Mon, If you don't breathe, there is no air. If you don't walk, there is no earth. If you don't speak, there is no word.

လမျီုမည်ဂှ် အရေဝ်မည်ရ။ အရေဝ်မည်ဂွံဗိုန်ဂှ် လိက်ရောၚ် ဗဗိုန်ပခိုၚ်ကဵု။
ဟိုတ်ဂှ်ရ လမျီုမည် ညံၚ်ဟဂွံတိတ်အာ နူမည်ဂှ် အရေဝ်မည် မည်ဟီုညိ ဂးညိ။ လိက်မည်ဂှ် မည်ကတ်ညိ ချူညိ။

Bookmark and Share

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၄၁ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Friday, November 14, 2008

Google Logo
ချေံကလာၚ် မၚ်ဗၠာဲဗြရတ်ဍိုက်အာ လတူသဗာန်အမှဲ
ဗြရတ် မဂွံဆဵုညာတ်ကေတ် ရသိမကေၚ်ဒှ်လဝ်လဲဇွာနူဘဴတမၠာ ပ္ဍဲဂြိုပ်ဟေမဝန်
ဗြရတ်ကုမ္မာ ကောန်ရာဇာဝၚ်၊ ညံၚ်မှာလီဗၠာဲ ချေံနာဲတုပ်က္ၜၚ်၊ ပ္ဍိုက်ဗၞိက်လွဳ ပဳတိအရၚ်၊ နုဘဴအဒ္ညာ တုပ်သၠယာက္ၜၚ်၊ ရပ်သၠသၞေဝ်စိုတ် ဟွံဖိုတ်ဘဝၚ်၊ ထာၚ်ပ္ကဴပညာ ဗ္ကေတ်ဏာဇၟာပ်ကၠၚ်၊ ဇက်တဝန်ရှောဲ ပ္ဍဲကာသဂၚ်၊ ဇက်တဝန်ခိုဟ် ဒိုဟ်မိတ်အရၚ်၊ တ္ကံတၟံတရၚ် ဟွံလၞၚ်ဂၠိန်၊ ညံၚ်တြဳဇှ်အိန် နာဲသိန္နရာတ်၊ သတြုတမ ဟဂံၚ်ပဝါတ်၊ ကောန်ဨကရာတ် နာဲပြာသာတ်ထဝ်၊ လျးရတ်ပြီုရုပ် လျးရုပ်ဆက်တ္ၜဝ်၊ ညံၚ်တ္ၚဲတိုန်သၟုက် က္ဍိုပ်ယုဂ္ဂန္ဓဝ်၊ ချေံကဵုသၟီဓဝ် အံသဝ်လောန်သန်၊ ဒေါဝ်ဟေမဝန် ကလာၚ်လန်ဂြး၊ မဒါန်အတိက် သၟိက်ပ္ညုၚ်ထၜး၊ ဒါန်အတိက်သၟတ် ပြာကတ်ဇၟာပ်ညး၊ မိတ်တၞံတမၠာ ကဵုခြာသ္ၚောဲသ္ဍး၊ ကဵုသ္ၚောဲတဝဵု တိကဵုအကး၊ ဂွံဒ္ၚေါ၀်လေၚ်လး သ္တးလးသာဓာ၊ ယဝ်ဒါန်ဟွံမွဲ ပ္ဍဲဘဴတမၠာ၊ စးကဵုစးဗ္ဒာဲ ဒလာဲလဝ်ကၠာ၊ ဟဂွံလးလေၚ် ရောၚ်ဟသေၚ်ဟာ၊ တဝှ်ကျာ်တြဲ နာဲဇြဲသာခါ၊ ဟီုတွံလဝ်ဟေၚ် ရောၚ်ဟသေၚ်ဟာ၊ နာဲက္ဍိုၚ်ထာၚ်သွာ ကောန်ရာဇာဝၚ်၊ ဍိုက်ချေံပြဲက္ဍၚ် ဒေါဝ်ဂၚ်ဟေမန်၊ သ္ၚဳမၠာ်ရံၚ်အာ ကြာဟေမဝန်၊ နွံဣသိမွဲ သဳလပြဲလောန်၊ အသၟာပိုတ် ဂွံညာတ်အိုတ်ပၠန်၊ ဒ္ၚဳဒျာန်စှ်ေအာ ခါဂှ်မွဲတန်၊ ချေံဂါံဟွံပြဟ် ဂါံတဆှ်အန်၊ ဒ္ၚဳလုပ်စိုပ်ပၠန် ထာန်ပဏ္ဏသာ၊ ***ဗျူပတန်လၟောၚ် ဒၟံၚ်ဇိုၚ်ကၟာ၊ . . .

ချေံအာဂၠဲါစ ဒေသဇိုၚ်လှာ၊ ဗြရတ်ရာဇ ဒါနတမၠာ၊ ဘဝနူတၞံ ပတံဝါသၞာ၊ ဗြရတ်တုန်စိ ကဵုဣသိကၠာ၊ ညးၜါဂှ်ပြဲ ဒှ်ဒၟံၚ်လဲဇွာ၊ ညးဗၠာဲအဲဗၠာဲ ကြဴတဲသြာဲအာ၊ နာမဣသိ အဒိကိုပ်ကၠာ၊ မၚ်ဗၠာဲသောတ နာမတမၠာ၊ တိတ်လန်ဝေၚ်ဂြိုပ် စိုပ်ဇြဲသာခါ၊ သမၞိၚ်ၜိုဟ်လောန် ပ္တန်ကာယဒွါ၊ သ္တိက်ဒလာဲပၠန် မွဲတန်လှိၚ်အာ၊ နွံကလော်မွဲ သစ္စပြဲဖာ၊ ခစဗဳသြဴ တရဴအခါ၊ ဂွံအဝဵုကၠာ ကန္တာကလော်၊ ဂွံပိုၚ်တံဇြဲ ပ္ဍဲဂှ်မွဲဗော်၊ ယြဴညးမွဲ လုပ်ဇူဇြဲဇၞော်၊ ဒးဒုၚ်စဏ ယက္ခမွဲဗော်၊ ယဝ်တီဓဝ်ဇၞော် ကလော်ဒေဝ၊ ဒေဝဓဝ်အဵု တွံကဵုဒးရ၊ ဂွံဗၠးဘဲကၠာ ကန္တာယက္ခ၊ ကလော်လုပ်ပြဲ ဇြဲနိဂြောဓ၊ ဂွံညာတ်ကေတ်ပၠန် ကောန်မနုဿ၊ နာဲလုပ်သ္တိက်လှိၚ် သမၞိၚ်ရုက္ခ၊ ဒှ်စဏပိုဲ ဟိုဲမနုဿ၊ ဒးဒုၚ်စဏ ရသၟုဲလေၚ်၊ ယဝ်နာဲတီရ ဒေဝဓဝ်ဟေၚ်၊ ပါၚ်ကျာ်တွံလဝ် ဒေဝဓဝ်တၟေၚ်၊ ယဝ်မတွံဒး ဂွံဗၠးဗွဲလွေၚ်၊ မသောတမိၚ် ဒွိၚ်တဴပ္ဍီုသြေၚ်၊ တုဲဟီုကလေၚ် ဒုၚ်ဂုန်သေၚ်ဟာ၊ ယွံသၟီကလော် မဇၞော်အဒ္ညာ၊ တွံဟွံဒးရ ဆနာဲမေတ္တာ၊ အာတ်အခေါၚ်စိ ကဵုညိမွဲဝါ၊ ဗၞတ်ထပှ်တ္ၚဲ အဲဂၠဲါအစာ၊ ယဝ်ဟွံဂွံရ အဲဒုၚ်စကၠာ၊ မဖျေံမေတ္တာ မွဲဝါညိနာဲ၊ ယက္ခဂွံမိၚ် တွိၚ်ပါၚ်မၚ်ဗၠာဲ၊ ကဵုအခေါၚ်ကၠာ ဗလးဏာဆာဲ၊ . . .

ကာလသၟိက်ဒှ် တဝှ်စလာဲ၊ ဗြရတ်ဝွံဂှ် က္တဵုဒှ်မၚ်ဗၠာဲ၊ မပဏ္ဍိတ နာမစရာဲ၊ ဂေၚၚ်တိတ်ကွေံ ဆဵုဒးသဟာဲ၊ ညာတ်မုက်သဟာဲ ဟွံဆာဲဂြိုၚ်ကအီ၊ မူဒှ်သဟာဲ နာဲဒှ်လၞီ၊ မူဒှ်ဇြသ္ကဟ် တွံညိသ္ဂောံတီ၊ ဟွံဂြိုၚ်ဟွံကအီ ဂွံတီညိဇွာ၊ မသောတမိၚ် ဟီုပၟိၚ်ကၠာ၊ ယွံလေဝ်သဟာဲ အဲဂၠဲါအစာ၊ ဒေဝဓဝ်ပြဲ နွံပ္ဍဲဂါထာ၊ ပဂုန်မွဲဝါ ညိရဇွာလဲ၊ မတီညိဟာ ယွံလေဝ်ဇွာအဲ၊ ယဝ်မတီဂုန် ဂုန်ဓဝ်မပြဲ၊ ပ္ကတ်ကဵုညိလဲ အဲဂွံဗၠးချိုတ်၊ တၞံဇြဲကလော် ဒှ်ဗော်အဟိုတ်၊ အဲလုပ်ဒးသ္ကဲ တံဇြဲဍေံသ္တိုတ်၊ ဍေံရပ်စပြဲ အဲပါန်သီုစိုတ်၊ မွဲသတ္တဟ တလစရိုတ်၊ ဗလးနၚ်အဲ ဂၠဲါဓဝ်ပြဲသ္တိုတ်၊ ယဝ်ဇွာတီသၟတ် ပ္ကတ်အဲဒဵုအိုတ်၊ အဲဂွံဗၠးချိုတ် ကၠေံစိုတ်ညိဇွာ၊ ပဏ္ဍိတမိၚ် တွိၚ်ပါၚ်ဂှ်မာ၊ အဲပ္ကတ်ကဵုဏာ ဒေဝါဓဝ်ဆာဲ၊ တုဲပကတ်ကဵုပၠန် လက်သန်ပြယျာဲ၊ သီုကဵုပါလိ သီုအဓိပဲါ၊ ဂွံဓဝ်ဂေါဝ်ဆာဲ ပၠန်ဒၞဲါကလော်၊ ယက္ခညာတ်ကီု သၟာန်သီုခဏော်၊ ဂွံဓဝ်ဟာနာဲ သီုပြယျာဲဗော်၊ ဂွံနၚ်ရအဴ သ္ဍဴသၟီကလော်၊ ယက္ခမိၚ်အိုတ် မိပ်စိုတ်သော်ရော်၊ ပ္ဍဲဂှ်ကလော် ဗော်သၟီယက္ခာ၊ ဍေံသြိုၚ်ပၞၚ် ဂေါ၀်က္ဍၚ်ပြဲဖာ၊ ဂညိလလဴ ပ္ကဴသြဴနာနာ၊ မၚ်ဗၠာဲသောတ ပဒှ်သာ်လွာ၊ ဂါံတိုန်ပၞၚ် ဂေါ၀်ခၠၚ်ရုပ္ပါ၊ ဒေဝဓဝ်ကၠာ လအာယောသော၊ အဲတွံကဵုစိ ပၚ်မှိၚ်ညိကော၊ ဟိရိအြတ္တပ္ပ သမ္ပန္နော၊ သုက္ကဓမ္မာ သမာဟိတော၊ သန္တောသပ္ပေါ ရိသောလောကေ၊ ဒေဝဓမ္မာ တိ၀ုစ္စရေ၊ ယွံကောယက္ခ ဒေဝဓဝ်ပၠေ၊ အဲတွံကဵုလေ သုတေပၚ်မှိၚ်၊ ကလော်ဂွံမိၚ် လဟိၚ်သောတ၊ ဒေဝဓဝ်ဂှ် ကြဳဇှ်ပြာထာ၊ ကလော်ဇြဲကွေံ စိုတ်ဍေံမေတ္တာ၊ ဖျုန်မနုဿ ဟဂံၚ်စကၠာ၊ တုဲဗလးဏာ ယက္ခာဂွံဓဝ်၊ တုဲဂွံဗၠးချိုတ် မိပ်စိုတ်မုက်ဂေါဝ်၊ ဂွံဗၠးဂစိုတ် ၜိုတ်ဂွံတိုန်သွဝ်၊ ဟိုတ်ဇွာပြာ်လဝ် ဂွံဓဝ်ဗၠးချိုတ်၊ ညးၜါဂှ်ပြဲ လသာဒဲအိုတ်၊ ဟိုတ်ဝါသနာ တမၠာဂၠိုၚ်ဂိုတ်၊ ကေၚ်ဂွံပတုဲလဝ် ဓဝ်သူစရိုတ်၊ မသောတချိုတ် အိုတ်ဇိဝိတာ၊ ဒှ်ဣသိဟေၚ် လမုဟ်သေၚ်ဟာ၊ နာဲပဏ္ဍိတ ဘဝတမၠာ၊ ကၠုၚ်ဒှ်ဗြရတ် သၟတ်ဨကန္တာ၊ . . .

ကၠုၚ်စိုပ်ဇရေၚ် ဣသိသေၚ်ဟာ၊ ကၠာတေံမွဲတဲ ဟိုတ်ဒှ်လဲဇွာ၊ ဣသိညာတ်ပြဟ် က္တဵုဒှ်မေတ္တာ၊ ဘဴလမုဟ်ဟေၚ် လှာဲလိက်သေၚ်ဟာ၊ ဣသိဂေၚၚ် ဂေၚ်အရှာံဘာ၊ ရပ်ဂွံကမှ် တုဲဂၠဲါတွံအာ၊ ထောံမတ်ရံၚ်ကၠာ ညာတ်အဿာဂ္ညိ၊ လိက်ကွက်ကံချေံ ညာတ်ဒးတၟေၚ်စိ၊ လုပ်သှ်ရံၚ်ပၠန် လိက်နန္ဒာမိ၊ ကဵုပလံၚ်ဏာ ပုတ္တာယက္ခိ၊ ဗစိုပ်ကောန်ပ္ညဳ ဏၚ်ကၚ်ရဳညိ၊ စိုပ်ရဗတံ ပ္ဍဲဂၠံနန်လွိ၊ စဗတံကွေံ ပကဵုသှ်ေညိ၊ စိုပ်ရတၚဲ ကောန်ပ္ဍဲစိုတ်မိ၊ စသီုဇုတ်ကၞာတ် ပကဵုညာတ်ညိ၊ သီုချေံဍေံမွဲ စဖဲကောန်မိ၊ ဒီုဗတံဂှ် ပကဵုဒှ်ညိ၊ ညံၚ်ကဵုအိုတ်စိ စညိကောန်အဲ၊ သာ်ဝွံဗစန် ဂကန်မိပြဲ၊ စညိကောန်အဲ မွဲပကဵုဗၠး၊ သာ်ဝွံဍေံဂး ပ္ဍဲဂၠးသၠတာ၊ . . .

ရသိဗှ်ကၠာ ပ္ဍဲသၠတာအဴ၊ က္တဵုဒှ်မေတ္တာ ကရုဏာဇဴ၊ လိက်တရေံဂှ် ကၠဟ်ထောံဆဴဆဴ၊ လိက်တမိအဴ ထဴကှ်ေစုတ်ရ၊ သာ်ဝွံလိက်ခုတ် အဲပ္တီပုတ္တ၊ အဲသဳနန္ဒာ မဒုၚ်နာမ၊ ဒှ်မိနာဲရ နာမအနဳ၊ ပ္တီကောန်ဗြဴအဲ ပ္ဍဲနန်ကျာ်သြဳ၊ ဒုၚ်ယမုက္ဍၚ် ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ၊ ***စိုပ်ကုံပရေၚ် မိဒးပြေၚ်ဖျဳ၊ ဍောတ်ဗၠာဲဗြရတ် ကၞတ်ကျာ်သြဳ၊ တၞောဝ်ရာဇာဝၚ် မိပြၚ်နၚ်ပ္ညဳ၊ ကဵုကၠုၚ်စိုပ်ကောန် ပ္ဍဲနန်ကျာ်သြဳ၊ ဍေံစိုပ်တၚဲ ဗွဲမဍိုန်ဒ္ၚဳ၊ ဝါၚ်ဒုၚ်တလုၚ် အမာတ်ဍုၚ်ဇဳ၊ မိထပ်နၚ်တဲ ကောန်ပြဲကျာ်သြဳ၊ ပဗ္ဒေက်ဖျဝ်ညိ မိကၠေံစိုတ်လွဳ၊ ဍေံစိုပ်ဗတံ ပ္ဍဲဂၠံကျာ်သြဳ၊ မိလွဳပရာ မွဲသၞာဒၞဳ၊ မိကၠေံစိုတ်လွဳ ကျာ်သြဳနန်လွိ၊ ကဵုပိုၚ်နန်ဒြၚ် ပ္ကၚ်ရၚ်ဖဴမိ၊ တြုံနွံဣဓိ မိတုပ်စိုတ်လောန်၊ ပြၚ်နၚ်ကဵုကောန် အသဝ်နန်ဗြဴ၊ တိုၚ်ဂလာန်ယာဲ မိပပဲါဒဴ၊ မိဂိုၚ်သြဟ်ပ္တဴ တြုံသ္ဍဴဘုမ္မိ၊ တိုၚ်ဂကန်မိ ဂိုၚ်လဝ်ညိကောန်၊ သာ်ဝွံလိက်ဒွက် အက္ခရဗျန်၊ ဣသိတုန်ပၠန် ခဏံကၠောန်ကဵု၊ ကွက်စုတ်ကံသၟတ် ချေံရတ်မ္ၚဵု၊ ကွက်စုတ်တုဲအဵု ဣသိက္တဵုစဴ၊ သန်ထာန်ဘာအဴ ပၠန်စဴအာတုန်၊၊

***ပြဝံက်မဝေါဟာရဂမၠိုၚ်
မဝေါဟာရ
ပြဝံက်အဓိပ္ပဲါ
ကုံပရေၚ် (နာံဝိသှ်ေ) မလိုက်ကၠုၚ်အဝဲမစှ်ေဒၞဲါဝဲါ၊၊ (adj) marriageable
ကုံပရေၚ် (ကြိယာ) စှ်ေဒၞဲါဝဲါဂွံ၊ စိုပ်အခိၚ်မစှ်ေဒၞဲါဝဲါ၊ လိုက်ကၠုၚ်အဝဲမစှ်ေဒၞဲါဝဲါ၊ စိုပ်အဝဲသၞက်ကရောဲ၊ စိုပ်အဝဲပရေၚ်အိန်ထံၚ်၊ စိုပ်ကၠုၚ်အဝဲမကေတ်တြုံ-ဗြဴ၊၊ (v) to be marriageable.
ကုံပရေၚ်= ကုံပြေၚ်၊ ကုံဗြေၚ် ရဴသာ်ဝွံ အခိုက်မချူ တၞဟ်ခြာတဴလေဝ် နွံကီုရ၊၊ အဓိပဲါတုပ် ဟွံတၟေၚ်၊ ဗၞတ်မချူဟေၚ် တၟေၚ်ညိရ၊၊
ဇူ=(အကမ္မကကြိယာ)၊ ဗျူ=(သကမ္မကကြိယ)၊ ဇၞူ=(နာံ)
ဍောၚ်=(အကမ္မကကြိယာ)၊ လမောၚ်၊ လၟောၚ်=(နာံ)၊၊
တန်=(အကမ္မကကြိယာ)၊ ပတန်=(သကမ္မကကြိယာ)၊၊ မကြိယာ - တန် -ဝွံ နွံအဓိပ္ပဲါမတုပ်သၟဟ်ကဵုမကြိယာ - တန်ကြန်၊ တေဝ်ကြေဝ်၊၊ ဟွံတုပ်သၟဟ်ကဵုမကြိယာ - တန်တဴ၊၊
ဇိုၚ်(နာံ) ဇိုၚ်မဒှ်အဝဲဇကု၊၊
ဇိုၚ်(ဝေါဟာမည်ခေတ်လၟုဟ် ကော်စ - ၀ိဘတ်၊ ဝေါဟာသေံ ဍေံတံ ကော်စ - ပုဗ္ဗပဒ ပိုဒ်ဂတ၊၊ ဝေါဟာအေၚ်ကလိတ် ဍေံတံ ကော်စ - Preposition ပိုဒ်တဴဂတ) ဇိုၚ်ကၟာ၊ ဇိုၚ်သြၚ်၊ ဇိုၚ်ဍုၚ်၊ ဇိုၚ်ဒဵု၊၊ ပြယာဲဝေါဟာရမတုပ်သၟဟ်ကဵုဍေံဂှ် ဇရေၚ်၊ ဗဒဲါ၊ ကရပ်၊ ညန်၊ ဆိုက်၊၊

Powered By Blogger