Mon, If you don't breathe, there is no air. If you don't walk, there is no earth. If you don't speak, there is no word.

လမျီုမည်ဂှ် အရေဝ်မည်ရ။ အရေဝ်မည်ဂွံဗိုန်ဂှ် လိက်ရောၚ် ဗဗိုန်ပခိုၚ်ကဵု။
ဟိုတ်ဂှ်ရ လမျီုမည် ညံၚ်ဟဂွံတိတ်အာ နူမည်ဂှ် အရေဝ်မည် မည်ဟီုညိ ဂးညိ။ လိက်မည်ဂှ် မည်ကတ်ညိ ချူညိ။

Bookmark and Share

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၃၃ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Saturday, July 26, 2008

စလာဲဒဒှ်ဗြရတ်
လၟေၚ်ဒဒှ် ဟီုတွံမွဲဝါ၊ ဗြဴဒဒေံဍောတ် ထတ်သောသၞာ၊ လွဳတဴကောန်ရ ကာလဂှ်ကၠာ၊ ဇၞော်အာဖောၚ်ဖောၚ် ညံၚ်ဍောၚ်ပ္ကဴသွာ၊ အယုက်စိုပ်တုန် မသုန်အခါ၊ ဇၞတ်လွဳပရာ ဂေါဝ်ဂါစရာဲ၊ ရုပ်ညံၚ်ပ္ကဴဍောၚ် ဒၟံၚ်ကရောံယာဲ၊ ဇၞော်အာညိညိ အဒိဒှ်ဗၠာဲ၊ ကောံကောန်ညးဍုၚ် ဝေၚ်ကၠုၚ်ကွဳဆာဲ၊ ဓနေံကရောဲ ဂၠိုၚ်နဲဥပ္ပဲါ၊ ဗၠာဲညးဍုၚ်ကောံ ဝေၚ်ကရောံနာဲ၊ ရိုဟ်ရိုဟ်တ္ၚဲဆာဲ ဒၞဲါဝေၚ်ဂွံဇၞး၊ ဓနေံကရောဲ ဂွံပေဲါဇမၞး၊ ရိုဟ်တ္ၚဲမဂး ညးဒးကဵုနာဲ၊ ဇၞးတုဲကေတ်နၚ် ပပရၚ်ယာဲ၊ ပုၚ်ထပှ်စွံ ဟဂွံချဳဒၞဲါ၊ ဍာ်လဵုမွဲတုန် တီဂုန်နံက်နာဲ၊ ရိုဟ်ရိုဟ်တ္ၚဲဆာဲ နာဲဗတာၚ်ဗော်၊ ပ္ဍဲဍုၚ်ဝေၚ်သၟတ် ဟွံဂၠဲါဍောတ်ဇၞော်၊ ပ္ဍဲဍုၚ်လန်ဇဳ ဂၠဲါၚဳဇၟာပ်သြော်၊ ဇၟာပ်ညးဝေၚ်ရ ကျဗတာၚ်ဗော်၊ ရုပ်ဂေါဝ်သော်ရော် ဇၟာပ်ဗော်ဒေဝါန်၊ ...

ဒေဝတဴၜါ ကိုပ်ကၠာကွေံကြာန်၊ ဂွံညာတ်ကေတ်ရ တြုံတလဒါန်၊ ညာတ်ညးထပှ် က္တဵုဒှ်ဇြဟာန်၊ ယက္ခဒက်ဝဲ ပ္ဍဲဂြိုပ်ဓိ၀ါန်၊ ပိုဲပြာ်ဗလး ပိုဲဒးသ္ဍိုက်ဆာန်၊ ပ္ဍဲဥမၚ်ဂှ် ဗြဴထပှ်ပ္ကာန်၊ ဝဳဝဲဗက်ကၠုၚ် ဒးဒုၚ်ကွေံကြာန်၊ ဂွံစသီုဝါတ် မတ်ဟွံညာတ်ပ္ကာန်၊ ဒေဝရာဇာန် တဴထာန်ရညှာ၊ ပၠေၚ်ရုပ်လနေၚ် တလသၞေၚ်ၜါ၊ တုဲဂိုၚ်နၚ်ဟေၚ် ကောန်စာၚ်သေၚ်ဟာ၊ ဒျာန်ပဝ်ကၠုၚ်ဟေၚ် လလးသၞေၚ်ၜါ၊ ကောန်စာၚ်ဍောတ်မွဲ ဂိုၚ်နၚ်ဗွဲသွာ၊ ပဝ်ကၠုၚ်ပြာပ်ညန် မွဲတန်သေၚ်ဟာ၊ ဍောတ်ဗၠာဲရံၚ်သ္ၚဳ တူဝိတှဳကျာ၊ ဒှ်ကောန်စာၚ်ဟေၚ် လနေၚ်ဂိုၚ်ဏာ၊ ဗကိုတ်ကဵုပါၚ် ရမျှာၚ်ကြဵုဇာ၊ လနေၚ်လကိုတ် ဗိုတ်ထောံဖျေံကၠာ၊ လနေၚ်ပဝ်ဒဴ လလဴသၞေၚ်ၜါ၊ ထောံကၠေံကောန်စာၚ် ပဝ်ကလာၚ်အာ၊ တုဲနာဲဒြေပ်ပြဟ် လပှ်ဂိုၚ်ဏာ၊ ဗစလဝ်သၟတ် လွဳလွတ်လဝ်ကၠာ၊ ဒှ်ကောန်စာၚ်ကၟက် ထတ်စောံမြက်စာ၊ ဂွံမသုန်ဂိတု ဗရုသၞေၚ်ၜါ၊ တက်သၞေၚ်သဓဵု ရမျှာၚ်ကြဵုဇာ၊ ဗရုသၞေၚ်ၜါ ကြဵုဇာလဒု၊ ဗြရတ်လွဳတဴ ဗစတဴသ္ၚု၊ ဖျုၚ်ဍာ်ဗစ စိုပ်ရသဝ်ဂၠု၊ ...

ဗြရတ်ဍောတ်ဗၠာဲ နာဲကြက်ဇံမု၊ လီလေဝ်မိရ ဂြိုၚ်ခယာဲဇု၊ မိမိန်စွံဗ္ဒာဲ တူထဝဲါဝွံ၊ ဗလိမဴတှ် ဍာ်ရှ်ကမု၊ ဂြိုၚ်မံၚ်ပအာဲပအာဲ ကဵုယာဲမတ်ဂၠု၊ ဗြဴတရဴဆာဲ နော်နာဲဇကု၊ မိၚ်ဂြိုၚ်ဗရု သာ်ဝွံသၟာန်ပၠန်၊ ယွံဒေံဍောတ်ဗြဴ ရဴတောဝ်ပဝန်၊ မူညးမွဲဆာဲ ဂြိုၚ်ကဵုနာဲပၠန်၊ ဟီုတီညိအဴ ဒေံဗြဴလဂ္ဂန်၊ မိပတလန် လဂ္ဂန်ဒေံဍောတ်၊ ဒေံဒဒေံမိၚ် တွိၚ်ပါၚ်ၝဲသၟတ်၊ ယွံၝဲတရဴ ကောန်ဂၞဴဒေံဍောတ်၊ ကောန်ဖျုန်ဂြိုဟ်ရောၚ် ယွံဂဍောၚ်မတ်၊ ကောန်အဲအဆတ် သၟတ်ရၝဲဂၠု၊ ညးတရဴအိုတ် မိၚ်စိုတ်လ္ၚု၊ မိၚ်ဒေံဟီုဂှ် ဗှ်ကောန်ဇကု၊ ယောန်ကၠုၚ်ဂြုဂြု စိုပ်ဒေံဇုပၠန်၊ တဲဗက်ဂၠဲါနာဲ ဂဲါဝဲါလီၜန်၊ ဆဵုဒေံဗျောံမံၚ် ကမၠံတှ်ဂန်၊ ဆဵုဒးကၟိန်ဗၠာဲ ဂၠါံဂၠဲါဆုၚ်ဗန်၊ ဗြရတ်က္ညဟ်ထောံ လရိုအ်သြောန်သြောန်၊ ယာဲဇုဟီုပၠာဲ နော်နာဲရောၚ်ကောန်၊ နာဲပဖေက်ပၠန် ၝဲရောၚ်ကောန်ဗၠာဲ၊ ဗြရတ်တုန်ကီု မိၚ်လဟီုယာဲ၊ ဒုၚ်ယိုက်နော်နာဲ ၝဲယာဲသေၚ်ဟာ၊ သီုနော်တရဴ ယိုက်တဴနာဲကၠာ၊ စွံတူထဝဲါ ဂၠါံဂၠဲါတဲၜါ၊ ဇွိတ်ဂၠဲါမုက်မတ် စံၜတ်သာသာ၊ ဒုၚ်ဗန်မိန်မံ ဆံလံဇွိတ်အာ၊ ညးတရဴဂၠိန် ဆုၚ်ကၟိန်ကၞိၚ်ၜါ၊ ယွံသိုက္ခမာ ယာဲမြာရကောန်၊ ဇၞော်တိုန်ဒှ်ဗၠာဲ ယာဲဟွံကၠၚ်ကၠောန်၊ ဒါနပိုဲသွံ ကၠုၚ်ဂွံနာဲပၠန်၊ မိဆုၚ်သီုဗန် စွံပ္တန်မူဏိ၊ မိယဵုထၜ ကောန်တလတိ၊ နော်နာဲဂးကၠာ ဒါနပိုဲစိ၊ နော်နာဲတရဴ ဟွံညာတ်တဴညိ၊ ဟွံညာတ်ရုပ်ပၠန် ကၟိန်ကျာ်ဂန်မိ၊ ဆုၚ်တဲသ္တုံဇွိ ကောန်မိစရာဲ၊ ဗစနော်ညိ ကောန်ဣတယာဲ၊ ဂၠုမတ်သီုၜါ စက္ခာနော်နာဲ၊ ကၠုၚ်အာဟွံညာတ် ဆတွာ်ဂဲါဝဲါ၊ ဗစနော်နာဲ သီုယာဲဇြဟာန်၊ ကၠေံစိုတ်ညိကောန် ရန်ကဵုနဳဗာန်၊ ဗ္စမိထပှ် သၟဟ်ကဵုဂွံဇျှာန်၊ ဒှ်အရှန်ကၠာ မြာမဂ္ဂညာန်၊ ဂွံဒှ်ကျာ်သၟတ် ဟံၚ်သတ်ဇၟာပ်ထာန်၊ ဂွံစိုပ်နဳဗာန် ဓာန်ဂတဝွံ၊ ဗြရတ်ဂွံမိၚ် ပဒွိၚ်မိဇု၊ မိညးထပှ် ဒှ်မတ်ဒမၠု၊ ကောန်ဗစယာဲ နော်နာဲမတ်ဂၠု၊ ကောန်ဂၠဲါကဵုစိ သီုနော်မိဇု၊ ဒဵုစိုပ်မစ္စု ယာဲဇုပဒွိၚ်၊ လယိုၚ်ကောန်ဗၠာဲ ယာဲသ္တိက်ကဵုလှိၚ်၊ ဒဵုလမျီုအိုတ် ဖျေံစိုတ်ပဒွိၚ်၊ ကောန်နွံဒၟံၚ်စိ ဒဵုမြုသ္ၚိသၟီ၊ မိတံပဒွိၚ် လှိၚ်စိုတ်ညိနာဲ၊ ...

ပ္ဍဲဂှ်ဗြရတ် ကၞတ်စရာဲ၊ ဟီုတုဲယာကြာ တွာ်အာဂေတ်ဂဲါ၊ မိန်ကေတ်စာၚ်မွဲ နဲကောန်အိန်ဗၠာဲ၊ ညးဍုၚ်တံညာတ် ရုပ်သာ်ဂေါဝ်ဆာဲ၊ မိန်စာၚ်ဂြဴကၠုၚ် လုံဍုၚ်တွာ်ဂဲါ၊ ကော်ဒိုဟ်ဂြုဂြု အနုအိန်ဗၠာဲ၊ ဗၠာဲညးဍုၚ်တံ ကော်ယမုနာဲ၊ မိန်စာၚ်မွဲမွဲ ရဲဍုၚ်တွာ်ဂဲါ၊ ကၠုၚ်ကောံအိုတ်သၟတ် ကောံဗြရတ်ဗၠာဲ၊ ကၠုၚ်လံၚ်ဗဇဵု စာၚ်ပယျဵုနာဲ၊ ယွံလေဝ်ဗြရတ် လံၚ်သၟတ်ဟာၝာဲ၊ ယွံလေဝ်ကောတံ တ္ၚဲဏံလံၚ်ဆာဲ၊ လံၚ်ကဵုနာဲရ သွက်ဗစယာဲ၊ ဗစနော်နာဲ လံၚ်နာဲပဒွိၚ်၊ ယဝ်ရအဲကျ ပဍိက်ကောန်သၟီ၊ ယဝ်ကောကျအဲ ပ္ဍဲဒေါ၀်ပေဲါဗျိၚ်၊ ပုၚ်ထပှ်ဂွဳ ကဵုအဲညဳသွိၚ်၊ နာဲပဒညိၚ် သွိၚ်နၚ်ကဵုအဲ၊ ဒါတ်တဲညးၜါ ဒေါဝ်ကၞာပေဲါ၊ ညးဂမၠိုၚ်ကၠာ ပဝါကၠံမွဲ၊ လံၚ်ကျဇၞးမာ ပေၚ်ကၞာပေဲါ၊ ကၠုၚ်ဗဵုပေဲါစာၚ် တမံသွာၚ်ဂၠေဲါ၊ ဗြရတ်ဒါတ်တဲ နဲခေသရာ၊ တုပ်ညံၚ်သၟီရ သဳဟရာဇာ၊ ဟွံဇမိုက်အဵု ကဵုသုနက္ခာ၊ ဗလးစာၚ်တုပ် ခြေံလုပ်သီုၜါ၊ စာၚ်ညးစာၚ်အဲ အဒေါဝ်ပေဲါကၠာ၊ စာၚ်ဗောဓိသတ် ဇြဟတ်လောန်အာ၊ ဂွံမွဲဍာ်ဟေၚ် တက်သၞေၚ်ကြဵုဇာ၊ လုပ်မွဲဝါပၠန် ဒွံဒန်ဇိုၚ်ၜါ၊ ဇိုၚ်တေတ်လွိၚ် တိၚ်ဒးလောတ်ဇၟာ၊ ဟွံချဳဂရာၚ် သၟန်ပါၚ်ဟာ၊ ညးဍုၚ်ကျအာ ကာလဂှ်စိ၊ မုက်ၜါလပုဟ် သ္ကဟ်တဴညံၚ်ဂျိ၊ ဒးကဵုပုၚ်ပ္ညဳ ထပှ်ဂွဳဂ္ညိ၊ ရဲဍုၚ်ဂးရ ယးဂတစိ၊ လဳယးပေဲါဇၞော် မုက်ထော်နန်လွိ၊ ယးဂတပြဲ အဲရထောံသ္ၚိ၊ ပဒွိၚ်ကောမိ ဒိုက်စိုတ်ညိနာဲ၊ ဂွံပုၚ်ဂွဳတုဲ တြုံလွုဲစရာဲ၊ ထပှ်ဂွဳရ ပပရၚ်ယာဲ၊ လုပ်စိုပ်ဥမၚ် ပုၚ်ဂွဳနၚ်တွာဲ၊ ဗစနော်နာဲ သီုယာဲကျာ်သြဳ၊ ပ္ဍဲပုၚ်ဂွဳရ သဗှနွံဇဳ၊ သီုဖျုန်ကပြဲ ညးမွဲမွဲဂွဳ၊ မိဇကုကီု သီုနော်နာဲဇဳ၊ စဟာပ်ဖဲညဳ တြဳဇှ်ကောန်ဗၠာဲ၊ ညးထပှ်ကၠာ မောဒနာတွာဲ၊ သာဓုသာဓု အနုဒိုဟ်ဆာဲ၊ သတြုစှ်ဒိုဟ် ဂြိုဟ်ကၠုၚ်ကဵုနာဲ၊ ကဵုဒးပေက်ချာဲ ဇၟာပ်ဒၞဲါအိုတ်သီု၊ ကဵုနာဲဂွံဇၞး လုံရးနဳဂီု၊ ဗ္စယာဲထပှ် နူဒှ်မၞိဟ်ကီု၊ ဟဂွံအေၚ်အောတ် မုက်မတ်ဟွံလီု၊ တြုံသဏာဂီု စိုန်သ္ကီုပညာ၊ ပ္ဍဲဂၠံဥမၚ် ပ္ဍေန်သ္ဍဴခၠၚ်အာ၊ ညံၚ်လျးအရှိုန် တွိုန်သူရိယျာ၊ သ္ဇုၚ်ခၠၚ်တမး ပျးစက္ကဝါ၊ ဗကေတ်ဍီုဍံက် အပြံက်နဳလာ၊ ညံၚ်သာ်ကၠေၚ်ၚုဲ သၠုဲသၠာ်ဗဒါ၊ စက်ဒတန်ကဝ် ကွဳထဝ်ဇရာ၊ ကၠောံပျးလဒံ ညးတ္ကံအမ္ဗာ၊ ထောံအမ္ဗာဟေၚ် ထဍေၚ်အန္ဓာ၊ ကၠောံပျးဇံမု ဒမၠုဒဴအာ၊ အနုဒိုဟ်ဂှ် ခၠၚ်မြဟ်တူကျာ၊ ယးတမးအာ စက္ကဝါအိုတ်၊ ...

မာတ်တ္ၚဲယးအာ စန်စာပ္ဍဲစိုတ်၊ တုဲဟီုပ္တီယာဲ နော်နာဲသီုဖအိုတ်၊ ကောန်အာဂၠဲါၚဳ ပုၚ်ဂွဳအမြိုတ်၊ ဟီုတုဲတွာ်အာ ပ္ၚောံဖျာပလိုတ်၊ ဇန်တံဗဵုကၠံၚ် ဂၠိက်က္ၜံၚ်ပိုတ်၊ ရုပ်ညံၚ်ညးချူ ထဝ်ဥူရကိုတ်၊ မိန်နၚ်စာၚ်မွဲ ရုပ်နဲကြက်ဗိုတ်၊ ညးညာတ်မေတ္တာ သ္ဍိုက်အာဖအိုတ်၊ လ္ၚဵုကဵုတွာၚ် ပါၚ်သုဘာသိုတ်၊ လ္ၚဵုကမၠေၚ် စဒဵုပေၚ်စိုတ်၊ လ္ၚဵုစိုက်ဂွဳ ကဵုညဳသာအိုတ်၊ ပပရၚ်ယာဲ နော်နာဲပ္ဍဲစိုတ်၊ တုဲတွာ်လုပ်ပေဲါ ဂၠဲါရဲဖအိုတ်၊ ညာတ်ဍေံကၠုၚ်သ္တိုတ် မိပ်စိုတ်ကအီတွာဲ၊ လမုဟ်ပိုဲကျ စာၚ်ဗှ်ေရနာဲ၊ ဍေံ(တံ)စၞာဲ ဂဲါလုပ်နန်ထဝ်၊ ပိုဲအာဝေၚ်က္ဍၚ် မုက်ရၚ်သၟီဓဝ်၊ နာဲအာကီုဟာ ပဝါသအဳဗဝ်၊ ညံၚ်ခေသရာ ဇာဒိသိုၚ်ကျဝ်၊ ဟွံဇမိုက်သတ် ပ္ဍဲဂြိုပ်ဆတ္တဝ်၊ ဗြရတ်ဍောတ်ဗၠာဲ စရာဲညးသွဝ်၊ လုပ်စိုပ်ခမၞၚ် ပ္ဍဲဝၚ်သၟီဓဝ်၊ စာၚ်ဂြဴလတိုၚ် ပ္ဍဲဇိုၚ်နန်ထဝ်၊ လုပ်အာစိုပ်ပ္ညဳ ဗၠာဲသၟီသအဳဗဝ်၊ ဇရေၚ်နန်ထဝ် မၞိဟ်သအဳဗဝ်အုံ၊ ဍေံသၟာန်တိုန်နာဲ ဗၠာဲသၟီအလုံ၊ ယွံလေဝ်ဒေံအဲ ညံၚ်ဇြဲသဓုံ၊ စာၚ်မလံၚ်ဟာ ပ္ဍဲပြဝါစုံ၊ ယဝ်လံၚ်ကေတ်နၚ် ဒေါဝ်သဘၚ်အုံ၊ လံၚ်ရသီုစုံ ဆနွံပ္ဍဲဂၠိက်၊ ခိုဟ်ရလေဝ်ယ ဆနွံပၟိက်၊ ယဝ်ကောကျအဲ ဒေါ၀်ပေဲါဂမ်အိက်၊ ယဝ်ရဒေံကျ ကေတ်ဏာပဍိက်၊ ယဝ်ကောကျအဲ ပုၚ်မွဲထိုၚ်ဂၠိက်၊ ထပှ်ဂွဳဗျာၚ် ဖျုန်စာၚ်ခရိက်၊ ဒေံကျပဍိက် ပဇမိက်ဇိုၚ်၊ ယဝ်ကောကျအဲ ပုၚ်ဂွဳအဲဂိုၚ်၊ ဒါတ်တဲညးၜါ ကြာဗဵုဂမၠိုၚ်၊ ဒါတ်တဲပိဝါ ညးၜါလံၚ်ပြိုၚ်၊ တက်ကၞက်ဖိုၚ် ခြိုၚ်ဇုက်ကၠောံဒိုဟ်၊ ဇန်တံကၠုၚ်ကိုဟ် နုဒိုဟ်ပေၚ်ဂၠု၊ မ္ၚးဇုက်ဝွံ ဗြုမံၚ်တမ္ညဝ်၊ ဝေၚ်ပေဲါလက်ဖျာ သအဳဗ္ဂာရေၚ်ဗဝ်၊ အမာတ်မုက်သၠုၚ် တွာ်ကၠုၚ်ရံၚ်ကျောဝ်၊ အိုတ်အလုံဍုၚ် ဂၠေဲါကၠုၚ်ဗဵုဒ္ၚေါဝ်၊ ပေဲါစာၚ်ဇၞော်ရ ညးပအံသဝ်၊ ကောန်ၚာ်ဍောတ်မွဲ ရုပ်ပြဲညံၚ်ထဝ်၊ လံၚ်ပဍိက်ရ သိက်စိုတ်မလဝ်၊ ညာတ်မုက်ရုပ်ထဝ် ဗဵုကျောဝ်ဓမဳ၊ ...

နန္ဒကိတ္တိ သီုမိကျာ်သြဳ၊ တိတ်ဗဵုဝေၚ်ပ္ညုၚ် သမုၚ်စိုတ်ချဳ၊ တိတ်ဗဵုပေဲါစာၚ် ဗၠာဲဗတာၚ်ကြဳ၊ သၟီဂွံညာတ်အဵု နွံကဵုကျာ်သြဳ၊ ရံၚ်လက်သန်ဇဳ ကျာ်သြဳပြဲဖာ၊ ဗြရတ်ကုမ္မာ လုပ်အာပ္ဍဲဝိုၚ်၊ ဗလးစာၚ်ကၠာ ဖျေံဏာဇဵုပြိုၚ်၊ ညးဖျေံအဲဖျေံ ဗလးဒေါဝ်ဝိုၚ်၊ စာၚ်ၜါဇဵုပြိုၚ် တသိုၚ်ကျဇၞး၊ စာၚ်ဍောတ်ဗၠာဲကီု ဒြဟတ်တီုသအး၊ ဒြဟတ်ဂၠိုၚ်လောန် တက်ပၠန်ဖြးဖြး၊ ဇိုၚ်ၜါလီၚ် တိၚ်ဒးလောတ်နး၊ ဒန်ဇိုၚ်ဗလး ဒးသြိုဟ်ပါ်ချိုတ်၊ တလစာၚ်ရပ် ဖြပ်ဖြပ်ဂဖိုတ်၊ ပြဟ်ရပ်ဂိုၚ်ဏာ ကၠာလမျီုဟအိုတ်၊ ဗြရတ်ဂွံဇၞး ညးထိုၚ်သးသ္တိုတ်၊ ပုၚ်ထပှ်ဂွဳ ဂွံညဳသာအိုတ်၊ သွက်မိတုန်ကီု သီုနော်နာဲသ္တိုတ်၊ မိပ်ပ္ဍဲကောန်စိုတ် သူစရိုတ်သ္ဇုၚ်၊ ပုၚ်ဂွဳဂိုၚ်စိုက် ယိုက်ဏာဒေါ၀်ဍုၚ်၊ ပၚ်တဲယဵုဒုၚ် ကဵုသၟီဍုၚ်စိ၊ နန္ဒကိတ္တိ နာဲသ္ၚိမန္ဓာတ်၊ သၟီဇၞော်ရံၚ်ကျောဝ် ဒေါ၀်ပူရိသာတ်၊ သၟီဂွံညာတ်သအး ရုပ်မဒးကၞာတ်၊ ဒစၚ်ဗၜၚ် ရုပ်ခၠၚ်သေသာတ်၊ သၟီဇၞော်ဂွံညာတ် ညံၚ်တ္ၚဲပါတ်တိုန်၊ ညာတ်မုက်ဗြရတ် မုက်မတ်နွံကွိုန်၊ သီုကော်ဒိုဟ်အာ ကာလဂှ်ဗိုန်၊ တ္ၚဲယးဂတ ဆတ္ၚဲမတိုန်၊ ညိလပဇြိုန် တိုန်ကၠုၚ်ညိနာဲ၊ ဗဇဵုစာၚ်စိ မွဲဟာန်ညိၝာဲ၊ စာၚ်အဲနွံမွဲ အဝဲဂေါ၀်ဆာဲ၊ ဂွံဆောလောဲသွာ ဃောကာလဗၠာဲ၊ စာၚ်အဲစာၚ်နာဲ ဂၠဲါဝေၚ်တက်ဆော၊ မူနာဲသ္ဂောံလံၚ် ပွံၚ်နွံရော၊ ဍောတ်ဗၠာဲဂွံမိၚ် တွိၚ်ပါၚ်ရာဇော၊ လပုဟ်တဲယဵု ပ္ဍဵုလ္တူသိသော၊ ယွံတလတိ ပၚ်မှိၚ်ညိရော၊ ထဝ်သြန်ၜဲမး ဂၠးသြိုဟ်ဨကော၊ ဟမွဲဂၠးသြိုဟ် ရိုဟ်တ္ၚဲတွာ်ဟော၊ ကျတုဲပဍိက် ပမိက်ရာဇာ၊ ပဍိက်တုန်ရော ဨကောရကျာ်၊ ယဝ်ဍိက်ဇၞးပ္ညဳ ပုၚ်ဂွဳဍိက်အာတ်၊ ပုၚ်ထပှ်ဂွဳ နွံဇဳရာဲသာတ်၊ ယဝ်ဍိက်ဇၞးကၞာတ် အာတ်ကဵုဒါန်ညိ၊ ယဝ်အဲဍိက်ကျ ပဍိက်ပ္ဍဲသ္ၚိ၊ ဍိက်ဂးလဝ်ကီု အိုတ်သီုဒမၠိ၊ ဍိက်ကလံစိ ယးညိတိုန်ကၠုၚ်၊ လ္ၚောဝ်ရာဇ သၟီတလဍုၚ်၊ တဲဇွိစာၚ်ပ္ညုၚ် သ္တုံရပ်ပုၚ်ဂွဳ၊ တြုံတလလွဳ ဒ္ၚဳဒ္ၚဳတွာ်ကၠုၚ်၊ ပ္ၚောံဥမၚ် ရုပ်ဗၜၚ်သ္ဇုၚ်၊ စိုပ်နော်တရဴ သီုမိဂၞဴပ္ညုၚ်၊ ပၚ်တဲတယျောဝ် ကောန်လ္ၚောဝ်ဒုၚ်၊ သီုထပှ်ညဳ ပအပ်ကဵုဂွဳပုၚ်၊ နော်နာဲတရဴ သီုမိဂၞဴပ္ညုၚ်၊ မိသီုနော်ကၠုၚ် ဂွံပုၚ်လှဲလး၊ အိုတ်တမံညး ဒေါံစှ်ေဒလာဲ၊ ဂွံစဖဲညဳ ပုၚ်ဂွဳကောန်ဗၠာဲ၊ သ္တိက်ပ္ဍဲဥမၚ် ဗှ်ဒးကၠၚ်ကၟာဲ၊ ကြဳဇှ်ကောန်မွဲ ဖဲဟွံဒးဂၠဲါ၊ စမှ်ကာလ ဂၠဲါဗစယာဲ၊ တုဲဖျေံမေတ္တာ ရာဒနာတွာဲ၊ ယွံလေဝ်ကောန်ဗၠာဲ စရာဲၜတ်သောၚ်၊ ဖဵုဗစယာဲ နော်နာဲမွဲတောၚ်၊ ဒၞဲါအာကဵုညး ဂွံဇနးရောၚ်၊ သတြုကဵုပဲါ ဒၞဲါအာဟွံယောၚ်၊ ဍောတ်ဗၠာဲယဵုရောၚ် အခေါၚ်သေၚ်ဟာ၊ ...

နာဲညးစက်ထဝ် ဂပဝ်အမ္ဗာ၊ ပ္ၚောံတကံကြေၚ် ဇက်ကလေၚ်အာ၊ အရှိုတ်တိုန်ပျး လျးသြန်အပၠာ၊ နာဲယာန်စက်ထဝ် စဝ်သိန္ဓဴၜါ၊ ဗပန်လ္ၚီဆက် ပျးစက္ကဝါ၊ ဗ္ဂန်ချေံသိန္ဓဴ ဗက်ဗ္ဒဴအန္ဓာ၊ ကၠောံပျးတ္ကံဝွံ ဇမ္မုဒိပ္ပါ၊ မာတ်ညးတမး လျးဓမ္မတာ၊ အိုတ်သတ်ကၠံမွဲ တဴပ္ဍဲဂြိုပ်ဝါ၊ ကဴဝဴဗြုကြီု ဗဂီုပူပါ၊ တေဝ်တောတ်ဇၚ်မှံၚ် သံၚ်စှ်ေဍာ်လှာ၊ စာၚ်ကၠိုက်လိုက်ထောဝ် ကဵုပါၚ်မှောဝ်ဇာ၊ စာၚ်ဂြဴလဒု ဗရုသၞေၚ်ၜါ၊ တတ္တောကလုက် အဟုက်စန်စာ၊ ကဝှကလဲ တူဇြဲသာခါ၊ ဂဍာ်သၞသၞောဲ ရှောဲဂၠဲါအဟာ၊ မြာ်ထဝ်ကြဵုဇာ ဂြဴအာလဒု၊ ပ္ဍဲဂြိုပ်ဆုကြိက် သ္တိက်ဒီုထဥ၊ သၟီသူရိယျ လျးခၠၚ်တသု၊ ဂပဝ်သိန္နရာ ကွဳဇရာဗြု၊ ဗက်ဗ္ဒဴဒမၠု ဇံမုတ္ကံကြေၚ်၊ လိုန်ယုဂ္ဂန္ဓဝ် ကွဳထဝ်ခဏေၚ်၊ ကၠေံယုဂ္ဂန္ဓဝ် ပျးလဝ်တ္ကံကြေၚ်၊ ယးတမးဟေၚ် တ္ကံကြေၚ်ခၠၚ်အာ၊ ဍောတ်ဗၠာဲဗြရတ် တြုံကၞတ်သာ၊ ယဵုတဲလၜေါ် နော်သီုမာတာ၊ ရပ်ဂွံစာၚ်မွဲ တွာ်ဂါံသြဲအာ၊ ပ္ၚောံရာဇာ ဂါံတွာ်အာတုန်၊၊ ၊၊

Powered By Blogger