Mon, If you don't breathe, there is no air. If you don't walk, there is no earth. If you don't speak, there is no word.

လမျီုမည်ဂှ် အရေဝ်မည်ရ။ အရေဝ်မည်ဂွံဗိုန်ဂှ် လိက်ရောၚ် ဗဗိုန်ပခိုၚ်ကဵု။
ဟိုတ်ဂှ်ရ လမျီုမည် ညံၚ်ဟဂွံတိတ်အာ နူမည်ဂှ် အရေဝ်မည် မည်ဟီုညိ ဂးညိ။ လိက်မည်ဂှ် မည်ကတ်ညိ ချူညိ။

Bookmark and Share

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၄၀ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Monday, November 03, 2008

Google Logo
ဗြရတ်ကဵုချေံကလာၚ် သတိက်ဗတံပ္ဍဲဂြိုပ်ဇမၞော်
သ္တိက်ဗတံဗြရတ်ကဵုချေံ ပ္ဍဲဂြိုပ်ဇမၞော်
ပ္ဍဲတံဆုအဵု ချေံကဵုဗညာ၊ ယွံကောချေံရတ် ဂၠဲါကၟတ်လှာ၊ ဂၠဲါစကၟတ် ပထတ်ကာယျဒွါ၊ ဟဇ္ဇနဲကၠာ ကောအာဂၠဲါၚဳ၊ အာရချေံရတ် ကောသၟတ်ပလွဳ၊ ဂၠဲါစချောဲရ ပထတ်ကာယျဇဳ၊ စဖဲတုဲပ္ညဳ ချေံကျာ်သြဳဗၠာဲ၊ ဒၟံၚ်ဒၞဲါ၀ွံဟေၚ် တၟေၚ်ပအာဂၠဲါ၊ ဂေတ်မံၚ်ဇိုၚ်လှာ ကြာလစဆာဲ၊ အဏံဗြရတ် ဗောဓိသတ်ဗၠာဲ၊ တ္ၚဲသဝ်စှ်ေဆာဲ ဒလာဲက္ဍိုပ်ဒဵု၊ ဗၠန်ထောံတ္ကံကြေၚ် ဇက်ဗၠေၚ်တသဵု၊ ဒရေပ်ကွဳရတ် ချေံအဿတဵု၊ ထဍဟ်လေံသၟေတ် စက်ဂေတ်သဓဵု၊ သိန္ဓဴတဆှ် ပရှ်ဇိုၚ်အဵု၊ ကၠောံပျးအမ္ဗာ စက်ၜါဗြုကြဵု၊ ထောံလဝ်တ္ကံကြေၚ် ကလေၚ်က္ဍိုပ်ဒဵု၊ စက်တ္ၚဲဍာဲဂဵု ဗၠန်ဒဵုသိန္န၊ လျးသၟီစနြ္ဒာ ဍိုန်အာသ္ၚိတ်ဇြ၊ ဂဍာ်ပဝ်စဴ ကွဴသီုကဝှ၊ မှတ်ဒၞဲါဓနီ ဟွံတီနန္တ၊ ဒိုၚ်ပံက်ပဝ်ဂၠေဲါ မှတ်ခပေဲါဂျ၊ အကၠဟ်အဘဴ စဴတိတ်သ္ၚိဇြ၊ လနေၚ်ထောံဇွောံ ကမံထောံက၊ ပဝ်ပ္ၚောံဟေၚ် ဇရေၚ်ရုက္ခ၊ တေဝ်တောတ်ဇိုၚ်ကွိုၚ် သ္တိက်ဇိုၚ်ပ္တဴသ္ဒ၊ ဇၚ်မှံၚ်သမုၚ် ကၠုၚ်သီုမသ၊ ပဝ်ပ္ၚောံဂၠေဲါ ဒက်ခပေဲါသၠ၊ ဒမြီုရုက္ခ ဍုန်ဂြကြဵုဇာ၊ အလိၚ်ကလၚ် ဇိုၚ်သြၚ်အောပ်မာ၊ ပ္ဍဲရာပ်ပ္ဍဲဗိုၚ် ဂၠိုၚ်ကဵုပြဝါ၊ သေက်ဇဵုကြံကြ ၜါဆမတာ၊ ကရေဲရမျှာၚ် ကဵုပါၚ်ဟောဒြာ၊ ပ္ဍဲဗိုၚ်ကြဵုဇာ ကြာတၞံကလိ၊ လျးတ္ၚဲလေဝ်အိုတ် ပၠိုတ်ဒတုံတိ၊ မၚ်ဂၠန်တလုဲ လဗုဲလှိၚ်ထိ၊ လပေါဝ်ခဍောပ် သၠဂြောပ်ပသ္ၚိ၊ ဓိတာန်ကလိ သြိုၚ်သ္ၚိဇိုၚ်လှာ၊ သီုစုံပြဝါ ဇိုၚ်လှာနာဒဳ၊ သ္တိက်သၠခဍောပ် ဂြောပ်ပကမှဳ၊ ပ္ကဴပြာၚ်ဍောၚ်ညဳ ဟွံကသဳဇကု၊ သြိုဟ်သြေၚ်သ္တိက်လှိၚ် ဟွံမိၚ်ဗရု၊ သြိုၚ်နန်သမၠုၚ် ဒုၚ်ကျာတူဆု၊ လှိၚ်ထာန်လ္ၚု တူဆုတိုန်ဇူ၊ တလုဲမိန်ကောန် ဒကုဲပၠန်တဆူ၊ ကောန်ကောံဒၟံၚ်ရေၚ် သၠဟေၚ်ဂြောပ်ဖူ၊ မိယာန်ထဝ်အူ တူကၞတ်ဆု၊ ကရၚ်နွံယၟု ဒက်မြုဇိုၚ်ဂၠံၚ်၊ ထကုဲဇိုၚ်သြၚ် သၠဂြောပ်အၚ်မံၚ်၊ လံဂွခမှက် လီၜက်လှိၚ်ခြံၚ်၊ တက်ဆောပ္ဍဲလှာ ပတ်ဒၟသ္ကာမံၚ်၊ တက်ဆောပ္ဍဲဂၠံၚ် ဒၟံၚ်တဴဟွံခြာ၊ စာၚ်တိုန်ဓနီ ဂြဴပတီအခါ၊ မြာ်ဍုန်တူဆု နန်မြုဟေမာ၊ သှ်ဒက်ဂၠိုက်ဂၠဲါ ပြယျာဲဂါထာ၊ ကလော်ကဵုပါၚ် ရမျှာၚ်ဟောဒြာ၊ ရဲဂြိုပ်ဂၠဲါဇြောတ် ဇိုၚ်မနုဿာ၊ တလကွာန်ပံက် ခြပ်လွံက်စှ်ၜါ၊ ကောံလုပ်ဂြၚ်ဍာဲ ဂၠဲါဇာပ်ဓုမာ၊ နွံကဵုရှ်သာ ပအဟာဂၞဴ၊ ဍိုက်္ၚှာန်ဝါတး တၟးညံၚ်သ္ဍဴ၊ ကိုတ်အကာသ ပၠလျးဂဵုတဴ၊ ဒေဝဒရေပ် ပၞာၚ်ဒြေပ်ညံၚ်သ္ဍဴ၊ ဒြေပ်ညံၚ်လလဳ ဖျဳဖျဳဖျဴဖျဴ၊ ဗၞဲက္ဍိုပ်သြဴ ပ္ဍေန်သ္ဍဴစဳပျး၊ ကြေဟ်ဇက်ယာယဳ ပထဝဳပြး၊ တ္ၚဲယးညာတ်ဍာန် ဂၠံၚ်ထာန်လဗး၊ ဂၠဲါစအဟာ ဇက်အာသၞး၊ ပေၚ်လုံဍာန်ပြး သဏးဂြိုပ်ယာန်၊ ကၠဗြန်ကၠသၠာ ဂၠဲါအဟာကြာန်၊ ဂၠဲါစအဟာ ၜါမွဲဆောဟာန်၊ ကၠဇၞော်သဓဵု ဗြုကြဵုဒေါ၀်ဍာန်၊ ဗၜဵုလဇ္ဇဳ ဂၠဲါသ္ၚဳဇိုၚ်ကွာန်၊ ဂၠဲါရပ်စစာၚ် ဒွါန်တိုန်ကၟဳ၊ . . .

***ဂိတုပၠလျး ပျးမတ်ဗစဳ၊ နက်သတ်တွာ်ဂၠေဲါ အမှဲဝိတှဳ၊ ဗိုၚ်သၟီစန္ဒြာ ဖျာဖျာဖျဳဖျဳ၊ တူဍာန်ဝိတှဳ ဗစဳခဏ၊ တေံရာသဳမိဟ် သၞေဟ်ပထမ၊ ရုပ်ဗၜေံထဝ် ဒြၚ်စဝ်ဓဂြ၊ တေံရာသဳဗြိုဟ် ဒိုဟ်အကာသ၊ ရုပ်ဂၠဴမူလ ဥဿဘထဝ်၊ တေံပ္ဍဲမေထုန် ရာသဳပ္ဍုန်လဝ်၊ ရုပ်ဗြဴဒမၠိ သီုသန္ဓိဂဝ်၊ တေံပ္ဍဲကြကတ် နက်သတ်နူကဝ်၊ ရုပ်ဂတာံထဝ် ဒေါဝ်သာဂရ၊ တေံရာသဳသိၚ် ရုပ်သၟီသဳဟ၊ တေတေံမွဲပၠန် ရာသဳကန်ရ၊ ရုပ်ကညာဏ ခၠၚ်ခဏတဴ၊ တေံရာသဳတူ ရုပ်ကြာဇူပ္ကဴ၊ တေံပ္ဍဲဗိစ္ဆာ ရာသဳဂ္ညိဂၠဴ၊ ပ္တုပ်ရုပ်အယဴ ခၠၚ်တဴခဏှ်၊ တေံပ္ဍဲဓနု ရာသဳဝွံဂှ်၊ ခၠၚ်ခဏပ္ဍီု တ္ၚဒြၚ်သီုလွဟ်၊ တေံပ္ဍဲမကဝ် ကမၚ်ဂဝ်မြဟ်၊ ဒွါကုံခါဂှ် ဒှ်နုၚ်ဂရဲ၊ တေံရာသဳမိန် သုဇ္ဇဒိန်တ္ၚဲ၊ ရုပ်ကကြၚ်ထဝ် ၜိၚ်သဝဝ်ဂၠေဲါ၊ သီုရုပ်စှ်ၜါ ဇၞော်သန်ၛာသြဲ၊ ပျးတဴမတ်ညး ရးဍုၚ်ကၠံမွဲ၊ ဇက်တဝဳဂၠေဲါ ရှောဲဒိုဟ်ပလိုတ်၊ . . .

မာတ်တ္ၚဲမဂၠု ဒမၠုဂၠိုၚ်ဂိုတ်၊ ပၞာန်သၟီဒမၠု သြံက်မြုဗိုၚ်သ္တိုတ်၊ အကြာဂြိုပ်ဇၞော် ဗော်သတ်အဟိုတ်၊ ပယျာံပန်သြိုတ် အိုတ်ဂွါံတဝဵု၊ သၟန်လျးဂဵု တွဵုဍာန်အမှဲ၊ လောန်ကၠုၚ်ပိယျာံ တိုၚ်ဂွါံမွဲတဲ၊ သၟန်လျးဂဵု တဝဵုအမှဲ၊ ဗၜေံကဵုပါၚ် စာၚ်လုပ်ခပေဲါ၊ ကောန်စာၚ်မွဲစွံ ဗက်ၝောံတွာ်ဂၠေဲါ၊ သၞံၚ်ရိဗလောဲ ကရောဲကဵုဇိုၚ်၊ သဳဟစဴပၠိုဟ် ဂိုဟ်တၟံထဝ်ဂွိုၚ်၊ မိကညာသ္တိက် စဵုဇနိက်ကျိုၚ်၊ သၠဒကေဝ်ဂွိုၚ် လုပ်ထိုၚ်ကၞပ်၊ အယဴလုပ်ခြပ် ကၞပ်လဒံသ္ၚဳ၊ တူတလိုဟ်ဗၞာ် ပၠံဇုက်ကျာ်သြဳ၊ ကၠမၚ်ဂဝ်သ္ဍောန် ယောန်အာဒ္ၚဳဒ္ၚဳ၊ နုၚ်ဂရဲဗၠေၚ် ဗြံဒစေၚ်နှဳ၊ ကကြၚ်စှ်ေအာ ဂၚ်ဂတာၜဳ၊ နက်သတ်ကၠံလ္ၚီ ဇက်ဂၠေဲါမြီဖဳ၊ တူကာသဍာန် သဗာန်ဝိတှဳ၊ အရှိုန်တိုန်ပျး အကးယာယဳ၊ နူတက်မွဲကၠာ စိုပ်ၜါဗဟဳ၊ လောန်တက်ၜါစိ တက်ပိအနဳ၊ လောန်တက်ပိပၠန် တက်ပန်ယာယဳ၊ အရှိုန်တိုန်ခၠၚ် ဗၜၚ်ဗစဳ၊ တူဍာန်ဝိတှဳ ဗစဳခဏ၊ . . .

သၟီသူရိယ တလကွဳထဝ်၊ သၟဟ်ကဵုက္ဍိုပ်ပၠန် တၟံယုဂ္ဂန္ဓဝ်၊ သီုစရိတ်ပန် သြန်သၠာ်သၠုဲထဝ်၊ ဗလးသံဒဝ် ဇက်စဝ်တိုန်ဟေၚ်၊ မှတ်ပျးတ္ကံကြေၚ် ထဍေၚ်အန္ဓာ၊ ဗၠန်သိန္နေရု ကၠောံဇံမုနာ၊ ထောံကၠေံအမ္ဗာ ဇက်အာတ္ကံကြေၚ်၊ စာၚ်ဗြဴဓဗက် ဗရုတက်သၞေၚ်၊ လိုက်ထောဝ်တေဝ်တောတ် ဂမ်အတ်ရိုဟ်ရေၚ်၊ ဖဝ်ရဂုတ်လ္ဗာၚ် စာၚ်ဍာ်ဂြဴဟေၚ်၊ ဍုန်ဆုတက်သၞေၚ် ဖျေၚ်ကံလတိုၚ်၊ ကွဴဗြုကြဵုဇာ ဇြုံဇၟာလုပ်သိုၚ်၊ ဒုတ်ဒူအဟုက် အောပ်ဂၠုက်ပ္ဍဲဗိုၚ်၊ သတြုဂဍာ် သအဵုသအာ်ပဝ်ကြိုၚ်၊ တတ္တောဟွံကော် လုပ်ခမှံက်ဂွိုၚ်၊ ဗော်ကွဴဂမၠိုၚ် လုပ်ဂွိုၚ်ဥမၚ်၊ သၞဂဍာ်အုံ လုပ်ဘုံလကၚ်၊ အောပ်ဗ္ဒးမံၚ်ကၞပ် ဂဒပ်မတ်ဂၚ်၊ ပ္ဍဲရာပ်လကၚ် ဍုန်ပၚ်မုက်ကၞပ်၊ ကမၠတ်အၚ်ဂဒပ် သမြပ်ဂမ်အတ်၊ ဂဍာ်ကွဴကီု ကော်ဟီုကောန်ဍောတ်၊ အက်အဴအက်အဴ ဂၠဲါစတဴသၟတ်၊ ဒၟံၚ်ကၠာကောန်ဍောတ် ဂွံသတ်ကလေၚ်၊ ကၠဗြုသဓဵု ခဵုကဵုဂၠဴပြေၚ်၊ ကၠသၠာကၠဗြန် ကော်ကောန်ဇရေၚ်၊ ကမံဂေတ်ဂဲါ ပဝ်ဂၠဲါကွိက်ဟေၚ်၊ သတ်တလသၞေၚ် ပဝ်ရေၚ်ဂြီုဂြီု၊ ဗရုသၞေၚ်ကီု ဗီုဟဝ်ကၠိုၚ်ဗြု၊ ကဝှပဝ်ကြၚ် မှတ်ဥမၚ်ဂၠု၊ လတူအမှဲ ပဝ်ဂၠေဲါရုရု၊ လျးခၠၚ်တသု သၟီသုရိယျ၊ . . .

ဗြရတ်ကုမ္မာ ပညာစဳခၠ၊ ထောံမတ်ညာတ်အာ နူအကာသ၊ နူတ္ၚဲပၠိုတ်ဗိုန် အရှိုန်တိုန်ပၠ၊ ဂွံတီကေတ်ဟေၚ် လၟေၚ်နာမ၊ ပ္ဍဲစိုတ်သ္ဇုၚ်ခၠၚ် ဗၜၚ်စိတ္တ၊ တ္ၚဲတိုန်တမး ပျးဇံမုန၊ ဂွံညာတ်ခိုဟ် ဒိုဟ်ကၠၚ်မူလ၊ ခၠၚ်စိုပ်လအိတ် ပ္ဍဲဂၠံစိတ္တ၊ ချိုန်ခဏဂှ် ပဒှ်ဒေသ၊ ချေံသိန္ဓဴဟေၚ် ကလေၚ်ကဵုမ၊ လုပ်ကၠုၚ်ကဵုနာဲ စရာဲရုပ္ပ၊ အဟာနာဍူ ပုၚ်မူစဏ၊ ဂိုၚ်ပပြဘိုက် ဆကြိုက်တန်ရ၊ သုၚ်ဍာ်ကြဴတဲ မွဲသက္ခဏ၊ တုဲဒးကာလ ကောန်ရာဇမၚ်၊ ဟီုကဵုချေံရတ် ဇြဟတ်ပြဲက္ဍၚ်၊ အာရအာရ က္ညညိကောမၚ်၊ က္ညရဒေံအဲ မွဲသတ္တပြၚ်၊ ယးဂတကိုပ် ဂွံစိုပ်နန်ဒြၚ်၊ ဂါံဍိုက်ချေံပြဲ သြဲတိုန်လၞၚ်၊ ကလာၚ်တိုန်အာ တူကာသဝၚ်၊၊ . . .

***ရုပ်ရာသဳစှ်ၜါ၊ The Zodiacal Signs
ရာသဳစှ်ၜါ
ရုပ်
ဂိတု
English
Latin
မိဟ်ဗၜေံစဲRamAries
ဗြိုဟ်ဂၠဴဥဿဘပသာ်BullTaurus
မေထုန်ဗြဴဂမၞဴဇှ်ေTwinsGemini
ကြကတ်ဂတာံထဝ်ဒဂိုန် (အသာတ်)CrabsCancer
သိၚ်ဇာဒိသိုၚ်ခ္ဍဲသဳ (သဝဏ်)LionLeo
ကန်ဗြဴကညာဘတ်VirginVirgo
တူကြာဇူ၀ှ်ScalesLibra
ဗိစ္ဆာအယဴကထိုန် (ကထိုက်)ScorpionScorpio
ဓနုတ္ၚဒြၚ်မြေက္ကသဵုArcherSagittarius
မကဝ်ကၠမၚ်ဂဝ်ပုဟ်He-goatCapricorn
ကုံနုၚ်ဂရဲမာ်WaterpotAquarius
မိန်ကကြၚ်ထဝ်ဖဝ်ရဂိုန်FishesPisces

Powered By Blogger