Mon, If you don't breathe, there is no air. If you don't walk, there is no earth. If you don't speak, there is no word.

လမျီုမည်ဂှ် အရေဝ်မည်ရ။ အရေဝ်မည်ဂွံဗိုန်ဂှ် လိက်ရောၚ် ဗဗိုန်ပခိုၚ်ကဵု။
ဟိုတ်ဂှ်ရ လမျီုမည် ညံၚ်ဟဂွံတိတ်အာ နူမည်ဂှ် အရေဝ်မည် မည်ဟီုညိ ဂးညိ။ လိက်မည်ဂှ် မည်ကတ်ညိ ချူညိ။

Bookmark and Share

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၃၄ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Friday, August 15, 2008

ဗြရတ် လံၚ်ဗဇဵုစာၚ်ကဵုသၟီနန္ဒကိတ္တိ
လၟေၚ်ဒဒှ် ပိုဲဟီုတွံပ္ဍုန်၊ ဗြရတ်ဂှ်တုန် တိုၚ်ဂုန်ပြဲဖာ၊ တွာ်ဒေါဝ်သဗာန် နယာန်ပါဒါ၊ ယိုက်ကေတ်စာၚ်မွဲ ဍောဲဍောဲတွာ်အာ၊ ပ္ၚောံနန်ထဝ် သၟီဓဝ်ရာဇာ၊ ကောန်ဍုၚ်ဗက်ဂၠေဲါ စာၚ်မွဲမွဲကၠာ၊ တမံတဲဟေၚ် ယိုက်ကေတ်သေၚ်ဟာ၊ ဗက်ကြဴဗြရတ် တြုံကၞတ်သာ၊ ညံၚ်သၟီသဳဟ လျလျဂါံအာ၊ ဇန်တံဗဵုကၠံၚ် ညံၚ်ခေသရာ၊ မတ်ဟွံလၜဲ စာၚ်မွဲမိန်ဏာ၊ လုပ်စိုပ်မုက်ရၚ် သ္ၚိဗတၚ်ဇာ၊ အမာတ်တံသၟာန် ဂလာန်သ္ဇိုၚ်သာ၊ ယွံသၟတ်ဗၠာဲ စာၚ်နာဲလံၚ်ဟာ၊ လုပ်ကၠုၚ်စိုပ်ကၠာၚ် စာၚ်ပြဝါဂမၠိုၚ်၊ ယွံညးမဆာဲ နာဲတလက္ဍိုၚ်၊ နွံအသံပၠန် သၟီနာဲနန်ဂွိုၚ်၊ သၟိက်ဗဇဵုစာၚ် လံၚ်ပကာန်ပြိုၚ်၊ နွံအသံနာဲ ဍိက်ဗၠာဲဟွံပိုၚ်၊ ဒးကၠုၚ်ပ္ကာန်ပြိုၚ် ဟွံပိုၚ်ရောၚ်နာဲ၊ အမာတ်မိၚ်ပြဟ် ဂလာန်ဂှ်ဆာဲ၊ အရေဝ်ဍိုန်ၜတ် ဍောတ်နွံစရာဲ၊ လဇကၠာနာဲ ဍောတ်ဗၠာဲဍိုန်ဒ္ၚဳ၊ မၚ်ဨကရာတ် မန္ဓာတ်ကျာ်သြဳ၊ ညးဟွံတိတ်ဏီ ခပ်သီပိုၚ်ပြဳ၊ လဇညိကၠာ ဗၞတ်ၜါဗဟဳ၊ နန္ဒကိတ္တိ နွံဣဓိလွဳ၊ တိတ်ဂဇံရုၚ် ဒုၚ်တဴသဳကၠဳ၊ ထောံမတ်ညာတ်အာ တြုံပါရမဳ၊ သီုဗော်ပြဝါ တုပ်ရာဇာသဳ၊ သၟီရံၚ်စမဳ အိန်ရဳသ္တပ်သ္တး၊ ယွံလေဝ်ဍောတ်ဗၠာဲ နာဲမစဳကၠး၊ စာၚ်နာဲစာၚ်အဲ လံၚ်မွဲဗလး၊ ဒေါဝ်သဘၚ်ပေဲါ စာၚ်အဲကဵုမၞး၊ ညံၚ်ကၠုၚ်ဒါတ်တဲ ဒေါဝ်ပေဲါဇနး၊ . . .

ဗြရတ်မိၚ်အဵု ပၚ်တဲယဵုပၠး၊ သၟီဒါတ်တဲခုတ် ပိလစုတ်ဒး၊ စာၚ်သၟီဗလး ကၠာညးဂြဴမံၚ်၊ စာၚ်ဍောတ်ဗၠာဲဂး ခြးသုန္ဓရံၚ်၊ တက်သၞေၚ်လဒု ညံၚ်ဗရုမံၚ်၊ တက်သၞေၚ်ပိ၀ါ ကြဵုဇာသလံၚ်၊ စာၚ်သၟီဒြေပ်ကၠုၚ် စာၚ်ဏံဒုၚ်ဒၟံၚ်၊ စာၚ်သၟီပြဟ်ပြေဟ် သလာ်ပှ်ေဒံၚ်၊ စာၚ်ဗြရတ်ဗၠာဲ ဂၠဲါဆောဒန်ဍံၚ်၊ ဒးလေံဇိုၚ်ၜါ လောတ်လ္ၚာထရံၚ်၊ ခြုဟ်ဒလိုက်က္တဵု ခဵုလုပ်ပ္ဍဵုပၠံၚ်၊ စာၚ်ဍောတ်ဗၠာဲဗၠေတ် တက်ဂေတ်ပလံၚ်၊ လေံဇိုၚ်ဒဏ္ဍံၚ် တက်ပလံၚ်ဏာ၊ စာၚ်သၟီဇုဲဇာဲ ဂဲါကၠုၚ်ဂဲါအာ၊ စာၚ်ဗြရတ်ကွေံ ပှ်ေဒးပါၚ်ဟာ၊ စာၚ်သၟီဍောၚ်လောန် ရပ်ပၠန်မွဲဝါ၊ စာၚ်ညးညးရပ် ချပ်ကဵုဍာ်ကၠာ၊ ကဵုတုဲပညုၚ် သ္ၚုဗ္ဒုၚ်ကဵုကၠာ၊ စာၚ်ဗြရတ်ဆက် ထတ်စောံမြက်စာ၊ ဂြဴလတိုၚ်ဒၟံၚ် ညံၚ်ခေသရာ၊ ဨကရာတ်သၟတ် ကဵုဗြရတ်ကၠာ၊ ဗလးပၠန်ဟေၚ် တက်ပြီုသၞေၚ်ၜါ၊ ညးခြေံအဲခြေံ ဗလေံဇိုၚ်ၜါ၊ လုပ်ဇဵုဖြးဖြး ဒးဒန်လောတ်ဇၟာ၊ ဒးဒန်ဇိုၚ်ၜါ လောတ်လ္ၚာသ္ဒ၊ စာၚ်သၟီဂေတ်ဂဲါ ဂၠဲါပဏံက်ထ၊ စာၚ်ဗြရတ်တက် လောတ်ဗတက်သ္ဒ၊ စာၚ်ဨကရာတ် ၚံက်ၚာ်ဒးကျ၊ စာၚ်ဗြရတ်ဇၞး ညးဒးဂြိုၚ်ခ၊ . . .

သၟီတိတ်ဒေါဝ်ပေဲါ ဒတဲတဲမ၊ တံၚ်ပၠောပ်ဏာကျဝ် ဒေါဝ်အမာတ်ရ၊ တိုန်တူဒေန်မြ သၟီတလဍုၚ်၊ စိုက်လဝ်ပုၚ်ဂွဳ ညဳသာသၟဟ်ပ္ညုၚ်၊ အမာဲဂၠိုၚ်သာ် ဍာ်လဵုမသ္ဇုၚ်၊ ပအပ်စုတ်တဲနာဲ ဍောတ်ဗၠာဲယဵုဒုၚ်၊ ရုပ်သာ်ဂေါ၀်သ္ဇုၚ် သၟုၚ်နာဲမန္ဓာတ်၊ ဟဂံၚ်ဒိုဟ်ဟေၚ် ဂဇံရေၚ်ကၞာတ်၊ တုဲရံၚ်ဗဵုဒ္ၚေါ၀် ဒေါ၀်ပူရိသာတ်၊ သၟီဨကရာတ် ပါတ်ပ္ဍဲစိုတ်ဟေၚ်၊ ညာတ်ထသပါ ဖဳဒွါပ္ဍီုသြေၚ်၊ ညံၚ်သပါသြိုဟ် ဖျိုန်ဂြိုဟ်ဟွံဝေၚ်၊ တုဲသၟီဖျန်ဟေၚ် သမုဲလေၚ်ဗၠာဲ၊ နာဲပအာပၠန် ဂေၚ်လန်ဂေတ်ဂဲါ၊ မပဂေၚ်လန် မံၚ်ပ္ဍဲနန်ဆာဲ၊ မအံက်စွံပၠန် ပစကောန်ဗၠာဲ၊ ပကောန်ကဵုနာဲ ပဗၠာဲပ္ဍဲသ္ၚိ၊ ကဵုပဗၠာဲကောံ ဇရေၚ်သ္တုံဇွိ၊ ပုၚ်ထပှ်ဂွဳ စဳရေၚ်ကဵုစိ၊ ဗြရတ်ကုမ္မာ နာဲသာဗောဓိ၊ လ္ၚောဝ်ပတီရ ယွံတလတိ၊ ယွံမရှာတ်သၟီ ပၚ်မှိၚ်ဍိက်ညိ၊ ဍိက်ဒိုက်ဂတ်ပၠန် ကၠောန်ဗစမိ၊ ရိုဟ်တ္ၚဲဂေတ်ဂဲါ ဂၠဲါလံၚ်စစိ၊ ဂွံဇၞးဖဲညိ ဘုမ္မိစရာဲ၊ ယဝ်အဲဍိက်ကျ ဒးပဍိက်နာဲ၊ မိဒးကၠၚ်ကၠောန် ဒှ်ပၠန်ဗြဴကၟာဲ၊ ဟိုတ်ဂှ်ဍိက်အဴ ဗစတဴယာဲ၊ . . .

သၟီမိၚ်ပါၚ်နာဲ ညံၚ်သာဲသဂြာ၊ ယွံလေဝ်ဍောတ်ဗၠာဲ မဆာဲရုပ္ပါ၊ ပဒွိၚ်ပုၚ်သွ စဏအဟာ၊ ကေတ်ဏာပ္ဍဲနန် ဖာပ်ပၠန်မာတာ၊ ကေတ်ဏာရိုဟ်တ္ၚဲ မွဲတ္ၚဲၜါဝါ၊ ဇကုနာဲစိ ပသ္တုံဇွိၜါ၊ ဗြရတ်ကုမ္မာ မိၚ်ရာဇာဟီု၊ ယွံမရှာတ်သၟီ လပဒွိၚ်ကီု၊ ယးဂတဆာဲ ဍိက်တိုန်ကွာဲပြီု၊ တိုန်တွာဲဇကု ပ္ဍဲနန်မြုကီု၊ တြုံသဏာဂီု ဟီုကဵုသၟီစိ၊ ခိုဟ်သန်ရနာဲ ပဗၠာဲပ္ဍဲသ္ၚိ၊ ပဒွိၚ်ကဵုမိ ပ္ဍဲသ္ၚိနွံဗဝ်၊ ပုၚ်သွနွံတုန် ကဖျုန်ဗဝ်သအဝ်၊ ကေတ်ဏာရုပ်ထဝ် ဂၠိုၚ်ဗဝ်တသုန်၊ အာဖာပ်ဗစ မိတလဂုန်၊ အဟာရတုန် ကဖျုန်ပုၚ်သွ၊ ပဒိုက်စိုတ်ပၠန် ကောန်ဂၠုဣတ၊ ဗြရတ်တုန်ရ တိက္ခပညာ၊ ပၚ်တဲတယျောဝ် လ္ၚောဝ်ရာဇာ၊ ကလံသၟီကၠာ ဘုမ္မိပါလ၊ ပုၚ်ဂွဳဍာ်လဵု ဂၠိုၚ်ကဵုရသ၊ နူနန်ထဝ်ဟေၚ် ဂၠေၚ်ဏာလျလျ၊ ဗစမိကီု သီုနော်နာဲရ၊ စာၚ်မိန်ပ္ဍဲဂၞိၚ် ကောန်သၟီရာဇာ၊ စှ်ေစိုပ်ခမၞၚ် ထာန်ဥမၚ်ဂ၊ . . .

ညးတရဴအဵု တရိုပ်ကဵုစ၊ ညးမွဲမွဲဂွဳ ညဳသာအိုတ်ရ၊ ဍာ်မွဲမွဲလဵု ကဵုဇဳသဗ္ဗ၊ မိနော်စဖဲ ရိုဟ်တ္ၚဲဖျုန်က၊ ကြဳဇှ်ကောန်မွဲ ဂွံဖဲစဏ၊ ဂုန်နာဲရုပ္ပ ကောန်တလဂုန်၊ မောဒနာအိုတ် ပ္ဍဲကဵုစိုတ်တုန်၊ ပ္ဍဲဂှ်ဗြရတ် တောတ်သၟာန်မိပ္ဍုန်၊ ယွံလေဝ်မိဂၞဴ မူရဴဟိုတ်တုန်၊ ညးစွံဥမၚ် ဒေၚ်သၠၚ်ဂြာံသြုန်၊ မတ်စက္ခုဒွါ ညးဂၠံက်ဏာတုန်၊ မိပထမုန် ဂုန်ဒုဟ်ဂှ်ညိ၊ ညးထပှ်ပ္ကာန် မိၚ်ကောန်သၟာန်မိ၊ လၟာဂၞဴယာဲ ဟွံစၞာဲညိ၊ ဨကရာဇ နန္ဒကိတ္တိ၊ ဒှ်မအံက်နာဲ ရကောန်ဗၠာဲမိ၊ ဨကရာတ်ဂှ် ဒှ်မနာဲစိ၊ ဂွံဗြဴတမိ မိဒးမဇျှဟ်၊ ပ္တေဟ်ဣဝဴပဴ ယက္ခဳဗြဴဂှ်၊ ဍေံပစဏာဲ ဥပ္ပဲါယဲဒှ်၊ ဂွံမတ်ပိုဲကီု သီုညးထပှ်၊ ဂွံတုဲဗၠးပြဟ် ဗိန္ဒောတွံဟေၚ်၊ သီုညးထပှ် ထဍဟ်ဏာရေၚ်၊ နော်နာဲဖျုန်ဂြိုဟ် ၜါဒိုဟ်ကၠက်ဟေၚ်၊ ယာဲမတ်မွဲဒိုဟ် ကဵု်လကိုဟ်ဍေၚ်၊ ဂၠံက်အနိၚ်ဟေၚ် ညံၚ်ဗီုပြေၚ်ဂၠဴ၊ ကောန်တဴဒၟံၚ်ရ ပ္ဍဲဂဗ္ဘဂၞဴ၊ စွံပ္ဍဲဥမၚ် ဒးဒေၚ်သၠၚ်တဴ၊ ကၠၚ်ကၠောန်ယဲသြ အဟာရဂၞဴ၊ ဂြိုပ်ထပှ်ဂိတု ပ္ဍဲဥမၚ်အဴ၊ လမုဟ်ဖဲတဴ ဂုန်ကောန်ဂၞဴသၟတ်၊ . . .

ဗြရတ်မိၚ်ကၠာ ထသပါထတ်၊ လၞီသ္ၚီသြိုတ် ဇိုတ်ဍာ်ရမတ်၊ ကာလဂှ်ပၠန် ပ္တန်ကၠေံစိုတ်သၟတ်၊ ချပ်ဗ္စာရဏာ မှာဗောဓိသတ်၊ အဲခစကၠာ ဂွံတီပြာကတ်၊ ယွံမိဍာ်တှ် သီုထပှ်သၟတ်၊ ကောန်တိုန်ခကၠာ ပ္ဍဲရာဇာဝတ်၊ တိုန်ခစနာဲ တွာဲသကုသၟတ်၊ အာတ်အခေါၚ်မိ ယုတ္တိကောန်ဍောတ်၊ ပဆေဝ်တာညိ မိဂဍောၚ်မတ်၊ ခရာဇာဝတ် သၟတ်ကေတ်ဍုၚ်ခွါ၊ ဍုၚ်ဝွံမွဲတဲ ဒဵုအဲဂွံမြာ၊ ဒှ်မအဲဟေၚ် ညိဟွံဝေၚ်ခြာ၊ တူအဲမွဲတဲ ညးဟွံမွဲၜါ၊ မိဂွံသိုက်လှိၚ် သမၞိၚ်ပါသာ၊ သီုနော်နာဲဂှ် ထပှ်သေၚ်ဟာ၊ ကဵုအခေါၚ်ကၠာ မာတာယွံမိ၊ ညးထပှ်မိၚ် တွိၚ်ပါၚ်ကောန်စိ၊ တက်သြိုဟ်ဆာံဆာံ ယာံတဴတသိ၊
ဟးမဂၠုယာဲ နာဲသ္ဍိုက်မိ၊
နာဲထောံပိုဲစိ မိဒးကၠၚ်ကၠောန်၊
သိက်စိုတ်နာဲရော အြဣတကောန်၊
ပနာဲဒဇန် ကဵုမိပၠန်ရော၊၊ ၊၊

ဟးကောန်ဇြဟာန် ဟွံဆာန်မိရော၊
ကဵုပိုဲဨကော ရောဂဍောၚ်မတ်၊
စက္ခုလီုသၟဟ် သီုထပှ်သၟတ်၊
ကဵုပိုဲကၚ်ဇတ် ထပှ်မတ်မွဲ၊
ကဵုပိုဲဒေါံသ္ၚီ လၞီတူယဲ၊
တြဳဇှ်ကောန်အဲ ဂွံဖဲဖအိုတ်၊
လသာထောံယာဲ နာဲတလၚ်ဗိုတ်၊
ပသာ်လဝ်စိုတ် ဗိုတ်ထောံမိဂၞဴ၊
နာဲကဵုမိဂၞဴ ဂၠက်သ္ၚဴပၠန်ရော၊၊ ၊၊

ဟးထဝ်ဒကောၚ် ဍောၚ်စန္ဒိမော၊
ထောံလဝ်ယာဲရော ဂၠိုၚ်အြသုၚ်ဂျိ၊
ချိုတ်ထောံရောၚ်ပြဲ နာဲပျဲစိုတ်မိ၊
တက်သြိုဟ်တသိ မိယာံလောတ်လော၊
ပ္ဍဲဂၠံဥမၚ် ဘိၚ်ဘၚ်စိတ္တော၊
ဒှ်မိယိုက်လဝ် ဂၠံဂဝ်နာဲရော၊
နာဲတီမဇျှဟ် မတ်ဂၠုသီုဆော၊
သီုထပှ်ရော မွဲအြဍောတ်ဇၞော်၊
မိဒးကၠၚ်ဗော် ဂရော်ဥမၚ်၊
ကဵုမိကြံဒိုဟ် ဖျုန်ဂြိုဟ်ဒေၚ်သၠၚ်၊
ဟးရာဇာဝၚ် မိဒးကၠၚ်လော၊
မိဒှ်ဨကော လောတ်လောရကောန်၊၊ ၊၊

Comments  

Powered By Blogger