Mon, If you don't breathe, there is no air. If you don't walk, there is no earth. If you don't speak, there is no word.

လမျီုမည်ဂှ် အရေဝ်မည်ရ။ အရေဝ်မည်ဂွံဗိုန်ဂှ် လိက်ရောၚ် ဗဗိုန်ပခိုၚ်ကဵု။
ဟိုတ်ဂှ်ရ လမျီုမည် ညံၚ်ဟဂွံတိတ်အာ နူမည်ဂှ် အရေဝ်မည် မည်ဟီုညိ ဂးညိ။ လိက်မည်ဂှ် မည်ကတ်ညိ ချူညိ။

Bookmark and Share

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ( ၅၀ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Saturday, February 21, 2009

မိဣဏၚ်ကၚ်ရဳ လရိုအ်ယာံကရေဝ်ကရောတ်တဴကဵုဗြရတ် ပ္ဍဲဇိုၚ်သြၚ်ၜဳ
ဏံသၟီဗၠာဲ နာဲယာန်အဿ၊ သၟဝ်တၞံဇြဲထဝ် ပ္တန်လဝ်ကာယျ၊ သြၚ်ဂၚ်ဂျိရ ကာလဂှ်ကၠာ၊ ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ ဒေဝဳယက္ခာ၊ ဇၞတ်မဗက်အာ ပူဆာကၚ်ဇတ်၊ ထောံဒဵုဆဵုဗၚ် ကြၚ်ဗက်ဗြရတ်၊ စိုပ်ဂြိုပ်ဇီုဒွး မိတ်တမးမတ်၊ ထောံမတ်ညာတ်အာ ကြာဂြိုပ်ဗိုန်ဗတ်၊ ထသပါသၟတ် ဗြဲမတ်ပြဟ်ဏှဳ၊ လနီလောန်ဗၞတ် ဗြဴရတ်ဒေဝဳ၊ ညးၜါကၠိက်ကၞတ် *မှတ်စှ်ေဒ္ၚဳဒ္ၚဳ၊ သီုညးၜါကွေံ မှတ်စှ်ေဇိုၚ်ၜဳ၊ စိုပ်ပ္ဍဲသြၚ်ဂၚ် ဇိုၚ်ပြၚ်ဗတဳ၊ နာဲဂွံသတိ မိဗြဴယက္ခဳ၊ တဲသ္တုံဂိုၚ်ၜှ် သၠဆုဂှ်ပ္ညဳ၊ တဲဇွိထောံပ္တုံ ပ္ဍဲဘုံဍာ်ၜဳ၊ သၠဆုလာဲပ္ညဳ *ဒ္ၚဳဒှ်ဗတ်သၟ၊ တဲဂတီုသြိုဟ် ဗြိုဟ်ဟ်ယာံထ၊ စမဳရံၚ်အာ ညာတ်ကောရာဇ၊ ဂဇံဒၟံၚ်ဗျောံ သၟဝ်တၞံရုက္ခ၊ ညာတ်ရုပ်အရံၚ် တုပ်ညံၚ်ဒေဝ၊ စိတ္တသမြပ် စိုတ်စပ်ပ္ဍဲမ၊ ပၠရမျှာၚ်ကၠာ သုဘာသိတ၊ ယွံကောရာဇ မကဵုကၠၚ်ကၟာဲ၊ ကၠောံကၠုၚ်ညိနာဲ က္ညသှ်ဇျှာဲညိ၊ မူဂှ်မိကီု ဒက်ဒေါန်ဟီုဗျိ၊ မူဂှ်မိပ ပဝဒိတှိ၊ ဟသေၚ်မိဟီု ပလီုက္တောဝ်ဂျိ၊ ပလန်ကဵုမိ ညိမူဒှ်ရော၊၊

တလအယော ကောကၠုၚ်ပညး၊ မိသြိုဟ်မွဲဂၠး ခြုပ်ခြးလောတ်လော၊ ဇိုၚ်ဂၚ်ဂျိရော ဨကောဝစိ၊ ထောံကၠေံမိသွံ ကောဟွံဗှ်ညိ၊ နိဿၚ်စံၚ်တူ တ္ၜူမာဲသုၚ်ဂျိ၊ နာဲဟွံဂိုဟ်ညိ ကောမိဗြရတ်၊ ဟးအတူလံၚ် ကောဂဍောၚ်မတ်၊ ယွံကောဗြရတ် ကၞတ်ဇြဟာန်၊ ဗှ်မိဗက်ကၠုၚ် ထောံဍုၚ်ထောံကွာန်၊ ဗဵုလနီမိ ပ္ဍဲဂြိုပ်ဓိ၀ါန်၊ ပ္ဍဲသြၚ်ဂၚ်ဂျိ မိမွဲမွဲဟာန်၊ ပဟွံဗှ်ဆာန် ဂစာန်ထောံသၟတ်၊ ကော်မံၚ်ကဴကဴ ကောဂၞဴဗြရတ်၊ တက်သြိုဟ်ယာံလော ဗှ်ကောသၞောဝ်မတ်၊ ဒဇဳဒဇောတ် ကၚ်ဇတ်ရရော၊၊

ပ္ဍဲဂှ်ဗြရတ် ကၞတ်အယော၊ မိၚ်ပါၚ်မိရော ဂၠိုၚ်အြကၚ်ဇတ်၊ မုက်နာဲဇြသ္ကဟ် က္ဍဟ်က္ဍဟ်ဗြဲမတ်၊ ရမျှာၚ်ကဴကဴ ပါၚ်မိဗြဴရတ်၊ တုဲကော်ဟီုသၟတ် ကၞတ်ကျာ်သြဳ၊ ယွံထဝ်ဂဥပ် ရုပ်ညံၚ်ညးစဳ၊ က္ညကလေၚ်စဴ ရဗြဴကျာ်သြဳ၊ စဴပ္တန်ကာယျ ညိရဒေဝဳ၊ ပ္ဍဲဂတဵုလွိ မိစဴသ္တိက်သ္ၚဳ၊ ပဒှ်လနီ ဒေါံသ္ၚီကၠၚ်ဟဳ၊ ပ္ဍဲသြၚ်နာဒဳ ဟုံလွဳရောၚ်နာဲ၊၊

ဏၚ်ကၚ်ရဳမိၚ် တွိၚ်ပါၚ်ကောဗၠာဲ၊ ယွံကောဗြရတ် ကၞတ်စရာဲ၊ ပ္ဍဲစိုတ်ကောသၟတ် နူဍောတ်ကဵုကၟာဲ၊ ဒေံဟွံစဴရ ခန္ဓဇိုန်တွာဲ၊ ကၠောံညိကောဗၠာဲ ဗဵုနာဲမွဲမတ်၊ ဒဒှ်မိဆာန် ဇြဟာန်ကၞတ်၊ က္ညဂဍောၚ်မတ် ကောကၞတ်စိုတ်၊ ပၠန်ကၠုၚ်ကဵုမိ ညိရကြက်ဗိုတ်၊ ယွံကၞတ်စိုတ် မိဟဝိုတ်သၟတ်၊ ဟွံဗှ်ကဵုမိ ညိဟာဗြရတ်၊ ဒဒှ်ဂၠိန်နှဴ တဴမွဲနန်ကၠတ်၊ ကေၚ်ကောဂွံဗ္ဒာဲ မိတွာဲမုက်မတ်၊ ကေၚ်ဂွံစေံဏေံ စံက်ထေံလီၜတ်၊ သြိုဟ်မိသ္ကဟ်ဇတ် ဒှ်သၟတ်ရရော၊၊

ဟးလအိတ်ရုပ် တုပ်သြဳစန္ဒော၊ မိပ္တေဟ်ပါၚ်ရော ကောဒေပ်ဥပ္ပဲါ၊
ကဵုမိဇွောဝ်လၚ် ကဵုမိကၠၚ်ကၟာဲ၊ ဟွံဗှ်ဂၠိုက်ဂၠဲါ သိက်စိုတ်နာဲရော၊၊

အဵုကောဗြရတ် ကၞတ်တဲအယော၊ မိပ္တေဟ်ပါၚ်ရော ယွံကောထဝ်စှ်၊
ကၠာတေံဆာန်တဴ ကြဴကၠုၚ်မဇျှဟ်၊ သိက်ဒဇန်ဒှ် ဟွံချပ်ဗှ်ရော၊၊

ဟးထဝ်ဒကောၚ် ဍောၚ်စန္ဒိမော၊ နိဿၚ်ခြာဆော ကောကဵုသြုန်ဂြာံ၊
ကဵုခြာပှ်လှ် ကဵုဒှ်အဒါံ၊ ကဵုကၟာဲၜက်သၞာံ သြုန်ဂြာံရရော၊၊

ပုဗ္ဗဇာဒိ ဂၠဴဒက္ခိဏော၊ ပလိုတ်အေဿာ စိၚ်ရောသၟဝ်ကျာ၊
ဍာ်ပါၚ်သတ်ပန် လေပ်သြာဲခၠန်က္ဍာ၊ ဂၠံစက္ခုဒွါ လေပ်ခၠန်က္ဍာရော၊၊

အနုတတ်ဂၚ် မက္ဍၚ်အယော၊ တသီုဂူရော တညၚ်ဃောဇတ်၊
ဗြဲစက္ခုဒွါ ဂၠံနာဝတတ်၊ အနုတတ်မတ် ရာသ္တီဇတ်ရော၊၊

ပန်သၞူမှာဇန် စှ်သဳဒန္တော၊ ဟေမဝဏ္ဏော တရဴအြသၟတ်၊
ပ္ဍဲတၟံထပှ် သၞူဗြဲဒှ်ဗၞတ်၊ ဗြဲစက္ခုမတ် ရာသ္တီဇတ်ရော၊၊

မွဲမနုေဿ ဆမှာဒေဝေါ၊ ၜါစှော်ဗြဟ္မော ပန်အြအပဲါ၊
ပိစှော်မွဲစွံ ကဵုညးပ္တောံဂၠဲါ၊ ဗဝဝ်လောံလာဲ သ္တုပ်ဍိက်နာဲရော၊၊

ယွံတြုံအသဝ် အံသဝ်ဂၠိုၚ်စွံ၊ နာဲလသာထောံ စွံလဝ်ပ္ဍဲနန်၊
ကဵုမိဘိၚ်ဘၚ် ကဵုမိကၠၚ်ကၠောန်၊ ကောန်တလနန် ဒဇန်သန်သွံ၊၊

ဗြရတ်ကောမိ ဣဓိဂၠိုၚ်စွံ၊ အဲကဵုနာဲသွံ ကေၚ်ဂွံသၟဟ်န်၊
ကေၚ်ဟီုသှ်ဒက် ဖဴနာဲလဂ္ဂန်၊ ဗှ်ကောဒဇန် စံၚ်တူသန်သွံ၊၊

တလအဝဲ မပြဲသ္ဇက်ပ္တောံ၊ အဲကဵုကောသွံ ကေၚ်ဂွံဗဵုဒ္ၚေါ၀်၊
လမုဟ်ကောဂး ဇြဟာန်ဝးပ္ကဝ်၊ ဗှ်ကောသၟီဓဝ် လၚ်ဇွောဝ်သန်သွံ၊၊

ယွံကောသၟီဓဝ် ရုပ်ထဝ်ကလောံ၊ ကောလသာထောံ စွံလဝ်ဒေံမွဲ၊
ကဵုဒးဇွောဝ်လၚ် ကဵုကၠၚ်တူယဲ၊ အဲဂုန်ကောအဲ တူယဲသန်သွံ၊၊

တလက္ဍိုၚ်စက် အံသဝ်သ္ဇက်ပ္တောံ၊ ကောကၠုၚ်ဒဴထောံ စွံစိုတ်ဝိသှ်ေ၊
အဲကဵုကောအဲ ဟွံခြာမွဲလှ်ေ၊ ကောအဲဒေပ်လွေဟ် ကွေံကွေံရသွံ၊၊

ကမၠောန်တံဗျိၚ် ဒၟံၚ်ဂမြိၚ်ကၠောံ၊ ဟွံပေၚ်စိုတ်သွံ နာဲဒဴထောံနန်၊
*ကလၚ်လဝ်မိ ကဵုမိလွောၚ်စန်၊ ကောအဲဒဇန် ကွေံကွေံသန်သွံ၊၊

တလချေံရတ် ဂေါ၀်ၜတ်သ္ဇက်ပ္တောံ၊ နာဲဥပ္ပဲါသွံ ပ္ၚောံဥဒျာန်၊
ကောသၟာန်မိသှ် တၞံဆုဂှ်ပ္ကာန်၊ ၀ၚ်္ကဂလာန် ဟွံဆာန်မိသွံ၊၊

ယက္ခဗြဴရတ် ရေဝ်ရောတ်ဂၠိုၚ်စွံ၊ မိဟီုပျးသွံ ထောံပ္တုံပ္ဍဲတိ၊
လမုဟ်ဝွံဂှ် ကၠုၚ်ဒှ်ဂၚ်ဂျိ၊ ဇိ၀ိတိနြ္ဒိ ဟွံဂၠိရသွံ၊၊

အဵုကောဗြရတ် ... သၞောဝ်မတ်ကြုတ်ဏာ ... မိဗက်အာကီု၊
ကောံကောလမျီု ... ဂွံဟီုသှ်ဇျှာဲ ... ဖဴနာဲပဳတိ၊
ဒိုက်သၟဟ်သိုက်သၟဟ် ... ဒှ်မွဲဂကောံ ... ကရောံနာဲသ္ၚိ၊
ဗြရတ်ကောမိ ... ကလေၚ်ညိကၠာ ... မိဗက်အာကီု၊၊

ယွံဏၚ်ကၚ်ရဳ ... ကျာ်သြဳဂေါ၀်ၜတ် ... ကၞတ်စရာဲ၊
ပဗှ်ကောဗၠာဲ ... လောံလာဲဇွောဝ်လၚ် ... ဇိုၚ်သြၚ်ဂၚ်ဂျိ၊
ပဗှ်ဂၠိုက်ဂၠဲါ ... နာဲကျာ်သြဳဗြဴ ... ပၠန်စဴနန်လွိ၊
ပဗက်ကောမိ ... ထာန်သ္ၚိဒေန်ပ္ကဴ ... ပၠန်စဴညိနာဲ၊၊

အဵုကောဗြရတ် ... ကၞတ်ပဳတိ ... မိဗက်အာကီု၊
ကောံမိတ်လမျီု ... ဂွံဟီုသှ်ဇျှာဲ ... ကောံနာဲကြက်ဒါန်၊
ဟိုတ်ဆာန်ကောစိ ... မိဗက်ကၠုၚ်သွံ ... ထောံလဝ်နန်ယာန်၊
ကောကြက်ဇြဟာန် ... သန်ထာန်ကြုတ်ဏာ ... မိဗက်အာကီု၊၊

ကၚ်ရဳဗြဴရတ် ... ကၞတ်ကျာ်သြဳ ... အိန်ရဳစရာဲ၊
ပဗက်ကောဗၠာဲ ... ဒၞဲါထာန်ဒတန် ... ဒေသနန်ထဝ်၊
ပဗ္ဒေက်ကာယျ ... လ္ၚုၚ်လ္ၚဇြဟောံ ... လောံလာဲလၚ်ဇွောဝ်၊
ဒေသနူကဝ် ... တူဒေန်ထဝ်မြ ... ပၠန်စဴရနာဲ၊၊

အဵုကောဗြရတ် ... ကၞတ်အဝဲ ... မပြဲဣဓိ၊
သန္ထာန်ကၚ်ဂျိ ... ကဵုမိအိုတ်သ္ကန် ... လမျီုခန္ဓ၊
ကောဟွံကၠောံအဴ ... ဒေံဟွံစဴပၠန် ... က္ဍိုၚ်ကိုန်နန်မြ၊
ဟွံဂွံနာဲရ ... မိလီုခန္ဓ ... ဒေသဂၚ်ဂျိ၊၊
တၚ်တှ်ဝေါဟာရမည်ဂမၠိုၚ် ~~~~~
ဒ္ၚဳဒ္ၚဳ = (ကြိယာဝိသှ်ေ) သိုက်သိုက်၊ အိၚ်အိၚ်၊၊
ဗတ်သၟ = (နာံ) ချောံ၊ လှေက်ဒှ်ခၞိက်၊ လှေက်ဍိုတ်အာအဇပတေၚ်၊ ဒှ်ကြကောတ်၊၊
ကလၚ်၊ တလၚ် =
၁၊၊ ကလၚ်၊ တလၚ် (သကမ္မကကြိယာ) bereave, orphan, ကလၚ်လဝ်ဒေံဗြဴ၊ ကလၚ်လဝ်ကောန်ဇာတ်၊
၂၊၊ ကလၚ် (သကမ္မကကြိယာ) hear, listen to, ကလၚ်ဒွက်၊ ကလၚ်ပၚ်မှိၚ်၊ ထံၚ်သောတ၊ ကလၚ်ဓဝ်၊
၃၊၊ တလၚ် (သကမ္မကကြိယာ) make something to be angular,
ကၠၚ်၊ တၠၚ် = (သကမ္မကကြိယာ) to be orphaned, bereaved, ကၠၚ်မိမ - to be destitute of parents,
ကမၠၚ်၊ တမၠၚ် = (နာံ) the bereaved, bereavement, orphan, orphanage, တမၠၚ်ဍုၚ် - people without a country,
ဒ္ၚေါဝ် = (သကမ္မကကြိယာ) မဝေါဟာဝွံ အဓိပ္ပဲါဍေံ တုပ်ကဵုမဝေါဟာ - ဗဵု ၊ ဗဵုဒ္ၚေါဝ် ၊၊ watch, see,
လ္ၚောဝ် = (သကမ္မကကြိယာ) လ္ၚောဝ်ကျာ်၊၊ worship, pay homage to,

Powered By Blogger