Mon, If you don't breathe, there is no air. If you don't walk, there is no earth. If you don't speak, there is no word.

လမျီုမည်ဂှ် အရေဝ်မည်ရ။ အရေဝ်မည်ဂွံဗိုန်ဂှ် လိက်ရောၚ် ဗဗိုန်ပခိုၚ်ကဵု။
ဟိုတ်ဂှ်ရ လမျီုမည် ညံၚ်ဟဂွံတိတ်အာ နူမည်ဂှ် အရေဝ်မည် မည်ဟီုညိ ဂးညိ။ လိက်မည်ဂှ် မည်ကတ်ညိ ချူညိ။

Bookmark and Share

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၂၈ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Sunday, June 15, 2008

ဂၞကျာ်ဇၞော်သဳနန္ဒာ ပစဏာဲဥပ္ပဲါဗ္ဒဟ်ယ
လၟေၚ်ဒဒှ် တဝှ်လက်သန်၊ သၟီဇၞော်ကိတ္တိ တလသ္ၚိနန်၊ ကောံဗြဴယက္ခာ ညးၜါသၟဟ်န်၊ ၜါမွဲဒေန်သြန် လီၜန်ခယျ၊ ယက္ခစဏာဲ ဥပ္ပဲါဍေံပ၊ ဍေံဗ္ဒဟ်ယဲရော ဂၠိုၚ်ကဵုရောဂ၊ ဒှ်ဝေဒနာ ရောဂါဒုက္ခ၊ ဂၠို်ၚ်ဂိတုတ္ၚဲ ပ္ဍဲပါသာဒ၊ ယဲပ္ဍဲခန္ဓ လံလက္ဍၚ်အာ၊ တုဲဍေံကော်ရော ဗိန္ဒောဟောရာ၊ ဗေဒၚ်ဇၞော်အိုတ် ဗိုတ်ပိအစာ၊ ကဵုကော်နၚ်ဟေၚ် ဟဂွံဝေၚ်ခြာ၊ ယွံၝဲခုဇ္ဇာ စှ်ေအာလမုဟ်၊ ခုဇ္ဇာမိၚ်ပြဟ် လမှ်ဆဴဆဴ၊ ဒြေပ်စှ်ေအာပၠန် နူကဵုနန်ပ္ကဴ၊ ဂၞကျာ်ဇၞော်အဴ ယဲတဴပ္ဍဲနန်၊ ဂၞကျာ်မွဲတဲ မပြဲလက်သန်၊ က္တဵုဒှ်ယဲစိ မိကသဝ်နန်၊ ကဵုကော်တိုန်ပြဟ် လမုဟ်ဝွံပၠန်၊ ဗွဲမပြဟ်သန် ပကဵုခၠန်လံ၊၊

ဗိန္ဒောဂွံမိၚ် ဝိဝိၚ်ဂြိုဟ်ချံ၊ မူဟိုတ်ဒှ်ပၠန် အသဝ်နန်ဏံ၊ ဂးတုဲဟောရာ ကွာ်အာယံယံ၊ တိုန်စိုပ်နန်ပြဟ် ပၚ်တဲယဵုခၠံ၊ မူပမိက်မိ ဟီုညိပလံ၊ ဍိက်ဂွံတီဆာဲ သၟီဗြဴနာဲတ္ကံ၊ သ္ဇိုၚ်ကီုသာကီု ဟီုကဵုဗိုန်ဇၟံ၊ ဂၞကျာ်မိၚ်အဵု ညိဟွံကဵုလံ၊ ယွံဗိန္ဒောတံ သိပ်ဇၟံပညာ၊ ညံၚ်ပါၚ်အဲကၠာ ဟောရာအမာတ်၊ နွံဂလာန်ဆာဲ ဥပဲါဟွံဝါတ်၊ ယဝ်ပ္တေဟ်ပါၚ်အဲ ဒိုက်ဟွံမွဲကၞာတ်၊ နာဲဂွံတသိုက် ပိုန်ဘိုက်ရာဲသာတ်၊ မွဲအယုက်ကၞာတ် ဟွံဝါတ်ရရော၊ စှ်ကသာပ်ဂေါဝ် ထဝ်သုဝဏ္ဏော၊ လာပ်မပြဲ အဲကဵုဗိန္ဒော၊ စှ်ကသာပ်ထဝ် လျးသဝဝ်ဟော၊ ကဵုလမုဟ်ရော ဗိန္ဒောပဒွိၚ်၊၊

ဟောရာအမာတ် ညာတ်လာပ်လဟိၚ်၊ ညာတ်ကဵုလာဘ စိုတ်ဝၚ်ကဗျိၚ်၊ ဟီုဗစညိ ယွံမိဗြဴသၟီ၊ ဟီုရပဒွိၚ် သၟီဗြဴအဂ္ဂ၊ ယက္ခိဏဳမိၚ် လဟိၚ်စိတ္တ၊ အဲဟီုတိုန်ရော ဗိန္ဒောယွံလ၊ အဲပဒိုက်ယဲ ဒှ်ပ္ဍဲခန္ဓ၊ မတ်ဗြဴထပှ် ဒှ်ဗြဴအဂ္ဂ၊ ဂၞကျာ်သၟီရေၚ် တရေံဟေၚ်ရ၊ ဗိန္ဒောတြုံလွုဲ ပၠာဲဂဥုဲဂျ၊ ဂွံခဍောၚ်မတ် ထတ်သန်တေဇ၊ သီုညးထပှ် ယဲဂှ်ဗၠးရ၊ ဂွံဒှ်သုခ စအယုက်ကၠာ၊ ဗိန္ဒောဂွံမိၚ် လဟိၚ်သောတ၊ ဂွံရကြုတ်ဏာ ပသၚ်ကာညိ၊ လယိုၚ်ဍိက်ရ လပဒွိၚ်စိ၊ ဍိက်ဟောရာဇၞော် ဒှ်ဗော်နန်လွိ၊ ဍိက်ဟီုပ္တီပြဟ် ဆပိုန်ဒှ်စိ၊ နာဲပဒွိၚ်ညိ ယွံမိကျာ်သြဳ၊ မိကၠောန်ရံက်ရက် ထဏက်ဍိုတ်ညဳ၊ ဂတှ်ေလဝ်ပြဟ် စဲတ္ၚဲကှ်ဇဳ၊ ဖအၚ်ကဵုပရောံ ပ္ဍဲဂၠံကျာ်သြဳ၊ သၟဝ်သၞာပ္ညဳ ဖုန်ဒၞဳမိသ္တိက်၊ ပၠောဇကုပြဟ် ဇုတ်ကှ်ခနှိက်၊ ညံၚ်ဇုတ်မကဝ် တသဝ်ဂမ်အိက်၊ ကာလမိသ္တိက် ဇနိက်စဵုဗ္ဒး၊ ညံၚ်ဇုတ်ကဝ်အိုတ် စိုတ်သၟီကြုပ်ကြး၊ ဗွဲမလောဲသွာ ပညာဍိက်ပျး၊ ကေတ်ဂွံလောဲသၟတ် စက္ခုမတ်ညး၊ ဍိက်ချပ်ညံၚ်ဒး ထၜးကဵုမိ၊ သဳနန္ဒာမိၚ် လဟိၚ်စိုတ်စိ၊ ညံၚ်မဂွံသၟတ် နုၚ်ရတ်နိဓိ၊ ညံၚ်ကသပ်အဲ ဂွံရဲသ္တုံဇွိ၊ ဂွံဍိုက်ပေၚ်အိုတ် ပမိက်စိုတ်မိ၊ ညးထပှ်သ္ကဲ ၀ဲနူအဒိ၊ ဒှ်ညံၚ်စိုတ်မိ ဗြဴယက္ခိဏဳ၊ တုဲကဵုလာပ်ကၠာ သဝ်ဟောရာပ္ညဳ၊ ထဝ်စှ်ကသာပ် ကဵုလာပ်အနဳ၊ အစာနာဒဳ ကျာ်သြဳသ္ဇုၚ်ဂွု၊ ဒုၚ်ကေတ်ကသာပ် ဒှ်လာပ်ဇကု၊ တုဲကလေၚ်စဴ လထဴကအီနှု၊ ထဴတေၚ်ဗၚ်ကၞပ် ကသပ်ထဴဗျု၊ လထဴကအီနှု ရတ်ဝွံပျးအူ၊ ပညာပြဲသအး ဂွံပျးဂကူ၊ တြဳဇှ်ပညာ ဒၞဲါအာပေၚ်သၞူ၊ စိုပ်သ္ၚိတုဲဇူ ထဝ်အူဒကေဝ်၊ ဂွံလာပ်ဂၞကျာ် ဂၠိုၚ်သာ်ဂေါ၀်ပၠေဝ်၊ ဟောရာမလေဝ် ဟီုပၠေဝ်နၚ်ဏာ၊ ဂလာန်ဝွံမာ တန်လဝ်ကၠာတုန်၊၊

Comments  

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၂၇ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Saturday, June 07, 2008

သၟီနန္ဒကိတ္တိ အာဒုၚ်ဖျဴနၚ်မိသဳနန္ဒာ
ကာလသၟိက်ဒှ် တိုၚ်တဝှ်ဂုန်၊ အမာတ်သေဏာ သအဳဗ္ဂါတသုန်၊ သအဳဂၠက်ဗြုန်န် တသုန်ဗဝ်သအဝ်၊ အာစိုပ်လစ ဒေသဇြဲထဝ်၊ ဂမြိၚ်ဂမြံ ဖံဗြုတမ္ညဝ်၊ သီုအမာတ်စာ သေဏာရေၚ်ဗဝ်၊ တုဲအာစိုပ်ရ ဒေသဇြဲထဝ်၊ သီုဗဵုဂမၠိုၚ် ရိုၚ်ရိုၚ်သအဳဗဝ်၊ ဇရေၚ်ဇြဲထဝ် အံသဝ်ပြာကတ်၊ မူညံၚ်တုပ်ကီု ဗီုပမာသၟတ်၊ ပ္ဍဲတံဇြဲအဴ ဆဵုဒးဗြဴရတ်၊ ညံၚ်မၞိက်သၟတ် ရတ်ဝိပူလ၊ မှာကုမ္ဘဏ္ဍ ယက္ခမၚ်လဝ်၊ မၞိက်ဂကူ ဝိပူလပဝ်၊ နွံပၟိက်သွံ သၟိက်ဂွံဗဵုဒ္ၚေါ၀်၊ ဒှ်ရတ်မာဃ ဝိပူလပဝ်၊ ညးမၞုံစိ ဣဒ္ဓိဇၞော်မောဝ်၊ ၀ိပူလပဝ် သ္ဂောံဗဵုဒ္ၚေါ၀်ရောၚ်၊ အမာတ်သေဏာ သအဳဗ္ဂါဂၠိုၚ်တောၚ်၊ ကၠုၚ်ဆဵုဗြဴရတ် ကၞတ်အသောၚ်၊ ဟဂံၚ်ဗဵုဒ္ၚေါဝ် ရုပ်ထဝ်ဒကောၚ်၊ ပၚ်တဲပ္တိုန်ယဵု ပ္ဍဵုတူသိသံၚ်၊ ဖျေံက္ဍိုပ်ဖျဝ်က္ၜံၚ် ယဵုပလံၚ်ကွာဲ၊ ယွံမိဗြဴရတ် ကၞတ်စရာဲ၊ ထာဏဍုၚ်ကွာန် သန်ထာန်ဒၞဲါဝဲါ၊ မိကြၚ်ကၠုၚ်စိုပ် ဗဒိုပ်ဝွံဆာဲ၊ သၟဝ်နိဂြောဓ မိပသဟာဲ၊ ဟီုညိစရာဲ နာဲကညှာဍောတ်၊ မိၚ်အမာတ်သၟာန် ဂလာန်စဳစတ်၊ ယွံသေဏာတံ တမံဘူဝတ်၊ အဲဒှ်ကောန်သၟတ် အန်ဒြဟတ်ရ၊ ဇာတိအဲဂှ် ဒှ်ပ္ဍဲပဒၟ၊ ပ္ဍဲဒကှ်ရောၚ် သံၚ်သေတဇ၊ ဟိုတ်ဂှ်ကြၚ်ကၠုၚ် ဒေါ၀်ဓုၚ်ဝါဗ္ၚ၊ လမုဟ်ဝွံအဲ ဟွံမွဲမိမ၊ ဒှ်ပ္ဍဲပုပ္ဖ ပ္ကဴပဒၟရောၚ်၊ ဒးကၠၚ်ဨကော ကလောခြာယောၚ်၊ မွဲဇကုရောၚ် ဍောၚ်အနာထ၊ ယွံအမာတ်စာ မဟာတိက္ခ၊ မူကိစ္စမွဲ ဇက်ဂၠေဲါဟောထ၊ ကၠုၚ်စိုပ်ထာဏ ဒေသကၟာ၊ နာဲတံလအိတ် သတြုမိတ်ဟာ၊ အဲညာတ်ဖေက်ဂၟံက် သမ္ၚံက်စိတ္တာ၊ ဟီုညိသေဏာ နာဲသာသ္တုံဇွိ၊ လုပ်ကၠုၚ်စိုပ်အဲ သၟဝ်ဇြဲဗောဓိ၊ ကိစ္စမွဲမွဲ အဲသၟိက်တီညိ၊ ဟီုဗွဲစၟတ်စိ စိုတ်မိဂွံဟဲ၊၊


အမာတ်မိၚ်ပ္ညုၚ် ယဵုတလုၚ်တဲ၊ ဒှ်မိတ်ဇာတိ သ္တုံဇွိနာဲအဲ၊ နန္ဒကိတ္တိ နာဲသ္ၚိနန်ဗၠဲ၊ သၟိက်ကဵုဒုၚ်ဖျဴ ဗြဴရတ်မပြဲ၊ ကဵုပိုၚ်ပ္ဍဲနန် ကမၠောန်ကၠံမွဲ၊ သ္ကဵုမိခံခေတ် ဝေတ်ဗတောန်ပြဲ၊ စွံပ္ဍဲနန်ဗၠဲ ကဵုမၚ်မွဲပ္ညဳ၊ ကဵုတိုန်ဒှ်ရ အဂ္ဂဟေသဳ၊ ကဵုပိုၚ်ကုန်ကွ မှောၚ်မှတဝဳ၊ စွံပ္တန်အနဳ ပိုၚ်ပြဳနန်ဒြၚ်၊ သီုဗဵုသေဏၚ် သီုအၚ်ဂပေဲါ၊ ဒုၚ်ဖျဴဏာမိ တူသ္ၚိနန်ဗၠဲ၊ က္ညမိထဝ်ဂွဳ ကျာ်သြဳအဝဲ၊ တိုန်ဍိုက်ဝဝ်ထဝ် ဗဵုဇက်သအဝ်ဂၠေဲါ၊ ဨကရာဇ တလနန်ဗၠဲ၊ ကဵုကၠုၚ်ဒုၚ်နာဲ စရာဲအဝဲ၊ နွံအသံစိ တိတ်ဒုၚ်မိအဲ၊ ရုပ်ဒကောၚ်ဗၠဲ ပ္ဍဲဂှ်ဂွံမိၚ်၊ ယက္ခိဏဳဗြဴ စိုတ်ရဴကျာနိၚ်၊ ဂွံမိၚ်တုဲအိုတ် ပ္ဍဲစိုတ်လဟိၚ်၊ ညံၚ်ကသပ်အဲ ဟွံယောၚ်မွဲအိၚ်၊ ပ္ဍဲစိုတ်လဟိၚ် ဂွံမိၚ်တုဲအိုတ်၊ ယက္ခဗြဴလွုဲ မိၚ်တုဲမိပ်စိုတ်၊ ဗြဴထပှ်ကောံ နွံပ္ဍဲစရိုတ်၊ ချပ်ပ္ဍဲစိုတ်ရောၚ် မွဲတောၚ်ဟွံဝိုတ်၊ ကသပ်အဲဂှ် ဂွံဒှ်ညံၚ်စိုတ်၊ သဳနန္ဒာရ ယက္ခအဟိုတ်၊ ဂံါတိုန်ဍိုက်ဝဝ် ထဝ်ဥူရကိုတ်၊ အမာတ်တံစိ သ္တုံဇွိသီုဖအိုတ်၊ ဍေံတံမိပ်စိုတ် အဵုဇိုတ်မှောဝ်ဇာ၊ ယက္ခိဏဳဗြဴ ဍေံဂွံဖျဴဏာ၊ ဂွံတိုန်ဆက်ကွာဲ နာဲက္ဍိုၚ်သေတာ၊ အမာတ်တံအိုတ် မိပ်စိုတ်မှောဝ်ဇာ၊ စဴစိုပ်နန်ကၠတ် ဗြဴရတ်ယက္ခာ၊ ဂွံဒုၚ်စသၟတ် လာပ်ပဿကာ၊ ဂးတုဲအမာတ် ဇန်ကၞာတ်သေဏာ၊ မိပ်စိုတ်ဟောဒြာ ကာလဂှ်ဟေၚ်၊ အသံသဓဵု ခပဵုဒြၚ်ပြေၚ်၊ ခပဵုဒြၚ်စိၚ် ဗြုလွိၚ်ရေၚ်၊ ဖံမံၚ်ပိၚ်မှၚ် ကၞုသၚ်ဟေၚ်၊ ဇက်စဴတရေၚ် ကွဳပြေၚ်ကွဳဂၠဴ၊ ကြာဇဵုလလောၚ် မံၚ်ဗြုကမြဴ၊ ဖံမုက်ပန်နှဴ ကမြဴသဂြန်၊ မုက်ၜါဂမြံ သီုဖံမုက်ပန်၊ မန်ဒိုၚ်မန်ဒ လှ်ေပၠတဆန်၊ တမံဘာသာ ဗမာသေံမန်၊ လှ်ေဗက်ကြဴဝဝ် ကောံမိထဝ်သောန်၊ ဗဵုတသဵုဂၠေဲါ တွာ်သြဲလီတ္ၜန်၊ ဒပ်ဥူဒပ်ညန် ပၠန်လုပ်ပ္ဍဲဍုၚ်၊ ပေၚ်ဂၠက်သဗာန် ဗဵုပၞာန်ဇက်ကၠုၚ်၊ ညံၚ်ပၞာန်အသူ ဇက်ဟောလုပ်ဍုၚ်၊ ၀၀်ထဝ်ဇက်ရေၚ် မၞိဟ်ဟေၚ်ဂၠေဲါကၠုၚ်၊ ၜါလပါ်ဍာန် ရုၚ်ဒါန်ဍာ်နုၚ်၊ စွံသွက်စဴကၠုၚ် သ္ဂောံသုၚ်ဟုံဗၠိုပ်၊ စွံတမံသွာၚ် ပနာၚ်ဗဒိုပ်၊ ရာဒၞဲါကၠုၚ်စိုပ် ဂွံဗၠိုပ်ဟုံလဳ၊ ဗၠိုပ်ပ္တိုန်ကျာ်သြဳ၊ အနဳနူကိုပ်၊ တမံဍာန်ဂၠံၚ် ဒမံၚ်ဗဒိုပ်၊ သြိုၚ်လဝ်တမၞက် သွက်ကညှာဂြိုပ်၊ တမံဗဒိုပ် စဵုစိုပ်အပ္ဍဲ၊ ခေါဇာသၞာ ယာတ်ကြာထဝ်ပြဲ၊ ဝုဏ္ဏၚ်ဖုန်ဒၞဳ သ္ဍဳရေၚ်ဂၠေဲါ၊ အပေါတ်ကယျိုၚ် မဂၠိုၚ်ကဵုနဲ၊ ကမၠောန်ဟောကၠံၚ် မှောၚ်မှမံၚ်ဂၠေဲါ၊ မိၚ်မိကညှာ ရုပ်သာ်လွာဗၠဲ၊ ဗြဴမှောၚ်မှကၠံၚ် မၚ်ရံၚ်ညးအဲ၊ အမာတ်သေဏာ ခွါမ္ၚးအပ္ဍဲ၊ ဂဇံရေၚ်ပြး မၚ်ညးမပြဲ၊ ၀၀်ဇက်ကၠုၚ်သြဲ စိုပ်ပ္ဍဲထမၞက်၊ ကမၠောန်သအဳဂၠက် တမၞက်ပေၚ်ထာတ်၊ ဒြေပ်စှ်ေဒုၚ်မိ သ္တုံဇွိအမာတ်၊ ပြာၚ်က္ဍိုၚ်ကၟု ဇကုဟကဵုညာတ်၊ မိစှ်ေနူဝဝ် ဒေါ၀်ပူရိသာတ်၊ ဂံါစှ်ေသီုကွိုန် ဍိုန်ဗိုန်လံညာတ်၊ ဇကုတတ်တတ် တ္ၜတ်ညံၚ်ကောန်ဗြာတ်၊ ကၞိၚ်စက်ဂိတု သ္ဇုၚ်ဂွုသေသာတ်၊ လဂံါဇိုၚ်ကၞာတ် ညာတ်ဒးဥူမတ်၊ ယက္ခဳနဳအဴ ပၠေၚ်ရုပ်ဗြဴရတ်၊ ထဴညာတ်ဂြိုဟ်ချံ ဗၠာဲတံဥူမတ်၊ ကြံသလှောၚ်အိုတ် စိုတ်ညံၚ်လ္ၚယတ်၊ ဂစေံဂစောတ် ဍောတ်ဇၞော်ထိုၚ်သး၊ ဇန်တြုံဗြဴတံ တမံအဲညး၊ ဗၜေက်လေဝ်ညာတ် မၠာ်စိုတ်ကြုပ်ကြး၊ တန်ပ္ဍဲတမၞက် ညံၚ်စက်စနြ္ဒး၊ တုပ်နဲစက်သြန် တန်ပ္ဍဲအကး၊ လျးခၠၚ်တမး ပျးကဵုမတ်ဇန်၊ တုပ်နဲပမာ ရုပ်ယက္ခာပၠန်၊ ကလိရုပ်ညး လုံရးတ္ကံပန်၊ ဂၠိုၚ်ဖာပ်ဗစ အဟာရဗျန်၊ သစ္ဆုနွံရှ် တနှ်သာ်ပၠန်၊ ဆကြိုက်တန်ရ ယက္ခကြဳဝန်၊ ကမၠောန်အုဲၚး ဒးရးသီသန်၊ ဇဗၠုလက်ဖက် သွက်လဝ်တန်တန်၊ ဇာၚ်ၚုပါၚ်ရ ၚေက်မပညောန်၊ တွိၚ်လဝ်ကြိယာ ယက္ခာဗြဴပၠန်၊ ပလောံရတ်ရ သီုကာယဗန်၊ ဒက်လဝ်ဗိုန်သၟတ် ဂၞိၚ်ဗၞတ်မွဲဂန်၊ မာလေကမက် ဒွက်ရတ်စိစောန်၊ ၀က်သၞေက်ရေၚ်မတ် မၞိက်ရတ်ပၠန်၊ သော်ကေသာသၟတ် ထပှ်ဟတ်ပ္တန်၊ ဒကတ်လဝ်ပၠန် ပ္ကဴသြန်ချတ်ပြီု၊ ပ္ကဴထဝ်ဂဵုမြဟ် လဝှ်သြီုသြီု၊ ကျိုၚ်ကျဝ်တုဲအဴ ဗြဴသဏာဂီု၊ ဂံါစှ်ေဍိုက်ဝဝ် ဗြဴသွဝ်စိုန်သ္ကီု၊ ဒေါ၀်ကမၠောန်အဴ ဗက်ကြဴဂြီုဂြီု၊ ကြဴဝဝ်ထဝ်ကီု ဒွက်ပြီုလဒု၊ တွိၚ်ပဉ္စၚ်္ဂ နာမဗရု၊ လှ်ေဒယှ်ေကီု ကြဵုကြီုလဒု၊ ဗက်ကြဴဝဝ်ထဝ် ဒြဝ်တလောတ်ဗြု၊ ပိၚ်မၚ်ဒဗိုန် တလိုန်ထဥ၊ ဗာတ်သၠာ်ဗာတ်သၞာံ ဒြဝ်ကျာံဗရု၊ ဇက်အာဂြုဂြု ထဥဝေၚ်ပေဲါ၊ ၀၀်ဇက်အာကိုပ် စိုပ်ဝၚ်အပ္ဍဲ၊ အာစိုပ်သောပါန် ဗြဴယာန်မပြဲ၊ ပြာၚ်က္ဍိုၚ်ကၟု ဂွုညံၚ်သာ်ဗၠဲ၊ ယက္ခဂံါအာ ရုပ်သာ်လွာ်တ္ၚဲ၊ ညးဟွံတုပ်မွဲ ပ္ဍဲတ္ကံဇံမု၊ ကဵုဂၠဲါလန်ဂြး ပ္ဍဲရးတ္ကံဝွံ၊ ဟွံတုပ်ဇကု ပ္ဍဲဇံမုဏံ၊ ကျဗြဴယက္ခာ ကညာသိပ်ဇၟံ၊ အလုံရးတ္ကံ တမံဍုၚ်ဟေၚ်၊ ကဵုအာလန်ဂြး လုံရးတ္ကံကြေၚ်၊ ဂၠဲါဟွံတိတ်ဟေၚ် ရုပ်တၟေၚ်နူဂှ်၊ ရုပ်ထဝ်စရှ် ဒှ်ယက္ခသၟတ်၊ ဒေါ၀်ကမၠောန်အဴ ယက္ခဗြဴရတ်၊ နန္ဒကိတ္တိ ကျိုၚ်ဂ္ညိလၜတ်၊ တုဲတိတ်အာဟေၚ် ဇရေၚ်ဗြဴရတ်၊ ပြာပ်ညန်လုပ်အာ စရာဲပြာကတ်၊ လုပ်စိုပ်ဒေန်ရတ် မတ်ညာတ်နာဲဇု၊ ဇြဟာန်တမိုဟ် ဖျုန်ဂြိုဟ်သမ္ၚု၊ လုပ်ဂဇံကောံ ပ္ဍဲဒေန်ဂၠံမြု၊ နာဲက္ဍိုၚ်ကမု သာ်ဝွံပမာ၊ ညံၚ်စက်ရံၚ်သြဳ ပုဏ္ဏဳိပြဘာ၊ ကြိုက်စန္ဒဒြး တွာ်ဒစးအာ၊ မွဲသၞာံၜါဝါ ကာလစဏု၊ နာဲစိၚ်ထာၚ်ကိုန် လျးဍိုန်တသု၊ မလုပ်သမၞိၚ် တဲသၟီရာဟု၊ သၟီသူရိယျ တလက္ဍိုၚ်မြု၊ ပိသၞာံမွဲဝါ လုပ်တဲရာဟု၊ သီုယာတ်ကမု ဇကုဒဇပ်၊ တေံဂိတုကၠာ ရာဟုမရပ်၊ လေပ်ဟဲလေပ်ဗၠး နူမဂြးစပ်၊ ရာဟုရုပ်နာဲ အကာဲဂနပ်၊ ဇြဟာန်ဒါန်စပ် ဂနပ်ဇကု၊ မသ္ဂောံဗၠးဘဲ နူတဲရာဟု၊ ရာဟုရုပ်နာဲ အကာဲသ္ဇုၚ်ဂွု၊ ဍုန်ဒးစက္ခု ဇကုသမြပ်၊ ရာဟုဂနပ် ဇြဟာန်စပ်ဒး၊ သှ်ကၠေံဟွံဗၠး ကသးရုပ္ပါ၊ ဒွက်ပးတဏှာ ပမာရာဟု၊ စပ်ဒးစက္ခု ဂၠုသီုဒိုဟ်ပန်၊ သၟီနာဲနန်ဂွိုၚ် တလက္ဍိုၚ်သြန်၊ တုပ်ပမာပၠန် ဟွံဂွံညတ်သြာဲ၊ လုပ်ဂဇံကောံ ဖဴကရောံနာဲ၊ ယွံထဝ်ကမု ဒေံဇုကောဗၠာဲ၊ မူဒေသကီု ဟီုညိကျေဝ်လာဲ၊ မူဍုၚ်မူကွာန် သန်ထာန်ဒၞဲါ၀ဲါ၊ ဟီုညိကျေဝ်လာဲ အကာဲနန်လွိ၊ ယက္ခိဏဳမိၚ် သၟာန်သၟီစိ၊ သၟီတလတိ ဘုမ္မိပါလ၊ ဍိက်ကောန်ကၠၚ်ရ မိမဟွံမွဲ၊ ဒှ်ပ္ဍဲပုပ္ဖ ဍောၚ်ပဒၟပြဲ၊ က္တဵုဒှ်မွဲတဲ ပ္ဍဲဍောၚ်ပဒၟ၊ ပဍိက်တံဇိုၚ် မိတ်ဂွိုၚ်မှာယျ၊ လမျီုဇိုန်ကွာဲ နာဲက္ဍိုၚ်သေတ၊ ဒဵုလအိတ်ကီု လမျီုဂန္ဓ၊ နန္ဒကိတ္တိ ဘုမ္မိပါလ၊ ဂွံမိၚ်ရမျှာၚ် ပါၚ်ဗြဴယက္ခ၊ ညံၚ်သာဲတၚ်လာဲ ပၠာဲစုတ်သောတ၊ ဂၠံၚ်ဗြဴထပှ် ဟွံဗှ်ညိည၊ ညာတ်ရုပ်ယက္ခ ၜါဆညးသွဝ်၊ ရေၚ်ကာန်သၟဟ်န် ၜါမွဲနန်ထဝ်၊ လအိတ်ဇြဟာန် ဆာန်ကၟိန်တဝ်ဂၠဝ်၊ ရှ်သုဘာသိုတ် ပေၚ်စိုတ်သၟီဓဝ်၊ ဇြဟာန်သမြပ် ဒဇပ်ဇတဝ်၊ သၟီဗၠာဲမိန်လဝ် ရုပ်ထဝ်စရာဲ၊ ၜါမွဲနန်ဗၠဲ မွဲတ္ၚဲဟွံသြာဲ၊ ဇြဟာန်တမိုဟ် ဖျုန်ဂြိုဟ်ညံၚ်လာဲ၊ ဖဴညးထပှ် ညိဟွံဗှ်ဂၠဲါ၊ ၀ိုတ်ထောံကၠေံနာဲ မိတ်သဟာဲယျ၊ ညိရောဟွံဗှ် စိုတ်ဒှ်ညံၚ်ဇွ၊ ဒၟံၚ်ဖဴယက္ခာ ၀ိုတ်အာတုဲရ၊ ထောံကၠေံမှာယျ ဟွံပသဟာဲ၊ ဗြဴထပှ်ဆာဲ ဖရာဲထောံကၠေံ၊ ဟွံကသီုကသေံ ၀ိုတ်ထောံကၠေံနာဲ၊ သ္ဍိုက်ဗြဴယက္ခိ ညိဟွံမိက်သြာဲ၊ ဂၠိုၚ်ဂိတုတ္ၚဲ အဲၜါကဵုနာဲ၊ ဒလိန်ဒလာဲ နာဲသၟုဲလေၚ်၊ ဒိပ်ဒဲါဆံလံ သၟီနာဲတ္ကံကြေၚ်၊ ကၞိၚ်ကဵုကၞိၚ်ဖျေၚ် ရေၚ်ကာန်ဒိပ်ဒဲါ၊ သၟီဓဝ်ကဵုနာဲ ပယျာဲနန်မြ၊ ကောံဗြဴယက္ခ ခယျသာဓာ၊ တူနန်ထဝ်ကၠာ သာဓာတဴတုန်၊၊ ။။

Comments  

Powered By Blogger