Mon, If you don't breathe, there is no air. If you don't walk, there is no earth. If you don't speak, there is no word.

လမျီုမည်ဂှ် အရေဝ်မည်ရ။ အရေဝ်မည်ဂွံဗိုန်ဂှ် လိက်ရောၚ် ဗဗိုန်ပခိုၚ်ကဵု။
ဟိုတ်ဂှ်ရ လမျီုမည် ညံၚ်ဟဂွံတိတ်အာ နူမည်ဂှ် အရေဝ်မည် မည်ဟီုညိ ဂးညိ။ လိက်မည်ဂှ် မည်ကတ်ညိ ချူညိ။

Bookmark and Share

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၃၃ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Saturday, July 26, 2008

စလာဲဒဒှ်ဗြရတ်
လၟေၚ်ဒဒှ် ဟီုတွံမွဲဝါ၊ ဗြဴဒဒေံဍောတ် ထတ်သောသၞာ၊ လွဳတဴကောန်ရ ကာလဂှ်ကၠာ၊ ဇၞော်အာဖောၚ်ဖောၚ် ညံၚ်ဍောၚ်ပ္ကဴသွာ၊ အယုက်စိုပ်တုန် မသုန်အခါ၊ ဇၞတ်လွဳပရာ ဂေါဝ်ဂါစရာဲ၊ ရုပ်ညံၚ်ပ္ကဴဍောၚ် ဒၟံၚ်ကရောံယာဲ၊ ဇၞော်အာညိညိ အဒိဒှ်ဗၠာဲ၊ ကောံကောန်ညးဍုၚ် ဝေၚ်ကၠုၚ်ကွဳဆာဲ၊ ဓနေံကရောဲ ဂၠိုၚ်နဲဥပ္ပဲါ၊ ဗၠာဲညးဍုၚ်ကောံ ဝေၚ်ကရောံနာဲ၊ ရိုဟ်ရိုဟ်တ္ၚဲဆာဲ ဒၞဲါဝေၚ်ဂွံဇၞး၊ ဓနေံကရောဲ ဂွံပေဲါဇမၞး၊ ရိုဟ်တ္ၚဲမဂး ညးဒးကဵုနာဲ၊ ဇၞးတုဲကေတ်နၚ် ပပရၚ်ယာဲ၊ ပုၚ်ထပှ်စွံ ဟဂွံချဳဒၞဲါ၊ ဍာ်လဵုမွဲတုန် တီဂုန်နံက်နာဲ၊ ရိုဟ်ရိုဟ်တ္ၚဲဆာဲ နာဲဗတာၚ်ဗော်၊ ပ္ဍဲဍုၚ်ဝေၚ်သၟတ် ဟွံဂၠဲါဍောတ်ဇၞော်၊ ပ္ဍဲဍုၚ်လန်ဇဳ ဂၠဲါၚဳဇၟာပ်သြော်၊ ဇၟာပ်ညးဝေၚ်ရ ကျဗတာၚ်ဗော်၊ ရုပ်ဂေါဝ်သော်ရော် ဇၟာပ်ဗော်ဒေဝါန်၊ ...

ဒေဝတဴၜါ ကိုပ်ကၠာကွေံကြာန်၊ ဂွံညာတ်ကေတ်ရ တြုံတလဒါန်၊ ညာတ်ညးထပှ် က္တဵုဒှ်ဇြဟာန်၊ ယက္ခဒက်ဝဲ ပ္ဍဲဂြိုပ်ဓိ၀ါန်၊ ပိုဲပြာ်ဗလး ပိုဲဒးသ္ဍိုက်ဆာန်၊ ပ္ဍဲဥမၚ်ဂှ် ဗြဴထပှ်ပ္ကာန်၊ ဝဳဝဲဗက်ကၠုၚ် ဒးဒုၚ်ကွေံကြာန်၊ ဂွံစသီုဝါတ် မတ်ဟွံညာတ်ပ္ကာန်၊ ဒေဝရာဇာန် တဴထာန်ရညှာ၊ ပၠေၚ်ရုပ်လနေၚ် တလသၞေၚ်ၜါ၊ တုဲဂိုၚ်နၚ်ဟေၚ် ကောန်စာၚ်သေၚ်ဟာ၊ ဒျာန်ပဝ်ကၠုၚ်ဟေၚ် လလးသၞေၚ်ၜါ၊ ကောန်စာၚ်ဍောတ်မွဲ ဂိုၚ်နၚ်ဗွဲသွာ၊ ပဝ်ကၠုၚ်ပြာပ်ညန် မွဲတန်သေၚ်ဟာ၊ ဍောတ်ဗၠာဲရံၚ်သ္ၚဳ တူဝိတှဳကျာ၊ ဒှ်ကောန်စာၚ်ဟေၚ် လနေၚ်ဂိုၚ်ဏာ၊ ဗကိုတ်ကဵုပါၚ် ရမျှာၚ်ကြဵုဇာ၊ လနေၚ်လကိုတ် ဗိုတ်ထောံဖျေံကၠာ၊ လနေၚ်ပဝ်ဒဴ လလဴသၞေၚ်ၜါ၊ ထောံကၠေံကောန်စာၚ် ပဝ်ကလာၚ်အာ၊ တုဲနာဲဒြေပ်ပြဟ် လပှ်ဂိုၚ်ဏာ၊ ဗစလဝ်သၟတ် လွဳလွတ်လဝ်ကၠာ၊ ဒှ်ကောန်စာၚ်ကၟက် ထတ်စောံမြက်စာ၊ ဂွံမသုန်ဂိတု ဗရုသၞေၚ်ၜါ၊ တက်သၞေၚ်သဓဵု ရမျှာၚ်ကြဵုဇာ၊ ဗရုသၞေၚ်ၜါ ကြဵုဇာလဒု၊ ဗြရတ်လွဳတဴ ဗစတဴသ္ၚု၊ ဖျုၚ်ဍာ်ဗစ စိုပ်ရသဝ်ဂၠု၊ ...

ဗြရတ်ဍောတ်ဗၠာဲ နာဲကြက်ဇံမု၊ လီလေဝ်မိရ ဂြိုၚ်ခယာဲဇု၊ မိမိန်စွံဗ္ဒာဲ တူထဝဲါဝွံ၊ ဗလိမဴတှ် ဍာ်ရှ်ကမု၊ ဂြိုၚ်မံၚ်ပအာဲပအာဲ ကဵုယာဲမတ်ဂၠု၊ ဗြဴတရဴဆာဲ နော်နာဲဇကု၊ မိၚ်ဂြိုၚ်ဗရု သာ်ဝွံသၟာန်ပၠန်၊ ယွံဒေံဍောတ်ဗြဴ ရဴတောဝ်ပဝန်၊ မူညးမွဲဆာဲ ဂြိုၚ်ကဵုနာဲပၠန်၊ ဟီုတီညိအဴ ဒေံဗြဴလဂ္ဂန်၊ မိပတလန် လဂ္ဂန်ဒေံဍောတ်၊ ဒေံဒဒေံမိၚ် တွိၚ်ပါၚ်ၝဲသၟတ်၊ ယွံၝဲတရဴ ကောန်ဂၞဴဒေံဍောတ်၊ ကောန်ဖျုန်ဂြိုဟ်ရောၚ် ယွံဂဍောၚ်မတ်၊ ကောန်အဲအဆတ် သၟတ်ရၝဲဂၠု၊ ညးတရဴအိုတ် မိၚ်စိုတ်လ္ၚု၊ မိၚ်ဒေံဟီုဂှ် ဗှ်ကောန်ဇကု၊ ယောန်ကၠုၚ်ဂြုဂြု စိုပ်ဒေံဇုပၠန်၊ တဲဗက်ဂၠဲါနာဲ ဂဲါဝဲါလီၜန်၊ ဆဵုဒေံဗျောံမံၚ် ကမၠံတှ်ဂန်၊ ဆဵုဒးကၟိန်ဗၠာဲ ဂၠါံဂၠဲါဆုၚ်ဗန်၊ ဗြရတ်က္ညဟ်ထောံ လရိုအ်သြောန်သြောန်၊ ယာဲဇုဟီုပၠာဲ နော်နာဲရောၚ်ကောန်၊ နာဲပဖေက်ပၠန် ၝဲရောၚ်ကောန်ဗၠာဲ၊ ဗြရတ်တုန်ကီု မိၚ်လဟီုယာဲ၊ ဒုၚ်ယိုက်နော်နာဲ ၝဲယာဲသေၚ်ဟာ၊ သီုနော်တရဴ ယိုက်တဴနာဲကၠာ၊ စွံတူထဝဲါ ဂၠါံဂၠဲါတဲၜါ၊ ဇွိတ်ဂၠဲါမုက်မတ် စံၜတ်သာသာ၊ ဒုၚ်ဗန်မိန်မံ ဆံလံဇွိတ်အာ၊ ညးတရဴဂၠိန် ဆုၚ်ကၟိန်ကၞိၚ်ၜါ၊ ယွံသိုက္ခမာ ယာဲမြာရကောန်၊ ဇၞော်တိုန်ဒှ်ဗၠာဲ ယာဲဟွံကၠၚ်ကၠောန်၊ ဒါနပိုဲသွံ ကၠုၚ်ဂွံနာဲပၠန်၊ မိဆုၚ်သီုဗန် စွံပ္တန်မူဏိ၊ မိယဵုထၜ ကောန်တလတိ၊ နော်နာဲဂးကၠာ ဒါနပိုဲစိ၊ နော်နာဲတရဴ ဟွံညာတ်တဴညိ၊ ဟွံညာတ်ရုပ်ပၠန် ကၟိန်ကျာ်ဂန်မိ၊ ဆုၚ်တဲသ္တုံဇွိ ကောန်မိစရာဲ၊ ဗစနော်ညိ ကောန်ဣတယာဲ၊ ဂၠုမတ်သီုၜါ စက္ခာနော်နာဲ၊ ကၠုၚ်အာဟွံညာတ် ဆတွာ်ဂဲါဝဲါ၊ ဗစနော်နာဲ သီုယာဲဇြဟာန်၊ ကၠေံစိုတ်ညိကောန် ရန်ကဵုနဳဗာန်၊ ဗ္စမိထပှ် သၟဟ်ကဵုဂွံဇျှာန်၊ ဒှ်အရှန်ကၠာ မြာမဂ္ဂညာန်၊ ဂွံဒှ်ကျာ်သၟတ် ဟံၚ်သတ်ဇၟာပ်ထာန်၊ ဂွံစိုပ်နဳဗာန် ဓာန်ဂတဝွံ၊ ဗြရတ်ဂွံမိၚ် ပဒွိၚ်မိဇု၊ မိညးထပှ် ဒှ်မတ်ဒမၠု၊ ကောန်ဗစယာဲ နော်နာဲမတ်ဂၠု၊ ကောန်ဂၠဲါကဵုစိ သီုနော်မိဇု၊ ဒဵုစိုပ်မစ္စု ယာဲဇုပဒွိၚ်၊ လယိုၚ်ကောန်ဗၠာဲ ယာဲသ္တိက်ကဵုလှိၚ်၊ ဒဵုလမျီုအိုတ် ဖျေံစိုတ်ပဒွိၚ်၊ ကောန်နွံဒၟံၚ်စိ ဒဵုမြုသ္ၚိသၟီ၊ မိတံပဒွိၚ် လှိၚ်စိုတ်ညိနာဲ၊ ...

ပ္ဍဲဂှ်ဗြရတ် ကၞတ်စရာဲ၊ ဟီုတုဲယာကြာ တွာ်အာဂေတ်ဂဲါ၊ မိန်ကေတ်စာၚ်မွဲ နဲကောန်အိန်ဗၠာဲ၊ ညးဍုၚ်တံညာတ် ရုပ်သာ်ဂေါဝ်ဆာဲ၊ မိန်စာၚ်ဂြဴကၠုၚ် လုံဍုၚ်တွာ်ဂဲါ၊ ကော်ဒိုဟ်ဂြုဂြု အနုအိန်ဗၠာဲ၊ ဗၠာဲညးဍုၚ်တံ ကော်ယမုနာဲ၊ မိန်စာၚ်မွဲမွဲ ရဲဍုၚ်တွာ်ဂဲါ၊ ကၠုၚ်ကောံအိုတ်သၟတ် ကောံဗြရတ်ဗၠာဲ၊ ကၠုၚ်လံၚ်ဗဇဵု စာၚ်ပယျဵုနာဲ၊ ယွံလေဝ်ဗြရတ် လံၚ်သၟတ်ဟာၝာဲ၊ ယွံလေဝ်ကောတံ တ္ၚဲဏံလံၚ်ဆာဲ၊ လံၚ်ကဵုနာဲရ သွက်ဗစယာဲ၊ ဗစနော်နာဲ လံၚ်နာဲပဒွိၚ်၊ ယဝ်ရအဲကျ ပဍိက်ကောန်သၟီ၊ ယဝ်ကောကျအဲ ပ္ဍဲဒေါ၀်ပေဲါဗျိၚ်၊ ပုၚ်ထပှ်ဂွဳ ကဵုအဲညဳသွိၚ်၊ နာဲပဒညိၚ် သွိၚ်နၚ်ကဵုအဲ၊ ဒါတ်တဲညးၜါ ဒေါဝ်ကၞာပေဲါ၊ ညးဂမၠိုၚ်ကၠာ ပဝါကၠံမွဲ၊ လံၚ်ကျဇၞးမာ ပေၚ်ကၞာပေဲါ၊ ကၠုၚ်ဗဵုပေဲါစာၚ် တမံသွာၚ်ဂၠေဲါ၊ ဗြရတ်ဒါတ်တဲ နဲခေသရာ၊ တုပ်ညံၚ်သၟီရ သဳဟရာဇာ၊ ဟွံဇမိုက်အဵု ကဵုသုနက္ခာ၊ ဗလးစာၚ်တုပ် ခြေံလုပ်သီုၜါ၊ စာၚ်ညးစာၚ်အဲ အဒေါဝ်ပေဲါကၠာ၊ စာၚ်ဗောဓိသတ် ဇြဟတ်လောန်အာ၊ ဂွံမွဲဍာ်ဟေၚ် တက်သၞေၚ်ကြဵုဇာ၊ လုပ်မွဲဝါပၠန် ဒွံဒန်ဇိုၚ်ၜါ၊ ဇိုၚ်တေတ်လွိၚ် တိၚ်ဒးလောတ်ဇၟာ၊ ဟွံချဳဂရာၚ် သၟန်ပါၚ်ဟာ၊ ညးဍုၚ်ကျအာ ကာလဂှ်စိ၊ မုက်ၜါလပုဟ် သ္ကဟ်တဴညံၚ်ဂျိ၊ ဒးကဵုပုၚ်ပ္ညဳ ထပှ်ဂွဳဂ္ညိ၊ ရဲဍုၚ်ဂးရ ယးဂတစိ၊ လဳယးပေဲါဇၞော် မုက်ထော်နန်လွိ၊ ယးဂတပြဲ အဲရထောံသ္ၚိ၊ ပဒွိၚ်ကောမိ ဒိုက်စိုတ်ညိနာဲ၊ ဂွံပုၚ်ဂွဳတုဲ တြုံလွုဲစရာဲ၊ ထပှ်ဂွဳရ ပပရၚ်ယာဲ၊ လုပ်စိုပ်ဥမၚ် ပုၚ်ဂွဳနၚ်တွာဲ၊ ဗစနော်နာဲ သီုယာဲကျာ်သြဳ၊ ပ္ဍဲပုၚ်ဂွဳရ သဗှနွံဇဳ၊ သီုဖျုန်ကပြဲ ညးမွဲမွဲဂွဳ၊ မိဇကုကီု သီုနော်နာဲဇဳ၊ စဟာပ်ဖဲညဳ တြဳဇှ်ကောန်ဗၠာဲ၊ ညးထပှ်ကၠာ မောဒနာတွာဲ၊ သာဓုသာဓု အနုဒိုဟ်ဆာဲ၊ သတြုစှ်ဒိုဟ် ဂြိုဟ်ကၠုၚ်ကဵုနာဲ၊ ကဵုဒးပေက်ချာဲ ဇၟာပ်ဒၞဲါအိုတ်သီု၊ ကဵုနာဲဂွံဇၞး လုံရးနဳဂီု၊ ဗ္စယာဲထပှ် နူဒှ်မၞိဟ်ကီု၊ ဟဂွံအေၚ်အောတ် မုက်မတ်ဟွံလီု၊ တြုံသဏာဂီု စိုန်သ္ကီုပညာ၊ ပ္ဍဲဂၠံဥမၚ် ပ္ဍေန်သ္ဍဴခၠၚ်အာ၊ ညံၚ်လျးအရှိုန် တွိုန်သူရိယျာ၊ သ္ဇုၚ်ခၠၚ်တမး ပျးစက္ကဝါ၊ ဗကေတ်ဍီုဍံက် အပြံက်နဳလာ၊ ညံၚ်သာ်ကၠေၚ်ၚုဲ သၠုဲသၠာ်ဗဒါ၊ စက်ဒတန်ကဝ် ကွဳထဝ်ဇရာ၊ ကၠောံပျးလဒံ ညးတ္ကံအမ္ဗာ၊ ထောံအမ္ဗာဟေၚ် ထဍေၚ်အန္ဓာ၊ ကၠောံပျးဇံမု ဒမၠုဒဴအာ၊ အနုဒိုဟ်ဂှ် ခၠၚ်မြဟ်တူကျာ၊ ယးတမးအာ စက္ကဝါအိုတ်၊ ...

မာတ်တ္ၚဲယးအာ စန်စာပ္ဍဲစိုတ်၊ တုဲဟီုပ္တီယာဲ နော်နာဲသီုဖအိုတ်၊ ကောန်အာဂၠဲါၚဳ ပုၚ်ဂွဳအမြိုတ်၊ ဟီုတုဲတွာ်အာ ပ္ၚောံဖျာပလိုတ်၊ ဇန်တံဗဵုကၠံၚ် ဂၠိက်က္ၜံၚ်ပိုတ်၊ ရုပ်ညံၚ်ညးချူ ထဝ်ဥူရကိုတ်၊ မိန်နၚ်စာၚ်မွဲ ရုပ်နဲကြက်ဗိုတ်၊ ညးညာတ်မေတ္တာ သ္ဍိုက်အာဖအိုတ်၊ လ္ၚဵုကဵုတွာၚ် ပါၚ်သုဘာသိုတ်၊ လ္ၚဵုကမၠေၚ် စဒဵုပေၚ်စိုတ်၊ လ္ၚဵုစိုက်ဂွဳ ကဵုညဳသာအိုတ်၊ ပပရၚ်ယာဲ နော်နာဲပ္ဍဲစိုတ်၊ တုဲတွာ်လုပ်ပေဲါ ဂၠဲါရဲဖအိုတ်၊ ညာတ်ဍေံကၠုၚ်သ္တိုတ် မိပ်စိုတ်ကအီတွာဲ၊ လမုဟ်ပိုဲကျ စာၚ်ဗှ်ေရနာဲ၊ ဍေံ(တံ)စၞာဲ ဂဲါလုပ်နန်ထဝ်၊ ပိုဲအာဝေၚ်က္ဍၚ် မုက်ရၚ်သၟီဓဝ်၊ နာဲအာကီုဟာ ပဝါသအဳဗဝ်၊ ညံၚ်ခေသရာ ဇာဒိသိုၚ်ကျဝ်၊ ဟွံဇမိုက်သတ် ပ္ဍဲဂြိုပ်ဆတ္တဝ်၊ ဗြရတ်ဍောတ်ဗၠာဲ စရာဲညးသွဝ်၊ လုပ်စိုပ်ခမၞၚ် ပ္ဍဲဝၚ်သၟီဓဝ်၊ စာၚ်ဂြဴလတိုၚ် ပ္ဍဲဇိုၚ်နန်ထဝ်၊ လုပ်အာစိုပ်ပ္ညဳ ဗၠာဲသၟီသအဳဗဝ်၊ ဇရေၚ်နန်ထဝ် မၞိဟ်သအဳဗဝ်အုံ၊ ဍေံသၟာန်တိုန်နာဲ ဗၠာဲသၟီအလုံ၊ ယွံလေဝ်ဒေံအဲ ညံၚ်ဇြဲသဓုံ၊ စာၚ်မလံၚ်ဟာ ပ္ဍဲပြဝါစုံ၊ ယဝ်လံၚ်ကေတ်နၚ် ဒေါဝ်သဘၚ်အုံ၊ လံၚ်ရသီုစုံ ဆနွံပ္ဍဲဂၠိက်၊ ခိုဟ်ရလေဝ်ယ ဆနွံပၟိက်၊ ယဝ်ကောကျအဲ ဒေါ၀်ပေဲါဂမ်အိက်၊ ယဝ်ရဒေံကျ ကေတ်ဏာပဍိက်၊ ယဝ်ကောကျအဲ ပုၚ်မွဲထိုၚ်ဂၠိက်၊ ထပှ်ဂွဳဗျာၚ် ဖျုန်စာၚ်ခရိက်၊ ဒေံကျပဍိက် ပဇမိက်ဇိုၚ်၊ ယဝ်ကောကျအဲ ပုၚ်ဂွဳအဲဂိုၚ်၊ ဒါတ်တဲညးၜါ ကြာဗဵုဂမၠိုၚ်၊ ဒါတ်တဲပိဝါ ညးၜါလံၚ်ပြိုၚ်၊ တက်ကၞက်ဖိုၚ် ခြိုၚ်ဇုက်ကၠောံဒိုဟ်၊ ဇန်တံကၠုၚ်ကိုဟ် နုဒိုဟ်ပေၚ်ဂၠု၊ မ္ၚးဇုက်ဝွံ ဗြုမံၚ်တမ္ညဝ်၊ ဝေၚ်ပေဲါလက်ဖျာ သအဳဗ္ဂာရေၚ်ဗဝ်၊ အမာတ်မုက်သၠုၚ် တွာ်ကၠုၚ်ရံၚ်ကျောဝ်၊ အိုတ်အလုံဍုၚ် ဂၠေဲါကၠုၚ်ဗဵုဒ္ၚေါဝ်၊ ပေဲါစာၚ်ဇၞော်ရ ညးပအံသဝ်၊ ကောန်ၚာ်ဍောတ်မွဲ ရုပ်ပြဲညံၚ်ထဝ်၊ လံၚ်ပဍိက်ရ သိက်စိုတ်မလဝ်၊ ညာတ်မုက်ရုပ်ထဝ် ဗဵုကျောဝ်ဓမဳ၊ ...

နန္ဒကိတ္တိ သီုမိကျာ်သြဳ၊ တိတ်ဗဵုဝေၚ်ပ္ညုၚ် သမုၚ်စိုတ်ချဳ၊ တိတ်ဗဵုပေဲါစာၚ် ဗၠာဲဗတာၚ်ကြဳ၊ သၟီဂွံညာတ်အဵု နွံကဵုကျာ်သြဳ၊ ရံၚ်လက်သန်ဇဳ ကျာ်သြဳပြဲဖာ၊ ဗြရတ်ကုမ္မာ လုပ်အာပ္ဍဲဝိုၚ်၊ ဗလးစာၚ်ကၠာ ဖျေံဏာဇဵုပြိုၚ်၊ ညးဖျေံအဲဖျေံ ဗလးဒေါဝ်ဝိုၚ်၊ စာၚ်ၜါဇဵုပြိုၚ် တသိုၚ်ကျဇၞး၊ စာၚ်ဍောတ်ဗၠာဲကီု ဒြဟတ်တီုသအး၊ ဒြဟတ်ဂၠိုၚ်လောန် တက်ပၠန်ဖြးဖြး၊ ဇိုၚ်ၜါလီၚ် တိၚ်ဒးလောတ်နး၊ ဒန်ဇိုၚ်ဗလး ဒးသြိုဟ်ပါ်ချိုတ်၊ တလစာၚ်ရပ် ဖြပ်ဖြပ်ဂဖိုတ်၊ ပြဟ်ရပ်ဂိုၚ်ဏာ ကၠာလမျီုဟအိုတ်၊ ဗြရတ်ဂွံဇၞး ညးထိုၚ်သးသ္တိုတ်၊ ပုၚ်ထပှ်ဂွဳ ဂွံညဳသာအိုတ်၊ သွက်မိတုန်ကီု သီုနော်နာဲသ္တိုတ်၊ မိပ်ပ္ဍဲကောန်စိုတ် သူစရိုတ်သ္ဇုၚ်၊ ပုၚ်ဂွဳဂိုၚ်စိုက် ယိုက်ဏာဒေါ၀်ဍုၚ်၊ ပၚ်တဲယဵုဒုၚ် ကဵုသၟီဍုၚ်စိ၊ နန္ဒကိတ္တိ နာဲသ္ၚိမန္ဓာတ်၊ သၟီဇၞော်ရံၚ်ကျောဝ် ဒေါ၀်ပူရိသာတ်၊ သၟီဂွံညာတ်သအး ရုပ်မဒးကၞာတ်၊ ဒစၚ်ဗၜၚ် ရုပ်ခၠၚ်သေသာတ်၊ သၟီဇၞော်ဂွံညာတ် ညံၚ်တ္ၚဲပါတ်တိုန်၊ ညာတ်မုက်ဗြရတ် မုက်မတ်နွံကွိုန်၊ သီုကော်ဒိုဟ်အာ ကာလဂှ်ဗိုန်၊ တ္ၚဲယးဂတ ဆတ္ၚဲမတိုန်၊ ညိလပဇြိုန် တိုန်ကၠုၚ်ညိနာဲ၊ ဗဇဵုစာၚ်စိ မွဲဟာန်ညိၝာဲ၊ စာၚ်အဲနွံမွဲ အဝဲဂေါ၀်ဆာဲ၊ ဂွံဆောလောဲသွာ ဃောကာလဗၠာဲ၊ စာၚ်အဲစာၚ်နာဲ ဂၠဲါဝေၚ်တက်ဆော၊ မူနာဲသ္ဂောံလံၚ် ပွံၚ်နွံရော၊ ဍောတ်ဗၠာဲဂွံမိၚ် တွိၚ်ပါၚ်ရာဇော၊ လပုဟ်တဲယဵု ပ္ဍဵုလ္တူသိသော၊ ယွံတလတိ ပၚ်မှိၚ်ညိရော၊ ထဝ်သြန်ၜဲမး ဂၠးသြိုဟ်ဨကော၊ ဟမွဲဂၠးသြိုဟ် ရိုဟ်တ္ၚဲတွာ်ဟော၊ ကျတုဲပဍိက် ပမိက်ရာဇာ၊ ပဍိက်တုန်ရော ဨကောရကျာ်၊ ယဝ်ဍိက်ဇၞးပ္ညဳ ပုၚ်ဂွဳဍိက်အာတ်၊ ပုၚ်ထပှ်ဂွဳ နွံဇဳရာဲသာတ်၊ ယဝ်ဍိက်ဇၞးကၞာတ် အာတ်ကဵုဒါန်ညိ၊ ယဝ်အဲဍိက်ကျ ပဍိက်ပ္ဍဲသ္ၚိ၊ ဍိက်ဂးလဝ်ကီု အိုတ်သီုဒမၠိ၊ ဍိက်ကလံစိ ယးညိတိုန်ကၠုၚ်၊ လ္ၚောဝ်ရာဇ သၟီတလဍုၚ်၊ တဲဇွိစာၚ်ပ္ညုၚ် သ္တုံရပ်ပုၚ်ဂွဳ၊ တြုံတလလွဳ ဒ္ၚဳဒ္ၚဳတွာ်ကၠုၚ်၊ ပ္ၚောံဥမၚ် ရုပ်ဗၜၚ်သ္ဇုၚ်၊ စိုပ်နော်တရဴ သီုမိဂၞဴပ္ညုၚ်၊ ပၚ်တဲတယျောဝ် ကောန်လ္ၚောဝ်ဒုၚ်၊ သီုထပှ်ညဳ ပအပ်ကဵုဂွဳပုၚ်၊ နော်နာဲတရဴ သီုမိဂၞဴပ္ညုၚ်၊ မိသီုနော်ကၠုၚ် ဂွံပုၚ်လှဲလး၊ အိုတ်တမံညး ဒေါံစှ်ေဒလာဲ၊ ဂွံစဖဲညဳ ပုၚ်ဂွဳကောန်ဗၠာဲ၊ သ္တိက်ပ္ဍဲဥမၚ် ဗှ်ဒးကၠၚ်ကၟာဲ၊ ကြဳဇှ်ကောန်မွဲ ဖဲဟွံဒးဂၠဲါ၊ စမှ်ကာလ ဂၠဲါဗစယာဲ၊ တုဲဖျေံမေတ္တာ ရာဒနာတွာဲ၊ ယွံလေဝ်ကောန်ဗၠာဲ စရာဲၜတ်သောၚ်၊ ဖဵုဗစယာဲ နော်နာဲမွဲတောၚ်၊ ဒၞဲါအာကဵုညး ဂွံဇနးရောၚ်၊ သတြုကဵုပဲါ ဒၞဲါအာဟွံယောၚ်၊ ဍောတ်ဗၠာဲယဵုရောၚ် အခေါၚ်သေၚ်ဟာ၊ ...

နာဲညးစက်ထဝ် ဂပဝ်အမ္ဗာ၊ ပ္ၚောံတကံကြေၚ် ဇက်ကလေၚ်အာ၊ အရှိုတ်တိုန်ပျး လျးသြန်အပၠာ၊ နာဲယာန်စက်ထဝ် စဝ်သိန္ဓဴၜါ၊ ဗပန်လ္ၚီဆက် ပျးစက္ကဝါ၊ ဗ္ဂန်ချေံသိန္ဓဴ ဗက်ဗ္ဒဴအန္ဓာ၊ ကၠောံပျးတ္ကံဝွံ ဇမ္မုဒိပ္ပါ၊ မာတ်ညးတမး လျးဓမ္မတာ၊ အိုတ်သတ်ကၠံမွဲ တဴပ္ဍဲဂြိုပ်ဝါ၊ ကဴဝဴဗြုကြီု ဗဂီုပူပါ၊ တေဝ်တောတ်ဇၚ်မှံၚ် သံၚ်စှ်ေဍာ်လှာ၊ စာၚ်ကၠိုက်လိုက်ထောဝ် ကဵုပါၚ်မှောဝ်ဇာ၊ စာၚ်ဂြဴလဒု ဗရုသၞေၚ်ၜါ၊ တတ္တောကလုက် အဟုက်စန်စာ၊ ကဝှကလဲ တူဇြဲသာခါ၊ ဂဍာ်သၞသၞောဲ ရှောဲဂၠဲါအဟာ၊ မြာ်ထဝ်ကြဵုဇာ ဂြဴအာလဒု၊ ပ္ဍဲဂြိုပ်ဆုကြိက် သ္တိက်ဒီုထဥ၊ သၟီသူရိယျ လျးခၠၚ်တသု၊ ဂပဝ်သိန္နရာ ကွဳဇရာဗြု၊ ဗက်ဗ္ဒဴဒမၠု ဇံမုတ္ကံကြေၚ်၊ လိုန်ယုဂ္ဂန္ဓဝ် ကွဳထဝ်ခဏေၚ်၊ ကၠေံယုဂ္ဂန္ဓဝ် ပျးလဝ်တ္ကံကြေၚ်၊ ယးတမးဟေၚ် တ္ကံကြေၚ်ခၠၚ်အာ၊ ဍောတ်ဗၠာဲဗြရတ် တြုံကၞတ်သာ၊ ယဵုတဲလၜေါ် နော်သီုမာတာ၊ ရပ်ဂွံစာၚ်မွဲ တွာ်ဂါံသြဲအာ၊ ပ္ၚောံရာဇာ ဂါံတွာ်အာတုန်၊၊ ၊၊

Comments  

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၃၂ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Thursday, July 17, 2008

မိပ္ကဴတၚ် ရိုဟ်ရေၚ်တဴကဵုကောန်ဂၠုဗြရတ်
ဟးဣတဇု ဂၠုမဂေါဝ်လောန်၊
ဝဳပက်ယာဲပၠန်ဒးခြာခၠန်သ္ဍး၊
ကလိဂွံနာဲ


ဝါယာဲခြုပ်ခြး၊
သြိုဟ်မိဒကးၜါလွးရကောန်၊၊ *
အဵုဣတယာဲနာဲမွဲဂေါဝ်လောန်၊
အံက်နာဲဒဇန်မွဲတန်ဂၠံက်မတ်၊
ပ္ဍဲဂၠံၚ်ဥမၚ်ကဵုယာဲကၚ်ဇတ်၊
လၞီလောန်ဗၞတ်ကၚ်ဇတ်သန်ကောန်၊၊ *
အဵုထဝ်ကမုဂၠုမဂေါဝ်လောန်၊
ဝဳပက်ယာဲပၠန်ဂၠိုၚ်လောန်ပြာကတ်၊
ဝဳဝဲဇၞော်ကၠးကၠုၚ်ဒးဖတ်ဖတ်၊
ဗှ်တိုန်စိုတ်ဍောတ်ချိုတ်သၟတ်ရကောန်၊၊ *
အဵုထဝ်ပဏာဲနာဲမွဲဂေါဝ်လောန်၊
ကလိဂွံပၠန်ကောန်ထဝ်ကမု၊
ဗှ်မိဒးကၠၚ်ပ္ဍဲဥမၚ်ဂၠု၊
စိုတ်ယာဲလ္ၚုစုတိရကောန်၊၊ *
ဗှ်သၟီအံက်မပဝဒဇန်၊
ပ္တေဟ်ဣလုပၠန်ပ္ကီုဒန်ဂၠံက်မတ်၊
သီုၝဲတရဴဒှ်တဴကၚ်ဇတ်၊
ဇဝေါဝ်ရမတ်ချိုတ်သၟတ်ရကောန်၊၊ *
ဟးကောန်ဗြရတ်ရုပ်ဗတ်ညးသောန်၊
နူညာတ်မုက်ကောန်မိပ်စိုတ်လောန်ကာဲ၊
ဗှ်အံက်နာဲပပဝစဏာဲ၊
ဒဒိုက်လောံလာဲယာဲချိုတ်ရကောန်၊၊ *
ဟးသမ္ပာန်ထဝ်ရုပ်မဂေါ၀်လောန်၊
ဗှ်အံက်သၟီမန်ဒဇန်ယဲသြ၊
ထောံလဝ်ယာဲဇုပ္ဍဲဥမၚ်ဂ၊
မိဒးလ္ၚုၚ်လ္ၚယာဲချိုတ်ရကောန်၊၊ *
ကလိဂွံနာဲစိုတ်ယာဲမိပ်လောန်၊
ဗှ်မိစောန်လောန်ကၠုၚ်ညာတ်ကောန်ဂၠု၊
ဒမာအံက်နာဲယာဲဗျောံလ္ၚု၊
အိုတ်သ္ကန်ဒၞဲါဝွံစုတိရကောန်၊၊ *

ဒေံဍောတ်ပ္ကဴတၚ် လၞီက္ဍၚ်လောန်၊ ကလိဂွံပၠန် ကောန်ဂၠုသာ်ဗၠဲ၊ ဟးထဝ်ဒကောၚ် ဂဍောၚ်မတ်အဲ၊ တလအဝဲ ပ္ဍဲဂၠံဥမၚ်၊ ဗှ်ဂတဵုလွိ သ္ၚိရတ်ဒေန်ဒြၚ်၊ ဟးရာဇာဝၚ် မိဒးကၚ်ဇတ်၊ ဟးကောန်အသဝ် ရုပ်ထဝ်ထမၞတ်၊ ဟးဒကောၚ်ရတ် ရုပ်ဗတ်ညးသောန်၊ ဟးဂၠုလစောန် ကောန်ရာဇာဝၚ်၊ ဟးထဝ်ကမု မဂၠုနန်ဒြၚ်၊ ပ္ဍဲဂၠံဥမၚ် ဂၠုကမၠၚ်ယာဲ၊ ဟးမဂေါဝ်လောန် ကောန်ထဝ်ပဏာဲ၊ ဟးကြက်စလန် မဂၠုကောန်ဗၠာဲ၊ ဟးထဝ်ပဏာဲ နာဲတလဒါန်၊ မိအာန်တၞာန် လောန်လာန်သန်ကောန်၊၊

ဗြဴဒဒေံဍောတ် ရေဝ်ရောတ်ကဵုကောန်၊ ယဝါံသြောန်န် စောန်လောန်ရိၚ်က္တၚ်၊ ဗှ်ကောဗညာ မိဒးခြာဒၚ်၊ ကောအဲဘာတ်ထောံ စွံပ္ဍဲဥမၚ်၊ ဗှ်ဒးဟဳကၠၚ် ပ္ဍဲဥမၚ်ဟေၚ်၊ သီုၝဲတရဴ ယာံတဴရိုဟ်ရေၚ်၊ မိကဵုကောန်ဍောတ် ရမတ်ပြဟ်ဍေၚ်၊ ပ္ဍဲဥမၚ်အဴ ယာံတဴရိုဟ်ရေၚ်၊ မိလွဳလွတ်လဝ် ကောန်ထဝ်အလေၚ်၊ ပ္ဍဲဥမၚ်ဟေၚ် ရိုဟ်ရေၚ်တဴတုန်၊၊ ၊၊
ယၟုသၟတ်ဗြဴထပှ် သၟီမစွံလဝ် ပ္ဍဲဂၠံဥမၚ်ဂှ် နူကဵုတၞံတေံ ချူထၜးလဝ်ကဵုတုဲဒၟံၚ်ရ၊၊ လၟုဟ် မွဲလှ်ေပၠန် သၟိက်ဂွံပပြာကတ် ကုတၠဝါသနာတံတုဲ အဲ ရိုဟ်ထၜးကဵု၊၊ ပသာ်ယၟုညးထပှ်ဂှ်ရော...
၁၊ မိၜိုဟ်စိုတ်၊
၂၊ မိဍောၚ်စမ္ၚာ၊
၃၊ မိဍောၚ်စမ္ပာ၊
၄၊ မိဍောၚ်လၚ်ဟေၚ်၊
၅၊ မိဍောၚ်ပုပ္ဖ၊
၆၊ မိဍောၚ်ကသဝ်၊
၇၊ မိပ္ကဴတၚ်၊
ပ္ဍဲညးထပှ်ဂှ် မိပ္ကဴတၚ် ဒှ်ဒေံဒဒေံ ဍောတ်အိုတ်၊၊ ဗြရတ်ကုမ္မာပ္ဍဲပုံအဂီုဝွံ ဒှ်ကောန်ဂၠုမိပ္ကဴတၚ်ဂှ်၊၊

Comments  

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၃၁ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Friday, July 11, 2008

ဗြရတ်ကုမ္မာ က္တဵုဒှ်မၞိဟ်
ဂၞကျာ်ထပှ် ပဒှ်သာ်လွာ၊ ဒၟံၚ်ပ္ဍဲဥမၚ် လိၚ်လၚ်လောတ်ဇၟာ၊ သ္မမစံၚ်တူ သ္မမပူဆာ၊ လၞီဂၠိုၚ်အြ ဂၠိုၚ်သောသၞာ၊ သ္မမဇွောဝ်လၚ် ဘိၚ်ဘၚ်လ္ၚာပ်လ္ၚာ၊ သ္မမဇြဟိတ် လအိတ်ပူဆာ၊ သ္မမလ္ၚာပ်လ္ၚာ ထသပါအဴ၊ သ္မမဇြဟိတ် လအိတ်ဂၠက်သ္ၚဴ၊ ညးထပှ်အဴ တဴပ္ဍဲဥမၚ်၊ သီုမဒေၚ်သၠၚ် ကၠၚ်ကာဲကနာဲ၊ ဗှ်ကဵုသၟီဗၠာဲ ဒဇန်ရာဲသာတ်၊ သီုမသ္ဗသ္ပာတ် ဟွံညာတ်ဒိုဟ်ကၠၚ်၊ ဒဒိုက်လောန်တဲ တဴပ္ဍဲဥမၚ်၊ သၠးကောန်ကၠာ ဗြဴရာဇာဝၚ်၊ ကောန်လရိုအ်အဴ ကဴကဴယာံကြၚ်၊ ဒေံတရဴမိၚ် မုက်မတ်လိၚ်လၚ်၊ သြာ်စၝဲဂၠု ဗရုဝၚ်ဝၚ်၊ သြာ်ဒဳၜါဗြက် သွက်ထပှ်အရၚ်၊ ပရံညဳသာ ပအဟာက္ဍၚ်၊ သီုၝဲတရဴ သၟဟ်တဴဗီုပြၚ်၊ စဖျုန်ကောန်အိုတ် ၜိုဟ်စိုတ်ခမၞၚ်၊ .....

ဒေံဒဒေံပြဲ မတ်မွဲယးခၠၚ်၊ ညးပရံသွံ စွံလဝ်သောဒၚ်၊ ဂိုၚ်ဒေပ်စွံလဝ် ပ္ဍဲဒေါ၀်ဥမၚ်၊ ညးတရဴရ ပအဟာက္ဍၚ်၊ ဒေံဍောတ်ဘိၚ်ဘၚ် ဗျဵုထၚ်လောန်အာ၊ ဒေံညာတ်ညးစ မိထသပါ၊ ဗြဲမတ်ဒဇူ နူစက္ခုဒွါ၊ ပ္ဍဲပုဏ္ဏမဳ နာဍဳပြဲဖာ၊ မြိုတ်ဒဇိုက်ခိုဟ် ပ္ဍဲဗြိုဟ်ပြာထာ၊ ဗေသာခသၟတ် ကွိုန်နက္ခတ္တာ၊ ဗၠးဒုဟ်နာထ ပ္ဍဲစက်ဇတာ၊ လက်သန်ဇၞော်စိ သီုပိစှော်ၜါ၊ တ္ၚဲဗြဴဗတိ နွံသိဒ္ဓိကာ၊ သၠးဂဝ်စိ မိသုက္ခမာ၊ ဂွံကောန်တြုံမွဲ နဲဍောၚ်ပုပ္ဖါ၊ ရုပ်သာ်အဝဲ ပြဲလက္ခဏာ၊ ကောန်သုက္ခမာ ဒှ်ကြာဒဒိုက်၊ ကၠုၚ်က္တဵုဒှ်ပြဲ ပ္ဍဲဥမၚ်တိုက်၊ ညးတရဴမိၚ် တွိၚ်ပါၚ်ဗြိုက်က်၊ ယွံလေဝ်ဒေံဍောတ် ကၞတ်ဒဒိုက်၊ ကောန်ဒေံသြာ်စ သ္ဂောံပပြဘိုက်၊ ဂၠေဲါကၠုၚ်ဂြုဂြု မတ်ဂၠုနရိုက်၊ နၚ်ကောန်ဒေံဍောတ် ဇုတ်ၜတ်ပိုဲသ္ဍိုက်၊ သ္ၚာဲစဗြိုက်က် သ္ဍိုက်ကာယဒွါ၊ ဗျဵုဂၞဴသမၠာန် လောန်လာန်သေၚ်ဟာ၊ ဒေံဒဒေံပြဲ မတ်မွဲညာတ်ကၠာ၊ ကောန်ဇကုသွံ ဗလေတ်ထောံမာ၊ ဖျုန်ကောန်ညးအဴ တရဴသေၚ်ဟာ၊ ဖျုန်ကောန်ညးအဵု ပရံကဵုဏာ၊ ဂွံတုဲစကၠာ ပအဟာဂၞဴ၊ ကိတ်စဟွံညှာ ပ္ဍုၚ်အာဒေံဗြဴ၊ မံၚ်သံၚ်မသ ဗှ်ေကဵုစတဴ၊ စတုဲဒှ်ပၠန် ခၠန်ဗၠေၚ်ကရဴ၊ ကိတ်စဟွံညှာ ပ္ဍုၚ်အာဒေံဗြဴ၊ ဒၞဲါညးညးမံၚ် သ္တိက်ထရံၚ်တဴ၊ ဒေံဒဒေံအဴ လွဳတဴကောန်ဍောတ်၊ ဟဂွံဗြုဗြန် သောန်သောန်ကရောတ်၊ ဖျီုဖအံဗမဴ လွဳတဴကောန်ဍောတ်၊ ခုတ်ယမုအဴ ကောန်ဂၞဴအဆတ်၊ ဗြရတ်ကုမ္မာ ခုတ်နာမသၟတ်၊ ယမုကောန်ဍောတ် ဗြရတ်ကောန်သၟီ၊ ပ္ဍဲဥမၚ်ဂၠု သက္ကုလဟိၚ်၊ မတုဲတေံမိ ပ္ဍဲသ္ၚိဒြၚ်စိၚ်၊ ပိုန်ဟာန်ဇၞော်ကၠး ညိဟွံဒးဒွိၚ်၊ တူပြာသာတ်ရတ် နန်ကၠတ်ဒြၚ်စိၚ်၊ မိဂွံလဟိၚ် သိုက်လှိၚ်ရကောန်၊၊
ပြဝံက်မဝေါဟာရဂမၠိုၚ်
မဝေါဟာရဝါစၚ်္ဂပြဝံက်အဓိပ္ပဲါကေုာံဇၟန်ဝါကျ
ရာဲသာတ်ကြိယာto be severed from, to be different from
နာံဝိသေသ်uncommon, rare. (Mon-English Dictionary) ***ဝေါဟာမန် ရာဲသာတ် ဝွံ ဍေံဒှ်ပိုဒ်ကြိယာမ္ဂး မုအဓိပ္ပဲါမဒှ်၊ ဒှ်ပိုဒ်နာံဝိသေသ်မ္ဂး မုအဓိပ္ပဲါမဒှ်ဂှ် တၠပညာတံ ဗှ်ရံၚ် မဂလာန်အေၚ်ကလိတ်လတူဂှ်တုဲ ချပ်ဂြၚ်ကေတ်ညိရ၊၊
တဴအကမ္မကကြိယာတန်၊ မံၚ် ၊၊ တဴပ္ဍဲဥမၚ် = တန်ပ္ဍဲဥမၚ်၊ တန်တဴပ္ဍဲဥမၚ်၊ မံၚ်ပ္ဍဲဥမၚ် မိက်ဂး၊၊ ***ပိုဒ်ကြိယာ - တဴ - ဏံ ယဝ်ပပိုဒ်နာံမ္ဂး ဂတဍေံ လံၚ်ထပ်စုတ်အက္ခဝ်-ဒ-မွဲမတုဲ ဒှ်အာပိုဒ်ကြိုတ်နာံ - ဒတဴ မ္ဂးရောၚ်၊၊ ပဒတဴ-ဂလာန်ဝွံ စဳစတ်မ္ဂး ပ-ဂှ် ဒှ်ကြိယာ၊ ဒတဴ-ဂှ် ဒှ်ကြိုတ်နာံ၊၊ နိဿဲကေတ်နဲဝွံတုဲ သၟေဟ်ဒၟံၚ်တံဂှ် တၠပညာတံ တီကေတ်ရ၊၊
ဂၠုနာံဝိသေသ်မဇၞော်အိုတ်၊ မဇၞော်နူညးဂမၠိုၚ်၊၊ မဒှ်ကၠာအိုတ်၊ မဒှ်ကၠာနူညးဂမၠိုၚ် ၊၊ ၝဲဂၠု = ၝဲဇမၞော်၊ ကောဂၠု = ကောဇမၞော်၊၊ ဒါန်ဂၠု = ဒါန်မဂွံကဵုကၠာတဲ၊၊
မဴသကမ္မကကြိယာကောန်ၚာ် မဴတှ်
ဗမဴဒွိကမ္မကကြိယာမိထဝ်ရေၚ် ဗမဴတှ် ကဵုကောန်ၚာ်၊ ( မိထဝ်ရေၚ် ဗမဴတှ် ကုကောန်ၚာ်၊၊)

Comments  

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၃၀ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Tuesday, July 08, 2008

သၟတ်ဗြဴထပှ် မတ်ကၠက်အာတုဲ ညးအာစွံလဝ် ပ္ဍဲဥမၚ်
ကြီုဗြဴထပှ် ဟီုတွံမွဲတန်၊ လၟေၚ်လက်သန် ဟီုပၠန်မွဲဝါ၊ ညးဂၠံက်မတ်တုဲ ဟွံသဏုဲခြာ၊ ညးတရဴသၟတ် ဂၠံက်သီုမတ်ၜါ၊ ဒေံဒဒေံပြဲ မွဲဒိုဟ်သေၚ်ဟာ၊ သၟီကဵုအသံ နူဂၠံဖျေံဏာ၊ ပ္ဍဲဥမၚ်စု မတ်ဂၠုသပါ၊ ပကဵုအၚ်အောတ် သၟတ်လွဳပရာ၊ နွံသီုဂပ္ဘ မိထသပါ၊ ညးထပှ်ဂၠေဲါ ဒတဲဖျေံဏာ၊ ညးပၠောပ်ဥမၚ် ဒေၚ်သၠၚ်လ္ၚာပ်လ္ၚာ၊ ရမတ်ဒဇူ နူစက္ခုဒွါ၊ သီုမကၚ်ဇတ် ဗြဲမတ်ဖြာဖြာ၊ ကၚ်ဇတ်လ္ၚာပ်လ္ၚာ ပူဆာလောံလာဲ၊ ဗှ်ဨကရာတ် စိုတ်နာဲသ္ကာတ်သြာဲ၊ ပ္တေဟ်ဣဝဴပဴ ပတဴစနာဲ၊ ကောဟးကောဗၠာဲ နာဲက္ဍိုၚ်မာလဳ၊ နာဲကဵုဂၠံက်မတ် ပ္တေဟ်ဗြဴလဇ္ဇဳ၊ အဒိနာဲဆာန် ပ္ကာန်က္ဍိုပ်မွဲဒၞဳ၊ လမုဟ်ဟဲဗြဟ် ညိဟွံဗှ်သ္ၚဳ၊ မိဒးကၠၚ်ဟဳ ဗနဳဥမၚ်၊.....

ကောဟးကောမၚ် မိကၠၚ်ဨကော၊
ကံဘဝရော ပ္ဍဲကောနာဲသ္ၚိ၊
နိဿၚ်စံၚ်တူ တ္ၜူမာဲသုၚ်ဂျိ၊
ဗှ်သၟီကောမိ ဟွံဗှ်ညိရော၊၊

ဂဂဵုဂဟီ အကးသ္ၚီဒေံါ၊
သတ်ကြုက်မြာၚ်သွံ ဍုၚ်ဒေံါညံၚ်ထဝ်၊
စဵုထနှေၚ်ဂွါၚ် ဗြုတာၚ်တမ္ညဝ်၊
ဗှ်ဒးလၚ်ဇွောဝ် ကာဲကဝ်သန်သွံ၊၊

ရံၚ်တူအမှဲ မတ်ဗြဲကလောံ၊
ဗဳကွိတ်ဂတောံ ထောံပ္တုံဗဳသ္တဳ၊
စောန်လောန်သေဝ်ဂြေဝ် သြိုဟ်ပဒေသြဳ၊
ဗှ်ဒးကၠၚ်ဟဳ သ္ကန်နှဳရသွံ၊၊

သၟီနာဲက္ဍိုၚ်စက် အံသဝ်သ္ဇက်ပ္တောံ၊
မတုဲတေံသွံ ဂွံမံၚ်မွဲနန်၊
သၟီဗၠာဲဇိုန်လဝ် လွဵုသီုထဝ်သြန်၊
ဗှ်ကောဒဇန် စံၚ်တူသန်သွံ၊၊

တလက္ဍိုၚ်ဗၠဲ မပြဲသ္ဇက်ပ္တောံ၊
မတုဲတေံသွံ စွံတူနန်ဒြၚ်၊
လမုဟ်ဒေၚ်ဗျောံ ပ္ဍဲဂၠံဥမၚ်၊
ဒဒိုက်ရိၚ်က္တၚ် လၚ်ဇွောဝ်သန်သွံ၊၊

နာဲက္ဍိုၚ်သေတ တေဇဂၠိုၚ်စွံ၊
မတုဲတေံသွံ ပ္တိုန်စွံတူနန်၊
လမုဟ်ကၠုၚ်ဒး ဒွက်ပးလွောၚ်စန်၊
ဗှ်ကျာ်သြဳနန် လောံလာဲသန်သွံ၊၊

တလက္ဍိုၚ်ထဝ် အံသဝ်သ္ဇက်ပ္တောံ၊
မတုဲတေံသွံ စွံပ္ဍဲနန်ထဝ်၊
လမုဟ်ဒးကၠၚ် တူယဲလၚ်ဇွောဝ်၊
ဂုန်စက္ကဝဝ် လၚ်ဇွောဝ်သန်သွံ၊၊

ဟးစက္ကဝဝ် အံသဝ်သ္ဇက်ပ္တောံ၊
မတုဲတေံသွံ စွံပ္ဍဲနန်လွိ၊
လမုဟ်ကၠုၚ်ဒး ဒွက်ပးသုၚ်ဂျိ၊
ဂုန်သၟီကောမိ သုၚ်ဂျိသန်သွံ၊၊

နန္ဒကိတ္တိ ဣဓိဂၠိုၚ်စွံ၊
မတုဲတေံသွံ သ္ဂောံဒ္ၚေါ၀်လးလေၚ်၊
လမုဟ်ကၠုၚ်ဒှ် ရမတ်ပြဟ်ဍေၚ်၊
ဟးကသူကၞေၚ် လေၚ်ကွေံဟေၚ်သွံ၊၊

သၟီတလနန် ဂၠိုၚ်သန်သ္ဇက်ပ္တောံ၊
မတုဲတေံသွံ ကေၚ်ဂွံသာဓာ၊
ပ္တေဟ်ဣလုဝဲ ကောအဲဗညာ၊
ဝေၚ်ပၞာန်လ္ၚာပ်လ္ၚာ စံၚ်နှာသန်သွံ၊၊

သၟီတလဒါန် နွံညာန်သ္ဇက်ပ္တောံ၊
မတုဲတေံသွံ စွံတူနန်ကၠတ်၊
ပ္တေဟ်ဗြဴဒဇန် ဂၠံက်ထောံကွောန်မတ်၊
ဒဇဳဒဇောတ် ကၚ်ဇတ်သန်သွံ၊၊


အဓိပ္ပဲါမဝေါဟာရ...

  • ဟွံသဏုဲခြာ ( ကြိယာဝိသှ်ေ ) = ဟွံကဵုလဇုဲလဇ၊ ဓဝဲါဂှ်၊ ပြဟ်ဟ်ပြေဟ်ဟ်၊ ( immediately )
  • စံၚ်တူ၊ ပူဆာ၊ ထသပါ၊ သပါထ၊ ကၚ်ဇတ်၊ လောံလာဲ၊ လ္ၚာပ်လ္ၚာ၊ သ္ဗသ္ပာတ်၊ သ္ပာတ်သ္ဗ၊ တူယဲ၊ လၚ်ဇွောဝ်၊ လွောၚ်စန်၊ စံၚ်နှာ၊ ကာဲကဝ်၊ ( အကမ္မကကြိယာ ) = ကြိယာဂမၠိုၚ်ဝွံ လအာအဓိပ္ပဲါဍေံ တုပ်သၟဟ်အိုတ်ရ၊၊ Synonym
  • ကာန် ( အကမ္မကကြိယာ )၊ ပကာန်- ပ္ကာန် ( သကမ္မကကြိယာ ) = ပ္ဍဲညးၜါကဵုဒှ် ပ္ဍဲညးဂမၠိုၚ်ကဵုဒှ် ပ္ဍဲအရာဝတ္ထုၜါၜါကဵုဒှ် ပြဝမပြိုၚ်ပ ရေၚ်သ္ကံ၊ ပြိုၚ်ပ တုပ်တုပ်၊ ပြိုၚ်ကၠောန် ရေၚ်သ္ကံ၊ ပြိုၚ်ကၠောန် တုပ်တုပ်၊ ပြိုၚ်မံၚ် ရေၚ်သ္ကံ၊ ပြိုၚ်မံၚ် တုပ်ပ်၊၊ ...{ ပ္ကာန်က္ဍိုပ်မွဲဒၞဳ၊ ( သကမ္မကကြိယာ ) = က္ဍိုပ်ၜါမ ကဵုတိက်မွဲဒၞဳ၊၊ ညးၜါရေၚ်ကာန်သာဓာ ( အကမ္မကကြိယာ ) = ညးၜါ မံၚ်တုပ်တုပ်၊ ညဳသာ၊ လေၚ်လး၊ သၞေံသၞဴညးသ္ကံ၊၊}
    ... ((( ပိုဒ်ကြိယာ ကာန် ၀ွံ သၟိက်ပပိုဒ်နာံမ္ဂး ကြဴအက္ခဝ်ကဂှ် ထပ်စုတ်အက္ခဝ် ၊ ဟွံသေၚ်မ္ဂး သၟဝ်အက္ခဝ်ကဂှ် ကွက်စုတ်အက္ခဝ်ကၟက် တုဲ ဒှ်အာပိုဒ်နာံရ၊၊ ကာန် = ကဝါန်၊ ကွာန်၊၊ ပိုဒ်နာံမလၟောဝ်စှ်ေကၠုၚ်နူပိုဒ်ကြိယာမွဲမွဲဂှ် ညးကော်စ ကိတနာံ ဗတ်ပါဠိ၊ ကြိုတ်နာံ ဗတ်သံၚ်သာကြိုတ်၊၊ ကျာ်တြဲ ပပရိနိဗ္ဗာန် သၟဝ်တၞံဓိတာန်ကဝါန် ပ္ဍဲဂြိုပ်ဥဒျာန်သၟီမလ္လာ၊ = တၞံဓိတာန်ကဝါန် ဟီုဂှ် တၞံဓိတာန်ၜါတၞံ ရေၚ်မံၚ် မိက်ဂး၊၊ ပိုဒ်နာံ ကဝါန် မတုပ်ကဵုပိုဒ်ကြိုတ်နာံ ကဝါန် လတူဂှ် နွံမွဲမ၊ တၞံကဝါန်၊၊ ကဝါန်ဝွံ လၟောဝ်စှ်ေကၠုၚ်နူပိုဒ်ကြိယာဟွံသေၚ်၊ လဵုမာဲဇကုဍေံဂှ် ဒှ်ဒၟံၚ်ပိုဒ်နာံဒတုဲရ၊၊...)))
  • လောပ်၊ လုပ် ( သကမ္မကကြိယာ - ကမ်မွဲ ) ပ္လောပ် - ပၠောပ်၊ ပ္လုပ် - ပၠုပ် ( ဒွိကမ္မကကြိယာ - ကမ်ၜါ ) = ညးပၠောပ်ဥမၚ်၊၊ စၟတ် ... ပ္ဍဲဂတပိုဒ်အကမ္မကကြိယာ ယဝ်သထပ်စုတ်အက္ခဝ် မ္ဂး ပိုဒ်အကမ္မကကြိယာဂှ် ဒှ်အာပိုဒ်သကမ္မကကြိယာ၊ ကြိယာမသက္ကုပိုဒ်ကမ်ဂှ် ဒှ်အာကြိယာမၞုံပိုဒ်ကမ်မွဲ မိက်ဂး၊၊ ပ္ဍဲဂတပိုဒ်သကမ္မကကြိယာ ယဝ်သထပ်စုတ်အက္ခဝ် မ္ဂး ပိုဒ်သကမ္မကကြိယာဂှ် ဒှ်အာပိုဒ်ဒွိကမ္မကကြိယာ၊ ကြိယာမၞုံပိုဒ်ကမ်မွဲဂှ် ဒှ်အာကြိယာမၞုံပိုဒ်ကမ်ၜါ မိက်ဂး၊၊ ကြိယာမဖှ်သာ်ဂှ် ပ္ဍဲဝေါဟာရမည်ပိုဲ နွံတဴဂၠိုၚ်သန်၊၊
ပမာတုန် ...
ဗီုဒၟံၚ်ကြိယာဂကူကြိယာဗီုဒၟံၚ်ကြိယာ မလံၚ်စုတ်အက္ခဝ် ပဂကူကြိယာ
လောတ်အကမ္မကကြိယာပ္လောတ် - ပၠောတ်သကမ္မကကြိယာ
ကေၚ်သကမ္မကကြိယာပ္ကေၚ် - ပကေၚ်ဒွိကမ္မကကြိယာ
ကတ်သကမ္မကကြိယာ ပ္ကတ် - ပကတ်ဒွိကမ္မကကြိယာ
ကြိယာသၟေဟ် မၞုံနဲကဲမဖှ်သာ်ဂှ် တၠပညာတံ ချပ်ဂြၚ်တီကေတ်ညိ၊၊
(((...ပ္ဍဲအရာမချူလိက် ညံၚ်သ္ဂောံဒးကဵုနဲသဒ္ဒါမည်စၟတ်ဂှ် ချူအိုတ်ညိ၊၊ ကြိယာမွဲမွဲမ ဒှ်ကြိယာမသက္ကုပိုဒ်ကမ်ဟာ၊ ကြိယာမၞုံပိုဒ်ကမ်ဟာဂှ် ချပ်ဂြၚ်ကေတ် နကဵုဂမြၚ်ညာဏ်ဇကုညိတုဲ ချူညိ၊၊ ပ္ဍဲဝါကျမွဲမွဲ ပိုဒ်ကြိယာ ညံၚ်ဟဂွံဗၠေတ်အာဂှ် စွံသတိညိ၊၊ ကြိယာဗၠေတ်မ္ဂး အဓိပ္ပဲါ၀ါကျမမိက်သ္ဂးဂှ် လီုလာ်အာရောၚ်၊၊...)))

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၂၉ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Thursday, July 03, 2008

မတ်ဂၞကျာ်ထပှ် ဂၠံက်ကေတ်တုဲ ကလော်ဗြဴသဳနန္ဒာ ပြၚ်ဏာကဵုဣဏၚ်ကၚ်ရဳ
လၟေၚ်ဒဒှ် တဝှ်ဖဵုဂုန်၊ ပိုဲဟီုပျးတုန် တိုၚ်ဂုန်သံၚ်သာ၊ ယက္ခိဏဳအဴ ဗြဴသၟာ်ဗဒါ၊ ဒတောဝ်ဝဲသၟဟ် ညးထပှ်ကၠာ၊ ဍေံဗ္ဒဟ်ဥပ္ပဲါ စၞာဲဂၠိုၚ်ရာ၊ ညံၚ်ဒှ်ယဲရော ဂၠိုၚ်သန်ရောဂါ၊ ဗြဴသၟာ်ဗဒါ ယက္ခဳပါပ၊ ဍေံချပ်ပၠေၚ်ပြဟ် ဗြဴထပှ်ရ၊ ညံၚ်ဒှ်ရောဂ ဍေံပမာယာ၊ ဍေံကဵုကော်ရော ဗိန္ဒောဟောရာ၊ ပြဟ်တိုန်စိုပ်အာ ကာလဂှ်ရ၊ တော်ဂၞန်ရံၚ်မွဲ ပ္ဍဲကဵုယုဂ္ဂ၊ အယုက်ဍေံစုံ ဒတုံပါပ၊ ရာဟုဍိုက်လာပ် ဂြိုဟ်လုပ်ပြက်စ၊ အစာသဝ်ရ ဆကဵုဂဥုဲ၊ အယုက်သုန်အာ ဇာတာလီုသ္ဂုဲ၊ စန်လက်ဟွံခိုဟ် ဂြိုဟ်လီုသဏုဲ၊ သဝ်ကဵုဂဥုဲ စတုဲဟွံဒး၊ ယဲလေဥပ္ပဲါ သဝ်စၞာဲပြး၊ ဓာတ်ကျာလီုချာဲ ဖေက်လှာဲဂတး၊ မိဗြဴယက္ခ ရောဂဇၞော်ကၠး၊ အစာသဝ်ဗ္ဂန် ချပ်ပၠန်ဂတး၊ ကဵုဓာတ်မဂး ဒးညိပၠန်ဟာ၊ ဖျုန်ကၠိက်ဖျုန်ဂၠဴ နှဴမဆာလာ၊ သဳလောလဳမှဴ ဗြာတ်တ္ၜဴဗြဴတာ၊ ဆနွံပ္ဍဲဓာတ် ညာတ်ပ္ဍဲပရာ၊ ကဵုစတုဲသွံ ယဲဟွံသက်သာ၊ ယဲဂှ်တူအာ နူကၠာရိုဟ်တ္ၚဲ၊ ရံက်ရက်လးလဝ် သၟဝ်သၞာပြဲ၊ ယက္ခိသ္တိက်လော ပၠောဇကုအပ္ဍဲ၊ ဗြုတဴကြောပ်ကြောပ် ဒဇပ်လောန်တဲ၊ ဇုတ်ဇၞော်ခလှောတ် ၜေါတ်ဇုတ်သကဲ၊ ချိုတ်ကွေံရအဲ တ္ၚဲဝွံရကော၊

နန္ဒကိတ္တိ ညာတ်မိသ္တၚ်လော၊ ဇုတ်ဗြုကြောပ်ကြောပ် ဒဇပ်စိတ္တော၊ ဖေက်စုတိရော ဇြဟာန်ကောဂၞဴ၊ သၟီဇွိတ်သပေါတ် မတ်ရံၚ်ကြက်လှဴ၊ ညာတ်စိုတ်ဒဇောတ် မတ်ညံၚ်ကကၠဴ၊ လရိုအ်ကမြဴ ညံၚ်ဂၠဴဒးကံ၊ သၟီညာတ်သ္ၚိတ်သ္ၚဲ ယဲဍေံဒှ်ကြံ၊ ယွံလေအမာတ် ၀ါတ်ကွေံယဲကံ၊ အာကော်ဟောရာ အစာသဝ်စံ၊ ကဵုတိုန်ပြဟ်ကွေံ အဲဖျေံအသံ၊ သေဏာတဆှ် ညံၚ်ပရှ်ကံ၊ စိုပ်သ္ၚိဗိန္ဒော ဟောရာအဟံ၊ ယွံလေအစာ မဟာသၚ်ဃံ၊ နွံတဴအသံ ဂၠံပါၚ်နာဲညး၊ ကဵုတိုန်အာပြဟ် လမုဟ်ညိမၞး၊ သဝ်လေပ်ဗိန္ဒော ဟောရာစဳကၠး၊ မိၚ်တုဲမဂး မၞးဒြေပ်တိုန်ရ၊ တိုန်စိုပ်နန်ကၠတ် သုဒဿဏ၊ လပုဟ်တဲယဵု ပ္ဍဵုတူသိသ၊ ယွံတလတိ ဘုမ္မိပါလ၊ မူနွံပမိက် ကော်ပိုဲဍိက်ရ၊ နန္ဒကိတ္တိ က္ဍိုၚ်ဂ္ညိသေတ၊ ယွံဗမၞးတြ တုလဝေါၚ်သာ၊ ဂၞကျာ်ဇၞော်ရ ရောဂကၠုၚ်ပါ၊ ဟိုတ်ဂှ်ဒးကော် ဗော်သဝ်ဟောရာ၊ နာဲဗိန္ဒောဇၞော် လုပ်ဗော်မဟာ၊ က္ညသြဟ်ပ္တဴစိ ရံၚ်ညိအစာ၊

ဟောရာသ္ၚဳမွဲ ပ္ဍဲစက်ဇာတာ၊ ပြကိုဟ်ကၞပ် ပညပ်သၚ်ချာ၊ ပ္ဍဲပြကိုဟ်ရ တဗ္ဗျဂုန္နာ၊ စာရကတ္တ သာရသၚ်ဃာ၊ ဓုဝေါၚ်ကိန်ဆာန် မှေန်ထဝ်ပ္ကာန်ဏာ၊ တိတ်ပ္ဍဲမန်တပ် ကၞပ်တမၠာ၊ ပြက္ကဒိန်ကၠာ ဗျာကရဏဳ၊ စက္ခုပါလ တာပဿညဳ၊ ဝေတ်ဒျကုလာ သာဒိပ္ပဏဳ၊ ဇောတရတ်ဆက် ညံၚ်အိန်တက္ခဳ၊ မတုပ်အနဳ သဝ်ဇဳဝက၊ ဥတုပိဒွန် ဓာတ်ပန်ကာလ၊ တဝါ်ယာကြာ နက်သတ်ကာလ၊ တီအိုတ်ကၞောတ် သ္ဇက်တောံၜတ်စ၊ ဟောရာမပ တလတြဳဇှ်၊ ကဵုဂဥုဲပြဟ် ယဲဂှ်ဟွံသာ၊ နွံမွဲနဲပၠန် ဂြန်ညးတမၠာ၊ ဂွံစမဂး ဗၠးရလောဲသွာ၊ ဂြန်အိန်တက္ခဳ ပ္ညဳယမုကၠာ၊ ဂွံလေဝါတ်လောန် နွံပ္ဍဲနန္ဒာ၊ အိုတ်စိုတ်ဍိက်ကၠာ ဂြန်အစာဝွံ၊ ကေတ်လေဝါတ်လောန် တန်ပ္ဍဲဇကု၊ နွံပ္ဍဲနန်မြု ယမုဂကူ၊ ဂွံတုဲမဂး ဟွံဒးစံၚ်တူ၊ ဂွံညိဟာအဴ ရဴဍောၚ်ဝိဇူ၊ ဂဥုဲဝွံဂှ် ဒှ်နူဂကူ၊

နန္ဒကိတ္တိ ညာတ်မိလောတ်လော၊ တုဲဟီုတိုန်ပြဟ် ပ္ဍဲဂှ်ထောထော၊ ယွံလေဟောရာ အစာဗိန္ဒော၊ ဇကုလဝ်ကၠာ စိတ္တာအဲရော၊ စိုတ်ဂၠံက်ကဵုမာန် ဗြဴယာန်ဟေမော၊ မိတ်သ္ဍိုက်အဲ ယဲသ္တၚ်လောတ်လော၊ ဟီုမူဒှ်ရော ဗိန္ဒောယွံမ၊ ဟီုညိဗိန္ဒော ပ္ဍဲပယောဂ၊

ယွံကြက်ဂကူ တၞောဝ်မှာရာဇ၊ ယဲဝွံထတ်လောန် ဒးသ္ကန်ဇိ၀၊ ဂွံပြဟ်ဗၠးလောဲ မွဲသတ္တဟ၊ ဍိက်ဗိန္ဒောတၞံ တမ်ပထမ၊ ယဝ်ပ္တေဟ်ဍိက်ရ တၠဂွံလမျီု၊ ယဝ်ဟွံပ္တေဟ်အဲ အိုတ်သ္ကန်ဒဲလီု၊ ယဝ်ရပ္တေဟ်ဂှ် ဗၠးပြဟ်စိုန်သ္ကီု၊ ဂဍောၚ်မတ်ဂှ် ညးထပှ်ကီု၊ ယဝ်ဂွံမဂး ဂွံဗၠးဘဲကီု၊ ယဝ်သ္ဂောံညံၚ်ဟီု လမျီုဂွံဗၠး၊ နန္ဒကိတ္တိ ဣဓိဇၞော်ကၠး၊ မတ်ညးထပှ် ဂွံပြဟ်ရမၞး၊ ဂွံရပဒွိၚ် သာ်ဝွံသၟီဂး၊ ဂဥုဲဝွံသအး ဗၠးရအစာ၊ ဂွံလမုဟ်ရ ပဒွိၚ်ပူဆာ၊

သၟီကဵုကော်ဗၠာဲ သရာဲတံကၠာ၊ ယွံသရာဲအဲ ဗၠာဲမွဲအသာ၊ မၞးတိုန်နန်သၟတ် ဂၠံက်သီုမတ်ၜါ၊ ဒေံဒဒေံပြဲ မွဲဒိုဟ်ဂၠံက်ဏာ၊ ဂၠံက်ဆမွဲဒိုဟ် မွဲကဵုခိုဟ်ကၠာ၊ ညးတရဴဂှ် ဂၠဟ်ကေတ်သီုၜါ၊ ပဒညညှာ အာသီုၜါပိ၊ တေံဗြဴထပှ် ပဒှ်ယုတ္တိ၊ ဟိုတ်ဝဳဝဲပၠန် ပစ္စုပန်စိ၊ ပါဏာတိပါ ပ္တုဲကၠာအဒိ၊ ၀ဳဝဲဆေဝ်ကြတ် ညးဂၠံက်မတ်မိ၊ ဟိုတ်စၚ်ကက္ဍတ် မတ်ၜါသ္တုံဇွိ၊ ဟိုတ်စၚ်ကလိုဟ် သီုၜါဒိုဟ်ဂၠိ၊ ၀ဳဝဲဗက်စိ မိဒးဒုၚ်ရောၚ်၊ ဟိုတ်ဂှ်ညးဂၠံက် ခေါ်မတ်မွဲတောၚ်၊ သီုဂၠံမတ်ၜါ ညံၚ်စမ္ပာဍောၚ်၊ ညးဂၠံက်ဏာရောၚ် မွဲတောၚ်သေၚ်ဟာ၊ ၀ဳပက်စိုတ်ရောၚ် မိဍောၚ်စမ္ပာ၊ ဟိုတ်ဒးပ္တုဲလဝ် ပ္ဍဲဓဝ်ပါဏာ၊ ၀ဳဝဲဗက်ကၠုၚ် မိဒးဒုၚ်ကၠာ၊ ကြဴမိဗၠးဘဲ နူဝဲသေၚ်ဟာ၊ ကြဴဂွံတန်သိုက် ဟွံဒိုက်ၜါဝါ၊ ဗၠးဝဳဝဲပၠန် တန်မွဲသၞာ၊ ကြဴမိမြာ တူပြာသာတ်နန်၊ ဟိုတ်ဝဲဂှ်သၟတ် အဇျှတ်ဗိုန်က္ညန်၊ ညးဂၠံက်မတ်နာဲ အကာဲလက်ဂန်၊ ဒးဒုၚ်တဴပၠန် လဂ္ဂန်ကြုတ်ဏာ၊ သရာဲသၟီဇၞော် ဍေံဂၠံက်ဟွံညှာ၊ ညးတရဴစိ သ္တုံဇွိသီုၜါ၊ ဒေံဒဒေံပြဲ မွဲဒိုဟ်ဂၠံက်ဏာ၊ တုဲလုပ်ကွာဲရ ဓမ္မရာဇာ၊ မတ်ညးထပှ် သၟဟ်န်သေၚ်ဟာ၊ သီုထပှ်သွံ ဂွံရအစာ၊ ဗိန္ဒောရာဇာ သဝ်ဟောရာစိ၊ ဍေံဂွံတုဲမာ ပၠောပ်ဏာတွာဲမိ၊ သဳနန္ဒာသွံ ဂွံမတ်သ္တုံဇွိ၊ ဍေံဗနုဟ်ကၠာ သၟီကျာလဲမိ၊ ၀ါယျောစိုပ်ပြဟ် ပ္ဍဲဂှ်ဟဂၠိ၊ ယွံသဟာဲအဲ ထပှ်မွဲမိ၊ ဂဍောၚ်မတ်ဍေံ ဂွံကွေံဒမၠိ၊ အဲပြၚ်ဏာညိ ကဵုမိကၚ်ရဳ၊ ဍေံစုတ်ရဴပြဲ ပအပ်တဲကျာပ္ညဳ၊ ဝါယောဂွံမွဲ ခဍတ်တဲချဳ၊ ပြဟ်အာစိုပ်က္ဍၚ် ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ၊ ကောန်ဗြဴယက္ခဳ ဒေဝဳအဂ္ဂ၊ ပြဟ်အာစိုပ်ရ ကောန်ယက္ခတုန်။ ။

မိသဳနန္ဒာ ဗြဴယက္ခာပ္ဍုန်၊ ဂွံမတ်ညးဂှ် သီုထပှ်တုန်၊ ယက္ခမဵုရုန် ဂုန်ယဲဥပ္ပဲါ၊ ဂွံဗၠးဗွဲပြဟ် ဒှ်ယဲစၞာဲ၊ သၟီဓဝ်ကဵုနာဲ ဟွံသြာဲသဝ်ဂၠု၊ တူဒေန်ဒြၚ်စိၚ် သၟီကဵုနာဲဇု၊ စသိုၚ်တဴစု တူနန်မြုထဝ်၊ လီၜန်တဝ်ဂၠဝ် မွဲနန်ထဝ်ဂျ၊ စသိုၚ်သုခ ကာလဂှ်ပၠန်။ ။ပြဝံက်မဝေါဟာရဂမၠိုၚ်
မဝေါဟာရ၀ါစၚ်္ဂပြဝံက်အဓိပ္ပဲါဇၟန်ဝါကျ
တူအကမ္မကကြိယာက္ဍၚ်၊ ဂၠိုၚ်၊ယဲဂှ်တူအာ = ယဲဂှ်က္ဍၚ်အာ၊ ယဲဂှ်ဂၠိုၚ်အာ၊[ Her illness becomes more serious than ever, or is getting worse everyday.]
တူအကမ္မကကြိယာခိုဟ်(နူညးတၞဟ်၊နူအရာမွဲမွဲသာ်)၊ဇြဟတ်ဍေံ တူအာနူအဲ၊ [ He surpasses me in strength.]
တူအကမ္မကကြိယာပၟတ်မဂဵုသၠံၚ်ဒၟံၚ်၊ပၟတ်= ပၟတ်တူ၊ သ္ၚိတူ၊ ပၟတ်ဂြိုပ်တူ၊ ကွာန်တူ၊
ဒဇပ်အကမ္မကကြိယာဂတဝ်၊ ၜိုဟ်ဂတဝ်၊ ( လ္ၚဵုချူ- ဇတဝ်၊ ဒဇပ်ဇတဝ်-ဒဇပ်ဂတဝ်၊ ) ...
ပြက္ကဒိန်နာံသံသာကြိုတ်= ကြက္ကဒိန်၊ ညးလ္ၚဵုတံချူ-ပက္ခဒိန်။အ္စာကဝိမၚ်ရောဂေါဝွံ ညးချူဟီုဂး မဝေါဟာရ ပြက္ကဒိန်
လဲနာံညးမကၠောန်ကလောန်မွဲစွံ၊ ညးမၞုံအဆံၚ်မသၟဟ်ကဵုဇကု၊ ညးမဒှ်သ္ကံရဲ ပ္ဍဲမကၠောန်ကလောန်မွဲမွဲ၊ Partner, counterpartလဲအဲ = My partner, my counterpart

Powered By Blogger