ် တုပ်သြဳစန္ဒော၊
ကလၚ်လဝ်ကော ကဵုကောသုၚ်ဂျိ၊
နိဿၚ်သ္ဗသ္ကဟ် နာဲဟွံဗှ်ညိ၊
ကဵုကောသုၚ်ဂျိ ဂုန်မိရရော။ ။


အစဳရေၚ်စွံၚ်ဇွသမ္ၚေဟ်ဗြဴ
ပ္ဍဲကာလဂှ် ပဒှ်လက်သန်၊ ယထဴဂှ်ပၠန် လ္ၚုလ္ၚန်လောံလာဲ၊ သ္မမစံၚ်တူ ပူဆာဂုန်နာဲ၊ သ္မမဇြဟိတ် ဂုန်မိတ်စရာဲ၊ သ္မမစံၚ်တူ ပူဆာလောံလာဲ၊ လ္ၚစိုတ်ဂဵုဍာဲ လောံလာဲဟောံဇြ၊ ဂတးချပ်ရ ကာလဂှ်ကၠာ၊ ဆသတ်မဒၟံၚ် ပ္ဍဲခြိုၚ်သံၚ်သာ၊ ဒဒိုက်ထပှ် တဝှ်ဗုဒ္ဓါ၊ ပါၚ်ကျာ်နာဲညး ဇမၞးပၞာန်မာ၊ သုက္ခံဒုက္ခံ ဒုရေသံၚ်သာ၊ မွဲဂှ်ဇာတိ မွဲသ္ၚိဇရာ၊ မွဲဗျာဓိရ မာရဏကၠာ၊ ဝွံအတ်ၛှတ္တ ဒှ်ပန်ပြကာ၊ မၠေံဒးရေၚ်ကာန် ဆာန်ဒးသြာဲခြာ၊ ဝတှုသၟိက်ဂွံ ဟွံဂွံသေၚ်ဟာ၊ ဝွံဒဒိုက်ကၠာ အဘာရပိ၊ ကၠာတေံပန်ဂၠိ ကြဴဝွံပိရ၊ ဒဒိုက်ထပှ် တဝှ်ဗုဒ္ဓ၊ တမံအဲညး ဒဴဟွံဗၠးရ၊ ချပ်ဂြၚ်တော်ဆ ပ္ဍဲစိတ္တဇဴ၊ ညာန်ဘာန်တြုံသာၚ် ညံၚ်ဗီုပၞာၚ်သ္ဋဴ၊ စဳပျးကၠေံသၟတ် ပ္ဍဲအတ္တဘဴ၊ ယးတမးတဴ ညံၚ်ရဴပၞာၚ်စဳ၊ တြုံတလလွဳ တုဲစဳရေၚ်လဝ်၊ သွက်ဂွံစံၚ်ဇွ အဂ္ဂဗြဴသွဝ်၊ စဳရေၚ်လဝ်ကၠာ ဂဝ်တလာထဝ်၊ သ္ၚိကၞံၚ်ဟေၚ် ပြဟ်စဳရေၚ်လဝ်၊ သွက်ဂွံကဵုဒါန် ရာန်နၚ်ဗဝ်သ္အဝ်၊ ဖျေံဇွဗြဴသွဝ် စဳရေၚ်လဝ်ရ၊ ကဵုနိမန်နၚ် မဟာသၚ်္ဃ၊ သၚ်ဗျုသၚ်ဇာ သ္ကဵုအာဂတ၊ ညးဂမၠိုၚ်ကၠာ တွာ်အာကြဴရ၊ အာစိုပ်သုသာန် ထာန်မာရဏ၊ ပ္တိုန်သ္ၚိကနှံၚ် ဒၞဲါညးစံၚ်ဇွ၊ တူထာန်ဂှ်ရ ဇွပ္တိုန်စွံလဝ်၊ က္ညနၚ်သၚ်အဵု ကဵုဒါန်သဳဓဝ်၊ ပဉ္စသဳလ ဂုန်ပအံသဝ်၊ ဒဂိုန်သဳတုဲ ဟွံသၞုဲက္ဍဝ်၊ ပတိုန်ပၟတ်ကျဝ် ဂဵုသဝဝ်ဂြၚ်၊ တူအိုတ်လှၚ်လှၚ် ညံၚ်လၚ်ဂတာ၊ သြိုဟ်ပမတ်ကၠာ ပၠိုတ်အာဗတ်သၟ၊ လပှ်ဇုတ်မာ ကာလဂှ်ရ၊ ဇုတ်စုတ်သၠဇြဲ ကြဴကြာတ်ယဲသြ၊ ဍာ်မိတ်ကီုအဴ ဍာ်သတ်ဗြဴရ၊ အဵုတလသ္ၚိ ကောမိဟောံဇြ၊ ဇုတ်နာဲစိုပ်တိ မိဝိုတ်အဲရ၊ ကဵုကောဒေၚ်ဗျောံ ကဵုကောဟောံဇြ၊ ကဵုကောလ္ၚာပ်လ္ၚာ ဂၠိုၚ်သပါထ၊ ကဵုကောဒေၚ်လ္ၚုၚ် သုၚ်ဗဗောဓ၊ ကဵုကောဇြာဲသ္ကဟ် ဗှ်နာဲမှာဲယျ၊ စံၚ်တူဟောံဇြ ဂၠိုၚ်ထသပါ၊ ကဵုကောသိၚ်သာ လ္ၚာပ်လ္ၚာတူယဲ၊ ကဵုကောသ္ၚိတ်သ္ၚဲ တူယဲဒေၚ်ဗျောံ၊ ကဵုကောဇြဟိတ် ဂုန်မိတ်ထၜေံါ၊ ကဵုကောဇြဟောံ လောံလာဲသ္ၚိတ်ဇြ၊ ကဵုကောစံၚ်တူ ဂၠိုၚ်အြဂြေၚ်သ္မ၊ ကောအိုတ်ဂန္ဓ ဂုန်နာဲရရော။ ။

ယထဴ ဂွံမိတ်တၟိတုဲ မဒးပၠေဲကၠေံကောန်ဗြဴဝုတ်ထပှ်
ပ္ဋဲဂှ်ယထဴ ယာံတဴလောတ်လော၊ တိုပ်ဇုတ်တုဲရော ကလောဝေါၚ်သ၊ ကလေၚ်စဴရ ထာဏသ္ၚိထာန်၊ လၞီလောန်လာန် အာန်တၞာန်စိုတ်၊ ရိုဟ်ဒဒှ်တ္ၚဲ တူယဲလျးပၠိုတ်၊ စံၚ်နှာပ္ဋဲစိုတ် ဟိုတ်နူဗြဴယာန်၊ စိုတ်အာန်တၞာန် လောန်လာန်က္ဋၚ်သန်၊ ပ္တန်စိုတ်ဟတန် ဂၠိုၚ်သန်စံၚ်နှာ၊ ဂၠဲါမိတ်တၟိ လုံသ္ၚိဂၠဲါအာ၊ ဆဵုလဗြဴမွဲ ပ္ဋဲကွာန်ဂှ်ကၠာ၊ ဂလာန်စံက်ထေံ လှေံလှန်နၚ်ဏာ၊ ဟဂွံလံပြဟ် ကာလဂှ်ကၠာ၊ စိုတ်သၟဟ်ဒှ်မွဲ ပ္ဋဲဂှ်သေၚ်ဟာ၊ ဒှ်မွဲဂကောံ မွဲဂၠံညးၜါ၊ သၟဟ်သၟန်ညဳသာ သမ္ဘာတၟိ၊ စိုတ်သၟဟ်ဒှ်မွဲ ညးၜါမွဲသ္ၚိ၊ ဒုၚ်ဖျဴနၚ်စိ သ္ၚိဇကုပၠန်၊ ကသိလလဴ ဒၟံၚ်တဴသၟဟ်န်၊ ညဳသာလောန်ထောန် တန်မွဲသၞာ၊ ကၠောန်စဂူဗ္ၚ ပဇွောံအဟာ၊ လံလောန်ကာဖာ ကာလဂှ်ပၠန်၊ သီုကောန်ထပှ် အဝဲသၟဟ်န်၊ ဍေံဂွံညာတ်အိုတ် ပ္ဋဲစိုတ်ဍေံစောန်၊ ဗြဴသၟာ်ဒဇန် စိုတ်ပၠန်ဣိဿာ၊ ဍေံဂၠဲါချပ်ပၠေၚ် သၟိက်ကဵုလေၚ်အာ၊ ပုၚ်တွာၚ်စဏ သဗှအဟာ၊ သစ္ဆုတုန်အဴ ဗြာတ်တ္ၜဴနာနာ၊ ကောန်ဍေံတုန်ရော စဖဲဟောဒြာ၊ ကောန်ဗြဴထပှ် ပဒှ်သာ်လွာ၊ ဟီုတ္ၜေဟ်ဒေါန်လက် ပါၚ်ညံၚ်စက်ကျာ၊ စကာညံၚ်ဍိက် ဗြဴဒၟိက်မိစ္ဆာ၊ ကောန်ထပှ်ရ ဗဵုစညးကၠာ၊ ၚိတ်ဆဍာ်ပါၚ် ရမျာၚ်သာသာ၊ ဗှ်သၞာအဴ မိဂၞဴသေၚ်ဟာ၊ ရမတ်ဇွောဝ်ဍုက် ပေၚ်မုက္ခဝါ၊ စံၚ်တူပူဆာ လ္ၚာပ်လ္ၚာသုၚ်ဂျိ၊ ညာတ်ညးစဂှ် ဗှ်တိုန်စိုပ်မိ၊ ပ္ဋဲစိုတ်ညံၚ်ဂျိ ဗှ်မိကျာ်ဂန်၊ လၞီလောန်တဲ ပ္ဋဲစိုတ်လ္ၚုလ္ၚန်၊ ယာံတဴသြောန်သြောန် ကောန်ဗြဴထပှ်၊ ပ္ဋဲဂှ်လထဴ စဴစိုပ်သ္ၚိပြဟ်၊ ပ္ဋဲကာလဂှ် ပဒှ်သာ်လွာ၊ လဗြဴစုတ်ရ ပုၚ်သွအဟာ၊ ပရာပ်ကဵုထဴ လဗြဴပၠၚ်ကျာ၊ တုဲထဴဟာပ်ပုၚ် ကောန်ကၠုၚ်ဟောဒြာ၊ ဗဵုမအံက်စ ကာလဂှ်မာ၊ မအံက်ညာတ်ကောန် ကော်ပၠန်နၚ်ကၠာ၊ ယွံကောန်ထပှ် သၟဟ်လက္ခဏာ၊ ညံၚ်ကၠုၚ်ဟာပ်စ ကောံမညိကၠာ၊ ချိုန်ဂွံမိၚ်ပြဟ် ကောန်ထပှ်မာ၊ လုပ်ကၠုၚ်ဟာပ်စ ကောံမဟောဒြာ၊ ဂွံစဟာပ်ဖဲ ပ္ဋဲဂှ်သေၚ်ဟာ၊ ဍေံဂွံညာတ်ကၠာ ဗြဴခါခနှဳ၊ ဒှ်စိုတ်ဒိတှိ တုပ်မိကာကဳ၊ ညံၚ်နဲဂဍာ် စိုတ်သၟာ်လဇ္ဖဳ၊ ဆဵုကောန်ညးရ သြာ်စဖျုန်ဒဳ၊ ကောန်ဍေံမွဲတဲ ရိုဟ်တ္ၚဲဍေံလွဳ၊ ဗြဴခါခနှဳ စိုတ်ချဳလရု၊ ကောန်ထပှ်ကောံ ဒေၚ်ဗျောံလ္ၚု၊ ဍေံကဵုကောန်ဍေံ စပလှ်ေစု၊ ညးထပှ်ညာတ် သမ္ၚာတ်စိုတ်ဂၠု၊ ဗှ်ကဵုယာဲဇု ဍာ်စက္ခုဒွါ၊ ရမတ်ဒဇူ နူဂၠံမတ်ၜါ၊ ဍေံကော်စကာ ဟွံညှာတာညိ၊ လက်ညံၚ်ရဴဍိက် ဗြဴဒၟိက်ဒိတှိ၊ ဍေံကဵုတုက်ဍာ် ယာ်သြောံဒမၠိ၊ ဟွံဂွံဍုန်သ္ၚိ ညိဟွံဂွံဇူ၊ ပါ်အှော်တောံပုၚ် တၞုၚ်တဲတူ၊ ဍေံဒေါန်လဖှ် လက်ပျဟ်ဂကူ၊ စလေဝ်ဟွံဖဲ စိုတ်ပ္ဋဲဒတူ၊ ဍောၚ်တုဲတိုန်ဇူ ဍေံယူသ္ၚိထာန်၊ ဍေံတက်ပရာန် လုံကွာန်ကမၠေဝ်၊ ဍေံတက်ၜုၚ်ခုတ် ပၠုတ်သြန်ဒကေဝ်၊ ဂွံစမွဲဗုၚ် တက်ၜုၚ်ကမၠေဝ်၊ မအံက်စိုပ်ကၞာတ် ဖဍာတ်အရေဝ်၊ ညံၚ်ဍောၚ်ဂွံပြေ အရေဝ်မွဲမွဲ၊ ဣလုလှေံလှန် ဟွံဒေါန်မွဲတဲ၊ ဗဵုမစပုၚ် ရံၚ်ကၠုၚ်နူသ္ၚောဲ၊ မညာတ်ကောန်ဂှ် ရမတ်ပြဟ်ဂၠေဲါ၊ လုပ်စကောန်တံ တၟံညးအဲ၊ မိၚ်မကော်ပၠန် ကောန်ထပှ်ပြဲ၊ လုပ်စဖဴမ ရောၚ်ဂွံစဖဲ၊ ဂွံစညံၚ်စိုတ် ၜိုတ်စလောဲလောဲ၊ ဣလုကရောဲ တ္ၚဲဂှ်တုန်ရော၊ ဟာဲအမုက်ဗၠး ဂဗးကဵုလော၊ ဗှ်ေဆာန်ကောန်ဗှ်ေ စှ်ေအာသီုအြ၊ ပကၠုၚ်မံၚ်ပ ဓနမတ်ရော၊ စှ်ေရလေဿာ သီုဆောအာတဴ၊ ဟာဲအမုက်ဂၠဴ လထဴဗာလာ၊ အာဒၟံၚ်ဖဴကောန် လှန်ပသမ္ဘာ၊ အာကၠေံပြဟ်ရ ပကၠုၚ်ပါယျာ၊ ယဝ်ဗှ်ေဆာန်အဲ ပၠေဲထောံလောဲသွာ၊ ထာန်ဂြိုပ်တေံဟေၚ် ပၠေဲထောံသေၚ်ဟာ၊ ပြဟ်ကေတ်ဏာ ကြာဂြိုပ်အပၠဴ၊ ပၠေဲထောံတုဲအဵု ပကဵုဂွံစဴ၊ ထဴမိၚ်ပါၚ်ဗြဴ ညံၚ်ရဴဂျိကံ၊ သ္တိက်လေဝ်ဟွံလှိၚ် ထဴမိၚ်အသံ၊ ကောန်သပါသြိုဟ် ဖျုန်ဂြိုဟ်တၞံ၊ ဂိုဟ်အတူဂိုဟ် ဒိုဟ်ဒေၚ်ပ္ဋဲဂၠံ၊ လထဴကၞပ်သ္ၚံ ပ္ဋဲဂၠံဒဵုယး၊ ဖေက်လဗြဴကီု ဟဂံၚ်ဟီုဂး၊ အရှိုန်တိုန်ဂြၚ် တ္ၚဲခၠၚ်တၟး၊ လထဴကော်ပၠန် ကောန်ရုပ်ထဝ်ဂၠး၊ ယွံလေဝ်ကောန်တံ တၟံအဲညး၊ ဘောဇိုန်မပြဲ ဗွဲမဒးရး၊ စဳရေၚ်ညိမၞး တ္ၚဲယးဂတ၊ ယးပိုဲအာဝေၚ် ဂေၚၚ်ဒေသ၊ ပိုဲတိတ်လန်ဂြိုပ် က္ဋိုပ်တၟံလတ၊ ဂၠဲါစဗဳဗၠတ် ဓရေဲသတ်ချ၊ ဂၠံက်သ္တဵုဣဥူ မၚူမၚ၊ သဳလောလဳမှဴ ပၞဴဗၚ်ယ၊ သတ်လမုတ ပလဘဝး၊ ဟီုကဵုကောန်ဂှ် သီုထပှ်ပျး၊ ဣလုမိၚ်အိုတ် မိပ်စိုတ်လှဲလး၊ ပ္ဋဲဂှ်လဗြဴ ဂြိုၚ်တဴဟးဟး၊ ကေတ်နၚ်ကဵုတ္ၜဴ ထဴဗျုညာတ်ဒး၊ ထပှ်ဒကုတ် ကုတ်လဝ်သၟဟ်သ္တး၊ လထဴမုက်ဗၠး သာ်ဝွံသ္ဂးပၠန်၊ မွဲမွဲဒကုတ် ပကဵုယုတ်ခၠန်၊ တ္ၜဴဝွံတုန်ပၠန် ကေတ်ရကောန်တံ၊ ညးထပှ်အဴ ဂွံတ္ၜဴဗိုန်ဇၟံ၊ ညိဟွံကဵုလံ ယံယံတွာ်အာ၊ ထဴသီုကောန်ပြဲ ထပှ်မွဲသာ၊ ညးထပှ်အဴ ဂွံတ္ၜဲတုဲမာ၊ လက်ကရဴမ တွာ်တုဲစအာ၊ ပ္ၚောံဂြိုပ်ဖြာ တွာ်ဗက်အာရ၊ ဇၞတ်မအာတဴ ဗက်ကြဴဣတ၊ ကနှာတ်တ္ၜဴဗြော် ဇနော်ဟေမ၊ ပြးအလုံဍာန် ပဏာန်ရုက္ခ၊ ထောံဂၞိၚ်ဂွံဍိုၚ် ဂၠိုၚ်ကဵုဒေသ၊ ထောံဂြိုပ်ဂမြိၚ် ပ္ဋဲဗိုၚ်စိၚ်ကၠ၊ တွာ်အာလျလျ ထာဏဂြိုပ်ဇၞော်၊ မကဵုကောန်ပြဲ ထပှ်မွဲဗော်၊ လုပ်စိုပ်ဂြိုပ်ဇၞော် ကော်ပ္ကောံကောန်ရ၊ ယွံလေဝ်ကောန်တံ မဇၟံညာဏ၊ ဇိုၚ်လ္ဂောဝ်ပ္ညုၚ် သြၚ်ကြုၚ်မူလ၊ သှ်ပုၚ်ဂွဳရ ဟာပ်စမွဲဗော်၊ စပုၚ်ဂွဳရော ဃောဟာပ်လၟံက်၊ မဍေံလီလှေံ ပၠေံဒဴမွဲကော်၊ ယွံကောန်ထပှ် သၟဟ်န်မွဲဗော်၊ ပဒွိၚ်ကောန်ဂၞဴ မအာတြဴဇၞော်၊ ဇိုၚ်ဂၞိၚ်ဇိုၚ်ၜော် လုပ်ဗော်ကိစ္စ၊ တုဲမပၠန်ကၠုၚ် တလုၚ်ဒေသ၊ ဒၟံၚ်ရကောန်ဍောတ် ရုပ်ဍောၚ်ပဒၟ၊ ထဴဖေက်ဗြဴရ ပၠေဲထောံကောန်ဂၞဴ၊ လလဴဇကု အဗျုလထဴ၊ ဖေက်ဗြဴဣလု ဒုဒုတွာ်စဴ၊ ကၠေံလဝ်ကောန်ဗြဴ ပၠန်စဴသ္ၚိရ၊ စိုပ်သ္ၚိတုဲပၠ ခဏတိုန်ဇူ၊ ဣလုမိပ်စိုတ် စရိုတ်သ္ဖုၚ်ဒ္ဂူ၊ ညံၚ်ကၠုၚ်စိုပ်ရ ပုၚ်သွပေၚ်အူ၊ စပုၚ်တုဲဇူ ဆာန်ဍူထဴဗျု၊ ဣဗျုလှေံလှန် ဍေံဟွံဒေါန်ဗြု၊ ဍေံဟီုတုဲပျး ဂွံဗၠးဇကု၊ က္ဋာတ်ညံၚ်ရှ်သာဲ ကအီတွာဲထဴဗျု၊ လထဴကအီဏှု ဣလုစိုတ်မိပ်၊ ပ္ဋဲထာန်ဗနိပ် ဇိပ်ကၠိပ်သၞာ၊ သ္တၚ်ကာယဒွါ ကာလဂှ်တုန်။ ။


သၟတ်ဗြဴဝုတ်ထပှ် မအံက်ဂၞဴ ပၠေဲလဝ်ဒေါ၀်ဂြိုပ်တုဲ ဒှ်ဒဒိုက်ကၠၚ်ဟဳ
လၟေၚ်ဒဒှ် တဝှ်ဒေသ၊ မအံက်ဂှ်တၟုဲ စိုပ်သ္ၚိတုဲရ၊ တေံကောန်ထပှ် ပဒှ်ဒေသ၊ ပ္ဋဲထာန်ဂြိုပ်ဝါ ခန်လွာကၟီကၠ၊ ဟွံညာတ်မအံက် သမ္ၚံက်စိတ္တ၊ ကော်ဂၠဲါအာရ ကာလဂှ်ပၠန်၊ အဵုမအံက်အဲ မပြဲလက်သန်၊ ကၠုၚ်ပၠေဲလဝ်ကောန် သန္ထာန်ဂြိုပ်ဂျိ၊ ဒဒိုက်လ္ၚီကိုတ် ညံၚ်အိုတ်ဇိဝိ၊ ဒေါ၀်ဂြိုပ်ဂမျိ သ္ၚိကၟီကၠဗြန်၊ ဒဇန်အံက်ဂၞဴ ကၠုၚ်ဒဴထောံကောန်၊ လၞီသ္ၚဳဒိုဟ် ဖျုန်ဂြိုဟ်သောန်န်၊ အနုဒိုဟ်ဆာဲ ကောန်ဂၠဲါကောန်လန်၊ ဗၟံက်ပလိုတ် အိုတ်သီုဒိုဟ်ပန်၊ ဒိုဟ်သမၠုၚ်ကျာ သၟဝ်ကျာပၠန်၊ ဗာယပ်တုန်စိ နေရတိဗ္ဂန်၊ အဂၞဲဨသာန် ထာန်ဂှ်ဂၠဲါလန်၊ သီုဒိုဟ်ဒစာံ ပဏာံတန်န်၊ ကောန်ဗက်ဂၠဲါလန် မွဲတန်ဟွံညာတ်၊ ဒဇန်အံက်မ ပဝရာဲသာတ်၊ ထောံကောန်ထပှ် မူဂှ်မညာတ်၊ ဒဒိုက်ခပ်ပြာတ် ဟွံညာတ်ကောန်ဗြဴ၊ ဒဒေံဍောတ်မွဲ သီုၝဲတရဴ၊ ဒဇန်အံက်ဂၞဴ ဒဴစဴကၠေံသ္ၚိ၊ ကောန်ဒးဒေၚ်လ္ၚုၚ် ကောန်ဒးသုၚ်ဂျိ၊ တိုၚ်ဒးသ္ကန်လီု လမျီုဇိဝိ၊ တေံဒဇန်ကၠာ ပိသာ်ဇာတိ၊ ဒဇန်ပူစိ အဒိကိုပ်ကၠာ၊ ဒဇန်ပူကွက် ဆက်နူတမၠာ၊ တက်သၞေၚ်ကရဴ ဒဴထောံကောန်ၜါ၊ ဒဇန်ဗျက္ဃာ တမၠာမူလ၊ အဟာနာဲအန် ကောန်ကတိုၚ်စ၊ ဝွံဒဇန်ကၠာ ၜါသာ်မူလ၊ ဒဇန်တံၚ်ရက် ဗက်ကဵုဒေသ၊ ဂလက်လဝ်ကောန် ဟွံသ္ၚဳပၠန်ရ၊ ပ္ဋဲလတိုၚ်ကျဝ် တိုပ်လဝ်ကောန်ဂျ၊ တေံဒဇန်ပိ ယုတ္တိဂါမ၊ လၟုဟ်အံက်အဲ ဂုန်ပြဲတေဇ၊ တိရစ္ဆာဏ ပမဒဇန်၊ မအံက်မွဲပၠန် ပေၚ်အာပန်ရ၊ အြပဗတ်သ္ပ မအံက်ကျာ်ဂန်၊ ကၠုၚ်ပၠေဲလဝ်လေ ကြာဟေမဝန်၊ ဂုန်အံက်ကျာ်ဂန် အိုတ်သ္ကန်ရရော။ ။

သၟတ်ဗြဴဝုတ်ထပှ် ဗက်စဴတနှာတ်တ္ၜဴတုဲ ကလေၚ်စိုပ်အာသ္ၚိပၠန်
ကောန်ဗြဴထပှ် သၟဟ်န်ယာံလော၊ ဒေါဝ်ဂြိုပ်ဟေမော ယာံလောကမဝ်၊ တုဲညးထပှ် ပ္ဋဲဂှ်ဆတ္တဝ်၊ ဒေါ၀်ဂြိုပ်လဂေါ၀် လောကမဝ်တဴ၊ ပ္ဋဲဂှ်ၝဲဇၞော် ချပ်တော်ဆအဴ၊ ကာလတိတ်ပ္ညုၚ် ပိုဲစကၠုၚ်တ္ၜဴ၊ ပယာံဒေံဗြဴ ပိုဲဗက်စဴရ၊ ဆဵုတနှာတ်တ္ၜဴ တရဴမဂ္ဂ၊ သီုညးထပှ် သၟဟ်န်စိတ္တ၊ ဗက်စဴအာရ ကာလဂှ်ပၠန်၊ ဗက်တနှာတ်တ္ၜဴ တွာ်စဴတန်တန်၊ ထောံဟေမဝန် ဒ္ၚဳပၠန်စဴအာ၊ တွာ်စဴဂြီုဂြီု သီုရောံပြဝါ၊ သီုညးထပှ် သၟဟ်န်ညဳသာ၊ ဗက်တနှာတ်တ္ၜဴ တွာ်စဴညှာညှာ၊ သန်ထာန်သ္ၚိကၠာ ပြဟ်အာစိုပ်တုန်။ ။

ဗြဴဣလု ဂွံညာတ်ကေတ်သၟတ်ဗြဴဝုတ်ထပှ် မပၠန်စဴကၠုၚ်သ္ၚိတုဲ ကဵုယထဴ အာပၠေဲကၠေံမွဲဝါပၠန်
ပ္ဋဲကာလဂှ် ပဒှ်ဖဵုဂုန်၊ ဗြဴဣလုတုန် စိုတ်ဍေံရုန်မဵု၊ ညာတ်ကောန်ထပှ် က္တဵုဒှ်ဓိကဵု၊ ဒေါသလဟဵု သီုမခဵုခါတ်၊ ခေဲါဂၞတ်ခါတ်မှာတ် ဟွံညာတ်ဒိုဟ်ကၠၚ်၊ ဍေံဟီုတ္ၜေဟ်တဴ လက်တဴခမၞၚ်၊ ဟွံညာတ်ဒိုဟ်ကၠၚ် ဒေါသလၚ်သ္ကာတ်၊ ဣလုလက်ဗ္ဂပ် ပအပ်ကဵုထဴကၞာတ်၊ ဟာဲအမုက်ဗၠး ဗှ်ေဂးရာဲသာတ်၊ ဗှ်ေပၠေဲကဵုဗၠး တမျးဂြိုပ်ဗြာတ်၊ အာပၠေဲထောံကၞာတ် ဟွံကဵုညာတ်မုက်၊ ဍေံပၠန်စိုပ်ဒၞဲါ ဟာဲဓမ္မလုက်၊ တွာ်စုက်စုက် အမုက်ဟွံညာတ်၊ ဟာဲအမုက်ဗာ် ဗှ်ေဟွံညာတ်စံ၊ ညးထပှ်ပ္ညုၚ် တွာ်ကၠုၚ်ဗျောံဗျောံ၊ မတ်ဗှ်ေကၠက်မံၚ် ဗှ်ေမၠာ်ရံၚ်စံ၊ ထဴဗြဴမိၚ်ဟီု က္တောဝ်ဗီုဒးကံ၊ ယွံလေဝ်လဗြဴ ပလဴအသံ၊ တ္ၚဲယးဂတ နာဲပဒွိၚ်စံ၊ နာဲပတဏံ ကၞပ်သ္ၚံညိယာဲ၊ လ္ပဒွိၚ်ဒွဲါ နာဲပဟီုဂး၊ ယးဂတအာ ကၠာဟွံတမး၊ ဖျိန်ပုၚ်ကဵုပြဟ် ပဒှ်ဣိဿး၊ လဗြဴဂွံမိၚ် တွိၚ်တိုန်ဖြးဖြး၊ ပဒွိၚ်အဲဖျိန် စိန်ကၠာဟွံယး၊ စာၚ်ဂြဴမွဲဝါ အာရထဴဂး၊ ပုၚ်ထပှ်ဂွဳ ညဳသာသၟဟ်သ္တး၊ ကၠာဟွံတမး ညးထပှ်ဂၠေဲါ၊ ဗက်ကြဴမအံက် ညံက်ညံက်တွာ်သြဲ၊ တွာ်ပ္ဋဲဗတံ ဂြံဂြံမွဲမွဲ၊ စာၚ်ဂြဴကြဵုကြီု ဗဂီုကရောဲ၊ လိုက်ထောဝ်စလာၚ် ကဵုပါၚ်မွဲမွဲ၊ ကၠဵုကၠိၚ်ဗဂဲ ဗြုနဲညးကော်၊ ကၠဇၞော်ကဵုပါၚ် ရမျာၚ်ပြာထော်၊ ကိုတ်တူအကး ပၠလျးဗြးဗြော်၊ ကလော်သြဲတဴ ပၞာၚ်သ္ဋဴလေံကြော်၊ လလောၚ်ပြာထော် ဖေက်ဂၟံက်သေၚ်ဟာ၊ ကောန်ထပှ်ညာတ် သမ္ၚာတ်စိတ္တာ၊ ဗၞဲက္ဋိုပ်သြဴ ပ္ဋေန်သ္ဋဴဖြာဖြာ၊ သ္ၚိသာပၠလျး တမးလုံဝါ၊ လဵုလိၚ်စဳပၞာၚ် ဗျာၚ်ကၠုၚ်ဗျာၚ်အာ၊ ဖျေဲဖျဴလလဳ ညံၚ်သ္ဋဴစဳဏာ၊ မၚ်ဂၠန်တလုဲ ဒကုဲဗၠးအာ၊ ပၠးသၠလးထာန် ဒၟံၚ်တဴဟာန်ဇာ၊ ကၠဇၞော်ကၠသၠာ လုပ်အာဇီုကၠာဲ၊ တ္ၜိုၚ်ပှ်မၚ်ဒြာဲ လုပ်ကၠာဲလဒပ်၊ အရှိုန်တိုန်ခၠၚ် လျးဗၜၚ်ထပ်၊ ပၠလျးသမြပ် ထပ်တိုန်ဂတ၊ သၟီသူရိယ တလကွဳထဝ်၊ နူဂၚ်ဍာ်တှ် သၟဟ်ယုဂ္ဂန္ဓဝ်၊ သီုစရိုတ်ပန် သၠုဲသၠာ်သြန်ထဝ်၊ ဗလးသံဒဝ် စဝ်တိုန်ဂတ၊ မာတ်ညာတ်တမး လျးသူရိယျ၊ ရာဇာအန္ဓ ဟဂံၚ်ပၠမုက်၊ လလဴကသုက် ဂၠုက်လုပ်ကြာထီု၊ မာတ်တ္ၚဲယးကီု အိုဿီုဂြိုပ်ဝါ၊ လထဴကဵုကောန် သၟဟ်န်မွဲသာ၊ ဗက်ကြဴမဂၠေဲါ မွဲမွဲညှာညှာ၊ တွာ်အာဂြီုဂြီု သီုရောံပြဝါ၊ ဒေသဂှ်ကၠာ နူတမၠာရ၊ ဆဵုလစမွဲ ပ္ဋဲထာန်ဟေမ၊ ဒကှ်ရာၚ်ဂဵု ဥပ္ပဵုရာၚ်ဂျ၊ ကြုဲကြၚ်ဟၚ်ရံ ဂၠံထဝ်နိဇ္ဖ၊ ပ္ဋဲသြၚ်လစ အဇပမာ၊ ညံၚ်နန္ဒာဝိုန် ကွိုန်ပေါက္ခရာ၊ ညံၚ်လစကၠာ သၟီအိန်မာဃ၊ ရာၚ်ဆာဲက္ဋၚ်ပြ ကာလဂှ်မာ၊ ဒိုအ်ရကောန်တံ ထာန်ဏံညိကၠာ၊ သှ်စပုၚ်ဂွဳ ညဳညဳသာသာ၊ ညးထပှ်ဟေၚ် ဂဇံရေၚ်ဗ္ဂာ၊ ဟာပ်ပုၚ်ဂွဳကောံ သီုရောံပြဝါ၊ ဂဇံဒၟံၚ်ဟေၚ် ဇရေၚ်ကၟာ၊ ပ္ဋဲကာလဂှ် ပဒှ်သာ်လွာ၊ လထဴဖေက်ဗြဴ ချပ်တဴစန်စာ၊ သၟိက်ဒဴထောံဟေၚ် ကောန်တံသေၚ်ဟာ၊ ထဴကွာ်ဂဲါအာ ဒၟံၚ်ကၠာကောန်တံ၊ မဍေံဗလေတ် ခရေတ်ဇိုၚ်တၟံ၊ ဂေတ်စဴဟံယံ ဟွံသ္ပံသာ၊ ဇိုၚ်ဂံါလလဴ လထဴဗာလာ၊ ပြဟ်စိုပ်သ္ၚိကၠာ ကာလဂှ်တုန်။ ။

Comments  

ဂလာန်ဗတိုက်ဖအောဝ်

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Wednesday, October 03, 2007

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳဝွံ နူပိုဲမဍောတ်သွတ်တေံ မကေၚ်မိၚ်လဝ်မွဲဒကုတ်မွဲဒကဴကီုရ။ ဆဂး အခြၚ်မဒှ်ဒၟံၚ်ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳရဂှ် ဟွံတီ။ ခါမဂွံဗှ်ကေတ်လိက်ဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳဝွံ နူတမ်ဒဵုကၞောတ်တုဲ ဟွံဂွံထိုၚ်သး အစောံ စရာဲကၞေဟ်ညးဂှ် မံၚ်ဟွံမာန်။ ဟိုတ်ဂှ်ရ တၞဟ်နသၟိက်ကဵုတၠဝါသနာလိက်ပတ်မန်ပိုဲတံ သ္ဂောံတီကေတ်ညိကီုလဝ်စိုတ်တုဲ ဗၞတ်မဂွံအခိၚ်ဂှ် ဆက်ပတိုန်ထ္ၜးဏာ ပ္ဍဲကဵုဗၠံက်အဲဏံရ။ စပ်ကဵုအဓိပဲါဝေါဟာရမန်လ္ၚဵုတံဂှ် အဲ သၟိက်ဂွံအာတ် အရီုအဗၚ်တၠဝါသနာလိက်ပတ်မန်ပိုဲတံကီုရ။ မဝေါဟာမန် ပိုဲဟွံတီကေတ်အဓိပဲါဍေံ ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်ဂှ် နွံတဴဗဝ်သအဝ်။ ဝေါဟာတံဂှ် ဍေံဟွံဂတာပ်ခေတ်တုဲ ညးဟွံရပ်စပ်ချူကှ်ေအိုတ်မွဲ၊ ဂလာန်လဟီုသာ်ဝွံ သက်ကဵုယုတ္တိဟေၚ်။ ဝေါဟာမန်တံဂှ်တံဂှ် မန်တံခေတ်လၟုဟ် ဟွံချူကှ်ေဟီုဂးမွဲဂှ် ဟိုတ်တၞံဍေံ တၞဟ်သအာၚ်ဟွံသေၚ်ရ။ ဝေါဟာတံဂှ် ဟွံဂတာပ်ခေတ်ဂှ်ရ ညးခေတ်လၟုဟ်တံ ဟွံတီ ဂးသာ်ဝွံတုဲ ဟွံချူကှ်ေဟီုဂးအိုတ်မွဲရောၚ် ညးလ္ၚဵုတံဟီု။ ဗွဲစၟတ် ဟိုတ်ဍေံ သာ်ဂှ်ဟွံသေၚ်။ မန်တံ ဗွဲဗဳသ္တာ ဟွံလေပ်လဝ် ဟွံတီလဝ် အရေဝ်မန် ဝေါဟာမန်။ ဂှ်ရောၚ် ဒှ်ဟိုတ်တၞံဍေံရ။ လ္ပပဗယိကဵုမဝေါဟာမန်တံဂှ်ညိ။ ပဗယိကဵုဇကုပၠန်ညိ။ ဝေါဟာမန် မန်တံ ဟွံဟီုဂးချူကှ်ေဂှ် မန်တံပၠန်ရ ဒှ်လလေၚ်ဇမၞော်မွဲဂှ် ဗှ်ဗၞုဟ်တဴ လၟိုန်ကာလညိ။ ဟိုတ်ဒၟါဂှ်ရ မဝေါဟာမန်လ္ၚဵု ပိုဲဟွံတီကေတ်အဓိပဲါဍေံဂှ် အဲ သၟိက်ကဵုတၠဝါသနာလိက်ပတ်မန်ပိုဲတံ ဘိုၚ်ရီုဂၠိုက်ဂၠဲါ သၟာန်သၟုက် ကုညးမန်ဇမၞော်အယုက်တံဂှ်တံဂှ်ရ။

ဝေါဟာရမည် ကေုာံအဓိပ္ပဲါဍေံ

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Monday, September 24, 2007

ဗတ်သၟ ( ဘသၟ ၊ ဘတ်သၟ )
ပြဝံက်ဝေါဟာရမန်ဝွံ အ္စာအဘိဓာန်မန်တံ မပံက်ထ္ၜးလဝ် ပ္ဍဲပြကိုဟ်ညးတံဂှ် ဟွံဒး။

၁။ ပ္ဍဲပြကိုဟ်အဘိဓာန်မန်-အၚ်္ဂလိက် မဟိမု Mon-English Dictionary, Robert Halliday, First Edition, Bangkok, Siam Society, 1922. ဂှ် ပံက်လဝ်ပြဝံက်သာ်ဝွံရ။မဝေါဟာရဂမၠိုၚ်၀ါစၚ်္ဂပြဝံက်အဓိပ္ပဲါ
ဗတ်သၟ n. likeness.
ရဴဗတ်သၟ adv. as, like as, after the manner of.
ညံၚ်ဗတ်သၟ idid
နဲဗတ်သၟidid


၂။ ပ္ဍဲပြကိုဟ်အဘိဓာန်မန်-အၚ်္ဂလိက် မဟိမု The Modern Mon-English Dictionary, အ္စာနာဲထောန်ဝေ၊ First Edition, ဂှ် ပံက်လဝ်ပြဝံက်သာ်ဝွံရ။

ဗတ်သၟ n. likeness. ဒဒှ်မတုပ်
ညံၚ်ဗတ်သၟ adv. as, like as, after the manner of.
နဲဗတ်သၟidid
ရဴဗတ်သၟidid

ပြဝံက်အ္စာနာဲထောန်ဝေလေဝ် မပံက်ထ္ၜးလဝ် အတိုၚ်ပြဝံက်အ္စာ Robert Halliday ဂှ်ကီုရ။

ပြဝံက်ဝေါဟာရမန်`ဗတ်သၟ´ အတိုၚ်အ္စာအဘိဓာန်မန်တံမပံက်လဝ် ဟွံဒးရောၚ် အဲမဟီုဏာဂှ် သၟိက်ဂွံသ္ပပြာ ကတ် ကုတၠဝါသနာလိက်ပတ်မန်တံရ။

၁။ ပၟတ်ပၠေၚ်ဂြိုပ် တူစိုပ်တၟး၊ ဂမြိၚ်ဂမြံ ညံၚ်ကံဂဵုတး၊ ရုက္ခစိုပ်လေၚ် စံၚ်ပၠေၚ်အိုတ်သအး၊ ဒှ်ဂြိၚ်ချောံလ္ၚ ဗတ်သၟ သမ္တး၊ ဂၞိၚ်တလိၚ်ရုပ် သၠိုက်အထုပ်ချး။ ( ကဗျလၚ်္ကာဝွံ ကံက်နုက်နူလိက်မေဃသန် မၞုံပ္ဍဲပြကိုဟ်ဇၟန်လိက်မန် တြေံတြဟ်ကေုာံကဗျအလၚ်္ကာမန်ဂမၠိုၚ် တၠဂုဏ်အ္စာဝေဓညာဏ မတက်ပတိတ်လဝ်။ )

၂။ ယွံကောန်တၠ သၟီမတၠအဲ ပကၠေံကာဂစိုတ်တုဲရအဴ။ တၠအဲ က္ညစဴပကၚ်ရၚ်ကၟိန်ဍုၚ်ရအဴ အမာတ်တံဂး။ ကောန်သၟီတုန်လေဝ် ပြာပ်အာဇရေၚ်နာ်ဗြဴဂှ်တုဲ သၟာန်တိုန်နာ်ဗြဴရ။ ယွံၝောံ သၟီမအဲ ပကၠေံကာဂစိုတ်တုဲရ။ အမာတ်တံ တိတ်ဒုၚ်အဲ ကဵုစဴပကၚ်ရၚ်နန် လမှ်ရ။ ညံၚ်ပိုဲစဴအာရ၊ ဍုၚ်ဗရာန္နသဳ စှ်ၜါယောဇနာ၊ ရးပိကၠံယောဇနာ ပိုဲညးၜါစဴပကၚ်ရၚ်ရ။ ၝောံတုန်လေဝ် ကဵုဒှ်ဇမၞော်ဗြဴမံၚ်မစှ်တြဴလ္ၚီရၝောံ။ ယွံတၠသ္ၚိ တၞဟ်နစဴအာဍုၚ်ဂှ် ဟဂပ်ဝ်ရအဴ။ မူဟိုတ်ရော၊ အဲမဒှ်ဇာတိနာ်ဝွံဂှ် မၞုံဂျိမသအဵုသအာ်လောန်ရောၚ်။ ယာံရထေဲပၞတ်ဒေါသက္တဵုဒှ်တုဲ ၚဳရံၚ်ဒး ကမၠောန်တမိတ်တံဂှ်တုဲ မၞိဟ်တံဂှ် ဒှ်အာဗတ်သၟရအဴ။ ( ကံက်နူသ္ကေံဇာတ်ဘူရိဒတ် )

၃။ ကာလဂှ် ဗောဓိသတ် မၠာ်ရံၚ်မွဲ ညာတ်ဗမၞးလၟဂှ်တုဲ ဍေံပလီုသဳလအဲကွေံရ ဂးတုဲ နူကၠာတေံရ အဲကေတ်ဖျေဟ်ဏာကၠေံဍေံ ဒဵုဍုၚ်နာ်တေံတုဲ ၀ဳမာန်ပြာသာတ်မၞုံကဵုဒယိုၚ်အတှ်လ္ၚီ သီုကမၠောန်ဗြဴဝုတ်ကညာ ပန်ကၠံ ပုၚ်ဒိပ် ဍာ်ဒိပ် ယာတ်ဒိပ် အပေါတ်ဒိပ် ကယိုၚ်ဒိပ် ဇိုန်ကဵုဍေံ။ ဍေံမံၚ်ဟွံမာန်၊ ဍေံတိုန်ဍုၚ်မၞိဟ် ဂးတုဲ မၞိက်ရတ်အနဂ္ဃၚုဟ် မၞိက်ကာမဒ မဇိုန်ကဵုပၟိက်အိုတ်သီုဂှ် အဲဇိုန်ကဵုဍေံဟွံကေတ်။ လမှ်ဝွံ ဍေံကေတ်နၚ်လမာဲတုဲ ဍေံကၠုၚ်ထ္ၜးစုတ်အဲပၠန်သွံ။ ပ္ဍဲပူဂဵုမဒြိုဟ်ကဵုမိတ်သာ်ဝွံဂှ် ယာံရအဲထေဲပၞတ်ကဵုဍေံရသ္ဒဟ် သဳအဲလီုအာပၠန်ရ။ ဗမၞး အာလမ္ဗာယမန်ဂှ်တုန်လေဝ် ယာံအဲပၞတ် အဲၚဳဍေံတုဲဂှ် ဇကုဍေံ ဒှ်အာဘတ်သၟရ။ အဲဟွံထေဲပၞတ်ကဵုဍေံရ။ အဲ ဟွံ ပလီုသဳလအဲရ ဂးတုဲ ဗၜေက်ကၠေံမတ်တုဲ က္ဋိုပ်ဒလုက်ပၠောပ်ကၠေံပ္ဍဲကဝးဂှ်တုဲ မသက္ကုကသဳဟေၚ် တန်ဒၟံၚ်ရ။ ( ကံက်နူသ္ကေံဇာတ်ဘူရိဒတ်ဂှ်ပၠန် )

( အထံက်သက်သဳဝါကျမၞုံကဵုပိုတ်`ဗတ်သၟ´ဝွံ ချူပတိတ်ဏာဟွံအိုတ်ရ။ နွံတဴမဂၠိုၚ်။ ပ္ဍဲဝွံ ဗၞတ်ပိဒၞဲါဟေၚ် မထမံက်ထ္ၜးဏာရ။ )

အရေဝ်ပိတၚ်ဂှ် သ္ဂောံဗှ်ကေတ်တုဲ ကလေၚ်ၜတ်ကၞာတ်ကဵုပြဝံက်ပိုတ်`ဗတ်သၟ´အ္စာအဘိဓာန်မန်တံ မပံက်လဝ် လတူတေံညိ။ သိက်လဵုအဓိပဲါပိုတ်`ဗတ်သၟ´မမိက်သ္ဂး။ စဳစောတ်ရံၚ်ကဵုဂလာန်လတူတံဂှ်တုဲ ပြဝံက်ဝေါဟာရမန် ပိုတ်`ဗတ်သၟ´အ္စာအဘိဓာန်မန်တံမပံက်ထ္ၜးလဝ်ဂှ် ဟွံဒးရောၚ် အဲသၟိက်ဂး။

ဗွဲစၟတ် ပြဝံက်ပိုတ်`ဗတ်သၟ´ဂှ် ထေက်ကဵုသ္ဒးပံက်သာ်ဝွံရ။
မဝေါဟာရဂမၠိုၚ်၀ါစၚ်္ဂပြဝံက်အဓိပ္ပဲါ
ဗတ်သၟနာံချောံ၊ ဗတေၚ်၊ အရာမသၠေက်သၠံၚ်ဒှ်အာဗီုချောံချးဗတေၚ်
ဒှ်ဗတ်သၟ ကြိ ( ပိုတ်ကြိယာ`ဒှ်´ တောဲကုပိုတ်နာံ`ဗတ်သၟ´ ) ဒှ်ချောံ၊ ဒှ်ဗတေၚ်၊ သၠေက်အာဒှ်ချောံဗတေၚ်၊ တူဟေက်အာဒှ်ညံၚ်ချောံဗတေၚ်
ညံၚ်ဗတ်သၟ၊ နဲဗတ်သၟ၊ ရဴဗတ်သၟ ကြိ-ဝိသေသ် (သၠေက်သၠံၚ်အာ)ညံၚ်ကဵုချောံဗတေၚ်၊ နနဲဗီုချောံဗတေၚ်၊ ရဴချောံဗတေၚ်


(ဣဝွံ ဒှ်ပၟိက်အဲရောၚ်။ ပၟိက်တၠဝါသနာလိက်ပတ်မန်ပိုဲတံလေဝ် သၟိက်ဂွံတီကီုရောၚ်။ လဟီုအဲဝွံ မုတ်ကီု ဒွးကီု သၟိက်ကဵုချပ်စၚ်ခြၚ်ရ။ )

Comments  

အကြီုလိက်မန်

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Saturday, September 22, 2007

အကြီုလိက်မန်
ဗီုအစာကဝိမန်တမၠာတံမကြီုလဝ်
( ကံက်နူလိက်မေဃသန်၊ လိက်ဝွံ ကျာ်ဇၞော်ဥတ္တမ ဆန်လဝ်ရောၚ်။ )

သုတ်ဇာတ်ဂညိဇိုၚ်ပိတကတ်၊
မၚ်ဇေန်မၚ်လာလွောဟာဇၟာပ်ကွတ်၊
လိက်ဒွက်ဆန်ဗ္ဒဟ် ညံၚ်အတှ်ရတ်၊
သ္ကဵုဆက်က္ၜဝ်သၟတ် အနာဂတ်တုန်။

သဂွံဗၠေဝ်ဆက်ပုံကၞက်အဆတ်၊
တိုၚ်ဂုန်သာ်ဂှ်ဗဒှ်လဝ်ဗ္ၜတ်၊
အိုတ်တမံညးဍုၚ်ရးပြာကတ်၊
ပုံလိက်ဒွက်သၟတ်ဗၠးယုတ်မတ်သန်။

သၟိက်လန်ပ္တီညးထၜးပြာကတ်၊
သကဵုဂွံလ္ၚတ်ကွတ်ညာန်လက်သန်၊
သြဇပါဇ၀က်ကျပိုတ်ဗျန်၊
ညံၚ်ဇရှ်ေသြန်ကှ်ေဇန်လဝ်တုန်။

သာံလုံပဲါဗၠးသာံလှာန်သ္ဋးခၠန်၊
ရုဲတုဲလွောဟာပိုၚ်ခြာဗိုန်က္ညန်၊
စှ်ဂၠဟ်သေသာတ်တၞာတ်သအးဇၟူကၟန်၊
လိက်ပတ်ပိုဲပၠန်ကှ်ေဇန်လဝ်တုန်။

ဒးထိုၚ်သးဟေၚ်လုတ်ပြေၚ်ပလန်၊
ယရဴညးမွဲဂုန်အဝဲအန်၊
ၜိုန်ဒးသ္ဂးလုတ်ပၠုတ်ဂုန်ဒုဟ်ပၠန်၊
လိက်ပတ်ပိုဲမန်ဆန်ဂလိုၚ်တုန်။

ညးနွံပညာဇၟာပ်ဝေါဟာဆန်၊
ယဝ်ညးမွဲတုန်ဂုန်ဟွံသၟဟ်န်၊
သ္တီပရဲညးသ္တးလးဗိုန်က္ညန်၊
လိက်ပတ်ပိုဲမန်ဗှ်ဝါတ်ပၠန်တုန်။

ဇၟာပ်သတ်တြုံဗြဴသ္ဂောံတီတဴပၠန်၊
သ္ဂောံဒှ်ကဝိမဂ္ညိကွတ်ဆန်၊
တဝှ်အိုတ်သီုကြီုလိက်ပတ်မန်၊
သ္ဂောံတီပိုတ်ဗျန်နဲကဲပၠန်တုန်။


( လိက်ဟီုမ္ဂးဂှ် သၠပတ်ညးမချူလဝ်ဗွဲကဗျလၚ်္ကာဂှ် လိက် သၟိက်ဂး။ )

Comments  

အ္စာကဝိမည်ဒယှ်တမၠာဂမၠိုၚ်

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Wednesday, September 19, 2007

 • အ္စာကဝိမန်ဒယှ်တှ်တမၠာ ကေုာံဂလာန်နိဒါန်ညးတံမချူကှ်ေလဝ်ပ္ဍဲလိက်တံဂှ်တံဂှ်၊၊
 • သၠပတ်မန်မဂၠိုၚ်ဂၠၚ် ပိုယ်မဂွံဆို၀်ညာတ်ကေတ်လဝ် ပ္ဍဲအခိၚ်လၟုဟ်တံဂှ် ဒှ်ဒၟံၚ်ကွတ်တဲကျာ်ဇၞော်အ္စာအသွောံဖအိုတ်ဂှ်ရ ကဝိကျာ်ဇၞော်အ္စာအသွောံမွဲ ဒယှ်တှ်လောန်နူကဝိမသၟေဟ်တံဂှ်တုဲ ယၟုအ္စာကဝိမသှ်ေဒၟံၚ်တံ ဟွံပြာကတ်ကွေံကွေံ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ယၟုအ္စာကဝိတံဂှ် ညံၚ်ကောန်မန်ပိုဲ သ္ဂောံတီကေတ်ပၠန်ဂှ် ဗၞတ်မဂၠဲါဆဵု ချူပတိုန်ထၜးကဵု ပ္ဍဲမုက်လိက်ဗၠံက်လိက်ပတ်မည်ဏံရ၊၊ ပ္ဍဲဂလာန်နိဒါန်ညးတံမချူကှ်ေလဝ် ပ္ဍဲလိက်တံဂှ်တံဂှ် လၟေၚ်ဒဒှ်တဝှ်စလာဲညးတံ ဗွဲကမၞန် ညးတံ ချူထမံက်လဝ်ကီု၊၊ ယၟုညးမကှ်ေလိက်၊ အခိၚ်မကှ်ေလိက်မပ္တံသက္ကရာတ်၊ ဂိတု၊ တ္ၚဲဒိတ္ထဳ မံက်စွေက်၊ ဒၞဲါဒမံၚ်ညးတံမမံၚ်တံဂှ် ဂွံတီကေတ် ပ္ဍဲဂလာန်နိဒါန်လိက်ညးတံရ၊၊ ဒၟါဂှ်ရ ဂလာန်နိဒါန်မစပ်ကဵုပရူဒဒှ်ညးတံ ဗွဲကမၞန်ဂှ် အဲ ချူထၜးကဵုရ၊၊ ကသပ်အဲမွဲ မံက်တိုန်ကၠုၚ်သာ်ဝွံရ၊ ပရူဒဒှ်အတ္တုပ္ပတ္တိအ္စာကဝိမန်မဒယှ်တှ်ဂမၠိုၚ် သ္ဂောံလ္ၚတ်ဂၠိုက်ဂၠဲါသၟာန်သၟုက်တုဲ ယဝ်သ္ဂောံတက်တရးပတိတ်ဏာ ဗၞတ်လိက်ကၞပ်မွဲကၞပ်ဍောတ်မ္ဂး ခိုဟ်သန်ရောၚ် အဲမချပ်တဴသာ်ဝွံရ။

  • ကဝိ ကျာ်ဇၞော်အ္စာအသွောံ (ဍုၚ်ဗဂေါဟံၚ်သာဝတဳ)
  • လိက်လောကသိဒ္ဓိဍောတ်
   ... (ဂလာန်နိဂီု) လိက်ဝွံဆန်ဗ္ဒဟ် ဟီုတွံမွဲတောၚ်၊ သက္ကရာတ်ရောၚ် မွဲတောၚ်ဟီုအာ၊ သက္ကရာတ်တၞံ ပ္ဍဲလ္ၚီကၠံၜါ (၁၁၀၂)၊ ဂိတုမာ်ဟေၚ် ပိမံက်သေၚ်ဟာ၊ တ္ၚဲဗြဴဗတိ ဆန်အဒိကၠာ၊ ပယျာံတက်မွဲ ပ္ဍဲဒိတ္ထဳၜါ၊ နက်သတ်ဟီုဂ္ညိ ၜါစှော်ပိကၠာ၊ လက်ကုံဟွံခြာ ပ္ဍဲအခါဆန်၊ ဒေသဋ္ဌာန်ကီု ပိုဲဟီုပျးပၠန်၊ ရးဍုၚ်ဟံသာ လလောၚ်ပြာသန်၊ ကွာန်အစွောံမာ နာမခုတ်ပ္တန်၊ ခုတ်ယၟုပကာန် တလကွာန်ပၠန်၊ ၜိုပ်ၜါအသဝ် သၟီဓဝ်ခုတ်ပ္တန်၊ သ္ဍိုက်ရတ်ပိကၠာ သဒ္ဓါလောန်သန်၊ သိုၚ်ဘာမွဲဟေၚ် ဇရေၚ်ကွာန်ပၠန်၊ ပ္ဍဲဘာဂှ်ပြဲ လိက်ဝွံအဲဆန်၊ လောကသိဒ္ဓိ ဒမၠိခုတ်ပ္တန်၊ စိုပ်ဒတုဲလိုက် ဒိုက်သိုက်ဟွံခၠန်၊ ၀ွံယမုလိက် တိုၚ်ပမိက်ဇန်၊ မူဟိုတ်ရောဂး လိက်ဝွံဒးဆန်၊ နူအဒိပၠန် ဍုၚ်က္တဴလောန်က္ဍၚ်၊ ဍိက်သၟီဗၠာဲသၟီ အနိၚ်ထမၞၚ်၊ ဟွံမွဲကုဒုဟ် ပဒုဟ်ဇၟာပ်တၚ်၊ ကတဴက္တာန်က္ဍၚ် ဇၟာပ်တၚ်အခါ၊ သာ်ဝွံတုန်ဂှ် အဒိဒှ်ကၠာ၊ ကာလဂှ်ရော ပ္ဍဲဗဂေါမာ၊ နာဲသာအံၚ်ပ္ညုၚ် စဍုၚ်ဟံသာ၊ ဂွံဒှ်မြုဝန် ပိုၚ်မန်ဗမာ၊ ဟိုတ်စံၚ်ပၠေၚ်ညး လုံဍုၚ်ရးကၠာ၊ သရာံပါပ်အိုတ် ရာန်သကိုတ်သာ၊ မံၚ်ဟွံပိုၚ်ပ္ကာန် ဒုၚ်ဟွံမာန်ကၠာ၊ တုဲက္တဵုဒှ်ဟေၚ် သပုန်သေၚ်ဟာ၊ ဒဒှ်ပိုဲကီု ဟီုပၠန်မွဲဝါ၊ ပြံၚ်တၞဟ်ဟာန် ဋ္ဌာန်ဖာဗြကၠာ၊ ဟိုတ်သာအံၚ်ဟေၚ် ပုန်အာသေၚ်ဟာ၊ နူဖာဗြဂး ပိုဲဒးပြးအာ၊ လိက်ပတ်အိုတ်သီု ထောံကၠေံလီုအာ၊ ပိုဲအာစိုပ်သွံ ကွာန်အစွောံမာ၊ ပ္ဍဲအစွောံဟေၚ် မံၚ်တဴသေၚ်ဟာ၊ သၟီၜိုပ်အသဝ် သိုၚ်လဝ်ကဵုဘာ၊ ပ္ဍဲဘာဂှ်ပၠန် ပိုဲတန်ဒၟံၚ်ကၠာ၊ ကောန်ညးအစွောံ ဂၠိုၚ်တိတ်စွံဘာ၊ ကဵုဗတောန်သၟတ် လိက်ပတ်ဇၟာပ်ရာ၊ လိက်တရေံဂး ထောံအိုတ်သအးအာ၊ လိက်ပတ်ဟွံမွဲ ပ္ဍဲဋ္ဌာန်ဂှ်မာ၊ သိက်အဲပဒး ဂွံပကတ်ကွးဘာ၊ ဂးတုဲအဲပၠန် ဆန်ပ္တိတ်လၚ်္ကာ၊ အဲဆန်လိက်ဂ္ညိ တၞံအဒိကၠာ၊ ၀ှ်အဲမဒှ် ကာလဂှ်မာ၊ ၜါစှော်မွဲဝှ် တိတ်ဒှ်ဟွံခြာ၊ အဲနွံပိုန်ဟေၚ် အစွောံသေၚ်ဟာ၊ သွက်ဂွံဗှ်ကၠဟ် ဂွံပ္ဍေန်ပ္ဍဟ်အာ၊ သွက်ဂွံသှ်္ၚာဲ လံလာဲဗွဲသွာ၊ သွက်ကောန်ကွးဘာ တီအာဂတ၊ သၟိက်ကဵုကွးဘာ ပညာစဳခၠ၊ သၟိက်ကဵုညာဏ်သၠဲ နဲပကာရ၊ သၟိက်ကဵုဂွံကၠာ ပညာက္ဍၚ်ပြ၊ ပညာနွံဟေၚ် စဳရေၚ်သဗှ၊ ပညာနွံသၟတ် လေပ်ကွတ်စဳခၠ၊ ပညာနွံသ္တိုတ် ဂွံဝေတ်စိုတ်ရ၊ ပညာနွံဆာဲ ဂွံဝေၚ်ပဲါပၠ၊ ပညာနွံကၠာ ဂွံဝေတ်ကာယ၊ ကာယပါၚ်စိုတ် ဝေတ်မာန်အိုတ်ရ၊ ဂွံဗၠးဒဒိုက် ဂွံသိုက်ဂတ၊ ဂွံဒှ်ထိုၚ်သး ဍုၚ်ရးသဗှ၊ ဇၟာပ်ကောန်ဂကူ အိုတ်သီုမူလ၊ ပ္ဍဲလိုက်ဂွံသိုက် ပလိုက်ဂတ၊ က္ၜးအတ္တဘဴ သွဝ်ဂွံစဴရ၊ သာ်ဝွံစိုတ်အဲ ဗွဲဨကန္တ၊ ဟိုတ်သာ်ဂှ်ရ ဒးပၠကွတ်ဆန်၊ အပ္ဍဲဆန်ဂှ် သာ်ဝွံဒှ်ပၠန်၊ ဒုဟ်ဆန်ဂၠိုၚ်ဝိုတ် သ္ဇိုၚ်ဗၠးအိုတ်သန်၊ ဒၞဲါညးမညာတ် သေသာတ်ဗိုန်က္ညန်၊ ညးမနွံကၠာ ပညာဇၟံကၟန်၊ လုတ်ဆန်တလး ဂွးဂိုၚ်လဝ်ပၠန်၊ ယြဴညးမွဲ ဂုဏ်မပြဲသန်၊ ကဵုဒှ်ကီုရ ဆပမိက်ဇန်၊ ဟွံဒးဂၞပ် ဂိုၚ်ပ္ညဳပ္ညပ်ဆန်၊ ပဂရိုဟ်ညိ ယုတ္တိဂကန်၊၊...
   လိက်နယသမုဒြဳ
   ... ညာန်အဲဗီုသၞာ်ရတ် အိုတ်ကွတ်ဇၟာပ်တၠၚ်၊ နဲကဲကၠိုက်ကၠဟ်သၟတ် ကဵုဂွံတတ်ခလှၚ်၊ သ္ဂေဟ်ညာန်ပြဟ်ကျာ ဇၟောဝ်ကာသၚ်္ဂ၊ ဂမြံဇွောဝ်ဗၜၚ် ဂဵုမြဟ်ခၠၚ်ဗ္စဳ၊ လျးထဝ်ဂဵုသၠံၚ် အဒိတျရံၚ်သဳ၊ ပၠေၚ်ကၠေံဒမၠုတုန် ပ္ဍဲဃောပုန္နမဳ၊ သ္ဂေဟ်ညာန်တၟံတၚ် ကဵုမြဟ်ခၠၚ်ဗစဳ၊ ကဝိမစိုန်ဒှ် တဝ်စရှ်ဂၠိုၚ်ကျာ်သြဳ၊ အသွောံဝိဟာရ ထာဏမှာဘောဂဳ၊ ဘိက္ခုဂကောံသၚ် လတူသ္ဒၚ်ဂြဳ၊ ဆန်လဝ်လိက်နာမ နဲယျသၟုဒြဳ၊ နဲဗီုမှာသၟိတ် ဗတ်မန်တိတ်ဟီုပ္ညဳ၊ ပိုတ်ဗျန်ဝက်ကျတုန် နဲဗီုသုန္ဓရဳ၊ ဂလာန်မဒှ်ကြက် နဲဗီုအိန်တက္ခဳ၊ ဇၟန်တွိုန်လောကဳ ဂၠဲါပ္ညဳနဲအခဝ်၊ ဂိုန်တၞက်လၚ်္ကာဆန် ဟီုဖျေန်ဇမန်လဝ်၊ သတ်ဇန်တိက္ခညာန် နဳဒါန်ဒှ်အသဝ်၊ ရးဟံသာဝတဳ မြုဍုၚ်ကျာ်သြဳထဝ်၊ ဟီုဖျေန်ဇမန်လဝ် ညံၚ်ထဝ်နာရဳကာ၊ တၞံသက္ကရာတ်ဂှ် လ္ၚီကၠံပိစှော်ကၠာ ( ၁၁၃၀ )၊ ပ္ဍဲဖဝ်ရဂိုန်တုန် မသုန်စွေက်မြာ၊ သိုက်ကြပၠိုတ်လောန်ညိ နာဍဳပိဟွံခြာ၊ ပါတ်ပေၚ်လေံဒၟံၚ်ပၠန် ဂးပန်ဗိဇ္ဇနာ၊ ပိပြာန်အခဝ်ကၞာတ် ဟောရာတ်ပထမာ၊ တြိယၚ်စန္ဒခုတ် နဝၚ်ဗုဒ္ဓဝါ၊ ဒွါဒသၚ်သိုကြ္က ကြဳသၚ်အဒိတ်တျာ၊ ဆတ္တတြဳသၚ်စန် သတ္တပ္ညာန်ဗုဒ္ဓါ၊ သုရပိုတ်ဗုဒ္ဓ ဂြဟပိုတ်ဗုဒ္ဓါ၊ ဒိတှဳပန်ပြဲ ဂ္ညိ ဟတှိနက္ခတ္တာ၊ စန္ဒကောံလက်သၟဟ် လက်တူဂှ်အခါ၊ ဇၟန်ရုပ်အခဝ် ပ္တိုန်လဝ်ပ္ဍဲရိုတ်တာ၊ ဖဵုအဲလ္ၚောဝ်ပြၚ် ကျာ်ဓဝ်သၚ်ကၠာ၊ ဂမြၚ်ပညာရော ညံၚ်ဗုဒ္ဓဃောသာ၊ ဂိုန်ကၞက်လၚ်ကာဆန် အိုဿီုဒွက်ဗန္ဓာ၊ နဲကျာ်ဇမၞးမာ ကဵုတိုန်စိတ္တာညိ၊...
  • ကဝိ ကျာ်ဇၞော်အ္စာဗြကြာဲ (ကွာန်ကံနှာတ် ကဒေါ)
  • ကဝိ မၚ်ဍိက်လ (ဍုၚ်မုတ်တၟ)
  • လိက်ပဋ္ဌမဗောဓိ၊ လိက်သဳဓတ်
   ...အကြီုဒဒှ်ရ နာဲညးခေတ္တပိ၊ သၠးဘုံကၟိန်သွဝ် စှ်ေတန်ဂၠံဂဝ်မိ၊ ပထာဝရညိ သီုမန်ပိဘာသာ၊ ကဝိမၚ်ဍိက်လ နာမအဲသေၚ်ဟာ၊ ဟိုတ်ကံပကတူ ခနှံလဝ်နူတမၠာ၊ ဃောဒတိုန်ဗၠာဲ ဃောဂၠဲါမိတ်ပြဝါ၊ ကံဂှ်ကၠုၚ်ကြတ်ဆေဝ် ဒုက္ခဝေဒနာ၊ ညံၚ်သၟးသိန္နေရု စှ်ဗ္ဒန်စက္ခုဒွါ၊ ညံၚ်ဂိတုဒွံမတ်ဗြဲ နဲဂှ်ဥပမာ၊ လံညိဗ္ဒန်အာ သီုၜါနဲအန္ဓ၊ ဒဒှ်မပိုၚ်ခြာ လၚ်္ကာကွတ်ဆန္ဒ၊ ချူကှ်ေဟွံညာတ်ပၠန် ပိုဒ်ဗျည်အက္ခရ၊ သ္ဂောံဆန်ဗ္ဒဟ်လဝ်ညိ သ္တီုတိရောက။ သ္ဇိုၚ်သန်လအိတ်ရ ဖဵုဗ္ဒေက်ယာယသၟတ်၊ ပိုန်မၞိဟ်သီုပိုန်သွဝ် လွဳမာန်သီုဗွဝ်ရတ်၊ စသိုၚ်ဖဲလဲအဴ ဗွဲကြဴအနာဂတ်၊ ဒဒှ်ကျာ်တြဲမွဲ ဟၟဲညးပ္တောံၜတ်၊ ကဵုအဲဂွံဒှ်သၟတ် ပ္ဍဲအနာဂတ်ညိ၊ မတၟဍုၚ်ပသီ ဟံသာပြဲမြိဂၠိ၊ မန်ဒိုၚ်သီုမန္ဒ မညှဇၞော်ဣိဒ္ဓိ၊ ပၞောဝ်ကဵုရးမန်ပိ ဇာတိဒှ်မညှ၊ လမိုၚ်ဝါခရူ ဍုၚ်ၜါဒှ်မူလ၊ မဒှ်ဓိပ္ပတိကၠာ သန္ထာန်မိကဵုမ၊ ကာလစဳဇန်ဆက် ပိုဒ်ဗျည်အက္ခရ၊ ပ္ဍဲဒေါဝ်မြုဍုၚ်မတၟ ဒေသသ္ဗာန်ဖျာ၊ လ္ၚီကၠံတရဴစှော်(၁၁၆၀) ဒှ်သွဴသက္ကရာဇ်၊ မြေက္ကသဵုပုဏ္ဏမဳ ဒိဋ္ဌဳစှ်ပန်ကၠာ၊ ပ္ဍဲတ္ၚဲဗြဴဗတိ နကျတ်ကြိတ္တိကာ၊ ပယာံလက်မကဝ် ဇန်လဝ်အက္ခရာ၊ ဣိန္ဒောဒေဝတာ ရီုဗၚ်သ္ဍံၚ်သွာညိ၊ ပ္ဍဲဒေါဝ်ရးမန်ပိ တြးလဝ်ညာဏ်ညိတုဲ၊၊ ...
  • ကဝိ မၚ်ဒေံဍောတ် (ဍုၚ်မုတ်တၟ)
  • ကဝိ ကောအံၚ်ဇု (ဍုၚ်လိုၚ်ဗၠဲ)
  • ကဝိ မၚ်ဍိက်ဓဝ် (ဍုၚ်လိုၚ်ဗၠဲ)
  • ကဝိ မၚ်ကိန်
  • ကဝိ မၚ်ယ
  • ကဝိ မၚ်ဒေ
  • ကဝိ မထဝ်စိုပ် (ကွာန်ဟၚ်ဂံါ)
  • လိက်သၟီစိၚ်
   ...ဖဵုအဲမလ္ၚောဝ် ဖျဝ်လဝ်သောစရိုတ်၊ ဘယဥပဒွါ ရောဂေါစှ်လ္ၚီကိုတ်၊ ကဵုဍေံလာဲလေၚ်အိုတ် ကဵုဍေံပၠိုတ်ဟုံညိ၊ ထဝ်စိုပ်ဒုၚ်နာမ အဂ္ဂမှာကဝိ၊ ပ္ဍဲရးဍုၚ်ရဳစိ သ္ၚိတဴပ္ဍဲဟာံဂံါ၊ တြဴစှော်အယုက်လောန် ညန်ကၠုၚ်ဇရာဗျာံ၊ က္တောဝ်က္ဍိုၚ်မတ်ဟွံသ္ဍာံ နွံပယာံကာလမွဲ၊ ဟိုတ်လဝ်သောဗၞုဟ် ပ္ၚဟ်လဝ်သူစရိုတ်ပ္ဍဲ၊ အကြီုတိပိုန်ကျာ်တြဲ ပ္ဍဲဘဝဆဒ္ဒန်၊ ဟိုတ်ဗြဴမဒက်ဝဲ ပ္ဍဲဂြိုပ်ဟေမဝန်၊ ဒၟါနူဗြဴပၠန် သ္ကန်ဒဲဒးလသာ၊ အကြီုတွံသတ်ဇာတ် နိပါတ်ပ္ဍဲဂါထာ၊ ဟိုတ်နွံဝါသၞာ သၟိက်ဂွံပြာကတ်၊ ပ္ဍဲကဵုသက္ကရာတ်တုန် ဟီုပ္ဍုန်လဝ်အဆတ်၊ လ္ၚီၜါကၠံ မသုန်စှော်ဒှ်ကၞောတ်၊ ( ၁၁၅၀ )ရာသဳတွံကြကတ် နက်သတ်ပုဗ္ဗသာန်၊ ဂုရုတိတ်ဒှ်တ္ၚဲ လက်မိန်ကုံမွဲဟာန်၊ တြးပတိတ်လဝ်ညာန် ပ္ဍဲထာန်ရးမည၊၊ ..... သက္ကရာတ်ဍုၚ်လ္ၚီၜါကၠံဒစာံစှ်ောသန် ဂိတုခ္ဍဲသဳပိမော် တ္ၚဲအ္ၚာ ဇိုၚ်ကၞေဟ်စိုပ်ဒတုဲရ၊၊ ...
   လိက်ပတ္တစာရဳ
   ...ထဝ်စိုပ်ဒုၚ်နာမ အဂ္ဂမှာကဝိ၊ သန်ထာန်မိကဵုမ ဇာတိညးဍုၚ်ရေဝ်၊ တိက္ခညာန်သ္ဇုၚ်ကေဝ် ရးရေဝ်ဂွံပြာကတ်၊ တရဴစှော်အယုက်ဂံါ ဃောဂွံါဇရာထတ်၊ လှိၚ်မံၚ်ပ္ဍဲလၚ်ကာ နွံကဵုအ္စာရဝတ်၊ ပ္ဍဲကဵုကွာန်ဟာံဂါံ ပြဲဗျာံစိုပ်ကၞတ်၊ နာဲၚာ်တလစာ ဒုၚ်ကာရာဇာဝတ်၊ ပ္ဍဲရးဂွံပြာကတ် နွံကဵုသစ္စ၊ သ္ဍိုက်ဒၟံၚ်သာသၞာ ဆာန်ဒၟံၚ်ယဝစဏ၊ သုတ်ဓမ္မပါဒ ကြီုပတ္တစာရဳ၊ သၟိက်ကဵုခၞံကၠောန် ပ္ဍဲကဵုရးမန်ဇဳ၊ သၟိက်ပလဝ်သက်သဳ ဒေါ၀်ဗနဳရးဍုၚ်မန်၊ သီုစိုတ်မလၟောဝ် ဟီုဖအောဝ်ကဵုအဲဆန်၊ ပ္ဍဲကဵုသက္ကရာတ် ကၞာတ်လဝ်ဟွံယောၚ်ခၠန်၊ အတှစတ္တလိ မွဲဟာန်ဒွိသတန်၊ သဟဿဟွံယောၚ်ခၠန် ပ္ဍဲပလ္လဂုန္န၊ ပ္ဍဲကဵုရာသဳမိန် ချေံဗျုသိန္ဓဴဝ၊ ဒိတှဳစှ်သုန်ဟေၚ် ဟီုပြေၚ်တ္ၚဲဗုဒ္ဓ၊ လက်သိၚ်ဒှ်ပယာံ ဃောဂွါံဝေါသဒ္ဒ၊ ဂိုၚ်ရပ်တပ်ပခဝ် ပ္တန်လဝ်ဘဝဂ်ဂ၊ တဲပ္ဍဵုသိသ ကြီုပတ္တစာရဳ၊ ဂုန်ကောန်သံဘာချိုတ် ပ္ဍဲစိုတ်ဂၠိုၚ်ကၠၚ်ဟဳ၊ ကၠုၚ်စိုပ်သၟီဂမှဳ ပကီုလွဳဂွံဒှ်အရှန်၊ အဲသၟိက်ကဵုပြာကတ် ဗတ်ပိုဲဘာသာမန်၊ ဟွံလှဲဟွံက္ဍန် အဲတိတ်ဆန်လဝ်ရောၚ်၊၊ ...
  • ကဝိ မၚ်ရောဂေါ ( ကွာန်ကြေဝ်ဏာ )
  လိက်ကျာန်ယျေတ်
  ...ဆန်လဝ်လိက်မွဲ ပ္ဍဲရးမည၊ လိက်ကျာန်ယျေတ်ရ လ္ၚတ်နာမကၠာ၊ လိက်ဝွံကၠာတဲ ညးဆန်မွဲဝါ၊ လံလောန်အဆတ် ဂၠိုၚ်မြိပတ်အာ၊ ဒကုတ်ဖလုတ် ဇမောဝ်သ္ဂုတ်ခြာ၊ စှ်ေတိုန်ဂၠိုၚ်တောၚ် ယတိယောၚ်ယာ၊ ညာတ်လိက်ဝွံအဲ ပ္ဍဲစိုတ်သိၚ်သာ၊ လိက်ကျာန်ယျေတ်ဟေၚ် နူတၞံသေၚ်ဟာ၊ ဂလာန်မန်သၟတ် ကၠေံမြိပတ်အာ၊ လိက်ဝွံတူရူ ကၠာဲနူဗမာ၊ ဟိုတ်မန်ဟွံမွဲ အဲဆဵုဒးကၠာ၊ သၟိက်ဂဟဵုညိ တမိမွဲဝါ၊ အဲဆန်ပ္ညဳကၠာ မွဲဝါပၠန်ရောၚ်၊၊
  ...ပၚ်မှိၚ်မွဲတောၚ် စိုတ်ပယောၚ်ယာ၊ ပရူဒဒှ် ပိုဲဟီုတွံကၠာ၊ ဒေသသန်ထာန် ပ္ဍဲတွာန်ကြေဝ်ဏာ၊ ဥုံဘက်တိတ်ကျဝ် သၟဝ်ကျာဘာ၊ ဒေသဂှ်ကၠာ နူတမၠာပၠန်၊ ဒၞဲါထာန်ဂှ်သအး လိက်ဝွံညးဆန်၊ သၟိက်တီယၟု ကဝိ၀ွံပၠန်၊ နဂှ်ဏာတဲ ယအိုတ်ဒဲသ္ကန်၊ ပ္ဍဲအခဝ်ရ အခဝ်ဂပၠန်၊ သွောဏာတဲကၠာ သီုၜါမွဲဒွန်၊ အခဝ်ပိဟေၚ် ချူပြေၚ်မွဲပၞောန်၊ ဗှ်နာမအဲ ဂွံတီလောဲသန်၊ သက္ကရာတ်ဂှ် ပိုဲဟီုတွံပၠန်၊ လ္ၚီၜါကၠံအဴ တရဴစှော်ပန်၊ ( ၁၂၆၄ ) ပိစွေက်ပၠန် ပ္ဍဲမာ်ပ္တန်လဝ်၊ ဗတံတက်မွဲ နာံတ္ၚဲသ္ၚိသဝ်၊ အဲစဳဇန်ပြေၚ် လၟေၚ်အခဝ်၊ သ္ကဵုစေန်ဆက်အာ နာဂတ်ဆတ္တဝ်၊ စဳဇန်ပြေၚ်လဝ် အခဝ်စက္ကူ၊ သ္ကဵုဒှ်မ္ၚဵု ပူဂဵုမန္ဒ၊ သ္ဂောံပၚ်မှိၚ်ရော ဖျိုက်ဓဝ်သောတ၊ လိက်ကျာန်ယျေတ်ရ ဆန်ပၠလဝ်ရောၚ်၊၊ ...

  လိက်ဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ
  ...ကဝိဗၠာဲတၟိဟေၚ် ပယျတ်ဟွံကေၚ်လွဳ၊ ပညာလေဝ်ၜတ်ဗေဝ် ညာန်ဘာန်အပၠေဝ်က္ဍၚ်၊ သၟိက်စံဝေၚ်ညာန်ညိ ဒမၠိဂၠဲါချပ်ဂြၚ်၊ ယွံဒေဝတဴသၞၚ် မၚ်မွဲသာသၞာ၊ ဗိုၚ်ရီုက္ဍံၚ်သွာညိ ကဝိ၀ွံဆန်ပညာ၊ မာံမံက်တိုန်ညးကော် နူကၠာဟွံဇၞော်မာ၊ ကြဴဝွံဇၞော်တိုန်အာ အစာခုတ်ယၟုတဏှ်၊ ယၟုတရေံကၠေံဗ္ဒန် တၟိပၠန်ဒုၚ်ဒယှ်၊ မၚ်ရောဂေါတုန်ဂှ် အစာခုတ်ဗ္ဒဟ်နာမ၊ ယၟုမိခုတ်ကီု ကၠေံလီုအာတုဲရ၊ မာံရောဂေါဒုၚ်နာမ ကာလလၟုဟ်ဝွံ၊ ညးကော်မံၚ်ဂြုဂြု သာ်ဝွံရသေၚ်ဟာ၊ ...... ပုံဗြရတ်ဒှ်ကြက် လဴဆက်ကၠုၚ်နူကဝ်တန်၊ ဂလာန်မဒှ်တၚ် အိုတ်ဗီုပြၚ်ဇၟာပ်တန်၊ အဲတိတ်တလးဆန် မွဲဝါပၠန်ရသေၚ်ဟာ၊၊ ...
  ...ပ္ဍဲသက္ကရာတ်ဂှ် ကလၚ်ဟီုတွံအာ၊ လ္ၚီၜါကၠံတိတ်ဒှ် ထပှ်စှော်ပိကၠာ၊ ( ၁၂၇၃ ) သွန်ပုဏ္ဏမဳ ဒိတ္ထဳဒစှ်ပန်မြာ၊ ပယျာံလက်ကုံပြဲ နာံတ္ၚဲဗုဒ္ဓဝါ၊ သၟန်နက္ခတ္တ အကာသဂဵုမြဟ်၊ တွဳဗွိုၚ်သၟီစနြ္ဒာ ၜါစှော်ၜါဟီုတွံ၊ ပယျာံတက်ပိဂှ် ဆန်ဗဒှ်လဝ်လၚ်ကာ၊ သဗှဥပဒ္ဒဝေ ဒုရေကဵုသ္ၚောဲခြာ၊ သတြုသီုသၞဝဲ ဘဲယဲဝေဒနာ၊ ကာယျကဵုတန်သိုက် ဇၟာပ်ပရိုက်ကဵုပဲါအာ၊ သဗှဒေဝတာ ဗိုၚ်ရီုသ္ဍံၚ်သွာညိ၊ ဒၞဲါဒၞဲါအဲၜိုတ်ဆန် ပိုတ်ဗျန်သီုယတိ၊ ပကဵုယောၚ်ထဍိၚ် ၀ိ၀ိၚ်မှာရာညိ၊ ကြီုပုံဗြရတ်စိ ကိုပ်အဒိပထမ၊ ဆက်ကၠုၚ်နူတမၠာ ပြာကတ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲလောက၊ .... ပုံနူတမၠာပြဲ အဲဍိက်ဇန်ပြေၚ်ပ္ကောံ၊ ရှ်ေသှ်ေရဴဂဴလဝ် ဓဝ်ကျာ်တြဲနူတၞံ၊ အတှအက္ခရရမ် ခဏံလဝ်သွက်သတ္တး၊ သ္ကဵုမိၚ်မန်ပိရး ဟီုပျးလဝ်ညိဟိုဲ၊၊ ...
  • ကဝိ အဂ္ဂဒိပ္ပ
  • လိက်သာရဝါန်
   ...ပညာမစိုန်ဒှ်ကၠာ ညာဏ်မှာသၟိၚ်ကဝိ၊ လေပ်ကွတ်ကာပ်ဗျဆန် ပ္ဍဲဒေါ၀်ရးမန်ပိ၊ ပၞောဝ်ဒေသပိရ မန်ဇၞော်ကဵုဣဒ္ဓိ၊ မန်ဒိုၚ်မန္ဒကၠာ မန်ဒှ်ဇာတိ၊ တြးပြေၚ်ဓမ္မဒါန် သ္ဂေဟ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲကဵုညာဏ်တြိ၊ လၟေၚ်ပိုဒ်ဗျည်ကၠာ အက္ခရာသီုကဵုပါဠိ၊ ဂမြၚ်ညာဏ်အ္စာ ပိုၚ်ခြာကေတ်ဒမၠိ၊ အတိုၚ်အဲရာဒနာစိ လပကဵုမြိပါ၊ ကဵုဒှ်ကျာ်မွဲသၟတ် ပ္ဍဲကဵုအနာဂတ်ကၠာ၊ လွဳရိယကျာ်တြဲသၟတ် ပကဵုဂွံဆောတ်မှာ၊ ကဵုဂွံက္တဵုဒှ်ညိအဴ နုဘဴမှာဒေဝါ၊ ဂလာန်သ္ဇိုဟ်ဂၞက် သ္ဇိုၚ်သာဒးဟီုအာ၊ ဒေဝဇၞော်နုဘဴ ဍိက်ရဴဂဴသေၚ်ဟာ၊ အဂ္ဂဒိပ္ပ ဂးနာမအဲကဝိကၠာ၊ ကာလစဳဇန်ဆက် ပိုဒ်ဗျည်အက္ခရာ၊ လ္ၚီကၠံသၞာံ စှ်ဒစာံဟဂွံမှာ ( ၁၁၁၈ )၊ ဒှ်သက္ကရာဇ် ကၞာတ်လဝ်ဇိုၚ်ပါဒ်သချာၚ်္၊ သ္ပလဝ်ဝါသနာ ထာဝရညိ၊၊...
  • ကဝိ နာဲသုနက္ခ
  • လိက်သၟီရာံ
   ...အဲပြေၚ်လဝ်စိ သိဒ္ဓိ၀ကျ၊ တိုၚ်လၚ်္ကာပၠန် လၟေၚ်ဆန္ဒ၊ ပ္ဍဲဍုၚ်တုန်ရ ရာဇာဓနဳ၊ ပ္ဍဲရးဒေသ အၚ်ဝကျာ်သြဳ၊ ယၟုလိက်ပညဳ သၟီရာံသဳဒါ၊ ယၟုကဝိ သၟိက်တီညိဟာ၊ နာဲသုနက္ခ နာမသဒ္ဓါ၊ ဗွဲကမၞန်ကၠာ ဂၠဲါဆန်အာပ္ညဳ၊ ဂလာန်သ္ဇိုဟ်နက် ညံၚ်အိန်တက္ခဳ၊ ကဵုဂွံတီရော ဇၟာန်ဇန်လောကဳ၊ တိတ်ဆန်လဝ်ပ္ညဳ သၟီရာံကဵုသဳဒါရောၚ်၊၊...
   ...နိဒါန်ဟီုသ္ကဲ လိက်ရာံမွဲတောၚ်၊ ဂမှဳမွဲရောၚ် ပြဲဂၠေါၚ်ဂကူ၊ ယၟုညးခုတ် ဂးဥတ္တမ၊ ဥယေန်စက်ကိုၚ် ဂၠိုၚ်သန်ဂကူ၊ ဒၟံၚ်တဴတူရူ ဒ္ဂူအိန်ရဳပန်၊ နူဥယေန်သွံ ကၠောံကဵုအဲဆန်၊ ပုံသၟီရာံဂှ် ကၞာၚ်ဒှ်ဂၠိုၚ်သန်၊ ပ္ဍဲဍုၚ်သေံရ သ္ပပြာကတ်လောန်၊ ဝေါဟာမန်ဂး ကဵုစဳပျးဆန်၊ တလးသ္ဇိုၚ်ကၞာတ် လိက်ဝွံဝါတ်သန်၊ နူဥယေန်အဵု ကၠုၚ်ကဵုအဲဆန်၊ အၚ်ဝစေတ်ကိုၚ် ကဝိဂၠိုၚ်လောန်၊ စိုပ်ဥယေန်ပၠန် ရးမန်တွဵု၊ ၚဳဂၠိပ်ဇၟာပ်ဂၠံၚ် အဲချပ်ရံၚ်အဵု၊ ပုံရာံဖအိုတ် သဳဒါဟိုတ်ဖဵု၊ ဟီုစဟွံဒး ကွေတ်ရးတွဵု၊ ကဝိကၠာအဵု ဇၞော်တၚ်ဃဵုပြဲ၊ ကဝိတမၠာ ဆန်လိက်ကၠာတဲ၊ ညာန်ဘာန်ပြဲလှဲ နဲအကာသဂၚ်၊ ဒၞဲါဟီုကၠုၚ်ကၠာ ဟွံပါလၞၚ်၊ ညာန်နဲဍာ်ဆၚ် တၚ်တှ်သ္ဇိုဟ်လောန်၊ ကြီုသၟီရာံဇဳ ကြီုသဳဒါပၠန်၊ လၚဵုတမး စဳပျးစိုတ်ဇန်၊ လၚဵုဘၚ်ဘုဲ ဟွံတီထုဲတ္ၜန်၊ ပ္ဍဲစိုတ်အဲပၠန် ချပ်ဗိုန်စန်စာ၊ ချပ်ဝါတ်ကွေံဟေၚ် လိက်ဝွံသေၚ်ဟာ၊ ဖျိုန်ဖျန်ဆန်ကၠာ ချပ်အာဟွံဒး၊ ချပ်ရံၚ်ဇၟာပ်ဂၠံၚ် သြိုဟ်ညံၚ်ဒကး၊ လိက်ဝွံမဂး တလးဝါတ်သန်၊ ကြီုသၟီရာံဇဳ မိသဳဒါပၠန်၊ ညံၚ်ကဵုဂွံဒး အဲတလးဆန်၊ အဲတလးဂှ် ကၞာၚ်ဒှ်ဂၠိုၚ်သန်၊ အဲဇၞော်အာရ မောဟဂၠိုၚ်လောန်၊ ဟီုကၠာဝိုတ်ပၠန် ဟီုပၠန်ဝိုတ်ကြဴ၊ အယုက်အဲဂှ် ဒစိတ်စှော်တြဴ၊ ပ္ဍဲစိုတ်အဲအဴ ဍေံက္တဴလောန်သန်၊ ပ္ဍဲစိုတ်ဟွံမြဟ် လိက်လၞုဟ်ဆန်၊ ပုံရာံဝွံဂှ် ဂၠဲါပ္တိတ်ဗ္ဒဟ်ပၠန်၊ သ္ကဵုဂွံတီအဴ တြုံဗြဴဇၟာပ်ဇန်၊ ပ္ဍဲစေတ်ကိုၚ်ပၠန် ဆန်လိက်ဝွံဂှ်၊ သက္ကရာတ်သမ္တီ လ္ၚီကၠံပန်စှော် ( ၁၁၄၀ )၊ ဒစိတ်မံက်ကၞာတ် ဒုရသာတ်ဂှ်၊ တ္ၚဲသိုက်တက်ပိ သၟဝ်တ္ၚဲဂ္ညိမြဟ်၊ မြေက္ကသဵုပြဟ် ဒှ်နက်သတ်ကၠာ၊ ပ္ဍဲလက်မိဟ်တုန် ပ္ဍုန်အက္ခရာ၊ အိုတ်ဒေဝတဴ သ္ဍဴစက္ကဝါ၊ မၞးတံသ္ဍံၚ်သွာ ရီုပညာညိ၊ ပ္ဍဲဒေါ၀်မန်ပိ ဆန်လဝ်ညိတုဲ၊၊ ...
  • ကဝိ ကောန်ဍး ( ကွာန်ကၠအ်သတ် )
  • လိက်ကကၠာ်
   ...မၚ်ကိန်မၚ်ယလေံ မၚ်ဒေံသၟီကဝိ၊ ဓယှ်မံၚ်ပ္ဍဲကွတ်ဆန် ပ္ဍဲဒေါ၀်ရးမန်ပိ၊ စသိုၚ်မၞိဟ်ဖဲ ကြဴတဲသ္ကန်က္လိ၊ မဟာသၟိကဝိ ကလှိလောန်စဴအာရ၊ ဟံသာဝတဳပၠန် ဍုၚ်မန်ဟေၚ်နာမ၊ လမိုၚ်ဝါခရူကၠာ ဍုၚ်ၜါဒှ်မူလ၊ ဍုၚ်ဇြာတိတ်ဟီုပၠန် ရးမန်ဒမံၚ်ထာဏ၊ ပ္ဍဲကွာန်ကၠံသတ်ပ္ကာန် ဒှ်ထာန်မိကဵုမ၊ ဒှ်မံၚ်ဓိပ္ပတိ ဇာတိနူမူလ၊ လမုဟ်ဝွံတုန်စိ ကွိဍောတ်အောန်ညာဏ၊ မဒုၚ်လဝ်ယၟုပၠန် ကောန်ဍးဟေၚ်နာမ၊ ဆန်ဗဒှ်လၚ်ကာပၠန် ပိုတ်ဗျန်အက္ခရ၊ ပုံဗဂီုနူတမၠာ ကၠောန်ဏာဗ္ဒဟ်ဆန္ဒ၊ လိက်ဝွံကကၠာ်ရ ခုတ်လဝ်နာမကၠာ၊ ကာလစဳဇန်ဆက် ပိုတ်ဗျန်အက္ခရာ၊ ပ္ဍဲကဵုသက္ကရာတ်သ္တီ လ္ၚီၜါကၠံဒ္စာံစှော်ၜါ ( ၁၂၈၂ )၊ ပ္ဍဲဂိတုအသာတ်တုန် စှ်သုန်မော်ဟွံယောၚ်ခြာ၊ သှ်ပတဴဓဝ်သတိ ရတ်ပိ၀န္ဒနာ၊ ညံၚ်ကဵုတၠသၞေၚ်သၟဟ် ဇာပ်ရှ်ဍောၚ်ဂန္ဓာ၊ ညံၚ်မှာလေံဂ္ညိ ဂၠဲါရတ်ရဇိကၠာ၊ ညံၚ်မာလှာကာရ ဇန်ပ္ညဳပုပ္ဖကၠာ၊ လ္တူကၞေၚ်ပ္ဍဵုတဲစှ် ကေမ်လွဟ်သၞာ်ပညာ၊ တတ်ပဒေါံဓဝ်မောဟ ပ္ဍဲဒမၠုစိတ္တဂွါ၊ ဂိုၚ်နၚ်စဳဇန်ဆက် ပိုတ်ဗျန်အက္ခရာ၊ ရနုက်ဗပေၚ်လဝ်ပ္ညဳ ပါရမဳဟေၚ်မွဲဝါ၊ အဲဍိက်ဗ္ဒဟ်လဝ်ကၠာ လၚ်ကာကွတ်ဆန္ဒ၊ ပတံကၠုၚ်ပါရမဳ ပ္ညဳမံၚ်ပ္ဍဲဒါန၊ မၚ်မွဲလဝ်ဓဝ်သဳလ ပဒေက်မံၚ်ကာယပၠန်၊ ရာဒနာလဝ်ပ္ညဳ ပါရမှဳဟွံဂွံခၠန်၊ ပညာဓိကပြဲ အဲဍိက်ပလဝ်ပၞောန်၊ ညံၚ်သ္ဂောံဒှ်ကၠာ ပါရမဳအဲတိတ်ကၠောန်၊ ပတိတ်လဝ်ပါၚ်တုဲပၠန် မွဲတန်ဟွံသေၚ်ဟာ၊ ဖဵုကုသဵုအဲဂှ် ကဵုမြဟ်ဂတကၠာ၊ ကဵုနွံကုညာန်ရ သုတသဵုပညာ၊ ပတောံၜတ်ပကဵုမာန် သီုညာန်ပရှ်ကျာ၊ အိုတ်သီုပိတကတ်ပၠန် မွဲတန်ကဵုပိုၚ်ခြာ၊ သီုညာန်သမ်ဗိဒါ ကဵုမြာဂတညိ၊ အဘိညာန်တြဴတန် ပကဵုဂွံခၠန်ညိ၊ ပညာကဵုစိုန်သ္ကီု အိုတ်သီုပ္ဍဲဘုံပိ၊ စာဂမသုန်ဂှ် ကဵုသၟဟ်ညဳသာစိ၊ ပါရမဳစှ်ဒမၠိ သီုကဵုပိစှော်ကၠာ၊ ကဵုဂွံဍိုက်ပေၚ်ပၠန် မွဲတန်ပကဵုခြာ၊ ဒဵုကဵုဒှ်ကျာ်တြဲ အဲပတ္တဏာ၊ ကဵုမြာဂတညိ ဒမၠိဗွဲမသွာ၊ သတ်တံမဟဳမံၚ် ပ္ဍဲကဵုဂၚ်သံၚ်သာ၊ ကဵုဂွံဟံၚ်ဖျဴဏာ ခန်လွာဍုၚ်နဳဗှာန်၊၊...
  • ကဝိ မာံတောအ် ( ကွာန်တံၚ်ပိုအ် )
  • ကဝိ မဟာကြၚ်
  • လိက်ကာကဒိပ္ပ
   ...လပုဟ်တဲစှ် သၟဟ်ပဒုမ္မော၊ လ္တူဒလာၚ်ကၞေၚ် အဲပြေၚ်ပတူ၊ လ္ၚောဝ်ဗုဒ္ဓရတ် အထောတ်လောကော၊ ပတလကၠာ ပိုန်ၜါသီုဆော၊ ညိဟွံမွဲမာ တဏှာကၠေသော၊ ဂြၚ်တီဓဝ်သၟတ် ပြာ်သတ်လောကော၊ ဓဝ်ကျာ်ပၠန်သ္ကဲ ပြဲလောန်နဂ္ဃော၊ ညးမဖအာဒ္ဂေတ် တိုၚ်လၟေတ်ဓမ္မော၊ ဓဝ်ဗက်မၚ်မွဲ သ္ၚဲအပဲါယျော၊ ဇိုန်ကဵုတသိုက် သတ္တလိုက်ရော၊ သာ်ဝွံဂုန်ဓဝ် အသဝ်လောန်သြဲ၊ နဒကှ်တဲ အဲလ္ၚောဝ်ပူဇာ၊ သၚ်အရဳယျး ကွးကျာ်ဗုဒ္ဓေါ၊ ဟိုတ်ကလၚ် ပၚ်မိၚ်ဓမ္မော၊ နူသန်ထာန်သအး စ္ဍးကၠေံရောဂေါ၊ ဒှ်တိပိုန်ရော သတ်ပ္ဍဲလောက၊ နခၠံသၟိပ်တဲ အဲဍိက်လ္ၚောဝ်ပၠ၊ လ္ၚောဝ်ဇိုၚ်အစာ မဟာဂုဏ၊ ပ္ကေၚ်ပ္ကတ်လဝ်အဲ ပ္ဍဲကွတ်သဗှ၊ ညံၚ်သ္ဂောံစိုပ်သိတ် ပ္တိတ်ဇြဟတ်ရ၊ ချူကဵုပ္ဍေန်ဗှ် တၚ်တှ်နဲယျ၊ ညးကောန်စဴကီု သီုလမုဟ်ရ၊ ကၠုၚ်ရီုဆောံမ ညာဏအဲညိ၊ ဒၞဲါအဲချပ်အာ လ္ပကဵုပါမြိ၊ စိန္တာကဝိ ညိလ္ပကဵုယောၚ်၊ ပရောဒဒှ် အဲတွံကဵုရောၚ်၊ နသောတဂၠံၚ် ထံၚ်ကလၚ်ညိ၊ နာမအဲကၠာ မဟာကြၚ်ဂ္ညိ၊ ပလဝ်ဝါသၞာ ပ္ဍဲရာကဝိ၊ အယုက်အဲအဴ ပိစှော်တြဴဂၠိ၊ ကာကဒိပ္ပ လိက်ရဆန်ဂ္ညိ၊ သွက်ထ္ပိုဲဗၠာဲဘာ ဗှ်ကၠာအဒိ၊ မွဲၜါတြဴသၟတ် အတှဆတ်ဂ္ညိ ( ၁၂၆၈ )၊ လၟိဟ်သက္ကရာတ် အသာတ်ဇြုံစိ၊ ပန်စွေက်ယုတ္တိ သတီညိဗၠာဲဘာ၊၊...

  Comments  

  Powered By Blogger