Mon, If you don't breathe, there is no air. If you don't walk, there is no earth. If you don't speak, there is no word.

လမျီုမည်ဂှ် အရေဝ်မည်ရ။ အရေဝ်မည်ဂွံဗိုန်ဂှ် လိက်ရောၚ် ဗဗိုန်ပခိုၚ်ကဵု။
ဟိုတ်ဂှ်ရ လမျီုမည် ညံၚ်ဟဂွံတိတ်အာ နူမည်ဂှ် အရေဝ်မည် မည်ဟီုညိ ဂးညိ။ လိက်မည်ဂှ် မည်ကတ်ညိ ချူညိ။

Bookmark and Share

မကြိယာ ပြံၚ်ဗဒှ်မနာံ (၁၀)

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Sunday, January 31, 2010

ကြိယာကၟက်လ္ၚဵုတံဂှ် ခါရပြံၚ်ဗဒှ်မနာံမ္ဂး အယာံမာတ် မဖျာ်တရးပတိတ် အက္ခရ်ကၟက်ဂှ် ဒှ်အာမနာံရ။ ၜိုန်ဂှ် ကြိယာကၟက်ဂှ် ယဝ်ဒှ်ဂကူအကမ္မကကြိယာမ္ဂး ဖျာ်တရးပတိတ် အက္ခရ်ကၟက်ဂှ်တုဲ ဒှ်အာဂကူသကမ္မကကြိယာလေဝ် နွံကီု။ နဲဂှ်ဂှ် ပ္ဍဲဒၞဲါဏံ ဟွံဟီုဏီရ။ စိုပ်အခန်ဍေံတေံမ္ဂး ချူထၜးကဵုပၠန်။ နူကြိယာကၟက်လ္ၚဵုတံ ဖျာ်တရးပတိတ် အက္ခရ်ကၟက်ဂှ်တုဲ ပြံၚ်ဒှ်အာမနာံဂှ် နွံၜါဗီု။

၁} ဖျာ်တရးပတိတ် အက္ခရ်ကၟက်။
၂} ဖျာ်တရးပတိတ် အက္ခရ်ကၟက်ဂှ်တုဲ အကြာအက္ခရ်တမ်ကဵုအက္ခရ်ကၟက်ဂှ် ဆတ်စုတ် အက္ခရ်ဂစိုတ် (မ်)။

ပၞောဝ်ၜါဂှ် နဲမုက်ဂၞန်(၂)ဂှ် တၟံမကြိယာ လုပ်ကဵုနဲဂှ် ဖအိုတ်ဟွံသေၚ်။ မနာံကြိုတ် မလၟောဝ်ကၠုၚ် နူကြိယာကၟက်တုဲ မလုပ်ကဵု နဲမုက်ဂၞန်(၂)ဂှ် ဗၞတ်အဲမဆဵုတီလဝ်ဂှ်ဟေၚ် အဲ ချူထၜးကဵုရ။ သ္ၚဳရံၚ်သ္ၚိအၚ်သၟဝ်ဏံညိ။ မနာံကြိုတ် မလုပ်ကဵုနဲသီုၜါဗီုဂှ် လဆောဝ်မ္ဂး ကံက်အဓိပ္ပဲါတုပ်၊ လဆောဝ် ကံက်အဓိပ္ပဲါဟွံတုပ်၊ ပ္ဍဲအရာမကံက်အဓိပ္ပဲါဂှ် လဝ်စိုတ်ဗွဲတၟေၚ်ညိ။
မကြိယာကၟက်လ္ၚဵုတံ နဲမဂွံပြံၚ်လှာဲဗဒှ် မနာံ၊ နာံဝိသှ်ေ
မကြိယာ
နာံ၊ နာံဝိသှ်ေ (၁)
နာံ၊ နာံဝိသှ်ေ(၂)
ကျိုၚ်ကယိုၚ်၊ ကယျိုၚ်
ကြာၚ်ကရာၚ်

ကြိုက်ကရိုက်
ကြေန်ကရေန်

ကြာပ်ကရာပ်၊ တရာပ်
ကြတ်ကရတ်၊ တရတ်
ကြီုကရီုကမြီု
ကွာ်ကဝါ်၊ တဝါ်
ဂြဴဂရဴဂမြဴ
ဂြိုၚ်
ဂရိုၚ်

ဂြဲ

ဂရဲ (ဇုက်ဂရဲ)ကွာတ်

ကဝါတ်

ဂၠု၊ ဒၠု

ဂလု၊ ဒလု

ဒမၠု
ဗၠိုပ်

ဗလိုပ်ပၠိုတ်

ပလိုတ်ဂျိဂယိ


ဂမျိ
သြိၚ်

သရိၚ်

သမြိၚ်

ပြာပ်

ပရာပ်ဇြာဲ

ဇရာဲ

ဇမြာဲ (မၞိဟ်ဇမြာဲ)

ကျ


ကယျ

ကမျ
ဂွ

ဂဝဂၠိ၊ ဂၠေံ

ဂလိ၊ ဂလေံဒွိၚ်

ဒဝိၚ်


ဂြာံ

ဂရာံဂြီု၊ ဒြီု

ဂရီု၊ ဒရီု


ဂမြီု၊ ဒမြီု (နဒးနွံကဵုဂမြီု၊ ဒမြီုတက်ကျာရၚ်သ္ကံ၊)ဒၠေါၚ်၊ ဂၠေါၚ်

ဒလောၚ်၊ ဂလောၚ် (ဒၞေါၚ်၊ ဂၞေါၚ်)ဒၠေၚ်၊ ဂၠေၚ်

ဒလေၚ်၊ ဂလေၚ်
ပြၚ်

ပရၚ်ပြဟ်၊ ပြေဟ်

ပရဟ်၊ ပရေဟ်
ဂြောပ်


ဂရောပ်

ပြဲ

ပရဲပၠာဲ

ပလာဲကွိုၚ်၊ ကွုဲ

ကဝိုၚ်၊ ကဝုဲ

ပျး

ပယး၊ ပယျးဗျိ

ဗယိ


ဗမျိ
ဗျု

ဗယု


ဗမျု
ဗျဵု

ဗယဵု

ဗမျဵု

ဗြု၊ ဗြန်

ဗရု၊ ဗရန်


ဗမြု၊ ဗမြန်
တွဟ်၊ တွံ

တဝှ်
ကြံၚ်၊


ကရံၚ်၊ တရံၚ်

တမြံၚ်
ဒြိပ်၊ ဒြေပ်

ဒရိပ်၊ ဒရေပ်


ဒမြိပ်၊ ဒမြေပ်
ကျဝ် (ကျိုၚ်ကျဝ်)

ကယဝ်၊ ကယျဝ်(ကယိုၚ်ကယျဝ်)
ခြာ

ခရာ

ခမြာကြာတ်

ကရာတ်ကမြာတ်၊ တမြာတ်

ပြိုက်

ပရိုက်


ပြာ်

ပရာ်


ကြဴ(ကြာတ်)ကရဴ(ကရာတ်)ကမြဴ(ကမြာတ်)
သၟာန်

သမာန်


(ခေတ်တမၠာ = သုံမာည်၊ သုံမာန်)
ဒၠိ

ဒလိ

ဒမၠိ

ဒၠေံ
ဒလေံ

ဒမၠေံ
ဂၠိန်၊ ဒၠိန်

ဂလိန်၊ ဒလိန်


ဂၠါန်၊ ဒၠါန်ဂလာန်၊ ဒလာန်

ဒမၠာန် (ကၞုဲဒမၠာန်)
ပြာန်

ပရာန်

ပြီု

ပရီု


ဂွဳ

ဂဝဳ


ပြောဟ်

ပရောဟ်


ပမြောဟ်၊ (မွဲပမြောဟ်ဍာ်)သ္ဇိုၚ် (ဇြိုၚ်)

သဇိုၚ်
ဇြုၚ်

ဇရုၚ်


ဇမြုၚ် (သ္ၚိဇမြုၚ်၊ သ္ၚိဇရုၚ်၊)ဂြ

ဂရဂမြ (စံၚ်ဇွ ဂြဇုတ် = စွံၚ်ဇွ ဂမြဇုတ်)
ကၠုၚ်


ကလုၚ်၊ တလုၚ်

တမၠုၚ်
ကျောဝ်ကယောဝ်၊ ကယျောဝ်ခၠေဝ်

ခလေဝ်ခမၠေဝ် (အရေဝ်ခမၠေဝ်)ဂြိၚ်၊ ဒြိၚ်

ဂရိၚ်၊ ဒရိၚ်

ဂမြိၚ်၊ ဒမြိၚ်
ဗျံက်

ဗယံက်

ဂၠတ်

ဂလတ် (ဂၞတ်)

ကျူ

ကယူ (ကယူကၠဵု)
ကမျူ


ဗြိုက်

ဗရိုက်

ဗမြိုက် (သၠဗမြိုက်၊ တၞံကဝ်သၠဗမြိုက်၊)

ကၠာတ်ကလာတ်၊
ကမၠာတ်၊ တမၠာတ်
ဇၞး

ဇနး

ဇမၞး

ကြာန်


ကရာန်

(ကြာန်စုတ်ဂါကံ = ကရာန်ဂါကံ)
ပြေ

ပရေ

ကၠောန်

ကလောန်

ကမၠောန်
ဒြာတ်

ဒရာတ်

ဒမြာတ်
ဒၠိၚ်

ဒလိၚ်

ဇြ

ဇရ


ဇမြ (ဇမြ ပ္ကဴ)
ကြအ်ကရအ်၊ တရအ်
တမြအ်
ဂြေၚ်ဂရေၚ်

ဂမြေၚ် (ဗရုဂမြေၚ်ဂၠဴ ဗြုတဴကြုကြု၊ ဂၠဴဂမြေၚ်ချောဲ၊)

ပၠဳ

ပလဳ


ပမၠဳ
ကၠၚ်

ကလၚ်၊ တလၚ်

ကမၠၚ်၊ တမၠၚ်ဂြးဂရးတန်ကၠေံဆဏံကၠာရ။ မကြိယာကၟက် မပြံၚ်ပမနာံ နကဵုနဲဝွံဂှ် နွံတဴ ဂပ်ဂလိုၚ်ဏီ။ မကြိယာလ္ၚဵုတံဂှ် ဟိုတ်နူဟဂွံဆဵုကေတ်လဝ် မနာံဍေံတုဲ ပ္ဍဲဒၞဲါဏံ ခၠန်စွံလဝ်ကၠာ။ ချပ်ဂြၚ်တီကေတ် နညာဏ်ဇကုဇကုညိ။

Comments  

လိက်ခၞိၚ်ကျာ်မုဋ္ဌော ဍုၚ်ဗဂေါ

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Saturday, January 16, 2010

လိက် ခၞိၚ်ကျာ်မုဋ္ဌော ဍုၚ်ဗဂေါဝွံ လက်ထက်အၚ်ဂလိတ် မစၟိန်ပြမာန်လဝ်တေံ အၚ်ဂလိတ်တံ ကေတ်ဏာ ဍုၚ်ကာလကတ္တာ ကၟိန်ဍုၚ်အိန္ဒိယတေံတုဲ ဗွဲကြဴဏံ ကလေၚ်ကေတ်ဖျဴနၚ်တုဲ လၟုဟ် နွံဒၟံၚ် ပ္ဍဲတိုက်ထ္ၜးဝၚ် ဂၠံၚ်ကျာ်လဂုၚ်တေံ။ လိက်ခၞိၚ်ဝွံ ဒှ်ကွတ်တဲသၟိၚ်မန်ဟံၚ်သာဝတဳ ခေတ်လက်ကရဴအိုတ်ရ။ လိက်ခၞိၚ်ဝွံ တက်လဝ်ကဵုအက္ခရ်နာဍူ။ မိတ်သဟာဲ သၟိက်ဂွံဗှ်ဇၟန်လိက်ဝွံမ္ဂး ကေတ်အက္ခရ် နာဍူ Padauk ဒၞဲါဏံညိ။This post uses Padauk font. Please click the link above. After installing the font, the post appears in a correct form.

} စိရံ တိဋ္ဌန္တု သာသနံ။ ။ ကျာ်တၠလျး ၆ ဂၚေင်စရိတ် ပျးဒိုဟ် ရးမညဒေသ ဟံင်သာ၀တီ။ ပ္ဍဲဂိၝကာလဥတု ကျာ်ကောံကုအရှန်ဂမၠိုင် ကၠုင်စိုပ် ဂၞဴဗ္တီ ဇရေင်တၟံသုဒဿနမြင်သီတ။ ကာလဂှ် ကျာ်တီလမနွံပိုန် ဒက်ထဝဲါဇမၞး ဂတမုက္ခဝါ ဗွဲဒိုဟ်ဗၟံက်။ မှာထေသာရိပိုတ် သကိုပ်ပၞာန်ဓဝ် ဒၟံင်ဒိုဟ်သမၠုင်ကျာ။ မှာထေမုဂ္ဂလာန် ဒၟံင်သၟဝ်ကျာ။ မှာထေကဿပ ဒၟံင်ဒစိုဟ်နေရတိ။ မှာထေ

} ကစ္စာဲ ဒၟံင်ဒစိုဟ်ဗာယပ်ကျာ်။ မှာထေအနန်၊ မှာထေဂ၀မ္ပတိ၊ မှာထေအနုရုဒ္ဓ ဒၟံင်ဗၟံက် ဒစိုဟ်မုက္ခဝါကျာ်။ သက်သမိင်ဂှ် အဂ္ဂသာ၀က သီုအရှန်ဂမၠိုင် ဒၟံင်လၟေင်လၟေင်ရ။ ပ္ဍဲကာလဂှ် ကျာ်တၠလျး ၆ ပျးလဝ် ဗွဲဒိုဟ်အနာဂတ်ဂတ ဒၞဲါဝွံ မှာစေတီမွဲ သ္ဒဟ်ဟေင်။ ဓာတ်အဲ ၁၂ ဒၟံင်ပ္ဍဲဥပ္ပစာဝွံ။ ဓာတ်သော်အဲ ၈ တၞုင်တန်။ ဓာတ်အဲ ၂၀ ဒၟံင်ဟေင် သ္တန်။ ဒၞဲါမှာထေသာရိပိုတ်မဒၟံင်ဂှ် သ္ဒဟ်ထာန်သုပတိတှိ

} တဥပနိသယမဟာစေတီင်္ဟေ။ ဒၞဲါမှာထေကဿပမဒၟံင်ဂှ် သ္ဒဟ်သတန်ထာန်ပူဇာနိယပရိဘောဂ စေတီဟေင်။ ဒၞဲါမှာထေကစ္စာဲမဒၟံင်ဂှ် သ္ဒဟ်ဒတဴသုပနိဿယပရိယတ္တိဓမ္မဝါဒဂရဟေင်။ ပ္ဍဲထာန် မှာထေမုဂ္ဂလာန်မဒၟံင်ဂှ် သ္ဒဟ်ဒတဴသမဟိဒ္ဓိကအဂ္ဂစ္ဆာသယဟေင်။ ထာန်မှာထေအနန်မဒၟံင်ဂှ် သ္ဒဟ်သု[မ္ပန္နသ]ကလရာဇာဝံင်သရိယ သ္ဒဟ်ဒမံင်ဨက

} ရာတ်ဂမၠိုင်။ ဒၞဲါဝွံ ဍုင်မွဲသ္တန်၊ ဟံင်သာ၀တီ ပြာကတ်ဗွဲယၟု။ ပ္ဍဲပထၟမဝါရ သၟိင် ၁၇ ဒတောဝ်၊ ဒုတိယဝါရ ၃ ဒတောဝ်၊ တတိယဝါရ ၇ ဒတောဝ်၊ စတုတှဝါရ ၃ ဒတောဝ်၊ ပဉ္စမဝါရ ၇ ဒတောဝ်။ ဗဓိရော သသော ဗာလောစ။ ဂနေစဟိ ဒုကတထာ မစ္စော သေနာပတိ သတ္တ၊ ပဉ္စဝါရ အကာရယိ။ လၟေင်နွံပ္ဍဲပါဠိ ပျးဒိုဟ်ပါင်ကျာ်တီလမနွံကုပုန် ပ္ဍဲသာသနာ ၂၂၉၀ သၞာံ၊ သက္ကရာတ်ဍုင် ၁၁၀၈

} သေနာပတိရာဇ် ပသၟိင် မင်မွဲဓဝ်စဟ်ပြကာ၊ ဍုင်ရးနိဂီု သ္ဂေဟ်သွဟ်ရာင်ဆာဲ။ သၟိင်ဨကရာတ် သၟိင်ဥပ္ပရာဇာ၊ ရာဇ၀င်သၟိင် မဟာအမာတ် ဒဴဗညာ သေထီ သမ္ငေဟ် ညးလွေဟ်ဂမၠိုင် ဂွံပ္တုဲ ဓဝ်ကုသဵု ဗဂဵုသာသနာ ဗွဲမလောန်။ ဒၞဲါမှာထေသာရိပိုတ်မတွဟ်ဓဝ်ပထာန် နူဨကရာတ်တမၠာ ခနှံဗ္ဒဟ်လဝ်ဇြပ် သီုပနှင်ဓဝ် တြက်ကၠုင် ဒဵုစိုပ်သာသနာ ၂၂၉၀။ ဇြပ်ပထာန်ဂှ် လီုအာတုဲ သၟိင်ဓဝ်ဇၞော် တၠပါ

} ရမီ တတြီဇှ် ညးမပြဲလောန် ပျးဒိုဟ် နွံကဵုသၟိင်ဥပ္ပရာဇာ မခနှံတုဲ၊ ပ္ဍဲသာသနာ ၂၂၉၂၊ သက္ကရာတ်ဍုင် ၁၁၁၀၊ ဂိတုပုဟ် ၁၄ မၟံက် တ္ငဲ ၆ ဒေံတၠညးသၟီဥပ္ပရာဇာ ခနှံဇြပ်ပထာန် ဒယိုင်အတဟ် ၄၀ ဒယိုင်အဓါတ် သီုတမြောတ်ဒယိုင် ၉၀၊ ခနှံတုဲ ပ္ဍဲသက္ကရာတ် ၁၁၁၁ ဂိတုပသာ် ၅ မၟံက် တ္ငဲ ၁၊ ဗဳသ္ကဝ် ပရန် မစိုပ်ရာပ် မဆိုက်ဗ္ဒက် ပ္ဍဲတွပ်ဒွက်နိုတ်တံဂှ် ကဵုခနှံရုပ်ကျာ်ပတ္တိမာရုပ် ၂ ဇကု ထဝဲါ ၆ သာံဒံင်အစာ၊ သလုင် ၆ သာံဒံ

} င်အစာ၊ ကဵုရပ်သြာန်ဗ္ကေတ် ထဝ်အပၠိတ်။ အယံင်အလာဂအီလမၠာ် တုပ်တဴရဴကျာ်ဂမျိုင်ကီု။ ပ္ဍဲပၞင်ဇၞော်အသၟဝ်ဂှ်လေ ကဵုခနှံလဝ် ရုပ်ကျာ်တြဲ ၂၈၊ ဒကဴ ၄ ဒိုဟ် ကျာ်ထဝဲါဇမၞော် ၂ ဇကုဂှ်လေ ရုပ်အရှန်အသဳတိသာ၀က ၄ ဇကု သီုကဵုမဂ္ညိာတ်ဒးရး ဖျေဟ်သြာန်ဗ္ကေတ် ထဝ် ရေင်တွဳဒၟံင်ဝုတ်ဒိုဟ်ကျာ်ဇၞော်။ ခါဂးဇြပ်ပ္ထာန်ဇၞော်ဂှ်လေ အစာဗိက္သဝ် ဓဇဲ ပါန်မုတ် မဆိုက်ဗ္ဒက် ပ္ဍဲသၞတ်ဗၜတ်ပစပ်ပရာပ် မဂ္ညိာတ်တဴ သီု

} ဒြင်ကာဲကရာံ ရုပ်ပ္ကဴသၠနာနာသာ် ကဵုခနှံတုဲ ဗွဲပွဳပဝူအပ္ဍဲမ္ငး ၄ ဒိုဟ် ၈ ဒိုဟ်တံဂှ် ကဵုရပ်သြာန်ဗ္ကေတ် ထဝ်အပၠိတ် ရုပ်ရဴပ္ကဴသတ်ပုံဇဝ် တဝ်သၠ ဂဵုလဟဵုလ္စး လျးဗ္စီခနှတဴ ရဴဇြပ်သုဓမ္မ ပ္ဍဲဇရေင်ကျာ်စောလာမူနိ ပ္ဍဲဍုင်သွဝ်ကီု။ ဗွဲအပ္ဍဲမ္ငးဇြပ်ကီုလေ သၟက်သတ္တံဂမၠိုင် ညာတ်တုဲ ဂွံသံင်ဝေဂဂှ် လၟေင်ဘုံဗြီု ဘုံသွဝ် ဘုံအပဲါ ၄ သီုဇာတ် ၅၀၀၊ ဇာတ် ၁၀၊ ဗွဲလၟေင်လၟေင်အုပ္ပတိ က္တဵုဒဒှ်ဂုန်ဒုဟ်ဂှ် အစာပါန်ခီတံ ချူသၜို

} န် ခနှံလဝ် နကဵုမှင်ထဝ် ဇာဲၚုလစ္မံက်ဗ္တာင် ဍာ်ဂအုဲ မဂၠိုင်ကဵုသာ် မစိစောန်ဒးရး ကဵုချူခနှံလဝ်တုဲ။ ပ္ဍဲသက္ကရာတ် ၁၁၁၄၊ ဂိတုမာ် ၁၅ မၟံက် ဖာပ်သင် ၅၀၀။ အပေါတ်ခရိခရာ မသာဓာကဵုဂမှီ မပ္တံသပိုင် သ္ငာ သကိုပ်ခါယဗန် ဗဗေင် နိင် တနိင် ထဍိုဟ်ဍာ်။ ပဲါနူဝွံ အပေါတ်ဒါန်မဂၠိုင်ကဵုသာ် စီရေင်တုဲ နကဵုတွိင်တွိုက်ဒယေဟ်လေဟ် မဂၠိုင်ကဵုဘာသာ ဝေင်ပေဲါ ဒုင်သဘင် ၃ တ္ငဲ စရိုဟ်ဍာ် သလးကဵုဒါန်ကဵုဂမှီ ဗမၞး

၁၀ } တမၠင်လအာတ်တံ။ ပ္ဍဲညးမကၠုင်သဂီုပေဲါတံဂှ်လေ ယာတ်အုပ်တဴပၠးဂၠး ဖျေဟ်ကဵုလာပ်ဇီအိုတ်။ ပ္ဍဲသာသနာ ၂၂၉၈၊ သက္ကရာတ် ၁၁၁၆၊ ဗွဲဒိုဟ်ဗၟံက်ပၞင်ပတ္တိမာရုပ်ဂှ် ဒမံင်မှာထေသာရိပိုတ်မတွဟ်ဓဝ်ပထာန် ဒၞဲါဂအာင်တၞံဂှ် ခနှံပၞင်ပြာသာတ် ၉ ဘုံ မဂ္ညိာတ် နတန်ရိုန် ထာန်ထာ ရုပ်ရဴပ္ကဴသတ်နာနာ ကဵုသၟာပါန်မုတ်တံ ပုတ်ခမှံဗ္ဒဟ်တုဲ သၟာဗ္ကေတ်သြာန် လံက်ဗ္ဂောဝ် ဗ္ကေတ်သြာန်တုဲ သၟာထဝ်တံ လံက်ထဝ်အပၠိတ် သီု

၁၁ } လျး လ္စးဒဟဵု ဂဵုခၠင် ဂ္ညိာတ်ညေံညံ လစတ်လၜတ်လမောဝ်တဴ ရဴပြာသာတ်မှာပနာဒကီု။ ပ္ဍဲသာသနာ ၂၂၉၈ သက္ကရာတ်ဍုင် ၁၁၁၆ ဂိတုဂထိုန် ၁၄ စွေက် တ္ငဲ ၃ ဗွဲဒိုဟ်သၟဝ်ကျာဇြပ်ဂှ် ခနိင်မွဲ လျိုင်သၠာ် ၇၀၀ ကဵုသၟာသောန်တံ သောန်ခနှံတုဲ ထၜုတ်ပ္တန်လဝ်၊ ဇြပ်ပထာန် ပၞင်ဓဝ်ပတ္တိမာရုပ် သုတ်ဇာတ်သီခနိင် နတြီဇဟ်အဲဥပ္ပရာဇာ မဂနှံလဝ် ကာကုသဵု ဂွံဇိုန်ပိုန်ကဵုမိအံက် မအံက်အဲ၊ ဇိုန်ပိုန်ကဵုကောအဲ သၟိင်ဓဝ်ဇၞော်တၠ

၁၂ } ပါရမီ တၠတြီဇဟ် ညးမပြဲလောန် ဒဵုတဝဵုသင်ခရ ၁၂၀ ပြဲ ကဵုဂွံမင်မွဲသတ်ဍုင်ရးနိဂီု ယိုက်ဒိုက်င်္မမွဲသာသနာ သီုဗဗွဲဓဝ် လတူနန်ထဝ် သၟဝ်တ္ဍိုင်ဗ္တာင်ညိ။ ။ဇိုန်ပိုန်ကဵုညးမဒဟ်ဒတောဝ် တၞောဝ်ဝေါင်သ ရာဇ၀င် မာတာကုလာ ပိတုကုလာ၊ ဇိုန်ပိုန်ကဵုသၟိင်မဟာအမာတ်ဒဴဗညာ၊ ဇိုန်ပိုန်ကဵုသေထီ သမ္ငေဟ် ဂဟပ်ပတိ ညးလွေဟ်ဂမၠိုင်။ အဲပၠန်လေ တြီဇှ်ဂွံခနှံလဝ် ကာကုသဵုတံဝွံ လံသ္စိုပ်နိဗှာန်

၁၃ } ဗဟူသူတော အနန္ဒောစ၊ ဗဟူဓမ္မော သာရိပုတ္တော။
မဟိဒ္ဓိကော မုဂ္ဂလာနော၊ ပုည၀န္တော သိ၀လိထေရော
၀ဏ္ဏ၀န္တော ကစ္စာယနော၊ ဒိပ္ပစက္ခု အနုရုဒ္ဓေါ။
အရောဂေါ ဗာကုလထေရော၊ ဝေသန္တရ သမောစာဂေါ။
အာယုဒိဃော နေမိရာဇာ၊ မေလိန္ဒေန သမံ ပုစ္ဆာ။
နာဂသေနာ ဝိဝဇ္ဇနာ၊ ဘဝေ ဘဝေ ဘ၀တု မေ။
ဗုဒ္ဓေါ ဟောတု အနာဂတေ။ ။ဇၟာပ်

၁၄ } ဇၟာပ်ဘဴဘ၀ ဆမဂၚေင်ဒၟံင် ပ္ဍဲသံင်သာဝွံဂဟ် တိုင်ရာဒနာမိက်ဝွံ ပိုန်မၞိဟ် ပိုန်သွဝ် မန္ဓာတ်စက္က်၀ဝ် ကိုဝ်ဂွံစသိုင် ဍိုက်ပေင်တုဲ၊ ကနတ်တဲ ဒဒဟ်ပါရမီသဗ္ဗညုတညာန် ကဵုဍိုက်ပေင်တုယ် သတ်မတၞီဂၠက်ဒၟံင် ပ္ဍဲသြဃ ၄ ဂဟ် ကိုဝ်ဂွံဟံင်ဖျဴဗစိုပ် ကမိန်ဍုင်ဇၞော်နိဗာန် ထာန်မဒှ်ဇနူကျာ်အရှန်တမၠာညိ။


လိက်ခၞိင်ကျာ်မုဋ္ဌော ဍုင်ဗဂေါဝွံ လက်ထက်အင်ဂလိတ် မစၟိန်ပြမာန်လဝ်တေံ အင်ဂလိတ်တံ ကေတ်ဏာ ဍုင်ကာလကတ္တာ ကၟိန်ဍုင်အိန္ဒိယတေံတုဲ ဗွဲကြဴဏံ ကလေင်ကေတ်ဖျဴနင်တုဲ လၟုဟ် နွံဒၟံင် ပ္ဍဲတိုက်ထ္ၜး၀င် ဂၠံင်ကျာ်လဂုင်တေံ။ လိက်ခၞိင်ဝွံ ဒှ်ကွတ်တဲသၟိင်မန်ဟံင်သာ၀တဳ ခေတ်လက်ကရဴအိုတ်ရ။

Comments  

လိက်ခၞိၚ်ကျာ်သၚ်လာန်၊ ဍုၚ်မတ်လမၠီု

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Friday, January 15, 2010

လိက် ခၞိၚ်ကျာ်သၚ်လာန်ဝွံ တက်လဝ်ကဵုအက္ခရ်နာဍူ။ မိတ်သဟာဲ သၟိက်ဂွံဗှ်ဇၟန်လိက်ဝွံမ္ဂး ကေတ်အက္ခရ် နာဍူ Padauk ဒၞဲါဏံညိ။
This post uses Padauk font. Please click the link above. After installing the font, the post appears in a correct form.
၁ } တိလလောက်ပိ ပပရိနိဗ္ဗာန် ၜါလ္ငိမ်ဒပဟ်စောဟ်စၞာမ် တရဴဂတု ၜါစောဟ်ၜါတ္ငဲ ကလိအာတုဲ၊ ပ္ဍဲဂတုမြိက္ကသိုဝ် ဒပဟ်မမံက် တ္ၚဲသောက် လက်မကဝ်၊ သၟီမွဲမဟိမုသိင်ဂသူရ မပ္ကင်ရင်တဴ ဍုင်မဟ်လမ္လိုမ်၊ မွဲကိုတ်တရဴလက္က်ကသာပ် သလးတုဲ၊

၂ } မသောန်ဂနိင်ဝေါအ်။ နအနုဘဴကုသိုဝ်ဝွံအ် ဗြဲပ္ဍဲကာလ၀ဿကာလဥတု ကိုဝ်ဂူတဴဒမ္လိညိ။ သၟိင်ဂမ္လိုင် တိဇနောက် ပဗွဲဓဝ် ကိုဝ်ပပ္ကင်ရင်တဴညိ။ သတ်ဂမ္လိုင် ပ္ဍဲရတ်ပိ ကိုဝ်င်္သ္ဇုတဴဒမ္လိ၊ မလှိင်တဴ ပ္ဍဲကုသိုဝ် မနွံတံဍေဟ်ဒါန် ကိုဝ်ဒဟ်တဴဒမ္လိညိ။

၃ } ကာလေ၀ ၀ဿန္တု သဒါ ပယောဒါ။ ဓမၞေန ပါလေန္တု မဟီမဟိန္ဒာ။ သတ္တာ၀သန္နာ ရတနတ္တယသၟိံ။ ဒါနာဒိ ပုညာဘိရတာ ဘ၀န္တု။ သဒါ ရက္ခန္တု ရာဇာနော။ ဓမၞေနေ၀ ဣမံ ပဇံ။ နိရတာ ပုညကမၞေန။ ဇောတေန္တော သတ္ထာ သာသနံ။ ဣမေစ ပါဏိနော သဗ္ဗေ။

၄ } သဗ္ဗဒါနိရုပဒ္ဒဝါ။ နိစ္စံ ပဏျာနသပ္ပါ။ ပပ္ပေါန္တု အမတံ ပဒံ။ သက္ကရာတ် ၈၈၉။ ခေမာ၀။
သၟီမပ္ကင်ရင်ဍုင်မဟ်လမ္လိုမ် မလောန်အာတုဲ မဂေါအ်ပတလယာန်စိင် ညံင်သၟဳသိင်ဂသူရ မပ္ကင်ရင်
မဟ်လမ္လိုမ် ဟမွဲ။

Comments  

Powered By Blogger