Mon, If you don't breathe, there is no air. If you don't walk, there is no earth. If you don't speak, there is no word.

လမျီုမည်ဂှ် အရေဝ်မည်ရ။ အရေဝ်မည်ဂွံဗိုန်ဂှ် လိက်ရောၚ် ဗဗိုန်ပခိုၚ်ကဵု။
ဟိုတ်ဂှ်ရ လမျီုမည် ညံၚ်ဟဂွံတိတ်အာ နူမည်ဂှ် အရေဝ်မည် မည်ဟီုညိ ဂးညိ။ လိက်မည်ဂှ် မည်ကတ်ညိ ချူညိ။

Bookmark and Share

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၂၈ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Sunday, June 15, 2008

ဂၞကျာ်ဇၞော်သဳနန္ဒာ ပစဏာဲဥပ္ပဲါဗ္ဒဟ်ယ
လၟေၚ်ဒဒှ် တဝှ်လက်သန်၊ သၟီဇၞော်ကိတ္တိ တလသ္ၚိနန်၊ ကောံဗြဴယက္ခာ ညးၜါသၟဟ်န်၊ ၜါမွဲဒေန်သြန် လီၜန်ခယျ၊ ယက္ခစဏာဲ ဥပ္ပဲါဍေံပ၊ ဍေံဗ္ဒဟ်ယဲရော ဂၠိုၚ်ကဵုရောဂ၊ ဒှ်ဝေဒနာ ရောဂါဒုက္ခ၊ ဂၠို်ၚ်ဂိတုတ္ၚဲ ပ္ဍဲပါသာဒ၊ ယဲပ္ဍဲခန္ဓ လံလက္ဍၚ်အာ၊ တုဲဍေံကော်ရော ဗိန္ဒောဟောရာ၊ ဗေဒၚ်ဇၞော်အိုတ် ဗိုတ်ပိအစာ၊ ကဵုကော်နၚ်ဟေၚ် ဟဂွံဝေၚ်ခြာ၊ ယွံၝဲခုဇ္ဇာ စှ်ေအာလမုဟ်၊ ခုဇ္ဇာမိၚ်ပြဟ် လမှ်ဆဴဆဴ၊ ဒြေပ်စှ်ေအာပၠန် နူကဵုနန်ပ္ကဴ၊ ဂၞကျာ်ဇၞော်အဴ ယဲတဴပ္ဍဲနန်၊ ဂၞကျာ်မွဲတဲ မပြဲလက်သန်၊ က္တဵုဒှ်ယဲစိ မိကသဝ်နန်၊ ကဵုကော်တိုန်ပြဟ် လမုဟ်ဝွံပၠန်၊ ဗွဲမပြဟ်သန် ပကဵုခၠန်လံ၊၊

ဗိန္ဒောဂွံမိၚ် ဝိဝိၚ်ဂြိုဟ်ချံ၊ မူဟိုတ်ဒှ်ပၠန် အသဝ်နန်ဏံ၊ ဂးတုဲဟောရာ ကွာ်အာယံယံ၊ တိုန်စိုပ်နန်ပြဟ် ပၚ်တဲယဵုခၠံ၊ မူပမိက်မိ ဟီုညိပလံ၊ ဍိက်ဂွံတီဆာဲ သၟီဗြဴနာဲတ္ကံ၊ သ္ဇိုၚ်ကီုသာကီု ဟီုကဵုဗိုန်ဇၟံ၊ ဂၞကျာ်မိၚ်အဵု ညိဟွံကဵုလံ၊ ယွံဗိန္ဒောတံ သိပ်ဇၟံပညာ၊ ညံၚ်ပါၚ်အဲကၠာ ဟောရာအမာတ်၊ နွံဂလာန်ဆာဲ ဥပဲါဟွံဝါတ်၊ ယဝ်ပ္တေဟ်ပါၚ်အဲ ဒိုက်ဟွံမွဲကၞာတ်၊ နာဲဂွံတသိုက် ပိုန်ဘိုက်ရာဲသာတ်၊ မွဲအယုက်ကၞာတ် ဟွံဝါတ်ရရော၊ စှ်ကသာပ်ဂေါဝ် ထဝ်သုဝဏ္ဏော၊ လာပ်မပြဲ အဲကဵုဗိန္ဒော၊ စှ်ကသာပ်ထဝ် လျးသဝဝ်ဟော၊ ကဵုလမုဟ်ရော ဗိန္ဒောပဒွိၚ်၊၊

ဟောရာအမာတ် ညာတ်လာပ်လဟိၚ်၊ ညာတ်ကဵုလာဘ စိုတ်ဝၚ်ကဗျိၚ်၊ ဟီုဗစညိ ယွံမိဗြဴသၟီ၊ ဟီုရပဒွိၚ် သၟီဗြဴအဂ္ဂ၊ ယက္ခိဏဳမိၚ် လဟိၚ်စိတ္တ၊ အဲဟီုတိုန်ရော ဗိန္ဒောယွံလ၊ အဲပဒိုက်ယဲ ဒှ်ပ္ဍဲခန္ဓ၊ မတ်ဗြဴထပှ် ဒှ်ဗြဴအဂ္ဂ၊ ဂၞကျာ်သၟီရေၚ် တရေံဟေၚ်ရ၊ ဗိန္ဒောတြုံလွုဲ ပၠာဲဂဥုဲဂျ၊ ဂွံခဍောၚ်မတ် ထတ်သန်တေဇ၊ သီုညးထပှ် ယဲဂှ်ဗၠးရ၊ ဂွံဒှ်သုခ စအယုက်ကၠာ၊ ဗိန္ဒောဂွံမိၚ် လဟိၚ်သောတ၊ ဂွံရကြုတ်ဏာ ပသၚ်ကာညိ၊ လယိုၚ်ဍိက်ရ လပဒွိၚ်စိ၊ ဍိက်ဟောရာဇၞော် ဒှ်ဗော်နန်လွိ၊ ဍိက်ဟီုပ္တီပြဟ် ဆပိုန်ဒှ်စိ၊ နာဲပဒွိၚ်ညိ ယွံမိကျာ်သြဳ၊ မိကၠောန်ရံက်ရက် ထဏက်ဍိုတ်ညဳ၊ ဂတှ်ေလဝ်ပြဟ် စဲတ္ၚဲကှ်ဇဳ၊ ဖအၚ်ကဵုပရောံ ပ္ဍဲဂၠံကျာ်သြဳ၊ သၟဝ်သၞာပ္ညဳ ဖုန်ဒၞဳမိသ္တိက်၊ ပၠောဇကုပြဟ် ဇုတ်ကှ်ခနှိက်၊ ညံၚ်ဇုတ်မကဝ် တသဝ်ဂမ်အိက်၊ ကာလမိသ္တိက် ဇနိက်စဵုဗ္ဒး၊ ညံၚ်ဇုတ်ကဝ်အိုတ် စိုတ်သၟီကြုပ်ကြး၊ ဗွဲမလောဲသွာ ပညာဍိက်ပျး၊ ကေတ်ဂွံလောဲသၟတ် စက္ခုမတ်ညး၊ ဍိက်ချပ်ညံၚ်ဒး ထၜးကဵုမိ၊ သဳနန္ဒာမိၚ် လဟိၚ်စိုတ်စိ၊ ညံၚ်မဂွံသၟတ် နုၚ်ရတ်နိဓိ၊ ညံၚ်ကသပ်အဲ ဂွံရဲသ္တုံဇွိ၊ ဂွံဍိုက်ပေၚ်အိုတ် ပမိက်စိုတ်မိ၊ ညးထပှ်သ္ကဲ ၀ဲနူအဒိ၊ ဒှ်ညံၚ်စိုတ်မိ ဗြဴယက္ခိဏဳ၊ တုဲကဵုလာပ်ကၠာ သဝ်ဟောရာပ္ညဳ၊ ထဝ်စှ်ကသာပ် ကဵုလာပ်အနဳ၊ အစာနာဒဳ ကျာ်သြဳသ္ဇုၚ်ဂွု၊ ဒုၚ်ကေတ်ကသာပ် ဒှ်လာပ်ဇကု၊ တုဲကလေၚ်စဴ လထဴကအီနှု၊ ထဴတေၚ်ဗၚ်ကၞပ် ကသပ်ထဴဗျု၊ လထဴကအီနှု ရတ်ဝွံပျးအူ၊ ပညာပြဲသအး ဂွံပျးဂကူ၊ တြဳဇှ်ပညာ ဒၞဲါအာပေၚ်သၞူ၊ စိုပ်သ္ၚိတုဲဇူ ထဝ်အူဒကေဝ်၊ ဂွံလာပ်ဂၞကျာ် ဂၠိုၚ်သာ်ဂေါ၀်ပၠေဝ်၊ ဟောရာမလေဝ် ဟီုပၠေဝ်နၚ်ဏာ၊ ဂလာန်ဝွံမာ တန်လဝ်ကၠာတုန်၊၊

Powered By Blogger