Mon, If you don't breathe, there is no air. If you don't walk, there is no earth. If you don't speak, there is no word.

လမျီုမည်ဂှ် အရေဝ်မည်ရ။ အရေဝ်မည်ဂွံဗိုန်ဂှ် လိက်ရောၚ် ဗဗိုန်ပခိုၚ်ကဵု။
ဟိုတ်ဂှ်ရ လမျီုမည် ညံၚ်ဟဂွံတိတ်အာ နူမည်ဂှ် အရေဝ်မည် မည်ဟီုညိ ဂးညိ။ လိက်မည်ဂှ် မည်ကတ်ညိ ချူညိ။

Bookmark and Share

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၃၅ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Monday, September 01, 2008

ဗြရတ်ကုမ္မာ သၟီနန္ဒကိတ္တိ ပစကောန်ဗၠာဲ
ဍောတ်ဗၠာဲမိၚ်စိ မိယာံဒက်ဒေါန်၊ ပၚ်တဲတိုန်ယဵု ဟီုကဵုမိပၠန်၊ *ယွံမိသော်က္ဍိုပ် ကောန်စိုပ်ပ္ဍဲနန်၊ မိနော်လေဝ်ဖဲ ကောန်မွဲပြဲလောန်၊ ကောန်ဂွံသိုက်ဘိုက် ဒဒိုက်မိအန်၊ ဍုၚ်ဝွံမွဲတဲ ဟဂွံေၚာဲခၠန်၊ သီုနန်မြခိုၚ် *ဒှ်ပွိုၚ်ကောန်၊ ဟိုတ်ဂှ်မွဲတန် ကောန်တိုန်ခစ၊ ပုၚ်သွတုန်ပၠန် လယိုၚ်ကောန်ရ၊ ကောန်ဖျေံနၚ်ရော သီုဘောဇန၊ ကောန်ထောံမိဟေၚ် ဟွံသေၚ်မူလ၊ ရိုဟ်တ္ၚဲဟွံသ္ဂုတ် ဖလုတ်ဒေသ၊ ကောန်ပလံၚ်စိ မိပဒွိၚ်ထ၊ သဗှစဏ အဟာရဗျန်၊ ကောန်ဟွံကဵုအေၚ် ဂေၚၚ်ဂၠဲါလန်၊ ညံၚ်ဂွံစပၠန် လယိုၚ်ကောန်ကၠာ၊ သီုညးထပှ် သၟဟ်သၟန်မွဲသာ၊ မိၚ်လဟီုကောန် ဇွိတ်ပၠန်တဲၜါ၊ ဗက်မိန်ကောန်ဍောတ် ဇွိတ်မုက်မတ်ကၠာ၊ ဗန်ဆုၚ်ကၟိန်ဗၠာဲ ဂၠါံဂၠဲါမတ်ၜါ၊ ယွံလေဝ်ကောန်ဗၠာဲ နော်နာ်သေၚ်ဟာ၊ ညးထပှ်စု မတ်ဂၠုသပါ၊ သၟိက်ညာတ်မုက်နာဲ ကောန်ဗၠာဲထဝ်ဏှာ၊ ဟိုတ်ဂှ်တဲဂဲါ ဂၠါံဂၠဲါကၞိၚ်ၜါ၊ သၟိက်ညာတ်ရုပ်ကၠာ *ရောၚ်ကြုတ်ဏာမိ၊ ယာဲဗဵုဟွံဖဲ ပ္ဍဲနာဲဂေါ၀်ဂၠိ၊ နော်နာဲတုန်ပၠန် စိုတ်ဟွံတန်ညိ၊ အာရကောန်မိ သတိပလွဳ၊ နာဲပသတိ ပ္ဍဲသ္ၚိယက္ခဳ၊ ဍေံစနာဲအဵု ကဵုနာဲဍိုန်ဒ္ၚဳ၊ ဍေံလှေံလှန်ကီု ဟီုနၚ်ဏာဇဳ၊ ပညံၚ်ဆာန်ပ္ညဳ ဟီုပၠဳဇကု၊ နာဲပပ္တေဟ်ပၠန် ယွံမကောန်ဂၠု၊ ဍေံပစေံနေံ လှေံလှန်နာဲဇု၊ ပပ္တေဟ်ဇကု ပ္ဍဲကဵုမြုနန်၊ ဍေံဟီုနၚ်ဏာ ဝေါဟာလှေံလှန်၊ လ္ပပတှ်ေပြဟ် ဂှ်ဗြဴကုမ္ဘန်၊ အာရဂၠုယာဲ နာဲကၠုၚ်ညိပၠန်၊ ကၠုၚ်ရံၚ်ပိုဲသၟတ် ပယျတ်ကၠုၚ်ညန်၊ ကၠုၚ်ကဵုပုၚ်သွ အဟာရဗျန်၊ ပဝိုတ်ညိပၠန် ကောန်သမုဲလေၚ်၊ . . .

ဗြရတ်ကုမ္မာ *ကၠေံမာတာဟေၚ်၊ ကလံမိအဵု တဲပ္ဍဵုတူကၞေၚ်၊ တုဲမိန်ဏာဟေၚ် စာၚ်မွဲသေၚ်ဟာ၊ တွာ်အာယောန်ယောန် ကောန်တြုံထဝ်ဏှာ၊ ညံၚ်လအာရ သဳဟရာဇာ၊ ဒဝုဲတဲပၠန် ယောန်ယောန်ဂါံအာ၊ ဇန်တံဗဵုကၠံၚ် မတ်ရံၚ်ဟောဒြာ၊ တွာ်လုပ်ပ္ဍဲဝၚ် မုက်ရၚ်ရာဇာ၊ လပုဟ်တဲယဵု ပ္ဍဵုတူသိသာ၊ ပ္ဍဲဒေါဝ်အမာတ် ပူရိသာတ်ဗ္ဂာ၊ ဂါံလောပ်ထောံထောံ ဟွံဂွံရောံညှာ၊ သၟီထောံမတ်ညာတ် ပါတ်ဓဝ်မေတ္တာ၊ ယွံသၟတ်ဗၠာဲ စရာဲရုပ္ပါ၊ စိုပ်ကၠုၚ်နန်ရတ် ဂဍောၚ်မတ်ၜါ၊ သၟီကော်ဟီုရ ကာလဂှ်ကၠာ၊ သဳနန္ဒာညာတ် ရုပ်သာ်ပြဲဖာ၊ ပ္ဍဲစိုတ်ဍေံဟေၚ် တီကေတ်သေၚ်ဟာ၊ ကောန်ဗြဴထပှ် ဒှ်စၟတ်ဟွံမှာ၊ သတြုအဲဟေၚ် ဍောတ်ဝွံသေၚ်ဟာ၊ ချပ်ပ္ဍဲစိုတ်ရ သ္ၚာဲစသာသာ၊ ဒၟံၚ်ပ္ဍဲနန်လွိ ပိတ္ၚဲဟွံခြာ၊ စညံၚ်ဂွံကၠာ ပအဟာဂၞဴ၊ ဍေံချပ်တုဲပ္ညဳ ယက္ခိဏဳဗြဴ၊ ဍေံဖ္ဍာတ်အရေဝ် ယွံလေဝ်ကောန်ဂၞဴ၊ ပိုဲပစကောန် ပ္ဍဲဒေါဝ်နန်ပ္ကဴ၊ ဍောတ်မွဲဟွံမွဲ ကောန်အဲတြုံဗြဴ၊ ပစကောန်အဲ ညံၚ်နဲကောန်ဂၞဴ၊ မနာဲမွဲအဴ ကောန်ဂၞဴဟွံမွဲ၊ ဍေံပဆာန်လောန် ဒၟံၚ်ပ္ဍဲခန်ဗၠဲ၊ *ဍေံတုတ်ယာတ်ဂ မတောဝ်ရေၚ်ဂၠေဲါ၊ ယာတ်လတက်ရ *ဗၜၚ်ပၠပြဲ၊ ဍေံကဵုဗြရတ် ဟေံကောန်ဍောတ်အဲ၊ လတက်ရိုဟ်တ္ၚဲ မိဗဵုဖဲမတ်၊ မသ္တိက်ပ္ဍဲနန် ဒမံၚ်ကောန်ဍောတ်၊ ကောန်သ္တိက်ဒၞဲါလဵု ဟီုကဵုယာဲသၟတ်၊ ပအာသ္တိက်ၚာဲ နာဲကောန်ၚာ်သၟတ်၊ ကောံဗၠာဲဂမၠိုၚ် ဝေၚ်ဂြိုၚ်တဴသၟတ်၊ ယာတ်မတောဝ်ယာဲ သွက်နာဲဗြရတ်၊ နာဲလတက်သၟတ် ကောန်ဍောတ်မိဂၞဴ၊ လတက်ရိုဟ်တ္ၚဲ သၠိၚ်ပ္ဍဲနန်ပ္ကဴ၊ ရိုဟ်တ္ၚဲပဝိုတ် ဖျေံစိုတ်ကောန်ဂၞဴ၊ ယာတ်ဂဂေါ၀်လောန် ကောန်အဲသြဟ်ပ္တဴ၊ တွဵုတဲမိဂၞဴ လ္တက်တဴပဝိုတ်၊ ...

သဝ်တ္ၚဲဂှ်ကၠာ ကောံပဝါအိုတ်၊ ဗၠာဲတံတုန်ပၠန် သ္တိက်ပ္ဍဲနန်ဗိုတ်၊ သ္တိက်မံၚ်ပေၚ်ဗဝ် ပ္ဍဲဒေါဝ်နန်သ္တိုတ်၊ ညာတ်ညးလှိၚ်အိုတ် ဟွံဝိုတ်သတိ၊ ယာတ်ညးလတက် လှာဲဆက်ဏာစိ၊ ယာတ်ဇကုသအး လှာဲကဵုညးညိ၊ သ္တိက်လှိၚ်အိုတ်စိ ပ္ဍဲသ္ၚိနန်ပ္ကဴ၊ ယောန်တိတ်ကၠုၚ်ညိ ယက္ခိဏဳဗြဴ၊ ညာတ်ယာတ်မတောဝ် မဂေါ၀်ခၠၚ်တဴ၊ ရပ်ဝးကံကြောပ် ပၠောပ်အပ္ဍဲအဴ၊ ဝးကံသုၚ်ဆီ ဂဟီကမြဴ၊ ရိုဟ်တ္ၚဲမွဲမွဲ စပ္ဍဲနန်ပ္ကဴ၊ ဇုတ်ဍေံစွံလဝ် သၟဝ်ဒေန်ထဝ်အဴ၊ ယက္ခိဏဳဗြဴ စဖဲတဲဟေၚ်၊ တ္ၚဲယးတုဲညာတ် သမ္ၚာတ်ပ္ဍီုသြေၚ်၊ စဟွံဒးသၟတ် သတြုအဲဟေၚ်၊ ယက္ခလ္ၚုၚ်လ္ၚ စဒးညးတၟေၚ်၊ စဒးညးသအာၚ် မဒါန်စဳရေၚ်၊ ဒါနဍေံဟေၚ် ဒးညးတၟေၚ်ကၠာ၊ သဝ်တ္ၚဲညံၚ်ဂွံ ပဇွောံအဟာ၊ တုဲဍေံကော်ဟီု ဗီုနွံမေတ္တာ၊ ယွံကောန်ဗြရတ် ဍောတ်ဗၠာဲကုမ္မာ၊ ဖာဲလဵုနာဲသ္တိက် ဂၠိက်ယာတ်ကဵုဏာ၊ ယာတ်မတောဝ်ပြဲ ကၞၚ်သောဲဗဂါ၊ အဲကဵုလဝ်ဟေၚ် ပကဵုဝေၚ်ခြာ၊ လတက်ရိုဟ်တ္ၚဲ အဲကဵုသေၚ်ဟာ၊ ဍောတ်ဗၠာဲဗြရတ် ဗောဓိသတ္တာ၊ ဟီုပလန်ဏာ ယွံမာတာမိ၊ ဂလီုလတက် ယာတ်စက်တမိ၊ မွဲတ္ၚဲဟွံဝေၚ် ပရေၚ်တဲမိ၊ ညးဟွံမွဲဆက် ဂွံလတက်ညိ၊ ဒှ်တွဵုတဲမိ ညိဟွံကဵုချဳ၊ လတက်ရိုဟ်တ္ၚဲ အဲမှတ်ပလွဳ၊ တ္ၚဲယးတုဲသွံ လၜက်စွံပ္ညဳ၊ အဲဍိက်ပလွဳ ကျာ်သြဳမိဇု၊ ယက္ခိအိုတ်စိုတ် ဍေံဟွံချိုတ်ဝွံ၊ စလေဝ်ဟွံဒး ဗၠးအာဇကု၊ ကသပ်ဍေံအိုတ် ပ္ဍဲအိုတ်လ္ၚု၊ ပသ္ဂောံစပၠန် ကောန်ဣသတြု၊ ယက္ခိဏဳဗျု စိုတ်နုဒတူ၊ ပ္ဍဲနန်ထဝ်အူ စံၚ်တူတဴတုန်၊၊ ၊။


ပြဝံက်မဝေါဟာရဂမၠိုၚ်
မဝေါဟာရဂမၠိုၚ်
ပြဝံက်အဓိပ္ပဲါ
ယာတ်ဂယာတ်လတက်အခိၚ်သ္တိက်ဗတံ၊ Blanket
သော်က္ဍိုပ်မဝေါဟာရဝွံ ကေတ်အဓိပ္ပဲါတသော်မၞုံပ္ဍဲက္ဍိုပ်တေံ ဟွံသေၚ်၊၊ ညးဇမၞော်မၞုံကဵုဂုန်မပြဲ၊ ညးမဒးဂၞပ်သ္ဍိုက်မၠိုက်တံဂှ် ညးကော်စ(သော်က္ဍိုပ်)၊၊ A term of endearment; a word or an expression that is used to show affection: 'Darling' is a term of endearment.ပမာဂလာန်အေၚ်ကလိတ်ဂှ်ကီုရ ဂလာန်မန်သော်က္ဍိုပ်ဝွံလေဝ် ဒှ်ဂလာန်မဒးဂၞပ်သ္ဍိုက်မၠိုက်မွဲရ၊၊ မဂလာန်မခိုဟ်ဆာဲမဖှ်သာ်ဂှ် ခါဗှ်လိက်သၠပတ်မည်တေံ မဂွံဆဵုညာတ်ကေတ်ပယျတ်ပယျတ်၊၊ ၜိုန်ဂှ်လေဝ် လိက်ပတ်မည်ခေတ်ပစ္စုပ္ပန်ဏံ မဂလာန်ဂှ် မကေတ်အဓိပ္ပဲါရဴဂှ် ဟွံမွဲ၊၊
ပွိုၚ်မဂလာန်ဝွံ ဒှ်ပိုဒ်နာံကြိုတ်(ကိတနာမ်) မလၟောဝ်စှ်ေနူပိုဒ်ကြိယာ(ပိုၚ်)၊၊ ကြိယာ(ပိုၚ်)၀ွံ ထပ်စုတ်အက္ခဝ်(၀)၊ ဟွံသေၚ်သာ်ဂှ် ထပ်စုတ်အက္ခဝ်ကၟက်(၀)မ္ဂး ဒှ်အာပိုဒ်နာံကြိုတ်၊၊ ပဝိုၚ်၊ ပွိုၚ် မိက်ဂး၊၊ ပမာတုန်... ပယျဵုဒၞက်မည်တံ မပိုၚ်လဝ်ဂှ် ဒှ်ပွိုၚ်ဍုၚ်မည်ရ၊၊
ကြုတ်ဏာမဂလာန်ဝွံ မြိပတ်စှ်ေကၠုၚ်နူပါဠိ ကရုဏာ၊၊
ကၠေံကၠေံ(သကမ္မကကြိယာ)=တိတ်အာ၊၊ ပမာတုန်... ဗြရတ်ကုမ္မာ ကၠေံမာတာဟေၚ်၊၊ (ဗြရတ်တိတ်အာနူမိ မိက်ဂး)၊၊ ကၠေံလဝ်ဘာ (တိတ်အာနူဘာ)၊၊ to leave.
ကၠေံ(အကမ္မကကြိယာ)=ကၠေံခၞၚ်အာ၊ ကၠေံဗ္ဒန်အာ၊၊ ပမာတုန်... သြန်အဲ ကၠေံအာ ဗၞတ်မသုန်ကၠံဒကေဝ်၊၊ to be lost.
ကၠေံ(သကမ္မကကြိယာ)=ဂစာန်၊၊ ပမာတုန်... ကၠေံစိုတ်၊၊ to exert oneself: to try hard.
ဗၜၚ်(အကမ္မကကြိယာ)=အးၚး၊ ဟွံကၠိခ္ဍက်စောန်ပြံက်၊ သ္ဇုၚ်ကေဝ်၊၊ ပမာတုန်... ယာတ်လတက်ရ ဗၜၚ်ပၠပြဲ၊၊ to be clear, pure.

Powered By Blogger