Mon, If you don't breathe, there is no air. If you don't walk, there is no earth. If you don't speak, there is no word.

လမျီုမည်ဂှ် အရေဝ်မည်ရ။ အရေဝ်မည်ဂွံဗိုန်ဂှ် လိက်ရောၚ် ဗဗိုန်ပခိုၚ်ကဵု။
ဟိုတ်ဂှ်ရ လမျီုမည် ညံၚ်ဟဂွံတိတ်အာ နူမည်ဂှ် အရေဝ်မည် မည်ဟီုညိ ဂးညိ။ လိက်မည်ဂှ် မည်ကတ်ညိ ချူညိ။

Bookmark and Share

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၃၁ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Friday, July 11, 2008

ဗြရတ်ကုမ္မာ က္တဵုဒှ်မၞိဟ်
ဂၞကျာ်ထပှ် ပဒှ်သာ်လွာ၊ ဒၟံၚ်ပ္ဍဲဥမၚ် လိၚ်လၚ်လောတ်ဇၟာ၊ သ္မမစံၚ်တူ သ္မမပူဆာ၊ လၞီဂၠိုၚ်အြ ဂၠိုၚ်သောသၞာ၊ သ္မမဇွောဝ်လၚ် ဘိၚ်ဘၚ်လ္ၚာပ်လ္ၚာ၊ သ္မမဇြဟိတ် လအိတ်ပူဆာ၊ သ္မမလ္ၚာပ်လ္ၚာ ထသပါအဴ၊ သ္မမဇြဟိတ် လအိတ်ဂၠက်သ္ၚဴ၊ ညးထပှ်အဴ တဴပ္ဍဲဥမၚ်၊ သီုမဒေၚ်သၠၚ် ကၠၚ်ကာဲကနာဲ၊ ဗှ်ကဵုသၟီဗၠာဲ ဒဇန်ရာဲသာတ်၊ သီုမသ္ဗသ္ပာတ် ဟွံညာတ်ဒိုဟ်ကၠၚ်၊ ဒဒိုက်လောန်တဲ တဴပ္ဍဲဥမၚ်၊ သၠးကောန်ကၠာ ဗြဴရာဇာဝၚ်၊ ကောန်လရိုအ်အဴ ကဴကဴယာံကြၚ်၊ ဒေံတရဴမိၚ် မုက်မတ်လိၚ်လၚ်၊ သြာ်စၝဲဂၠု ဗရုဝၚ်ဝၚ်၊ သြာ်ဒဳၜါဗြက် သွက်ထပှ်အရၚ်၊ ပရံညဳသာ ပအဟာက္ဍၚ်၊ သီုၝဲတရဴ သၟဟ်တဴဗီုပြၚ်၊ စဖျုန်ကောန်အိုတ် ၜိုဟ်စိုတ်ခမၞၚ်၊ .....

ဒေံဒဒေံပြဲ မတ်မွဲယးခၠၚ်၊ ညးပရံသွံ စွံလဝ်သောဒၚ်၊ ဂိုၚ်ဒေပ်စွံလဝ် ပ္ဍဲဒေါ၀်ဥမၚ်၊ ညးတရဴရ ပအဟာက္ဍၚ်၊ ဒေံဍောတ်ဘိၚ်ဘၚ် ဗျဵုထၚ်လောန်အာ၊ ဒေံညာတ်ညးစ မိထသပါ၊ ဗြဲမတ်ဒဇူ နူစက္ခုဒွါ၊ ပ္ဍဲပုဏ္ဏမဳ နာဍဳပြဲဖာ၊ မြိုတ်ဒဇိုက်ခိုဟ် ပ္ဍဲဗြိုဟ်ပြာထာ၊ ဗေသာခသၟတ် ကွိုန်နက္ခတ္တာ၊ ဗၠးဒုဟ်နာထ ပ္ဍဲစက်ဇတာ၊ လက်သန်ဇၞော်စိ သီုပိစှော်ၜါ၊ တ္ၚဲဗြဴဗတိ နွံသိဒ္ဓိကာ၊ သၠးဂဝ်စိ မိသုက္ခမာ၊ ဂွံကောန်တြုံမွဲ နဲဍောၚ်ပုပ္ဖါ၊ ရုပ်သာ်အဝဲ ပြဲလက္ခဏာ၊ ကောန်သုက္ခမာ ဒှ်ကြာဒဒိုက်၊ ကၠုၚ်က္တဵုဒှ်ပြဲ ပ္ဍဲဥမၚ်တိုက်၊ ညးတရဴမိၚ် တွိၚ်ပါၚ်ဗြိုက်က်၊ ယွံလေဝ်ဒေံဍောတ် ကၞတ်ဒဒိုက်၊ ကောန်ဒေံသြာ်စ သ္ဂောံပပြဘိုက်၊ ဂၠေဲါကၠုၚ်ဂြုဂြု မတ်ဂၠုနရိုက်၊ နၚ်ကောန်ဒေံဍောတ် ဇုတ်ၜတ်ပိုဲသ္ဍိုက်၊ သ္ၚာဲစဗြိုက်က် သ္ဍိုက်ကာယဒွါ၊ ဗျဵုဂၞဴသမၠာန် လောန်လာန်သေၚ်ဟာ၊ ဒေံဒဒေံပြဲ မတ်မွဲညာတ်ကၠာ၊ ကောန်ဇကုသွံ ဗလေတ်ထောံမာ၊ ဖျုန်ကောန်ညးအဴ တရဴသေၚ်ဟာ၊ ဖျုန်ကောန်ညးအဵု ပရံကဵုဏာ၊ ဂွံတုဲစကၠာ ပအဟာဂၞဴ၊ ကိတ်စဟွံညှာ ပ္ဍုၚ်အာဒေံဗြဴ၊ မံၚ်သံၚ်မသ ဗှ်ေကဵုစတဴ၊ စတုဲဒှ်ပၠန် ခၠန်ဗၠေၚ်ကရဴ၊ ကိတ်စဟွံညှာ ပ္ဍုၚ်အာဒေံဗြဴ၊ ဒၞဲါညးညးမံၚ် သ္တိက်ထရံၚ်တဴ၊ ဒေံဒဒေံအဴ လွဳတဴကောန်ဍောတ်၊ ဟဂွံဗြုဗြန် သောန်သောန်ကရောတ်၊ ဖျီုဖအံဗမဴ လွဳတဴကောန်ဍောတ်၊ ခုတ်ယမုအဴ ကောန်ဂၞဴအဆတ်၊ ဗြရတ်ကုမ္မာ ခုတ်နာမသၟတ်၊ ယမုကောန်ဍောတ် ဗြရတ်ကောန်သၟီ၊ ပ္ဍဲဥမၚ်ဂၠု သက္ကုလဟိၚ်၊ မတုဲတေံမိ ပ္ဍဲသ္ၚိဒြၚ်စိၚ်၊ ပိုန်ဟာန်ဇၞော်ကၠး ညိဟွံဒးဒွိၚ်၊ တူပြာသာတ်ရတ် နန်ကၠတ်ဒြၚ်စိၚ်၊ မိဂွံလဟိၚ် သိုက်လှိၚ်ရကောန်၊၊
ပြဝံက်မဝေါဟာရဂမၠိုၚ်
မဝေါဟာရဝါစၚ်္ဂပြဝံက်အဓိပ္ပဲါကေုာံဇၟန်ဝါကျ
ရာဲသာတ်ကြိယာto be severed from, to be different from
နာံဝိသေသ်uncommon, rare. (Mon-English Dictionary) ***ဝေါဟာမန် ရာဲသာတ် ဝွံ ဍေံဒှ်ပိုဒ်ကြိယာမ္ဂး မုအဓိပ္ပဲါမဒှ်၊ ဒှ်ပိုဒ်နာံဝိသေသ်မ္ဂး မုအဓိပ္ပဲါမဒှ်ဂှ် တၠပညာတံ ဗှ်ရံၚ် မဂလာန်အေၚ်ကလိတ်လတူဂှ်တုဲ ချပ်ဂြၚ်ကေတ်ညိရ၊၊
တဴအကမ္မကကြိယာတန်၊ မံၚ် ၊၊ တဴပ္ဍဲဥမၚ် = တန်ပ္ဍဲဥမၚ်၊ တန်တဴပ္ဍဲဥမၚ်၊ မံၚ်ပ္ဍဲဥမၚ် မိက်ဂး၊၊ ***ပိုဒ်ကြိယာ - တဴ - ဏံ ယဝ်ပပိုဒ်နာံမ္ဂး ဂတဍေံ လံၚ်ထပ်စုတ်အက္ခဝ်-ဒ-မွဲမတုဲ ဒှ်အာပိုဒ်ကြိုတ်နာံ - ဒတဴ မ္ဂးရောၚ်၊၊ ပဒတဴ-ဂလာန်ဝွံ စဳစတ်မ္ဂး ပ-ဂှ် ဒှ်ကြိယာ၊ ဒတဴ-ဂှ် ဒှ်ကြိုတ်နာံ၊၊ နိဿဲကေတ်နဲဝွံတုဲ သၟေဟ်ဒၟံၚ်တံဂှ် တၠပညာတံ တီကေတ်ရ၊၊
ဂၠုနာံဝိသေသ်မဇၞော်အိုတ်၊ မဇၞော်နူညးဂမၠိုၚ်၊၊ မဒှ်ကၠာအိုတ်၊ မဒှ်ကၠာနူညးဂမၠိုၚ် ၊၊ ၝဲဂၠု = ၝဲဇမၞော်၊ ကောဂၠု = ကောဇမၞော်၊၊ ဒါန်ဂၠု = ဒါန်မဂွံကဵုကၠာတဲ၊၊
မဴသကမ္မကကြိယာကောန်ၚာ် မဴတှ်
ဗမဴဒွိကမ္မကကြိယာမိထဝ်ရေၚ် ဗမဴတှ် ကဵုကောန်ၚာ်၊ ( မိထဝ်ရေၚ် ဗမဴတှ် ကုကောန်ၚာ်၊၊)

Powered By Blogger