Mon, If you don't breathe, there is no air. If you don't walk, there is no earth. If you don't speak, there is no word.

လမျီုမည်ဂှ် အရေဝ်မည်ရ။ အရေဝ်မည်ဂွံဗိုန်ဂှ် လိက်ရောၚ် ဗဗိုန်ပခိုၚ်ကဵု။
ဟိုတ်ဂှ်ရ လမျီုမည် ညံၚ်ဟဂွံတိတ်အာ နူမည်ဂှ် အရေဝ်မည် မည်ဟီုညိ ဂးညိ။ လိက်မည်ဂှ် မည်ကတ်ညိ ချူညိ။

Bookmark and Share

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၂၉ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Thursday, July 03, 2008

မတ်ဂၞကျာ်ထပှ် ဂၠံက်ကေတ်တုဲ ကလော်ဗြဴသဳနန္ဒာ ပြၚ်ဏာကဵုဣဏၚ်ကၚ်ရဳ
လၟေၚ်ဒဒှ် တဝှ်ဖဵုဂုန်၊ ပိုဲဟီုပျးတုန် တိုၚ်ဂုန်သံၚ်သာ၊ ယက္ခိဏဳအဴ ဗြဴသၟာ်ဗဒါ၊ ဒတောဝ်ဝဲသၟဟ် ညးထပှ်ကၠာ၊ ဍေံဗ္ဒဟ်ဥပ္ပဲါ စၞာဲဂၠိုၚ်ရာ၊ ညံၚ်ဒှ်ယဲရော ဂၠိုၚ်သန်ရောဂါ၊ ဗြဴသၟာ်ဗဒါ ယက္ခဳပါပ၊ ဍေံချပ်ပၠေၚ်ပြဟ် ဗြဴထပှ်ရ၊ ညံၚ်ဒှ်ရောဂ ဍေံပမာယာ၊ ဍေံကဵုကော်ရော ဗိန္ဒောဟောရာ၊ ပြဟ်တိုန်စိုပ်အာ ကာလဂှ်ရ၊ တော်ဂၞန်ရံၚ်မွဲ ပ္ဍဲကဵုယုဂ္ဂ၊ အယုက်ဍေံစုံ ဒတုံပါပ၊ ရာဟုဍိုက်လာပ် ဂြိုဟ်လုပ်ပြက်စ၊ အစာသဝ်ရ ဆကဵုဂဥုဲ၊ အယုက်သုန်အာ ဇာတာလီုသ္ဂုဲ၊ စန်လက်ဟွံခိုဟ် ဂြိုဟ်လီုသဏုဲ၊ သဝ်ကဵုဂဥုဲ စတုဲဟွံဒး၊ ယဲလေဥပ္ပဲါ သဝ်စၞာဲပြး၊ ဓာတ်ကျာလီုချာဲ ဖေက်လှာဲဂတး၊ မိဗြဴယက္ခ ရောဂဇၞော်ကၠး၊ အစာသဝ်ဗ္ဂန် ချပ်ပၠန်ဂတး၊ ကဵုဓာတ်မဂး ဒးညိပၠန်ဟာ၊ ဖျုန်ကၠိက်ဖျုန်ဂၠဴ နှဴမဆာလာ၊ သဳလောလဳမှဴ ဗြာတ်တ္ၜဴဗြဴတာ၊ ဆနွံပ္ဍဲဓာတ် ညာတ်ပ္ဍဲပရာ၊ ကဵုစတုဲသွံ ယဲဟွံသက်သာ၊ ယဲဂှ်တူအာ နူကၠာရိုဟ်တ္ၚဲ၊ ရံက်ရက်လးလဝ် သၟဝ်သၞာပြဲ၊ ယက္ခိသ္တိက်လော ပၠောဇကုအပ္ဍဲ၊ ဗြုတဴကြောပ်ကြောပ် ဒဇပ်လောန်တဲ၊ ဇုတ်ဇၞော်ခလှောတ် ၜေါတ်ဇုတ်သကဲ၊ ချိုတ်ကွေံရအဲ တ္ၚဲဝွံရကော၊

နန္ဒကိတ္တိ ညာတ်မိသ္တၚ်လော၊ ဇုတ်ဗြုကြောပ်ကြောပ် ဒဇပ်စိတ္တော၊ ဖေက်စုတိရော ဇြဟာန်ကောဂၞဴ၊ သၟီဇွိတ်သပေါတ် မတ်ရံၚ်ကြက်လှဴ၊ ညာတ်စိုတ်ဒဇောတ် မတ်ညံၚ်ကကၠဴ၊ လရိုအ်ကမြဴ ညံၚ်ဂၠဴဒးကံ၊ သၟီညာတ်သ္ၚိတ်သ္ၚဲ ယဲဍေံဒှ်ကြံ၊ ယွံလေအမာတ် ၀ါတ်ကွေံယဲကံ၊ အာကော်ဟောရာ အစာသဝ်စံ၊ ကဵုတိုန်ပြဟ်ကွေံ အဲဖျေံအသံ၊ သေဏာတဆှ် ညံၚ်ပရှ်ကံ၊ စိုပ်သ္ၚိဗိန္ဒော ဟောရာအဟံ၊ ယွံလေအစာ မဟာသၚ်ဃံ၊ နွံတဴအသံ ဂၠံပါၚ်နာဲညး၊ ကဵုတိုန်အာပြဟ် လမုဟ်ညိမၞး၊ သဝ်လေပ်ဗိန္ဒော ဟောရာစဳကၠး၊ မိၚ်တုဲမဂး မၞးဒြေပ်တိုန်ရ၊ တိုန်စိုပ်နန်ကၠတ် သုဒဿဏ၊ လပုဟ်တဲယဵု ပ္ဍဵုတူသိသ၊ ယွံတလတိ ဘုမ္မိပါလ၊ မူနွံပမိက် ကော်ပိုဲဍိက်ရ၊ နန္ဒကိတ္တိ က္ဍိုၚ်ဂ္ညိသေတ၊ ယွံဗမၞးတြ တုလဝေါၚ်သာ၊ ဂၞကျာ်ဇၞော်ရ ရောဂကၠုၚ်ပါ၊ ဟိုတ်ဂှ်ဒးကော် ဗော်သဝ်ဟောရာ၊ နာဲဗိန္ဒောဇၞော် လုပ်ဗော်မဟာ၊ က္ညသြဟ်ပ္တဴစိ ရံၚ်ညိအစာ၊

ဟောရာသ္ၚဳမွဲ ပ္ဍဲစက်ဇာတာ၊ ပြကိုဟ်ကၞပ် ပညပ်သၚ်ချာ၊ ပ္ဍဲပြကိုဟ်ရ တဗ္ဗျဂုန္နာ၊ စာရကတ္တ သာရသၚ်ဃာ၊ ဓုဝေါၚ်ကိန်ဆာန် မှေန်ထဝ်ပ္ကာန်ဏာ၊ တိတ်ပ္ဍဲမန်တပ် ကၞပ်တမၠာ၊ ပြက္ကဒိန်ကၠာ ဗျာကရဏဳ၊ စက္ခုပါလ တာပဿညဳ၊ ဝေတ်ဒျကုလာ သာဒိပ္ပဏဳ၊ ဇောတရတ်ဆက် ညံၚ်အိန်တက္ခဳ၊ မတုပ်အနဳ သဝ်ဇဳဝက၊ ဥတုပိဒွန် ဓာတ်ပန်ကာလ၊ တဝါ်ယာကြာ နက်သတ်ကာလ၊ တီအိုတ်ကၞောတ် သ္ဇက်တောံၜတ်စ၊ ဟောရာမပ တလတြဳဇှ်၊ ကဵုဂဥုဲပြဟ် ယဲဂှ်ဟွံသာ၊ နွံမွဲနဲပၠန် ဂြန်ညးတမၠာ၊ ဂွံစမဂး ဗၠးရလောဲသွာ၊ ဂြန်အိန်တက္ခဳ ပ္ညဳယမုကၠာ၊ ဂွံလေဝါတ်လောန် နွံပ္ဍဲနန္ဒာ၊ အိုတ်စိုတ်ဍိက်ကၠာ ဂြန်အစာဝွံ၊ ကေတ်လေဝါတ်လောန် တန်ပ္ဍဲဇကု၊ နွံပ္ဍဲနန်မြု ယမုဂကူ၊ ဂွံတုဲမဂး ဟွံဒးစံၚ်တူ၊ ဂွံညိဟာအဴ ရဴဍောၚ်ဝိဇူ၊ ဂဥုဲဝွံဂှ် ဒှ်နူဂကူ၊

နန္ဒကိတ္တိ ညာတ်မိလောတ်လော၊ တုဲဟီုတိုန်ပြဟ် ပ္ဍဲဂှ်ထောထော၊ ယွံလေဟောရာ အစာဗိန္ဒော၊ ဇကုလဝ်ကၠာ စိတ္တာအဲရော၊ စိုတ်ဂၠံက်ကဵုမာန် ဗြဴယာန်ဟေမော၊ မိတ်သ္ဍိုက်အဲ ယဲသ္တၚ်လောတ်လော၊ ဟီုမူဒှ်ရော ဗိန္ဒောယွံမ၊ ဟီုညိဗိန္ဒော ပ္ဍဲပယောဂ၊

ယွံကြက်ဂကူ တၞောဝ်မှာရာဇ၊ ယဲဝွံထတ်လောန် ဒးသ္ကန်ဇိ၀၊ ဂွံပြဟ်ဗၠးလောဲ မွဲသတ္တဟ၊ ဍိက်ဗိန္ဒောတၞံ တမ်ပထမ၊ ယဝ်ပ္တေဟ်ဍိက်ရ တၠဂွံလမျီု၊ ယဝ်ဟွံပ္တေဟ်အဲ အိုတ်သ္ကန်ဒဲလီု၊ ယဝ်ရပ္တေဟ်ဂှ် ဗၠးပြဟ်စိုန်သ္ကီု၊ ဂဍောၚ်မတ်ဂှ် ညးထပှ်ကီု၊ ယဝ်ဂွံမဂး ဂွံဗၠးဘဲကီု၊ ယဝ်သ္ဂောံညံၚ်ဟီု လမျီုဂွံဗၠး၊ နန္ဒကိတ္တိ ဣဓိဇၞော်ကၠး၊ မတ်ညးထပှ် ဂွံပြဟ်ရမၞး၊ ဂွံရပဒွိၚ် သာ်ဝွံသၟီဂး၊ ဂဥုဲဝွံသအး ဗၠးရအစာ၊ ဂွံလမုဟ်ရ ပဒွိၚ်ပူဆာ၊

သၟီကဵုကော်ဗၠာဲ သရာဲတံကၠာ၊ ယွံသရာဲအဲ ဗၠာဲမွဲအသာ၊ မၞးတိုန်နန်သၟတ် ဂၠံက်သီုမတ်ၜါ၊ ဒေံဒဒေံပြဲ မွဲဒိုဟ်ဂၠံက်ဏာ၊ ဂၠံက်ဆမွဲဒိုဟ် မွဲကဵုခိုဟ်ကၠာ၊ ညးတရဴဂှ် ဂၠဟ်ကေတ်သီုၜါ၊ ပဒညညှာ အာသီုၜါပိ၊ တေံဗြဴထပှ် ပဒှ်ယုတ္တိ၊ ဟိုတ်ဝဳဝဲပၠန် ပစ္စုပန်စိ၊ ပါဏာတိပါ ပ္တုဲကၠာအဒိ၊ ၀ဳဝဲဆေဝ်ကြတ် ညးဂၠံက်မတ်မိ၊ ဟိုတ်စၚ်ကက္ဍတ် မတ်ၜါသ္တုံဇွိ၊ ဟိုတ်စၚ်ကလိုဟ် သီုၜါဒိုဟ်ဂၠိ၊ ၀ဳဝဲဗက်စိ မိဒးဒုၚ်ရောၚ်၊ ဟိုတ်ဂှ်ညးဂၠံက် ခေါ်မတ်မွဲတောၚ်၊ သီုဂၠံမတ်ၜါ ညံၚ်စမ္ပာဍောၚ်၊ ညးဂၠံက်ဏာရောၚ် မွဲတောၚ်သေၚ်ဟာ၊ ၀ဳပက်စိုတ်ရောၚ် မိဍောၚ်စမ္ပာ၊ ဟိုတ်ဒးပ္တုဲလဝ် ပ္ဍဲဓဝ်ပါဏာ၊ ၀ဳဝဲဗက်ကၠုၚ် မိဒးဒုၚ်ကၠာ၊ ကြဴမိဗၠးဘဲ နူဝဲသေၚ်ဟာ၊ ကြဴဂွံတန်သိုက် ဟွံဒိုက်ၜါဝါ၊ ဗၠးဝဳဝဲပၠန် တန်မွဲသၞာ၊ ကြဴမိမြာ တူပြာသာတ်နန်၊ ဟိုတ်ဝဲဂှ်သၟတ် အဇျှတ်ဗိုန်က္ညန်၊ ညးဂၠံက်မတ်နာဲ အကာဲလက်ဂန်၊ ဒးဒုၚ်တဴပၠန် လဂ္ဂန်ကြုတ်ဏာ၊ သရာဲသၟီဇၞော် ဍေံဂၠံက်ဟွံညှာ၊ ညးတရဴစိ သ္တုံဇွိသီုၜါ၊ ဒေံဒဒေံပြဲ မွဲဒိုဟ်ဂၠံက်ဏာ၊ တုဲလုပ်ကွာဲရ ဓမ္မရာဇာ၊ မတ်ညးထပှ် သၟဟ်န်သေၚ်ဟာ၊ သီုထပှ်သွံ ဂွံရအစာ၊ ဗိန္ဒောရာဇာ သဝ်ဟောရာစိ၊ ဍေံဂွံတုဲမာ ပၠောပ်ဏာတွာဲမိ၊ သဳနန္ဒာသွံ ဂွံမတ်သ္တုံဇွိ၊ ဍေံဗနုဟ်ကၠာ သၟီကျာလဲမိ၊ ၀ါယျောစိုပ်ပြဟ် ပ္ဍဲဂှ်ဟဂၠိ၊ ယွံသဟာဲအဲ ထပှ်မွဲမိ၊ ဂဍောၚ်မတ်ဍေံ ဂွံကွေံဒမၠိ၊ အဲပြၚ်ဏာညိ ကဵုမိကၚ်ရဳ၊ ဍေံစုတ်ရဴပြဲ ပအပ်တဲကျာပ္ညဳ၊ ဝါယောဂွံမွဲ ခဍတ်တဲချဳ၊ ပြဟ်အာစိုပ်က္ဍၚ် ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ၊ ကောန်ဗြဴယက္ခဳ ဒေဝဳအဂ္ဂ၊ ပြဟ်အာစိုပ်ရ ကောန်ယက္ခတုန်။ ။

မိသဳနန္ဒာ ဗြဴယက္ခာပ္ဍုန်၊ ဂွံမတ်ညးဂှ် သီုထပှ်တုန်၊ ယက္ခမဵုရုန် ဂုန်ယဲဥပ္ပဲါ၊ ဂွံဗၠးဗွဲပြဟ် ဒှ်ယဲစၞာဲ၊ သၟီဓဝ်ကဵုနာဲ ဟွံသြာဲသဝ်ဂၠု၊ တူဒေန်ဒြၚ်စိၚ် သၟီကဵုနာဲဇု၊ စသိုၚ်တဴစု တူနန်မြုထဝ်၊ လီၜန်တဝ်ဂၠဝ် မွဲနန်ထဝ်ဂျ၊ စသိုၚ်သုခ ကာလဂှ်ပၠန်။ ။ပြဝံက်မဝေါဟာရဂမၠိုၚ်
မဝေါဟာရ၀ါစၚ်္ဂပြဝံက်အဓိပ္ပဲါဇၟန်ဝါကျ
တူအကမ္မကကြိယာက္ဍၚ်၊ ဂၠိုၚ်၊ယဲဂှ်တူအာ = ယဲဂှ်က္ဍၚ်အာ၊ ယဲဂှ်ဂၠိုၚ်အာ၊[ Her illness becomes more serious than ever, or is getting worse everyday.]
တူအကမ္မကကြိယာခိုဟ်(နူညးတၞဟ်၊နူအရာမွဲမွဲသာ်)၊ဇြဟတ်ဍေံ တူအာနူအဲ၊ [ He surpasses me in strength.]
တူအကမ္မကကြိယာပၟတ်မဂဵုသၠံၚ်ဒၟံၚ်၊ပၟတ်= ပၟတ်တူ၊ သ္ၚိတူ၊ ပၟတ်ဂြိုပ်တူ၊ ကွာန်တူ၊
ဒဇပ်အကမ္မကကြိယာဂတဝ်၊ ၜိုဟ်ဂတဝ်၊ ( လ္ၚဵုချူ- ဇတဝ်၊ ဒဇပ်ဇတဝ်-ဒဇပ်ဂတဝ်၊ ) ...
ပြက္ကဒိန်နာံသံသာကြိုတ်= ကြက္ကဒိန်၊ ညးလ္ၚဵုတံချူ-ပက္ခဒိန်။အ္စာကဝိမၚ်ရောဂေါဝွံ ညးချူဟီုဂး မဝေါဟာရ ပြက္ကဒိန်
လဲနာံညးမကၠောန်ကလောန်မွဲစွံ၊ ညးမၞုံအဆံၚ်မသၟဟ်ကဵုဇကု၊ ညးမဒှ်သ္ကံရဲ ပ္ဍဲမကၠောန်ကလောန်မွဲမွဲ၊ Partner, counterpartလဲအဲ = My partner, my counterpart

1 ကသပ်ညးဗွဟ်လိက်ဂမၠိုၚ်:

Anonymous said...

Hopefully my art will be of interest too.
Entirely uncommercial.
Ping Desktop / Laptop Wallpapers
http://screenfonds.blogspot.com/
- Peter Ingestad, Sweden

Powered By Blogger